Он состоявшемуся обмену мнениями и выработPdf көрінісі
бет1/5
Дата21.03.2017
өлшемі3,65 Mb.
#10070
  1   2   3   4   5

 

 

 Т 

он состоявшемуся обмену мнениями и выработ-

ке    направлений    деятельности  педагогических  коллекти-

вов,  осмыслении  предназначении  школы  и  учителя  в  но-

вых  условиях  задал  аким  области  Даниал  Кенжетаевич 

Ахметов. 

В  выступлении  Главы  региона  особое  место  было 

отведено  задачам,  направленным  на  обновление  содер-

жания  и  технологии  образования,  повышение  квалифика-

ции  и  социального  статуса  педагогов.  Подчеркивалась 

роль развития вариативности образовательных программ, 

полиязычия,  инклюзивного  образования.  Аким  области 

ометил:  «в  соответствии  с  задачами  инновационного 

развития меняется предназначение регионального органа 

управления  образования.  Выработка  решений,  коррек-

тирование  действий  –  переход  к  формированию  школы 

новой формации - это назначение и компетенция област-

ного органа - управления образования».  

По содержанию работы педагогический форум - 2015 

дал  старт  реализации  очередного  этапа  государственной 

програмы развития образования в регионе.  

Председатель  комитета  по  контролю  в  сфере 

образования  и  науки  МОН  РК  С.Н.  Нюсупов  в  своем 

выступлении  остановился  на  инновационных  направле-

ниях  обновления содержания образования. 

«Новые  образовательные  программы,  иннова-

ционные  и  компетентностный  подход  –  шаги  к  успешной 

школе»  -  такой  тематике  посвящался  доклад  и.о.  обя-

занности  руководителя  управления  образования  области 

А.О. Султановой. 

В  работе  большого  августовского  педагогического 

совета активное участие принял филиал АО  «Националь-

ный  центр  повышения  квалификации  педагогических 

работников  «Өрлеу»  институт  повышения  квалификации 

педагогических  работников  ВКО.  Была  представлена 

панорамная  выставка  о реализации инновационных про-

грамм  повышения  квалификации,  профессиональной 

копетентности  педагога,  уровня  его  педагогического 

мастерства.  

Модераторами  секционных  занятий  конференции 

выступили тренеры центра уровневых программ филиала 

АО  «НЦПК  «Өрлеу»  С.  Е.  Нуркенова,  Г.И.  Жаксылыкова, 

О.Я.  Абдульманова,  Р.С.  Чекетаева,  начальник  отдела 

методического  обеспечения  инновационного    развития  

Л.В. Егорина. 

Пресс центр филиала 

 АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по ВКО   

Обновление  содержания  образования,  в  том  

числе  –  системы  повышения  квалификации,  место  и 

роль учителя в новом формате обучения, переоценка 

педагогических  ценностей  –  об  этом  28  августа  

состоялся  большой  педагогический  совет  Восточно-

Казахстанской области. 

Құрметті  әріптестер! 

Сіздерді  ортақ мерекеміз – Қазақстан  Конституциясының  20  жылдық  мерейтойы-

мен  құттықтаймын! Мәңгілік елдің жарқын болашағына үн қосып,  өскелең ұрпақтың заманауи 

білім алып, өркениет жолына бастаған  ерен еңбектеріңіз табысты болып, жүздеріңізден шаттық 

мерейі  кетпесін! Ата заңымыз аясындағы –  Білім  күні,  1  қыркүйек  Сіздерге жаңа табыс пен 

шығармашылық, қайрат пен табандылық сыйласын. 

Ұрпақ тәрбиесін қастер тұтқан, болашағын білім мен  біліктің  ұштастыруында деп білген елі-

мізде Білім күні әрқашанда салтанатты түрде аталып, ең бір қуанышты, толғанысқа толы мереке-

лердің қатарынан орын алады. Бұл күні әр отбасы үзік үміті мен мақтанышын, бақыты мен бе-

рекесін білім ордасы - мектеппен, ұстазбен, Сіздермен, құрметті әріптестерім, байланыстырады. 

Жаңа оқу жылы  білім мен біліктіліктің, ұстаз мәртебесі жаңа биікке шыққан жылы болсын! 

Жастарымыздың заман үдерісінен қалмауына, сүйікті Отанымыздың беделі ары қарай да өркен-

дей  беруіне жұмсалған күш-жігерлеріңіз  өрлеу  бағытынан таймай,  арта берсін!   

 

Сәуле БАЙХОНОВА, 

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы 

ШҚО бойынша ПҚ БАИ директоры  

 

С еминар  міндеті:  қатысушылардың  кәсіби  құзыреттілігін 

қалыптастырудың аспектісі ретінде іскерлік қарым-қатынас туралы 

ұғымдарын  кеңейту;  педагогикалық  міндеттерді  шешу  аймағында 

іскерлік қарым-қатынас дағдыларын жетілдіру болды. 

  Екі күнге жалғасқан семинарда облыстың 70-ке жуық серти-

фикатталған мұғалімдері мен тренерлер тобы бағдарлама негізін-

де 19 шеберлік сыныптары мен 4 тренинг және 8 баяндама өткізді. 

Семинар  жұмысына  филиал  директоры  С.З.  Байхонова 

қатысып,  басқарды.  Ұстаздардың  оқу-тәжірибелік  басқосуында  

«Критериалды  бағалау  жүйесін  оқытуда  қолданудың  маңы-

зы»  (Токенова  А.Т.),  «Оқытудағы  кедергілерді  еңсерудегі  топтық 

жұмыстың  ықпалын  арттыру  жолдары»  (Мадиярова  С.М.), 

«Оқушылардың  шығармашылық  қабілетін  арттырудағы  оқыту  мен 

оқудағы  жаңа  тәсілдердің  маңызы»  (Илюбаева  А.А.),  «Роль  про-

цесса  коучинга  и  менторинга  в  развитии  ИКТ-компетенций  учите-

лей  школы»  (Кривошеина  Н.В.),  «Педагогические  барьеры  и  пути 

их  преодоления  в  обучении»  (Лебедева  М.С.),  «Взаимодействие 

педагогов в сетевом сообществе  как форма  развития  професси-

онализма» (Шостко Л.И.), т.б.   жаңа формация мұғалімдері ретін-

де  өз  тәжірибелерімен  шеберлік  сыныптары,  баяндамалармен 

тәжірибе бөлісті. 

 Деңгейлік  бағдарламалар  орталығының  тренерлері  -  

Құрманова  Ж.С.  «Кәсіби басқару құзыреттілігі  мен қарым-қатынас 

этикасы»,  Мамиева  М.И.  «Активные  стратегии  в  реализации  язы-

кового  содержания  образования»,  Базаканова  Р.С.  «Организация 

группового  взаимодействия  учащихся  на  уроках  математики», 

Нұркенова С.Е. «Управление и лидерство в школе: новый взгляд»  

тақырыптарында  тренингтер  көрсетті.  Жиналған  мұғалімдер  сек-

ция  жұмыстарына  белсенділікпен  қатысып,  өздерінің  педагогика 

 

лық әдіс-тәсілдерді қаншалықты деңгейде меңгергендіктерін көрсе-туге, пікір алмасуға  мүмкіндік алды.  

Деңгейлік оқыту орталығының тренері, ф.ғ.к. Ж.С. Құрманова 

өткізген «Кәсіби басқару құзыреттілігі және іскерлік қарым-қатынас 

этикасы»  тренинг  сертификатталған  мұғалімдердің  кәсіби  қауым-

дастығында  оқыту  міндеттерін  шешу  бойынша  тәжірибе    алмасу 

мақсатын  көздеді.  Тренинг  заманауи  педагог  қауымы  үшін  өзекті 

тақырыпты  қамтып,  семинар  қатысушыларының  назарын  ерекше 

аударды.  Тақырып  аясында  қарастырылған  кәсіби  басқару,  құзы-

реттілік, іскерлік қарым-қатынас, этика мәселелері қарастырылып, 

топтық  жұмыстар  сәтті  шықты.  Қатысушылардың  кәсіби  құзы-

реттілігін  қалыптастырудың  аспектісі  ретінде  іскерлік  қарым-

қатынас ұғымдарын кеңейту дағдыларын жетілдіру үшін  «Болжау» 

әдісі,  «Ой  тастау»,  топтық  жұмыстар,  «Қалқанша»  әдісі,  «Сөз 

соңында айтарым», рефлексия кезеңінде  жүргізілген  «Ғаламшар» 

әдісі қатысушылардың  белсенділігін арттырды. Тренинг сертифи-

катталған  мұғалімдер  үшін  кәсіби  қауымдастықта  жұмыс  істеудің 

тиімді екенін дәлелдей түсті. 

Семинар  соңында  «Жаңа  формация  мұғалімі:  тәжірибе,  та-

бысты оқыту стратегиялары» диалогтік алаң өткізіліп,  мұғалімдер 

өз  тәжірибелерімен  бөлісті,    кездескен  қиындықтар  талқыланып,  

шешу жолдары  ұсынылды.  

Семинардың  қызықты  өткен  тренингтері  қатысушылардың 

жазғы демалыстан кейін алдағы жаңа оқу жылындағы жұмыстары-

на  ынтамен  кірісулеріне  ықпал  болды.  Қатысушылар  тарапынан 

шараны  қорытындылау  кезінде  институт  қызметкерлері  Зырян 

аудандық білім бөлімі мен Жаңа Бұқтырма мектеп ұжымына алғыс-

тарын    білдіріп,  осындай  іс-шаралардың    жүйелі  түрде  өткізілуіне 

ықылас  танытты. Деңгейлік  бағдарламалар  орталығының  ұйымдастыруымен    мұғалімдердің  тамыз  конференциясы  аясында  тамыз  айының  

14-15 күндері Зырян ауданы  «Жаңа Бұқтырма №2» орта мектебінің негізінде  облыстағы сертификатталған мұғалімдерге арналған  

«Жаңа формация мұғалімі: тәжірибе, табысты оқыту стратегиялары» тақырыбында оқу-тәжірибелік семинары өткізілді. Семинар 

мақсаты  сертификатталған  мұғалімдердің  кәсіби  қауымдастығында  оқыту  міндеттерін  шешу  бойынша  тәжірибе  алмасу  арқылы 

олардың табысты оқыту стратегияларын жүзеге асыруларын зерделеу болды.   

№6 

(152ТАМЫЗ 

2015 

АВГУСТ 

А 

ктивное  вовлечение  педагогических  кадров  в  обучение по  уровневым  программам  через  повышение  квалификации 

учителей  общеобразовательных  школ  является    важным  звеном 

Государственной программы развития  образования на 2011-2020 

годы.  Открывая  курсы  временно  исполняющая  обязанности 

директора  института  Г.  Мурзаспаева,  руководитель  Центра 

уровневых    программ  института  к.ф.н.  Ж.С.  Курманова,  тренер 

С.Е.  Нүркенова  рассказали    слушателям  о  концептуальных 

основах  и  уровневом  принципе  повышения  квалификации, 

позволяющим    сертифицированным  педагогическим  кадрам 

преобразовать практику преподавания.  

 

На    торжественное  открытие  курсов  были  приглашены  и представители  из  сообщества  сертифицированных  учителей. 

Педагоги из школ города   И.А. Ибатаева,  Н.А. Нехке поделились 

с коллегами впечатлениями о курсах и опыте применения  новых 

знаний на практике. 

Для  тренеров  института  после  коротких  летних  каникул 

начался еще один  напряженный учебный семестр.   

 

 «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы 

ШҚО  бойынша ПҚ БАИ 

баспасөз орталығы 

Филиал  АО  «НЦПК  «Өрлеу»  институт  повышения  квалификации  педагогических  работников  по  ВКО  в  канун  нового 

учебного  года  принял  на  3-х  уровневые  курсы  еще  одну  большую  группу  учителей    из  школ  области.  Для  154  слушателей 

инновационных курсов  в институте  состоялась торжественная встреча.  
№6 

(152) 

 тамыз 

2015 

август 

В 

о  всех  организациях  образо-вания  района  внешнее  и  внутреннее 

оформление  соответствует  совре-

менным  требованиям.  Эстетически 

оформлены  учебные  кабинеты,  вести-

бюли,  школьные  дворы.  Все  учебные 

заведения района готовы к приёму своих 

воспитанников. 

Но  больше  всех  рады  прибли-

жению  нового  учебного  года  жители 

села  Уварово.  В  их  селе  откроется 

новая  школа.  Этого  события  уваровцы 

ждали  давно,  к  нему  готовились.  И  вот, 

этот праздник наступил. 

30  августа  2015  года  в  селе 

Уварово  Глубоковского  района  состоя-

лось открытие новой школы с проект-

ной мощностью 300 мест. В церемонии 

открытия  приняли  участие:  замес-

титель  акима  ВКО  –  Омар  Жаксылык,  депутат  област-

ного  маслихата  –  А.  Гречухин,  Ж.  Ибраева,  которая  на 

протяжении  многих  лет  руководила  Восточно-

Казахстанским  областным  комитетом  профсоюза 

работников  образования.  Также  председатель  област-

ного профкома работников образования Н. Касенова, аким 

Глубоковского  района  А.  Бекбосынов,  секретарь  масли-

хата  Глубоковского  района  А.  Баймульдинов,  руково-

дитель Глубоковского отдела образования Э. Сиванбаева 

и многие другие. 

Современная  школа  –  это  в  первую  очередь  возмож-

ность использования передовых достижений в педагогике и 

новых технологий в науке и технике. 

Отделка  школы  соответствует  современным  стан-

дартам  дизайна:  снаружи  –  металлосайдинг,  тротуарная 

плитка, пандус. Внутри пол покрыт специальной плиткой, в 

кабинетах  –  линолеум,  ламинат,  ДВП.  На  пришкольном 

участке  построена  современная  теплица.  На  спорт-

площадке  –  большое  футбольное  поле,  баскетбольная  и 

волейбольная  площадки,  нестандартное  оборудование, 

бетонная беговая дорожка с разметкой. 

Большая  столовая  оборудована  современной 

техникой. В новой школе – уютно и красиво. 

Уваровская  средняя  школа,  под  руководством 

директора  Л.  Бозтаевой,  и  раньше  была  в  числе  лучших 

школ  района.  Школа  является  республиканской  экспери-

ментальной  площадкой  по  внедрению  12-летнего 

образования.  Лика  Рамазановна  была  приглашена  к 

премьер-министру  РК  по  вопросу  принятия  Концепции  

12-летнего  образования.  В  Уваровской  школе  прошли 

четыре  республиканских,  шесть  областных,  десять 

районных семинаров по проблемам перехода на 12-летнее 

образование.  Лика  Рамазановна  заняла  1  место  на 

республиканском семинаре в г. Алматы по теме: «Переход к 

12-летнему  образованию:  проблемы  преемственности  

дошкольного и начального уровней образования». 

Филиалом АО «НЦПК «Өрлеу» институтом повышения 

квалификации педагогических кадров по ВКО обобщён опыт 

работы  на  республиканском  уровне  по  проблемной  теме 

«Содружество  школы,  семьи  и  общественности  –  главный 

компонент в повышении качества знаний и развитии совре-

менной личности». 

На протяжении 25 лет школа является лидером движе-

ния ЮИД в районе, защищала честь ВКО на  I  республикан-

ском слёте ЮИД в г. Алматы, где в пяти номинациях заняла 

I места. 

Коллективу ежегодно присуждается Гран-при в район-

ных  конкурсах  «Лучшая  организация  летнего  отдыха», 

«Лучшая  готовность к  учебному  году»,  «Лучший  пришколь-

ный участок». 

А сегодня перед ней открывается еще больше возмож-

ностей. В новом здании 16 кабинетов оборудованы интерак-

тивными досками, проекторами, компьютерами. Так же два 

новых  кабинета  информатики,  два  лингафонных  кабинета 

для уроков английского языка. 

Пожелаем  новой  школе    дальнейшего  процветания, 

успешных учеников и талантливых учителей! 

 

А. КУРКУМБАЕВА,  

 главный специалист  

Глубоковского отдела  

образования 

О 

сы  мұратпен  «Өрлеу»  БАҰО»  АҚ  филиалы  ШҚО  бойынша педагогикалық  қызметкерлердің  біліктілікгін  арттыру  институтына  қазақ 

тілі  мен  қазақ әдебиеті  пәні  бойынша наурыз-сәуір  айлары  аралығында 

облыстың жер-жерінен  жиналған  мұғалімдер тобы келіп, біліктіліктерін 

арттырды.  Курстың  тақырыбы:  «PISA  халықаралық  зерттеу  жүргізу 

аясында оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту».  

Топ жетекшісі (тренер) Д.Б. Құсайынның ұйымдастыруымен бірнеше 

дәріскерлер мұғалімдер алдында сабақ жүргізді. Алғашқы күннен бастап-

ақ  белсенділік  танытқан  тіл-әдебиет  мұғалімдері  10  күн  ішінде 

қоржындарын  толтыра  мол  мағлұмат  жинақтай  алды.  Мәселен,  

Г.О.  Берекболова  «Оқушылардың  жетістігін  бағалаудағы  халықаралық 

зерттеулер:  Психологиялық-педагогикалық  аспект»;  Р.К.  Нұрбекова 

«Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» Елбасы Жолдауы мен «Қазақстан 

Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік  бағдарламасы»;  А.Қ.  Сейілхан  «Оқушылардың 

функционалдық  сауаттылығын  дамыту  жөніндегі  2012-2016  жылдарға 

арналған  ұлттық  бағдарлама»;  А.Н.  Камзина  «Блум  таксономиясы»;  

Н.А.  Жанұзақова  компьютерлік  сауаттылық  жайлы  және  топ  жетекшісі 

Д.Б.  Құсайынның  күнделікті  өткізген  сан  алуан  дәрістері  мұғалімдердің 

оқытуда пайдаланарына еш шүбә келтірмейді. 

PISA  курсынан  мұғалімдер  оқушыларды  үйретудің  қыруар  әдістерін 

үйреніп  шықты.  2-сәуір  күні  Жамбыл  атындағы  дарынды  балалар 

гимназиясына  барып,  Исаханова  Гүлназдың  өткізген  сабағынан  да,  өте 

бай  тағылым  алды.  Сабақ  беруші  мұғалімге  арнаған  бірнеше  алғыстар 

да айтылды. 

Күн  демей,  түн  демей  тәлім  алып  жүрген  мұғалімдер  соңғы  күні 

барлық  алған,  жинақтаған  білімдерін  саралап  сынақ  тапсырды.  Сынақ 

презентациялық  сабақтар  және  эссе  жазу  түрінде  өтті.  Барлық 

мұғалімдер асқан жауапкершілікпен қарап, барлық талаптардан сүрінбей 

өте білді.  

2015  жылы  4  сәуірде  Шығыс  Қазақстан  бойынша  тағы  30  қазақ  тілі 

мен әдебиет мұғалімдері ШҚО БАИ-дан біліктіліктерін арттырып шықты. 

Ол  дегеніміз  –  оқушылардың  білім-білікке  үйрену  дағдысы  біршама 

қалыптасады деген сөз. 

 

Р. CМАГУЛОВ,  

Семеновка орта мектебінің 

қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі, 

Бесқарағай ауданы  

«Ақылды болуға жетелейтін үш жол бар: біріншісі, тәжірбие 

жолы  –  ең  ащы  жол,  екіншісі,  ұқсау  жолы  –  ең  жеңіл  жол, 

үшіншісі,  ойлау  жолы  –  ең  таза  жол».  Бұл  –  Қытай  халқының 

мақалы.  Біліктілігін  арттырғалы  келген  мұғалімдерге  үлгі 

боларлықтай  нақ  айтылған  сөз.  Ия,  әр  мұғалім  үнемі  тәжірибе 

алмасып,  қажетінше  бір-біріне  ұқсап,  өз  ісі  жайлы  сарқылмас 

ойда болуы  шарт.  «Тәуелсіз  ел  тірегі  – білімді  ұрпақ» демекші, 

бүгінгі  таңда  мұғалімнің  алғашқы  мақсаты  -  оқушылардың 

функционалдық  сауаттылығын  дамыту,  интербелсенді  оқушы 

тәрбиелеу болып табылады.  

 

 • “

• “

• “

ӨРЛЕУ

ӨРЛЕУ

ӨРЛЕУ

» 

» 

» 

КУРСТАРЫ

КУРСТАРЫ

КУРСТАРЫ

 

 

 

Е 

лбасының  «Қазақстанның  жаңа  мүмкіндіктері»  бағдарламасында    білім  беру  саласына  баса  назар 

аударылғаны  белгілі.  Осы  орайда    «Балапан»  арнайы  

бағдарламасы  жүзеге  асырылып  мыңдаған  бүлдір-

шіндерге  мектепалды  әзірлік  іс-шараларын  меңгеру 

үшін жағдай жасалды. Осындай арнайы әзірлік  арқылы 

мектеп  табалдырығын  аттаған  баланың    мектеп 

бағдарламасы  талаптарын  қабылдауға  әзір  болаты-

нына бастауыш буын ұстаздарының  көзі жетуде. 

Өскемен  қаласы  Ахмет  Байтұрсынов  атындағы 

№20 орта мектебі жанынан ашылған  «Жауқазын» атты 

шағын  орталық  ашылып,  жұмыс  істей  бастағанына  

бірнеше  жылдар  болды.  Шағын  орталықтың  өткен 

кезеңдегі  жұмыс  тәжірибесі  мектебіміздің  оқу-тәрбие  

ісінің  алғышарты  болып  келеді,  орталықтағы    75  бала  

үш  топта  тәрбиеленеді.    Мектептің  аясында  ашылған 

орталықта  барлық  құрал-жабдықтар,  ойыншықтар, 

әдістемелік  қажеттіліктерді  қолдануға  мүмкіншілік 

жасалған.  Орталыққа  бүлдіршіндермен  оқу-тәрбие 

ісімен  шұғылданатын    арнайы  білімді  мамандар   

қабылданған. «Жауқазынға» балаларын орналастыруға 

сұранған ата-аналар  қатары да жыл сайын көбеюде. 

Шағын орталықтың  әдістемелік жұмысына Шарип-

хазина  Динара  Қабдолдановна  жетекшілік  етеді. 

Динара  өз  жұмысына  жауапты,  тәжірибелі,  білімін 

үздіксіз  жетілдіру  үстіндегі  маман.  Қарамағындағы 

тәрбиешілердің  жауапкершілігін  арттырып,  қызығу-

шылықпен  жұмыс  істеуіне  үлес  қосып  келеді.  Маман-

дығына  адал,  еңбек  сүйгіш,  шығармашыл,  ата-аналар-

дың  сүйіспеншілігіне  бөленіп  жүрген  тәрбиешілердің 

бірі  Қабдолова  Толқын  Шүкірханқызы,  орыс  тілі  пәні 

мұғалімі  Ахметкаримова  Айжан  Аскербековнаның 

еңбектері елеулі. 

Биылғы  оқу  жылында  мектепте  оқушылардың 

жазғы  демалысын  ұйымдастыруда    мектеп  жанынан   

 

елу  балалық  жазғы  сауықтыру  алаңы  жұмыс  істеді. Оқушылдардың  көңілді  демалысын  ұйымдастыруда  

бастауыш  сынып  мұғалімдері  Н.А  Майқынова,  

Ж.Н.  Баяхметова,  Н.К.  Қалымова,  А.К.  Қабдуалиева 

ерінбей еңбектенді. Осындай мамандардың адал еңбегі 

арқасында орталық қалалық  сайысқа қатысып, жүлделі 

ІІ орынды иеленді. Қала сыртындағы жазғы лагерлерде 

демалуға мектептен төрт оқушы қамтылды. 

Ұлттық бірыңғай тестілеу әр мектептің, әр ұстаздың 

сыны,  жасөспірімдерді  осы  сыннан  табысты  өтіп, 

болашақ  өміріне  жолдама  беру  мақсатымыз.  Ахмет 

Байтұрсынов  атындағы  мектебіміз  ұлы  педагоготің 

атына  кір  келтірмей,  ҰБТ  сынынан    үздік    өтіп,    қала 

мектептерінің  бірінші  ондығы  қатарында  еді.    Биылғы 

жылы  ҰБТ-ден  мектептің  орта    орта  балл  көрсеткіші  

97,4  пайызды  қамтыды.  Осындай  жоғары  көрсеткіш 

үлгілі  ұстаздардың  ересен  еңбегінің  жемісі.  Әріп-

тестеріміз  Ғ.  Ақтаева,  Б.  Бейганова,  Р.  Смаилова, 

М. Садыкова, Ж. Бейсенбеков, А. Исаханова, А. Хамит-

жанова,  Б.  Раисова,  Б.  Мухаметуалиева,  М.  Боран-

баева,  К.  Абзелееваға  шын    алғысымды  айтпақпын. 

Мәселен,  биология  пәні  мұғалімі  Ж.  Боранбаева 

дайындаған  екі    оқушы  халықаралық  деңгейде,  Корея 

мемлекетінде  өткен  ғылыми-практикалық  конферен-

цияға  қатысып  мемлекеттік  грантты  жеңіп  алды.  Бұл 

ата-анаға  ғана  емес,  мектепке,  ұстаздарға  қуаныш, 

үлкен жетістік. 

Талмай еңбектену барысында ғана көп нәрсеге қол 

жеткізуге болады деген ойдамын.    

Б. ДЮИСОВА,   

Ахмет Байтұрсынов атындағы  

мектеп  директорының  

оқу ісі жөніндегі орынбасары,  

Өскемен қаласы            

Ахмет  Байтұрсынов  атындағы  №20  орта  мектебі    Өскемен  қаласындағы  қазақ  тілді  мектептердің 

арасында ерекше орын алатын, 1990 жылдарда қазақ тілді мектептердің саны  бірді-екілі ғана болғанда, 

еңселі шаңырақ көтеріп, ұлы бабамыздың есімін тұмар еткен мектеп.  

А 

ягөз  аудандық  білім  беру  бөліміне  қарасты  41  жалпы  білім  беретін  орта мектеп  балаларды  жаппай  оқумен  қамту  жұмысы  бойынша  12  364  оқушыға  оқу-

тәрбие  жұмыстарын  ұйымдастыруда.  2014-2015  оқу  жылында  жалпы  білім  сапасы 

57,3%, үлгерім 100 %, негізгі пәндер бойынша 68% құрады.  

2014-2015  оқу  жылы  768  мектеп  бітіруші  түлектер  11-сынып  бітіріп  отыр,  

31 оқушы - «Алтын белгі»,  4 оқушысы - «Үздік аттестат» иегері атанды. 100 балдан 

жоғары  алған  бала  саны  –  157  оқушы.  Аудан  бойынша  орташа  балл  —  80,9%,  

ең жоғары балл — 122.  Дәстүрлі емтиханға қалған оқушы саны — 110.  

2015 жылы мектепке дейінгі балаларды мектепалды әзірлік жұмыстарымен қамту 

бойынша  ауданымызда 2 жеке меншік балабақша-бөбекжайы ашылды; жеке меншік 

балабақша-бөбекжайы  «Балбөбек-Амина»  -  75  орын  және  «Ботақан»  30  орындық. 

Қазіргі уақытта мектепке дейінгі тәрбиемен қамту көрсеткіші - 88,5% 

Аудан,  облыс,  республика  көлемінде  ұйымдастырылған  іс-шараларға  ауда-

нымыздың бірқатар мектептері қатысып, ұстаздары, оқушылары жүлделі орындарды 

иеленді.  Аудандық  олимпиадалардан  1-орын  алған  оқушылар  облыстық  пән 

олимиадаларына қатысып, жоғары сыныптар бойынша ауданымыз облыста 9-орын, 

бастауыш  сыныптар  бойынша  2-орынды  иеленді.  2015  жылы  өткен  облыстық, 

республикалық,  халықаралық  «Асыл  тас»,  «Русский  медвежонок»,  «Тұлпар», 

«Айналайын»,  «Бритиш  бульдог»,  «Кенгуру-математик»,  «Ақбота»,  «Малахит» 

зияткерлік сайыстарға 4085 оқушы қатысып, 801 оқушы І, ІІ, ІІІ орындардың игерлері 

атанды. Бұл былтырғы оқу жылымен салыстырғанда 21%-ға артып отыр. 

Балаларын  қосымша  білім  берумен  қамту  барысында  ауданымызда  «Жас 

техниктер»  станциясы  негізделіп,  үйірмелер  ашылып,  техникалық  бағытта  жұмыс 

істей бастады: алғашқы техникалық үлгілеу; кеме үлгілеу; автокөлік үлгілеу; ұшақ 

үлгілеу; спорттық туризм. 

Салауатты  өмір  салтын  жақсарту  мақсатында  Елбасының  Қазақстан  халқының 

30  пайызы  спортпен  шұғылдануы  тиіс  деген  тапсырмасын  орындау  және  жас-

өспірімдердің  денсаулығын  жақсарту  мақсатында  ауданда  4000-нан  астам  оқушы 

дене шынықтыру және спортпен айналысуда. Спорт мектебіне 1241 оқушы қатысса, 

жас  техниктер  станциясындағы  туризм  бөлімінде  63  оқушымен  қамтылған.  Қысқы 

спорт түрлерінен үнемі соңғы орындардан көрініп келсек, өткен оқу жылында жүлделі 

ІІ  орынды  иеленді.  Ауданымызда  футбол,  волейбол,  қол  күресі,  шахмат,  тоғыз 

құмалақ  және  тағы  басқа  спорт  түрлері  жақсы  қарқынмен  дамып  келеді.  Аягөз 

ауданы  бойынша  1  стандартқа  сай  жасыл  алаңды  орталық  стадион,  17  жасанды 

жабдықталған көпфункционалды жасыл алаңы, 21 хоккей корабы, спорт мектебіндегі  

қазіргі заманның талабына сай  4 спорт залдары тұрғындарға  қызмет  етуде. 
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет