Многопрофильным научный журнал


ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАРЫPdf көрінісі
бет6/38
Дата15.03.2017
өлшемі6,13 Mb.
#9964
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАРЫ 
 
42
мүлтіксіз  орындап,  бетіне  қарсы  келмеген.  Қызы 
босанғанда шешесі кәдесін алып баруға міндетті. 
Әйелдер  көлікке  мінгенде  немесе  түскенде  оның 
алдын  орап  өтпейді,  арт  жағынан  өтеді.  Қазақ 
әйелдері  мал  бауыздамайды.  Әйел  дұғаны  іші-
нен  оқиды.  Әйел  ерте  тұрады.  Әйелге  ер  адам-
дар атқаратын міндеттер жүктемейді. Әйел адам 
кісі бетіне , әсіресе бейтаныс адамға бажырайып 
қарай бермейді.  
Әйел  тыйымдары.  Халық  дәстүрінде  ер 
адам  шашын  өсірмейді,  әйел  адам  шашын  қи-
майды.  Бұрымын  кеспейді.  Шашын  жұлмайды, 
жаймайды.  Тұрмысқа  шыққан  әйел  жалаңбас 
жүрмейді.  Аталған  тыйымдардың  өзіндік  қыр-
сыры бар. Мысалы, бұрым  кесу -әйелдерге бері-
летін ең ауыр жаза. Өйткені шаш, бұрым әйелдің 
сәні, салтанаты, әйелдік белгісі болып саналған.  
Шашын жұлу – долы әйелдердің ашулан-
ған  кезінде  өз  шашын  өзі  жұлып  бүлінетін  әдеті 
болады.  Қайғы-қасіретке  тап  болған  әйелдер  де 
шашын жұлып зар шегеді. 
Шашын жаю – қайғылы, шерлі, күйікті, мұң-
ды, зарлы,бақытсыз әйелдердің ісі. Қазақ қызды-
рына  «шашыңды  жайма»  деген  тыйымның  аста-
рында осы мән жатса керек. 
Дей  тұрғанмен,  әйел-құдайлар  табиғаты 
басқа  да  бір  қырымен  көрінеді.  Онда  ол  –  тағы-
лық,  қиратушылық,  жерасты  әлемі,  зұлымдық 
сияқты жағымсыз рухтың иесі. Мысалы, қазақ ми-
фологиясында  әйел  рухты  албасты,  жезтырнақ, 
су перісі сынды кейіпкерлар бар. Бұл матриархат 
кезеңінің  патриархат  үстемдігімен  алмасуынан 
да болуы мүмкін деп ойлаймыз. 
Албасты  қазақтың көне  мифологиясында 
әйел  жынысты  қаскөй  рух  иесі.  Этнограф  ғалым 
Ә.Диваев:  «Албастының  ұрғашысының  жетпіс 
емшегі  бар,  әр  емшегімен  жетпіс  баланы  емізе-
ді... Келбеті қорқынышты, шашы ұзын болады», - 
деп жазады [7, 229 б.]. 
Қазақ арасында «албасты басқыр, албасты 
бассын»  деген  қарғыс  сөздер  бар.  Мұның  мәні 
халық  сенімінде  албасты  жаман  ауру,  жайсыз 
түс  әкелетін,  әсіресе,  босанатын  әйелдер  мен 
жаңа  дүниеге  келіп  жатқан  нәрестелерге  зиянын 
тигізетін  зұлым  күшке  баланады.  Түркі  халықта-
рының  мифтік  танымында  албасты  босанатын 
әйелдің  өкпесін,  бауырын  немесе  жүрегін  ұрлап 
әкетіп,  суға  асығады.  Оларды  суға  ағыза,  әйел 
өледі деген сенім бар.   
Албасты  тарқатылған  ұзын  ашық  не  алтын 
түстес  шашы  бар  сұлу  немесе  сұрықсыз  әйел 
кейпінде келеді. Бір ескерерлігі, қазақ дәстүрінде 
барлық  суға  қатысты мифтік  бейнелер  әйел  кей-
пінде болады. Біздіңше,  су -  космос моделі,  яғни 
жоғары  дүние  мен  төменгі  дүниені  байланысты-
рып  және  оның  тылсымын  қабылдап  тұратын 
космос  моделі  [8,  217  б.].  Өзен  немесе  дария 
түріндегі  космос  моделі  туралы  түсініктер  қазақ 
халқының  ертегілері  мен  мифтерінде  де  сақтал-
ған.  Мысалы,  «Ер  Төстік»  ертегісінде    басты 
қаһарман Төстік жылан Бапының еліне бару үшін 
су астына түссе, өлімнен қашқан «бақсылар ата-
сы»  Қорқыт  Сырдарияға  келіп,  сол  жерде  су  ор-
тасында  ұзақ  уақыт  өмір  сүреді,  су  жыланынан 
ажал  табады.  Қорқыт  туралы  әпсананы  арнайы 
зерттеген  ғалымдар  кейіпкердің  су  сағасынан 
пана  табуын  космос  моделін  үлкен  өзен  түрінде 
бейнелеген  шамандық  түсініктің  әсері  деп  та-
ниды [9, 103 б.]  
Кейбір наным-сенімдерге қарағанда, албас-
тының түрлі аңның немесе жансыз затқа айналу 
қабілеті  бар.  Мысалы,  «Алтын  сақа»  ертегісінде 
суға  батпай  тұрған  өкпе  мыстан  кемпірге  айна-
лып, қаскөй әрекеттер жасайды.  
Ә.Кекілбаев  шығармаларында  албастының 
жас  босанған  әйелдерді  өлтіру  сияқты  зұлымды-
лығы, зиян әрекеттері мынадай мәтін арқылы бе-
рілген: «Кейде ұйықтап жатқанда, екі бұты та-
лыстай  әдемі  әйел  шашы  дудырап  көкірегіне 
қарғып  мініп,  қос  бұрым  құсатып,  екі  иығынан 
асырып,  артына  түсіріп  қойған  салаңдаған 
үлкен  емшектерін  кезек-кезек  аузына  тыққыш-
тап  емізіп  отырады.  Әр  үрпісі  Мырзатай  наға-
шысының  бас  бармағындай.  Ұйқылы-ояу  санасы 
бұның  албасты  екенін  біліп  жатады.  Албасты 
баяғыда балаларынан айырылып қалған әйел кө-
рінеді. Содан бері түн баласы ұйықтап жатқан-
да  адамдардың  арасынан  өз  перзенттерін 
іздейді  екен.  Пәлен  жылдан  бері  бауырына  ерін 
тимеген  көкірегі  сыздап  келген  мұндар  неме 
талайларды  осылай  тұншықтырып  өлтіріпті» 
(Ә.Кекілбаев. Елең-алаң). 
Албастыдан  адам  баласын  қорғайтын 
кісілер  –  бақсы-балгерлер.  «Әйелдер  босанған-
да, Қойлыбай келіп отырса,  албастылардың бірі 
де  жоламайды  екен.  Қойлыбай  албастылар  иек-
тейтін  жерге  бөркін  немесе  қамшысын  жіберсе 
болғаны,  ол  жерге  әр  түрлі  ыбылыстар  мен  ал-
бастылар жоламайды екен»[ 10, 160 б.]. 
Қорыта  келгенде,  қазақтың  мифологиялық 
танымындағы  әйел  ұғымы  көне  түркі  дәуірінен 
бастау  алып,  қазақ  дүниетанымының  түрлі  қыр-
ларынан  хабар  береді. Онда халқымыздың  әйел 
заты  туралы  ұғымының  негізгі  түсініктері  тілдік 
бірліктер арқылы сақталып жеткен деп түйіндеуі-
мізге болады. 
 
Әдебиеттер: 
1. 
Аяған  Б..  Қазақстан.  Ұлттық  энциклопе-
дия.  -  т.6,  –  Алматы:  Қазақ  энциклопедиясы, 
2004. – 696 б.  
2. 
Мелетинский  Е.  Мифологический  сло-
варь. – М., 1991. – 644 с. 
3. 
Ыбыраев Ш. Қазақтың мифтері мен миф-
тік  аңыздары  туралы  //  Қазақтың  мифтік  әңгіме-
лері. Құрастыр.: Ыбыраев Ш., Әуесбаева П. – Ал-
маты: Ғылым, 2002. – 320 б. 
4. 
Жолдасбеков  М.  Асыл  арналар:  әдеби 
зерттеулер. - Алматы: Жазушы, 1990.-352 б. 
5. 
Кичиков  А.  Ш.  Героический  эпос  «Джан-
гар»:Сравнительно-типологическое 
исследование памятника /Калмыкский госунивер-
ситет. – М.: Наука, 1992.- 318 с. 

ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
 
 
43
6. 
Юдин  В.П.  К  этимологии  этнонима  казах 
(қазақ).// Юдин В.П. Центральная Азия в ХІҮ-XVІІІ 
веках  глазами  востоковеда.  –  Алматы:  Дайк-
Пресс, 2001.–384 с. 
7. 
Диваев  Ә.Приметы  на  разные  случаи 
//Этнографические материалы. - Ташкент, 1916. - 
вып.7 
8. 
Мелетинский  Е.М.  Поэтика  мифа.  – 
Ленинград: Наука. - 1976.– 407 c. 
9. 
Қасқабасов  С.  Миф  пен  әпсананың  тари-
хилығы  //Қазақ  фольклорының  тарихилығы.–Ал-
маты: Ғылым, 1994. – Б.82-129. 
10.  Уәлиханов  Ш.  Қазақтардағы  шамандық-
тың  қалдығы  //Қазақ  бақсы  балгерлері  /  Құрас-
тырғандар:  Ж.  Дәуренбеков,  Е.  Тұрсынов.  Алма-
ты: Ана тілі, 193, – 36-40 б. 
 
Резюме 
Данная статья рассматривает концепт «женщины» в казахской мифологии. 
Resume 
This article studies the concept of "woman" in Kazakh mythology 
 
УДК 1:37 
 
ДИХОТОМИЯ «ВОСТОК-ЗАПАД» В СВЕТЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО И 
СТАДИАЛЬНОГО ПОДХОДОВ К МИРОВОЙ ИСТОРИИ 
 
Бондаренко  Ю.Я.  –  к.ф.н.,  профессор  Костанайского  государственного  университета  им. 
А.Байтурсынова 
 
Аннотация 
Статья  посвящена  проблемам  сравнительного  рассмотрения  специфики  развития 
«Востока»  и  «Запада»  и  критике  распространенных  представлений  об  изначальной 
демократичности Запада и деспотичности стран Востока. 
Ключевые  слова:  восток,  запад,  дихотомия,  цивилизационный  подход,  стадиальный  подход, 
демократия, восточная деспотия, азиатский способ производства. 
 
Проблема  дихотомиии  «востока»  и  «запа-
да»,  их  специфики  –  проблема  давняя.  Замеча-
тельный  английский  поэт  Р.Киплинг  выразил  за-
падное видение этой проблемы в звонких строч-
ках:  «Запад  есть  Запад.  Восток  есть  Восток.  И с 
места они не сойдут…», пока будет длиться соб-
ственно  земная  история  человечества.  О  свое-
образии различных культур и цивилизаций нема-
ло писали уже древние историки, географы и фи-
лософы,  а  позже  –  мыслители  иных  эпох.  Так, 
Монтескье,  вслед  за  Аристотелем  стремился 
увязать  формы  правления  и  господствующие  в 
социуме  порядки  с  размерами  государств,  пола-
гая,  что  государства  Востока  тяготеют  к  самов-
ластию  уже  в  силу  своих  размеров,  в  целом 
больших, нежели в государствах европейских. 
В советские же годы на страницах научных 
журналов  развернулась  целая дискуссия,  посвя-
щенная  проблеме  соотношения  таких  феноме-
нов  и  соответствующих  им  понятий,  как  «абсо-
лютная монархия», «абсолютизм» (например, во 
Франции)  и  «восточный  деспотизм.  В  годы,  пос-
ледовавшие за окончанием Второй мировой вой-
ны,  немало  внимания  стало  уделяться  и  так  на-
зываемому «азиатскому способу производства». 
В  наши  дни  одно  из  наиболее  четких  по 
своей контрастности представлений о дихотомии 
«востока»  и  «запада»  явили,  в  частности,  блес-
тяще  прочитанные  на  канале  культуры  лекции 
(программа    «Академия»)  интереснейшего  ми-
диевиста  Н.И.Басовской,  в  которых  резкие  раз-
личия  «востока»  и  запада»  красочно демонстри-
ровались  на  примере  специфики  греческой  и 
персидской  культур  периода  Греко-персидских 
войн. Первая рисовалась, как культура и цивили-
зация,  вспоенная  духом  демократии.  Вторая  же 
–  как  своеобразный  образец  восточного  деспо-
тизма. 
Но  так  ли  это?  Уместно  ли  «запад»  пред-
ставлять, как изначальную колыбель демократии 
и зачатков правовых институтов, а «восток» - как 
прародину  надличностных  и  довольно    жестких 
структур, склонных к порождению и повторяюще-
муся   воспроизводству  авторитарных  и деспоти-
ческих «режимов» и т.д.? 
Вопрос  не  риторический.  Но,  прежде,  чем 
попытаться  взглянуть  на  эту  не  новую проблему 
свежим  взглядом,  постараемся  обратить  внима-
ние  на  то,  что  и  целый  ряд  цивилизационных 
концепций  истории  включает  элементы  пред-
ставлений  о  стадиальности  социокультурного 
развития  человечества.  Только  эти  стадии  ви-
дятся  не,  как  ступени  единого  прогрессивного 
(либо  регрессивного)  развития  человечества,  а 
как  фазы  развития  отдельных  цивилизаций,  что 
мы  видим  у  О.Шпенглера  и  А.Тойнби.  В  целом 
же  опыт  движения  историософской  мысли  пока-
зывает,  что  для  заметного  ряда  мыслителей 
стадиальное  является  неотъемлемой  состав-
ляющей  специфически  цивилизационного.  Ины-

ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАРЫ 
 
44
ми словами, различные культуры и цивилизации, 
хотя  и по  разному,    если  только  они  не  «окосте-
невают»  в  какой-то  период  своего  существова-
ния,  проходят сходные этапы развития. 
Что  же  из  этого  следует,  если,  учитывая 
панораму движения  историософской мысли, мы 
попытаемся взглянуть свежим взглядом на проб-
лему  взаимоотношений  демократии,  правовых 
институтов  и  так  называемого  «восточного  дес-
потизма»,  который  нередко  кажется  явлением 
почти  столь же  вековечным,  как  и  история  пись-
менности и цивилизаций в целом? – Следует же, 
представляющееся  логичным,  предположение  о 
том,  что  при  всех  хорошо  известных  специфи-
ческих  чертах  «востока»  и  «запада»,  и  демок-
ратия,  и  авторитаризм,  и  деспотия  с  всемогу-
ществом  имперских  владык  –  явления,  обуслов-
ленные  не  столько  цивилизационными,  сколько 
стадиальными особенностями развития. 
Что  это  означает?  – То, что,  к  примеру,  ко 
времени Греко-персидских войн цивилизации за-
пада  и  востока  просто  находились  на  разных 
стадиях развития. Западная – в лице греческой – 
была  еще,  образно  говоря,  в  подростковом  воз-
расте  –  возрасте  доминирования  родовой  и 
военной  демократии  (которые,  видимо, могли  не 
столько  следовать  одна  за  другой,    сколько 
наслаиваться  друг  на  друга,  ибо  вооруженный  
мужчина,  особенно,    если  его  вооружение  наи-
более  значимо,  автоматически  становился  и  об-
ладателем  определенных прав,  таких,  как  право 
голоса  и  т.д.).  Восточные  же    культуры    и  госу-
дарства были гораздо древнее. Поэтому они эту 
стадию  военно-родовой  демократии  давно  уже 
прошли.    В  далеком  же  прошлом  маленькие  го-
рода-государства  были  и  в  Двуречье,  и  в  Древ-
нем  Египте.  Несколько  позже  через  период 
«воюющих  царств»  прошел  и  Китай.  Вполне 
уместно  предположить  (и  тут  мы  не  оригиналь-
ны),  что  в  отдаленном  прошлом,  на  гораздо 
более  ранних  стадиях  развития  и  этим  культу-
рам были свойственны черты того, что получило 
название демократии западного образца. Просто 
из-за  длительной  истории  цивилизаций  Востока 
и  ряда  географических  факторов  они  в  своем 
прежнем виде не сохранились. 
Однако,  если  здесь,  из-за  крайней  ску-
дости,  а  то  и  отсутствия  материала,  мы  только 
предполагаем,  то,  обернувшись  лицом  к  так 
называемому «западу», мы четко видим появле-
ние  здесь,  причем  появление  очень  быстрое, 
самых  различных  черт  авторитаризма  и  деспо-
тизма.      Причем  деспотизма  крайне  дикого, 
ничуть  не  уступающего  по  своему,  кажущемуся, 
подчас, 
фантастическому 
всесилию 
самым 
одиозным проявлениям восточной деспотии. 
Уже  трансформация  политической  культу-
ры  греков  под  воздействием  победных  походов 
Македонского  и  превращение  образа  Александ-
ра  в  образ  восточного  человеко-бога  являет 
тому  яркий  пример.  Превращение  же  римской 
республики  в  империю  наглядно  подтверждает 
то,  что  на  соответствующей  стадии  развития, 
связанной,  помимо  прочего,  и,  пожалуй,  точнее 
говоря, в первую очередь с почти непрерывными 
завоевательными  войнами,  демонстрирует  на 
демократическом  в  недавнем  прошлом    западе 
явные  черты  восточного  деспотизма.  Так,  про 
Тиберия  Гай  Светоний  Транквилл  писал::  при 
нем  «смертным преступлением стало считаться, 
если  кто-нибудь….  проносил  монету  или  кольцо 
с  его  изображением  в  отхожее  место  или  в  пуб-
личный  дом,  если  без  похвалы  отзывался  о 
каком-либо  его  слове  или  деле…  Дня  не  про-
ходило без казни, будь то праздник или заповед-
ный  день…    Со  многими  вместе  обвинялись  и 
осуждались  их  дети  и  дети  их  детей.  Родствен-
никам  казненных  запрещено  было  их  оплаки-
вать…    Никакому  доносу  не  отказывали  в  дове-
рии…» (1, сс. 95 – 96). 
Другой император Калигула , тоже просла-
вившийся  немалым  числом  жертв  и  при  этом 
заявивший  своей  «бабке»:  «не  забывай,  что  я 
могу  сделать,  что  угодно  и  с  кем  угодно»,  упи-
ваясь  своим  могуществом,  по  словам  того  же 
Светония    «начал  притязать  уже  на  божеское 
величие.  Он  распорядился  привезти  из  Греции 
изображения  богов…  в  их  числе  даже  Зевса 
Олимпийского,  -  чтобы  снять  с  них  головы  и  за-
менить своими… Мало того, он посвятил своему 
божеству  особый  храм,  назначил  жрецов, 
установил  изысканнейшие  жертвы…      Со  всеми 
своими  сестрами  он  жил  в  преступной  связи…» 
(1,  сс.112  –  113)  Знаменитым  своим произволом 
стал и Нерон. Да и не только он. 
Нечто подобное можно встретить  и в опи-
саниях  зверств  и  причуд  иных  властителей 
Китая.  Об  одном  сообщалось,  что  тот,  поспорив 
с  наложницей,  в  чьих  костях  больше  костного 
мозга  –  в  костях  молодых  или  старых,  повелел 
хватать  проходивших  неподалеку  людей  и 
ломать  им  конечности,  чтобы  проверить,  кто  же 
прав.  Другой  дошел  до  того,  что,  украшая  свои 
пиры  пением  и  танцами  прелестных  девушек, 
через  недолгое  время  угощал  гостей  блюдами, 
приготовленными из плоти… несчастных певиц и 
танцовщиц. 
Вполне  понятно,  что  перед  нами  не-
беспристрастные сообщения. Более того, упомя-
нутое характеризуется не как норма, а как нечто 
злодейское.  Но  уже  сами  эти  картинки,  само 
признание  возможности  подобного  рода  прес-
туплений  самовластцев,  говорят  о  близости  и 
структур,  и  индивидуального  человеческого  по-
ведения  в  определенных  обстоятельствах.  И 
здесь, при всем обилии исторических и историо-
софских работ, есть еще, что осмысливать и изу-
чать, ибо при углублении в вопросы, связанные с 
логикой  социального  развития,  особое  значение 
приобретает  историческая  компоративистика, 
включающая в себя самый широкий спектр явле-
ний. Эта компоративистика  побуждает задумать-
ся  и  над  тем,  что  принято  считать  элементами 
западноевропейской  демократии,  связанными  с 

ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
 
 
45
историей  германо-скандинавских  родов,  племен 
и  народностей  и  смешанной  культурой,  появив-
шейся  на  основе  их симбиоза  с  осколками  куль-
туры рухнувшей римской империи. 
Особую  сложность    представляет  собой 
анализ  своеобразия  востока  и  запада  в  период 
Нового  и  Новейшего  времени.    Что  здесь  обус-
ловлено  стадиальными  (и,  следовательно,  оче-
видно  преходящими)  а  что  более  устойчивыми 
цивилизационными,  социокультурными  разли-
чиями,  которыми  исследователи  тоже  ни  в  коем 
случае  не  вправе  пренебрегать,  ибо  с  древней-
ших  времен последние  оказывали  колоссальное 
воздействие  на  ход  конкретных,  подчас,  кро-
вавых, событий? 
Так  известно,  что  в период  эллинизма  ряд 
восстаний евреев был связан и с внедрением на-
готы  гимнастических  помещений,  неприемлемой 
с точки зрения древнего Востока. В 16-м же веке 
европеец  А.Джениксон,  касаясь  конфликтов 
между  бухарцами  и персами  писал, что    «одним 
из поводов войн между ними служит то, что пер-
сы не стригут волос на верхней губе, как это де-
лают бухарцы и прочие татары, которые считают 
это  поведение  персов  величайшим  грехом.  Поэ-
тому они зовут персов … неверными, как они на-
зывают христиан».  И  уже  в двадцатом  веке  зна-
менитая  иранская  революция  1978  –  1979  гг. 
была  в  немалой    мере  связана  именно  с  проти-
востоянием,  поддерживаемой  шахскими  властя-
ми, культурной экспансии Запада. 
С  другой  стороны  нет  смысла  отрицать 
значимость  научно-технических  достижений  так 
называемой  западной  цивилизации  для  всего 
мира.  Но  вот  насколько  заимствование  таких 
достижений  обуславливает  реальное  перенима-
ние  определенных  форм  социально-политичес-
кой  жизни,  особенно,  когда  речь  заходит  не  о 
внешнем  заимствовании,  а  о  сущностном  –  воп-
рос остается открытым. 
Все  упомянутое  свидетельствует  о  том, 
что  затронутая  в  статье  проблема  является 
чрезвычайно актуальной, особенно в период гло-
бализации,  оборачивающейся  вестернизацией  и 
навязываемых  странам  Востока  специфических 
и, подчас, не всегда и не везде приемлемых, а то 
и прямо третьесортных образцов западной куль-
туры.  Это  не  значит,  что  мы  должны  отгоражи-
ваться  от Запада новой «китайской стеной». Од-
нако  только  вдумчивый  и  непредубежденный 
анализ  взаимодействия  культур  и  цивилизаций, 
взаимопроникновения  достижений  и  ценностей 
может  позволить  нам  самостоятельно  избирать 
из иных культур то, что необходимо для устойчи-
вого  развития  наших  собственных  стран.  Такого 
же  рода  анализ  невозможен  без  масштабного 
компаративистского  рассмотрения  логики  исто-
рии различных культур и цивилизаций. 
 
Литература: 
1. 
Транквилл  Гай  Светоний.  Жизнь  двенад-
цати цезарей. – М.: Наука, 1964. – 375 с. 
 
 
Түйін 
Мақала діни сана-сезім иелерін топтастыру мәселесіне, оның шешімін табу жолында қазіргі 
заманауи, жаңа көзқарастар ізденісіне арналған. 
Resume 
Article is devoted to a comparative review of the specifics of the east and the west, and criticism of the 
popular perception of the initial democratic West and the despotic East 
 
 
УДК 378 
 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Шпак  Н.А.  –  к.э.н.,  проректор  по  инновационному  развитию  и  международному 
сотрудничеству Уральского государственного лесотехнического университета, Россия 
 
Аннотация 
В  данной  статье  рассмотрены  проблемы  современного  состояния  и  направления  развития 
высшего  образования  Российской  Федерации.  Проанализированы  характерные  особенности 
инновационного потенциала высшей школы в последние годы. 
Ключевые слова: инновационное развитие, коммерциализация, бизнес-инкубаторы.  
 
Экономическая интеграция и взаимодейст-
вие  между  странами  –  это  определяющая  тен-
денция  развития  современного  мирового  со-
общества. 
Текущие  процессы,  происходящие  в  миро-
вой экономике, перспектива вступления России в 
ВТО, без сомнения, окажут ощутимое влияние на 
отраслевое  развитие  страны,  поскольку  это  вы-
зовет  разновекторные  изменения  в  экспортно-

ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАРЫ 
 
46
ориентированных  и  импортозамещающих  отрас-
лях  экономики.  По  прогнозам  аналитиков  этот 
процесс окажет сильное влияние на такие отрас-
ли, как: машиностроение, авиационная и автомо-
бильная  промышленность,  легкая  и  текстильная 
промышленность, легкая и текстильная промыш-
леность, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная  промышленность.  Однако  следует  за-
метить,  что  все  планируемые  изменения  в  про-
мышленном  комплексе  российской  Федерации 
связаны с инновационным сценарием развития.  
Инновационным центром экономики любой 
страны  являются  высшие  учебные  заведения. 
Поэтому  нельзя  недооценить  роль  инноваций  в 
развитии современных  высших учебных заведе-
ниях. 
Развитию  инновационного  потенциала  выс-
шей школы в последние годы.  В России  уделяет-
ся весьма существенное внимание. Это обуслов-
лено следующими, на наш взгляд, причинами: 
1.  Инновационное  развитие  России  подра-
зумевает  интеграцию  научного,  технического  и 
производственного  секторов  национальной  эко-
номики.  Такая  интеграция  может  быть  реализо-
вана    только  на  основе  согласованных действий 
всех  уровней  власти  и  всех  институтов  социума 
для  создания  стимулов,  обеспечивающих  устой-
чивый поток эффективных нововведений. 
2.  В  условиях  вступления  России  в  ВТО 
происходит усиление конкуренции между класси-
ческими университетами, принадлежащими госу-
дарству,  и  коммерческими  высшими  учебными 
заведениями  как  внутри  страны,  так  и  на  меж-
страновом  уровне.  Кроме  того,  наблюдается 
либерализация  рынка  высшего  профессиональ-
ного  образования  (ВПО)  вследствие  увеличения 
числа  стран  –  членов  ВТО,  подписавших  согла-
шение  об  открытии  своих  образовательных  рын-
ков.  Следовательно,  системным  подходом  к  ре-
шению  проблемы  повышения  конкурентоспособ-
ности  национальной  экономики  является  разви-
тие  инновационной  деятельности  не  только  в 
технической,  но  и  в  образовательной  и  научной 
сферах высшей школы. 
3.  В  условиях  ограничения  поступления 
бюджетных  средств  в сферу  образования,  инно-
вационная  деятельность  образовательных  уч-
реждений системы ВПО решает задачи самофи-
нансирования на основе коммерциализации зна-
ний  и  технологий,  создаваемых  профессорско-
преподавательским  составом  и    научными  сот-
рудниками  вузов.  Это  предполагает  создание 
развитой  инфраструктуры  высшей  школы,  а 
также    активное  взаимодействие  сотрудников  и 
преподавателей вуза с субъектами рынка.        
Близкие 
позиции 
по 
причинам 
развития 
инновационного  потенциала  высшей  школы  РФ 
имеют и другие авторы. 
Необходимы  инновационные  структуры  и 
наработанная  управленческая  практика,  стиму-
лирующие  инновационную  активность.  Кроме 
того,  как  утверждает  М.Ю.  Платонов,  необходим 
и  инновационный  аудит,  а  также  знание  методи-
ки  его  проведения  в  высших  учебных  заведе-
ниях.  Однако,  как  показывают  наши  исследова-
ния, наработки в этом направлении весьма реду-
цированны.  
Близкие  позиции  по  проблемам  и  особен-
ностям, специфичным для образовательной сис-
темы, высказывают и другие авторы. 
Мы  полагаем,  что  в  качестве  перспектив-
ных  путей  реализации  инноваций  в  вузах  могли 
бы стать следующие направления деятельности: 
Введение  новых  обучающих  дисциплин  в  вузах, 
таких, как «экономика знаний», «управление зна-
ниями»,  «анализ  межпредметных  связей»,  «тео-
рия  и  практика  изобретательства»,  «основы  ин-
новационной деятельности», и т.п. 
Создание  новых  структурных  подразделений 
вузов  –  отделов  инноваций  (или  отделы  по  раз-
работке  новых  продуктов  –  образовательных  и 
прочих  интеллектуальных  услуг,  информацион-
ных  продуктов,  технических  и  эксперименталь-
ных разработок, и т.п.), основной целью деятель-
ности  которых  явилась  бы  разработка  мер  по 
стимулированию  изобретательской  активности 
профессорско-преподавательского 
состава 
и 
студентов,  а  также  –  фильтрация  и  реализация 
наиболее  интересных  идей,  как  в  научном,  так  и 
коммерческом отношении. 
Создание «бизнес-инкубаторов» на основе 
альянсов  между  вузами,  промышленными  пред-
приятиями  и  консалтинговыми  компаниями,  поз-
воляющими  на  практике  быстро  проверять  и 
фильтровать инновационные идеи. 
Таким 
образом, 
резюмируя 
вышеизложенное, 
считаем 
целесообразным 
сделать следующие выводы: 
1.  Теоретико-методологическая  и  практи-
ческая база инновационной экономики находится 
в  стадии  становления.  Этим  обусловлен  и  тот 
факт,  что  на  текущий  момент  можно  выделить 
около  двух  десятков  основных  дефиниций  в  об-
ласти  управления  инновациями  в  высшей  школе 
России.  
2.  Инновационная  деятельность  вузов 
имеет  ряд  особенностей,  специфичных  для  об-
разовательной  системы.    Среди  них,  как  наиболее 
существенные, мы может выделить следующие: 
 Наличие  весьма  короткого  срока  сущест-
вования в российских вузах менеджмента иннова-
ций (инновационного менеджмента). 
 Инновационная  деятельность  в  вузах 
имеет  статус  основного  вида  деятельности 
наравне  с  учебной  (образовательной)  и  научной 
видами деятельности. 
 Инновационная  деятельность  в  сфере  ву-
зовской  науки  и  образования  имеет  перспективу 
стать  обязательным  и  профильным  для  всей  сис-
темы  ВПО  элементом,  как  необходимое  условие 
устойчивого развития вуза. 


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет