Жас ғалымдардың VII халықаралық Ғылыми конференциясының материалдары 25-26 сәуір 2011 жылPdf көрінісі
бет2/31
Дата28.12.2016
өлшемі4,37 Mb.
#632
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

  Тайкина С.С. Влияние урбанизации на экосистему города Астаны……………………...  237 
77.
 
  Телибаева  Т.,  Қҧрманғазина  А.  Қазақстандағы  жер-су  қорларын  орынды  қолдану 
деңгейін экологиялық мӛлшерлеу мен жҥйесін ӛңдеу........................................................... 
241 
78.
 
  Торопов  А.С.  Состояние подземных вод бывшего Семипалатинского испытательного 
ядерного полигона (экологическая оценка химического состава)……………………….... 
243 
79.
 
  Уалиев  Д.С.  Қҧрамында  сынап  буы  немесе  сынап  металы  бар  нҧр шамдардың  қауіпі 
және зардабы.............................................................................................................................. 
249 
80.
 
  Феденко  А.В.,  Аязбай  С.Б.  Основные  положения  разработки  экологических 
маршрутов (на примере Бескарагайского района ВКО)…………………………………… 
252 
81.
 
  Шаймерденова  М.О.  Қорғалжын  қорығының  табиғи  ресурстық  потенциалын  
пайдалану мҥмкіндіктері........................................................................................................... 
252 
 

 

ПОДСЕКЦИЯ 1.6. 
БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ  
 
ӚСІМДІКТІҢ ВИРУСТЫҚ АУРУЛАРҒА ТӚЗІМДІЛІГІНІҢ МОЛЕКУЛАЛЫҚ 
НЕГІЗІ 
 
Абдираимова А.О.  
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҦУ магистранты, Астана қаласы 
Ғылыми жетекші - б.ғ.к.,профессор Р.Т.Омаров 
 
Вирустың  әсерінен  пайда  болған  ӛсімдіктердің  аурулары  ӛте  кең  тараған  және  жыл 
сайын ауылшаруашылық дақылдарына ҥлкен шығын келтіріп жатыр. Мысалы, темекі теңбіл 
вирусы  (табамовирус)  тек  темекіні  зардапқа  ҧшыратпай,  сонымен  қатар  қызынақ,  бҧрыш 
және  бақша  дақылдарының  жемістерінің  ішкі  некрозының  себебі  болып  отыр.  Ӛлі  мен  тірі 
шекарасында  тҧрған  вирустардың  ӛмірдің  ҧсақ  объектісі  болуы  негізгі  екі  себепке 
байланысты.  Біріншіден,  осы  уақытқа  дейін  кӛптеген  инфекцилық  және  инфекциялық  емес 
аурулардың  негізгі  қоздырушысының  бірі  болып  қалып  отыр.  Екіншіден,  20-30  жылдық 
тәжірибе  кӛрсеткендей,  вирустар  жалпы  биологиялық,  генетикалық,  биохимиялық, 
молекулалық  биология,  эволюциялық  және  басқа  мәселелерді  шешуге  табиғаттың  ӛзімен  
жаратылған қайталанбас объект болып табылады[1].  
Кӛптеген  вирустардың  таралуын  бақылау  ӛте  қиын.  Осыған  байланысты 
ӛсімдіктердің  вирустарға  тӛзімділігінің  механизмін  зерттеу,  сонымен  қатар  вирустық 
аурулармен  кҥресуде  жаңа  тиімді  әдістерді  қоршаған  ортаға  қауіпсіз  етіп  қҧрастыру  ҥлкен 
теориялық және практикалық  маңызға ие.  
Вирустық  ауруларды  бақылауда  және  ӛсімдіктерді  зиянды  агенттерден  қорғауда 
бірнеше биотехнологиялық әдіс-тәсілдер бар,олар: 
1)
 
Қолайсыз жағдайға тӛзімді ӛсімдік тобын ӛсіру; 
2)
 
Саңырауқҧлақ, бактерия, вирустармен кҥресудің химиялық әдістері; 
3)
 
Зиянкестермен  кҥресудің  биологиялық  жолы.  Кҥресу  жолдарының  ең    негізгісі 
болып ӛсімдік пен қожайынның бір-біріне ӛзара қарсы тҧруы. 
Ӛкінішке  орай,  қазіргі  кезде  ӛсімдіктің  вирустық  ауруларына  тӛзімділігінің 
генетикалық механизмі туралы мәлімет ӛте аз, кейбір зерттеушілер вирустарға тӛзімді жаңа 
гендерді  қҧрастыруды  және  вирустарға  тӛзімділігі  бар  гендерді  генетикалық 
манипуляциялық техникада қолдануды кеңейтуді ҧсынып отыр [2]. 
Соңғы  жылдары  молекулалық  биологияда  болған  таңқаларлық  жаңалық  ол  -  РНҚ 
интерференция механизмінің ашылуы.  Эукариоттардың ген экспрессиясын реттеуде негізгі 
биологиялық  қызметті  РНҚ  интерференция  молекулалық  ҥрдісі  атқарады.  Сонымен  қатар 
РНҚ  интерференция  вирустық  ауруларға  қарсы  бейімделген  иммундық  -  молекулалық 
қорғаныс механизмі болып табылатыны дәлелденіп отыр [3]. 
Алғаш  рет  РНҚ  интерференция  ашылуы  туралы  мәлімет  1998  жылы  ―Nature‖ 
журналында  Эндрю Файэр мен Крейг Меллоудың  мақаласында генетикалық атақты ҥлгі – 
Caenorhadditis  elegans  нематодта,  алдын  қызықты  әрі  қҧпия  болып  кӛрінген  зерттеу 
нәтижелерін тҥсіндіруімен жарық кӛрді.Кҥрең қызыл тҥсті  петуния (Petunia hybrida) гҥлінің 
тҥр  селекциясында  генетиктер  оның  жасушасына  қызыл  пигмент  синтезіне  жауапты  генді 
енгізді,  ғалымдардың  таң  қалуына  кӛптеген  гҥлдердің  бояуы  қанығырақ  болуының 
орнына,керісінше  тіптен  пигменттерін  жоғалтып,  ақ  тҥсті  болуы  себепші  болды.  Кейінірек 
Файер  мен  Меллоу  жҧмыстарынан  бҧл  парадокс  негізінде  РНҚ  интерференция  жатқаны 
белгілі  болды.  2006  жылы  Файер  мен  Мэллоу  РНҚ  интерференция  зерттеулерінде 
физиология және медицина облысында Нобель сыйлығының иегерлері атанды[4].  
РНҚ интерференция- бҧл трансляция (амин қышқылынан ақуыздан синтезделуі) мен 
транскрипция  (ДНҚ-дан  РНҚ-ға  ақпараттың  тасымалдануы)  кезеңдерінде  гендердің 
экспрессиясын басу механизмі. РНҚ интерференция жҥйесіне  РНҚ қысқа молекуласының 2 

 
10 
тҥрі  қатысады  –  микро  РНҚ  (miRNA)  және  қысқа  интерференциялық  РНҚ(siRNA).  Қысқа 
РНҚ басқа РНҚ молекуласының спецификалық реттілігімен байланысып оның биологиялық 
белсенділігін тӛмендетеді және жоғарылатады [5] . 
РНҚ интерференция механизмі әлі толығымен зерттелмеген, алайда оның негізгі мәні, 
қос  тізбекті  РНҚ  молекуласы  жасушаға  тҥскен  соң  РНҚ-ны  кіші  фрагменттерге  кесетін 
ферменттер тобын индукциялайды. Сосын оларды жеке жіпшелерге бӛліп, осы жіпшелердің 
арқасында  аРНҚ-дан  керекті  бӛліктерін  жойып  отырады,  нәтижесінде  алғашқы  ақпарат 
жоғалып,  рибосамаларға  жетпейді.  Бҧл  механизм  универсалды,  бҥкіл  тірі  ағзалар, 
бактериялардан бастап сҥтқоректілерге дейін тән [5]. 
  Жасушаны  вирустардан  және  мобильді  генетикалық  элементтерден  қорғайтын    бҧл 
механизмді  терапевтік  мақсатта  қолдануға  болады.  Жуырдағы  жануарларға  жҥргізілген 
зерттеулер  қос  тізбекті  РНҚ  кӛмегімен,  мысалы,  қандағы  холестериннің  жоғарылауына 
жауапты  генді  сӛндіруге  болатынын  дәлелдеп  отыр,  болашақта  РНҚ  интерференцияны 
вирустық инфекцияларды да емдеуде қолданылатынына біз сенімдіміз. 
РНҚ  интерференцияның  вирустардың  және  басқа  қоздырушы  агенттердің 
репликациясын  тоқтату  қабілеті  дақылдардың  жасушаларында  кӛрсетілген  болатын,  бҧл 
ӛсімдік ауылшаруашылығында кӛптеген ауруларды емдеуге ҥміт береді[6,7]. 
Қазіргі таңда, белгілі бір генді зерттеу ҥшін қтРНҚ-ның керекті геніне сәйкес арнайы  
қҧрастырылған  қҧрал  ретінде  жасушаға  енгізу  РНҚ  интерференция  әдісі  белгілі.  Сонымен 
бҥкіл  әлемнің  биологтары  осы  тәсілді  қолдану  арқылы  нуклеотидтік  реттілігі  белгілі 
организмдердің  генінің қызметін табуға кҥш салып жатыр[4]. 
RNAi  механизмінің  негізгі  қасиеттерінің  бірі  оның  жоғары  спецификалылығы  
болғандықтан бҧл феномен ашылған соң ӛте ҥлкен практикалық мәнге ие екендігі тҥсінікті 
болады. 
Әдебиттер 
1.Вирусология I том. Под редакцией Б.Филдс,Д.Найпа.- Москва.: Мир, 1989.-492 c 
2.www.studentsguide.in 
3.RNA  interference,  editing  and  modification:  methods  and  protocols/edited  by  Jonatha 
M.Gott. p.;cm.—Methods in molecular biology;2657 
4.Медицинская газета. Наука и Практика №78.10.10.2006,12 б. 
5.www.biomolecula.ru/content/679/. 
6.Hannon  GJ,Rossi  JJ.  Unlocking  the  potential  of  the  human  genome  with  RNA 
interference. Nature 2004; 431: 371-8. 
7.Zhang  J,Hua  ZC.  Targeted  gene  silencing  by  small  interfering  RNA-based  knock-down 
technology.Curr Pharm Biotechnol 2004;5:1-7. 
 
 
ИЗУЧЕНИЕ НЕФТЕПОГЛОЩАЮЩИХ И ВОДОПОГЛОЩАЮЩИХ СВОЙСТВ 
СОРБЕНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДНОЙ СРЕДЫ ОТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 
Апендина Г.С. 
РГП «Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан» КН МОН РК, г. Астана 
 
Сорбенты – твердые и жидкие вещества, применяемые для поглощения растворимых 
соединений,  газов  или  паров.  На  сегодняшний  день  при  ликвидации  нефтяных  разливов 
используются  около  двух  сотен  различных  сорбентов.  Использование  сорбентов  не  только 
значительно  снижает  концентрацию  нефти  и  нефтепродуктов,  но  и  улучшает  водно-
воздушные, физические и агрохимические свойства почвы. 
Применяемые сорбенты можно разделить на три группы: 

 
синтетические 
сорбенты 
(пенополиуретаны, 
резиновая 
крошка 
или 
тонкодисперсный 
порошок, 
нитролигнин, 
синтетические 
волокна, 
производные 
поливинилового  спирта,  полиэтилен  высокого  давления,  сорбенты  на  основе  нетканых 

 
11 
материалов и другие). 

 
органические сорбенты (древесные опилки, мох, торф или его смесь с сапропелем, 
модифицированный крахмал, производные целлюлозы: ватин, техническая вата или отходы 
текстильного производства, волокна кенафа и другие). 

 
минеральные  сорбенты  (цеолит,  активированный  уголь,  вспененный  графит, 
керамзит, вспененный вермикулит и другие алюмосиликаты) [1,2]. 
Для  производства  нефтяных  сорбентов  наиболее  привлекательными  являются 
естественное  органическое  сырье  и  отходы  производства  растительного  происхождения. 
Они,  как  правило,  являются  органической  частью  существующих  экосистем.  Поэтому 
сорбенты  на  их  основе  в  наибольшей  степени  соответствуют  требованиям  экологической 
безопасности.  В  большинстве  случаев  используют  древесную  щепу  и  опилки, 
модифицированный  торф,  древесный  мох,  высушенные  зернопродукты,  шерсть,  лигнин, 
сапропель, макулатуру [3]. 
В  качестве  сорбентов  (адсорбентов)  могут  использоваться  различные  классы 
органических и неорганических соединений. Их основными показателями являются удельная 
поверхность,  размер  пор,  механическая  и  химическая  стойкость,  инертность  в  отношении 
микроорганизмов.  Чаще  всего  используют  твердые  минеральные  сорбенты,  которые 
применяются в виде порошков, мелких шариков или гранул, имеющих пористое внутреннее 
строение. Во многих работах, в качестве минерального сорбента применяются цеолит, глины 
(керамзит),  шунгит,  торф,  графит,  песок,  вермикулит.  Минеральные  сорбенты  широко 
распространены  в  природе,  отличаются  высокой  химической  и  биологической 
стабильностью, относительно доступны и легко регенерируются.  
Выбор  сорбента  осуществлялся  нами  по  следующим  параметрам:  низкая  стоимость, 
высокая сорбционная емкость и инертность в отношении микробных клеток, устойчивость к 
химическому и биологическому разрушению. 
Древесные  опилки  обладают  свойством  хорошо  впитывать  нефть  и  нефтепродукты, 
но еще лучше они впитывают влагу, поэтому перед их применением после глубокой сушки 
необходима  пропитка  водоотталкивающими  составами,  например,  жирными  кислотами 
которые в свою очередь снижают сорбционные свойства опилок [4].  
Нами  был  проведен  подбор  сорбентов  для  биочистки  нефтезагрязненной  водной 
среды, который бы обеспечивал высокую сорбционную емкость. Кроме того, учитывалось и 
то,  что  носитель  может  выступать  и  как  рыхлитель,  и  как  источник  азота,  минеральных 
солей.  
В  таблице  3  отражена  величина  степени  поглощения  нефти  и  воды  исследуемыми 
сорбентами.  
 
Таблица  3  –  Определение  нефтепоглощающих  и  водопоглощающих  свойств 
сорбентов 
 
Изучаемые параметры  Нефтепоглощение,  
г нефти/г сорбента  
Водопоглощение,  
г воды/г сорбента 
Цена за 1 кг, 
тенге 
Опилка древесная 
4,50 
4,06 
90 
Солома пшеничная 
3,09 
4,08 
50 
Торф  
2,09 
0,77 
300 
Пенополиуретан  
1,74 
0,97 
600 
Керамзит  
0,36 
0,71 
200 
 
Изучение 
нефтепоглощения 
сорбентов 
показало, 
что 
наибольшей 
нефтепоглощаемостью  обладают  сорбенты  —  торф,  опилка  и  солома  от  2,09  до  4,5  г/г, 
наименьшей  нефтепоглощаемостью  –  пенополиуретан  и  керамзит.  Наименьшей  
способностью водопоглощения  обладали керамзит,  торф и пенополиуретан от 0,71 до 0,97 
г/г. 

 
12 
Литература  
1.
 
Лизунов А.Б. Деструкция тяжелых нефтепродуктов в почве иммобилизованными 
углеводородокисляющими  микроорганизмами:  автореф.  ...  канд.  биол.  наук:  03.00.23.  – 
Санкт-Петербург, 2002. – 26 с. 
2.
 
 William M.W. Indirect bioremediation biodegradation of hydrocarbons on commercial 
sorbent // Biodegradation. – 1997. – № 8. – P. 15–19.  
3.
 
Каменщиков  Ф.А.,  Богомольный  Е.И.  Нефтяные  сорбенты.  Ижевск:–  Москва,  – 
Институт компьютерных исследований. – 2003. – 268 с.  
4. Дубинин М.М. Природные минеральные сорбенты. – М: Наука. 1988. – 224 с. 
 
 
УДК 581.175.14 
 
ОТРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ 
ХВОЙНЫХ ПОРОД РАСТЕНИЙ 
 
 
Бектемирова Резеда С. 
Студент, Евразийский Национальный Университет имени Л.Н. Гумилева, г. Астана 
Научный руководитель – кандидат биологических наук Турпанова Р. М. 
 
Актуальность темы 
Хвойные 
обладают 
рядом 
важных 
свойств, 
которые 
определяют 
их 
лесохозяйственное  значение  и  коммерческую  ценность  для  декоративного  озеленения. 
Прежде всего, это качественная древесина, высокая декоративность и разнообразие форм 
кроны.  Гармоничное  сочетание  различных  форм  и  оттенков  окраски  хвои  позволяют 
создавать  уникальные  декоративные  композиции  для  ландшафтного  озеленения. 
Немаловажно,  что  насаждения  хвойных  выполняют  также  фитосанитарную  роль, 
выделяя  эфирные  масла  и  фитонциды,  рассеивают  слишком  яркий  свет,  служат 
фильтром для пыли и других загрязнителей воздуха. 
Они  могут  быть  рекомендованы  для  посадки  в  рекреационные  зоны,  вдоль 
автомагистралей. Все это обуславливает актуальность размножения ценных форм хвойных 
пород и создания их плантационных посадок. 
Хвойные  породы  являются  одними  из  наиболее  сложных  объектов  для 
культивирования  in vitro. Однако использование методов культуры ткани  необходимо как 
для  сохранения  и  быстрого  размножения  элитных  генотипов  и  форм  хвойных,  так  и  для 
улучшения  растений  методами  генной  инженерии,  в  сравнительно  небольшие  сроки  и 
независимо  от  сезона  позволяют  получить  массовое  количество  генетически 
выровненного, оздоровленного, ювенилизированного посадочного материала. 
На  современном  этапе  согласно  указу  Президента  Республики  Казахстан  о 
государственной  программе  социально-экономического  развития  города  предусматривается 
производство  лесонасаждений  вокруг  города  Астана  площадью  25  тыс.  га.  В  «Послании 
Президента  Республики  Казахстан  Нурсултана  Назарбаева  народу  Казахстана»  ставится 
вопрос о развертывании программы «Жасыл ел» по озеленению страны. В этой связи ученым 
и  производственникам  республики  предстоит  важная  задача  –  выполнение  задач 
поставленных  Президентом и Правительством.  
В успешном решении данных направлений немаловажное значение имеет разработка 
и  внедрение  в  лесное  хозяйство  Республики  Казахстан  принципиально  новых  методов  и 
способов  размножения  лиственных  и  хвойных  древесных  пород,  кустарников  и  цветов, 
основанных  на  современных  методах  сельскохозяйственной  биотехнологии.  Сегодня  в 
лесоразведении  республики  используются  традиционные  методы  размножения  растений  – 
семенное и вегетативное. Однако данные методы имеют весьма  серьезные недостатки. Для 

 
13 
большинства  видов,  и  в  первую  очередь,  для  древесных  пород  проблема  размножения, 
несмотря  на  интенсивные  научные  разработки  в  этой  области,  остается  до  конца  еще  не 
решенной. Это обусловлено следующими причинами:  
-
 
не все виды пород, даже в ювенильной стадии, могут размножаться вегетативным 
способом с требуемой эффективностью (дуб, сосна, ель, орехоплодные и др.); 
-
 
практически невозможно при помощи традиционных методов размножать многие 
виды древесных пород в возрасте 10-15 лет (сосна, ель); 
-
 
на основе данных методов размножения не всегда удается получать качественный 
посадочный материал (присутствует возможность накопления и передачи инфекции); 
-
 
трудоемкость  и  сложность  операций  при  размножении  древесных  растений  с 
помощью прививок; 
-
 
неэффективность  разработанных  технологий  для  получения  достаточного 
количества генетически однородного материала в течение одного года. 
Научная новизна и практическая ценность работы. 
Достижения  в  области  биотехнологии  растений  привели  к  созданию  принципиально 
нового  метода  вегетативного  размножения  –  клонального  микроразмножения  (получение  в 
условиях in vitro неполовым путем растений генетически идентичных исходному материалу). 
В  основе  метода  лежит  уникальная  способность  растительной  клетки  реализовывать 
присущую  ей  генетическую  информацию  –  тотипотентность,  т.е.  способность  клетки  под 
влиянием экзогенных воздействий давать начало целому растительному организму. Данный 
метод, имеет ряд серьезных преимуществ перед существующими традиционными способами 
размножения: 
-
 
получение генетически однородного посадочного материала; 
-
 
освобождение от вирусов и других заболеваний; 
-
 
высокий  коэффициент  размножения  (10
5
-10

–  для  травянистых,  цветочных 
растений, 10
5
-10
4
 – для кустарниковых и древесных, 10
4
 – для хвойных); 
-
 
ускорение перехода растений от ювенильной к репродуктивной фазе развития; 
-
 
размножение  растений,  которые  с  трудом  или  совсем  не  размножаются 
вегетативно традиционными способами; 
-
 
возможность  проведения  круглогодичных  работ  при  экономии  площадей, 
необходимых для выращивания посадочного материала; 
-
 
возможность автоматизации процесса выращивания. 
Метод длительного микроклонального размножения in vitro является одним из путей 
упрощения и повышения эффективности размножения ценных хвойных пород, в частности 
можжевельника  сибирского.  Можжевельник  сибирский  относится  к    уникальным  видам, 
представляющим  интерес  для  озеленения,  а  также  при  получении  ценных  биологически 
активных  веществ  для  фармакологической  промышленности.  Главное  значение  имеют 
можжевеловые посадки. Ценность их в том, что они выделяют фитонцидов в 6 раз больше, 
чем другие хвойные породы  и в 15 раз больше, чем лиственные.  В некоторых источниках 
[Интернет  сайт.WWW.Rambler.  ru.]  приводятся  данные  о  том,  что  один  гектар  
можжевеловых посадок за одни сутки выделяет около 30 тонн мощных фитонцидов. Такого 
количества  достаточно  для  отчистки  от  вредных  бактерий  большого  города.  Эти  свойства 
можно использовать при оформлении санаториев, особенно легочных. 
Традиционные  способы  размножения  можжевельника  сегодня  не  обеспечивают  его 
высокую востребованность. В этой связи отработка технологий ускоренного и эффективного 
размножения растений можжевельника сибирского является весьма актуальной задачей для 
озеленения  и  получения  практически  значимых  биологически  активных  веществ  для 
парфюмерной промышленности. 
Целью  наших  исследований  являлась  отработка  оптимальных  параметров 
микроклонального размножения растений можжевельника сибирского. 
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

 
14 
1.подобрать  оптимальные  условия  для  эксплантов  можжевельника  сибирского  с 
целью введения в культуру; 
2.изучить  возможность  размножения  можжевельника  сибирского  методом  индукции 
развития пазушных меристем с последующим их черенкованием in vitro; 
3.изучить  возможность  микроклонального  размножения  методом  дифференциации 
адвентивных почек в первичной и пересадочной каллусной ткани. 
Результаты исследований 
1.
 
 Микроклональное размножение растений можжевельника сибирского 
Можжевельник сибирский является уникальным видом, представляющим интерес для 
озеленения и получения ценных биологически активных веществ (подофиллотоксин и др.). 
Традиционные  способы  восстановления  и  переработки  можжевельника  не  обеспечивают 
высокие потребительские свойства производимой продукции.  
В  этой  связи  на  сегоднящний  день  создание  ресурсосберегающей  технологии 
микроклонального  размножения  можжевельника  в  условиях  in  vitro,  обеспечивающее 
высокий коэффициент размножения является актуальной задачей. 
Микроклональное  размножение  можжевельника  проводили  согласно  стандартным 
методикам двумя путями:  
-
 
методом  индукции  развития  пазушных  меристем  с  последующим  их 
черенкованием in vitro;  
-
 
методом  дифференциации  адвентивных  почек  в  первичной  и  пересадочной 
каллусной ткани. 
1.1  Микроклональное  размножение  методом  развития  пазушных  меристем  с 
последующим их черенкованием in vitro 
1.1.1 Введение в культуру Juniperus sibirica В. 
Обязательным условием для микроклонального размножения является использование 
объектов,  полностью  сохраняющих  генетическую  стабильность.  Этому  условию 
удовлетворяют пазушные почки органов стеблевого происхождения. В качестве эксплантов 
для  получения  изолированных  культур  были  взяты  вершины  побегов  Juniperus  sibirica  В. 
Стерилизацию побегов проводили в стерильном ламинар-боксе. В качестве стерилизующего 
агента  использовали  0,1%-й  раствор  диацида  с  добавлением  твина-80  (1-2  капли  на  1  л), 
продолжительность  экспозиции  25  мин.  Далее  побеги  отмывали  в  дистиллированной    воде   
трижды по 15 мин. 
Стерильные  экспланты  помещали  в  пробирки  со  стерильной  питательной  средой, 
содержащей  макро-  и  микроэлементы  по  МS  с  добавлением  0,2  мг/л  ―  Вирозола  ‖,  30  г/л 
сахарозы, витаминов – пиридоксина (В
6
) в количестве – 1 мг/л, тиамина хлорида (В
1
) – 1 мг/л 
и ниацина – 1 мг/л. Содержание агара в среде составляло 7 г/л. Экспланты культивировались 
при фотопериоде: 16 ч день и 8 ч ночь, при температуре 20 -25 
0
С.   
На  начальном  этапе  исследования  важно  было  подобрать  оптимальные  условия  для 
стерилизации эксплантов  Juniperus 
S
ibirica В. В результате эксперимента  было установлено, 
что наиболее эффективным стерилизующим раствором оказался  0,1 %-й  раствор диацида с 
добавлением  твина-80  (1-2  капли  на  1  л)  при  продолжительности  экспозиции  эксплантов 
можжевельника  сибирского  в  течение  25  мин.  Эффективность  стерилизации  при  этих 
условиях  составила 97,50 %. При проведении дальнейших экспериментов использовали эти 
условия стерилизации.  
Стерильные  однолетние  побеги  Juniperus  sibirica  В.  вводили  на  агаризованные 
питательные  среды  с  минеральным  составом  по  Murashige  and  Skoog  (1962),  Schenk  and 
Hildebrandt  (1972),  Uata  (1939),  Кnop  (1865)  и  Sierlis  (1964)  без  добавления  гормонов. 
Полученные  результаты  эксперимента  показали,  что  наиболее  благоприятной  для 
культивирования  эксплантов  оказалась  питательная  среда,  содержащая  соли  по  Murashige 
and  Skoog  (МS)  с  добавлением  30  г/л  сахарозы  и  витаминов:  пиридоксина  (В
6
),  тиамина 
хлорида, ниацина в количестве по 1 мг/л. 

 
15 
Следующим  важным  моментом  в  процессе  микроклонального  размножения    было 
подавление  апикального  доминирования  у  эксплантов    Juniperus  sibirica  В.  и  стимуляция   
роста  пазушных  почек.  Для  достижения  этой  цели  вводили  в  питательную  среду  гормоны 
ауксинового и цитокининового типа. 
На  всех  средах  с  содержанием  6-БАП  в  концентрации  от  0,1-1,0  мг/л  происходила 
стимуляция роста пазушных почек. В зависимости от концентрации гормона 6-БАП в среде 
развитие  пазушных  почек  происходило  либо  у  основания  экспланта,  либо  по  всему 
экспланту.  Наибольшее  количество  побегов  было  получено  на  среде    с  макро-  и  
микроэлементами по MS с добавлением 0,1 мг/л 6-БАП. 

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет