Марал Зейнел-ҒабиқызыPdf көрінісі
бет6/7
Дата30.12.2016
өлшемі4,59 Mb.
#750
1   2   3   4   5   6   7

 
Арнау 
 
Қожаберген жырау 
Толыбайұлына арналған мүшайраға 
 
Сырттай нәзік болғанмен, 
Қажымас менде қайрат бар. 
Сәулелі менің санамда. 
Қорқытар жауды айбат бар. 
 
Күн түссе елдің басына  
Намысын қорғар қызымын, 
Қожаберген атамның, 
Артында қалған ізімін. 
 
Толғанып, толқып мен бүгін 
Шабытымды шақырдым. 
Қожаберген атамның 
Аруағына табындым. 
 
Еске алар болса ел-жұрты 
Татитын оған ұлы бар. 
Күңіреніп салған әнінде 
Халқымның қайғы-мұңы бар. 
 
Іңгәләп жылап туғаннан 
«Елім-ай» әнін естідім. 
Ӛміршең ӛлмес әуенмен 
Тербелді менің бесігім. 
 
Қожаберген атамыз 
Үш жүзге аты жайылған. 
Ұрандап алға ұмтылып, 
Қалмақтың бетін қайырған. 
 
Қыран құстай саңқылдап, 
Қылышы күнге жарқылдап, 

 
114 
Зәресін алған дұшпанның 
Ағынды судай арқырап. 
 
Қалың қолын қалмақтың 
Ескі тондай сӛккенін, 
Қасиетті қара жер 
Қызыл қанға бӛккенін 
Ұмытар ма ел бүгін?! 
 
Ӛзі жыршы, ӛзі әнші 
Халқының жоғын жоқтаған. 
Қорғаны болып елінің, 
Ақ сүтін ана ақтаған. 
 
«Елім-ай» әні жыраудың  
Ұрпаққа қалған ұран боп. 
Қазағымның кӛгінде 
Шарықтап ұшқан қыран боп. 
 
Ертеңін ойлап елінің, 
Жыртысын жыртқан майталман. 
Тегеуірінді жауды тойтарып, 
Керейдің жерін қайтарған. 
 
Ӛмірі мен ӛнері –  
Ұрпаққа болар ӛнеге. 
Шайқалмай қалған шаңырақ, 
Ақ босаға, кереге. 
 
Қожаберген бабамдай 
Ержүрек ұлдар кӛп болсын! 
Қызыр  қонсын жеріме, 
Еліміз әр кез тоқ болсын! 
 
Егеменді Елімнің –  
Желбірей берсін байрағы. 
Асып, тасып мол байлық, 
Кӛркейе түссін аймағы. 

 
115 
Жыраудан қалған артында 
Байтақ жер бізге аманат. 
Айналдым сенен туған Ел! 
Болмасын сенде  жаманат!  
 
23 сәуір 2001 жыл 
 
 
Мағжан Жұмабаевтың туғанына 
110 жыл толуына арналған 
 
Арысым! Азаматым! 
Танытқан ақындықтың ғаламатын. 
 
Қазақтың атын шығарған, 
Кӛңілінде кеткен мың арман, 
Мағжандай дара дарынды 
Сағынып, жылап еске алам. 
 
Ұлттың мақсат, арманын 
Асқақтатқан ӛмірде. 
Жасындайын жарқылдап, 
Поэзия кӛгінде. 
 
Кӛңілге кӛрік, сән берген, 
Алашқа қуат, әл берген. 
Жадыратып жаныңды, 
Әлдилеген, тербеген. 
 
Кісіліктің тӛрінен 
Әр уақытта кӛрінген. 
Жүректерге жол тапқан, 
Аталы, нәрлі сӛзімен. 
 
Дүлділ ақын, жез таңдай, 
Келбетті, кӛркем, кең маңдай. 
Жаны жарқын, ары пәк, 
Кіршігі жоқ ешқандай. 

 
116 
Ғасырлардың құрдасы, 
Кӛркем сӛздің ұстасы. 
Үлкен-кіші ақынның 
Пайғамбардай ұстазы. 
 
Тұранның ұлы жыршысы, 
Жаңа ӛмірдің жаршысы. 
Ӛтпеді оны айналып, 
Жақсы мен жаман тартысы… 
 
Еркіндік, теңдік, дербестік, 
Армандаған алты Алаш. 
Азаттық үшін ақынның, 
Ғұмыры ӛтті тайталас. 
 
От шашқан қара кӛздері, 
Дем берген ӛткір сӛздері. 
Жазықсыз текке күйдірген, 
Езілген елдің ездері. 
 
Ел басына күн туған, 
Күннің бетін қан жуған. 
Зар заман шақта ер Мағжан, 
Белдесуге бел буған. 
 
Арманға жеттік біз бүгін, 
Қазаққа туды жақсы күн. 
Егеменді ел құрдық, 
Кӛтеріп намыс, ер жүгін. 
 
Халықпен бірге күйзеліп, 
Қуанып бірге, түрленіп. 
Қасқайып Мағжан тұр бүгін, 
Әулие, таза түрге еніп. 
 
Қауыштық міне ӛзімен, 
Сусындап асыл сӛзімен. 
Сағыныш отын маздаған, 
Кӛргендейміз кӛзінен. 
 
Қайтқандай ұзақ сапардан, 
Қарсы алып, халық қуанды. 

 
117 
Ӛлгені қайта тіріліп, 
Жырларын оқып жұбанды. 
 
Аман болсаң, Ел мен жұрт, 
Ӛркендер, ӛсер ӛнерің. 
Дарынды, текті ұл мен қыз, 
Туарыңа сенемін. 
 
Арманда кеткен ақынның, 
Үмітін біздер ақтайық. 
"Елім" деп ӛткен Мағжанды, 
"Ұлым" деп бүгін жоқтайық. 
 
Ауырмасын жүрегің, 
Талмасыншы білегің. 
Ұлыларды ұлықтап, 
Ұмытпайтыныңды білемін!    
 
 
Жазушы Ғ.Мүсреповтың 100 жылдығына 
Шаттанамын 
 
Шаттанамын 
Арайланған таңыма. 
Мақтанамын  
Ел мен Жердің барына. 
Жарылардай 
Жұдырықтай жүрегім 
Буырқанып тасып тұрған қаныма. 
 
Бүгінгі таң 
Ғабит аға туған күн. 
Жүз жыл 
Бұрын кіндік қанын жуған күн. 
Дара дарын, 
Ұшқыр ойлы қаламгер, 
Болатынын 
Сол уақытта білген кім? 

 
118 
 
Ақ қайыңды. 
Қарағайлы ӛлкеде. 
Айтыңдаршы 
Ақын болмау мүмкін бе? 
Тіл жетпейтін 
Тілсім сұлу табиғат, 
Ой салады 
Сыр сыйлайды әркімге. 
 
Академик, 
Драматург, жазушы, 
Еңбек Ері, 
Ақын, ӛлкетанушы… 
Айта берсем, 
"Сегіз қырлы бір сырлы" 
Ту ғып ӛткен 
Асқақ мақсат-намысты. 
 
Ғабит ағам- 
Кӛркем сӛздің шебері. 
асыл мұра- 
Ӛшпес оның ӛнері. 
Мен үшін ол 
"Темірқазық сияқты 
Бағыт-бағдар ӛнегелі ӛмірі. 
 
 

 
119 
Бауырларыма 
 
Бір жүргенде қадірлеп, қастерлеуге, 
Сараңбыз еркелетіп, мәпелеуге, 
Қалғанда орны босап, үңірейіп, 
Ӛзіңе шамаң жетер ӛкпелеуге. 
 
Дүние - жалған, біз-қонақ, ертең жоқпыз. 
Ӛтсе ӛмірдің бір күні соған тоқпыз 
Бір туып, бірге жүрген болмаған соң, 
Заңына тіршіліктің біз де жақпыз. 
 
Бауырлар, сағынамын әрқайсыңды, 
Бір кӛру ӛздеріңді арман сынды 
Жақсылық баршаңа тек ойлағаным 
Тұтады жаным жақын қай қайсыңды. 
 
Әкемнің атына кір келмесін деп, 
Намысты ешкім қолдан бермесін деп, 
Тірлікте тырысамын бәрің үшін 
Бір жамандық жан анам кӛрмесін деп. 
 
 
 
 
 
 
Өмір туралы 
 
Өмірдің бізге артар сыны да көп, 
Бізге тартар сыбаға, сыйы да көп. 
Өмірдің ащысы да, тұщысы да, 
Жалғаны, ақиқаты, шыны да көп. 
 
Атар таң көңіліңді алаңдатар, 
Күніне бір жылатып, бір жұбатар. 
Жүрерсің шалқып-толқып, үміт артып, 
Біткенше көрер қызық, тұзың татар. 
 
Келмейді өміріме өкпелегім, 
Көрсем де талай қиын жекпе-жегін. 

 
120 
Болса да қызығынан шыжығы көп, 
Келеді сол өмірді сүре бергім. 
 
 
Жаңа Жыл 
 
Келіп қалды, Жаңа Жыл, келіп қалды! 
Ӛзімен жарқыраған алып таңды. 
Символы мәңгіліктің жасыл шырша, 
Хош иіс шайырымен мұрын жарды. 
 
Бәріміз қарсы алайық Жаңа Жылды, 
Күй тартып, тӛгейікші ӛлең-жырды. 
Жүрек адал, ниет ақ болсын әр кез, 
Ақша қардай ораған жасыл қырды. 
 
Аяздан соң кӛктем келсін жеріме, 
Жер бусансын диханшының теріне. 
Қамбаларға алтын астық құйылып, 
Құт береке қонсын менің Еліме. 
 
Жаңа жылда туа берсін шарана, 
Бесік жырын әуендетсін бар ана. 
Қазағымның ұл-қыздары кӛбейіп, 
Симай жатсын гүлжазира далама. 
 
Құтты болсын, құтты болсын Жаңа Жыл! 
Күй кешейік Жаңа Жылда жаңа бір. 
Келер жерін кең ғып берсін Жаратқан, 
Жақсылығын ала келсін Жаңа Жыл! 
 
 
Жаңа жылға тiлек 
 
Жаңа жыл бәрiмiзге құтты босын! 
Айнала ғажайып бiр күйге толсын. 
Жүректен жарып шыққан ақ тiлектер  
Әркiмнiң кӛкейiне құс боп қонсын. 

 
121 
 
Әр үйдiң шаңырағы нұрға толсын, 
Құт-береке бiрлiк пен тiрлiк болсын. 
Сапарлап жолға шықса жолы болып, 
Қыдыр ата жанында қолдап жүрсiн. 
 
Жанарда жастық оты жарқылдасын, 
Ұшқыр ой, қайрат-жiгер сарқылмасын. 
Махаббат – ыстық сезiм ортаймасын, 
Шаңырақ еш уақытта шайқалмасын. 
 
Жаратқан жарты жанды  бүтiн етсiн, 
Жамандық ескi жылмен бiрге кетсiн. 
Жаңа жыл мол қуаныш, бақыт сыйлап, 
Жаныңа жақсылықтың гүлiн ексiн. 
 
Туған ел ӛркендесiн, ӛсе берсiн. 
Байлығы тасқын судай таса берсiн. 
Кӛк байрағы желбiреп, кӛк бӛрiнiң 
Биiк шың, асулардан аса берсiн. 
 
Еңбек пен бақыт егiз қай уақытта, 
Талаптанып талпынсақ бiр бағытта. 
Рухымыз еш уақытта аласармас, 
Ұмтылсақ адалдық пен адамдыққа. 
 
Жаңа жыл құтты болсын, қандастарым! 
Заманы бiр сырласым, құрдастарым. 
Бақытты ұзақ ӛмiр нәсiп болсын, 
Жаны бiр Отандастар, сыйластарым. 
 
 
 
Қосағыма 
 
Туған күнің құтты болсын, қосағым. 
Аман болсын әруақытта ошағың. 
Жүз жыл бойы туған күнің тойланып, 
Тола берсін гүлдестеге құшағың. 

 
122 
 
Ӛзіңменен қуанамын, тасамын. 
Бақыт нұрын отбасыма шашамын. 
Асығамын елеңдеймін күн ұзақ,  
Сарғаямын, сағынамын, тосамын. 
 
Ӛмір сүргін сәнді, мәнді, әдемі, 
Қуат алып күн нұрынан әсерлі. 
Кӛңіліңді торламасын қайғы-шер, 
Нәсіп болсын ерен еңбек еселі. 
 
                
 

 
123 
 
Зачем тревожно сердце бьется, 
Когда проходишь мимо ты. 
И почему  душе поется 
Откуда ритмы красоты? 
 
 
 
 
 
 
ҮІ БӚЛІМ 
 
Молодость 
души

 
124 
Молодость души 
 
Марал  Зейнел-Габикызы  Оспанова  родилась  и  выросла  в  не 
большом  отдаленном  ауле  Ортакколь  Сергеевского  (ныне 
Шалакын) района, а юность ее прошли на центральной усадьбе 
совхоза «Приишимский».  
Дочь известного прозаика Зейнел-Габи Иманбаева, она с самых 
ранних лет, наряду с красотой окружающей природы, впитала 
в  себя  и  мелодичность,  напевность  казахского  народного 
песенного  творчества,  неизъяснимую  прелесть  стихов  и 
раздольных напевов, что нередко слышала из уст  приезжавших 
к отцу акынов.  И сама рано начала играть на домбре, а затем 
изливать  в  стихах  свои  юношеские  мысли.,  чувства,  мечты  и 
стремления. И это  увлечение не покидает ее около 30 лет.  
Когда  же  настала  пора  выбора  жизненного  пути,  Марал 
избрала  для  себя  одну  из  гуманнейших  профессий  на  Земле  - 
специальность  врача-терапевта.  Более  тридцати  лет 
проработали  она  и  ее  муж,  замечательный  хирург  Абай 
Бейсембайулы  Оспанов  в  сфере  здравоохранения.    Выросли  и 
возмужали их сыновья, старший Айбар,  который избрал своей 
жизненной  стезей  мир  искусства  и  еще  школьником  вместе  с 
матерью  радовал  соколовчан  виртуозной  игрой  на  домбре, 
исполнением  лирических  песен.  А  второй  сын  Айдын  заканчил 
музыкально-педагогический  факультет  Северо-Казахстанского 
государственного университета. 
Есть  старое  мудрое  и  очень  верное  изречение:  «Настоящая 
поэзия  времени  не  подвластна».  И  оно  очень  подходит  для 
определения  творчества  Марал  Зейнел-Габикызы:  в  ее  стихах, 
опубликованных  на  родном  языке  в  газетах  «Егемен 
Қазақстан», «Солтүстік Қазақстан», «Кӛкшетау», «Северный 
Казахстан»,  районной  газете  «Маяк»  и  других  так  явственно 
ощущается  жар  и  смятение,  нежность  и  сопричастность  ко 
всему  светлому  молодой,  даже  юной  души,  восторг  перед 
открытием  окружающего  мира  любовь  ко  всему  доброму  и 
прекрасному.  Именно  это  ощущал  и  я,  когда  переводил  на 
русский  язык  подборку  стихов  этой  обаятельной,  не 
поддающейся  возрасту  женщины,  сохранившей  молодость  и 
энергию  своей  души,  все,  нашедшее  отражение  в  ее 

 
125 
творчестве. Она выпустила в 2002 году первый сборник стихов 
«Қызылжарым»  в  г.Алматы,  издательство  «Ғылым».  В 
местные  Альманахи  вошли  ее  стихотворения  «Қызылжардан 
ескен  леп»,  «Бәйшешектер»,  «Қалам  қадірін  ұстаған  біледі». 
Марал  член  союза  журналистов  Казахстана.  Участница 
Международной 
конференции 
«Евразииского 
Саммита 
женщин» (EWS) в феврале 2006 года г. Астане в честь 10-летия 
Ассоциации деловых женщин Казахстана. 
Работает  главным  специалистом  Отдела  медико-социальной 
экспертизы  департамента  министерства  труда,  соцзащиты 
населения  Республики  Казахстана  по  Северо-Казахстанской 
области. 
 
 
 
 
 
Альфред ПРЯНИКОВ, 
поэт, переводчик 

 
126 
В чем оно, счастье? 
 
Счастье – в согласии, дружбе, любви, 
В гордом стремлении: для ближних живи! 
Счастье – в бурлящем кипенье в крови, 
В жизни, что подвигам смело зови. 
 
Счастье в сияющих милых глазах, 
В ласковых материнских словах, 
Счастье – живя в близких  сердцу местах, 
Им отдавать силу в крепких руках. 
 
Счастье - с любимым по жизни идти
В жизненном светлом и честном пути, 
В детях,  которым непросто расти, 
В том, чтоб помочь им мужать и цвести. 
 
Счастье -  в едином  биенье сердец, 
В том, чтоб продолжить, что начал отец, 
И в доброте,  что всем мыслям венец, 
В мирном сиянии дня, наконец! 
 
 
 
Вдвоем 
 
Любимому мужу и коллеге Абаю посвящаю 
 
Полжизни отдали мы людям больным, 
Своим землякам, побратимам своим. 
Не спали ночами, Аллаха моля, 
Чтоб как-то облегчил страдания им. 
 
Их горе, недуги впитали в себя, 
Свой труд, что был избран, ценя и любя, 
Все знания вложили, чтоб людям помочь, 
В висках седина у меня, у тебя. 
 

 
127 
Дела на поправку – улыбкой цветешь, 
В душе благодарность их  счастьем зовешь, 
Когда же, здоровыми в путь собрались, 
И сам ты домой, как на крылях, летишь. 
 
С тобой мы Абай потрудились не зря, 
Душой неустанно в больницах горя. 
Уже пол века исполнилось нам, 
И новых времен загорелась заря. 
 
О чем же, мечтать работяге - врачу? 
Я старость без ропота встретить хочу, 
Женить сыновей и внучать обласкать, 
Мечтою в грядущие дали лечу. 
 
С тобой не расстанемся, милый, вовек, 
Ложится пускай нам на волосы снег, 
Но много ль мне надо? Цветы принесешь, 
И счастлива я, мой родной человек! 
 
 
Пришла весна 
 
Шумит весна, цветет весна, 
Земля  проснулась ото сна, 
Тепло живительных лучей  
На благо дарит нам она. 
 
Блеяние ягнят, козлят, 
Цветов пьянящий аромат. 
И аксакалы во дворы 
Погреться выйти норовят. 
 
От воздуха слегка пьяны,  
Томящие забыли сны. 
Красу открыла мать-земля… 
Счастливой, люди, вам весны! 
 

 
128 
На родной земле 
 
Ковром из цветов вы, дороги мои, 
Покрыты, и солнце, меня напоив 
Нектаром  лучей, снова счастье мне шлет, 
Смотрю на него я, любовь затаив. 
Когда я к тебе возвращаюсь, родной, 
Ты счастлив опять единеньем со мной, 
А снова уеду –и сгустками льда  
Тоска в моем сердце зимой и весной
Вернусь, и замедлит свой солнышко бег, 
Пребудут со мною отныне навек 
В пути неизменные миражи: 
Родная земля и родной человек. 
 
 
Обида 
 
Любимый, позабыл ты обо мне 
И нить надежды оборвал к весне, 
Мою любовь под ноги уронив, 
Ты преданность не оценил вполне. 
Скажи -нашел ли лучшую, чем я, 
Довольна ли теперь душа твоя, 
Или нежданно крепко загрустил 
От горестей земного бытья? 
О Боже, все предчувствую, поверь, 
Но как тебе открою снова дверь? 
Обида- как заноза в женском сердце
И мне ее не вытянуть теперь! 
 

 
129 
Весна моей души 
 
Ну, кто не любить раннюю весну, 
Дыхание жизни мощную волну? 
И степь моя, что зеленью покрыта, 
Меня волнует, знаю, не одну, 
Я жду ее- тюльпаны зацветут, 
И яблони, как облака, плывут, 
На горизонте млеют миражи, 
И лебеди мечтаний снова тут. 
А я опять покоя не найду, 
В степи цветы срываю, как в бреду, 
Просторы вешние мечтой обняв, 
Грусть прогоню и снова в путь иду
 
 
Из лирики последних лет 
 
Да, стихи так не просто писать: 
Как о чувствах своих рассказать
Нужен, верно, божественный дар- 
Вихри мыслей в словах увязать. 
 
В них –биение сердца, пойми, 
В строках –пульса толчки. 
Так возьми 
И поймешь: они схожи со мной, 
Что так рада общению с людьми. 
 
Я хочу ими людям служить, 
Правдой в каждой строке дорожить. 
Чтобы в мире оставить свой след, 
А иначе зачем же и жить? 
 
 

 
130 
Спешу каждый день 
 
Каждый день я куда- то спешу, 
Вечереет – я в завтра гляжу. 
А зимою – спешу в летний день, 
Тайны сердца кому расскажу? 
 
Сколько встретить придется мне зорь? 
Что намечено сердцем -позволь. 
О Аллах, тех достичь рубежей, 
Сердце, с жаждой таланта не спорь! 
 
Укажи мне, Аллах, верный путь, 
Чтоб молитва встревожила грудь. 
Чтоб туман мне глаза не застлал, 
Освети же мне путь, не забудь! 
Чтоб жила я в нетленных годах. 
Чтоб стихи жили дольше в сердцах, 
 
Ну, а если из жизни уйду- 
Пусть в цветах возродится мой прах! 
 
 
 
Я люблю 
 
Я люблю полевые цветы, 
Гладь озер  наблюдать с высоты, 
Рада яркой на небе Луне, 
И в грозе – океан красоты! 
 
Я в природу давно влюблена, 
В жеребят и ягнят влюблена. 
В лепетанье, улыбки детей 
И в сердечных людей влюблена. 
 
Жизнь пройдет, я уйду в мир иной, 
Но любовь не исчезнет со мной: 

 
131 
Сыновья будут так же любить 
Мир природы цветущий земной! 
 
 
Обними  меня! 
 
Обними меня, любимый, 
крепко, нежно обними, 
Чтоб кровь кипела в жилах,                                                                                
сердце верное пойми! 
 
Видишь, молодость уходит                      
и любовь слабеет с ней, 
Обними же меня крепче, 
 
 
как невесту, обними ! 
 
Не измерить наши чувства, 
 
 
им предела, знаю, нет, 
Жизни сроки знает только 
 
 
тот, кто создал белый свет. 
 
Если в море чувств утонем, 
 
 
я тихонько прошепчу, 
Что мечты мои сбылися,  
 
 
грезы юношеских лет! 
 
 
 
 

 
132 
Смятение   души 
 
Откуда нежность, вдохновенье 
И блик кристальной чистоты 
И тот восторг прикосновенья, 
Зачем, скажи, явился ты? 
Ворвался ты в мой мир стремительно, 
Стремглав, нежданно, удивительно. 
Я беззащитна перед тобой, 
Так не гляди же снисходительно! 
 
 
                         * * * 
Коль человек родится от любви, 
Коль человек и создан для любви, 
То сделай, жизнь, чтоб дети твои были 
Все любящими и с огнем в крови
 
И цвел бы мир без горя и без слез, 
И счастье всем бы новый мир принес… 
Но почему ж людей коварных столько 
И души ранящих нам – вот вопрос! 
 
 
Совесть моя 
 
В моих молитвах к Богу ты слышна, 
Ты как судья поступков мне нужна. 
О совесть, я тобою дорожу, 
Ты для меня – восхода сторона. 
 
Тебя ценя, одну тебя любя, 
Живу, страдаю, время торопя, 
Слова, дела с одной тобой сверяя, 
И жизнь мне бесполезна без тебя! 

 
133 
 
Строчки мои 
 
Оперенные рифмами строчки не зря, 
Что-то в вас – от воды, 
 
 
 
 
что-то в вас – от огня 
Свет надежды и трепет судьбы беспокойной 
Сокровенная тайна и радость моя. 
 
Не плоды безрассудных, бесплодных затей- 
Я пишу, чтобы радовать вами людей, 
Чтоб развеять беду, лед в сердцах растопить, 
Пробудить те стремленья, что прочих святей. 
 
Было б легче писать, если знала бы я, 
Что кого-то порадует строчка моя. 
Так хочу, чтоб друг к другу тянулись сердца, 
Люди чаще встречались, любви не тая! 
 
 
Вдохновение 
 
Как девушка, порой капризно ты, 
Обидчиво, и путаешь мечты, 
Когда стучишь в окно ты по ночам, 
Являешься с незримой высоты
И вскакиваю я, чтоб мысль поймать, 
Слова, что расцветают, как цветы. 
 
А не успею – мигом улетят, 
И их уже не воротить назад, 
Бывает, утомленная заснешь, 
Проснешься – мысли роем налетят. 
И сон пропал, забыла обо всем, 
И птицы вдохновения парят. 
 
И в вышине летаю с ними я, 
Отринув мир земного бытия. 

 
134 
Я существую только в мире слов
Которых – и раба я, и судья. 
Средь них алмазы, жемчуг нахожу, 
И сразу жизнь меняется моя. 
 
На землю возвращаюсь я, и вновь 
От вдохновения вскипает кровь, 
Я на бумагу выплеснуть хочу 
Всю к людям затаенную любовь. 
Так будь же чаще гостем у меня, 
Мне много встреч чудесных приготовь! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
135 
Сені ойласам қуанамын, 
Айна алдында сыланамын. 
Естимін мен аққу құстың, 
Жүрегімнен сыңар әнін... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет