Миялна машина миялна машинаPdf көрінісі
бет3/13
Дата24.03.2017
өлшемі5,27 Mb.
#10242
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

BG

G

F

Използвайте  само  препарати,  предназначени

Използвайте  само  препарати,  предназначени

Използвайте  само  препарати,  предназначени

Използвайте  само  препарати,  предназначени

Използвайте  само  препарати,  предназначени

специално  за  миялни  машини.

специално  за  миялни  машини.

специално  за  миялни  машини.

специално  за  миялни  машини.

специално  за  миялни  машини.

Не  трябва  да  се  използва  готварска  сол  или  сол  за

Не  трябва  да  се  използва  готварска  сол  или  сол  за

Не  трябва  да  се  използва  готварска  сол  или  сол  за

Не  трябва  да  се  използва  готварска  сол  или  сол  за

Не  трябва  да  се  използва  готварска  сол  или  сол  за

промишлени  цели,  нито  препарати  за  ръчно  миене.

промишлени  цели,  нито  препарати  за  ръчно  миене.

промишлени  цели,  нито  препарати  за  ръчно  миене.

промишлени  цели,  нито  препарати  за  ръчно  миене.

промишлени  цели,  нито  препарати  за  ръчно  миене.

Следвайте  указанията,  посочени  на  опаковката.

Следвайте  указанията,  посочени  на  опаковката.

Следвайте  указанията,  посочени  на  опаковката.

Следвайте  указанията,  посочени  на  опаковката.

Следвайте  указанията,  посочени  на  опаковката.

Ако  се  използва  многофункционален  препарат  не  е

необходимо  да  се  добавя  гланц,  а  се  препоръчва

а  се  препоръчва

а  се  препоръчва

а  се  препоръчва

а  се  препоръчва

добавяне  на  сол,  особено  при  твърда  или  много

добавяне  на  сол,  особено  при  твърда  или  много

добавяне  на  сол,  особено  при  твърда  или  много

добавяне  на  сол,  особено  при  твърда  или  много

добавяне  на  сол,  особено  при  твърда  или  много

твърда  вода. 

твърда  вода. 

твърда  вода. 

твърда  вода. 

твърда  вода.  Следвайте  указанията,  посочени  на

опаковката.

Ако  не  се  добавят  нито  сол,  нито  гланц,  е

Ако  не  се  добавят  нито  сол,  нито  гланц,  е

Ако  не  се  добавят  нито  сол,  нито  гланц,  е

Ако  не  се  добавят  нито  сол,  нито  гланц,  е

Ако  не  се  добавят  нито  сол,  нито  гланц,  е

нормално  индикаторите  ЛИПСА  НА  СОЛ

нормално  индикаторите  ЛИПСА  НА  СОЛ

нормално  индикаторите  ЛИПСА  НА  СОЛ

нормално  индикаторите  ЛИПСА  НА  СОЛ

нормално  индикаторите  ЛИПСА  НА  СОЛ

*****


  и  ЛИПСА

  и  ЛИПСА

  и  ЛИПСА

  и  ЛИПСА

  и  ЛИПСА

НА  Г


НА  Г

НА  Г


НА  Г

НА  ГЛАНЦ

ЛАНЦ

ЛАНЦ


ЛАНЦ

ЛАНЦ


*****

да  про


да  про

да  про


да  про

да  прод


дд

д

дължаължа

ължа


ължа

ължат  да  св

т  да  св

т  да  св

т  да  св

т  да  све

ее

еетят


тят

тят


тят

тят.....


Поставяне  на  гланц.

Поставяне  на  гланц.

Поставяне  на  гланц.

Поставяне  на  гланц.

Поставяне  на  гланц.

Гланцът улеснява сушенето на съдовете, тъй като водата

се плъзга по-лесно по повърхността им, така, че не остават

ивици или петна.

Резервоарът за гланц трябва да бъде пълен.

• когато  върху  панела  светне  индикаторът  ЛИПСА  НА

ГЛАНЦ,

*

;1.  Отворете  резервоара  чрез

завъртане  на  капачката (G) в

посока, 

обратна 


на

часовниковата стрелка.

2. Сипете гланц, като внимавате

да не прелее. Ако това се случи,

почистете  веднага  със  сухо

парче плат.

3. Завийте отново капачката.

НИК


НИК

НИК


НИК

НИКОГ


ОГ

ОГ

ОГОГА 

не 


сипв

А 

не сипв

А 

не сипв

А 

не сипв

А 

не сипвайт

айт


айт

айт


айте 

г

е г

е 

ге 

г

е гланца 

дирек


ланца 

дирек


ланца 

дирек


ланца 

дирек


ланца 

директно 

в

тно 


в

тно 


в

тно 


в

тно 


във

ъв

ъвъв

ъв

вътрешността  на  ваната.вътрешността  на  ваната.

вътрешността  на  ваната.

вътрешността  на  ваната.

вътрешността  на  ваната.

Р

Р

РР

Регу


егу

егу


егу

егулирайт

лирайт

лирайт


лирайт

лирайте  до

е  до

е  до


е  до

е  доза


за

за

зазаттттта  г

а  г


а  г

а  г


а  гланц

ланц


ланц

ланц


ланц

Ако  не  сте  удовлетворени  от  резултата  на  миенето  или

сушенето можете да регулирате дозата гланц. С отвертка

завъртете регулатора (F), и изберете една от 6-те позиции

(фабричната настройка е на 4):

• Ако по съдовете има бели ивици, трябва да завъртите

регулатора към по-малки стойности (1-3).

• Ако има капки вода или петна от варовик, завъртете към

по-големи  стойности (4-6).

Задав


Задав

Задав


Задав

Задаване  тв

ане  тв

ане  тв


ане  тв

ане  твър

ър

ър

ърърдост  на  в

дост  на  в

дост  на  в

дост  на  в

дост  на  во

оо

оодада

да

дадаттттта

аа

ааВсяка миялна машина е снабдена с омекотител на водата,

който,  използвайки  регенерираща  сол,  специално

предназначена за миялни машини, подава мека вода без

варовик за миене на съдовете.

Тази миялна машина има възможност за настройка, която

намалява замърсяването на околната среда и оптимизира

качеството на миене в зависимост от твърдостта на водата.

Данните могат да се вземат от Компанията, която осигурява

питейна вода.

- Изключете машината чрез бутон ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.) и

отворете  вратата.

-  Поставете  програматора  за  ИЗБОР  НА  ПРОГРАМА  най-

напред в положение 5°5° програма и след това в положение

1° програма и отново в положение 5°

5°.

-  Натиснете  бутон ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.).  Светлинните

индикатори за фазите на цикъла (миене, сушене, край) мигат

– в този момент може да се избере степента на твърдост на

водата. На всяка програма съответства степен на твърдост:

Пример: 1° програма - степен на твърдост 1

2° програма – степен на твърдост 2 и т.н..и т.н... до максимум

5

*  степени.

(Омекотителят на водата е настроен фабрично на степен  3

33

33).


- За излизане от функцията трябва да се изчака няколко

секунди, да се натисне бутона на програмата

*

 или да сеизключи миялната машина с бутон ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.).

ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.).

ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.).

ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.).

ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.).

Ако  се  използват  мултифункционални  таблетки,  все  пак

трябва да се напълни резервоарът за сол.

(°dH = твърдост  в  немски  градуси - °fH = твърдост  във

френски градуси - mmol/l = millimol/litro)

Поставяне  на  регенерираща  сол

Поставяне  на  регенерираща  сол

Поставяне  на  регенерираща  сол

Поставяне  на  регенерираща  сол

Поставяне  на  регенерираща  сол

За постигане на добри резултати при миенето е абсолютно

необходимо да се следи резервоарът никога да не е празен

Регенериращата  сол  отстранява  варовика  от  водата,  като

по  този  начин  се  избягват  отлагания  върху  съдовете.

Резервоарът за сол е разположен в долната част на миялната

машина(вж. Описание) и трябва да се пълни:

• когато  зеленият  поплавък

*

  не  се  вижда  при  оглед  накапачката за солта;

• когато  върху  панела  светне  индикаторът  ЛИПСА  НА

ГЛАНЦ

*

;1.  Извадете  долната  кошница  и  отвийте

капачката на резервоара в посока, обратна

на часовата стрелка.

2.  Само  когато  се  използва  за  пръв  път:

резервоарът се напълва с вода до края.

3.  Поставете  фунията

*

  (виж  фигура)  и  напълнетерезервоара  със  сол  до  горе  (около  1  кг);  нормално  е  при

това положение да се препълни малко с вода.

4.  Отстранете  фунията*,  почистете  остатъците  от  сол  в

мястото  на  поставянето  й;  изплакнете  с  течаща  вода

капачката, преди да я завиете, като я поставите обърната

надолу,  и  пуснете  водата  да  тече  през  четирите  процепа,

разположени  звездообразно  в  долната  й  част. (капачка  за

сол със зелен поплавък*)

Препоръчително  е  тази  операция  да  се  извършва

Препоръчително  е  тази  операция  да  се  извършва

Препоръчително  е  тази  операция  да  се  извършва

Препоръчително  е  тази  операция  да  се  извършва

Препоръчително  е  тази  операция  да  се  извършва

при  всяко  зареждане  със  сол.

при  всяко  зареждане  със  сол.

при  всяко  зареждане  със  сол.

при  всяко  зареждане  със  сол.

при  всяко  зареждане  със  сол.

Затворете капачката добре, за да не влиза миещ препарат

в  резервоара  по  време  на  миене  (би  могло  да  доведе  до

неотстранимо повреждане на омекотителя).

Ако е необходимо, поставете солта преди извършване

на цикъла на миене, за да се избегне преливането на солния

разтвор от резервоара за сол.

Съществува само при някои модели.Г

ГГ

ГГланц  иланц  и

ланц  и


ланц  и

ланц  и


рег

рег


рег

рег


регенерираща  с

енерираща  с

енерираща  с

енерираща  с

енерираща  со

оо

оол

л

лл

л

  

 

Таблица за твърдостта на водата  Средна автономност

**

 

на отделението за сол

 

степен

 

°dH

 

°fH

 

mmol/l

 

месеци

 0 - 6 

0 - 10 0 7 месеца


 

2 6 11 

11 - 20 

1,1 - 2 

5 месеца


 

3  12 - 17 21 - 30 

2,1 - 3 

3 месеца


 

4  17 - 34  31 - 60 

3,1 - 6 

2 месеца


 

5

*

 

 

34 - 50 

 

61 - 90 

 

6,1 - 9 

 

2/3 седмици 

От 0°f до 10°f не се препоръчва използването на сол. 

при степен 5 продължителността на цикъла може да се удължи. 

** 


при 1 измиване на ден

 


10

BG

Спиране  на  в

Спиране  на  в

Спиране  на  в

Спиране  на  в

Спиране  на  во

оо

оода


да

да

дадаттттта  и  е

а  и  е


а  и  е

а  и  е


а  и  елек

лек


лек

лек


лектрическият  т

трическият  т

трическият  т

трическият  т

трическият  ток

ок

окок

ок

• Затваряйте  крана  за  вода  след  всяко  миене,  за  да  сеизбегната случайно изтичане на вода.

• Изключвайте  щепсела  от  контакта  когато  почиствате

миялната  машина  или  извършвате  работа  по

поддръжката й.

Почистване  на  миялната  машина

Почистване  на  миялната  машина

Почистване  на  миялната  машина

Почистване  на  миялната  машина

Почистване  на  миялната  машина

• Външната  повърхност  и  панелът  за  управление  могат

да  бъдат  почистени  с  неабразивен,  навлажнен  с  вода

парцал.  Не  използвайте  разтворители  или  абразивни

препарати.

• Вътрешната  вана  може  да  се  почиства  от  евентуални

петна с парче плат, напоено с вода и малко оцет.

Избягване  на  лошите  миризми

Избягване  на  лошите  миризми

Избягване  на  лошите  миризми

Избягване  на  лошите  миризми

Избягване  на  лошите  миризми

• Оставяйте вратата винаги притворена, за да избегнете

задържане на влага.

• Почиствайте  редовно  изолиращите  уплътнения  около

вратата и ваничките за миещ препарат с мокра гъба. По

този  начин  се  предотвратява  застоят  на  остатъци  от

храна, главен причинител на лошата миризма.

Почистване  на  струйниците

Почистване  на  струйниците

Почистване  на  струйниците

Почистване  на  струйниците

Почистване  на  струйниците

Възможно е остатъци от храна да се закачат за струйниците

и да запушат отворите, от които излиза водата: добре е да

се  проверяват  от  време  навреме  и  да  се  почиства  с

неметална  четка.

И двата струйника могат да се демонтират.

За  демонтиране  на  горния

струйник  е  необходимо  да  се

развие  пластмасовата  гривна

като  се  завърти  в  посока,

обратна  на  часовниковата

стрелка.  Горният  струйник  се

монтира  отново  като  се  обърне

нагоре тази му част, която има най-голям брой отвори.

Долният  струйник  се  демонтира

като  се  натиснат  езичетата,

разположени  отстрани,  след

което той се издърпва нагоре.

Почистване  на  филтъра  при  входа  на  водата

Почистване  на  филтъра  при  входа  на  водата

Почистване  на  филтъра  при  входа  на  водата

Почистване  на  филтъра  при  входа  на  водата

Почистване  на  филтъра  при  входа  на  водата

*****


Ако  тръбопроводът  е  нов  или  дълго  време  не  е  бил

използван, преди да свържете маркуча, пуснете водата да

се изтече, докато се уверите, че е бистра и чиста. Без да

сте  изпълнили  тази  предохранителна  мярка,  съществува

риск мястото, откъдето се подава водата, да се запуши и

това да повреди вашата миялна машина.

Съществува само при някои модели.2

22

22

4

444

4

 Почиствайте периодично филтъра за подаване на вода,

който се намира на изхода на кранчето.

- Затворете крана за водата.

- Развийте накрайника на водозахранващата тръба, свалете

филтъра и внимателно го почистете под струя течаща вода.

- След това поставете отново филтъра и завийте обратно

маркуча.

Почистване  на  филтрите

Почистване  на  филтрите

Почистване  на  филтрите

Почистване  на  филтрите

Почистване  на  филтрите

Филтърният  възел  е  съставен  от  три  филтъра,  които

почистват  водата  за  миене  от  отлагания  на  храна  и  я

връщат в схемата за циркулация: За да постигнете добри

резултатите  при  измиването,  трябва  периодично  да  ги

почиствате.

 Почиствайте филтрите редовно.

 Миялната машина не трябва да се използва без филтри

или с откачен филтър.

• След няколко цикъла на миене проверете филтриращия

възел  и  ако  е  необходимо  го  почистете  внимателно  с

течаща  вода,  като  си  помагате  с  неметална  четка  и

следвате приведените по-долу инструкции:

1.

1.

1.1.

1.  завъртете  цилиндричния  филтър  С  в  посока,  обратна

на часовата стрелка, и го извадете (фиг. 1).

2.

2.2.

2.

2.  Извадете  чашковия  филтър  В  натиснете  лекостраничните крила  (Фиг. 2);

3. 


3. 

3. 


3. 

3. Извадете плоския филтър A. (фиг. 3).

4.

4.

4.4.

4.  Проверете  инспекционния  отвор  и  отстранете

евентуалните  остатъци  от  храна.  НИК

НИК


НИК

НИК


НИКОГ

ОГ

ОГОГ

ОГА  НЕ


А  НЕ

А  НЕ


А  НЕ

А  НЕ


ОТС

ОТС


ОТС

ОТС


ОТСТР

ТР

ТРТР

ТРАНЯВ


АНЯВ

АНЯВ


АНЯВ

АНЯВАЙТЕ


АЙТЕ

АЙТЕ


АЙТЕ

АЙТЕ  предпазното  приспособление  от

помпата за миене (детайлът в черен цвят) (фиг.4).

След  почистване  на  филтрите  монтирайте  отново

филтриращия  възел,  като  го  поставите  правилно

разположен в гнездото му; това е много важно за добрата

работа на миялната машина.

При  отсъствие  за  дълго  време

При  отсъствие  за  дълго  време

При  отсъствие  за  дълго  време

При  отсъствие  за  дълго  време

При  отсъствие  за  дълго  време

• Изключете електрическия ток и затворете крана за вода.

• Оставете притворена вратата

• При следващо стартиране най-напред оставете веднъж

машината да работи на празен ход

По

По

ПоПо

Поддръжк


ддръжк

ддръжк


ддръжк

ддръжка  и  грижи  за

а  и  грижи  за

а  и  грижи  за

а  и  грижи  за

а  и  грижи  за

машина

машина


машина

машина


машинаттттта

аа

аа

1

111

1

333

3

311

BG

Уредът  е.проектиран  и  конструиран  в  съответствие  с

международните  норми  за  безопасност.  Тези

предупреждения се дават от съображения за безопасност

и трябва да бъдат прочетени внимателно.

Обща  безопасност

Обща  безопасност

Обща  безопасност

Обща  безопасност

Обща  безопасност

• Този домакински електроуред не трябва да се използва

от  лица  (включително  деца)  с  намалени  физически,

сетивни  или  умствени  способности,  или  без  опит  и

познания,  освен  ако  не  са  инструктирани  или  под

наблюдение от лице, отговарящо за тяхната безопасност.

• Необходимо е възрастните да наблюдават децата да не

играят с електроуреда.

• Уредът  е  предвиден  за  непрофесионална  употреба  в

домашни условия на закрито.

• Уредът  трябва  да  се  използва  за  миене  на  съдове  в

домакинството,  само  от  възрастни  хора  и  съгласно

дадените в това ръководство указания.

• Машината в никакъв случай не трябва да се инсталира

на  открито,  дори  когато  мястото  е  защитено  с  навес,

тъй като излагането й на дъжд и бури е много опасно.

• Не докосвайте миялната машина с боси крака.

• При  изключване  на  щепсела  от  контакта  не  хващайте

кабела, а дръпнете самия щепсел.

• Преди почистване или поддръжка трябва да затворите

крана за водата и да изключите щепсела от контакта.

• При  повреда  в  никакъв  случай  не  правете  опити  да

поправите вътрешните механизми.

• Никога не докосвайте нагревателя.

• Не  се  опирайте  и  не  сядайте  на  отворената  врата:

уредът може да се преобърне.

• Вратата не трябва да се държи отворена, тъй като може

да създаде опасност от спъване.

• Съхранявайте  миещия  препарат  и  гланца  на  място

недостъпно за деца.

• Опаковките не са подходящи за детски играчки.

Изваждане  от  употреба

Изваждане  от  употреба

Изваждане  от  употреба

Изваждане  от  употреба

Изваждане  от  употреба

• Изхвърляне и преработка на опаковъчните материали:

придържайте  се  към  местните  норми,  така  опаковките

ще могат да се използват повторно.

• Европейската  директива 2002/96/CE за  отпадъците  от

електрическо  и  електронно  оборудване  предвижда

домакинските електроуреди да не се изхвърлят заедно

с обичайните твърди градски отпадъци. Извадените от

употреба  уреди  трябва  да  бъдат  събирани  отделно  с

цел  да  бъде  увеличен  делът  на  подлежащите  на

повторна употреба и рециклиране материали, от които

са  направени,  както  и  да  бъдат  избегнати  евентуални

вреди за човешкото здраве и околната среда. Символът

зачеркнато кошче е поставен върху всички продукти, за

да напомня за задължителното разделно събиране.

За  по-нататъшна  информация  относно  правилното

изваждане от употреба на домакинските електроуреди,

притежателите им могат да се обърнат към съответния

обществен отдел за услуги или към продавачите на тези

уреди.


Икономии  и  опазване  околната  среда

Икономии  и  опазване  околната  среда

Икономии  и  опазване  околната  среда

Икономии  и  опазване  околната  среда

Икономии  и  опазване  околната  среда

Икономия  на  вода  и  енергия

Икономия  на  вода  и  енергия

Икономия  на  вода  и  енергия

Икономия  на  вода  и  енергия

Икономия  на  вода  и  енергия

• Пускайте миялната машина само при пълен капацитет.

Докато  изчаквате  да  се  напълни  машината,  може  да

предотвратите  появата  на  неприятна  миризма  с  цикъл

Накисване (вж. Програми).

• Изберете  програма,  подходяща  за  вида  съдове  и

степента им на замърсеност, като направите справка с

Таблица  на  програмите:

-  за  нормално  замърсени  съдове  използвайте

програмата  Еко,  която  осигурява  нисък  разход  на

енергия и вода.

- ако зареждате с по-малко съдове, пуснете машината

на  опцията  Половин  зареждане

*

  (вж.  Стартиране  иексплоатация).

• Ако  вашият  договор  за  снабдяване  с  електрическа

енергия предвижда часови период с пестене на енергия,

използвайте миялната машина в часовете с намалена

тарифа.  Опцията  Отложен  старт

*

  (вж.  Стартиране  иексплоатация) може да ви помогне за организиране на

миенето по този начин.

Миещи  препарати  без  фосфати,  без  хлор  и  със

Миещи  препарати  без  фосфати,  без  хлор  и  със

Миещи  препарати  без  фосфати,  без  хлор  и  със

Миещи  препарати  без  фосфати,  без  хлор  и  със

Миещи  препарати  без  фосфати,  без  хлор  и  със

съдържание  на  ензими

съдържание  на  ензими

съдържание  на  ензими

съдържание  на  ензими

съдържание  на  ензими

• Горещо се препоръчва да се използват миещи препарати

без  фосфати  и  без  хлор,  като  най-подходящи  за

опазването на околната среда.

• Действието  на  ензимите  е  особено  ефикасно  при

температури, близки до 50°C, затова при използване на

миещи препарати с ензими можете да зададете миене

с  по-ниска  температура  и  ще  постигнете  същите

резултати, както при 65°C.

• Миещият  препарат  трябва  да  се  дозира  добре  в

съответствие  с  указанията  на  производителя,

твърдостта  на  водата,  степента  на  замърсеност  и

количеството  съдове  за  миене,  за  да  се  избегне

преразход. Независимо, че са биоразградими, миещите

препарати  съдържат  елементи,  които  променят

равновесието в природата.

*

 Съществува само при някои модели.Предпазни  мерки

Предпазни  мерки

Предпазни  мерки

Предпазни  мерки

Предпазни  мерки

и  съв


и  съв

и  съв


и  съв

и  съве


ее

е

етити

ти

титиДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет