Конференциясының ЕҢбектеріжүктеу 5.05 Kb.

бет1/46
Дата03.03.2017
өлшемі5.05 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46


 
 
 


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 
М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҤСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 
УНИВЕРСИТЕТІ 
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ М.АУЕЗОВА 
 
«Әуезов оқулары – 10: «20 жылдық белес: ғылым, 
білім және мәдениеттің иннновациялық даму 
бағыттары» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференциясының  
ЕҢБЕКТЕРІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТРУДЫ  
Международной научно–практической конференции 
«Ауезовские чтения – 10: «20-летний рубеж: 
инновационные направления развития науки, 
образования и культуры» 
 
 
ТОМ 5 
 
Шымкент 2011 
 


УДК 80:001 
ББК 80 
А 93 
 
Әуезов  оқулары  –  10:  «20  жылдық  белес: ғылым,  білім және  мәдениеттің  иннновациялық  даму 
бағыттары»  
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы – Шымкент: М.Әуезов ат. ОҚМУ, 2011ж.  
5 Т. 342 бет. Қазақ және орыс тілдерінде. 
А 93 
Ауезовские чтения – 10: «20-летний рубеж: инновационные направления развития науки, 
образования и культуры» 
Международная 
н
н
а
а
у
у
ч
ч
н
н
о
о
-
-
п
п
р
р
а
а
к
к
т
т
и
и
ч
ч
е
е
с
с
к
к
а
а
я
я
 
 
к
к
о
о
н
н
ф
ф
е
е
р
р
е
е
н
н
ц
ц
и
и
я
я
 
 


 
 
Ш
Ш
ы
ы
м
м
к
к
е
е
н
н
т
т
:
:
 
 
Ю
Ю
К
К
Г
Г
У
У
 
 
и
и
м
м
.
.
М
М
.
.
А
А
у
у
е
е
з
з
о
о
в
в
а
а
,
,
 
 
2
2
0
0
1
1
1
1
 
 
г
г
.
.
 
 
5
5
 
 
Т
Т
.
.
 
 
3
3
4
4
2
2
 
 
с
с
.
.
 
 
К
К
а
а
з
з
а
а
х
х
с
с
к
к
и
и
й
й
,
,
 
 
р
р
у
у
с
с
с
с
к
к
и
и
й
й
 
 
 
I
I
S
S
B
B
N
N
 
 9965-870-55-1 
 
Әуезов  оқулары  –  10:  «20  жылдық  белес:  ғылым,  білім  және  мәдениеттің  иннновациялық  даму 
бағыттары»  атты  Халықаралық  ғылыми-тәжірибелік  конференциясы  еңбектерінің  5  томына 
«Металлургия,  химиялық  технология,  мҧнай  газ  ӛңдіру  және  қайта  жаңартылатын  энергетика 
салаларындағы ғылым мен инновация» секциясының ғылыми баяндамалары енген. 
В 5 том трудов Международной научно-практической конференции «Ауезовские чтения – 10: «20-
летний рубеж: инновационные направления развития науки, образования и культуры» включены 
доклады  секции  «Наука  и  инновации  в  области  металлургии,  химической  технологии, 
нефтегазопереработки и возобновляемой энергетики» 
 
 
 
 
Редакционная  коллегия:  Бишимбаев  В.К.  –  ректор  Южно-Казахстанского  государственного 
университета им. М. Ауезова, академик НАН РК, д.т.н.; Бахов Ж.К. – тӛрағаның орынбасары, ҒЖ 
және  ХБ  жӛніндегі  проректор,  т.ғ.д.,  профессор;  Сабырханов  Д.С.  –  бірінші  проректор,  т.ғ.д., 
профессор;  Айтқҧлов  Д.К.  –  ректор  кеңесшісі,  т.ғ.д.,  профессор;  Искаков  Т.Ӛ.  –  Ә  және  ТЖ 
жӛніндегі  проректор,  т.ғ.д.,  профессор;  Байболов  Қ.С.  –  оқу  ісі  және  ақпараттық  технологиялар 
жӛніндегі проректор, т.ғ.к., доцент; Мырхалыков Ж.У.  – инновациялық технологиялар жӛніндегі 
проректор, т.ғ.д., профессор; Тағыбаев Д.Д. – Ә және Ш жӛніндегі проректор, т.ғ.к.; Махашов Е.Ж. 
– ғылыми-зерттеу басқармасының директоры, т.ғ.к.; Тілеубердиев Б.М. – филология факультетінің 
деканы, ф.ғ.д., профессор; Нурлыбекова А.Б.  – педагогика және мәдениет факультетінің деканы, 
п.ғ.д., профессор; Рахметулина Ж.Б. – экономика және қаржы факультетінің деканы, э.ғ.к., доцент; 
Сарықҧлов  Қ.Р.  –  заңтану  және  халықаралық  қатынастар  факультетінің  деканы,  з.ғ.к.,  доцент; 
Анарбаев А.Ә. – химия-технологиялық факультетінің деканы, т.ғ.д., профессор; Байжанова С.Б. – 
жеңіл және тамақ ӛнеркәсібі факультетінің деканы, т.ғ.к., доцент; Садықов Ж.А. – қҧрылыс және 
кӛлік  факультетінің  деканы,  т.ғ.к.;  Бесбаев  Ғ.Ә.  –  ақпараттық  технологиялар,  телекоммуникация 
және  автоматтандырылған  жҥйелер  факультетінің  деканы,  ф.-м.ғ.к.,  доцент;  Жылқыбаев  Ә.К.  – 
агроӛнеркәсіп  факультетінің  деканы,  б.ғ.к.;  Мадияров  Н.К.  –  жаратылыстану-педагогикалық 
факультетінің  деканы,  п.ғ.к.,  доцент;  Демеуов  А.Қ.  –  спорт  және  туризм  факультетінің  деканы, 
п.ғ.к.,  доцент  м.а.;  Мырзалиев  Д.С.  –  механика  және  мҧнайгаз  ісі  факультетінің  деканы,  т.ғ.к., 
доцент;  Алибек  С.Н.  –  шетел  студенттерімен  жҧмыс  жҥргізу  жӛніндегі  факультетінің  деканы, 
т.ғ.д.;  Әжібеков  Қ.Ж.  –  колледж  директоры,  п.ғ.д.;  Нҧсқабаева  Л.Н.  –  қаржы  департаментінің 
директоры. 
 
                                                                                                                              УДК 80:001 
                                                                                                                                 ББК 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I
I
S
S
B
B
N
N
 
 9965-870-55-1 
 
М.Әуезов атындағы Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2011 
Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауезова, 2011
 
 


МЕТАЛЛУРГИЯ, ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ, МҰНАЙ ГАЗ ӚҢДІРУ ЖӘНЕ ҚАЙТА 
ЖАҢАРТЫЛАТЫН ЭНЕРГЕТИКА САЛАЛАРЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМ МЕН ИННОВАЦИЯ 
НАУКА И ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ МЕТАЛЛУРГИИ, ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ, 
НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ И ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 
 
УДК 663.911.1 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
 
Абдраманова А.А., Саденова М.К. 
ЮКГУ им. М.Ауезова, Шымкент, Казахстан 
 
Дубильными  веществами  (таннидами)  называются  растительные  полифенольные 
соединения  с  молекулярной  массой  от  500  до  3000,  способные  образовывать  прочные  связи  с 
белками и алкалоидами и обладающие дубящими свойствами. 
Названы так по своей способности дубить невыделанную шкуру животных, превращая ее в 
прочную  кожу,  устойчивую  к  воздействию  влаги  и  микроорганизмов,  ферментов,  то  есть  не  
поддающаяся гниению. 
Эта способность дубильных веществ основана на их взаимодействии с коллагеном (белком 
кожных  покровов),  приводящих  к  образованию  устойчивой  поперечносвязанной  структуры  – 
кожи  за  счет  возникновения  водородных  связей  между  молекулами  коллагена  и  фенольными 
гидроксилами дубильных веществ. 
Термин  «дубильные  вещества»  впервые  был  использован  в  1796  году  французским 
исследователем  Сегеном  для  обозначения  присутствующих  в  экстрактах  некоторых  растений 
веществ,  способных  осуществлять  процесс  дубления.  Практические  вопросы  кожевенной 
промышленности положили начало изучению химии дубильных веществ. 
Другое  название    дубильных  веществ  –  «танниды»  -  происходит  от  латинизированной 
формы  кельтского  названия  дуба  –  «тан»,  кору  которого  издавна  использовали  для  обработки 
шкур. 
Богаты  дубильными  веществами  представители  семейств  сосновых,  ивовых,  гречишных, 
вересковых, буковых, сумаховых, миртовых, розоцветных, бобовых. 
Накапливаются,  главным  образом,  в  подземных  органах  многолетних  травянистых 
растений (корневища бадана, змеевика, лапчатки, корневища и кровохлебки), в коре и древесине 
деревьев и кустарников (кора дуба), плодах черемухи, черники, соплодия ольхи), реже в листьях 
скумпии,  сумаха,  чая.  Среди  низших  растений  они  встречаются  в  лишайниках,  грибах, 
водорослях,  среди  споровых  -  во  мхах,  хвощах,  папоротниках.  Низкое  содержание  дубильных 
веществ отмечено у злаков. 
Семейства розоцветных, бобовых, миртовых насчитывают многочисленные роды и виды, в 
которых содержание дубильных веществ доходит до 20-30% и более. 
Дубильные  вещества  содержатся  в  подземных  и  надземных  частях  растений: 
накапливаются в клеточном соке. 
В  листьях  дубильные  вещества  или  танниды,  обнаружены  в  клетках  эпидермы  и 
паренхимы, окружающих проводящие пучки и жилки, в корневищах и корнях - накапливаются в 
паренхиме коры и сердцевинных лучах. В механической ткани – отсутствуют. 
Дубильные  вещества  преимущественно  локализованы  в  вакуолях  растительной  клетки. 
Находятся  в растворенном состоянии, их можно обнаружить гистохимическими реакциями. 
Дубильные  вещества  вытесняются  в  цитоплазму,  где    подвергаются    ферментативному 
окислению  и  превращаются  в  коричневые  и  красные  аморфные  вещества,  называемые 
флобафенами. 
Содержание  дубильных  веществ  изменяется  в  зависимости  от    периода  вегетации 
растения. 
Установлено, что количество дубильных веществ увеличивается по мере роста растения. 
По данным Чеврениди, минимальное количество дубильных веществ в подземных органах 
отмечается весной, в период отрастания растения, затем оно постепенно увеличивается, достигая 
наибольшего количества в фазе бутонизации – начале цветения. 


Фаза вегетации влияет не только на количество, но и на качественный состав дубильных 
веществ. 
На накопление дубильных веществ оказывает большее влияние высотный фактор. 
Растения,  произрастающие  высоко  над  уровнем  моря  (бадан,  скумпия,  сумах),  содержат 
больше дубильных веществ. 
Растущие  на  солнце  растения  накапливают  больше  дубильных  веществ,  чем  растущие  в 
тени. 
В тропических растениях значительно больше  дубильных веществ. 
Растения,  произрастающие  в  сырых  местах,  содержат  больше  дубильных  веществ,  чем 
растущие в сухих местах. 
В молодых растениях дубильных веществ больше, чем в старых. 
В утренние часы (от 7 до 10) содержание таннидов достигает максимума, в середине дня 
доходит до минимума, а к вечеру вновь повышается. 
Выявление закономерности в накоплении дубильных веществ в растениях имеет большое 
практическое значение для правильной организации заготовки сырья
Дубильные  вещества  –  это  смеси  различных  полифенолов,  то    из-за  разнообразия  их 
химического состава классификация затруднена. 
По  классификации  Проктера  (1894)  дубильные  вещества  в  зависимости  от  природы 
продуктов  их  разложения  при  температуре  180-200
0
С  (без  доступа  воздуха)  подразделил  на  две 
основные группы: 
1)
 
пирогалловые (дают при разложении пирогаллол); 
2)
 
пирокатехиновые (образуется пирокатехин): 
В  результате  дальнейшего  исследования  химизма  танидов  Фрейденберг  в  1933  году  
уточнил  классификацию  Проктера  и  рекомендовал  обозначить  первую  группу  (пирогалловые 
дубильные  вещества)  как  гидролизуемые  дубильные  вещества,  а  вторую  (пирокатехиновые 
дубильные вещества) – конденсированные. 
Дубильные  вещества  выделяют  из  листьяв  растительного  сырья  в  виде  смеси  полимеров 
имеющих  среднюю  молекулярную  массу  порядка  от  500  до  3000.  Они  представляют  собой  как 
правило,  аморфные  соединения,  очень  гигроскопические,  образующие  при  растворении  в  воде 
коллоидные растворы, имеют вяжущий вкус. 
Плохо растворимы в холодной воде. 
Из органических растворителей растворимы в ацетоне, этиловом спирте, смеси этилового 
спирта и этилового эфира, отчасти в этиловом эфире, этилацетате, пиридине, бутаноле. 
Нерастворимы в хлороформе, петролейном эфире, бензоле и сероуглероде. 
Многие дубильные вещества оптически активны, легко окисляются на воздухе, приобретая 
более или менее темную окраску. 
В растворе дают слабокислую реакцию. 
В  кристаллическом  состоянии  известны  только  катехины,  они  плохо  растворимы  в 
холодной воде, лучше -  в горячей. 
Они легко окисляются при нагревании и на свету. Окисление катехинов особенно быстро 
протекает в щелочной среде, а также при действии  окислительных ферментов. 
Способны  образовывать  прочные  молекулярные  связи  с  белками  и  другими  полимерами 
(пектиновые  вещества,  целлюлоза).  Под  действием  фермента  таназы  и  кислот  гидролизуемые  
дубильные вещества распадаются на составные части, конденсированные – укрупняются. 
Осаждаются  растворами  белка,  алкалоидов,  основного  ацетата  свинца,  бихромата  калия, 
сердечных гликозидов. 
Как вещества фенольной природы, дубильные вещества легко окисляются перманганатом 
калия  в  кислой  среде  и  другими  окислителями,  образуют  окрашенные  комплексы  с  солями 
тяжелых металлов, трехвалентного железа, бромной водой. 
В  лекарственных  смесях  их  нельзя  смешивать  с  солями  тяжелых  металлов,  белковыми 
веществами и алкалоидами, так как образуются осадки. 
Для  обнаружения  дубильных  веществ  в  растительном  сырье  используют  следующие 
реакции: 
1.
 
Специфической  реакцией  на  дубильные  вещества  является  реакция  осаждения 
желатином. 


Используют  1  %-й    раствор  желатина  на 10  %-ном  растворе  хлорида  натрия.  Появляется 
хлопьевидный  осадок,  растворимый  в  избытке  желатина.  Отрицательная  реакция  с  желатином 
свидетельствует об отсутствии дубильных веществ. 
2.
 
Реакция  с  солями  алкалоидов.  Образуется  аморфный  осадок  за  счет  образования 
водородных связей с гидроксильными группами дубильных веществ и атомами азота алкалоида. 
Эти реакции дают одинаковый результат независимо от группы дубильных веществ. 
А также  непосредственно в сухом сырье – кора дуба, кора калины, корневища бадана. 
У  травянистых  растений,  как  правило,  минимальное  содержание  дубильных  веществ 
отмечается  весной  в  период  отрастания,  затем  их  содержание  увеличивается  и  достигает 
максимума в период бутонизации и цветения (например, корневища лапчатки). К концу вегетации 
количество  ДВ  постепенно  снижается.  У  кровохлебки  максимум  ДВ  накапливается  в  фазу 
развития разеточных листьев, в фазу цветения их содержание снижается, а осенью увеличивается. 
Фаза  вегетации  влияет  не  только  на  количество,  но  и  на  качественный  состав  ДВ.  Весной,  в 
период сокодвижения, в коре деревьев и кустарников и в фазу отрастания у травянистых растений 
преимущественно  накапливаются  гидролизуемые  ДВ,  а  осенью  в  фазу  отмирания  растений  - 
конденсированные ДВ и продукты их полимеризации - флобафены (красени). 
Производится  в  период  наибольшего  содержания  в  растениях  дубильных  веществ, 
исключить попадания воды на сырье. 
Из листьев скумпии кожевенной, сумаха дубильного, чая китайского,  галлов китайских и 
турецких  получают  танин  и  комбинированные  препараты    «Танальбин»  (комплекс  таннина  с 
белком  казеином)  и  «Тансал»  (комплекс  танальбина  с  фенилсалицилатом).  Из  соплодий  ольхи 
получают препарат «Альтан». 
 
Литература 
1.
 
http://www.herbarius.info/special/glycozides/dube/ 
2.
 
farmakognozia.ucoz.ru/lekciig/dubilnye_veshhestva.doc 
3.
 
Вахрушев В.И. Производство дубильных экстрактов. М. Легпромиздат. 1990. 320 с.  
 
 
УДК 665.63; 571 (075.8)
 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НА УСТАНОВКЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА 
 
Абдухаликова И.Р., Дусметова Г., Батырбекова З. 
ЮКГУ им. М.Ауезова, Шымкент, Казахстан 
 
Түйін 
Каталитикалық  крекинг  шикізаты  –  тікелей  айдау  вакуумдық  газойлдері,  кокстеу  газойлдері, 
термокрекинг  және  гидрокрекинг  газойлдері.  Катализатор  бетінде  жанасу  арқылы  жоғары  октанды 
бензин, жеңіл және ауыр газойлдер, 420°С жоғары фракция және кокс бӛлінеді. Регенерациялауда түзілген 
газдар  мен  әртүрлі  құрамды  мұнай  газдары  қондырғы  апаты  кезінде  экологиялық  қиындықтар  келтіруі 
мүмкін. 
 
Summary 
Raw  оf  catalytic  сrасking  are  vacuum  gasoils  direct  distillation,  charring  gasoils  оf  coking, 
thеrmосrасking and hуdгосrасking. The high-grade petrol, easy and heavy-duty gasoils, fraction above 420°С and 
coke  which  is  burnt  out  from an  accelerator  surface  are  received.  The  formed  gases  of neogenesis,  oil gases  of a 
various соmрositiоn can create environmental problems at accidents on installation. 
 
Сущность 
процесса 
каталитического 
крекинга 
основана 
на 
расщеплении 
высокомолекулярных  компонентов  сырья  на  более  мелкие  молекулы  с  перераспределением, 
освобождающимся по месту разрыва связи «C-C» водорода. В итоге образуется газ, бензин, кокс, 
отлагающийся на поверх-ности катализатора. 
Химический  и  фракционный  состав  сырья  оказывает  большое  влияние  на  результаты 
каталитического крекинга. 
Наиболее типичное сырье каталитического крекинга - широкие вакуумные дистилляты, т.е. 
фракции  (350-500 С),  а  также    газойли  коксования,  термокрекинга  и  гидрокрекинга, 
представляющие  собой  парафиновое,  относительно  смолистое  и  сернистое  сырье,  одновременно 


содержащее и тяжелые металлы  (ванадий, кобальт, никель). Эти металлы, содержащиеся в виде 
металлорганических  соединений  в  процессе  крекинга  отлагаются  на  катализаторе,  в  результате 
чего  его  активность  и  избирательность  снижается.  Так,  никель  ускоряет  образование  кокса  и 
способствует реакциям дегидрирования с обогащением газа водородом. 
Каталитическому  крекингу  можно  также  подвергать  сырье  вторичного  происхождения  - 
газойли  коксования,  термокрекинга  и  гидрокрекинга.  Газойли  коксования  отличаются  от 
прямогонных  газойлей  наличием  непредельных,  повышенным  содержанием  ароматических 
углеводородов, серы и азота. 
В промышленной практике к прямогонному сырью рекомендуется добавлять не более 20-
25% сырья вторичного происхождения [1,2]. 
Для  каждого  сочетания  сырья  и  катализатора  существует  оптимальный  режим 
температуры  крекинга,  обеспечивающего  быстрое  удаление  продуктов  разложения  и 
минимальный  выход  кокса.  При  этом  крекингу  более  ароматизированного  и  более  тяжелого  по 
фракционному составу сырья соответствует более высокая температура. 
Парафиновые  углеводороды  крекируются  с  образованием  парафиновых  углеводородов  с 
меньшей молекулярной массой и олефинами: 
                                              C
14
H
30
C
8
H
18
+C
6
H
12
 
Здесь  протекают  и  вторичные  реакции  с  образованием  ароматических  углеводородов  и 
кокса. Изопарафиновые углеводороды крекируются легче. Водорода и метана при этом получается 
больше, чем при крекинге нормальных углеводородов. 
Крекинг  нафтеновых  углеводородов  идет  с  большими  скоростями  и  с  более  высоким 
выходом бензина и меньшим газообразованием. 
Большой  интерес  для  технологии  каталитического  крекинга  представляет  поведение 
ароматических  углеводородов,  сопровождающиеся  их  деалкилированием  и  конденсацией  вплоть 
до асфальтенов и кокса [3]. 
Поэтому  при  переработке  сырья  с  повышенным  содержанием  полициклических 
ароматических  углеводородов  образуется  значительно  больше  кокса,  чем  при  переработке 
моноциклических ароматических углеводородов. 
Полимеризация олефинов приводит к образованию олефинов и парафинов: 
                                 CH
2
=CH

+ CH
2
=CH

 CH
3
CH=CHCH

Однако  глубокая  полимеризация  ведет  к  образованию  тяжелых  продуктов, 
абсорбирующихся и разлагающихся на катализаторе, т.е. на кокс и газ. 
Реакции крекинга углеводородов всех классов, которые могут встречаться в крекируемом 
сырье,  могут  быть  представлены  следующей  схемой,  где:  П  -  парафины,  О  –  олефины,  Н  – 
нафтены, А- ароматические углеводороды, ПО – полимеролефины, ЦО - циклические олефины, Д- 
диены, КА- конденсированные ароматические углеводороды: 
      П      Н 
               
П О О Н        П.и.т.д. 
            
П О    ПО   О 
                         
П              Д  ЦО А КА КОКС 
                           
Одной из побочных, но немаловажных  реакций является образование кокса [3]. 
В  процессе  каталитического  крекинга  с  целью  увеличения  выхода  бензина  и  более 
эффективного использования вторичных продуктов применяется рисайкл. Однако последние годы 
в  связи  с  разработкой  более  активных  катализаторов  наметилась  тенденция  к  минимальному 
использованию  рисайкла.  Учитывая  высокую  газо  -  и  коксообразующую  способность  рисайкла
полагают, что его объем не должен превышать 3-5% от свежего сырья - минимального количества, 
необходимого  для  возврата  в  реактор шлама.  В  отдельных  случаях  для  подачи  шлама  начинают 
применять свежее сырье. 
Отложившийся кокс на поверхности катализатора выжигается  при высокой температуре с 
дожигом СО. 
В  варианте,  разработанном  институтом  нефтехимических  процессов  АН  Республики 
Азербайджан,  бензино-керосиновую  фракцию  и  бензин  замедленного  коксования  подвергают 
дополнительной  каталитической  очистке  в  специальной  прямоточной  системе.  Регенерация 


катализатора проводится под давлением 0,3 МПа, дымовые газы после дополнительного циклона 
поступают на газовую турбину [2]. 
В процессе ―флюид-тексако‖ предусмотрен раздельный крекинг свежего сырья и рисайкла 
(рециркулята шлама) в двух лифт-реакторах, причем для крекинга рисайкла можно дополнительно 
использовать  кипящий  слой  катализатора  в  реакторе.  Условия  крекинга  могут  изменяться  в 
зависимости от высоты общего кипящего слоя (от 0,9 до 2,1м), считая от его нижней точки. Такое 
регулирование осуществляется путем изменения подачи псевдоожиженного агента- водяного пара 
[ 2]. 
Таким образом, на установке каталитического крекинга существует опасность нарушения 
экологической обстановки как в случае аварии на ней самой, так и в случае выброса газов СО и 
СО2 из регенератора катализатора. 
Программой  «Справочно-расчетная  система  по  пожаровзрыво-  безопасности  «Техно-
Софт»  (Свидетельство  Госгортехнадзора  РФ  №  04-45/238),  позволяющей  определить  массу  и 
состав паро-газовой фазы (ПГФ) на основе физико-химических свойств нефтепродуктов в данном 
технологическом блоке было установлено следующее [4]. 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал