Многопрофильным научный журнал


ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИPdf көрінісі
бет7/38
Дата15.03.2017
өлшемі6,13 Mb.
#9964
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   38

ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
 
 
47
 Главная  цель  инновационного  образова-
ния в системе ВПО – это развитие и саморазвитие 
человека  (студента,  преподавателя,  сотрудника 
вуза) как личности.   
3. Перспективными путями реализации ин-
новаций  в  вузах,  на  наш  взгляд,  являются  сле-
дующие направления деятельности: 
 Введение  новых  обучающих  дисциплин  в 
вузах («экономика знаний», «управление знаниями», 
«анализ межпредметных связей», «теория и практи-
ка  изобретательства»,  «основы  инновационной  дея-
тельности», и т.п.). 
 Создание  новых  структурных  подразде-
лений  вузов  –  отделов  инноваций,  технопарков, 
«бизнес-инкубаторов», и т.п. 
 
Литература: 
1.Губарьков  С.В.  Управление  инновацион-
ной деятельностью вузов в формировании поня-
тийно-категориального  аппарата.  //Проблемы 
современной экономики. 2011. № 4(40).   
2.Качество  жизни:  вчера,  сегодня,  завтра.  Ак-
туальные проблемы вступления России в ВТО. Науч-
ная  монография  //  Под  общей  и  научной  редакцией 
д.э.н.,  профессора  Г.В.  Астратовой.  Екатеринбург. 
Отпечатано  с  готового  оригинал-макета  в  Изд-ве  ГК 
«Стратегия позитива» 
ТМ
, 2012. – 648 с.     
3.Никифорова  О.Н.  Механизмы  развития 
инновационно-образовательной    деятельности  в 
условиях  глобализации.  Автореф.  дисс.  …  канд. 
экон. наук. Санкт-Петербург: СПбГЭУиФ,  2009. – 
21 с.  
4.Платонов М.Ю. Управление инновацион-
ным  процессом  как  фактор  конкурентоспособ-
ности  высшего  учебного  заведения.  Автореф. 
дисс.    …канд.  экон.  наук.  Санкт-Петербург: 
СПбГЭУиФ,  2010. – 24 с.  
5.Пономарева  О.Н.  Инновационное  обра-
зование  как  определяющий фактор  роста  потен-
циала  современного  общества. //Педагогическое 
образование в России. 2011. № 4. С. 70-73. 
6.Проблемы  совершенствования  высшего 
профессионального  образования  на  пути  к  стра-
тегии  развития.  Научная  монография  /Под  ред. 
Г.В. Астратовой и М.И. Хрущевой. Екатеринбург: 
Изд-во АМБ, 2004. – 348 с. 
7.Проект  федерального  закона  "Об  обра-
зовании  в  Российской  Федерации"  (редакция  на 
1 декабря 2010 года). Ст. 112, Ст. 113. 
8.Прохоров А. П. Русская модель управле-
ния. М.: ЗАО «Журнал Эксперт», 2002. – 376 с.  
9.Стратегия  развития  ФГБОУ  ВПО  Ураль-
ский  государственный  лесотехнический  универ-
ситет» на 2012-2016 годы. Екатеринбург, 2011. – 
59 с. 
10.Щербак  Е.Н.  Мировой  рынок  высшего 
образования.  Препринт  Московского  государст-
венного открытого университета имени В.С. Чер-
номырдина. 2009. – 13 с. 
 
 
Түйін 
Аталған  мақалада  Ресей  Федерациясының  жоғары  білімді  дамыту  бағдарлары  мен  қазіргі 
уақыттағы    жайы  мен  бағыты  қарастырылған.  Соңғы  жылдардың  жоғарғы  оқу  орнының 
инновациялық әлуетінің қасиетті ерекшілектері талданган. 
Resume 
This  article  describes  the  problems  of  the  current  state  and  direction  of  the  development  of  higher 
education  of  the  Russian  Federation.  The  characteristics  of  the  innovative  potential  of  higher  education  in 
recent years is analyzed. 
 
 
УДК 37.013:00189 
 
ОҚУ-ЗЕРТТЕУ ІС-ӘРЕКЕТІ ЖАҒДАЙЫНДА БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ КӘСІБИ 
БАҒЫТТАЛУЫ 
 
Беркенова  Г.С.  –  А.Байтұрсынов  атындағы  Қостанай  мемлекеттік  университетінің 
педагогика және психология кафедрасының доценті, п.ғ.к. 
Айдархан  Ж.Ж.  –  А.Байтұрсынов  атындағы  Қостанай  мемлекеттік  университетінің 
магистранты 
 
Мазмұндама 
Бұл  мақалада  жеке  тұлғаның  оқу-зерттеу  іс-әрекеті  жағдайында  кәсіби  бағытталу 
мәселелері 
қарастырылған. 
«Кәсіби 
бағытталу» 
терминіне 
анықтама 
беріліп, 
оның 
компоненттері көрсетілген.    
Негізгі ұғымдар: бағытталу, кәсіби бағытталу, тұлға, оқу-зерттеу іс-әрекеті.  
 
Соңғы  жылдары  қоғамдағы  қайта  құрулар, 
оның  жедел  ақпараттануы  мен  дамуы,  еліміздің 
экономикасын  дамытуға  бағытталған  жаңа  бағ-
дарлар  білім  беруге  қойылатын  талаптарды  тү-
бегейлі  өзгертті.  Әлемнің  алдыңғы  қатарлы  ел-
дері білім беру мақсатын, мазмұны мен техноло-
гияларын  оның  нәтижесіне  қарап  бағалайды. 
Осыған  байланысты,  білім  берудің  негізгі  мақ-

ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАРЫ 
 
48
саты,  болашақ  мамандардың  алған  білімі,  білігі 
мен  дағдыларының  негізінде,  өзін-өзі  дамытуға, 
мағлұматтарды өз бетінше табуға, талдауға және 
ұтымды  пайдалануға  үйрету  болып  отыр.  Әсіре-
се,  ЖОО-да  болашақ    мамандар  тұлғасының  кә-
сіптік бағытталуына баса назар аударылуда.  
Жоғарғы  мектепте  оқу  жылдары  барысын-
да оқытушылардың, қоғамдық, арнайы және тағы 
да  басқа  пәндердің  әсерімен    студенттерде  тұл-
ғаның  кәсіби  бағытталуы  дамып,  қалыптаса  бас-
тайды,  яғни  студент  алған  білімін,  біліктілігі  мен 
тәжірибесін  тандаған  кәсіп  саласында  қолдануға 
ұмтылады.  Тұлғаның  кәсіби  бағытталуында  кә-
сіпке  деген  қызығушылық,  өз  кәсіби  деңгейінді 
жетілдіре  түсу,  кәсіби  іс-әрекеттің  мақсаты  мен 
міндеттерін  түсініп,  іштей  қабылдау  байқалады. 
Аталған  ерекшеліктер  мен  компоненттер    сту-
денттерде  кәсіби  бағытталудың  дамығандығы 
мен  қалыптасқандығын  айқындайтын  көрсеткіш 
бола алады.  
Студенттерде  кәсіптік  бағытталуды  қалып-
тастыру  дегеніміз  –  болашақ  кәсіпке  деген  жа-
ғымды  (позитивті)  қарым-қатынасты,  қызығушы-
лықты,  бейімділік  пен  қабілеттілікті  нығайту,  жо-
ғарғы мектепті аяқтағаннан кейін кәсіби білік-тілі-
гінді көтеруге ұмтылу, өз көзқарасынды, мұратта-
рынды одан ары жетілдіру. 
Тұлғаның  бағытталу  мәселелеріне  қазіргі 
таңда  психология  және педагогика  ғылымдарын-
да баса назар аударылуда. С.Л.Рубинштейн тұл-
ғаның бағытталу мәселесін «мотив ретінде адам-
ның  іс-әрекетін  анықтайтын  динамикалық  тен-
денция  жайлы  сұрақ»  деп  қарастырады  [1,104] 
С.Л.Рубинштейннің  пікірі  бойынша.  Бағытталу-
дың  сипаттамасы  «Адам  нені  қалайды,  ол  үшін 
не жақын, неге талпынады» деген сұраққа жауап 
болып табылады [1,51]. 
В.О. Мерлиннің пікірі бойынша, жеке тұлға-
ның  сипаттамасындағы  ең  маңыздысы  және  не-
гізгісі - оның бағыттылығы, яғни жеке адам өмірі-
нің  жалпы  бағыты  және  оның  барлық  белсенді 
шығармашылық  іс-әрекеті  соған  байланысты. 
«Жеке  адамның  бағыттылығына  оның  мінезінің 
қасиеттері, қабілеттерінің дамуы, тіпті әлеуметтік 
және адамгершілік құндылықтары да жатады».  
Қазіргі  кезде  жеке  тұлғаның  жалпы  бағыт-
тылығы,  оның  бейнесін  құрушы  фактор  ретінде 
қарастырылады.  Мәселен,  С.Л.Рубинштейннің, 
А.И.Леонтьевтің,  Б.Г.Ананьевтің,  К.К.Платонов 
және  т.б.  жеке  тұлғаға  берген  әр  түрлі  сипатта-
маларды  талдай  келе,  Б.Ф.Ломов  былай  дейді: 
«Жеке  тұлғаны  зерттейтін  талдаулардың  әртүр-
лілігіне  қарамастан  барлық  көзқарастар  жеке 
адамның  негізгі  сипаттамасы  ретінде  оның  ба-
ғыттылығын  баса  айтады.  Нақ  осы  қасиетінде, 
жеке  адамның  мақсаты,  оның  мотивтері,  бол-
мыстың  әртүрлі  жақтарына  субъективті  қа-
тынасы:  оның  бар  сипаттамаларының  жүйесі 
көрінеді».  
Бағытталу  дегеніміз  –  жеке  тұлға  құрылы-
мының өзегі, негізгі құрамдас бөлігі, оның «ең жо-
ғарғы  деңгейі».  Бағытталудың  жоғарғы  деңгейі 
жеке  тұлғаны  іс  -  әрекекеттің  барлық  түріндегі 
жоғары  белсенділікпен  және  олардың  арасын-
дағы  өзара  қатынастар  үйлесімділігімен  си-пат-
талады.  Мұндайда  жеке  тұлға  еңбектің  әр  түрін-
де  кездесетін  қиындықтарды  жеңе  отырып,  іс-
әрекет  түрлерінің  бір–бірін  толықтыратын  дең-
гейге жеткізе алады [2,73 ]. 
Егер де, бағытталу  жеке тұлғаның ерекше-
ліктерін  тұтастай  анықтайтын  болса,  онда  кәсіби 
бағытталужеке  тұлғаның  жалпы  бағытталуының 
маңызды бір бөлігі болып табылады.  
Жоғарғы  мектеп  шеңберінде  кәсіби  ба-ғыт-
талудың  мазмұны  мен  құрылымын  Э.Ф.Зеер, 
В.Г.Маралов,  Л.М.Митина,  В.П.Потиха  және  тағы 
басқа педагогтар мен психологтар зерттеген. 
Кәсіби  бағытталу  кәсіпке  деген  қызығушы-
лық пен бейімділік; кәсіпті таңдаудағы уәждердің 
жүйесі;  кәсіпке  деген  жағымды  қарым-қатынас; 
алған білімін, тәжірибесі мен қабілеттілігін таңда-
ған кәсібі аясында қолдануға ұмтылушылық; құн-
дылықты  бағыттардың  ерекше  түрі  ретінде  си-
патталады. 
Ал П.А.Шавирдің анықтамасында кәсіби ба-
ғыттылық    жеке  тұлғаның  жүйесін  құрайтын  жан-
жақты қасиет ретінде  көрсетілген. 
А.П.Сейтешевтің  пікірінше:  кәсіби  бағытта-
лу дегеніміз – «жеке адамның маңызды жақтары-
ның  бірі,  ол  оның  қызығушылықтары,  ниеттері, 
бейімділіктері,  мұраты  мен  сенімдерінен  көрі-
неді» [2]. 
Жоғарыда  аталған  пікірлерді  қорыта  келе, 
анықтама  ретінде  Э.Ф.Зеердің  пікірін  таңдауға 
болады:    «кәсіби  бағытталу  дегеніміз  –  адамның 
таңдап  алған  мамандыққа  көзқарасын  сипаттай-
тын,  кәсіби  іс-әрекетке  дайындығы  мен  оның  та-
быстылығына  әсер  ететін  жеке  тұлғаның  интег-
ралды қасиеті» [3,68]. 
Кәсіби бағытталудың деңгейі, жоғары неме-
се  төмен  болуы,  оның  компоненттерінің  сипаты-
мен және ерекшелену күшімен анықталады. Кәсі-
би бағытталудың төмендегідей компонеттері бар: 
1.Уәждер  (мақсат,  қызығушылық,  икемді-
лік); 
2.Құндылықты бағыттар (еңбек етудін мәні, 
жалақы  мөлшері,  дәулеттілік,  біліктілік  деңгейі, 
мансап, әлеуметтік жағдай және т.б. ); 
3.Кәсіби  позиция  (кәсіпке  деген  қарым-қа-
тынас,  мақсат,  болжал  мен  кәсіби  өсуге  дайын 
болу); 
4.Әлеуметтік-кәсіби жағдай [3]. 
Сонымен,  кәсіби  бағытталудың  мазмұнына 
құндылықты  бағыттар,  қызығушылық  пен  мақсат 
кіреді.  Тұлғаның  кәсіби  бағытталуы  барысында 
аталған  компоненттер  өзгереді,  түрлі  қарым-қа-
тынастар  құрады.  Бұл  бағытталудың  тұрақты 
жиынтығының пайда болуына әкеледі. 
Кәсіби  бағытталудың  компоненттері  тұлға-
ның кәсіби қалыптасуы кезеңдерінде түрлі психо-
логиялық  мазмұн мен  тұлғаның  кәсіби даму дең-
гейіне ие болады.  
Тұлғаның кәсіби қалыптасуын өмір бойы жү-
ретін  үрдіс  ретінде  қарастыруға  болады.  Адам-

ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
 
 
49
ның  кәсіби  жолы  есею  мен  тұлғаның  жалпы  қа-
лыптасуымен    тығыз  байланысты.  Сол  себепті 
кәсіби  қалыптасу  үрдісін  кезеңдерге  бөліп  қарас-
тыру  қажет.  Кәсіби  қалыптасуды  Т  В.Кудрявцев, 
Е.А.Климов,    А.К.Маркова    және  т.б.  өз  еңбекте-
рінде кезеңдерге бөліп зерттеген.  
Э.Ф.Зеер  бойынша  тұлғаның  кәсіби  қалып-
тасу үрдісін шартты түрде 7 кезеңге бөлуге бола-
ды. 
Тұлғаның кәсіби қалыптасу кезеңдері: 
1 Аморфты оптация (0-12 жас), бұл кезеңнің 
басты  психологиялық  ерекшелігі,  кәсіби  бағыт-
талған  қызығушылық  пен  икемділік  болып  табы-
лады.  
2    Оптация  (12-16  жас),  психологиялық 
ерекшелігінің  бастысы,  кәсіби  білім  жолын  таң-
дау, дайындық.  
3 Кәсіби дайындық (16-23 жас), психология-
лық  негізі  кәсіби  дайын  болу,  өз  бетінше  еңбек 
етуге дайын болу.  
4 Кәсіби бейімделу (18-25 жас), бұл кезеңнің 
басты психологиялық ерекшелігі, өз бетінше кәсі-
би  іс-әрекетті  орындау  тәжірибесі  мен  маңызды 
кәсіби сапалардың пайда болуы. 
5  Бастапқы  мамандану,  психологиялық 
ерекшелігі  кәсіби  позиция  мен  қызметтің  жеке 
стилінің пайда болуы, еңбек біліктілігінің артуы. 
6 Екінші қайтара мамандану, психологиялық 
ерекшелігі  кәсіби  менталитет,  жұмыстың  кәсіби 
бірлестікпен  сәйкестенуі,  кәсіби  жинақылық  (мо-
бильділік)  пен  бірлестік,  қызметтің  бейімделгіш 
стилі мен жоғары біліктілігі болып табылады. 
7  Кәсіби  шеберлік,  осы  кезеңнің  басты  пси-
хологиялық  ерекшелігі,  шығармашыл  кәсіби  қыз-
мет,  қызметін  мен  мансабынды  өз  бетінше  жос-
парлау, кәсіби дамудың шыңы. 
Сонымен,  кәсіби  қалыптасу  адам  өмірінің 
ұзақ  кезеңін    қамтиды  екен.  Осы  уақыт  ішінде 
адамның  өмірлік  және  кәсіби  жоспарлары 
ауысып, тұлғаның құрылымы өзгереді [4,103]. 
Жоғарғы оқу орнында студенттердің кәсіби 
бағытталуына  оқу-зерттеу  іс-әрекеті  көп  үлес  қо-
сады.  Студенттер  оқу-зерттеу  іс-әрекетімен  ай-
налысу барысында, олардың болашақ маманды-
ғына деген қызығушылықтары күшейіп, шығарма-
шылық,  өзін-өзі  басқару,  алған  білімін  тәжірибе 
жүзінде қолдана алу қабілеттере күшейе түседі. 
Студенттердің  оқу  іс-әрекеті  дегеніміз -
адамның
 
іс-әрекетінің
 бір 
түрі, 
пәндік 
және 
танымдық  әрекеттердің 
әдістерін
 меңгеруге  ар-
найы бағытталған, теориялық 
білім
 түрінде қоры-
тылып, жалпыланған түрі [5]. 
Оқу іс-әрекеті студенттердің зияткерлік өсу 
және  дербес  даму  қажеттіліктерін  қанағаттанды-
ра алады. 
Зерттеу іс-әрекеті дегеніміз – білім алушы-
лардың  зерттеу міндеттерін (ғылымның, техника 
мен  өнердің  әр  түрлі  саласындағы)  шешумен 
байланысты, ғылыми зерттеуге тән негізгі ке-зең-
дері бар  оқу-тәрбие  үрдісін  ұйымдастырудың  бір 
түрі.  Сонымен  қатар,  оқу-зерттеу  іс-әрекеті деге-
німіз – студенттердің алдын-ала нәтижесі белгісіз 
шығармашылық зерттеу мақсаттарын шешуге ба-
ғытталған оқу-тәрбие жұмысының түрі. 
Оқу-зерттеу  іс-әрекетінің  басты  мақсаты  – 
білім  алушылардың  өз  бетімен  теориялық  және 
экспериментальды  біліктерді  игеруі.Сонымен  ка-
тар,  студенттердің  шығармашылық  қабілеттерін 
дамытып,  зерттеушілік  дағдыларын  дамыту,  сту-
денттерде  сын  тұрғысынан  ойлауды  дамыту, да-
рынды студенттерді табу, кәсіби бағытталуда кө-
мек көрсету. 
Оқу-зерттеу  іс-әрекеті  студенттердің  ғылы-
ми танымның әдістерін меңгеріп, шығармашылық 
іс-әрекетке  баулиды.  Студенттер  өздері  үшін 
жаңа  білім  болып  табылатын  ғылыми  жаңалық-
тар ашады. Оқу-зерттеу іс-әрекеті жоғары оқу ор-
нындағы  проблемалық  оқыту  түрлерінің  бірі  бо-
лып  табылады.  Мұндай  іс-әрекет  студенттердің 
заманға сай біліктілігі жоғары, алған білімін одан 
әрі  толықтыра  түсетін,  сыни  тұрғыдан  ойлайтын 
маман болуына көп септігін тигізеді. 
 
Әдебиеттер: 
1.Рубинштейн  С.Л.  Основы  общей  психо-
логии. – Санкт-Петербург: «Питер», 2000. - 712 с. 
2.Ә.И.Әбеуова.  Кәсіби  бағыттылықты  қа-
лыптастыру. – Алматы: «Эверо», 2007. – 112 б. 
3.Зеер  Э.Ф.  Психология  профессиональ-
ного  образования:  Учеб.  пособие.  Екатеринбург, 
2000.-397 с. 
4.Зеер  Э.Ф.  Психология  профессий:  Учеб-
ное  пособие  для  студентов  вузов.–  2-е  изд.,  пе-
рераб.,  доп.–  М.:  Академический  Проект;  Екате-
ринбург: Деловая книга, 2003.– 336 с. 
5.Ахмедова  Т.И.,  Грибанская  Е.Э.,  Еремин 
В.Н. Организация  учебной  деятельности  студен-
тов:  учебно-методическое  пособие.  -  Москва, 
2001. – 312 с. 
6.Бережнова  Е.В.  Основы  учебно-исследо-
вательской  деятельности  студентов.  -  Москва, 
2005. – 128 с. 
 
Резюме 
В данной статье рассматриваются вопросы профессиональной направленности личности в 
условиях учебно-исследовательской деятельности.  
Resume 
This article deals with the professional orientation of the individual in terms of teaching and research 
activities. 
 
 
 
 

ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАРЫ 
 
50
УДК 811.111:316.77 
 
ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 
 
Жабаева  С.С.  –  к.ф.н.,  доцент  кафедры  иностранной  филологии  Костанайского 
государственного университета им. А.Байтурсынова 
 
Аннотация 
Статья  посвящена  проблеме  отражения  культуры  в    лексических  средствах  языка,  в 
частности,  обзору  современных  трактовок  лингвосемиотических    представлении  языковой 
картины мира. 
Ключевые слова: язык, культура, культурные смыслы, лингвокультурология. 
 
На исходе XX в. сложилась и бурно разви-
вается  новая  междисциплинарная  область  гума-
нитарных  исследований,  в  центре  которой  — 
язык  и  культура.  Термин  "лингвокультурология" 
возник  в  связи  с  работами  фразеологической 
школы  В.Н.Телия,  В.В.Воробьева,  В.А.Масловой 
и др. Новое научное направление получило нес-
колько  близких  по  содержанию,  но  отличаю-
щихся  важными  нюансами  определений.  Клю-
чевой  вопрос  лингвокультурологии  состоит  в  оп-
ределении  системообразующих  факторов,  опре-
деляющих  взаимоотношения  между  единицами 
языка и категориями культуры, и, механизма, ко-
торый  на  уровне  языка  отвечает  за  системную 
передачу этого взаимодействия. 
 
Объект  лингвокультурологии  —  взаимо-
действие  языка,  выступающего  как  транслятор 
культурной  информации,  и  культуры  —  истори-
ческой памяти народа. Предмет исследования — 
единицы языка, которые приобрели символичес-
кое,  эталонное,  образно-метафорическое  значе-
ние  в  культуре  и  которые  обобщают  результаты 
деятельности  человеческого  сознания  —  архе-
типического и прототипического, закрепленные в 
мифах,  легендах,  ритуалах,  обрядах,  фольклор-
ных и религиозных дискурсах и т.п.  
В изучении проблемы "язык и культура" на-
метилось  несколько  подходов.  Первый  подход, 
который  разрабатывается  отечественными  фи-
лософами 
(С.А.Атановский, 
Г.А.Брутян, 
Э.С.Маркарян),  исходит  из  одностороннего  воз-
действия культуры на язык. С изменением дейст-
вительности  меняются  культурно-национальные 
стереотипы  и  сам  язык.  Второй  подход  ставит 
своей  задачей  решение  вопроса  об  обратном 
воздействии языка на культуру, который пока ос-
тается  открытым  и  остро  дискуссионным.  На  ос-
нове  понимания  языка  как  духовной  силы 
(В.Гумбольдт,  А.А.Потебня)  была  выдвинута  ги-
потеза лингвистической относительности Сепира 
-  Уорфа,  согласно  которой  каждый  народ  видит 
мир  сквозь  призму  родного  языка,  отражая 
действительность  в  "языковой  картине    мира". 
Дальнейшую разработку эта гипотеза получила в 
трудах Й.Л.Вайсгербера, который понимает язык 
как  "промежуточный  мир",  стоящий  между 
объективной  действительностью  и  сознанием, 
определяя  язык  как  "миросозидание".  И  хотя  ги-
потеза  лингвистической  относительности  целым 
рядом  ученых  оценивается  отрицательно,  она 
помогает  осмыслить факты,  трудно  объяснимые 
другим  способом.  Это  подтверждают  этнолин-
гвистические 
работы 
школы 
Н.И.Толстого, 
лингвоантропологические  штудии  Е.Бартминь-
ского и его последователей. В славистике интен-
сивно  разрабатывается  теория  народных  сте-
реотипов. Заключенная в них культурная инфор-
мация изучается на фоне языкового образа мира 
на материале фольклора .  
Третий  подход  основан  на  идее  взаимос-
вязи  и  взаимодействия  языка  и  культуры.  Язык 
—  составная  часть  культуры,  основной  инстру-
мент  ее  усвоения,  это  действительность  нашего 
духа.  Язык  выражает  специфические  черты  на-
циональной  ментальности.  С  другой  стороны, 
"культура  включена  в  язык,  так  как  вся  она  смо-
делирована  в  тексте".  Наиболее  результативны 
представители  этнолингвистического  направле-
ния,  усилия  которых  сосредоточены  вокруг  двух 
циклов  проблем:  1)  реконструкция  этнической 
территории  по  языку  (работы  Р.А.Агеевой, 
В.В.Иванова, Т.В.Гамкрелидзе); 2) реконструкция 
материальной  и  духовной  культуры  этноса  по 
данным  языка  (работы  В.В.Иванова,  В.Н.Топо-
рова,  Т.В.Цивьян,  Н.И.Толстого  и  др.).  В  рамках 
подхода развивается современная лингвокульту-
рология,  перед  которой  стоят  как  теоретические 
цели,  так  и  прикладные,  лингводидактические 
задачи.  
Сходство 
признаков, 
характеризующих 
культуру  и  язык,  позволяет  рассматривать  их 
взаимодействие на единой методологической ос-
нове.  Укажем  на  эти  общие  признаки.  1.  Культу-
ра и язык - это формы сознания, отображающие 
мировоззрение  человека  и  народа.  2.  Язык  и 
культура  существуют  в  диалоге  между  собой, 
поскольку субъект речи и ее адресат - это всегда 
субъекты  культуры.  3. Оба  феномена  имеют  ин-
дивидуальные  или  общественные  формы  су-
ществования,  субъект  культуры  и  языка  —  всег-
да индивид или социум, личность или общество. 
4.  Общая  для  языка  и  культуры  черта  –  норма-
тивность.  5.  Историзм  —  одно  из  сущностных 
свойств  языка  и  культуры.  6.  Культура  — 
своеобразная историческая память народа. Язык 
хранит и обогащает коллективную память благо-
даря кумулятивной  функции.  

ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
 
 
51
Задача  лингвокультурологии  состоит  в 
том,  чтобы  эксплицировать  культурную  значи-
мость  языковой  единицы    путем  соотнесения 
прототипной  ситуации  фразеологизма  или  дру-
гой  языковой  единицы,  их  символьного  прочте-
ния  с  известными  "кодами"  культуры.  Культур-
ные знания — это часть культурно-языковой ком-
петенции говорящего на данном языке.  
Важно  выяснить  отношение  лингвокульту-
рологии к цивилизации и культуре. Для лингвоку-
льтурологии  более  важна  культура,  чем  цивили-
зация, так как цивилизация материальна, а куль-
тура  символична.  Такие  концепты,  как  мифы, 
обычаи,  привычки,  обряды,  ритуалы  принадле-
жат  культуре,  они  закрепляются  в формах  быто-
вого  и  ритуального  поведения,  языковых  едини-
цах и выражениях.  
Этнические  сознания  отличаются  друг  от 
друга, но различия эти могут детерминироваться 
не языком, но социо-культурными условиями. За-
дачу  описания  культур  А.Вежбицкая  предлагает 
решить,  прибегнув  к  помощи  определения  куль-
турных  норм.  Культурные  нормы, лежащие  в  ос-
нове  характерных  для  данного  общества  спосо-
бов  взаимодействия,  могут  быть  эксплицитно 
представлены  в  виде  культурных  сценариев, 
сформулированных в терминах лексических уни-
версалий,  то  есть  универсальных  концептов, 
лексикализированных  во  всех  языках  мира. 
Таким  образом,  А.Вежбицкая  говорит  о  возмож-
ности  построения  универсальной,  независящей 
от  конкретного  языка  картины,  которая  избавит 
анализ от этноцентричной предвзятости и облег-
чит  процесс  сравнения  различных  культур  и  их 
взаимопонимание  [1,124].То,  что  языковые  кате-
гории  отражают  особенности  национального  ха-
рактера и оценки явлений внешнего и внутренне-
го  мира  человека,  во  многом  определяя  особен-
ности  социального  поведения  индивида,  не  вы-
зывает  сомнений.  В  своих  исследованиях  А. 
Вежбицкая пришла к выводу, что культуроспеци-
фичные  слова  представляют  собой  понятийные  
орудия,  отражающие  прошлый  опыт  общества 
касательно  действий  и  размышлений  о  различ-
ных  вещах  определенными  способами,  и  они 
способствуют увековечиванию этих способов. По 
мере  того  как  общество  меняется,  указанные 
орудия  могут  также  постепенно  видоизменяться 
и  отбрасываться.  В  этом  смысле  инвентарь  по-
нятийных 
орудий 
общества 
никогда 
не 
«детерминирует» полностью его мировоззрение, 
но  очевидным  образом  оказывает  на  него  влия-
ние. 
Каждая культура рассматривается как сис-
тема  смыслов,  имеющая  свою  сущность,  свою 
внутреннюю  логику,  которая  может  постигаться 
путем рационального объяснения. Рациональное 
объяснение есть мысленная реконструкция куль-
турно-исторического  процесса,  исходя  из  его 
всеобщей  сущности,  выделенной  и  зафиксиро-
ванной  в  формах  мышления.  Это  предполагает 
использование  идей  и  методов  философии,  ко-
торая  выступает  методологической  основой 
культурологии,  выдвигающей  идею  о  том,  что 
каждой  культуре  присущ  уже  вполне  индиви-
дуальный  способ  видения  и  познания  мира  как 
природы, у каждой культуры есть своя собствен-
ная,  своеобразная  природа,  каковой  в  точно  та-
ком же виде не может обладать ни один человек 
иного склада.  
На  национальном  уровне  пространство 
представлено «национальным  культурным прос-
транством»,  понимаемым  как  информационно-
эмоциональное  («этническое»)  поле,  как  сово-
купность  всех  индивидуальных  и  коллективных 
когнитивных  пространств,  как  все  многообразие 
реально  существующих  и потенциально  возмож-
ных знаний и представлений национального мен-
тально-лингвального комплекса. 
Культурно-этнический  компонент,  отра-
жающий  языковую  картину  мира  как  факт  обы-
денного  сознания,  воспринимается  в  лексичес-
ких  единицах  языка,  однако  сам  язык  непосред-
ственно  этот  мир  не  отражает.  Он  отражает 
лишь  способ  представления  (концептуализации) 
этого мира национальной языковой личностью. 
В  условиях  межкультурной  коммуникации 
языковая компетенция означает: правильный вы-
бор  языковых  средств,  адекватных  ситуаций  об-
щения;  верную  референцию;  соотнесение  мен-
тальных  схем  с  практической  действительнос-
тью;  способность  повторить  однажды  получен-
ный опыт в аналогичных коммуникативных ситуа-
циях.  Фактор  языковой  компетенции  в  межкуль-
турной  коммуникации  имеет  относительный  ха-
рактер,  поскольку  в  оценке  языковой  компетен-
ции представителей разных культур используют-
ся  неодинаковые  критерии;  в  разных  культурах 
могут не совпадать представления о правильном 
или  неправильном  языковом  употреблении;  тре-
бования  к  владению  родным  языком  всегда 
выше, чем требования к владению иностранным 
языком; оценка уровня компетенции различается 
в  зависимости  от  целей  коммуникации:  человек 
может  хорошо  справляться  с  бытовым  обще-
нием на иностранном языке, но быть недостаточ-
но  компетентным  для  общения  с  коллегами  на 
профессиональном уровне. 
Базовым для лингвокультурологии  являет-
ся  понятие  культурной  коннотации.  В  самом  об-
щем  виде  это  -  интерпретация  денотативного 
или образно мотивированного аспектов значения 
в  категориях  культур.  Именно  фразеология  наи-
более  ярко  передает  неповторимую  самобыт-
ность  языка  и  культуры.  Средством  воплощения 
культурно-национальной  специфики  фразеоло-
гизмов служит образное основание (включающее 
также  культурно  маркированные  реалии),  а  спо-
собом  указания  на  эту  специфику  является  ин-
терпретация  образного  основания  в  знаковом 
культурно-национальном пространстве.  
На  уровне глубинной  семантики, локали-
зованной  в  концептуально-смысловых  зонах    в 
пределах отдельных значений соотносимых еди-


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   38
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет