Көгінен нұрын шашып, гүлдері бүршік ж ары п, ба ғы нд а бұлбұлы сайр а ға н


№  4  (908)  науры з  201$  ж ы лжүктеу 2.07 Mb.
Pdf просмотр
бет3/10
Дата22.12.2016
өлшемі2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

№  4  (908)  науры з  201$  ж ы л

ТАУСЫАМАЙТЫН  ҚАЗЫНА

М.Әуезов  ат ындағы  Оңтүстік  Қазақст ан  облысы  Шымкент 

қаласында наурыз айының 11-12 аралыгында өткен VII Республикалық 

ст удент т ік  п ә н д ік  ол им пиадасы нан  М.  Ө т емісов  ат ы ндагы  

Батыс  Қазақстан  мемлекеттік  университетінің  «Кітапхана  ісі» 

мамандыгынан  құрылган  «гВ іЫ іоМ езі»  командасы  биылгы  жылы 

өздерінің білімдерінің ете жогары деңгейде екендігін тагы бір мәрте 

дәлелдеп,  университетімізге  мақтанарлықтай  жеңіспен  оралды.

Ш 

Білім деңгейлерін таіы да дәлелдеді

К ө кте м н ің  сәнін  ке л тір е тін   8  наурыз 

Х алы қаралы қ  әйелдер  мерекесі  екенд ігі 

бәрімізге  мәлім.  Алайда,  осынау  мейрамда 

«Кітапхана ісі» мамандығы студенттерініңбасым 

көпшілігі нәзікжандылар екендігіне қарамастан, 

мерекеге тұспа-тұс келген VII  Республикалық 

студенттік пәндік олимпиадасына өте жоғары 

де ң ге йд е   д а йы ндал ы п,  сонау  шырайлы 

Шымкент  қаласына  өз  білімдерінің  сапасын 

керсетуге аттанған болатын.

VII  Р еспубликалы қ  с ту д е н ттік  пәндік 

олимпиадасының  басты  мақсаты,  мамандық 

бойы нш а  д е ң ге йін,  пра ктика л ы қ  қы зм ет 

іс -ә р е к е т   да ғд ы л а р ы н ,  ш ы ғарм аш ы лы қ 

б е л сенд іл іктерін  арттыру,  студенттердің 

теориялық  және  практикалық  білім  сапасын, 

мамандықтың  талаптары на  сай  дарынды 

білімгерлерді анықтау болып табылады.

О л и м п и а д а ға   у н и в е р с и т е т ім із д ің  

« Ө н е р т а н у   ж ә н е   м ә д е н и   т ы н ы ғ у »  

кафедрасының  оқытушысы  М.А.Насырова 

жетекші болып, «Кітапхана ісі» мамандығының 

3 курс студенттері Гүлзия Әбшүкірова, Мереке 

Кендебаева, Айнагүл Жұмажанова және 2 курс 

студенті  Асемгуль  Джунусова  өз  білімдерін 

сынап қайтқан болатын.

Олимпиада  бағдарламасына  сай,  I  бөлім 

бойынша студенттер ез топтарын таныстырып, 

м а м а нд ы қ  бойы нш а  ко м п ь ю те р л ік-т е с т 

сұр а қта р ы н а   жауап  берді.  Бұл  белімде, 

біздің  команда  жоғарғы  нәтижені  көрсетті.  II 

бөлімде,  болашақ  маман  иелері  тақырыптық 

кітап  көрмесін  ұсынылған  шарттар  бойынша 

таңдалған  тақырыпқа  сай  ұйымдастырды. 

Бізге  І.Есенберлиннің  шығармашылығына 

б а йл а н ы сты   та қы р ы п  т ү с т і.  Бұл  көрм е 

төңірегінде, біз «Бір ел -  бір кітап» акциясыныңУважаемые преподаватели!

С 27 марта по 27 мая 2015 г. для нашего вуза 

открыт  двухмесячный  доступ  к  электронно- 

библиотечной системе БиблиоРоссика - 

ЬІЫІогоззіса.сот.  ЭБС  БиблиоРоссика  -  это 

постоянно  пополняющаяся  полнотекстовая 

база, насчитывающая более 14500 учебников, 

монографий и журналов.

Б и б л и о Р о с с и ка   —  это  со в р е м е нн а я  

Э л е к т р о н н о - Б и б л и о т е ч н а я   с и с т е м а , 

п р е д н а з н а ч е н н а я   д л я   с т у д е н т о в ,  

п р е под авателей  и  иссл е д о в а те л е й.  Мы 

собираем для вас новейшие научные и учебно- 

методические  издания  по  широкому  спектру 

дисциплин  и  вузовских  специальностей  на 

русском  и английском языках.  БиблиоРоссика 

- самое актуальное в науке и образовании.

Научная библиотека

Қурметті оқытушылар!

2015  жылдың  27  наурызы  мен  27  мамыр 

аралығында екі ай бойы БиблиоРоссика -«лмл/. 

ЬІЫІогоззіса.сот.  электронды-кітапханалық 

жүйесін  пайдалануға  мүмкіндіктеріңіз  бар. 

БиблиоРоссика  электронды-кітапхан  алық 

ж үйе сі  -   бұл  қоры нда  14500  оқулы қтар, 

монографиялар  мен  журналдар  бар,  үнемі 

толықтырылып отыратын толықмәтінді база.

Бибил Россика -  бұл қазіргі заман талабына 

сай  с т у д е н тт е р ге ,  о қы ту ш ы л а р ға   ж әне 

ғылым  жолындағы  зерттеушілерге  арналған 

электронды-кітапханалық жүйе.

Ғылыми кітапхана

Ғылыми  кіта п х а н а н ы ң   о қу   за л дары нд а 

студенттерге  жыл  бойы  насихатталатын  кітап 

көрмелері.

¥лы  Ж е ң іс т ің   70  ж ы л д ы қ  м е р е й то й ы  

қарсаңында  университетіміз  П.Р.Букаткинмен 

кездесу  кешін  ұйымдатырған  болатын,  осы 

кездесу  кешіне  орай  ғылыми  кітапхана  «От 

берегов седого Урала до высоких гор дуклинского 

хребта  и  победы  на  всех  фронтахі»  атты  кітап 

кермесін ұйымдастырды.

ЫнивЕрситЕтімівяің  кітапханасы 

Ассамвпея  жыпын  цпықтады

биылғы  жылғы  оқылымына  І.Есенберлиннің 

« К өш пенділ ер»  тр и л л о ги я с ы   та ң д а л ы п  

алынғандығы  туралы,  яғни,  ¥лы  Жеңіске  70 

жыл,  Қазақ  хандығына  550  жыл,  Қазақстан 

Халқы   А сса м бл е ясы н а   20  жыл  және  де 

К о н с т и т у ц и я м ы з ға   20  жы л  то л уы   осы 

триллогиямын ұштасуын  ерекше атап өттік.  II 

бөлім бойынша, ең үздіктаныстырылған көрме 

- біздің көрме екендігін қазылар алқасы ерекше 

атап өтті. Ал, III белімде, үй тапсырмасы. Яғни, 

еркін  тақырыпта  замануи,  инновациялық, 

ақпараттықтехнологияларды қолдана отырып, 

қазіргі  немесе  болашақ  кітапхана  туралы 

дайындаған презентациясын ортаға салды.

VII  Р еспуб ликалы қ  с ту д е н ттік  пәндік 

олим пиадасы ны ң  ж абы лу  салтанаты нда 

«ВІЫІо\Л/езІ»  командасы  жетекшімен  бірге 

жүлделі  II  орынмен  марапатталып,  аталмыш 

университеттің  атынан  кубок  табысталды. 

Және де М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университеті  ұжымы  ректордың 

атына ерекше алғыс хат жолдады.

О л и м п и а д а д а н   с т у д е н т т е р   б ір -  

бірімен  тәжірибе  алмасып,  университеттің 

материалдық базасымен танысып, қаланының 

мәдени  ошақтарын  аралап  үлкен  сезіммен 

оралды.  Болашақта  мұндай  әртүрлі  білім 

сайыстары жалғасын таба беретіні сөзсіз.

Осы  олимпиадаға  қатысқан  студенттерге 

сенім  білдіріп,  қолдау  көрсеткен  М.Өтемісов 

аты ндағы   Батыс  Қазақстан  М ем лекеттік 

у н и в е р с и т е т ін ің   б а с ш ы л ы ғы н а   ү л ке н  

алғысымызды білдіреміз.Мереке Кендебаева,

«Кітапхана ісі» мамандыгының 

3-курс студенті

Т . З . Р ы с б е к о в т ы ң  

«Тарихи  тұлғалар:  уақыт 

және өмір жолдары» атты 

к іт а б ы н ы ң   т ұ с а у к е с е р  

к е ш ін е   о р ай  

« Ғал ы м . 

¥ с т а з .   Т ұ л ғ а »   ж ә н е  

«Тарих  ғ ы л ы м д а р ы н ы ң  

д о к т о р ы ,   п р о ф е с с о р  

Т.З.Рысбековтың  ғылыми 

мектебі»  атты  2  бөлімнен 

жасақталған кітап кермесі 

ұйымдастырылды.

Елбасымыз  Н.Ә.Назарбаев:  «Ассамблея 

Жылы  -  барша  қазақстандықтардың  ортақ 

мерекесі,  барлық  17  млн  қазақстандықтың ісі» 

деп көрсеткен болатын, осы мерекені жыл бойы 

тойлай  отырып  өскелең  ұрпақтың  санасына 

татулықпен бірлік, ынтымақбаржердеғана ісіміз 

алға басып еліміз көркейіп,  Мәңгілік Ел болуға 

алып  барар  Нұрлы  жолдың  айқын  екендігін 

ұғындыру  мақсатында  М.Өтемісов  атындағы 

Батыс  Қазақстан  мемлекеттік  университетінің 

ғылыми кітапханасы  магистраттармен бірлесе 

отырып  «Достығымыз  мәңгілік»  атты  мәдени 

шара  ұйымдастырған  болатын.  Осы  шара 

өңірімізді  мекендейтін  әр ұлт өкілдерінің рөлін 

сомдап, сол ұлттың дәстүрі, мәдениеті, өнерімен 

таныстыруарқылы студенттержастарымыздың 

бойына  ізгілік  нұрын  сепкендей.  Кешіміздің 

қонақтары ғылыми жұмыс және халықаралық 

байланыстар жөніндегі проректор Ә.Қ.Мұқтар 

және С.Ғ.Шарабасов өзжүрекжарды тілектерін 

студенттерге  былай  жеткізді:  «Ассамблея  -  

дегеніміз бұрынғы  педагогикалық институ,  ал 

қазіргі М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттікуниверситеті, өйткені  1964 жылы 

Влодевостоктан,  украинадан,  Белруссиядан 

қысқасы  СССР-дың  түкпір-түкпірінен  білім, 

ғылым  іздеп келген болатын». Сонымен қатар, 

бүгінгі  ұйымдастырылып  отырған  шараның 

өрімдей жастардың татулық пен бірліктің мән- 

мағынасын ұғынуына тиер үлесі зор екендігін 

атап өтті.

Украин,  беларус,  грузин,  ұйғыр,  өзбек, 

кәріс, татар, орысжәне қазақұлтыныңөкілдері 

ездерініңұлттықтағамдары, салт-дәстүрлері, 

ұлттық өнерлері  мен ұлттық киімдері  туралы

мәліметтерді  көрермен  назарына  ұсынды.  Әр 

ұлт  өкілдері  өздерін  жан-жақты  таныстырып 

болғаннан  соң  өз  өнерлерін  ортаға  салып, 

шырқап  ән  салып,  мың  бұрала  би  биледі.  Ал 

орыс  ұлтының  өкілдері  ғылыми  кітапхана 

ұжымына  ризашылықтарын  білдіре  отырып 

арнай


отырғызылған  ағашқа  ұлт  өкілдері  жүрек 

түбіндегі тілектерін жасырып кітапханаға табыс 

етті.

Елбасы  Н.Ә.  Назарбаевтың бастамасымен құрылған Қазақстан халқы Ассамблеясы өзінің 

өміршеңдігін  танытып  қана  қойған  жоқ,  қазіргі 

таңда одан әрі өрлеу үстінде. Ендеше еліміздің 

тұрақтылығы  мен  татулығына,  бейбітш ілігі 

мен  бірлігіне  қызмет ететін Ассамблея  сияқты 

айрықша  институтқа  бір  жылымызды  арнау 

құптарлық қана емес, қуанарлық та іс.

«XXI  ғасырдың  ең  басты  заңы  -   татулық. 

Татулық  пен  тыныштық  арқылы  экономика 

өседі, халықтың әл-ауқаты күшейеді, бейбітшілік 

орнайды .  Келісім ,  эконом ика  мен  саясат 

қауіпсіздігі -  өмір заңы.  Біз  келісім  мәдениетін 

дәстүр  ретінде  ұрпаққа  мұра  етуге  тиіспіз. 

Келісім  мәдениеті  мәңгілік  болу  керек»  -  деп 

Елбасымыз  Н.Ә.Назарбаев  атап  көрсеткендей 

келісім мәдениеті мәңгілікболса, қазақелініңде 

мәңгілік болатынаны сеніміз мол.  Бір шаңырақ 

астында  ошақтың  үш  тағанындай  берік,  тату 

болсақ алар  асуларымыз  биік  болатынына да 

жүрек шіркін сенеді.Ғылыми кітапхана

С

Ш

Ж}

№  4  (908)  науры з  201$  ж ы л

Қош  кепяің  «Әз-Наурыз»

Бұл  мереке  табиғат  пен  адамның  үндестігін  керсетеді. 

Наурыз күн  мен түнніңтеңелген күні. Ұлыстыңұлы күні адамдар 

бір-біріне деген  ренішін  ұмытып  өзіне де,  өзгеге де жақсылық 

тілеген.Бұл  ұлттық  мерекені  Мәдениет және  өнер  факультет 

студенттері  ерекше  тойлады.  Олар  қазақ халқының үлттық 

киімдерін киіп,  мың бұрала билеп мерекені бастады.Сондай-ақ 

мәдени-тынығу  жұмысы мамандығының Зкурс студенттері  де 

мерекедентысқалмай, қазақхалқыныңұлттықтағамдарыменақ 

дастархан жайып факультет деканы Мейрам Исатайұлы бастаған 

окытушылар  мен  студенттерден  құралған  қонақтарды  қарсы 

алды. Сонымен қатар қонақтарға арналған 11309 топ студенттері 

дайындаған  шағын  қойылым  көрсетіліп.ән  шырқалып,  арнау 

айтылып, жеті түрлі тағамнан әзірленген наурыз көже ұсынылып, 

қонақтар  тарапынан  тілектер  айтылып.алғыс жолданды.  Бұл 

мереке  оқытушылар  мен  студенттерге  кеңілді  күн  сыйлады. 

Ұлттық мерекеміз арқылы жастардың бойына салт-дәстүрімізді 

сіңіріп,  патриоттық  сезімдерін  оятатын.шараларымыз  көптеп 

өткізілсе.ескелең ұрпаққа сеніміміз мол болары анық.

Аманхожаева Райгүл, Сулейменова Асель

Мәдөниөт және өнер 

факультетінің 11309 топ студенттері

« ^ с с и я - щ е ^ р а я

Өнертану және мәдени-тынығу кафедрасында «Мәдени- 

тынығу жұмысының  халықтық дәстүрлері»  пәні  бойынша 

«Бір  ел-бір  халық-бір  болашақ»  атты  Қазақстан  халық 

Ассамблеясының  20-жылдығына  арналған  16-20  наурыз 

аралығында фестиваль ұйымдастырылған болатын.

Фестиваль аясында «Россия-щедрая душа» атты салт- 

дәстүрлік шара оздырылды.Бұл шарамыздың негізгі мақсаты 

мен  міндеттері  ұлттар  арасындағы  қарым-қатынасты 

дамыту.жастар  арасында  ,достықты,татулықты,бірлікті 

сақтау.студенттер  арасында  езге  ұлт  мерекелерін,салт- 

д ә стүр л е р ін .ә д е т-ғұ р ы п та р ы н а   шолу  ж асады .О ры с 

халқының дәстүрлі мерекелерініңбірі-Масленицаныңөтілу 

барысына тоқталып.масленицаның шығу тарихы мен өткізілу 

барысына  қысқаша  шолу жасадық.Масленицаға  арналған 

частушка  айтылды.Орыс  халқының  биі  биленіп.ұлттық 

әні  «Хутарянка»  шырқалды.Сондай-ақ  орыс  халқының 

мәдениетін,салт-дәстүрін,ұлттықтағамдарын,ұлттықкиімде 

рін.мерекелерін бейнероликарқылы көрсеттік.Көрермендер 

б е л се н д іл ігін   артты ру  үшін  ойын  ойналды ры п.ойы н 

қатысушыларына  құймақтар  таратылды.Сонымен  қатар 

ұйымдастырушылар  атынан  «Ягода-малина»  атты  ән 

шырқалды.Шара соңында жетекшіміз  Г.Е. Жұмағалиева өз 

алғысын  білдірді.Орыс  халқына  арналған  салт-дәстүрлік 

шарамыз көрермендер кеңілінен шықты.

Бейсқалиева А.С.  Темірбекова А.А.

¥йымдастырушылар:«Мәдениет 

және Өнеряфакультеті 

«Мәдени-тыныгу жұмысы» мамандығның 

2 курс студенттері

« с в н е к л д   ,  м е м д  

д м в й с і А Д А »   а ш т ы

16-20  наурыз  аралығында  біздің  топта  «Мәдени-тынығу 

жұмысының халықтық дәстүрлері»  пәні  бойынша  «Бір  ел-бір 

халық-бір  болашақ»  атты  Қазақстан Халқы Ассамблеясының 

20-жылдығына арналған фестиваль өткен болатын.

18  наурыз  күні  «Өнегелі.өнерлі  Өзбекстан»  атты  шарасы 

салт-дәстүрлік шарасы  өтті.  Шара  мақсаты  Өзбекстан  елінің 

салт-дәстүрлерімен таныстырып, өнерлерін көрсету болатын. 

Шарамыз  ең  алдымен  Өзбекстан  елі  туралы  бейнероликпен 

басталды.Бейнероликте  Өзбекстан  елінің  туы,  елтаңбасы, 

әнұраны  берілді,  сонымен  қатар  ұлттық  киімдері,  ұлттық 

аспаптары және ұлттық тағамдары  көрсетілді.

Кейіннен, кіршіксіз таза махаббатты сомдау оймен, алдымен 

өзбек  қыз-жігітінің  таныстығынан  бастап,  құда  түсіп,  сырға 

салу салтымен той жасап, келіннің сәлем салу салтын назарға 

ұсындық. Той үстінен көрініс ретінде әдемі қыздар орындауында 

өзбек биі де тамашаланды.  Көрермендерге ұлттық тағамдар 

палау, ұнқамыр және тек еттен пісірілген тұшпара ұсынылды.

Шара  өткізуге  бірталай  студенттер  қол  ұштарын  созды. 

Сондай-ақ  музыкалық  білім  мамандығының  I  курс  студенті 

Сатыбай Бегарыс әсем әнімен тойдың сәнін кіргізген болатын. 

Шара  өте  жақсы  деңгейде  өтті  деген  ойдамыз,  шақырылған 

қонақтарымыз  жақсы  көңіл-күймен  ыстық  лебіздерін  білдіріп 

кетті.  Алдағы  уақытта  да  осындай  шаралардың  көптеп  өтіп 

отыруына ат салысамыз.

А. Идиятоеа жене  О.Оразова

МТЖ мамандыгының 2 курс студенттері:

£ыртгл  толы  ^ р ж іе ш й іі

«Мәдени-тынығу жұмысының халықтық дәстүрлері»  пәні 

бойынша  «Бір  ел  -бір  халық-  бір  болашақ»  атты  Қазақстан 

халқы   А сса м бл е ясы н ы ң  2 0 -ж ы л ды ғы на  16-20  наурыз 

аралығында  фестиваль  ұйымдастырылды.  Фестивальдің 

мақсаты мен міндеттері ұлттар арасындағы қарым-қатынасты 

дамыту  ,жастар  арасындағы  достықты  .татулықты  .бірлікті 

сақтау,  студенттер  арасында  езге  ұлт  мерекелеріне.салт- 

дәстүрлеріне.әдет-ғұрыптарына шолу жасалды.

Фестиваль  аясында  «Сырға  толы  Гүржістан»  атты  салт- 

дәстүрлік шара оздырылды.Бұл шарада гүржі халқының салт- 

дәстүрлерінің  бірі  -  Үйлену  тойы  көрсетілді.Сондай-ақ  гүржі 

халқыныңмәдениетін,салт-дәстүрін,ұлттықтағамдарын,ұлттық 

киімдерін,мерекелерін  бейнеролик  арқылы  көрсеттік.Шара 

соңында  пән  оқытушысы  Г.Е.  Жұмағалиева  ез  алғысын 

білдірді.Гүржі  халқына  арналған  салт-дәстүрлік  шарамыз 

көрермендер көңілінен шықты.А.Таубаева

МТЖ мамандыгының 2 курс студенттері

і

УІЗйц

 

сйлійл»

Өнертану  және  мәдени-тынығу  кафедрасында  «Мәдени- 

тынығу  жұмысының  халықтық  дәстүрлері»  пәні  бойынша 

«Бір  ел-бір  халы қ-бір  болашақ»  атты  Қазақстан  халы қ 

Ассамблеясының  20-жылдығына  арналған  16-20  наурыз 

а р а л ы ғы н д а   ф е сти в а л ь  ұ й ы м д а с ты р ы л ға н   болаты н.

Фестиваль  аясында  «Таң  самал  елі-Корея»атты  салт- 

дәстүрлікшараоздырылды.Бұл шарамыздыңнегізгі мақсаты мен 

міндеті.ұлттар  арасындағы  қарым-қатынасты  дамыту жастар 

арасында,достықты,татулықты,бірлікті  сақтау.студенттер 

арасында  езге  ұлт  м ерекелерін,салт-дәстүрлерін,әдет- 

ғұрыптарына  шолу жасады.Шара  басында  Корея  елі  туралы 

слайд көрсетілдіжәнеұлттықтағамдарыныңтүрлері даярланып 

ұсынылды.Корея  халқының  салт-дэстүрінің  бір  түрі-келін 

тойдан  кейін.үш  күннен  соң  үй-іш іне  сәлемдесу  дәстүрі 

көрсетілді.Сонымен қатар  Корея елінің әсем биін орындалды. 

Қатысушылар  көрерменнің  ілтипатына  бөленіп.әрі  қарайда 

мерекелік  шараларға  қатысуға  деген  құлшыныстары  артты. 

Осы өткізген шарамыз керерменге ерекше көңіл-күй сыйлап.тек 

езіміздің салт-дәстүрімізді білумен тоқталмай,басқада елдердің 

салт-дәстүрін  біліп  жүруді  ұғынды  деген  ойдамыз.Шара 

соңында  пән  оқытушысы  Жұмағалиева.Г.Е.  және  «Мәдениет 

және өнер»факультетініңдеканы М.И.  Исатаев ез алғыстарын 

білдірді.Мирамғалиееа.П.М.  Қуаныиіееа.А.Қ.

«Медени-тынығу жумысы» мамандығының 2- курс

студенттері

Үпдд  слі-өшпес 

ш експі

Наурыз  айының  16-шы  жұлдызы  күні  Қазақстан  Халқы 

Ассамблеясына  20  жыл  толуына  орай  Мәдени  -   тынығу 

жұмысы  мамандығының 2-  курс  студенттерінің  қатысуымен 

«Өшпес махаббат  нышаны -  Тәж Махал» атты  мерекелік  іс -  

шарасы ұйымдастырылған болатын.

Бұл шараның негізгі  мақсаты үнді  елінің әдет -  ғұрыптары 

мен  дәстүрлері,  терең  қайнарлы  биі  мен  ұлттық  киімдерін 

,сонымен  қатар  жер  -   жаһанға  әйгілі  махаббат  күмбезі 

Тәж  -   Махал  туралы  қысқаша  шолу  жасап  ,этнос  аралық 

қатынастарды нығайту, студенттерге насихаттау.

Шара  үнді  елінің  тарихын  слайд  арқылы  көрсетумен 

басталып  ,одан  әрі  қыздың  қолына  қына  салу  кеші  .үйлену 

тойы рәсімдерін жасау ,үнді үлттық киімдерін  киген бишілердің 

биімен,  ұлттық  тағамдарын  көрсету  ,келінді  шығарып  салу 

сынды  қойылымдармен жалғасты.

Шараны 

Мәдениет  және  өнер  факультеті  деканының орынбасары Р.С.Абуова ,  М әдени-ты ны ғу жұмысы  халықтық 

дәстүрі пәнінің  оқытушысы  Г.Е.Жұмағалиева , Өнертану және 

мәдени  -   тынығу  кафедра  меңгерушісінің  орынбасары  Қ.Д 

.Айтқалиева  және  де  мәдениет  және  өнер  факультетінің 

студенттері  келіп  тамашалады.  Кеш  соңында  қатысушылар 

көрермендер ықылысына бөленді.А.Бекмуратова

МТЖ мамандығының студенті

№  4  (908)  науры з  2015  ж ы л

«В  рамках  академической  мобильности»

Тюрбеева  Э льзята  приехала  к  нам  в  ЗКГУ  им. 

М.Утемисова  на  обучение  в  рамках  академической 

мобильности  из  города  Элиста  Республики  Калмыкия. 

Студентка III курса кафедры «Физкультурное образование 

и  м едико-биологические  дисциплины»  ф акультета 

педагогического  образования  и  биологии  Калмыцкого 

государственного  университета  учится  на  «отлично». 

Является  кандидатом  в  мастера  спорта  по  вольной 

борьбе.  Будущая  специальность  Эльзяты  -   «Учитель 

физической культуры» (бакалавриат) со специализацией 

по вольной борьбе.  В свободное время она любит читать, 

посещать тренажерный зал,  готовить различные блюда. 

Спортом она занимается с 7-го класса под руководством 

заслуженного  тренера  России  Кузьмина  И.И.  в  ДЮСШ 

Олимпийского  резерва.  Г.  Уральск  чем-  то  напоминает 

Элисту,  но  в  родной  Калмыкии  не  так холодно  и  не  так 

много  снега.  В  день  приезда  -  9  февраль  2015  года

-  Эльзяту  вместе  с  ее  калмыцкими  однокурсниками 

тепло встретили и поселили  в новом общежитии нашего 

университета  преподаватели  кафедры  ТиМПФВ  во 

главе  с  деканом  педагогического  Ергалиевой  Г.А.. 

На  следующий  день  на  кафедре  теории  и  методики 

преподавания физической культуры  была организована 

встреча  с  профессорско-преподавательским  составом, 

знакомство с педагогическим факультетом, были показаны 

учебные  корпуса.  Староста  группы  05305,  где  учится

Эльзята,  Хасангалиев  Ерлан  помагал 

ей  во  всем,  объясняя  и  решая  все 

возникшие вопросы. Согласноучебному 

плану  3 -го   кур са   с п е ц и а л ьн о сти  

5В010800  «Ф изическая  культура  и 

спорт».  Эльзята,  под  руководством 

р у к о в о д и т е л я   п е д а г о г и ч е с к о й  

практики,  к.п.н. доцента Испуловой  Р.Н, 

приступила  к педагогической  практике. 

Сейчас,  вместе  с  одногруппниками, 

она  ежедневно  уроки  по  физической 

культуре  в  7-ых  классах  в  СШ  №  9, 

где  учителем  ф изической  культуры 

является опытный  педагог Усачев А.Н.

-Между нашими городами и народами 

много схожего, - рассказывает Эльзята. - 

Также, мы готовим и пьем чигян (кефир, 

приготовленный  из  коровьего  молока), 

пьем чай Хальмг ця с молоком, но только 

с  солью  и  мускатным  орехом,  готовим 

борцыки  из теста,  как  казахские  баурсаки.  В  Калмыкии 

есть Волга и Каспийское море. Столица Калмыкии Элиста

-   многонациональный  город.  Кроме  калмыков,  здесь 

живут и турки, и кавказцы, и китайцы и т.д. В Калмыкии 13 

районов и 3 города,  здесь добывают нефть и производят 

самое  вкусное  мясо,  которое  ценится  во  всей  России, 

говорит гостья.

В  нашем  вузе  проводятся  различные  конкурсы, 

такие  как  «Студенческая  весна»,  «Лидер  года»  (по 

общественной деятельности, по культурной и спортивной 

деятельности),  КВН,  где  победители  избираются  путем 

интернет -  голосования. Стимулирует учебную и другие 

виды  деятельности  студентов  -   множество  денежных 

поощрений со стороны  руководства вуза.

В  выходные  дни  в  Уральске  Эльзята  вместе  со 

своими земляками каталась на коньках в Ледовом дворце, 

на  лыжах  в  Ханской  роще  вместе  с  преподавателями 

кафедры  ТиМПФВ, посетила Сити-Центр.

У  нашей  гостьи  все  хорошо,  ведь  она  окружена 

вниманием  всей  кафедры  ТиМПФВ,  методической  и 

педагогической поддержкой.Кафедра ТиМПФВ

Астражанские  студенты   в  ЗКГУ  им.  М.Утемисова

наинтереснейшим  и  красивым  городом Уральском. 

Каждый раз, заходя на кафедру русской филологии, 

мы  встречали  приветливые  лица,  которые  всегда 

готовы  были  нам  помочь,  поддержать  в  нелегкой 

ситуации  и просто поговорить.

В  первые  дни  нам  было  тяжело  привыкнуть 

к  другом у  часовом у  поясу.  Но  наша  работа  в 

университете  была  настолько  насыщена,  что  мы 

не заметили,  как быстро освоились.  Мы  проживали 

в  комфортных  условиях  общежития,  пробовали 

вкусный  лагман  в  кафе  университета,  изучали 

интересные труды ученых вуза в научной библиотеке.

Также  нам  удалось  побывать  в  музеях  имени 

Е.Пугачева,  А.С.Пушкина,  М.А.Шолохова,  Г.Тукая, 

в  «Назарбаев  Интеллектуальной  школе»  вместе 

с  магистрантками,  студентами  филологического 

факультета  и  с  нашим  заботливым  куратором 

С.ГТурегалиевой, за что мы им очень благодарны.

Покидая стены полюбившегося нам университета, 

мы хотим сказать отдельное спасибо зав.кафедрой 

русской  ф илологии  Умаровой  Г.С.  и  ее  коллегам 

за  теплый  прием,  плодотворное  сотрудничество, 

понимание и за трепетное отношение.  Вы зарядили нас 

своим оптимизмом, трудовой закалкой. Мы узнали много 

нового и обрели новых друзей в лице соседок по комнате 

в  общежитии,  студентов  3  курса  ф илологического 

факультета и остальных сотрудников университета.


Каталог: images -> stories -> downloads -> gazetaorken -> 2015
gazetaorken -> Нұрсұлтан Назарбаев
gazetaorken -> Ұмытылмас есім
2015 -> Мы студенты зкгу!
gazetaorken -> Нұрсұлтан Назарбаев
gazetaorken -> №2 (917) 29 ақпан 2016 жыл 1 марта 1995 года в Казахстане была
2015 -> 8 января на факультете истории, экономики и права состоялся круглый стол, посвященный обсуждению статьи Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «План нации путь к казахстанской мечте»
gazetaorken -> №3 (887) ақпан 2013 жыл ПодПисан меморандум


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет