Многопрофильным научный журналPdf көрінісі
бет2/38
Дата15.03.2017
өлшемі6,13 Mb.
#9964
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

 
Литература
1.  Семенов,  Б.  С.  Ветеринарная  хирургия, 
ортопедия  и  офтальмология:  учеб.пособие  для 
вузов  /Б.С.  Семенов,  А.  А.  Стекольников,  Д.  И. 
Высоцкий.  -  М.:Юристъ,  2003.  –  545  с.-  С.  362-
363. 

ВЕТЕРИНАРИЯ 
 
8
2.  Поваженко  И.  Е.  Общая  ветеринарная 
хирургия:  учеб.пособие  для  вузов  /И.  Е. 
Поваженко,  С.  И.  Братюха;  под.  общ.  ред.  И.  Е. 
Поваженко. - М.: Агропромиздат, 1971. – 480 с. – 
С. 52 - 54. 
3.  Плахотин  М.  В.  Общая  ветеринарная 
хирургия: 
учеб. 
пособие  для  вузов 
/М.  В. 
Плахотин.,  А.  Д.  Белов,  А.  В.  Есютин.  -  М.: 
Агропромиздат, 1981. – 350 с. - С. 149 с. 
4.  Фомин.  К.  А.  Офтальмология:  учеб.-по-
собие  для  вузов  -  М.:  Агропромиздат,  1991.  – 
480с. – С. 98-101. 
 
Түйін 
Осы  мақалада,  ірі  қара мал  кератоконъюнктивитіндегі  емдеу  шаралар кешені сипатталған. 
Сонымен ірі қара малдардың пайда болу кератоконъюнктивитіне бақылау келтірілген 
Resume 
In this article the complex of medical measures at the keratoconjunctivitis of cattleis described. 
 
 
ӘОЖ 619:616.9:636.32 
 
ҚОЙ ҚЫЛАУЫНЫҢ ТАРАЛУЫ 
 
Байкадамова Г.А. – в.ғ.к., А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің 
ветеринариялық медицина кафедрасының доценті  
Абдуллаев  Ф.М.  -  А.  Байтұрсынов  атындағы  Қостанай  мемлекеттік  университетінің 
магистранты  
 
Мазмұндама 
Қой  қылауының  аурушаңдығы  мен  таралуы  туралы  отандық  және  шет  елдік  ғалымдардың 
індеттанулық зерттеу анализі.  
Негізгі ұғымдар: қылау, түсік тастау, биологиялық және экологиялық факторлар. 
 
Қазақстан 
Республикасы 
Дүниежүзілік 
сауда орталығына  мүше болып кірейін деп отыр-
ғанда  мал  шаруашылығы  өнімдерінің  сапасын 
жоғарылатудың маңызы  зор.  Мал шаруашылығы 
өнімдеріне  негізінен    әсер  ететін  инфекциялық 
аурулар. Ал, осы инфекциялық аурулардың ішін-
де қой шаруашылығына үлкен зиян келтіретін қы-
лау ауруы. 
Қылау ауруы - күрес шараларының үздіксіз 
жүргізілетіндігіне  қарамастан  жұқпалы  ішек  ауы-
руларының ішіндегі күн тәртібінен түспейтін ауы-
рулардың  біріне  жатады.  Қылау  қоздырушылары 
адамға,  жануарларға  және  құстарға  өте  қауіпті 
болғандықтан ерекше көңіл бөліп қарайтын ауру-
лар болып табылады. 
Қойдың  қылауы  буаздықтың  екінші  жарты-
сындағы түсік тастаумен және төлдің өлі туылуы-
мен  сипатталады.  Ауру  саулықтардың  туғаннан 
кейінгі  сепсистен  өлуімен  ұласады.  Жаңа  туған 
қозыларда ауру бактеремия түрінде өтеді, ал 2-6  
айлық кездерінде пневмония және артриттер да-
миды. 
Инфекцияның  негізгі  көзі  ауру  мал  мен 
ауырып    жазылған  мал  болып  табылады.  Түсік 
тастаған  уақытта  ауру  қоздырғышы  –  жатырдан 
түскен  өлі  төлмен,  шумен  қоршаған  ортаға  бө-
ліне  бастайды.  Олар  мал  тұрған  жерлерде,  тө-
сеніштерде,  жайылымдарда,  суда,  азық  қалдық-
тарында  сақталып,  инфекцияның  көзі  болып  та-
былады. 
Болгарлық зерттеуші И.Ивановтың [1] мәлі-
метінде 
1966-1970 
жылдары 
6495 
түсікті 
зерттегенде,  оның  69%  -  ін  S.abortus  ovis 
қоздырғышы  тудырған.  Сонымен  қатар,  қой  қы-
лауының таралуы көбіне малдардың жиі орнала-
суына  байланысты  болған.  Қылау  ауруының  ін-
деттік  ерекшелігі  –  ол  малдың  жасына  қарамай 
ауырады.  Соңғы  жылдары  көбінесе  1  жасқа 
дейінгі  тоқтылар  түсік  тастайтын  болған.  Ересек 
қойларда  қалыптасқан  иммунитет  болады.  Қы-
лаудың екінші кезектегі бір көрінісі аурудың білін-
бей  өтуі:  серологиялық  зерттеу  кезінде  арнайы 
антиденелердің  титрінің жоғары  болуы  түсік  тас-
таған  қойларда  ғана  емес,  сонымен  қатар,  50-
60%  қалыпта  жағдайда  туған  қойларда  да  бай-
қалған. Қылаудаң сау емес шаруашылықтардағы 
сау  қошқарлардың  енінен  S.abortus  ovis  өсіндісі 
бөлініп алынған. Көбінесе қылау инфекциясы ау-
рудан  таза  отарға  тұрақты  ауру  ошағынан  тарап 
отырады екен. 
N.  Valcin  [2]  зерттеуі  бойынша,  түсік  тас-
таған  қойлардың  200  төлін  зерттеп,  оның    45-ін 
сальмонелла  қоздырғышы  тудырғанын  айтады. 
Қой қылауы сальмонелла  тасымалдаушылар ар-
қылы  бір  жайлауда  жайылғаннан  және  бір  суат-
тан  су  ішкеннен  жұғады.  Қоздырғыштың  таралу 
жолы  шағылысқан  кезде  немесе  шағылысқанда 
жыныс  мүшелерінің  кілегей  қабықтары  арқылы 
таралады. 
D.Kane  [3]  мәліметінде,  Жаңа  Зеландияда 
2027 қойларды сойғанда, 96-сында (4,7%) 1-2 ай-
лық  жастағыларда  сальмонелла  бөлінген,  ауру 
наурыз  айында  (30%)  және  сәуір  айында  (32%) 
болған. 
Көптеген  биологиялық  және  экологиялық 
факторлар,  жануарлар  қылауының  жұғуының 

ВЕТЕРИНАРИЯ 
 
9
негізгі  көзінің  біріне  жануар  тектес  азықтар  жа-
тады.  Бұл  факторлар  нақты  анықталынған,  олар 
БДМ  (Бүкілодақтық  Денсаулық  сақтау  Мекемесі) 
тексеру комитетінде қаралған (1978, 1984, 1989). 
Ауру  ауыл  шаруашылығы  малдарында  көптеген 
жолдармен  таралады:  малдан малға  жұғады;  бір 
сөзбен  айтқанда,  қоршаған  ортада  қоздырғыш 
сақталған  кез  келген  нәрсемен  (топырақ,  құстар, 
кеміргіштер,  жәндіктер,  су  және  тағы  басқалар). 
Сұйық  заттармен  де  таралуы  мүмкін.  Ол  қор-
шаған ортадағы өзендер, бұлақ және жайылыма-
дар.  
Табиғатқа  қылау  ауруының  негізгі  қорын 
жануарлардың  өздері  таратады.  Олар  ауру  қоз-
дырғыштарын сыртқы ортаға көптеп бөлінеді. 35-
ші  өткен  Халықаралық  індеттік  бюроның  Басты 
сессиясының  материалында  [3],  малдардың 
өздері  қылау  ауруының  серотиптерін  жылдан 
жылғы өсіріп отыратынын айтады.  Сальмонелла 
тасымалдаушы малдар өздерінің нәжісімен, зәрі-
мен,  тіпті  танауынан  бөлінген  сұйықтан,  аузынан 
шығаратын  көпіршіктен  сальмонелла  бөліп  шы-
ғарады.  Бұл  жөнінде  сальмонелла  тасымалдау-
шы  малдармен  санитарлық  эпизоотологиялық 
шаралар жүргізіледі. 
Қойлардың  ішінде  сальмонелла  тасымал-
дау  жөніндегі  мәліметтер  шектеулі.  Бір  қатар 
зерттеушілер  қылау  клиникалық  сау  жануарлар-
да  бактерия  тасымалдаушының  әсерінен  туын-
дауы  мүмкін,  ал  сальмонелла  тасымалдаушыны 
жануардың  тірі  кезінде  анықтайтын  тиімді  зат-
тардың жоқтығына негізделген деп санайды. 
М.А.Таги-Заде  [4]  мәлімдеуінде  Азербай-
жанда  аурудан  сау  саулықтардың  ішінен  11% 
сальмонелла  тасымалдағыш  саулықтар  екенін 
анықтаған. 
Бактериологиялық 
зерттегенде 
S.abortus  ovis-ті  лимфа  түйіндерінен,  бауыр  мен 
өт  жолдарынан  бөліп  алған.  Агглютиндер  1:100 
және одан жоғары екендігін айтады. 
Болгарлық 
зерттеушілер 
С.Станов, 
М.Милев  [5]  айтуында  қойларда  сальмонелла 
тасымалдағыштық  10  күннен    8-9  айға,  ал  кейбі-
реулері 1,5 жылға жететіндігін мәлімдейді. 
И.В.Шура  [6],  А.А.Волкова  авторлармен 
бірге[7],  мәліметтерінде,  табиғатта  әр  түрлі  эко-
логиялық  жайларға  немесе  табиғи  жағдайларға 
байланысты  сальмонелланың  таралуына  және 
ұзақ  уақыт  сақталуына  жабайы  құстардың  атқа-
ратын  рөлі  бар  деген.  Олардың  ішінде  қоздыр-
ғыштың  әр  түрлі  сероварлары  ескеріледі.  Жоға-
рыда  айтылған  бұл  мәселе  жабайы  құстардың 
қылауының  табиғи  ошақтарын  зерттеу  мәселе-
сіне көңіл аудыруды керек етеді. 
Қылау ауруының негізгі жұқтырушы көзі не-
месе тасымалдаушысы құстар, бұған неміс ғалы-
мы  W.Becker  [8]  берген  мәліметтері  дәлел.  Ол 
қылау  ауруымен  ауырған  сиырлар  бұл  ауруды 
көгершіндерден жұқтырғанын айтады. Сондай-ақ, 
бұдан  басқа  да  10  жыл  ішінде  75  сальмонелла 
штаммын,  оның  ішінен    43-і  S.typhimurium  var 
Copenhagen, 10-ы S.dublinді бөліп алған, яғни ол 
қойдың  қылау  ауруынан  түсік  тастағаны  жөнінде 
мәлімдейді. 
Волкова  А.А.,  Джамгырчиева  Т.Д.,  Шалиев 
Ф.М.  [7]  Қырғызыстанда  саулықтардың  және  қо-
зылардың  арасынан  қылау  ауруы  індет  түрінде 
өріс  алғанын  хабарлайды.  Ауру  стационарлы, 
кең таралатын және ересек қойлардың арасында 
үлкен  пайызды  ауру  көрсеткішімен  сипатталаты-
нын ескертеді. 
Көптеген  зерттеушілердің  ойлары  бойын-
ша,  жануарлар  қылауының  жұғуының  негізгі  көзі-
нің  біріне  жануартектес  азықтар  (қандық,  сүйек-
тік, балық және қауырсын ұндары, сүт), азық қал-
дықтарының  шикізаттары,  сонымен  қатар  өсім-
діктектес азықтар жатады. 
Cоңғы жылдары Қазақстан территориясын-
да  қылаумен  ауырған  мал  саны  едәуір    өскен. 
Осымен  қатар  қылаумен  және  пастереллезбен 
адамдардың да ауырғаны жайлы мәліметтер бар 
(9).  Ветеринариялық  бақылау  департаментінің 
ветеринариялық  есебінің  анализінің  мәліметтері 
бойынша  соңғы  жылдары  сальмонеллезбен 
ауырған қой саны 18%-ды, пастереллезбен ауыр-
ған  саны  8%-ды,  ауырып  өлген  мал  саны  қылау 
бойынша 28%-ды құраса, ал пастереллез кезінде 
31%-ды құраған. 
Жалпы  жоғарыда  келтірілген  әдеби  мәлі-
меттер,  көптеген  мал  шаруашылықтарында  қы-
лау  ауруының кеңінен таралуы өзекті мәселе бо-
лып  тұрғанын  дәлелдейді.  Осыған  байланысты 
менің зерттеу еңбегім қой қылауы мен пастерел-
лезінің  арнайы  алдын  алу  шараларын  жетілдіру-
ге арналады. 
 
Әдебиеттер: 
1.  Иванов  И.  Эпизоотологические  аспекты 
на 
сальмонеллезные 
аборты 
по 
овцам. 
//Ветер.Сбр.-1971. - Т.68, № 4. - С.4-8.  
2.  Valcin  N.  Avortement  salmonella  de  la 
brebis //Patre.-1971.-  Vol.132. - 25-26. 
3.  Kane  D.  The  prevalence  of  Salmonella 
infection  in  sheth  at  Slaughter//  N.Z/veter.J.-1979.-
Vol.27, №6. - Р.110-113. 
4.  Таги-Зазе  М.А.  Некоторые  вопросы 
паратифа  овец  //Труды  Азербайджановского 
СХИ.- 1961. - Т.8 - С.37-39. 
5.  Станов  С.,  Милев.  М.  Пручване 
сальмонеллоносительството 
по 
овцете 
Ветер.мед. науки.- 1967. - № 1. - С 29-34. 
6.  Шур  И.В.  Пути  передачи  и  меры 
профилактика  сальмонеллеза  //Ветеринария.  – 
1964. - №5. - С.47-49. 
7.  Волкова  А.А.  Джамгырчиева  Т.Д., 
Шамиев  Ф.М.  Дикие  птицы  и  грызуны  носители 
сальмонелл//  Инфекционные  болезни  животных 
и  природной  очаговости.  –  Фрунзе:  «Илим», 
1979. - С.24-31. 
8.  Becker  W.I  The  meldence,  epidfmiologi 
endcontrol  of  salmonellosis  in  domestic  animalis 
andpoultru  in  south  Africa  //Office  international  des 
Epizootica, 1967. - Vol. №68. - Р. 268-289. 
9.  Жанузаков  Н.,  Попова  П.П.  и  др. 
Эпизоотология, вопросы природной очаговости и 
профилактики  сальмонеллезов:  методические 
рекомендации. - Караганда, 1981. - С. 22. 

ВЕТЕРИНАРИЯ 
 
10
 
Резюме 
Анализ  эпизоотологических  исследований  иностранных  и  отечественных  ученых  о 
распространенности и заболеваемости сальмонеллеза овец. 
Resume 
Analysis  of  epizootic  studies  of  foreign  end  domestic  scientists  about  the  prevalence  of  salmonella 
disease of sheep.  
 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
 
11
УДК 378(438) 
 
ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТАХ ЕВРОПЫ 
 
Юзеф  Мосей  –  д.с.-х.н.  по  специальности  «Инженерия  природообустройства»,  профессор 
Варшавского университета естественных наук (SGGW-WULS), Польша 
 
Аннотация 
В  статье  приведен  краткий  анализ  основных  закономерностей  изменения  аграрного 
высшего  образования  в  мире  и  в  Польше,  предложены  пути  трансформации  высшего  аграрного 
образования. 
Ключевые  слова:  аграрное  образование,  устойчивое  развитие,  сельские  территории, 
Европа, СШA, Польша. 
 
Введение.  Устойчивое  развитие  сельских 
районов - это такой способ управления, который 
связывает  экономические,  социальные  и  этичес-
кие  принципы  с  экологической  безопасностью. 
Это  может  быть  достигнуто  надлежащим  управ-
лением, направленным на осторожное использо-
вание  экосистем,  самоуправляющими  механиз-
мами, с продвижением развития науки и техники. 
Кроме того, природные ресурсы должны эксплуа-
тироваться  без  прерывания  способности  их  вос-
становления.  Увеличение  производства  биомас-
сы может сопровождаться повышением произво-
дительности  природных  ресурсов,  что  означает 
введение не только новых технологий, но и, в то 
же  самое  время,  защиту  ресурсов  для  сохране-
ния их будущим поколениям [1]. 
В  существующих  социальных  и  экономи-
ческих  условиях  сельские  районы  чаще  являют-
ся местом для производствa пищевых продуктов 
(растениеводство  и  животноводство),  производ-
ствa сырья для промышленности и возобновляе-
мых источников энергии. Сельские районы -  это 
также  место  проживания  и деятельности  для  го-
родского населения, пространства и условия для 
флоры  и  фауны,  места  для  спорта  и  отдыха, 
формирования  водных  ресурсов,  использования 
и  депозита  отходов  (коммунальных  и  промыш-
ленных)  и  экологической  компенсации  антропо-
генной активности.  
С  экологической  точки  зрения  функции 
сельских  районов  состоят  не  только  в  произ-
водстве  продуктов  питания,  ресурсов  для  про-
мышленности  и  природосберегающей  возобнов-
ляемой  энергии,  но  также  и  в  поставке  экологи-
ческих  услуг  и  «товаров»,  таких  как  защита  био-
логического  разнообразия,  влияние  на  качество 
воздуха,  воды,  а  также  на  пейзаж.  Согласно 
принципам  устойчивого  развития  действия  для 
защиты  и  управления  окружающей  средой  яв-
ляются  сложными.  Окружающая  среда  сельских 
районов, включая водные ресурсы, должна быть 
учтена при планировании развития этих районов, 
чтобы не нарушить требования защиты окружаю-
щей среды. Проекты развития должны учитывать 
пространство 
сельскохозяйственного 
произ-
водства,  жилые  районы  с  их  производственной 
инфраструктурой,  также  площади  для  рекульти-
вации и защиты, в том числе водные биотопы. В 
настоящее  время  социально-экономические  ус-
ловия  требуют  новой  точки  зрения  на  качество 
водных  ресурсов  в  управлении  сельскими  райо-
нами, потому что приблизительно 80 % загрязне-
ния  воды  из  сельских  районов  происходит  от 
сточных  вод  и  неподходящего  хранения  живот-
новодческих  отходов.  Инфраструктура  защиты 
окружающей  среды  в  масштабе  фермы  очень 
важна для водных ресурсов защиты [2]. 
Потребности  в  образовании  специа-
листов  в  Европе.  Предполагается,  что  в 
результате кризиса рабочих мест в Европе будет 
на 10 миллионов меньше, чем, если там не было 
кризиса.  В  различных  сценариях  наиболее  ве-
роятным  считается  предположение,  что  уровень 
занятости  в  2020  году  будет  несколько  выше, 
чем  в  2010  году,  но  не  превысит  уровня  2008 
года. Предполагается, что в период 2010-2020 гг. 
появится до 7 миллионов новых рабочих мест. 
Существует чёткая тенденция ко все более 
квалифицированной рабочей силе. Это обуслов-
лено  значительным  увеличением  количества 
работников  с  высшим  образованием  -  с  универ-
ситетским  или  эквивалентным  дипломом  (16 
миллионов).  В  среднем  предполагается,  что 
больше  женщин  будут  иметь  университетский 
диплом по сравнению с мужчинами. 
Хотя  количество  работников  со  средним 
образованием  вырастет  лишь  приблизительно 
на  1  миллион,  все  равно  работники  со  средним 
образованием  будут  оставаться  крупнейшей 
группой, они составляют 50% работников.  
В период 2010-2020 гг. прогнозируется сни-
жение  занятости  в  традиционных  отраслях  про-
мышленности  и  сельском  хозяйстве,  включая 
сокращение  занятости  в  сельском  хозяйстве  на 
2,5  млн.  человек.  В  свою  очередь,  ожидается 
рост занятости в дистрибуции товаров и услуг, а 
также  на  транспорте.  Также  надо  ожидать  роста 
занятости  в  частном  высшем  образовании  и  ме-
дицинских услугах из-за бюджетных ограничений 
относительно  создания  рабочих  мест  в  госу-
дарственном секторе. 
Согласно  прогнозам,  к  2020  году  ожидает-
ся  повышение  спроса  на  юристов  и  старших 
должностных  лиц,  менеджеров  в  корпорациях, 
специалистов по физике, математике и инженер-
ных специальностей, специалистов  по обслужи-

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРЫ 
 
12
ванию клиентов, а также работников с более низ-
кими  квалификациями  для  работы  в  шахтах,  на 
строительстве,  производстве  и  транспорте.  В  то 
же время  падает спрос на офисных работников, 
образованных  фермеров  и  рыбаков,  ремеслен-
ников и рабочих промышленности. 
В  настоящее  время  доминируют  профес-
сии,  требующие  знаний  и  навыков,  они  состав-
ляют  40%  занятых  на  руководящих,  специализи-
рованных и технических должностях. Ожидается, 
что  увеличение спроса  на  высоко-  и  средне  ква-
лифицированных  работников.  В  первом  случае 
будет  увеличение  участия с  29%  в  2010  году  до 
35% в 2020 году. 
Как  правило,  тренд  повышения  спроса  на 
работников соответствует тенденции увеличения 
предложения  трудоспособных.  Помимо  коли-
чественных изменений также должны быть соот-
ветствующие  качественные  изменения  (с  точки 
зрения квалификации, навыков и компетенции). 
Проблемы 
модернизации 
универси-
тетского  образования  в  Польше.  Иногда пе-
ренос  опыта  в  области  образования  может  не 
дать  ожидаемых  результатов.  Причиной  может 
некритический  перенос  -  без  учёта  националь-
ного,  организационного  и  культурного  контекста. 
В  рамках  одного  из  проектов,  реализованных  в 
Польше,  приведены  неудачные  примеры  такого 
некритического  переноса  американского  опыта. 
Можно привести следующие примеры [5]: 
•  опрос/анкетирование  студентов  оказа-
лось  одной  из  главных причин  инфляции  оценок 
(в  польских  школах  гораздо  быстрее,  чем  в 
США); 
•  сокращение  числа  часов  обязательных 
занятий,  которое  должно  создать  условия  для 
самостоятельного изучения, привело к принятию 
студентами  решения  работать  неполный  рабо-
чий день;  
•  переориентация  средних  школ  на  изме-
римые  эффекты  обучения  через  стандартизиро-
ванные тесты привело к отходу от многомерного 
образования к подготовке для решения тестов; 
•  введенные  в  начале  девяностых  годов 
системы  индивидуальных  грантов  на  исследова-
ния привело к трудно преодолимой поляризации 
научных 
исследований 
и 
рассредоточении 
средств  на  науку  (в  Польше,  гораздо  быстрее, 
чем в США); 
•  функционирующие  в  течение  нескольких 
лет  параметрические  системы  оценки  научных 
подразделений  очень  быстро  вызвали  явление 
адаптации  научных  подразделений  к  показа-
телям  оценки,  которые  иногда  не  имеют  ничего 
общего с наукой. 
Рекомендации в области поддержки разви-
тия  стратегий  и  эффективных  моделей  высшего 
образования в Польше на основе наилучшей ми-
ровой  практики,  вытекающие  из  рассмотрения 
документов  в  отдельных  странах  ЕС  и  докумен-
тов,  которые  могут  быть  реализованы  в  Польше 
[6, 7]: 
1. Европейский союз: 
•  Инициирование  и  поддержка  исследова-
ний по вопросам высшего образования; 
•  Улучшение  национальной  системы  обра-
зования и развития научных сотрудников; 
•  Развитие  интегрированной  программы 
научно-исследовательских работ. 
2. Великобритания 
•  Разнообразие  школ  путем  принятия  кон-
кретных  мер  для  определения  типа  деятель-
ности школы; 
• Создание условий для развития молодых 
ученых  –  научная  карьера  должна  стать  более 
привлекательной для выпускников; 
• 
Поощрение/содействие 
и 
развитие 
талантов; 
•  Сотрудничество  с  деловыми  кругами  в 
целях развития предпринимательства среди сту-
дентов. 
3. Ирландия 
• Укрепление профессионального развития 
преподавателей начальных и средних школ; 
•  Создание  условий  для  студенческого  об-
мена между различными странами; 
•  Поощрение/популяризация  инженерных 
специальностей. 
4. Германия 
• Поощрение/популяризация непрерывного 
обучения  через  всю  жизнь,  различные  формы 
дистанционного  обучения  (с  использованием 
современных  компьютерных  технологий),  повы-
шение  квалификации  (курсы,  новые  специаль-
ности). 
5. Франция: 
• Создание центров инноваций; 
• Поддержка отдельных направлений науч-
ных исследований. 
6. Испания: 
 • Рекрутинг  ведущих  ученых  и  преподава-
телей из других стран; 
• Создание кластеров (сотрудничество нау-
ки с бизнесом). 
7. Венгрия: 
• Приспособление ориентации выпускников 
на потребности рынка труда; 
•  Увеличение  автономии  высшего  образо-
вания. 
8. USA: 
•  Создание  сотрудничества  между  универ-
ситетами  и  государственными  общественными  
учреждениями,  а  также  средними  и  начальными 
школами; 
•  Непрерывный  мониторинг  качества  обу-
чения и мнения студентов. 
9. Таиланд: 
•  Развитие  экономики,  основанной  на 
знаниях (например, e-образование); 
•  Развитие  научных  центров  и  поддержка 
возникновения фестивалей и научных выставок. 
Перемены  аграрного  образования  в 
странах  ЕС  и  США.  Согласно  отчету  Всемир-
ного Банка для аграрного образования в высших 
учебных  заведениях  мира  и  больших  капитало-
вложений  в  бизнес,  связанных  с  производством 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
 
13
продовольствия,  самым  лучшим  временем  был 
период с 1960-ых годов по 1990-ые годы – Зеле-
ная  Революция  и  после.  В  Соединенных Штатах 
это  происходило  в  промежутке  1970-1990  гг.  В 
этот  период  роль  сельского  хозяйства  была  до-
вольно  высока,  были  большие  капиталовложе-
ния  на  научные  исследования  из  общественных 
фондов. 
В  результате  вложения  огромных  средств 
в производство, повышения интенсивности науч-
ных  исследований,  появления  большого  коли-
чества  хорошо  подготовленных  специалистов  в 
области  агрономии  произошёл  быстрый  рост 
сельскохозяйственного  производства  и  это  при-
вело  к  перепроизводству  сельхозпродукции  в 
развитых странах Европы, Америки и Австралии. 
И  тогда  появилась  иллюзия  продолжительного 
роста  значимости  и  роли  сельского  хозяйства,  в 
том числе агрономического образования [3]. 
В семидесятых годах программы обучения 
в  аграрных  ВУЗах  США  были  направлены  на 
технологические  процессы  производства,  свя-
занные  с  растениеводством  и  животноводством. 
В  этом  направлении  аграрное  образование  того 
периода  успешно  выпускало  довольно  большое 
количество  высококвалифицированных  специа-
листов. 
Результатом  интенсификации  сельского 
хозяйства  явилось  не  только  перепроизводство 
сельскохозяйственной 
продукции, 
но 
и 
возникновение  острой  проблемы  с  окружающей 
средой.  Увеличение  нагрузки  сельского  хозяйст-
ва на использование природных ресурсов плане-
ты  (главным  образом,  лесных  и  водно-земель-
ных ресурсов) вызвало вопросы, связанные с ог-
раничением роста производства сельскохозяйст-
венных продуктов. В результате этих действий в 
самых  лучших  университетах  начались  пере-
мены:  уход  от  традиционного  аграрного  обуче-
ния  растениеводству  к  обучению  защите  окру-
жающей  среды  и  управлению  природными  ре-
сурсами (таблица 1). 
 
Таблица 1 - Перемены аграрного образования в университетах США, ЕС и Польши  
 
Область знаний 
Доминирующие проблемы в обучении 
Годы доминирования 
США 
ЕС 
Польша 
Сельское 
хозяйство 
Сельскохозяйственное производство,  
Технологии производствa 
До 1970 
До 1980 
До 2000 
Аграрные науки 
Экономика сельского хозяйства,  
Переработка сельхозпродуктов 
Сельскохозяйственное производство 
1980-1990 
До 1990 
Начало 
c 1995 
Естественные 
науки 
Управление природными ресурсами,  
Защита окружающей среды 
1990-2000 
С 2000 
С 2004 
Устойчивое 
развитие 
сельских 
районов 
Развитие сельских территорий, 
Защита окружающей среды,  
Общественная политика 
Экономические и социальные науки 
С 2000 
В настоящем  Начало  
 
Рост приоритета защиты природных ресур-
сов  привел  в  сельском  хозяйстве  к  появлению 
концепции устойчивого и экологичного сельского 
хозяйства,  а  в  лесоводстве  -  к  многофункцио-
нальной  роли  лесов,  где  естественная  роль 
лесов  имела  такое  же  значение,  как  и  произ-
водственная. 
Одновременно с развитием обучения в об-
ласти  управления  природными  ресурсами  начи-
нается  следующий  этап  реформы,  который  при-
вел  к появлению  новой  области  знаний,  которой 
является  управление  развитием  территории 
сельских местностей. В США и ЕС политика, свя-
занная  с  развитием  сельскохозяйственных  тер-
риторий, касается [3]: 
 многофункциональной  роли  сельского 
хозяйства,  в  котором  фермерские  хозяйства  яв-
ляются  не  только  объектом  производства  про-
дуктов  питания,  но  и  предприятием,  предлагаю-
щем различные услуги и функции; 
 многосекторным  подходом  к  развитию 
сельских  территорий,  который  будет  протежиро-
вать  увеличение  видов  и  различных  сфер  дея-
тельности  и  создает  новые  рабочие  места, 
кроме  того  защищает  культурное  наследие 
сельских мест; 
 гибкой  поддержки  в  области  сельского 
хозяйства  с  разными  дотациями,  децентрализа-
ции  принятия  решений  и  активных  действий 
местного общества. 
В  начале  XXI  века  в  ЕС  и  США  слово 
«сельский»  не  является  понятием  «отсталости», 
потому  что  доступ  к  соответственной  инфраст-
руктуре  и  интернету  расширил  горизонт  мышле-
ния, а также горизонт деятельности сельских со-
обществ.  Например,  производство  энергии  из 
возобновляемых  источников,  так  называемой 
«сельской  энергии»,  создает  новые  рабочие 
места, делает вклад в экономический прогресс. 
Такое комплексное, многосекторное разви-
тие  сельскохозяйственных  территорий  стало 
причиной  потребности  в  таких  выпускниках  аг-
рарных ВУЗов, которые были бы в состоянии об-
легчить  местному  обществу  развитие  условий 
жизни  и  работы.  Если  такое  обучение  должно 
дать  эффекты,  тогда,  прежде  всего,  образова-
тельные  программы  должны  быть  широкопро-
фильными, охватывать социальные, институцио-

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРЫ 
 
14
нальные,  экономические,  правовые  и  экологи-
ческие  аспекты  в  соединении  с  аграрными  нау-
ками  и  животноводством,  включая  здравоохра-
нение, касающееся и пожилого поколения сельс-
кого населения.  
Процесс реформы высшего образования в 
мире  идет  медленно,  с  большими  затруднения-
ми.  Можно  сказать,  что  обучение  в  аграрных 
ВУЗах  достигло  успеха  в  формировании  узких 
специалистов,  но  потерпело  поражение  во  вве-
дении  новых  учебных  программ  и  организации 
обучения  в  области  развития  сельских  местнос-
тей.  Это  касается  как  развитых  стран,  так  и  раз-
вивающихcя.  Причиной  отсутствия  прогресса  в 
обучении в направлениях развития сельских тер-
риторий  являлось  изоляция  аграрного  обучения 
от  остальных  областей  образования  и  фрагмен-
тация вместо комплексной системы обучения. 
Программы  обучения  были  все  более  неп-
рименяемыми  к  изменяемой  действительности. 
Кроме  того,  наступил  рост  безработицы  среди 
выпускников аграрных ВУЗов, уменьшение уров-
ня финансирования учебных заведений. 
В  ЕС  и  США  наблюдается  явление потери 
значения  аграрных  ВУЗов  и  аграрных факульте-
тов,  происходит  переименование,  когда  в  назва-
ниях теряется слово «аграрный».  В Дании Коро-
левский  Ветеринарно-Аграрный  Университет  с 
2007  года  становится  частью  Университетa 
Копенгагена.  Аграрная  часть  -  это  факультет 
естественных  наук,  который  состоит  в  основном 
из трех секций: использование природных ресур-
сов,  растениеводство  и  почвоведение,  техноло-
гия  сельскохозяйственного  производства.  В  Гол-
ландии  Аграрный  Университет  в  Вагенингене 
потерял  слово  «аграрный»  и  стал  Университе-
том  Вагенинген.  В  Польше  почти  все  из  8  быв-
ших  аграрных  ВУЗов  называются  Университета-
ми Естественных Наук, кроме Аграрного Универ-
ситета  в  Кракове  и  Варминско-Мазурского  Уни-
верситета в Ольштыне. 
Низкая популярность аграрного обучения в 
Европе является результатом того, что довольно 
трудно  найти  работу  с  хорошей  зарплатой  в 
аграрном  секторе,  в  сравнении  с  другими  спе-
циальностями.  По  прогнозам,  к  2015  году  коли-
чество  работающих  в  сельском  хозяйстве  стран 
ЕС-25 уменьшится на 2 млн. человек (из прибли-
зительно  10  млн.  чел.  в  2010  году)  и  дополни-
тельно  на  0,5  млн.  человек  из  сектора  пищевого 
производства. Такие  перспективы  не  радуют мо-
лодых  специалистов  относительно  трудоуст-
ройства в аграрном секторе [4]. 
Аграрные  ВУЗы  должны  в  ближайшее 
время  по-новому  сформулировать  миссию  обра-
зования в новых направлениях, чтобы дать буду-
щим  студентам  новые  современные  знания  и 
квалификации,  которые  будут  нужны  для  устой-
чивого развития сельских территорий. Чтобы это 
было  возможным,  университеты  должны  быть  в 
большей степени предприятием (или приобрести 
характер  предприятия),  быть  чувствительными  к 
нуж-дам  местных  сельских  сообществ.  Опыт 
показал, однако, что процесс трансформации аг-
рарных ВУЗов идет слишком медленно, тяжелым 
темпом,  всегда  является  трудоемким  и  болез-
ненным для сотрудников.  
В  связи  с  этим,  можно  задать  вопрос,  что 
сделать, чтобы проявить инициативу, дать нача-
ло  или  ускорить  процесс  трансформации  в  аг-
рарных  ВУЗах?  По  мнению  многих  специалис-
тов,  существует  две  ключевые  сферы,  где  этот 
процесс должен для начала получить поддержку. 
Первой  из  них  являются  университеты,  прежде 
всего  люди,  которые  ими  управляют.  Аграрные 
ВУЗы  должны  требовать  таких  перемен.  Миро-
вой  опыт  показал,  что  перемены  никогда  не 
будут  иметь  места,  если  учреждения  высшего 
образования  не  выступят  с  соответствующими 
инициативами. 
Второй сферой является соответствующая 
политика, предопределяющая развитие высшего 
образования  и  развитие  сельских  территорий  в 
особенности.  Например,  ошибкой  являются 
действия,  когда  по  отдельности  развиваются  аг-
рарное  образование  и  обучение  для  развития 
сельских территорий. Аграрное обучение должно 
быть  элементом  развития  сельских  районов, 
направленное  на  устойчивое  использование 
самых лучших и незаменимых природных ресур-
сов аграрного ландшафта, такими являются вод-
но-земельные ресурсы [4]. 
 
Литература: 
1.  Mosiej  J.  Problemy  rozwoju  zrównoważo-
nego  w  kształtowaniu  obszarów  wiejskich  // 
Problemy Ekologii, 2006. № 5.pp. 253-258. 
2.  Łabętowicz  J.,  Stępień  W.    Zagrożenia 
związkami  pochodzącymi  z  rolnictwa  /  Problemy 
ochrony  środowiska  na  obszarach  wiejskich.  - 
Warsaw: SGGW, 2000. - pp.59-76. 
3. Podlaski S. Przyszłość kształcenia na kier-
unkach  rolniczych  w  Polsce  //  Postępy  Nauk 
Rolniczych, № 5-6, 2009. – pp. 19-33. 
4.  Mosiej  J.,  Ignar  S.,  Podlaski  S.  Problemy 
modernizacii  agrarnogo  obrazovaniå  v  aspekte 
ustojčivogo razvitiå // Aktual'nye problemy processa 
obučeniå:  modernizaciå  agrarnogo  obrazowania: 
Materialy 
meždunarodnoj 
naučno-praktičeskoj 
konferencii. 
– 
Saratov: 
Saratovskij 
Agrarnyj 
Universitet, 2011. – pp. 118-125.  
5.Scenariusze i  strategie rozwoju  szkolnictwa 
wyższego  w  Polsce  i  za  granicą.  Analiza 
foresightów  i  dokumentów  strategicznych.  Raport  z 
badania.  Projekt  Foresight  regionalny  dla  szkół 
wyższych  Warszawy  i  Mazowsza  «Akademickie 
Mazowsze  2030».  Szkoła  Główna  Gospodarstwa 
Wiejskiego  w  Warszawie  -  www.akademickiema-
zowsze2030.pl 
6.  Jóźwiak  J.,  Wielec  M.,  Modrzejewska  K. 
Foresight  „Akademickie  Mazowsze  20130”  Raport 
końcowy. Politechnika Warszawska, 2012. - s. 168.  
7.Projekt  «Akademickie  Mazowsze  2030».  - 
http://www.akademickiemazowsze2030.pl/www/3/re
zultaty.aspx 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
 
15
Түйін 
Мақалада  әлемде  және  Польшада  аграрлық  жоғарғы  білім  беруді  өзгертудің  негізгі 
заңнамаларына қысқаша талдау жасалған және тасымалдау жолдары ұсынылған. 
Resume 
A  brief  analysis  of  the  major  changes  in  agricultural  higher  education  in  the  world  and  in  Poland  is 
given in the article; the ways of transformation of higher agricultural education are shown. 
 
 
УДК 636.32:637.623.1(574.21) 
 
ШЕРСТНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЕДИЛБАЕВСКОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ И 
ПОМЕСЕЙ В УСЛОВИЯХ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Найманов  Д.К.  -  д.с.-х.н.,  профессор  кафедры  технологии  производства  продуктов 
животноводства Костанайского государственного университета им. А.Байтурсынова 
Досумова  А.Ж.  -  магистрант  Костанайского  государственного  университета  им. 
А.Байтурсынова 
Калиева  А.К. 

магистрант  Костанайского  государственного  университета  им. 
А.Байтурсынова 
 
Аннотация 
В  статье  рассмотрен  морфологический,  сортовой  состав  шерсти  ярок  едилбаевской 
породы овец и их помесей. 
Согласно полученным данным установлено, что от  едилбаевских ярок  можно получить на 
18,1 % больше поярковой шерсти и более высокого качества, чем от помесных ярок. 
Ключевые  слова:  едилбаевская  порода,  помеси,  морфологический  состав,  тонина,  настриг, 
шерсть, сорт, переходный волос, ость. 
 
Шерсть  -  волосяной  покров  животных,  об-
ладающий прядильными качествами или свойла-
чиваемостью [1]. 
Из многих продуктов, получаемых от овец, 
огромное  значение  имеет  шерсть. Обладая  цен-
ными  технологическими  свойствами,  натураль-
ная  шерсть  служит  идеальным  сырьем  для    вы-
работки  отдельных  видов  одежды,  технических 
тканей, ковров, валяной обуви и фетровых изде-
лий. 
В мясо-сальном овцеводстве при селекции 
большое  внимание  уделяется  величине  живот-
ных,  хорошему  развитию  мясности  и  мощности 
костяка, однако немаловажное значение имеет и 
шерстная  продуктивность,  качество  шерсти.  У 
курдючных  овец  в  большинстве  случаев  отбор  и 
подбор  по  настригу  и  качеству  шерсти  должен 
быть подчинен основному требованию – величи-
не животных [2].  
Шерсть  для  курдючных  грубошерстных 
овец,  в  том числе  едилбаевских  не  является  ос-
новным  видом  продукции.  Однако  она  идет  на 
выработку валяльно-войлочных изделий и ковро-
вой  пряжи  и  необходима  для  обеспечения  на-
родного  хозяйства шерстяным сырьем  в  нужном 
количестве и ассортименте. 
Многими  исследователями  установлено, 
что  на  формирование  шерстной  продуктивности 
овец,  наряду  с  кормовыми  факторами,  больше 
влияние  оказывают  генотипические,  т.е.  наслед-
ственные факторы [3].  
Большая  часть  территории  нашей  страны 
расположена  в  зонах  экстремальных  погодных 
условий  и  резко-континентального  климата,  поэ-
тому  постоянно  имеется    большая  потребность 
населения в теплой одежде и обуви. 
Овечья шерсть обладает целым рядом по-
лезных  свойств.  Она  широко  используется  для 
изготовления  товаров  народного  потребления: 
одежды, одеял, ковров, головных уборов, шалей 
и  т.д.  Поэтому  изучение  физико-механических 
свойств грубой шерсти едилбаевских овец и  по-
месей  в условиях КХ «Голиков» определение ее 
пригодности  к  промышленному  использованию 
является  важнейшей  задачей  в  рыночных  усло-
виях  ведения  хозяйства.  КХ  «Голиков»  располо-
жено  в  Мендыкаринском  районе  Костанайской 
области.  Объектом  для  исследования  служили 
годовалые  ярки  едилбаевских  овец  и  помесей 
(Эд х ЭдКг).
 
Качество  шерсти  определялось
 
в  лабора-
тории 
Костанайской 
прядильно-трикотажной 
фабрики.  Всего  исследовано  10  рун    (по  5  из 
каждой  группы)  от  едилбаевских  и  помесных 
ярок.  Руна для  исследования  были  отобраны  во 
время  весенней  стрижки.  Все  исследованные 
руна  были  черного,  бурого,  серого  цветов.  При 
этом  изучались  такие  показатели  шерсти  как: 
тонина,  морфологический  и  сортовой    состав  и 
другие физико-механические свойства. 
Одним из важных признаков шерстной про-
дуктивности  овец  является    настриг  шерсти,  ко-
торый зависит от величины животного и степени 
его  оброслости,  складчатости  кожи,  длины,  тол-
щины  и  типов  волокон,  густоты  шерсти  и  жиро-
потности  руна.  Показатели  шерстной  продуктив-

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРЫ 
 
16
ности  у  отдельных  пород  различная.  Местные 
курдючные  овцы  характеризуются    более  низки-
ми  качествами  шерсти  по  сравнению  с  культур-
ными. 
Результаты  изучения  настрига  шерсти  по-
допытных ярок  показало, что по этому признаку 
продуктивности  они  не  имели  большой  разницы 
в показателях (таблица 1). 
 
Таблица  1 - Настриг шерсти 
 
 
Порода 
 
Пол 
Настриг шерсти, кг 
Поярковой 
Весенней 
Годовой 

Х±m 

Х±m 

Х±m 
Эд х Эд 
бар. 
12 
0,83±0,02 
яр. 
15 
0,65±0,03 
15 
1,20±0,02 
 
1,85±0,04 
Эд х ЭдКГ 
бар. 
12 
0,57±0,01 


 
 
яр. 
15 
0,55±0,03 
15 
1,09±0,01
 
15 
1,64±0,02 
 
Из  приведенных данных  таблицы  1  видно, 
что  едилбаевские    баранчики  по  настригу  пояр-
ковой шерсти, превосходят настриг помесных на 
23,8  %  при достоверной  разнице  Р>0,999. Такая 
же закономерность наблюдается и у ярок. Едил-
баевские  ярки  по  настригу  поярковой  шерсти 
достоверно  превосходят  помесных  на  18,1  % 
(Р>0,999).  По  настригу  весенней  шерсти  также, 
более  высокие  показатели  имели  едилбаевские 
ярки.  Они  превосходят  сверстниц  на    10,00  % 
при  достоверной  разнице  Р>0,999.  В  годовом 
(поярковая+ 
весенняя) 
настриге 
шерсти 
аналогичная  картина  в  которой  превышают 
едилбаевские  ярки на 12,8 % Р>0,999. 
Более  детальный  анализ  шерсти  иссле-
дуемых  групп  животных  проводился  в  лаборато-
рии  Костанайской  прядильно-трикотажной  фаб-
рики. 
Средняя  масса  руна  перед  сортировкой 
составила  у  едилбаевских  -1,200,  помесных  – 
1,090  кг;  а  выход  чистой  шерсти  соответственно 
71,2  и  71,8%  или  по  0,854  и  0,782  кг  чистого 
волокна. 
В  соответствии  с  методикой  ВИЖа,  сорти-
ровка проводилась с разрывом рун ярок на части 
и  взвешиванием  шерсти  каждого  из сортов  в  от-
дельности. 
Результаты  сортировки  рун  годовалых 
ярок разных групп приведены в таблице 12. 
 
Таблица 2 - Сортовой состав рун у ярок 
 
Породность 
ярок 

Единица 
измерения 
Сортовой состав рун 
Г1 
Г2 
Г3 
Всего 
Эд х Эд 

кг 
0,450±0,19 
0,524±0,03 
0,225±0,04 
1,200±0,17 

37,5 
43,7 
18,8 
100,0 
Эд х ЭдКГ 

кг 
0,405±0,07 
0,459±0,13 
0,224±0,05 
1,090±0,12 

37,2 
42,2 
20,6 
100,0 
 
Из  таблицы  2  видно,  что  едилбаевские  и 
помесные  ярки  имели    грубую  шерсть  и 
приходится  соответственно    на  1  сорт  -  37,5  и 
37,2 %, на второй - 43,7 и 42,2 % и третий 18,8 и 
20,6%. 
Сортовой 
состав 
рун 
не 
имеет 
значительных отличий по составу. 
Одним  из  важных  физических  свойств 
шерсти  является  её  длина,  которая  наряду  с 
густотой  и  толщиной  обуславливает  настриг  и 
характер её производственного  назначения. 
 
 
 
Длину  шерсти  определяли  в  лаборатории 
при сортировке рун. Длина шерсти определялась 
на  пяти топографических участках отдельно для 
пуха  и  всей  косицы  для  каждой  группы.  При 
измерении  длины    шерсти  в  ее  естественном 
состоянии 
было 
установлено,  что  шерсть 
курдючных  овец  состоит    из  относительно  четко 
разграничивающихся  двух  ярусов:  пуха  и  ости. 
Данные  результатов  измерений  приведены  в 
таблице 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
 
17
Таблица 3 - Длина шерсти ярок   
 
Показатели 
Топографические 
участки 
Породность ярок 
Эд х Эд 
Эд х ЭдКг 
Длина пуха, см 
бок 
6,9±0,03 
6,9±0,03 
 
шея 
7,7±0,02 
7,7±0,02 
 
лопатка 
8,2±0,04 
7,7±0,02 
 
спина 
6,2±0,05 
5,9±0,13 
 
ляжка 
7,3±0,15 
6,6±0,17 
Длина косицы, см 
бок 
14,5±0,13 
13,8±0,24 
 
шея 
15,2±0,14 
14,5±0,19 
 
лопатка 
15,5±0,03 
15,0±0,18 
 
спина 
13,0±0,05 
10,7±0,14 
 
ляжка 
19,3±0,16 
19,6±0,06 
 
Длина  ости  на  разных  топографических 
участках  колеблется  у помесей  в пределах  10,7-
19,6  см  при  высоте  пуха  5,9  -7,7  см.  Отношение 
высоты  пуха    к  длине  ости  составляет  33,6-55,1 
%,  у  едилбаевских  длина  ости  колеблется  от 
13,0-19,3  см,  пуха    в  пределах  6,2-8,2  см,  что 
составляет 37,8-56,1 % высоты косицы. 
Данные  таблицы  показывают,  что  у  ярок 
всех  групп  наиболее  длинная  косица  оказалась 
на  ляжке  19,3-19,6  см.,  пуха  на  лопатке  7,7-8,2 
см, а самая короткая ость и короткий пух был на 
спине 10,7-13,0 см  и 5,9-6,2 см. 
Эти  данные  показывают,  что  шерсть 
помесных  ярок  не  имеет  значительных  отличий 
от шерсти едилбаевских ярок. 
Результаты  исследований  показали,  что 
шерсть 
годовалых 
ярок 
имеет 
косичное 
строение,  не  уравнена  по  длине  волокна, 
неоднородная,  руна  имеют  цветные  волокна, 
состоят в основном из пуха,  переходного волоса 
и остевых волокон (таблица 4). 
 
 
Таблица 4 - Морфологический состав шерсти 
 
Породность 
Типы волокон 
Пух 

Переходный 
волос, % 
Тонкая 
ость 

Средняя 
ость 

Грубая 
ость 
и 
мертвый 
волос,% 
Всего 
остевых 
Эд х Эд 
77,00 
14,90 
2,80 
2,60 
3,10 
8,40 
Эд х ЭдКГ 
75,75 
14,25 
3,65 
3,35 
3,00 
10,00 
 
Из  данных  таблицы  видно,  что  в  шерсти 
едилбаевских  и  помесных  ярок  в  основном 
доминируют пуховые (75,75-77,00) и переходные 
волокна  (14,25-14,90).  А  удельный  вес  ости  ко-
леблется  от  8,40  до  10,00  %,  то  есть  в  незначи-
тельных пределах. По содержанию пуховых и пе-
реходных  волокон  едилбаевские  превышают по-
месных  всего  на  1,6  и  4,5%.  А  по  содержанию 
тонкой  и  средней  ости    помесные  ярки  имеют 
значительное  преимущество,  превосходя  соот-
ветственно на 30,3 и 28,8 %. Содержание грубой 
ости  и  мертвого  волоса  превышает  всего  лишь 
на 0,1%. 
Тонина  шерсти  -  это  средняя  величина 
диаметра поперечного сечения шерстинок, выра-
женная  в  микронах.  По  тонине  шерстные  волок-
на  не  одинаковы.  Различная  тонина  шерстных 
волокон  обусловлена  породными,  индивидуаль-
ными,  половыми  и  возрастными  особенностями 
животных,  а  также    их  физиологическим  состоя-
нием, условиями кормления и содержания. Тони-
на  шерстного  волокна  в  сочетании  с  длиной  оп-
ределяют  его  массу,  следовательно,  и  массу 
руна. 
Средняя  тонина  шерстных  волокон  -  одно 
из    важнейших  свойств  шерсти.  Чем  тоньше 
тонина  волокна,  тем  выше  ее  технологические 
свойства.  Поэтому  при  оценке  шерсти  овец  осо-
бое  внимание  обращают  на  среднюю  тонину 
шерстных  волокон  и  на  коэффициент  неравно-
мерности. Не менее важным свойством является 
и  ее  уравненность  по    толщине  волокон  в  шта-
пеле.  Известно,  что  наиболее  неуравненную  по 
тонине  волокон  шерсть  дают  курдючные  овцы. 
Шерсть  у  них  неоднородная,  с  большим  содер-
жанием  грубой  ости,  сухого  и  мертвого  волоса. 
Это значительно снижает ее технологические ка-
чества. 
Результаты  исследования  тонины  весен-
ней  шерсти  подопытных    ярок  приведены  в  таб-
лице 5. 
 
 

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРЫ 
 
18
Таблица 5 – Тонина шерсти ярок, мкм 
 
Породность 
ярок 
Топографические участки 
Бок 
Ляжка 
М±m 
 
С,% 
М±m 
 
С,% 
Эд х Эд 
24,68±0,51 
14,58 
59,08 
30,83±0,76 
17,14 
60,91 
Эд х ЭдКг 
26,27±0,75 
18,32 
70,10 
32,62±0,15 
21,75 
67,42 
 
Из  данных  таблицы  5  видно,  что  тонина 
шерсти у животных обеих групп несколько грубее 
на  ляжке,  чем  на  боку.  У  едилбаевских  ярок 
шерсть была тоньше на боку на 6,1 %, на ляжке 
на 5,5 %. 
Сравнениние  полученных  данных  при  ла-
бораторном  исследовании  с  требованиями  стан-
дарта  на  грубую  ордовую  шерсть  показывает, 
что  вся  шерсть  едилбаевских  и  помесных  ярок 
отвечает  требованиям  первого  сорта  и  частично 
второго сорта. 
Шерсть  едилбаевских  ярок  по  морфологи-
ческому  составу  отдельных  типов  волокон  и 
средней  тонине  имеет  незначительные  отличия 
от шерсти помесных ярок и характеризуется чуть 
более высокими физико-механичекими свойства-
ми, несколько лучшими качеством. 
Таким образом, обобщая данные по иссле-
дованию шерсти годовалых ярок, можно сделать 
заключение,  что  от    едилбаевских  ярок    можно 
получить  на  18,1  %  больше  поярковой  шерсти  и 
шерсть более высокого качества. 
 
Литература: 
1.  ГОСТ-30724-2001  «Шерсть.Термины  и 
определения». - Минск, 2001. 
2.  Канапин,  К.,  Едилбаевская  овца.  - 
Алматы, 2009.-140 с.: Библиогр.: 135-145.  
3.Садыкулов  Т.С.,  Адылканова  Ш.Р.  Кур-
дючные  овцы  Казахстана  //Мат.  Межд.конгр.  – 
Алматы, 2002. - Библиогр.: 138-140. 
 
Түйін 
Мақалада  еділбай  тұқымды  тоқтылары  мен  олардың  будандарының  морфологиялық, 
сорттық құрамы қарастырылған.  
Алынған  көрсеткіштерге  сәйкес  буданды  тоқтыларға  қарағаңда  еділбай  тоқтыларының 
сапасы жақсы 18,1% – ға жоғары жас тоқты жүнін алуға болады. 
Resume 
This article describes morphological quality structure of wool, bright edilbaev  breed of sheep and their 
cross-breeds. 
According  to  the  information  found  on  18.1%  lamb´s  wool  of  higher  quality  is  available  at  edilbaev 
yarok than from crossbred yarok. 
 
 
УДК 631.331.53 
 
АНАЛИЗ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 
Кушнир  В.Г.  –  д.т.н.,  профессор  кафедры  машин, тракторов  и  автомобилей Костанайского 
государственного университета им. А. Байтурсынова 
Комаров  А.П.  -  магистрант  Костанайского  государственного  университета  им.  А. 
Байтурсынова 
 
Аннотация 
В  статье  рассматривается  динамика  площадей  занятых  под  посев  зерновых  культур. 
Приведены статистические данные по урожайности и валовому сбору зерновых культур, а также 
их стоимость за последние шесть лет. Зерновые культуры являются основой растениеводства 
для сельского хозяйства нашей республики. 
Ключевые  слова:  растениеводство,  зерновые  культуры,  посевные  площади,  урожайность, 
продукция, валовой сбор. 
 
Растениеводство  -  это  крупная  отрасль 
аграрного  сектора  Казахстана,  которая  ныне 
дает 
58,2% 
валовой 
продукции 
сельского 
хозяйства. Основной культурой растениеводства 
являются зерновые, обеспечивающие население 
самым  главным  продуктом  питания  –  хлебом. 
Таким  образом,  можно  сказать  следующее, 
будут посевные площади – значит будет больше 
возможностей  на  возделывание  зерновых  куль-
тур.  Динамика  посевных  площадей    Республики 
Казахстан  показывает,  что  посевные  площади  в 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
 
19
незначительном 
диапазоне 
изменяются, 
то 
увеличиваются, то уменьшаются.  
 
 
 
Рисунок 1 - Посевные площади РК 
 
Общая посевная площадь сельскохозяйст-
венных  культур  на  2012  г.  в  Республике  Казах-
стан составила 21190,7 тыс. га. Из них основная 
доля  (63,5%  или  13464  тыс.  га)  приходится  на 
зерновые  культуры.  Для  сравнения,  в  2011  году 
доля  зерновых  составляла  13848,9  тыс.  га,  что 
на  384,9  тыс.га  выше  2012  года.  Далее  следуют  
кормовые культуры, масличные культуры, карто-
фель, овощи, бахчевые и другие культуры [1]. 
В  посевных  площадях  зерновых  культур 
наметилась не очень хорошая тенденция, с каж-
дым  годом  площади  уменьшаются  примерно  на 
300-400  тыс.га.  Согласно  статистике  с  2009  года 
по  2012  год  площадь  зерновых  сократилась  на 
1287  тыс.  га,  такое  уменьшение  не  может  ра-
довать. 
 
 
 
Рисунок 2 - Посевная площадь зерновых культур РК 
 
Если такая тенденция продолжится, то уже 
через  несколько  лет  Казахстан  может  понести 
значительные  убытки  в  данной  отрасли  расте-
ниеводства. 
Лидирующее  место  в  Казахстане  по  пло-
щадям  зерновых  культур  занимают  Костанай-
ская,  Акмолинская  и  Северо  -  Казахстанкая  об-
ласти,  площадь  в  которых  составляет  3950,5 
тыс.га,  3905,4  тыс.га  и  3107,5  тыс.га  соответст-
венно.  Далее  располагаются  Карагандинская, 
Актюбинская,  Павлодарская,  Восточно-Казах-
станская,  Западно-Казахстанская,  Алматинская, 
Южно-Казахстанская,  Жамбылская  и  Кызылор-
динская области [1]. 
 

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРЫ 
 
20
 
 
Рисунок 3 - Посевная площадь зерновых культур по областям РК 
 
Урожайность  зерновых  культур  по  годам 
неодинаковая.  Зависит  это  от  многих  факторов, 
таких как погода, сроки посева, качества семян и 
т.д.  Согласно  статистике  урожайность  зерновых 
в разные годы  колеблется в пределах от 7,3 до 
16,6 центнеров с 1 га.  
 
 
 
 
 
Рисунок 4 - Урожайность зерновых культур РК 
 
Таким  образом,  за  последние  шесть  лет 
наиболее  урожайным  годом  выдался  2011  год. 
Урожайность  зерновых  с  1  га  составила  16,6 
центнеров.  Что  касается  2012  года,  то  он  ока-
зался  одним  из  не  урожайных  за  последние 
шесть лет и составил 7,9 центнеров с 1 га. 
Наиболее  урожайными  областями  в  2012 
году  оказались  Алматинская,  Восточно-Казах-
станская,  Южно-Казахстанкая  и  Северо-Казах-
станская  области.  Далее  следуют  Жамбылская, 
Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, За-
падно-Казахстанская,  Кызылординская,  Павло-
дарская и Актюбинская области [2]. 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
 
21
 
 
Рисунок 5 - Урожайность зерновых культур по областям РК  
 
Валовой  сбор  зерновых  культур  в  общем 
по  Казахстану  варьируется  от  9638,4  до  22732,1 
тыс.тонн.  Согласно  статистике  наименьший 
валовой  сбор  за  последние  шесть  лет  прихо-
дится на 2010 и 2012 года, и составляет 9638,4 и 
9841,1  тыс.  тонн  соответственно.  Самый  боль-
шой валовой сбор был зафиксирован в 2011 году 
22732,1 тыс.тонн [3]. 
 
 
 
Рисунок 6 - Валовой сбор зерновых культур Республики Казахстан 
 
Цена на пшеницу в сравнении по годам не 
одинакова.  Зависит  это  от  урожая,  чем  выше 
урожай,  тем  ниже  цена,  и  наоборот.  Согласно 
статистике  наименее  урожайным  выдался  2012 
год,  цена  была  рекордной  за  последние  шесть 
лет  и  составила  32250  тенге.  В  2007  году  была 
зафиксирована  наименьшая  цена  на  пшеницу, 
всего  20500  тенге.  В  последние  годы  цена  на 
пшеницу  изменяется  в  незначительных  преде-
лах, примерно 2-4 тысячи тенге [4]. 
 

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРЫ 
 
22
 
 
Рисунок 7 - Средняя цена реализации пшеницы в Республике Казахстан 
 
Таким  образом,  зерновые  культуры  яв-
ляются  одним  из  главных  источников  дохода 
Республики Казахстан. Так же имеются все усло-
вия для получения высоких урожаев. 
 
Литература: 
1.  Сельскохозяйственный  журнал  «Agro-
Әlem». - №7 (36). - 2012 г. 
2.  Статистические  бюллетени.  Cельское, 
лесное  и  рыбное  хозяйство.  2007-2012  гг. 
Агентство РК по статистике.  
3. Сайт Республики Казахстан по статисти-
ке. 
http://www.stat.kz
 . 
4.Статистические  бюллетени.  Цены.  2007-
2012 гг. Агентство РК по статистике. 
 
 
Түйін  
Мақалада  дәнді  дақылдар  егілген  жерлердің  динамикасы  қарастырылған.  Алынған  дәнді 
дақылдардың жалпы өнімі жөніндегі статистикалық мәліметтер, сонымен қатар соңғы алты жыл 
ішіндегі  олардың  құны  келтірілген.  Дәнді  дақылдар  біздің  республикамыздың  ауыл  шаруашылығы 
үшін өсімдік өсіру негізі болып табылады.  
Resume 
The article discusses the dynamics of the areas planted with grain crops and provides statistics on the 
yield and gross yield of grain crops, as well as their value in the last six years. Cereals are the basis for crop 
agriculture of our country. 
 
 
УДК 636.2.083.637.52 
 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 
БЫЧКОВ КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ И ИХ ПОМЕСЕЙ С 
ГЕРЕФОРДАМИ 
 
Найманов  Д.К.  –  д.с.-х.н.,  профессор  кафедры  технологии  производства  продуктов 
животноводства Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова 
Елемисов  И.Е.  -  магистрант  Костанайского  государственного  университета  им.  А. 
Байтурсынова 
 
Аннотация 
В  данной  статье  приведены  особенности  влияния  герефордской  породы  КРС  на  мясную 
продуктивность  бычков  казахской  белоголовой  породы.  Это  связано  с  тем,  что  многие 
производители  животноводческой  продукции  не  учитывают,  либо  не  знают  потенциальных 
возможностей  родственной  породы.  В  свою  очередь  это  не  позволяет  в  полной  мере 
использовать весь генететический потенциал материнской породы. 
Ключевые  слова:  мясная  продуктивность  убойная  масса,  убойный  выход,  герефорд, 
межпородное скрещивание.  
Проблемы  производства  продуктов  пита-
ния  в  настоящее  время  достаточно  актуальны  и 
обсуждаются  во  всем  мире,  так  как  это  важней-
ший  источник  жизнедеятельности  человека.  Жи-

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
 
23
вотноводство  в  решении  этой  задачи  играет  ре-
шающую  роль.  В  ведущих  странах  мира  оно  ха-
рактеризуется  динамичным  развитием,  освое-
нием  интенсивных  технологий,  постоянным  по-
вышением  продуктивности  животных,  что  обес-
печивает  устойчивое  увеличение  производства 
продукции [1].  
В  рамках  реализации  проекта  «Развитие 
экспортного  потенциала  мяса  КРС  на  2011  – 
2015  годы»  Правительство  РК  поставило  задачу 
увеличить  экспорт  говядины  в  2016  году  до  60 
тыс.  тонн  ежегодно.  В  целях  реализации  заду-
манного  в  настоящее  время  действуют  различ-
ные  программы  развития  животноводства,  одна 
из которых программа «Сыбага». Основанная на 
получение эффекта гетерозиса путем межпород-
ного скрещивания. [2]. 
Исследования  проводились  в  хозяйстве 
ТОО «Караман-К» Карасуского района Костанай-
ской  области,  занимающееся  разведением  ка-
захской  белоголовой  породы.  В  период  прове-
дения  научно-хозяйственного  опыта  под  наблю-
дением  находилось  45  голов  животных.  В  опыте 
140  коров  казахской  белоголовой  породы  были 
искусственно осеменены спермой двух быков ге-
рефордской породы (Фаэтон 77 МВ-53, Челленд-
жер 14 МВ-74) и быка-производителя 1837 казах-
ской  белоголовой  породы.  Для  выполнения  пос-
тавленных задач в 20-30 дневном возрасте были 
сформированы  3  группы  бычков  по  15  голов  в 
каждой:  первая  опытная  группа  –  бычки  от  Фаэ-
тона 77 МВ-53; вторая опытная группа – бычки от 
Челленджера  14  МВ-74;  контрольная  группа  – 
бычки  от  быка-производителя  1837  казахской 
белоголовой породы. 
Мясную продуктивность бычков оценивали 
путем  проведения  контрольного  убоя  трех 
бычков  из  каждой  группы  в  возрасте  15  месяцев 
по  методике  ВИЖа. При  этом  определяли  съем-
ную,  предубойную  массу,  убойную  массу,  убой-
ный  выход,  морфологический  и  сортовой  состав 
туш. 
Для  изучения  морфологического  состава 
туши осуществляли обвалку левых полутуш по 
пяти естественно-анатомическим частям: шей-
ная  –  по  границе  между последним  (седьмым)  и 
первым  грудными  позвонками;  плече-лопаточ-
ную,  в  которую  входит  передняя  конечность 
вместе с плечом и лопаткой, отделенными от ре-
берной  части  туловища  по  фасции;  реберную  – 
включая  последнее  (13-е)  ребро  спино-грудной 
коробки  и  грудинку;  поясничную  с  пашиной  –  по 
последнему  (шестому)  позвонку  и  тазобедрен-
ную  с  пятью  сросшимися  крестцовыми  и  двумя 
хвостовыми позвонками. 
Определяя  сортовой  состав  туш,  правую 
полутушу разрубали на 12 отрубов, которые раз-
деляли  на  три  сорта.  К  первому  сорту  относятся 
6  отрубов:  спина,  поясница,  кострец,  оковалок, 
огузок  и  грудинка;  ко  второму  –  три:  шейная 


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет