Национальной академии наук республики казахстанPdf көрінісі
бет26/40
Дата22.12.2016
өлшемі7,17 Mb.
#26
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   40

ЛИТЕРАТУРА 
 
[1]
 
 
Миллер А.А.  /Язык, идентичность и лояльность в политике властей российской империи.   Россия и Балтия.  - 
2004. - Вып. 3, с.142 
[2]
 
Кадыржанов  Р.К.//  Конструктивизм,  примордиализм  и  определение  национальной  идентичности  Казахстана. 
А.,2014, с.3 
[3]
 
Дешериев Ю.Д. Языковая политика // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990, c.616. 
[4]
 
Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года N 151 /Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 
г., N 13-14, ст. 202. 
[5]
 
Кимлицка У., Грин Ф. Оценка многообразия в странах переходного периода. Стр. 22 
[6]
 
Исхан  Б.Ж.,  Даутова  С.Б.,  Оспанова  Б.Р./  Языковая  политика  и  казахский  алфавит //  Журнал  Успехи 
современного естествознания, Выпуск №9, 2014г. Стр. 136  
[7]
 
Байтурсынулы А. Собр. соч. в 5 т. Т. 4. Алматы: Алаш, 2005. 320 с. (на каз. яз.) с.277 
[8]
 
Орфографический словарь казахского языка. Алматы: Казахстан, 1988. (на каз. яз.). , с.7 
[9]
 
Стенографический  отчет  научно-орфографической  конференции,  созванной  2-4  июля  1929  г. 
Научнометодическим Советом НКП и ЦКНТА. Кызылорда, 1930. 482 с. 
[10]
 
Еремеев Д.Е. На стыке Азии и Европы: очерки о Турции и турках. М., 1980., c.160 
[11]
 
Современная Турция: хроника политической жизни (2002-2006 гг.). Б. 2006, c.7 
[12]
 
Новичев А.Д. Турция. Краткая история. М.: Наука, 1965.  c.238 
[13]
 
Эбдуали Г. Латыншаға көшу – заманауи қажеттілік, 6ipaқ ол – узаққа созылатын процесс // Алматы ақшамы, 2 
қараша 2006 
[14]
 
Выступление  Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на XII сессии Ассамблеи народов Казахстана 
// Казахстанская правда, 25 октября 2006 г. 
[15]
 
Панфилова В.,  Салимов С. Астана отгородится от Москвы алфавитом // Независимая газета, 27 октября 2006 г. 
[16]
 
Асимов. Участившиеся межнациональные конфликты и однозначный дрейф Астаны  в сторону Запада делают 
реальным распад Казахстана // www. iamik.ru //A:\Asimov.htm 
[17]
 
Интервью  президента  Н.  Назарбаева  агентству  «Хабар»,  http://camonitor.com/13174-yazykovaya-politika-v-
kazahstane-revolyucionnyy-put-ili-evolyucionnyy.html 
 
REFERENCES 
 
[1]
 
Miller A.A. Language, identity and loyalty to the policy of the authorities of the Russian Empire. Russia and the Baltics. 
- 2004 - Vol. 3, p.142. (in Russ.). 
[2]
 
Kadyrzhanov  R.K.  Constructivism,  primordialism  and  definition  of  national  identity  in  Kazakhstan.  A.,  2014,  p.3  (in 
Russ.). 
[3]
 
Desheriev Yu.D. Language Policy // Linguistic Encyclopedic Dictionary. M., 1990, p.616. (in Russ.). 
[4]
 
The  Law  of  the  Republic  of  Kazakhstan  dated  July  11,  1997  N  151  /  Bulletin  of  the  Parliament  of  the  Republic  of 
Kazakhstan, 1997, N 13-14, Art. 202. (in Russ.). 
[5]
 
Kimlitska W., Greene F. Assessment of diversity in the countries in transition. P. 22 (in Russ.). 
[6]
 
Iskhan B.Zh., Dautova S.B., Ospanova B.R. Language Policy and Kazakh alphabet // Journal Successes contemporary 
science, Issue №9, 2014. P. 136 (in Russ.). 
[7]
 
Baitursynuly A. Coll. Op. 5 v. V. 4. Almaty: Alash, 2005. 320 p. (In Kazakh. Lang.) P.277 
[8]
 
Spelling Dictionary of the Kazakh language. Almaty Kazakhstan, 1988. (in Kazakh. Lang.). , P.7 
[9]
 
Transcript  of  scientific  and  spelling  conference  convened  2-4  July  1929  Scientidic-methidical  Council  NPC  and 
TSKNTA. Kyzylorda, 1930. 482 p. (in Russ.). 
[10]
 
Eremeyev D.E. At the crossroads of Asia and Europe: Essays on Turkey and Turks. M., 1980., p.160 (in Russ.). 
[11]
 
Modern Turkey: Chronicle of political life (2002-2006.). B. 2006, p.7 (in Russ.). 
[12]
 
Novichev A.D. Turkey. Brief history. M .: Nauka, 1965. p.238 (in Russ.). 
[13]
 
Ebduali G. Latynshaғa kөshu - zamanaui қazhettіlіk, 6ipaқ ol - uzaққa sozylatyn process // Almaty aқshamy 2 қarasha 
2006 (in Kaz.). 
[14]
 
Statement by the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev at the XII session of the Assembly of 
Peoples of Kazakhstan Ka¬zahstana // true, October 25, 2006 (in Russ.). 
[15]
 
Panfilov V., Salimov S. Astana is sttok off Moscow with alphabet // Nezavisimaya Gazeta, October 27, 2006 (in Russ.). 
[16]
 
Asimov.  Frequent  ethnic  conflicts  and  unequivocal  Astana  drift  toward  the  West  make  a  real  disintegration  of 
Kazakhstan // www. iamik.ru //A:\Asimov.htm (in Russ.). 
[17]
 
Interview  with  President  Nursultan  Nazarbayev  agency  "Khabar"  http://camonitor.com/13174-yazykovaya-politika-v-
kazahstane-revolyucionnyy-put-ili-evolyucionnyy.html (in Russ.). 
 
Мемлекет пен ұлт құрау барысындағы тіл саясаты мен реформалары  (Қазақстан мен Түркия мысалдарында) 
Жүнісова Б.Н. 
botanadir@mail.ru 
Абай атындағы ҚазҰПУ  
 
Тірек  сөздер:Қазақ  тілі,  тіл  саясаты,  тілге  қатысты  реформалар,  мемлекет  құру,  ұлт  құрау,  ұлттық  бірегейлік, 
примордиализм, конструктивизм. 
Андатпа.  Бұл  мақалада  Қазақстан  мен    Түркия  елдері  басынан  кешірген  тіл  реформалары  мен  тіл  саясатының 
ұстанымдары егжей тегжейлі қарастырылады. 
Атап  айтканда  совет  үкіметінің  өз  мүддесі  мен  пайдасына  негізділген  қазақ  тілінің  араб  графикасынан  латын 
әлеппесіне  көшірілуі,  одан  кейінгі  кирилицаға  ауысуы.  Орыстандыру  үдерісінің  осы  күнге  дейінгі  тигізіп  отырған 
жағымсыз әсері айтылады. 
Сонымен  қатар  Түрік  еліндегі  Мұстафа  Кемал  Ататүрк  өткізген  тіл  реформасы  зерттеледі.    Осы  аталған 
реформалардың және мемлекетіміздің осы күнгі тіл саясатының ұлт құрылу үрдісіне тигізетін оң немесе бұрыс әсерлері 
қарастырылған. Қазіргі таңда өзекті болып отырған латын әліппесіне көшу мәселесі де назарға алынған. 
 
Поступила 27.01.2015г. 
 
 

ISSN 2224-5294                                                                                        Серия общественных и гуманитарных наук. № 2. 2015  
 
 
205 
N E W S 
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
SERIES OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES 
ISSN 2224-5294 
Volume 2, Number 300 (2015), 205 – 208 
 
State investment and legal policy 
 
Seriev B.A., Nurmaganbet E.T. 
 
Zhetysu state university named after I.Zhansugurov 
Kazakh national university named after Al-Farabi 
 
Key words: state, policy, investment, portfolio, regulation, resource. 
Abstract.  In  this  article  formation  of  theoretical  and  applied  knowledge  of  questions  of  state  regulation  of 
investments of a national and international origin is considered. Article represents a combination of macroeconomic 
interpretations of regulation of investments, the budgetary investment, legal regulation of portfolio investments and 
also legal mechanisms of state investment politicians.  
 
Государственная инвестиционно-правовая политика 
 
Сериев Б.А., Нұрмағанбет Е.Т. 
 
ЖГУ им. И.Жансугурова 
КазНУ им. Аль-Фараби 
 
Ключевые слова: государство, политика, инвестиция, портфель, регулирование, ресурс.  
Аннотация.  В  данной  статье  рассматривается  формирование  теоретических  и  прикладных  знаний  по 
вопросам  государственного  регулирования  инвестиций  национального  и  международного  происхождения. 
Статья  представляет  собой  сочетание  макроэкономических  интерпретаций  регулирования  инвестиций, 
бюджетное инвестирование, правовое регулирование портфельных инвестиций а также правовые механизмы 
государственного инвестиционного политики.  
 
Эти  три  аспекта  составляют  органическое  единство  политики  и  экономики.  Поскольку 
«политика есть концентрированное выражение экономики», постольку инвестиционная политика, 
формируя  инвестиционные  процессы,  определяет  экономическое  и  социальное  развитие  страны. 
Инвестиционная  политика  с  одной  стороны  определяется  производственными  процессами,  а  с 
другой  –  воздействует  на  них.  В  зависимости  от  того,  на  каком  уровне  осуществляется 
инвестиционная  политика,  её  можно  подразделить  на:  международную  –  мегауровень; 
национальную  (государственная)  –  макроуровень;  инвестиционная  политика  отдельных  фирм  – 
микроуровень.  Далее  каждая  подразделяется  на  внешнюю  и  внутреннюю.  Так  как  целью 
дипломной  работы  является  изучение  теоретико-практических  основ  государственной 
инвестиционной политики, остановимся на ней более подробно.  
При  формировании  инвестиционной  стратегии  важным  является  вопрос  о  постановке  целей
При  этом  следует  соблюдать  следующие  условия:  поставленные  цели  должны  быть  четко 
сформулированы;  не  должны  противоречить  общегосударственным  социально-экономическим 
целевым установкам; должны иметь временные ограничения. 
В  условиях,  когда  инвестором  могло  выступать  только  одно  лицо  -государство,  понятие 
"инвестиции" было  достаточно  узким.  Оно  охватывало  только  денежные средства,  используемые 
главным  образом  для  целей  капитальных  вложений.  Не  случайно  в  экономической  литературе 
указывается,  что  до  1991  года  понятие  инвестиций  подменялось  термином  "капитальные 
вложения",  характеризующим  деятельность  заказчиков  (инвесторов)  в  основном  для 
финансирования строительных работ [1, с.15]. В настоящее время, при переходе к регулируемым 
рыночным  отношениям,  в  связи  с  качественным  изменением  в  отношениях  собственности,  в 

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
 
 
   
206  
подходе к кругу лиц, выступающих в качестве инвесторов, понятие "инвестиции" освободилось от 
стереотипов  старого.  В  это  понятие  стали  входить  не  только  денежные  средства,  но  и 
имущественные права. 
Для  достижения  поставленных  стратегических  целей  в  экономике  используются  различные 
методы и приёмы. Под инвестиционной тактикой мы понимаем совокупность приёмов, методов и 
форм экономико-политической деятельности, направленной на достижение целей и решение задач 
того или иного конкретного этапа инвестиционной стратегии. Государственную инвестиционную 
стратегию  можно  представить  в  виде  сложной  и целостной системы  отношений,  проявляющихся 
через  формирование  инвестиционной  стратегии  и  тактики,  где  государство  выступает  качестве 
основного  субъекта  распределение  инвестиционных  ресурсов,  регулятора  и  контролёра 
инвестиционных процессов.  
В  мировой  практике  различают  два  вида  инвестиционной  политики:  экстенсивный  и 
интенсивный,  принципиально  отличающиеся  по  динамике,  структуре  и  эффективности 
привлечения  и  использования  инвестиций  в  экономику  страны.  При  экстенсивном  типе 
аккумуляция  и  наращивание  капитала  происходит  в  основном  без  существенного  изменения 
технического  уровня  производственных  активов.  Интенсивная  инвестиционная  политика 
представляет  собой  привлечение  и  использование  капитала  при  преобладании  инновационных 
процессов,  применении  новейших  технологий  и  техники.  Государственная  инвестиционная 
политика в Республике Казахстан в целом должна развиваться по интенсивному типу. 
Государственное  регулирование  инвестиционной  деятельности  с  производственных  позиций 
осуществляется  в  форме  капитальных  вложений  и  ведется  органами  государственной  власти  РК, 
это конкретно – затраты на строительно–монтажные работы при возведении зданий и сооружений; 
приобретение,  монтажи  наладку  машин  и  оборудования;  проектно  –  изыскательские  работы; 
содержание дирекции строящегося предприятия; подготовку и переподготовку кадров; затраты по 
отводу земельных участков и переселению в связи со строительством и др. 
В  статистическом  учете  и  экономическом  анализе  реальные  инвестиции  называют  еще  и 
капиталообразующими. Капиталообразующие инвестиции включают следующие элементы: 
• инвестиции в основной капитал; 
• затраты на капитальный ремонт; 
• инвестиции на приобретение земельных участков и объектов природопользования; 
• инвестиции в нематериальные активы (патенты, лицензии, программные продукты научно – 
исследовательские и опытно – конструкторские разработки и т. д.); 
• инвестиции в пополнение запасов материальных оборотных средств. [2, 4 с.] 
Государственная  инвестиционная  политика  подразделяется  на  внешнюю  и  внутреннюю. 
Внешняя  государственная  инвестиционная  политика  –  часть  внешнеэкономической  политики, 
проводимой государством в виде установления структуры и масштабов иностранных инвестиций, 
как зарубежных инвесторов в отечественную экономику, так и вложения национальных инвесторов 
за  рубежом.  Ёе  специфика  зависит  от  содержания  и  целей  внешнеэкономической  политики,  в 
частности,  от  её  приоритетов,  от  соотношения  между  экспортной  и  импортной  политиками. 
Внешняя  инвестиционная  политика  страны  включает  в  себя  политику  регулирования, 
стимулирования, а также контроля над притоком и оттоком капитала. 
В  странах  с  развитой  рыночной  экономикой  накоплен  большой  опыт  в  области  изучения 
инвестиций. В частности, П. Самуэльсон отмечает: «Мы называем «чистым инвестированием» или 
капиталовложением  то,  что  представляет  собой  чистый  прирост  реального  капитала  общества... 
обыватель  же  говорит  об  инвестировании,  когда  он  покупает  участок  земли,  находящиеся  в 
обращении  ценные  бумаги  или  любой  другой  титул  собственности.  Для  экономистов  это  -  чисто 
трансфертные  операции.  То,  что  инвестирует  один,  кто-то  другой  дезинвестирует.  Чистое 
«инвестирование»  имеет  место  лишь  тогда,  когда  создается  новый  реальный  капитал»  [3]. 
Экономисты  Р.  Дорнбуш,  С.  Фишер  понимают  под  инвестициями  расходы,  направляемые  на 
увеличение  или  сохранение  основного  капитала.  Последний  состоит  из  зданий,  оборудования, 
сооружений  и  других  элементов  с  длительным  сроком  службы,  используемых  в  процессе 
производства.  Основной  капитал  также  включает  жилье  и  товарно-материальные  запасы. 

ISSN 2224-5294                                                                                        Серия общественных и гуманитарных наук. № 2. 2015  
 
 
207 
Инвестиции – это расходы, которые добавляются к этим компонентам основного капитала. Иначе – 
это расходы, увеличивающие величину капитала [4]. 
Основной  целью  политики  регулирования  является  максимизация  эффективности  капитала. 
Политика стимулирования направлена на привлечение как можно большего объёма инвестиций, то 
есть  здесь  важна  скорее  количественная,  а  не  качественная  сторона.  Политика  контроля  над 
притоком  капитала  направлена  на  защиту  отечественной  экономики  от  потрясений  и 
нестабильности  мирового  рынка  капиталов.  Особую  актуальность  эта  политика  приобрела  после 
азиатского  финансового  кризиса.  Эта  политика  позволяет  защитить  отечественный  рынок  от 
международного спекулятивного капитала. 
В  современных  условиях  Республика  Казахстан  прокладывает  свой  путь  к  новому  уровню 
развития  через  модернизацию  и  укрепление  индустриального  сектора  экономики.  Новый  этап 
развития  экономики  республики  обуславливает  потребность  привлечения  необходимого 
количества  инвестиционных  ресурсов.  Сегодняшняя  экономическая  ситуация  характеризуется, 
помимо  общего  улучшения  конъюнктурных  процессов  в  отечественном  хозяйстве, 
недостаточностью необходимых средств для инвестирования в реальный сектор и осуществления 
прогрессивных  сдвигов  в  производственной  структуре,  что  обуславливает  значимость 
долгосрочных  инвестиций  для  современной  экономики  республики.  Так,  Президент  РК  Н.  А. 
Назарбаев  в  своем  послании  народу  Казахстана  «Стратегия  вхождения  Казахстана  в  число  50 
наиболее  конкурентоспособных  стран  мира»  определил  приоритеты  национального  развития  по 
всем  основным  направлениям.  Один  из  них  –  успешная  интеграция  в  мировую  экономику, 
осуществляемая  посредством  совершенствования  инвестиционной  политики,  предполагающая 
значительные инвестиционные вливания, в том числе иностранные.  
Поэтому в данной новой ситуации без обеспечения действенного механизма государственного 
регулирования,  без  формирования  приоритетов  национальной  инвестиционной  политики  и 
стратегии, эффективное развитие инвестиционной деятельности невозможно. 
В контексте вышеизложенного и с учетом реальной экономической ситуации в национальной 
экономике  Казахстана,  актуальность  исследования  институциональных  возможностей  влияния 
государства на инвестиционные процессы трудно переоценить [2, 3 с.] 
Национальная  или  государственная  инвестиционная  политика  –  это  совокупность 
производственных  отношений  между  государством  и  хозяйствующими  субъектами  по  поводу 
производства,  обмена,  распределения,  и  потребления  ограниченных  инвестиционных  ресурсов. 
Формирование 
государственной 
инвестиционной 
политики 
предполагает 
разработку 
инвестиционной  стратегии  и  тактики.  Они  являются  основными  взаимосвязанными  и 
взаимодополняющими элементами национальной инвестиционной политики. 
Также  актуальность  исследования  проблем  совершенствования  механизма  государственного 
регулирования инвестиционной деятельности, обусловлена следующими обстоятельствами: 
-  во-первых,  развитие  инвестиционной  деятельности  в  качестве  одного  из  определяющих 
факторов структурной перестройки национальной экономики и эффективность их использования в 
современных  условиях  невозможна  без  совершенствования  форм  и  методов  государственного 
регулирования инвестиционной деятельностью; 

во-вторых,  изменение  экономических,  социальных,  правовых  условий  ведения 
хозяйственной  деятельности  и  функционирование  кредитно-финансовой  сферы  экономики 
республики  привели  к  необходимости  формирования  новых  представлений  об  эффективных 
направлениях государственного регулирования инвестиционного процесса; 
-  в-третьих,  существует  объективная  необходимость  и  потребность  в  исследовании  и 
разработке 
научно-обоснованных 
практических 
рекомендаций 
по 
совершенствованию 
инвестиционной  политики  государства  способного  обеспечить  устойчивое  развитие  реального 
сектора и выявить резервы роста экономики Казахстана в целом; 
-  вчетвертых,  в  условиях  глобализации  мировой  экономики  возникает  необходимость 
конкретизации стимулирования инвестиционной деятельности путем комплексного использования 
государственного влияния для обеспечения интересов национального хозяйства в инвестиционных 
ресурсах. 
 

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
 
 
   
208  
ЛИТЕРАТУРА 
 
[1]
 
 Bederman D.J. International Law Frameworks. New York, 2001. P.152. 
[2]
 
Ж.М. Андреева «Совершенствование механизма государственного регулирования инвестиций в экономической 
деятельности Республики Казахстан» 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством  (по отраслям и сферам 
деятельности)  //  Автореферат  диссертации  на  соискание  ученой  степени  кандидата  экономических  наук  Республика 
Казахстан Туркестан, 2008. - 26 с. 
[3]
 
Самуэльсон П. Экономика. -Том 1.-М.: НПО «АЛГОН», «Машиностроение», 1997. , с. 204 
[4]
 
Дорнбуш  Р.,  Фишер  С.  Макроэкономика.-  М.:  Изд.  МГУ,  ИНФРА-М,  1997.  21.  Макконелл  К.Р.,  Брю  С.Л. 
Экономикс: принципы, проблемы, политика. Т. 2. - М.: Инфра-М, 2001.  - с. 56. 
REFERENCES 
 
[1]
 
Bederman D.J. International Law Frameworks. New York, 2001. P.152. 
[2]
 
Andreeva  Zh.M.  "Improving  the  mechanism  of  state  regulation  of  investment  in  the  economy  of  the  Republic  of 
Kazakhstan" 08.00.05 - economics and management of national economy (in industries and activities) // Abstract of the thesis for 
the degree of Candidate of Economic Sciences of the Republic Kazakhstan Turkestan, 2008. - 26 p. (in Russ.). 
[3]
 
Samuelson P. Economics. - V.1. M .: NGO "Algona", "Engineering", 1997, p. 204 
[4]
 
Dornbusch R., Fischer S. M.: Macroeconomics -. MSU, INFRA-M, 1997. 21.  
[5]
 
McConnell C.R., Brue S.L. Economics: Principles, Problems and Policy. V. 2. - M .: INFRA-M, 2001. - p. 56. 
 
Мемлекеттік инвестициялық құқықтық саясат 
Сериев Б. А., Нұрмағанбет Е.Т. 
 
Бұл мақалада автор жалпы мемлекеттік инвестициялық құқықтық саясатты талқылай отырып, оның реттелуі, заңи 
тұрғыдан  алатын  орындарын,  онын  жалпыға  бірдей  жүргізілетін  саясаттың  тиімді  тұстарын  атап  көрсетеді.  Сонымен 
қатар  бұл  саясатты  орындауда  арнайы  мемлекеттік  органдардың  қолданылу  процесін  жүзеге  асыруда  мумкіндіктерді 
қарастырып өтеді.  
Түйінді сөздер: мемлекет, саясат, инвестиция, портфель, реттеу, ресурс.  
 
К.ю.н., доцент ЖГУ им. И.Жансугурова 
Сериев Болат Абдулдаұлы 
PhD доктор, доцент КазНУ им. Аль-Фараби 
Нұрмағанбет Ермек Талантұлы 
 
 
Поступила 05.03.2015 г. 
 
 
 

ISSN 2224-5294                                                                                        Серия общественных и гуманитарных наук. № 2. 2015  
 
 
209 
N E W S 
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
SERIES OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES 
ISSN 2224-5294 
Volume 2, Number 300 (2015), 209 – 211 
 
Legal means and mechanisms of counteraction of corruption 
 
Izbasova A.B. 
 
Kazakh national university named after al-Farabi 
 
Key words: corruption, corruption crimes, malfeasance, anti-corruption fight. 
Abstract. The aim of the research is to solve the most important theoretical and practical problems arising from 
the  conceptual  directions  of  the  fight  against  corruption  and  malfeasance;  systematization  of  modern  theoretical 
views and ideas related to anti-corruption activities, as well as development on the basis of this evidence-based ways 
and means to further improve the anti-corruption activities. 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   40
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет