Көгінен нұрын шашып, гүлдері бүршік ж ары п, ба ғы нд а бұлбұлы сайр а ға н


«гӘрбір адам  соның ішінде әсіресе жастар  белгіліPdf көрінісі
бет2/10
Дата22.12.2016
өлшемі2,07 Mb.
#126
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

«гӘрбір адам  соның ішінде әсіресе жастар  белгілі 

бір к&сіптік саладан ез болашагын көргісі келетіндігін 

мойындау  қажет.  Өйткені  адам  қайда  қарай  бет 

алгандыгын көрген кезде гана сол биіктікке бар күш- 

жігерімен ұмтылады».

Н.Ә.Назарбаее

Елбасының  осы  бір  сөзінде  айтылғандай  мен  де  сол 

биікке ұмтылып жүрген жастардың бірімін.  Ақжайықөңіріне 

Оңтүстік  Қазақстан  облысы,  Мақтарал  ауданы,  Үтіртөбе 

ауылынан оқу мен білім жолында арман қуып келген жайым 

бар.  Елімізде оқимын, білім аламын, маман боламын деген 

жастарға барлық мүмкіндікжасалғанына үнемі риза болып 

жүреміз.  Мемлекет басшысының елде жұмыс орындарын 

құру, жаңа ендіріс нысандарын салу идеяларын негізге ала 

отырып Қазақстан Республикасы Үкіметі жастар мәселесіне 

арнап арнайы бағдарлама қабылдады. Бүгінгі «Мәңгілікел 

жастары — индустрияға»  мемлекеттік бағдарламасы  осы 

бастамаға  үндеу  қосып  келеді.  «Серпін  -  2050»  жобасы 

жастарға  оң серпіліс  беретін  жаңашылдық деп  түсінеміз. 

Бүгінде аталған  бағдарламамен  білім  алып жүргенімді де 

зор  мақтанышпен  айтамын.  Оқу жылы  басталғаннан  бері 

университеттің  оқу,  ғылым,  тәрбие  үрдісінде  бірқатар

шараларды жүзеге асырдық.  Солардың ішінде жеке өзімнің, 

серпіндік  жастарымның  арасындағы  көшбасшы  ретінде 

көзқарасымды қалыптастырып,  білім жолында қанатымды 

одан  әрі  бекіте  түскен  шараны  айтар  едім.  «Мәңгілік  ел 

жастары -  индустрияға» жобасына қатысушы  жастардың 

бір-бірімен  тәжірибе  алмасып,  алмасуы  ұсыныстарын 

анықтау  мақсатында  таяуда  Ақмола  облысы,  Зеренді 

ауданыныңШағалалыауылындағы Агробизнесколледжінде 

«Серпінмен нұрлы болашаққа» тақырыбында кешбасшылар 

қатысумен  республикалық  слет  өткізілді.  Бұл  шара  ұлан 

ғайыр  қазақ жерінің  Солтүстік,  Батыс,  Шығыс  аймағынан 

жиналған  студенттердің  алғашқы  бас  қосуы  болатын. 

Слетқа әрбір оқу орнынан серпіндіктердің сардарлары және 

координаторлары қатысуға мүмкіндікалды.

Университеттің  атынан  қатысу  мүмкіндігі  өзіме  және 

серпіндіктердің серігіне айналған Самал  Нұрболатқызына 

бұйырды.  Көрсе  кез  тоймайтын  Көкше  жеріндегі  жиынға 

жобаға  қатысушы  5  университет  пен  13  колледж дің 

сардарлары  қатысты.  Шараның  ашылу  салтанатында 

« М ә ң гіл ік   ел  ж а с та р ы -и н д у с тр и я ға »   м е м л е ке т тік 

бағдарламасының  Республикалық  Үйлестіру  Кеңесінің 

те р а ға сы  

М ұрат  А бд улам итұлы   Ә бенов  ж обаны ң 

мақсаттары  мен атқарылған жұмыстар туралы баяндады. 

«Бұл бағдарламаны құрудағы  негізгі мақсатымыз - Оңтүстік 

өңірдегі  жұмыссыздық  санын  азайту,  білікті  кадрлар 

даярлау,  әлеуметтік  төмен  отбасыларды  қолдау»  -   деп 

ойын топшылады ел ағасы.

Ш ара  ары  қа р а й   8  а й м а қ т а н   ке л ге н   ө ң ір л ік  

көшбасшылардың Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың игі бастауына 

ризашылық  сөзі  мен  шараны  ұйымдастыруда  тер  тегіп 

жүрген  ел  ағаларына  алғыс  білдіруімен,  серпіншілерге 

арналған жалынды сәлемімен  жалғасын тапты.

Жалынды  сөздерімен  көпшіліктің  көңілінен  шыққан 

Ақмола облысы кешбасшысы Керімбек Бексұлтан артылған 

үміттіңүдесінен шығабілетінжасекенін аңғартса, Қостанай 

облысы  бойынша  көшбасшысы  Рысбек  Дастан  сынды 

серпіндік достарым  нағыз кешбасшының қасиетін байқата 

білді.  Шағалалы ауылы Агробизнес колледж кешбасшысы 

Б.Боранбаев  серпіндіктердің  үндеуін:  «Біз  Тәуелсіздік 

сүйгіш  бейбіт елдің жас ұландары,  ұлан-ғайыр жеріміздің 

әрбір бөлшегі ата-бабамыздың қажымас қайраты мен асқақ 

ерлігінің  арқасында  қол  жеткізген  қасиетті  Отанымыздың 

бізге артқан киелі аманатын жүрегімізбен сезінеміз. Осынау 

«Мәңгілік ел жастары- индустрияға» жобасы аясында білімДвери  в  профессию

И  вновь,  как  и  каждый  год,  в  актовом  зале  ЗКГУ  им. 

М.Утемисова  прошел  День  открытых  дверей.  Мероприятие 

состоялось 27 марта, на которое были приглашены выпускники 

сельких и городских школ.

Профориентация приобретает все большее значение. Несмотря 

на то,  что строчкам  из стихотворения  Владимира Маяковского «Кем 

быть?»  почти  сто лет,  актуальности они  не теряют.  Ведь правильно 

выбранные вуз, факультет, специальность определяют дальнейшую 

жизнь  -   успешную  и  интересную,  раскрывая  весь  внутренний 

потенциал человека.

Заботаоправильном выборе-этозаботаобудущемнашей страны. 

Специалистами проводится мониторингтребуемых современностью 

профессий.  Выпускники  знакомятся  не  только  с  университетом, 

но  и  получают  информацию  о  том,  где  они  могут  впоследствии 

приложить  свои  знания.  Для  выпусников  преподавательским 

составом университета  во  время  весенних школьных каникул  были 

организованы бесплатные курсы по предметам.

День  открытых  дверей  -   это  возможность  познакомиться 

с  университетом,  узнать,  чем  живет  современный  студент.  На 

встрече  были  представлены  обладатели  президетских  и  именных 

республиканских стипендий.

На  участие  в  конкурсе  зарегистрированы  370  выпускников из  31  СОШ  города  и  6  районов ЗКО,  -  сказал  руководитель  Центра 

карьеры  университета А.С.Аманбаев.  -  На  Дне  открытых  дверей 

выпускники получили информацию о содержании учебных программ 

по  специальностям  высшего  профессионального  образования, 

направлениям подготовки бакалавриата.

После  праздничного  концерта,  организованного  силами 

факультета культуры и искусств, студенческим активом,  выпускники 

продолжили обучение на курсах.Ү п т  Бірпігі  -  цпы 

Байпық

Қазақстан  Халқы  Ассамблеясы  1995  жылы  1-наурызда  ҚР 

Президентінің Жарлығымен  құрылған  ҚР  халықтарының  бірлігін, 

ынтымақтастығын  көздейтін  консультативті  кеңесші  орган  болып 

табылады.  Осы  20  жылдық  тарихында  Ассамблея  қарқынды 

дамып,  елеулі  езгерістерді  бастан  кешірді.  Осы  жылдар  ішінде 

Қазақстан  халқы  Ассамблеясының  институционалдық  құрылымы 

нығайып,  қоғамды  ұйымдастырушы  ретіндегі  әлеуеті  толысты. 

Бүгінде Ассамблея ел Президентінің төрағалығымен қызмет ететін 

Конституциялық  орган  болып  табылады.  Бұл  бірегей  институт 

еліміздегі барлық этнос өкілдерін ортақ мақсатқа ұйыстыра отырып, 

Республикадағы тұрақтылықты сақтау мен ел дамуына елеулі үлес 

қосып келеді.

Осындай  айтулы  мерейтойға  арнап,  19-ақпан  күні  тарих, 

экономикажәне құқықфакультетінің, есепжәне қаржы кафедрасының 

оқытушылары мен 09304-топ есеп және аудит және 09306-топ қаржы 

мамандықтарының студенттерінің ұйымдастыруымен «¥лт бірлігі - 

ұлы байлық» атты шара өткізілді. Осы шарада студенттер Қазақстан 

Республикасындағы түрлі ұлттар диаспорасының салт-дәстүрлерін, 

ұлттықтағамдарын, өнерлерін керсетті. Қазақстан Республикасында 

130-дан астам ұлт пен ұлыс екілдері тату-тәтті өмір сүріп жатқандары 

белгілі,  салтанатты  шара  еліміздің  Әнұранымен  ашылды.  Шара 

басында  еліміздің  қарабайыр  тұрғындары  қазақтар,  сонымен 

қатар  орыс,  грузин,  өзбек және  кәріс  халқының  ұлттық  киімдерін 

киген  студенттер  осы  ұлттардың  кейпінде  өздерін  таныстырып 

өтті.  Содан  кейін  әр  халық  өкілдері  алдын-ала  әзірлеп  әкелген 

ұлттық тағамдарынан  көрермендерге дәм таттырып,  әр халықтың 

салт-дәстүрлерін  көрсетті.  Шара  соңында  әр  ұлт  өз  билері 

мен  ән-шашуларын  ортаға  салып,  әдемі  билерімен,  әндерімен 

керермендердің көңілдерін кетеріп, кешті одан сайын ажарландыра 

түсті. Шара соңында кафедра меңгерушісіэ.ғ.кМ.К. Нұғмановажәне 

деканның тәрбие  ісі  жөніндегі  орынбасары  Ж.М.  Арыстанғалиева 

осы  айтулы  мерекемен  барлығын  құттықтап,  шарадан  алған 

әсерлерімен  белісіп,  осындай  шаралардың  әр  адамның бойында 

ез Отанына деген  патриоттық сезімдерін оятатынын айтты.

Ә.Е.Төлепов,

тарих, экономика және қүқық факультетінің, 

есеп және аудит мамандығының 

3-курс студенті,  Н.Ә.Назарбаев атындағы 

шәкіртақы иегері

алып  жүрген  жастар  атынан  республикамыздың  жүзеге  асырып 

отырған индустриалды дамуына, қажетті мамандықтарды үздікигеріп, 

ез ісінің мықты майталманы болуға, салауатты өмір салтын ұстануға, 

тарих  пен  салт-дәстүрімізді  қастерлеуге  туған  жердің  Отансүйгіш 

азаматы ретінде уәде береміз» - деп түйіндеді.

Нағыз  сардар  даярлап  шығу  мақсатында  семинар-тренинг 

еткізілді. Тренингке Мұрат Абдуламитұлы қатысып көшбасшылырдың 

ж ігерін  артты рса,  «Серпін»  штабының  мүшелері  А.Романов, 

А.Артықшынова,  Шерімбек  сынды  ұйымдастырушылары  ойынды 

қызықтыра  түсті.  Әр  басшымен  жақын  танысып,  достасып  алуға 

м үм кінд ік  алды қ.  «Спорт  денсаулы қ  кепілі»  деп  ұрандатқан 

серпіндіктер  спорттың  бірнеше  түрінен  сайысқа  түсті.  Серпіндіктер 

оқу-біліммен қатар спортта да алғыр екенін танытты. Жиын «Аламан» 

фестивалі жеңімпаздарының концерттік бағдарламасымен жалғасты. 

Серпін жастары шығармашылық қабілеттерін ортаға салып өнерлері 

ерге  жүзген  өрен  екенін  байқатты.  Концертте  Республикалық  слет 

қатысушыларына сертификат, оқу орнының басшыларына алғыс хат 

табысталды.  Бұл жиын өз деңгейінде өтті деп ойлаймын.

Менің  бұл  шараға  қатысуымның  өзі  үлкен  жетістік  деп  білемін. 

Осы  арқылы  көптеген  достар  таптым,  аз да  болса  өмірлік тәжірибе 

жинадым.  Бұл  бағдарламаның  мемлекет  қолдауына  ие  екенін, 

болашағының  жарқын  болатынына  сенеміз.  Мәңгілік  елдің  нұрлы 

жолындағы  жігерлі  жастар  екенімізді  дәлелдеп,  бізге  артылған 

үміттерді ақтаймыз.

Нуржан Мұзаппар,

химия мамандығының 01101топ студенті,  бас сардар


Е Е Ж

З

N

2

  4  (908)  науры з  2015  ж ы л

М Е РЕ И Л І  К А З Ы Н А   Ж А С  

70  Ж А С

Үстаздық еткен жалықпас 

үйретуден балага

-  


д е й   к е л е   с а н   ж ы л д а р   б о й ы  

университетіміздің  ұлағатты  ұстазы  болған, 

е р е кш е   ұ с та н ы м ы   б о л ға н   Қ а й ы р ға л и е в  

Темірғали Қайырғалиұына арналған педагогика 

факультетінде мерейлі концерттік кеш болып өтті. 

Темірғали Қайырғалиұлы 1966 жылы А.С.Пушкин 

атындағы  Орал  педагогикалы қ  институтын 

тәмамдаған ардагер ұстаз мыңдаған түлектерді 

тәрбиелеп, осы  салада 48 жылдан астам уақыт 

қзмет  етіп  келеді.  Темірғали  Қайырғалиұлы 

аталмыш жоғары оқу орның бітіргеннен кейін осы 

университет  қабырғасында  үздіксіз  еңбек  етіп, 

жоғары білім  шаңырағында үнемі  қажырлықпен 

еңбектеніп жүрген, ез саласының еңбек торысы 

атанған,  ұстазды қ  қызметіне  адал  ардагер 

ұста зда р ы м ы зд ы ң  бірі  де  б ір е ге йі.  ТМД  , 

республика  және  облыс  көлемінде  елуден 

астам  ғы л ы м и-тәж ірибел ік  мақалалар  мен 

әдістемелік оқу-құралдары ғылыми жинақтарда 

жарық  көрді.  Оны  тек  ұстазды қ  қызметімен 

ғана  емес,  қоғамдық жұмыстармен де оқырман 

қа уы м ға   п с и х о л о ги я   ка ф е д р а с ы н ы ң   аға 

оқытушысы,  БҚМУ доценті  ретінде  кептен  бері 

мэлім  санаймыз.  Темірғали  Қайырғалиұлы  -  

облыстық  және  аудандық  бұқаралық  ақпарат 

құралдары  арқылы  психологиялық  білім  және 

кәсіби  бағдар  беруді  насихаттаудан  жалыққан 

емес. Ұстаздың еңбегін ҚР-нің Білім және Ғылым 

м инистрлігі  бірнеш е  Грамота  және  Құрмет 

Грамоталарымен  жоғары  бағалады.  Облыстан 

қала  және  университеттен  алған  бірнеш е 

Құрмет Грамоталары мен алғысхаттары да оның 

тынымсыз  еңбегінің дәлелі.  Ағайға  «Жаңақала 

ауданының  құрметті  азаматы»  деген  атақ  та 

берілген  болатын.  Бұл  -   білікті,  тәжірибелі 

ұстазға жерлестерінің көрсеткен ілтипат-құрметі. 

Студенттердіңжан-дүниесін сезіне біліп, оларға 

түсіністікпен  қарайды.  Студенттермен  тығыз 

қарым-қатынас  жасап,  болашақтарынан  үлкен

Багапа,  оны  вагапа...

Көңілімізге кектем  шуағындай сезім мен нұр 

құйып, тағы да 8 - наурыз халықаралық әйелдер 

күні келді.

8-науры з  -  асыл  да  көркем  аналардың, 

ақ  жаулықты  әжелердің,  қаракез  сұлулардың 

халықаралық  дәрежеде  тойланатын  мерекесі. 

Осынау  мерекенің  қай  кезде  де  орны  бөлек. 

Олай  болатыны,  аналарға  деген  ыстық  сезім, 

алғыс  пен  құрмет  ешқашан  сөнбек  емес.  Ер 

азаматтар осы күні өздерінің ардақты әжелеріне, 

аяулы аналарына, сүйкімді сұлуларына әртүрлі 

сыйлықтар беріп, көңілдерін кетеруге тырысады. 

Дәстүрден  жаңылмай  қазақ  филологиясының 

ж ігітте р і  де  осы  мерекеге  орай  ф акультет 

ұстаздары  мен  аруларына  арнап  думанды  кеш 

өткізді.  Жігіттердің дайындаған тамаша  кешінің 

құрметті  қонақтары  болып  ұстаздарымыз  бен 

аруларымыз жайғасты.

Өнерлі  де  өнегелі,  көңілді  де  тапқыр  ер 

а за м а т та р д ы ң   ұ й ы м д а с ты р ға н   « Б а ға л а , 

оны  б а ға л а і»   атты  м е р е ке л ік  дум аны ны ң 

шымылдығы «Филфактыңәншісі» атанып кеткен 

Аликенов  Дидардың  әсем  әнімен  ашылып, 

Смадияр Е., Төлеуов М., Алимов Ә., Шығыров А., 

Лукбанов  М.  сынды  серілеріміздің жүрекжарды 

туындыларымен жалғасын тапты.

Қазақтың қасиетті қара домбырасын жанына 

се р ік  қы лған  Б олатбекұл ы   Ж анайдарды ң 

орындаған  «Нұрымныңнасихатсөзі», «Екеуміз» 

әндеріне аруларымыз ыстық ықыласын білдірсе

Мәуленұлы Нұрсұлтан  мен Лесов Наурызбектің 

гитараның  сүйемелдеуімен  орындаған  әндерін 

қосыла шырқады.

Кеш  ж үр гізу ш іс і  Әміраш ев  Н.  бастаған

С ыдықов  М.,  С адуллаев  Н.,  М аратұлы  Н., 

Ералин  Б.,  Оралтаев  А.  сынды  студенттеріміз 

ақындар  өлеңдерін  нақышына  келтіре  оқыса, 

«Таланттық»  жігіттер  үздік  әзілдерімен  нәзік 

жандылардың  көңілін  сергітіп,  ж үректеріне 

қуаныш,  жүздеріне  күлкі  сыйлады.  Одан  әрі 

Шынтаев  Ж.  жігіттерімізді  ортаға  алып,  көңілді 

ойын өрнегін көрсетті.

Кеш  соңында  кафедра  меңгерушісі,  ф.ғ.к., 

доцент МүтиевЗ. мен ф.ғ.д., профессорХасанов 

Ғ.  студент  кездеріндегі  қызықтарымен  беліссе, 

студенттеріміздің  сүйікті  ұстазы  Ниязғалиева

А.  мен  сту д е н ттік  декан  А лты байқы зы   М. 

нәзікжандыларымыздың  атынан  жігіттерімізге 

алғыс айтып, жылы лебіздерін білдірді.

Аликенов  Д.  орындауындағы  “Бағала,  оны 

бағала” әніме керемет кештің нүктесін қойды.

Осындай керемет кеш үшін мерекенің иелері, 

бар адамзаттыңтабынары мен киелері, қуанғанда 

қасы ңнан  табы лы п,  қиналғанда  сүйенері, 

мейірімділік  пен  тыныштықтың  жаршылары, 

адам ды қ  пен  адам ш ы лы қты ң  м ө п-м ө лд ір  

тамшылары,  сүйкімді  қылығымен  сағындырған, 

қажет  десе  аһ  ұрғызып  сабылдырған,  әсем 

көркімен,  ж үрегінің  өртімен  небір  дана  мен 

данышпандарды  табындырған,  сүйсе  құлай 

сүйетін,  нақсүйеріне  жанашыр  болып,  бірге 

күйетін  аяулы  да  асыл  қы здарды ң  атынан 

серілерімізге алғысымды білдіремін.Аңсана  Ғазизңызы, 

Қазақ тілі мен әдебиеті 

мамандығының 2 курс студенті.

М.Өтемісов атындағы  Батыс  Қазақстан  мемлекеттік 

у н и в е р с и т е т ін д е   13  наурыз  күні  Қа за қстан   халқы  

Ассамблясының 20 жылдығына орай ұйымдастырылған 

шараға университет студенттері  мен  мұғалімдері жэне 

ҚХА  этномәдени  бірлестігі  қатынасты.

Батыс Қазақстан облысы Қазақстан 

х а л қы   А с с а м б л е я с ы   э тн о м ә д е н и  

бірлестіктердің төрағалары Нұрсұлтан 

Ә б іш ұлы   Н азарб аевты   Қ а за қста н 

президентіне кандидат ретінде ұсыну 

тур ал ы   «Нұр  О тан»  па р ти ясы ны ң 

қ а б ы л д а ғ а н   ш е ш ім ін   т о л ы қ т а й  

қолдайды .  Қазақ  ха н д ы ғы ны ң  550 

жылдығына  тұспа-тұс  келген  сайлау 

тегін емесдеп ойлаймын. Елбасымыз 

қазақ  елі  үш ін,  біз  үш ін  көп  еңбек 

етті.  Елбасымыз  Нұрсұлтан  Әбішұлы

Назарбаевты үлгі тұтамыз. Және де біз, 

студенттер,  Қазақстан  президентіне 

кандидат  ретінде  Нұрсұлтан  Әбішұлы 

Назарбаевты  бірауыздан  қолдаймыз 

деп сенім  білдіреміз.Үлмекен Ысқақова,

филология: қазақ тілі 

мамандығының 3-курс студенті

үм іт  күттіретін  елеулі,  еңселі  жас  ұрпақты 

тәрбиелеп  өсіруде,  қарапайым  болмысымен, 

жайдары  да  ашық  мінезімен  ұштасып  жатқан 

аяулы  ұста зд ы ң   бойы ндағы   а лапат  ж іге р  

шәкірттеріне дарыса дейміз. Алғашқы құттықтау 

сөз  кезегін  педагогика  ғылымының  докторы, 

профессор, Қазақстан педагогикалықғалымдар 

академиясының  академигі  Қыдыршаев  Абат 

Сатыбайұлы  және  Батыс  Қазақстан  облысы 

тарихжәнеархеология орталығыныңағағылыми 

қызметкері,  география  ғылымының  кандидаты 

Рамазанов СерікКішібекұлына берілді. Кейін кеш 

шымылдығын Орынғалиева Дана ән шашуымен 

ашты. Әрмен қарай құттықтаушылардың қарасы 

көбейді.  Факультетіміздің  оқытушылары  және 

ф илология  ф а ку л ьте тін ің   деканы   арнайы 

студенттерімен  ат  басын  бұрып,  құтты қтау 

лебіздерін  ыстық  білдірді.  Бұл  орайда  бұрын 

сонды  түлеп  ұшқан  түлектері  де  арнайы  келіп, 

ұстаздарын  қызу  құттықтады.  Қазіргі  таңдағы 

шәкірттері  ағайдың  жақсы  жақтарын  айтып 

шынайы  лебіздерін  білдірді.  Факультетіиіздің 

1  курс  студенті  Нағи  Карима  «Мереке»  әнімен 

көрермен  көңілін  кетерсе,  2  курс  студенті 

Багитова  Назгүл  би  шашуымен  танқалдырды. 

Темірғали Қайырғалиұлының бұрын соңды бітіріп 

кеткен  ш әкірттері  мен  қазіргі  шәкірттерінен 

ағай  туралы  арнайы  сұхбат  алып,  бейне-ролик 

көрсетілген  болатын.  Ағай  бойынан  табылатын 

ізгілік қасиеттер  шәкірттеріне де дарыса  керек. 

Қазіргі таңда шәкірттері үлкен маман иесі болып, 

қоғамның бір  кірпішіне  айналған  тұлғалар.  Кеш 

соңында  мерей  той  иесі  сансыз  алғыстарын 

білдіріп, зор ықыластанытқан болатын. Осындай 

мерейтойлық  кештер  ез  жалғасын  таба  берсін 

демекпін.  Егемендігіміздің  ертеңгі  болашағы 

ж арқы н,  б е й б ітш іл ік  кү н ім із  аш ы қ  болы п, 

жалындаған жастар болып жүре берелік...

Аида Хасанова,

1 курс студенті

Ж а қс ы л ы қты ң   н ы ш а н ы н д а й ,  ж а ны ң 

сүйген  адамның  жып-жылы  құшағындай, 

саф  алтындай  тазалығы  мен  сұлулығын 

беретін,  жайма  шуақ  сәулелерін  төгетін, 

көңілдерге қуаныштар егетін, имандылық пен 

пәк қыздардың мінезіндей ибалылық себетін 

көгілдір  көктемнің  алғашқы  мерекесі  -   8 

наурыз, Халықаралық әйелдер күні.

Көктем нің  шуақты  күндерім ен 

сабақтаса келетін бұп мейрамды тойламайтын 

халықжоқ. Бәрімізананыңақсүтінен нұр алып, 

өсіп  -  өніп  келеміз.  Жылына  бір  рет  келетін 

мерекеде  еңбектерін  бағалап,  сый -  құрмет 

көрсету  біздер  үшін  қуаныш,  әрі  парыз. 

Жер  бетіндегі  тіршіліктің  өзегін  келешекке 

жалғаған, өсер ұрпағына құндақтағы шағынан 

ізгіліктіңдәнін еккен аналар мерекесі бұл. 

Елбасы Н. Ә. Назарбаев бір сөзінде: «Шығыс 

халықтарының арасында,  жалпы  мұсылман 

әлемінде  әйел  затын  ерекше  бағалайтын, 

қарындасты қатты қадірлейтін халықтың бірі 

де, бірегейі де біздің қазақ» деген екен.

Осы  мерекеге  орай  М.Өтемісов  атындағы 

Батыс Қазақстан мемлекеттікуниверситетінің 

ж ігіт те р і,  белсенд і  өнерпаздары   Ару- 

қыздарымызға  арнап  «Сіздер  үшін...»  атты 

мерекелік  кеш  өткізді.  II  бөлімнен  тұратын 

кештің алғашқы  бөлімінде  Төлеуов  Мадияр, 

Шығыров  Асланбек,  Алимов  Әбілманат, 

Лукбанов Меңдібек, Әмірашев Нүркен, Лесов 

Наурызбекездерініңжүрекжардытуындылары 

мен  ақындар  өлеңінен  үзінділер  оқыды. 

Студенттік  ректор  -   Төрехан  Дүйсенбаев 

қаракөз  қыздарымызды  құттықтай  отырып, 

университетіміздің  қарыштап  дамуына  өз 

үлестерін  қосып  жүрген  белсенді  аруларды 

марапаттап, гүл шоқтарын табыстады. Кештің 

бас  ұйымдастырушысы  мәдени-тынығу 

жұмысы  мамандығының  4-курс  студенті 

Бибигуль  Садихованың  әуелете  шырқаған 

ана  туралы  әсем  әні  кеш  шырайын  кіргізді. 

Студенттермен  қоса  университетіміздің 

м ә д е н и е т  ж ә не   ө не р   ф а к у л ь т е т ін ің  

деканы  Исатаев  М.,  ректордың  көмекшісі 

Қуанышұлы  М.,  иновациялық технологиялар 

департаментінің директоры  Ғабдуллаев Д., 

«Жас  Отан»  ЖҚ  БҚОФ  атқарушы  хатшысы 

Қыдыралиев Д.  сынды  аға  буын  өкілдері де

ұстаздар  мен  аруларымызға  көгілдір  экран 

арқылы  жылы  лебіздерін  білдірді.  Сонымен 

қатар  кештің ұйымшыл  түрде  өтуіне  бірдін- 

бір  үлес  қосқан  жүргізушілер  -  Нүркен  мен 

Наурызбекті атап өтпеу мүмкін емес.

Сазды құттықтау, әсем ән, көңілді би кештің

II  бөлімінде де жалғасын тапты. Сегіз қырлы, 

бір сырлылар жиналған бұл кеште «АгЮапсе» 

би тобы жэне БҚМУ-дың белсенді жігіттерінің 

би  қойылымы  көрермен  көңілін  бір  көтертіп 

тастады.  Әні  мен  биі жарасқан  кеште  әзілге 

де  орын  табылып  жатты.  Аруларымызға 

ұтымды  әзілін,  сүбелі  сөзін,  оймақтай  ойын 

арнаған  «Сіздер  үшін»  жайдарман  тобы 

да  керерменнің  ыстық  ықыласына  бөленді. 

Ж айдарманшыларымыздың  үздік  әзілін 

Орашев  Әділеттің  орындауындағы  әсем  ән 

кеңілді нотада жалғай түсті.

Кеш  тізгінін  ұстаған  Шынтаев  Жарқынбек, 

Ш а м ұ р а т о в   Д ә у р е н ,  Б и г а л и е в   Қ. 

аруларымызды  сахна төріне шақырып,  әзіл- 

қалжың  аралас  сұрақтар  қойып,  олардың 

мереке жайындағы  ойларын  білді.  Одан  әрі 

кешті  Қанатқалиев Аптынбек әуезді  әнімен 

жалғаса, Армат пен Әдемі де өз өнерлерімен 

көрерменніңжүрегінен орын алып, қошеметіне 

бөленді.


БҚМУ-дың  Аруларын  кектемнің  жарқын 

да  шуақты  мерекесімен  құттықтай  келген 

мәдениетжәне өнер факультетінің 2014 жылғы 

түлегі  Баймағамбет  Әмірханның  да  әсем 

әні  сүйкімді  қыздарды  әдемі  әсерге  бөлесе, 

«Би  әлемі»  жобасының ұйымдастырушысы, 

«Дизайн»  мамандығының  4-курс  студенті 

Наурызбай  Касимовтың  қыл  қаламның 

ұшымен  майлы  бояумен төгілтіп  салған  ана 

құшағындағы  бала  бейнесі  ананың  ыстық 

алақанын аңсап жүрген студенттердіңжүрегін 

тебірентіп жіберді.

Кеш соңында «БатысЗТАР» тобының ырғақты 

әуеніне керермендер қосыла билеп, көтеріңкі 

кеңіл күймен тарқады.

Ақсана  Ғазизңызы,

Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының

2 курс студентіДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет