МС. Жайлауов физикалық химия мазмұНЫ


Тепе-теңдік константасы және оны өрнектеубет37/147
Дата06.01.2022
өлшемі2,15 Mb.
#15984
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   147
Тепе-теңдік константасы және оны өрнектеу. Массалық әрекет заңы тура және кері реакциялардың жылдамдықтарының өзгеру сипатын, бағытын және себебін қарастырғанда, яғни кинетикалық әдіспен оңай корытындыланады. Оған зер салса, соңғы нәтиже реакцияға қатысатын реагенттер мен өнімдердің концентрациясы-на тәуелсіз тура және кері реакциялардың үлесті жылдамдықта-рының (тұрақты температурадағы) тұракты қатынастарымен өрнектеледі. Бұл тұрақты қатынасты химиялық тепе-тецдіктіц константасы дейді. Мәселен, иодты сутекті синтездейтін реакция үшін

55

тепе-теңдік константасы мындай болады:мұндағы СңІ , Сңг , СІгзаттардың тепе-тендіктегі концентра-циялары; vi және І>2 — тура және кері реакциялардың жылдам-дықтары (H2 І2, НІ концентрациялары 1 моль • л~~' болғанда). Сол сияқты массалық әрекет заңын химиялық реакциялардын, жылдамдықтары туралы ешбір мәліметті керек етпейтін термоди-намикалық әдіспен де тұжырымдауға болады. Ол үшін, әрбір хи-миялық элемент не қосылысты шартты әріптермен белгілеп және олардың барлығы да гомогенді, яғни бірдей агрегаттық күйде деп келісіп, реакцияның қысьш мен температура өзгеріссіз қалатын жағдайдағы жүруін қарастырайық;

bB+dDgG+rR (С)

мұндағы b d,g г — сәйкес В, D G R, заттарынын стехиометрия-лық коэффициенттері. Осы заттардың тепе-теңдіктегі химиялық потенциалын және деп белгілейміз. Егер бұдан бұрын химиялық потенциал жайлы карастырғандарға назар сал-сақ, теңдікті өрнектейтін

қатынасты көреміз. Гомогенді реакция үшін бүл қатынас

түрінде болады. Бұл реакцияға түсетін В және О реагенттерінің концентрациялары үнемі өрнегіндегі кемитіндіктен де олардың химиялық по-тенциалы теріс белгімен алынады. Енді осы реакцияға қатынасты барлық заттарға идеал газ заңдарын колдануға болады:

(В)

мұндағы — і-заттың химиялық потенциалы; — осы заттың стандартты (қалыпты жағдайдағы) химиялық потенциалы, р( — осы і-заттың қысымы. (В) | -дің мәнін (А) теңдеуіне қойып, оларды математикалық амал көмегімен топтастырсақ, мына қосындылар шығады:немесе


Егер T-const: болса, онда жоғарыда келтірілген соңғы теңдеудің56

температурамен байланысқан оң жақтағы бөлігі де тұрақты, өз-геріссіз қалады және оны 1п Кр арқылы белгілеп, ол теңдеуді қай-та жазсақ:немес (63)

Мұндағы тұрақты Кр құрамында берілген жағдайдағы компо-ненттердің теңдіктегі парциалды қысымдары енеді және оны тепе-тецдік қонстантасы дейді. Сол сияқты оны берілген заттардың мольдік үлесі немесе молярлі-көлемдік концентрациялары арқылы да өрнектеп, жазуға болады. Өйткені идеал газдардың парциалды қысымдары олардың концентрацияларымен мына төмендегі тең-деумен байланысқан:

Pi= (64)

мұндағы ПІ — заттың моль саны; V — реакцияға түсетін реагент-тердің көлемі; С,— молярлі-көлемдік концентрация. Енді тепе-теңдіктегі парциалды қысымның (64) теңдеудегі мәнін (63) тең-деуге қоюға болады:

Егер арқылы белгілесек, онда:

Kp=Kc(RT)g+r-b-d

Парциалды қысым жалпы қысым және заттың мольдік үлесі-мен Рг.=Ni*p қатынасы арқылы байланысқан. Бұл өрнекті пай-даланып, химиялық теңдік константасын былайша өрнектеуге болады:мұндағы N g, Nr. Nb. Nd. —компоненттердің мольдік үлесі. Мұнда да –ні рқылы белгілесек, онда:Kp=Knp(g+r-d-b) (66)

Идеал газдар қатынасатын химиялық реакциялардағы Қм және Кс теңдік константалары (64) және (66) теңдеулер көмегі-мен байланысқан. Олай болса,

Kn=Kc(RT)g+r-b-dKc=Kng+r-b-d (67)

57

Идеал газдар үшін Кс мен Кр тек температураға ғана тәуел-ді, ал Км қысымға ғана байланысты өзгереді.

Гетерогенді реакция (процесс) дегеніміз екі не одан да көп фазада жүретін құбылыс. Бұған кәдімгі ізбес тасын термиялық әдіспен ыдырату мысал болады:

СаСОз (қ)=СаО (қ)+СО2 (г)

Химиялық гетерогенді системаларда да, гомогенділігі секілді, тер-модинамикалық (химиялық) тепе-теңдік

DG=0 егер

болса, сІР = 0; 2(ягі/“г =0, егер Т = сопві, У=сопзі шарттарыньщ бірі орындалғанда орнайды.

Гиббс энергиясын, яғни изобара-изотермалық потенциалды есептегенде, қатты және сұйық қалпындағы заттардың химиялық потенциалы сол изобаралық потенциалға тең болатынын ескеру керек және сол қатты және сұйық қосылыстар реакция салдары-нан басқа компоненттермен әрекеттескенде өзгеріссіз, сол фазада қалуы керек. Мысалы, мыс (II) оксидін алып, оны термиялық әдіспен ыдыратайық:

2СuO(қ)2Сu(қ)+O2(г)

Мұндағы о2 — реакция кезінде ылғи өзгеріп отырған оттектің парциалды қысымына тәуелді, ал мыс ( ) және мыс (II) ок-сидінің (Gсио) изобаралық потенциалдары тұрақты, өйткеш олардың мәні берілген температурада тек мыс пен мыс (II) окси-дінің қаныққан буына ғана тәуелді. Демек, (II) оксидінің ыды-рауына арналған реакциядағы тепе-тендік константасы мыс пен оның (II) оксидіне келтіретін оттек қысымына тең, яғни К.р = Ро2 . Соңғы теңдеудегі Кр=(Кр-Рси )/РсиО температураға тәуелді функция болғандықтан, карастырылып отырған реакция кезіндегі газ тәрізді өнім қысымына байланысты. Әлбетте, оның көп, не тез бөлінуі температураға тәуелді және ондағы қысымды диссоциа-циялану қысымы дейді. Ал, оның температурамен қатынасы әлі алда кездесетін (71) теңдеуде өрнектелген.

Тепе-теңдік константасы мен реакциядағы изобаралық потен-циал өзгерулерінің арасындағы қатынас термодинамикалық потен-циалдар әдісімен сипатталады. Егер системадағы реакцияға түсе-тін заттардың D B G R. мөлшері көп болса, реакция нәтижесінде-гі болмашы өзгерістер байқалмайды. Дәлірек айтсақ, реакция кезіндегі B қосындысының b молі D затының d молімен әрекетте-сіп химиялық реакцияға түссе, системаның кұрамы мен кысымы өзгеріссіз қалады. Бұл (d мен b мөлшері өте аз болғанда орында-лады да системадағы изобаралык потенциалдың өзгеруі мынадай теңдеумен анықталады:

58

мұндағы G<0, демек системада концентрациялардың өзгеруі және изобарлық потенциалдың (G) кемуі есебінен химиялық жұмыс жүреді. Бұл химиялық реакциялардағы заттарға идеал газдардың заңын қолдануға болады дегенбіз. Онда осы заттардың химиялық потенциалдарыньщ мәнін () (В) форму-ласына қойып, қосылыстарды топтастырсақ:Бірінші жақша ішіндегі қосынды (63) теңдеудегідей, G = 0 шарты орындалғанда — RTInKр-ға тең. Олай болса,

Немесе

(68)

Ал, тұрақты көлем мен температурада өтетін процестердегі изохора-изотермалық потенциалды анықтау (А/7) ушін, жоғарыда-ғы (68) теңдеуге ұқсас қатынас қолданады. Берілген заттардың құрамын концентрациямен белгілесек(69)

теңдеуін аламыз. Соңғы екі теңдеуді (68 және 69) химиялық реак-циялардың изотерма теңдеуі дейді. Қейде оны Вант-Гофф (1886) теңдеуі деп те атайды.

Егер реакцияға қатысатын заттар идеал газ заңына бағынба-са, онда парциалды қысым орнына активтілік пайдаланылады. Реакцияға қатысатын барлық заттардьвд теңсіздік жағдайындағы парциалды қысьшы 1 атм болса, онда (68) теңдеу мынадай түрге келеді:

(70) немесе(71)

мұндағы Д0° — стандартты (қалыпты жағдайдағы) изобаралық по-тенциал. КТ\пКр = &.0° екенін ескерсек (68) теңдеуболады.


Бұл теңдеуден изобаралык потенциалдың өзгеруі негізінен екі бөліктен тұратыны АС = ДО° + АСР көрініп тұр. Оның бірінші-сі Д0° — стандартты, яғни қысым 1 атм, Г=298К" болғандағы реакциялық изобаралық потенциалын көрсетеді. Бұл жағдайда

59

G0=const: және де ол реакцияға түсетін заттардың табиғатына ғана байланысты болады. А0°(72) теңдеудің оң жақтағы екінші мәніне сәйкес келеді, ол реакциядағы коспа құрамындағы тәуел-ділікті көрсетеді. Бұл шама кез келген системада алынған жағ-дай мен концентрациядағы реагенттердің изобаралық потенциалы-ның өзгеруін, тәуелділігін сипаттайды. Сондай-ақ, ол парциалды қысымға да, жалпы концентрацияға да тәуелсіз шама.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   147
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет