Миялна машина миялна машинаPdf көрінісі
бет1/13
Дата24.03.2017
өлшемі5,27 Mb.
#10242
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

МИЯЛНА  МАШИНА

МИЯЛНА  МАШИНА

МИЯЛНА  МАШИНА

МИЯЛНА  МАШИНА

МИЯЛНА  МАШИНА

Съдържание

Съдържание

Съдържание

Съдържание

Съдържание

Инсталиране, 2-3

Инсталиране, 2-3

Инсталиране, 2-3

Инсталиране, 2-3

Инсталиране, 2-3

Позициониране и нивелиране

ВиК и електрически връзки

Съвети при първото миене

Технически данни

Ecodesign Regulation

Описание  на  уреда, 4

Описание  на  уреда, 4

Описание  на  уреда, 4

Описание  на  уреда, 4

Описание  на  уреда, 4

Общ изглед

Управляващ панел

Зареждане  на  кошниците, 5

Зареждане  на  кошниците, 5

Зареждане  на  кошниците, 5

Зареждане  на  кошниците, 5

Зареждане  на  кошниците, 5

Долна кошница

Кошница за приборите

Ãîðíà êîøíèöà

Стартиране  и  експлоатация, 6-7

Стартиране  и  експлоатация, 6-7

Стартиране  и  експлоатация, 6-7

Стартиране  и  експлоатация, 6-7

Стартиране  и  експлоатация, 6-7

Стартиране на миялната машина

Поставяне на миещ препарат

Опции за миене

Програми, 8

Програми, 8

Програми, 8

Програми, 8

Програми, 8

Таблица на програмите

Г

ГГГГланц  и  рег

ланц  и  рег

ланц  и  рег

ланц  и  рег

ланц  и  регенерираща  с

енерираща  с

енерираща  с

енерираща  с

енерираща  со

оо

оол, 9л, 9

л, 9


л, 9

л, 9


Поставяне на гланц.

Поставяне на регенерираща сол

Поддръжка  и  грижи  за  машината,  10

Поддръжка  и  грижи  за  машината,  10

Поддръжка  и  грижи  за  машината,  10

Поддръжка  и  грижи  за  машината,  10

Поддръжка  и  грижи  за  машината,  10

Спиране на водата и електрическият ток

Почистване на миялната машина

Избягване на лошите миризми

Почистване на струйниците

Почистване на филтъра при входа на водата

Почистване на филтрите

При отсъствие за дълго време

Пре

Пре


Пре

Пре


Предпа

дпа


дпа

дпа


дпазни  мерки  и  съв

зни  мерки  и  съв

зни  мерки  и  съв

зни  мерки  и  съв

зни  мерки  и  съве

ее

еети,  1ти,  1

ти,  1


ти,  1

ти,  11


11

11

Обща безопасностИзваждане от употреба

Икономии и опазване околната среда

Неизправности  и  начини  за

Неизправности  и  начини  за

Неизправности  и  начини  за

Неизправности  и  начини  за

Неизправности  и  начини  за

о

оооотттттстраняв

страняв


страняв

страняв


страняване

ане


ане

ане


анеттттто  им,  12

о  им,  12

о  им,  12

о  им,  12

о  им,  12

Български,  1

Български,  1

Български,  1

Български,  1

Български,  1BG

DFG 2631M

Инстр


Инстр

Инстр


Инстр

Инструкция за

укция за

укция за


укция за

укция за


ек

ек

екек

експл


спл

спл


спл

сплоа


оа

оа

оаоатттттация

ация


ация

ация


ация

Slovenian, 13SI

RU

Русский, 25UA

Українська, 39KAZ

Қазақша, 51

2

BG

* Съществува само при някои модели.

Инсталиране

Инсталиране

Инсталиране

Инсталиране

Инсталиране

Важно е да съхраните тази инструкция, за да можете

да  направите  справка  във  всеки  момент.  В  случай  на

продажба,  преустановяване  на  работа  или  преместване,

уверете се, че инструкцията придружава уреда.

Прочетете внимателно инструкциите: в тях има важна

информация за инсталирането на уреда, използването му

и безопасността при работа.

В случай че се премествате, постарайте се да държите

машината във вертикално положение; ако все пак се налага,

можете да я наклоните на задната страна.

Този уред е предназначен за домашна употреба или за

подобни приложения, като:

- кухненски помещения за персонала в магазини, офиси и

други работни помещения;

- вили/селски къщи;

-  използване  от  клиентите  на  хотели,  мотели  и  други

жилищни сгради;

- къщи за гости.

По

ПоПо

По

Позициониране  и  нивзициониране  и  нив

зициониране  и  нив

зициониране  и  нив

зициониране  и  ниве

ее

еелиране


лиране

лиране


лиране

лиране


1. Разопаковайте уреда и проверете дали не се е повредил

по време на транспорта.

Ако  е  повреден  не  го  свързвайте,  а  се  обърнете  към

продавача.

2.  Поставете  машината,  така  че  да  се  допира  странично

или откъм гърба до съседните мебели или стени. Уредът

може  да  бъде  вграден  под  цялостен  работен  плот* (вж.

листа с указания за Монтаж).

3.  Поставете  миялната  машина  на  равен  и  твърд  под.

Компенсирайте  неравностите  чрез  развиване  и  завиване

на предните крачета, докато уредът не заеме хоризонтално

положение. Точното нивелиране създава стабилност и се

избягват вибрации, шум и премествания.

4.* За регулиране на височината на задното краче трябва

да  се  завърти  шестоъгълния  отвор  с  червен  цвят,

разположен челно в центъра на предната част на миялната

машина с шестограм 8 mm, като височината се увеличава

при въртене в посока на часовниковата стрелка и намалява

при  завъртане  в  противоположна  посока. (вижте  листа  с

инструкциите,  приложен  към  документацията)

ВиК  и  е

ВиК  и  е

ВиК  и  е

ВиК  и  е

ВиК  и  елек

лек


лек

лек


лектрически  връзки

трически  връзки

трически  връзки

трически  връзки

трически  връзки

Адаптирането  на  електрическите  и  ВиК  възли  за

инсталиране на машината трябва да се извършва само от

правоспособен техник.

 Миялната машина не трябва да се опира до тръбите

или до захранващия електрически кабел.

Уредът трябва да е свързан с водопроводната мрежа

чрез нови маркучи.

Не използвайте повторно стари маркучи.

Маркучите за подаване и оттичане на водата и захранващия

електрически кабел могат да бъдат ориентирани надясно

или наляво, за да се постигне по-добро инсталиране (виж

фигура).

Св

СвСв

Св

Свърър

ър

ърързв

зв

звзв

зване  на  марк

ане  на  марк

ане  на  марк

ане  на  марк

ане  на  маркуча  за  по

уча  за  по

уча  за  по

уча  за  по

уча  за  подав

дав

дав


дав

даване  на  в

ане  на  в

ане  на  в

ане  на  в

ане  на  во

оо

оода


да

да

дада

• Към  крана  за  студена  вода  завийте  добре  тръбата  за

подаване към кранче с нарязана ѕ газова резба, преди

затягане пуснете водата да тече, докато се избистри, с

цел уредът да не се запуши от евентуални нечистотии.

• Към  крана  за  топла  вода,  в  случай  на  централно

отопление с радиатори, миялната машина може да се

захранва  с  топла  вода  от  мрежата,  при  условие,  че

температурата й не надвишава 60°C.

Завийте  маркуча  към  кранчето,  както  е  описано  за

подаване на студената вода.

Ако  дължината  на  маркуча  за  подаване  на  водата  е

недостатъчна, обърнете се към специализиран магазин или

правоспособен техник (виж Сервизно обслужване).

Налягането на водата трябва да бъде в границите на

стойностите,  указани  в  таблица  Технически  данни  (виж

встрани).

Внимавайте маркучът да не се прегъва и притиска.

Св

Св

СвСв

Свър


ър

ър

ърързв

зв

звзв

зване  на  тръб

ане  на  тръб

ане  на  тръб

ане  на  тръб

ане  на  тръба

аа

ааттттта  за  оа  за  о

а  за  о


а  за  о

а  за  оттичане

ттичане

ттичане


ттичане

ттичане


Свържете маркучът за оттичане, без да я прегъвате, към

отходната тръба с минимален диаметър 4 см.

Маркучът  за  оттичане  трябва  да  се  намира  на  височина

между 40 и 80 см от пода или от опората, върху която е

поставена миялната машина (А).

Преди да свържете маркучът за оттичане към сифона на

мивката, отстранете пластмасовата капачка (В).

Мерки  за  защита  от  наводнение

Мерки  за  защита  от  наводнение

Мерки  за  защита  от  наводнение

Мерки  за  защита  от  наводнение

Мерки  за  защита  от  наводнение

За  да  се  гарантира,  че  няма  да  причини  наводнения,

миялната машина е:

- снабдена със система, която прекъсва постъпването на

водата в случай на повреда или теч от вътрешността на

машината.

Някои модели са снабдени с допълнително обезопасяващо

устройство 

New Acqua Stop

*

, което обезопасява машинатаот  наводняване  даже  и  при  счупване  на  захранващата

тръба.


ВНИМАНИЕ:

ВНИМАНИЕ:

ВНИМАНИЕ:

ВНИМАНИЕ:

ВНИМАНИЕ:

ВИСОКО  НАПРЕЖЕНИЕ!

ВИСОКО  НАПРЕЖЕНИЕ!

ВИСОКО  НАПРЕЖЕНИЕ!

ВИСОКО  НАПРЕЖЕНИЕ!

ВИСОКО  НАПРЕЖЕНИЕ!

Тръбата за захранване с вода в никакъв случай не трябва

да се срязва, тъй като съдържа части под напрежение.3

BG

Св

СвСв

Св

Свърър

ър

ърързв

зв

звзв

зване  към  е

ане  към  е

ане  към  е

ане  към  е

ане  към  елек

лек

лек


лек

лектрическ

трическ

трическ


трическ

трическа


аа

ааттттта  мре

а  мре

а  мре


а  мре

а  мрежа


жа

жа

жажа

Преди да се постави щепселът в контакта за електрически

ток, уверете че:

• контактът  е  заземен  и  съответства  на  законовите

изисквания;

• контактът  може  да  понесе  максималната  консумирана

мощност  от  машината,  означен  на  табелката  с

характеристиките на обратната страна на вратата (виж

глава Описание на миялната машина);

• стойностите  на  захранващото  напрежение  са  в

границите, посочени на таблицата с характеристиките,

която се намира на обратната страна на вратата;

• контактът е съвместим с щепсела на уреда. В противен

случай поискайте подмяна на щепсела от правоспособен

техник (вж. Сервизно обслужване); да не се използват

удължители или разклонители.

  След  като  машината  е  инсталирана,  захранващият

електрически  кабел  и  контактът  трябва  да  са  лесно

достъпни.

 Кабелът не трябва да се прегъва и притиска.

 Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се

замени от производителя или в одобрен от него Център за

сервизно  обслужване,  за  да  се  предотвратят  всякакви

рискове. (Виж Сервизно обслужване)

  Предприятието-производител  не  носи  никаква

отговорност при неспазване на тези изисквания.

Противокондензна  лента*

Противокондензна  лента*

Противокондензна  лента*

Противокондензна  лента*

Противокондензна  лента*

След  като  сте  вградили  миялната  машина,  отворете

вратата и залепете самозалепващата се прозрачна лента

под  дървения  плот,  за  да  го  предпазите  от  евентуален

конденз.

Съв


Съв

Съв


Съв

Съве


ее

еети  при  първ

ти  при  първ

ти  при  първ

ти  при  първ

ти  при  първо

оо

ооттттто  миенео  миене

о  миене


о  миене

о  миене


След  инсталиране  на  машината,  непосредствено  преди

първото миене, резервоарът за сол трябва да се напълни

догоре с вода и да се добави около 1 кг сол (вж. Гланц и

регенерираща  сол):  нормално  е  водата  да  прелее.

Изберете степен на твърдост на водата (виж глава Гланц

и регенерираща сол). След зареждане със сол светлинният

индикатор ЛИПСА НА СОЛ

*

 изгасва. Ако контейнерът не се напълни със сол, може да се

повреди омекотителя на водата и нагревателя.

ECODESIGN REGULA

ECODESIGN REGULA

ECODESIGN REGULA

ECODESIGN REGULA

ECODESIGN REGULATION

TION


TION

TION


TION

Цикъл на измиване ЕКО е стандартната програма, за която се отнасят данните от енергийния етикет; цикълът е подходящ

за измиване на нормално замърсени съдове, като програмата е най-ефективната по отношение на консумация на енергия

и вода за този вид съдове. За по-голяма икономичност използвайте съдомиялната машина максимално заредена.

Консумация в режим на готовност:  Консумация в режим “оставена включена”:  3  W – консумация в режим „изключена”: 1,3

W

Таблица за консумацията на енергия и вода при основните видове цикъл на измиване* Данните на програмата съдържат лабораторно измерени стойности, получени съгласно европейски стандарт EN

50242.


** Данните са получени от измервания в потребителски условия на използване и зареждане със съдове.

Технически харак теристики 

Размери 

Ширина 60 см 

Височина 85 см 

Дълбочина 60 см Вместимост 

14 стандартни комплекта Налягане на пост

ъпващата вода 

0,05 ч 1MPa (0,5 ч 10 bar) 

7,25 – 145 psi 

Захранващо напр

ежение 

Виж табелката с характеристиките Обща потребляем

а мощност 

Виж табелката с характеристиките Предпазител 

Виж табелката с характеристиките 

 

Миялната машина съответства на следните Европейски директиви:  

-2006/95/ЕИО  (Ниски Напрежения) 

-2004/108/ЕИО (Електромагнитна  

съвместимост)  

-2009/125/EC (Comm. Reg.  

1016/2010) (Ecodesign) 

- 97/17/ЕИО (Етикетиране) 

-2002/96/EC 

 

 

Стандартни условия*

 

Потребителски условия**

 

 Консумация  

на енергия 

(KWh/цикъл) 

Консумация на 

вода (л/цикъл) 

Времетраене 

(мин/цикъл) 

Консумация на ене

ргия (KWh/цикъл) 

Консумация на  

вода (л/цикъл) 

Времетраене 

(мин/цикъл) 

ИНТЕНЗИВЕН 

1,65 

16 


150 

1,45 


15 

135 


НОРМАЛЕН 

1,35 


16 

120 


1,20 

15 


110 

4

BG

Общ  изглед

Общ  изглед

Общ  изглед

Общ  изглед

Общ  изглед

1 .

1 .


1 .

1 .


1 .

Горна кошница

2 .

2 .


2 .

2 .


2 .

Горен струйник

3 .

3 .


3 .

3 .


3 .

Обръщащи се рафтчета

4 .

4 .


4 .

4 .


4 .

Устройство за регулиране височината на

кошницата

5 .


5 .

5 .


5 .

5 .


Долна кошница

6 .


6 .

6 .


6 .

6 .


Долен струйник

7 .


7 .

7 .


7 .

7 .


Кошница за прибори

8 .


8 .

8 .


8 .

8 .


Филтър за миене

9 .


9 .

9 .


9 .

9 .


Резервоар за сол

1 0 .


1 0 .

1 0 .


1 0 .

1 0 . Ванички за миещ препарат и резервоар за

гланц

1

11111 .

1 .


1 .

1 .


1 . Табелка с характеристики

1 2 .


1 2 .

1 2 .


1 2 .

1 2 . Управляващ панел***

***

 Само при моделите с пълно вграждане.Съществува само при някои модели.

Броят  и  видът  на  програмите  и  опциите  са  различни  в  зависимост  от  модела  на  миялната  машина.

Броят  и  видът  на  програмите  и  опциите  са  различни  в  зависимост  от  модела  на  миялната  машина.

Броят  и  видът  на  програмите  и  опциите  са  различни  в  зависимост  от  модела  на  миялната  машина.

Броят  и  видът  на  програмите  и  опциите  са  различни  в  зависимост  от  модела  на  миялната  машина.

Броят  и  видът  на  програмите  и  опциите  са  различни  в  зависимост  от  модела  на  миялната  машина.

У

УУ

У

Управправ

прав


прав

правляв


ляв

ляв


ляв

ляващ  пане

ащ  пане

ащ  пане


ащ  пане

ащ  панел

лл

л

лОписание  на  у

Описание  на  у

Описание  на  у

Описание  на  у

Описание  на  уре

ре

рере

реда


да

да

дада

Бутон  Старт/Пауза

Бутон  Старт/Пауза

Бутон  Старт/Пауза

Бутон  Старт/Пауза

Бутон  Старт/Пауза

Светлинен  индикатор  Край  на

Светлинен  индикатор  Край  на

Светлинен  индикатор  Край  на

Светлинен  индикатор  Край  на

Светлинен  индикатор  Край  на

програма  и  Отложен  старт 9h

програма  и  Отложен  старт 9h

програма  и  Отложен  старт 9h

програма  и  Отложен  старт 9h

програма  и  Отложен  старт 9h

*****

.....


Светлинен  индикатор  Край  на

Светлинен  индикатор  Край  на

Светлинен  индикатор  Край  на

Светлинен  индикатор  Край  на

Светлинен  индикатор  Край  на

програма  и  Отложен  старт 6h

програма  и  Отложен  старт 6h

програма  и  Отложен  старт 6h

програма  и  Отложен  старт 6h

програма  и  Отложен  старт 6h

*****

.....


С в е т л и н е н

С в е т л и н е н

С в е т л и н е н

С в е т л и н е н

С в е т л и н е н

индикатор  Край  на

индикатор  Край  на

индикатор  Край  на

индикатор  Край  на

индикатор  Край  на

програма  и

програма  и

програма  и

програма  и

програма  и

Отложен  старт 3h

Отложен  старт 3h

Отложен  старт 3h

Отложен  старт 3h

Отложен  старт 3h

*****

.....


И н д и к а т о р

И н д и к а т о р

И н д и к а т о р

И н д и к а т о р

И н д и к а т о р

Няма  сол

Няма  сол

Няма  сол

Няма  сол

Няма  сол

*****

Програматор  за  ИзборПрограматор  за  Избор

Програматор  за  Избор

Програматор  за  Избор

Програматор  за  Избор

на  ПР

на  ПР


на  ПР

на  ПР


на  ПРОГР

ОГР


ОГР

ОГР


ОГРАМА

АМА


АМА

АМА


АМА

Бутон-


Бутон-

Бутон-


Бутон-

Бутон-Индикатор

Индикатор

Индикатор

Индикатор

Индикатор

*****

 On-Off/Reset On-Off/Reset

 On-Off/Reset

 On-Off/Reset

 On-Off/Reset

(Вкл.-Изкл./Нулиране)

(Вкл.-Изкл./Нулиране)

(Вкл.-Изкл./Нулиране)

(Вкл.-Изкл./Нулиране)

(Вкл.-Изкл./Нулиране)

И н д и к а т о р

И н д и к а т о р

И н д и к а т о р

И н д и к а т о р

И н д и к а т о р

С т а р т / П а у з а

С т а р т / П а у з а

С т а р т / П а у з а

С т а р т / П а у з а

С т а р т / П а у з а

Индикатор  Няма

Индикатор  Няма

Индикатор  Няма

Индикатор  Няма

Индикатор  Няма

Г

ГГ

ГГл а н цл а н ц

л а н ц


л а н ц

л а н ц


*****

Светлинен  индикатор  и

Светлинен  индикатор  и

Светлинен  индикатор  и

Светлинен  индикатор  и

Светлинен  индикатор  и

бутон  Отложен  старт

бутон  Отложен  старт

бутон  Отложен  старт

бутон  Отложен  старт

бутон  Отложен  старт

*****


.....

Светлинен  индикатор  и  бутон

Светлинен  индикатор  и  бутон

Светлинен  индикатор  и  бутон

Светлинен  индикатор  и  бутон

Светлинен  индикатор  и  бутон

Половин  зареждане

Половин  зареждане

Половин  зареждане

Половин  зареждане

Половин  зареждане

*****


.....

5

BG

Заре


Заре

Заре


Заре

Зареждане  на  к

ждане  на  к

ждане  на  к

ждане  на  к

ждане  на  кошницит

ошницит

ошницит


ошницит

ошниците


ее

е

е Преди да се заредят кошниците, трябва да се почистят

съдовете от остатъци от храна и да се изпразнят чашите и

купите от останалата в тях течност.

След зареждане проверете дали струйниците се въртят свободно.

Долна  кошница  и  кошче  за  прибори

Долна  кошница  и  кошче  за  прибори

Долна  кошница  и  кошче  за  прибори

Долна  кошница  и  кошче  за  прибори

Долна  кошница  и  кошче  за  прибори

Долната  кошница  може  да  съдържа  тенджери,  капаци,

чинии, купи за салати, прибори за хранене и др.Големите

съдове  и  капаци  е  за  предпочитане  да  бъдат  поставяни

отстрани  на  кошницата.

Някои модели съдомиялни машини разполагат с накланящи се

сектори*, като същите могат да се използват във вертикално

положение  за  подреждане  на  чинии  или  в  хоризонтално

положение за подреждане на тенджери, купи за салати и тигани.

Кошницата за прибори е от различен тип, разглобяема или

неразглобяема,  за  различните  модели  миялни  машини.

Неразглобяемата  кошница  може  да  се  поставя

 

само 


само 

само 


само 

само  в


предната част на долната кошница.

И двете са снабдени

с горни решетки за

п о - д о б р о

разполагане  на

приборите 

за

хранене.


Ножовете  и  острите  прибори  трябва  да  бъдат

поставяни  в  кошницата  за  прибори  с  насочено  надолу

острие или в хоризонтално положение върху рампите на

горната  кошница.

Г

ГГ

ГГорна  корна  к

орна  к


орна  к

орна  кошница

ошница

ошница


ошница

ошница


Поставяйте  фините  и  леки  съдове:  стъклени  и

порцеланови чаши, чинийки, плитки салатиери.

Подвижни  рампи

Подвижни  рампи

Подвижни  рампи

Подвижни  рампи

Подвижни  рампи

Рампите  могат  да  бъдат

поставяни  на  две  различни

височини, 

за 

да 


се

оптимизира  разполагането

на  съдовете  в  кошницата.

Чашите  могат  да  бъдат

поставени  стабилно  на

рампите, като се поставят в

специалните  слотове.

Р

РР

Р

Регуегу

егу


егу

егулиране  вис

лиране  вис

лиране  вис

лиране  вис

лиране  висо

оо

оочина


чина

чина


чина

чинаттттта  на  г

а  на  г

а  на  г


а  на  г

а  на  горна

орна

орна


орна

орнаттттта  к

а  к

а  к


а  к

а  кошница.

ошница.

ошница.


ошница.

ошница.


За  улесняване  разполагането  на  съдовете  горната

кошница  може  да  се  постави  във  високо  или  в  ниско

положение:

  За  предпочитане  е  височината  на  горната

  За  предпочитане  е  височината  на  горната

  За  предпочитане  е  височината  на  горната

  За  предпочитане  е  височината  на  горната

  За  предпочитане  е  височината  на  горната

кккккошница  да  се  регу

ошница  да  се  регу

ошница  да  се  регу

ошница  да  се  регу

ошница  да  се  регулира  при  ПР

лира  при  ПР

лира  при  ПР

лира  при  ПР

лира  при  ПРА

А

АА

АЗНА  К


ЗНА  К

ЗНА  К


ЗНА  К

ЗНА  КОШНИЦА.

ОШНИЦА.

ОШНИЦА.


ОШНИЦА.

ОШНИЦА.


НИК

НИК


НИК

НИК


НИКОГ

ОГ

ОГОГ

ОГА  да  не  се  пов

А  да  не  се  пов

А  да  не  се  пов

А  да  не  се  пов

А  да  не  се  повдиг

диг

диг


диг

дига  или  нак

а  или  нак

а  или  нак

а  или  нак

а  или  нак ланя  к

ланя  к

ланя  к


ланя  к

ланя  к ошница

ошница

ошница


ошница

ошницаттттта

аа

аа

само  от  едната  страна.само  от  едната  страна.

само  от  едната  страна.

само  от  едната  страна.

само  от  едната  страна.

Отворете ограничителите на водачите

на  кошницата  надясно  и  наляво  и

извадете  кошницата,  поставете  я  в

горно или в долно положение, плъзнете

я  по  водачите,  докато  влязат  и

предните  ролки,  и  затворете

ограничителите (

виж фигура

).

Ако  кошницата  има  дръжки  DualDual

Dual


Dual

Dual


Space

Space


Space

Space


Space

*****


  (

виж  фигура

),  извадете

горната  кошница  докрай,  насочете

дръжките  на  кошницата  встрани  и  я

движете  нагоре  или  надолу,  като  я

придържате при изваждането й.

Съдове,  които  не  са  подходящи  за  миялна  машина

Съдове,  които  не  са  подходящи  за  миялна  машина

Съдове,  които  не  са  подходящи  за  миялна  машина

Съдове,  които  не  са  подходящи  за  миялна  машина

Съдове,  които  не  са  подходящи  за  миялна  машина

• Дървени  предмети,  предмети  с  дървена  или  рогова

дръжка, или предмети със залепени части.

• Предмети от алуминий, мед, месинг, от калаено-оловно-

антимониева  сплав  с  ниска  добавка  на  сребро  или  от

калай.

• Съдове от пластмаса, която не е термоустойчива.• Старинен порцелан или порцелан с ръчна декорация.

• Старинни  сребърни  съдове  и  прибори.  Съвременните

сребърни  съдове  и  прибори  могат  да  се  мият  в

машината със специална програма за деликатни съдове

и като се уверите, че не са в контакт с други метали.

Препоръчва  се  закупуване  на  съдове,  които  са

подходящи за почистване в миялна машина.

*

 Съществува само при някои модели. Различни поброй и положение.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет