Көгінен нұрын шашып, гүлдері бүршік ж ары п, ба ғы нд а бұлбұлы сайр а ға нPdf көрінісі
бет6/10
Дата22.12.2016
өлшемі2,07 Mb.
#126
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Интернетте бағдарламалау»

пәнін құзыреттілікке бағдарлап 

оқыту жолдары (орыс тілінде)

Информатика  кафедрасының  оқытушылары

С .М .А ки м о в а ,  А .А .Х а м зи н а ,  Г.И .А йм ичева, 

И .Н .П у г а ч е в а   ж ү р г із г е н   ш е б е р   к л а -  

ста  қаты суш ы ларды ң  назарына  әд істе м е л ік 

әдебиеттер мен электрондықоқулықтар демонста- 

рицияланып,  «Интернетте  бағдарламалау»  және 

жоғары сыныптарда берілетін һ іт і бағдарламасы 

тө ң ір е гінд е   бірнеш е  сұрақтар  қызу  талқы ға 

салынды.  Мектеп  мұғалімдері  РНР  бойынша 

м ультим ед иялы қ  о қы ту  бағдарл ам асы м ен 

жұмыстанды.  Сонымен  қатар  мектепте  инфор- 

матиканы  оқы ту  мәселелері  қарастырылып, 

Віепсіег,  Ьазагиз  бағдарлам алары   бойынша 

әдістемелік  оқу  құралдарының  жетіспейтіндігі 

айтылды.  Шебер  класс  соңында  қатысушылар

дипломдықжұмыстар мен мектепке әдістемелікоқу 

құралдарын жасақтауда  кафедрамен тығыз байла- 

ныс жасауға ұсыныс жасап, сауалнама толтырды.

«Ақпараттық- 

коммуникациялық технология 

бойыниіа жобалар қорғау»

Жобалау  іс-  әрекетінде  зерттеушілік 

жұмыстарының  жандануына  ықпал  ету  және 

құзыреттілігін  қалыптастыру мақсатында физика

-   математика  факультетінің  студенттері  ғылыми 

жобаларын  қорғады.  Қатысушылар өздерінің тың 

идеялары  мен  бастамашыл  ойларын  ортаға  са- 

лып,  дайындаған  жобаларын  презентациялады. 

Тыңдаушылардың назарына ұсынылған  жобалар:

«Құрылыстық такиіа -блок» - Сисекенов Нұрболат,  математика  мамандығының  3-курс 

студенті;

«Бай қуатты болашаққа бастау -  2020 » - Сисекенов Нұрболат, математика мамандығының 

3-курс студенті;

«Сутегі  мен  гелийді  синтездеу  арқылы ж а с а л ға н   э л е ктр   ста н ци ясы »   -  Қаб ды ғали 

Жанайым, физика мамандығының2-курсстуденті;

«Марс шыңы» - Молдаш Шыңғыс, физика мамандығының 1-курс студенті;

« П е р н е т а қ т а л ы қ   ж а т т ы қ т ы р ғы ш »  - С ұ п ы ғ а л и е в а   А қ ұ л п а ,  и н ф о р м а т и к а  

мамандығының 3-курс студенті;

« А н и м а ц и я л ы қ   ж а р н а м а   ж а с а у д а  Рһоіозһор  бағдарлам асы ны ң  м үм кіндіктерін 

қолдану»  -  Байлиева  Ботагөз,  есептеу  техни- 

касы  және  бағдарлам алы қ  қамтамасы з  ету 

мамандығының  3-курс студенті;

«Уігіие  М агі  компонентін  \/УеЬ-дүкен құруда  қолдану»-  Аюпов  Серікбол,  ақпараттық 

жүйелер мамандығының 4-курс студенті.

Ж обаны  қорғауда  студ енттер  жоба  бой- 

ынша  жаңа  құры лы с  м атериалы н  таны сты - 

ру,  ке д е й ш іл ікпе н  күресуде  ха л ы қты ң  әл  -  

ауқатын  көтеру,  жаңа  электр  станциясы ны ң 

құру  арқы лы   то к  көзін  алу,  п е р не та қтал ы қ 

жатты қты рғы ш ты ң  артықш ылықтары,  АсіоЬе 

Рһоіозһор  бағдарламасының  коллаж  көмегімен 

анимация жасау мүмкіндігін қолданып жарнамалық 

бейне  жарнама  жасау,  электрондық  сауда  үшін 

үлкен  артықшылықпен  өнімді  арзан  сатуға  бо- 

латын  МеЬ-дүкен  құру жолдары  туралы  ғылыми 

ізденістегі ойларымен, алдағы уақыттағы жоспар- 

ларымен белісті.

Әрине,  осындай  іс-әрекеттердің  арқасында 

қоғам талап етіп отырған шығармашылық қабілеті 

жоғары,  өз  ойын  жүйелі  де  ашық  айта  алатын, 

қоғамға еркін сіңетін, өндіріске белсене араласа- 

тын азамат қалыптасады. Сондықтан да қажымас 

қайрат,  таусылмас  талап  болса,  зерттеулердің 

көптеген  сырларын  аша  алатынымызды  естен 

шығармауымыз керек.

Дебат

Ш 

«Коммуникативті 

құзыреттілік қалыптастыру»

«Коммуникативтік құзыреттілік» - білім алушы- 

лар  мен  қоғам  үшін  күнделікті  оқуда,  қатынастық 

міндеттерді  тіл  арқылы  шеше  білу  қабілеттілігі, 

мақсатты  іске  асыруда  тіл  мен  сөз  құралдарын 

пайдалана  алуы.  Осы  мақсатта  «Оқытудағы 

қ ұ з ы р е т т іл ік   б ағы т»  атты   о қ у -ә д іс т е м е л ік  

апталық  аясында  информатика  кафедрасының 

оқытушы-магистрі  А.С.  Бекенова  мен  оқытушы 

А.А.  Хамзинаның  ұйымдастырған  дебат  ойыны 

коммуникативтік құзыреттілікті  қалыптастырудың 

нақты дәлелі болып табылады.

Коммуникативті  қабілетті  дамыту  жеке  тұлға 

құзіреттілігін  арттыру  мақсатында  оздырылған 

дебатқа«Ақпараттықжүйелер»  және  «Есептеуіш 

техника  және  бағдарламалық  қамтамасыз  ету» 

мамандықтарынан екі топ қатынасып «Ақпаратты 

қорғау-ақпараттыққауіпсіздіккепілі»тақырыбында 

пікір  таластырды.  «Үкімет»  және  «Оппозиция» 

топтарының кешбасшылары  мен  мүшелері  қарар 

бойынша  өз  дәлелдері  мен  фактілерін  келтіре 

отырып,  оппоненттерінің  сөзіне  келіспейтінін 

айтып,  оларға  қарсылық  танытты.  Дебат  қысқа 

форматта жүргізіліп,  әділ-қазылар мүшесі болған 

халықаралық дебаттардың  жеңімпазы  Мақсотов 

Арнұр  мен  Қабдығали  Жанайым  ережені  қатаң 

қадағалап,  әділ  төрелік  етті.  Ойын  тартысты  әрі 

қызықты өтті.Щ

 Тренинг


«Қазіргі заманға сай пе- 

дагог кадрларды оқытудағы 

құзыреттілік бағыт»

Білім  беруді  ж аңғы рту  жағдайы нда 

кәсіби  құзыретті  маман  қалыптастырудың 

әдістемелік қырларын үйрету, оқытушылар 

мен  Қазақстан  Республикасының  педагог 

қызметкерлерінің  біліктілігін  арттырудың 

де ң ге й л і  ба ғд а р л а м а сы ны ң  не гізін д е  

әзірленген  педагог  кадларды  даярлайтын 

ЖОО  бітіруші  курс студенттеріне  қосымша 

кәсіби  білім  беру  бағдарламасы  бойынша 

тре н е р л е р д і  о қы ту  бағдарлам асы ны ң 

Үшінші  деңгейлі  бағдарламасының  негізгі 

идеяларымен  және  оқыту  тәсілдерімен 

қысқаша  таныстыру  мақсатын  көздеген 

тренингті физика-математика факультетінің 

оқытушы-магистрлары  Ж.М.Муратова  мен 

А.У.Искалиева жүргізді.

Тренинг  барысында  қатысушылар  үш 

топқа  бөлінді.  Топтарға  ортақ  тақырып 

беріліп, тақырыпқа сай табыс критерийлері 

жасалды. Сол критерийлер аясында топтар 

постерларын  даярлап,  бір-бірін  бағалады. 

Тренинг соңында топтар жұмыстарын  қызу 

талқыға салды.Щ Деңгелек үстел

«К аф ед р ан ы ң   ғы л ы м и - 

ә д іс т е м е л ік   ж ұ м ы с ы н  

ұ й ы м д а с т ы р у д а ғ ы  

қ ұ з ы р е т т іл ік -б а ғ д а р л ы  

бағыт»

Физикажәне математика кафедрасы бой- 

ынша  ф-м.ғ.к.,  профессор А.Е.Кузьмичева, 

ф-м.ғ.к.,  доцент  А.Е.Ж умагалиева  және 

ф -м .ғ.к.,  до ц е нт  А .А .К ульж ум и е ва ны ң 

ұйымдастыруымен  «Кафедраның ғылыми- 

әдістемелік  жұмысын  ұйымдастырудағы 

құзыреттілік-бағдарлы бағыт» атты дөңгелек 

үстел еткізілді.

Ф-м.ғ.к.,  профессор  А.Е.Кузьмичева 

кафедрадағы ғылыми-әдістемелікжұмысты 

ұйымдастыру бағыттарын нақты түсіндіріп, 

кафедраның ғылыми-әдістемелік жұмысты 

ұйы м д а сты р у  ж оспары   бойы нш а  оқу- 

әдістемелік құралдар,  ғылыми  мақалалар, 

ғылыми  баяндамалар,  м агистратурада 

білімін  жалғастыру,  студенттердің  және 

магистранттардың  ғылыми  жұмыстарына 

кеңестер  беру  мен  жетекшілік  ету  сияқты 

негізгі мәселелерді атап өтті..

« О қу -ә д іс те м е л ік  құр а л-  ғы лы м и- 

әдістемелік  жұмыстың  нәтижесі»  деген 

бөлімде  ф-м.ғ.к.,  доцент А.Е.Жумагалиева 

тақырыпты  толық  аша  түсіп  кафедрадағы 

профессор-оқытушылар  қауымының жыл- 

дар  бойы  жинақталған  оқу-әдістем елік 

құралдарының  тізімі  жасалып,  бір  жүйеге 

келтіріліп  жасақталып  жатқанын  айтты. 

Сонымен қоса, дөңгелек үстелге қатысушы 

оқытушылардыңұсынысы бойынша алдағы 

уақытта  пәнаралық  байланысты  нығайту 

мақсатында  физика  және  математика,  ин- 

форматика пәндерін өзара байланыстырып 

ғылыми жоба жасауды және студенттердің 

дипломдық жұмыстарына жетекшілік етуде 

екі  кафедраның  оқытушыларын  біріктіріп 

тағайындауды ұсынды.

Ашық практикалық сабақ 

«Көп  айны малы   функция»

Студенттердің  бойынан  «Ғипііопз  оТ 

зеуегаі  уагіаЫез»  тақырыбын  игеру  бары- 

сында  математикалық  білік-дағдылармен 

қатар,  олардың кәсіби  шет тілінің дамуына 

септесу, шет тіліндегі сездік қорын молайту 

мақсатында  инновациялық оқыту техноло- 

гияларын қолдана отырып оқытушы-магистр 

А .А ш е ке н о в а н ы ң   ұй ы м д а с ты р у ы м е н  

ағы лш ы н  тіл ін д е   п р а кти ка л ы қ  са б а қ 

еткізілді.  Практикалық  сабақ  барысында 

инновациялық  оқу  құралдарымен  қатар, 

интербелсенді  тақтаны ң  м үм кіндіктері 

қолданы лды ,  м атем атикалы қ  ди кта нт 

жазды ры лды .  Үйы м дасты ру  белім інде 

білім  алушыларға  математикалық диктант 

орындауға  арналған  парақшалар  тараты- 

лып,  берілген  10  математикалық  термин- 

дерге олардың жауабы алынды,  содан  соң 

тақырып бойынша мысал беріліп, талданды. 

Есеп талдауы, шешуі аяқталған соң, есепті 

шешу  барысында  кездескен  терминдерді 

бекіту жұмысы жүргізілді.

Кредиттік  оқыту  жүйесі  студенттердің 

езіндікжұмысын дамытуына бағытталуына 

орай,  келесі  кезеңде  студ енттерге  ез 

бетінше  орындауға  тапсырмалар  берілді. 

Кеп  тілді  топ  студенттері  де  бұл  тапсыр- 

маларды  шешуде  те к  м атем атикалы қ 

білімдерін керсетіп қана қоймай, кәсіби шет

тілін  қолданды  және  жаңа  математикалық 

терминдерді бекітудіжүргізді. Сабақсоңында 

математикалық  диктант  жалғастырылды.. 

Мұнда  математикалық  амалдар,  матема- 

тикада  жиі  кездесетін  етістіктер және  тер- 

миндер  деп  аталатын  3  кезеңге  белінген 

тапсырмалар берілді. 1,2-кезеңде 5 термин 

және 3-кезеңге сабақ басында берілген  10 

термин  берілді.  Белгіленген  уақыт  ішінде 

студенттер тапсырмаға жауап беріп,  езара 

а лм асу  арқылы  ж ұм ы стары н  тексеріп 

бағалады.«Бағдарламалау бойынша 

студенттік олимпиада»

Д а р ы н д ы   с т у д е н т т е р д і  а н ы қт а у , 

шығармашылық ойлау,  проблеманы  шешу 

құ зы р е ттіл ікте р ін  дам ы ту  м ақсаты нда 

с туд е нтте р   арасы нда  бағдарл ам алау 

пәнінен  олимпиада  ұйымдастырылды.. 

О лим пиадаға  5В011100-Инф орматика, 

5В060200-Информатика  және  5В070300- 

Ақпараттық  жүйелер  мамандықтарының 

екіншіжәне үшінші курсстуденттері қатысты. 

Ең алдымен қатысушыларға олимпиаданың 

ету ережелері мен міндеттері айтылып, тап- 

сырмалар таратылды. Үсынылған  әр түрлі 

деңгейдегі  5  тапсырманы  РазсаІ,  Оеірһі, 

ОеуС++,  Виіісіег  С++,  т.б.  бағдарламалау 

тілдерінде  орындау  арқылы  қатысушының 

3  с а ға тта   100  балл  ж ин а у  м ү м кін д ігі 

болды.  С ту д е н тте р д ің   е се п ті  ш ығару 

тә сіл д е р і  ә ртүрл і  болды .  О лим пиада 

қорытындысы  бойынша  қатысушылардың 

ішінен  жоғары  балл  жинаған  Б.Айгалиев, 

И.Антонов  және  К.Кабиевтің  кандидатура- 

лары республикалықолимпиадаға қатысуға 

ұсынылды.

■ 

Интеллектуалды сайыс

«Талаптыға нұр жауар»

И нф о р м а ти ка   ка ф е д р а с ы н ы ң   аға 

оқытушысы  Г.Г.Мухамбетова  мен  оқытушы

З.М.Химеденованың  ұйымдастыруымен 

қаламыздағы  №1  ЖОББМ,  М.Маметова 

а ты н д а ғы   №27 

ф и з и ка -м а те м а т и ка  

бағы ты ндағы   мектеп  ли це й ін ің  11-сы- 

нып  о қу ш ы л а р ы   мен 

и н ф о р м а ти ка  

мамандығының 1-курсстуденттері арасында 

«Талаптыға нұр жауар» атты интеллектуал- 

ды  сайыс оздырылды.  Сайыстың мақсаты: 

студенттер 

мен  мектеп  оқушыларының 

информатика  пәнінен  алған  теориялық 

білімдерін шыңдау, олардыңшығармашылық 

ойлауын,  танымдық және  коммуникативтік 

қабілеттерін дамыту, құзіретті маман болуға 

дайындау,  «ЖОО-ҚБББ-ЖОББМ-нің  езара 

байланысы арқылы мектептегі білім беруді 

модернизациялау»  жобасының  жоспарын 

жүзеге асыру, түлектерге кәсіби бағдар беру.

Сайыс  «Ойлан  тап»,  «Дешифратор», 

« А д а с қа н   ә р іп те р » ,  « Қ ұп и я   ж ә ш ік» , 

«Шығармашылық  тур»  сияқты  5  белімнен 

құралды.  Жалпы  интеллектуалдық  сайыс 

адамды жылдамдыққа, уақытты үнемдеуге, 

алған білімді қайталауға үйретеотырып, білік 

пен дағдыны қалыптастыруға тәрбиелейді. 

С а й ы с   б е л ім д е р і  и н ф о р м а т и к а н ы ң  

дам у  та р и хы ,  ға л ы м д а р ,  а қп а р а тты қ 

коммуникативтік технология,  интернет тех- 

нология белімдері бойынша дамытушы тап- 

сырмалардан тұрды. Сайысқа қатысушылар 

зам анауи  ком пью терлік  технологияны  

жеткілікті  деңгейде  меңгергенін  керсетіп, 

ұшқырлықтанытты. Сайыссоңы қазыларта- 

рапынан әділ бағаланып, қорытындыланып, 

жеңімпаздар анықталды. Нәтижесінде №27 

мектеп  лицейінің  11-сынып  оқушылары- 

1-орынды,  информатика  мамандығының 

1-курс  студенттері  -  2-ші  орынды,  №1 

ЖОББМ - 3-ші орынды иеленді. Кеште енер- 

білімді  жанына  серік  еткен  факультеттің 

белсенді  де,  енерлі  студенттері  әуезді  ән 

шашуын силап, ақын М.Жұмабаевтың «Мен 

жастарға  сенемін!»  атты  елеңі  оқылды. 

Сайыс  соңы нда  Г.Г.Мухамбетова  сез 

сейлеп,  белсене  атсалысқан  студенттер 

мен  оқушыларға  алғысын  айтып  оқуда 

сәттіліктіледі.

«Оқытудағы  құзыреттілік  бағыт»  атты 

оқу-әдістемелік  апталықтың  жабылу  сал- 

танатында еткізілген шаралар қарастырыла 

отырып,  оқу үрдісіне  енгізілетін  езгерістер 

туралы  шешім  қабылданды.  Құзыреттілік 

бағытты  оқу үрдісіне енгізудің әдіс-тәсілдері 

жинақталып  жинақ  түрінде  шығару  және 

тарату жоспарланды.

Ле  Боте  былай  дейді:  “ Баршамызға 

белгілі  қуат беретін  батарейка  сияқты  оны 

пайдаланбаса, құзыреттілікте тозады, яғни 

жарамсыз болып қаладьГ. Сондықтан да біз 

құзыретті  болайық,  игілігімізге  пайдалана 

білейік!


Зухра Максимқызы

информатика кафедрасының 

оқытушысы

N

2

  4  (908)  науры з  2015  ж ы л

ШЗЗПаІі' £

ГЕРМАНИЯ  ЕЛІНДЕГІ  БІР ОҚУ СЕМЕСТРІ

«ҚОШ КЕЛДІҢ, МЕКТЕП 

ТҮЛЕГІ!»

Күні  ертең  мектеп  қабырғасынан  тулеп  ұшып, 

үлкен  өмірге  қанат  қаққалы  отырған  әрбір  түлек 

үшін  өз  мамандығын  дұрыс  таңдап  жоғарғы 

дәрежелі  оқу  орнына  түсу,  әрине  үлкен  арман. 

Міне,  осындай  арманның  жетегіне  еріп  көлгөн 

шәкірттің  тілек,  ниетін  қақпай,  бар  мүмкіндікті 

жасай  білген  Ақжайықтың  терінен  орын  теп- 

кен,  Орап  еңірі  тарихымен  тығыз  байланыста 

дамып  келе  жатқан  ержүрек,  адуынды  батыр 

Махамбеттің  есімімен  аталатын,  80  жылдан  аса 

тарихы бар М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік  университеті  жыл  сайын  наурыз  ай- 

ында  дәстүрлі түрде барлық  мектеп түлектеріне 

ез есігін  айқара ашады. Ашық есік күнінде  мектеп 

түлектері  университеттің оқу  ісімен  танысып  қана 

қоймай,  сондай-ақ  қызықты,  жарқын  мерекелік 

К0нце£2в_^даптвген_^йі£меле2дщ_мен_м^щалап_

тұрган  жұмыстарын  керіп 

аң-таң 

болды. 


Жалпы 

бүл  іс-шараның  мақсаты

-   мамандықтар  жайында 

мағлүматтар 

бере 

оты- 


рып 

талапкерперге 

аса 

маңызды  таңдау  жасауға, болашақ 

мамандығын 

таңдауға бағыт-бағдар беру 

мен  бір  аптапық дайындық 

курстарын 

жүргізу.


Ашық  есік  күні  аясында 

30-наурыз  күні  физика-ма- 

тематика факультеті үжымы 

мектеп  «Қош  келдің,  мек- 

теп  түлегі!»  тақырыбында 

мектеп  түлектерімен  кез- 

десу  еткізді. 

Кездесудің 

шымылдығын  физика-ма- 

тематика 

факультетінің 

деканы 


А.Б.Медешова 

ашып,  әрбір  мамандықтың 

қыр-сырын  айтып,  мектеп 

түлектеріне  сәттілік  тіледі.

Қазіргі  таңда  физика-математика  факультеті 

Польшаның 

Быдгощ  қапасындағы  ¥лы  Кази- 

мир,  Германиядағы  Отто  фон  Герике,  Ресейдің 

Элиста 

қапасындағы Қалмақ 

мемлекеттік 

университеттерімен  және  Ресейдегі  білім  беруді 

дамытудың  федералдық  институтының  Привол- 

жье филиалы  ғалымдарымен тығыз ғылыми бай- 

ланыста.  Сондықтан  да  академиялық  үтқырпық 

бағдарламасы  бойынша  студенттер  мен  маги- 

странттар үшін  кәсіби  білім  алу  кеңістігін  кеңейту 

мақсатында  аталған  оқу  орындарында 

кәсіптік 

және  ғылыми  тәжірибөдөн  ету,  семестрлік  білім 

алу 


мүмкіндіктері  жасалынған. 

Академиялық 

үтқырпық 

бағдарламасы 

бойынша 

шетелде 


білім  алып  кепген  физика  мамандығының  4-курс 

студенті И.Тоқтамысова кездесуде сез алып, білімБІЗ  ҚУАТТЫ  ҚАЗАҚСТАН ҮШІН  ЕЛБАСЫМЕН

БІРГЕМІЗ!

Елбасым мен өзіңмен мақтанамын,

Өзіңді әлемге айтып шаттанамын.

Қазағым жетті бүгін арманына,

Мақтанып жыр шумагын ақтарамын.

Өзіңсің шуағы да нұрлы күннің,

Жылытып мына әлемді гүлдендірдің.

Төрткүл дүние әлемін сілкіндіріп,

Елімнің шығардыңыз биікке үнін.

Елбасым,ер жүректі,ер мінезді,

Елімді айналдырған гүл күмбезге,

Өзіңдей туңғыш қазақ ел басшысы 

Қуат берген қазағымның күні емес пе?

Қазағымның жарқыратқан маңдайын,

Атсын таң арайлап сізге әрдайым.

Қақтырған талай дүние таңдайын,

Мен мақтанам Елбасыммен әрдайым!

Мен  Елбасымыэды  мақтан тұтамын.  Еліміздің 

тұңғыш  президентіне  жетер  ешкім  жоқ  деп 

айта  апамын.  Себебі,  Нұрсұптан  Әбішұлы 

Назарбаевтың  арқасында  еліміз 

қарқынды 

дамып,  бүкіл  әлем  алдында  Қазақстанның 

абыройын  керсете  білді.  Сонымен  қатар,  ол 

салиқалы  саясатының арқасында  Қазақстандық 

бірпік  моделі  бүкіл  әлем  назарына  түсіп, 

үлкен  бағаға  ие  болды.  Жиырма  терт  жыл 

ішінде  атқарылған  істер  аз  емес.  Жеткен 

жетістіктеріміз,  алған  асуларымыздың  барлығы 

Елбасының айқын саясатының арқасы. Тәуелсіз 

Қазақстанның 

апар 


асулары, 

бағындырар 

белестері  әлі  алда.  Осы  мақсаттарды  біз  тек 

қана  Елбасымен  бірге  бағындыра  аламыз.  Біз 

жастар  үнемі  Елбасымен  біргеміз.  Жастар- 

Елбасының  тірегі,  Елбасы-  елдің  тірегі.  Кешегі 

тар жол  тайғақ кезеңде,  егемендіктің елең-алаң 

шақтарыңда  еліміздің  еңсесін  көтеріп.кеткен 

есемізді  қайтарып,  шекарамызды  шегендеп, 

жоғымызды  түгеңдел,  халқымызды  төрткүл 

дүниеге  танытқан,  нұрлы  болашаққа жетепеген, 

ғасырлар  бойғы  бабалардың  арманын  баян- 

ды  етіп,  халқымызға  пана,  жастарға  аға  болған 

Елбасына  қай  кезде  де  алғысымыз  шексіз.

Қазақстанды  Орталық  Азияның  ғана  емес,

алған  ¥лы  Казимир  атындағы  университеттегі 

сәттерімен,  жетістіктерімен  белісті.  Сонымен 

қатар 


ақпараттық 

жүйелер 


мамандығының 

3-курс  студенті  А.Әмірғалиева  университеттегі 

мүмкіндіктер мен жеңілдіктер,  кітапхана  қорлары, 

атаулы  шәкіртақылар,  студенттік  басқару,  спорта 

сарайы, жатақхана жайында толық тоқталып,  мек- 

теп түлектерін киепі білім ордасына оқуға шақырды.

Кездесу  соңында  информатика  кафедрасының 

аға  оқытушысы  Мухамбетова  Ғайнеш  Ғұмарқызы 

Масготесііа  ҒІазһ  программасынан  электрондық 

оқулық 


пен 

информатика 

мамандығы 

студенттерінің  Масготесііа  ҒІазһ  программа- 

сында  интерактивті  құзыреттілік-бағдарпы  тап- 

сырмаларды  құрастырып  орындаған 

ғылыми 

жобаларын демонстрациялап, мектеп түлектері та- рапынанқойылғансантүрпісауалдарғажауапберді.

«Үлкен  болып  қалу  үшін  ғаламда.Үлкен  ар- 

ман  керек  екен  адамға»-деп  Мұхтар  Шаханов 

жырпағандай,  мектеп  түлектеріне  сәттілік  тілей 

отырып,  ез  жүрек  қалауыңызбен  мамандық 

таңдап, 


асқақ  армандарыңызды 

универси- 

тетпен  үштастырып,  М.Өтемісов  атындағы  Ба- 

тыс  Қазақстан  мемлекеттік  университеті  деп 

аталатын  білім  ордасында  ұстаздардың  білім 

нәрімен  сусындағыңыз  келсе  университетке,  фи- 

зика-математика  факультетіне  қош  келдіңіздер 

дей  отырып,  білім  кегінде  қанаттарыңыз  тап- 

май  биік  самғап, 

алдағы  шешуші  сәт  ¥БТ-да 

жоғары 

нәтиже 


көрсетулеріңізге 

тілектеспіз.Зухра Максимқызы,

информатика кафедрасының оқытушысы

Ешкім де 

үмьітылмайды, 

ешнәрсе де 

үмыт ңалмайды

Еуразиялық  ұлан  байтақ  кеңістіктің  қуатты  да 

беделді  мемлекеті  ретінде  керуді  қаласақ,  ішкі 

бейбіт өмірді.үлттық рухани  гүлденуді таңдасақ, 

жаңа  XXI  ғасыр  теріне  Елбасымен  бірге  қадам 

басуға  тиіспіз.Бұл  қазіргі  заман  талабы.  Осы 

орайда біз БҚМУ жастары Елбасының салиқалы 

саясатын  ұстанып.сол  салған  сара  жолмен 

жүруді  мақсат  етеміз.  Қазақстанның  жарқын 

болашағы-жалынды 

жастар 

бопғандықтан, еліміздің гүлденуіне біздің әрқайсымыздың қосар 

үлесіміз  орасан  зор.  Қазақстанның  болашағы 

ез  қолымызда.  Ол  үшін  біз  жастар  қазіргі 

таңда  алыл  жатқан  білімімізді,  еліміздің  кемеп 

келешегіне  сарп етуіміз керек.  Біз жастар Елба- 

сымен бірге әлі тапай жаңа жетістіктере жетеміз.

Мен 

ел 


Президентінің 

осынау 


тарихи 

тағдырлы жеңістерін зор алғыс сезіммен жоғары 

бағалаймын және мақтан етемін. Заманымыздың 

ұлы қайраткері ретінде Қазақстанды әлем теріне 

шығарғаны  үшін,  туған  хапқының дана  перзенті 

ретінде  ата  жұртымыздың  бағын  жандырғаны 

үшін,  әсем  де  айбынды  Астанамен  саптанаты- 

мыздыасырғаныүшінмыңдабіррахметайтамын.Ғәзизовә Бұлбұл,

информатика  мамандығының 2-курс студенті

Әкем  Мұхамбетов  Құмар  Мұхамбетұлы 

1924 жылы  Батыс  Қазақстан  облысы  Ақжайық 

ауданының  (бұрынғы  Тайпақ)  Сарытоғай 

ауылында  дүниеге  келген.  Сол  ауылдағы 

мектептен жеті жылдық білім алып, кейін еңбекке 

араласқан.  ¥лы  Отан  соғысы  басталғанда 

1942  жылдың  16  тамызында  әскер  қатарына 

шақырылып,  Орал  қаласындағы  Ленинград 

әскери  училищесінде  үш  ай  оқып,  қосымша 

полкке жіберіліп,  соғысқа  1943  жылдың  ақпан 

айынан бастап қатысқан. Соғыстажарақаталып, 

Орынбор қаласындағы №367 әскери госпитальда 

жатып емделген. Солжылы госпитальдан шығып, 

қайтадан қосымша полккежіберілген. Астрахань 

қаласындағы жаяу әскери училищесіне алынып, 

1945жылдың ақпан айында бітіріп, кіші лейтенант 

атағын алған.  Соғысқа қайта кірісіп,  III  Украина 

майданында соғысты жалғастырған.

Содан  соң Австрияға жіберіліп,  ¥лы  Жеңіс 

күнін  Вена  қаласында  қарсы  алған.  Соғыс 

аяқталғаннан кейін, Австрияжерінентерт айжаяу 

жүріп.Украинаелі, НиколаевоблысыныңАнаньев 

қаласына келіп,  бүкіл  белімді  Молдавия жеріне 

кешіружұмыстарына қатысқан. Яссы қаласында 

болып, Молдавияныңосы аудан орталығындағы 

белімде  солдаттарға  үйрету-  жаттықтыру 

жұмыстарын жүргізген. Елге 1946 жылдың қазан 

айында оралған.  Туған жерге  оралғаннан  кейін 

әкем ауылдықкеңестіңхатшысы, кеңесбасшысы 

қызметін атқарған.  Он алты жыл есепші, жиырма

Сәуір  айының тоғызында  физика-  математика 

факультеті  информатика  кафедрасының  04305 

топ  студенттерінің  ұйымдастыруымен  «Шетелде 

оқып қандай ой  түйдің?» атты кездесу кеші болып 

өтті. Информатика кафедрасының  оқытушылары 

мен  студенттері  жиылған  шараның 

мақсаты 


академиялық  ұтқырлық  бағдарпамасы  бойынша 

Германия  епінің  Магдебург  қаласындағы  Отто 

фон  Герике  университетінде  бір  семестр  бой- 

ына  білім  алып  келген  04305  топ  студенттері 

Сарамбетова  Саида,  Жиенгалиев  Тапғат  және 

04311а  топ  студенті  Досқараев  Нұрпанмен 

кездесіп,  апған  әсерперімен  белісу  еді.  Кезде- 

су  шарасын  физика-  математика  факультетінің 

деканы  А.Б.Медешова  ашып,  қазіргі  уақытта 

академиялық  ұтқырпық  бағдарпамасы  аясын- 

да  біраз  жұмыстардың  қарқынды  түрде  жүзеге 

асырылып  жатқандығын  айтып,  шетелде  оқып 

келген  студенттерге  өз  ризашылығын  айтып, 

шараның  мәнді  етуіне  тілек  білдірді.  Кездесу 

барысында  қойылған  сауалдардың  сан  түрлі 

жауабы  отырыс  реңін  аша  түсті.  Нұрлан  ше- 

теп  университеттерінде  студенттердің  толық 

еркіндікке  ие  екендігін  және  біздің  оқу  орнына 

осы  дүниенің  жетіспейтіндігін  атап  етсе,  Саида 

қызықты  сәттерімен  белісіп,  алдағы  уақытта  ше- 

тепде  білім  алғысы  келетінін  айтты.  Бұдан  өзге 

шара  барысында  оқу орындарының арасындағы 

емтихан  тапсыру  ерекшеліктері,  неміс  тілін 

үйренуді  ерте  қолға  апу  қажеттілігі,  Германия 

епінің мәдениеті, ауа-райы, уақытайырмашылығы 

т.б.  кептеген  сұрақгарға  жауап  апынды.  Салта- 

нат  Бақтығалиқызы  студенттерді  түрлі  сұрақтың 

астына  алып, 

шараны  жандандыра  түсті.

Мен үшін әсерлі бопған әңгіме, студенттеріміздің 

шетелде  жүріп  ездері  оқыған  оқу  орнында 

«қазақтар күнін» атап етіп, қазақтың қара жоргасын 

билеп, 

бауырсағынан дәм 

татқызғандары 

болды.  Тапғаттың  шетелде  оқып  жүріп,  кеп 

дүниені  керіп,  Қазақстанда  сондай  дүниелерді 

жасағысы  келетіні,  езінің  ұлтжандылық  сезімінің 

артқанын  білдіруі  де  ерекше  әсер  қалдырды. 

Студенттер  шетелде  оқуға  мүмкіндік  берген 

М.  Өтемісов  атыңдағы  БҚМУ  басшылығына 

ризашылықгарын 

білдіріп, 

апғыс 

айтты.


Кездесу соңында топ кураторы Ғ.Г.Мухамбетова 

студенттерінің  шетелде  білім  алу  мүмкіндігіне 

ие  бопғандығын  үлкен  жетістік,  мәртебе  деп 

бағапайтынын  айтып,  шараға  қатысқан  ин- 

форматика 

мамандығының 

студенттеріне 

апғысын 


білдіріп, 

оқуда 


сәттілік 

тіледі. 


«Беталысы  күнде  езгерген  апмағайып  дүниеде 

адамзат  үшін  ешқашан  езгермеген,  езгермейтін 

темірқазықгар  бар.  Ол  -  білім!  Ол  -  еңбек!»  деп 

епбасымыз  атап  еткеңдей,  шетелде  әртүрпі 

бағдарпамалар  бойынша  білім  апып,  апай- 

да  епіне  кепіп  қызмет  атқару  басты  міндеттері 

екенін  біздің  студенттеріміз  ұмытпақ  емес.

Муратова Айжан,

информатика мамандығының 04305 топ

сегіз жылға жуық орманшы болып жұмысжасаған. 

1984  жылдан  бастап  зейнеткерлік демалысқа 

шығып,  1998 жылы дүниеден озды.

Әкеміз  12  бала  тәрбиелеген  батыр  әке. 

Анамыз  Ешимова  Жібекпен  49  жыл  үлкен 

сыйластықта  емір  сүрді.  “Алтын  тойымызды 

тойласақ”  деп армандайтын. Ол арманынажете 

алмай кетті. Бала күнімізде арқасындағы соғыста 

алған  жарақатынан  қалған  жапырақ  тәрізді 

орындарын  сипалап, 

“Кеке,  бұл  жеріңізге не 

болды?” деп сұрайтынбыз. Соғыста қиыншылық 

керіп,  кеп  баланы  бағып-қағып,  асырау  оңай 

болмағанмен, ешқашан әкеміздің қиыншылыққа 

мойығанын  көрген  емеспіз.  Кейде  домбыра 

шертіп, халық әндерін айтып отыратын. Бәрімізге 

қамқор болып, кезі тірісінде кенжесі Аманбайдан 

басқа  он  бір  баланың  қазақтың  салт  дәстүрі 

бойынша  құдалығын  жасап,  тойын  атқарды. 

Қазіргі  кезде  екі-үш  түйір  баланың жағдайын 

жасай апмай қиналатын біздер үшін, ол кісілердің 

күш-жігері  қайран  қаларлықтай  ерен  ерлікпен 

пара-пар.

Қазір  әкеміз  тұрған  А қж айы қ  ауданы, 

Шабдаржап  (бұрынғы  Харькин)  ауылында 

әкеміздің  атында  кеше  бар.  Мен  осындай 

қарапайым  да  еңбекқор,  батыл  да  қажырлы 

адамның қызы болғанымды мақтан етемін.

Мухамбетова Ғзйнеш Ғүмарқызы,

информатика кафедрасының 

аға оқытушысы


1 4Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет