Подвижные игры в подготовке футболисток на начальном этапе к. И. Адамбеков – д п. н., проф., Каз нпу им. Абаяжүктеу 5.11 Kb.

бет9/27
Дата12.03.2017
өлшемі5.11 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27

Тҥйін 
Мақалада іс әрекет жүйесі мен жекелік-бағдарлық пен педагогикалық басқарудың теориясының негізгі мәселеле-
рін сонымен қатар педагогикалық жүйенің интеграциялық моделінің басқару теориясының ережесі, бұған бес ӛзара 
байланысы  бар  бағынышты  модельдер  (маманның  моделі,  оқу  пәндерінің  моделі  басқару  үрдісінің  моделі,  білім 
алушының моделі және оқытушы педагогтың моделі) қарастырылады. 
 
Summary 
In  article  with  position  system-  activity  and  larval-oriented  approach,  as  well  as  the  main  positions  to  theories  of 
management pedagogical system is considered integral model, including five independent interconnected and interdependent 
models – a model of the specialist, model of scholastic discipline, model of management process education, model training 
and model training (the teacher). 

Вестник КазНПУ имени Абая, Серия «Начальная школа и физическая культура», №1 (36), 2013 г. 
 
58 
ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҒЫ АРҚЫЛЫ ЖАСТАРДЫҢ БОЙЫНА ІЗГІЛІК 
ҚАСИЕТТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
 
К.Ә. Әбдрейімова – п.ғ.к., аға оқытушы, 
А.Ж. Тастанова – магистр 
 
Қазіргі таңда еліміздегі дене тәрбиесі жүйесінің негізгі мақсаты ӛсіп келе жатқан жас ұрпақтың психо-
физикалық денсаулығы мен салауатты ӛмір салтын қалыптастыру болып табылады. Осыған орай халық-
ты,  әсіресе  болашақ  жастардың  дене  тәрбиесі  жүйесін  жақсартуға  мемлекет  тарапынан  әр  жыл  сайын 
бірнеше  шаралар  қолданып,  заңдар  қабылдануда.  Мысалы,  Қазақстан  Республикасының  Президенті   
Н.Ә. Назарбаев 1996 жылы «Қазақстан Республикасының 1996-2000 жылдар арасында жалпы бұқаралық 
спортты дамытудың мемлекеттік бағдарламасы» туралы Жарлығына қол қойса, 1997 жылы  «Қазақстан 
2030» бағдарламасын жолдады. Ал 1999 жылы «Қазақстан Республикасының дене мәдениеті және спорт 
туралы»  заңы  қабылданса,  2001  жылы  «Қазақстан  Республикасының  2001-2005  жылдар  аралығындағы 
дене тәрбиесі мен спортты дамытудың мемлекеттік бағдарламасы туралы» жарлығы шықты. Бұл бағдар-
ламалар мен заңдардың ең ӛзекті негізгі мақсаты – дене тәрбиесі саласын дамытуды әлеуметтік тұрғыда 
анықтап, жеке тұлғаны дамытуға жаңаша кӛзқарасын қарап, оған әлемдік ғылым мен прогресс деңгейінде 
білім мен тәрбие беру. Сонымен қатар, ӛркениетті қоғамның ерікті, ӛз бас бостандығын қорғай алатын, 
бүкіл адамзат құндылығын бағалайтын, адамгершілік, имандылық, ізгілік мінез-құлқы қалыптасқан іскер, 
дені  сау,  ой  еңбегі  мен  дене  еңбегіне  бірдей  қабілетті  адамзат  тәрбиелеу.  Сол  себепті  дене  тәрбиесінің 
бала тәрбиесіндегі әлеуметтік ықпалы зор деп есептейміз.  
Сондықтан қазіргі кезде адам ағзасының қорғаныс күшіне, қабілеттілігіне, дене дамуының деңгейіне 
жоғары  талаптар  қойылады.  Оқушылардың  дене  тәрбиесі  әрбір  оқушының  дене  бітімі  жағынан  жан-
жақты дамуын, бұлшық еттерінің болаттай берік болуының және жүрек қан-тамыр жүйелерінің, тыныс 
алу жолдарының, ас қорыту мүшелерінің қалыпты жұмыс істеуін, ӛзінің еркін ӛсуін және денсаулығының 
бір  қалыпты  қалыптасуын  қамтамасыз  етуі  тиіс.  Соңғы  жылдары  мектеп  жасындағы  балалардың  дене 
даярлығы  ахуалының  кӛрсеткіштері  бірнеше  есеге  тӛмендеп  кеткені  байқалады.  Соған  байланысты 
белсенді  қозғалыс  әрекетінің  жеткіліксіздігі  жасӛспірімдердің  әртүрлі  ауруларға  шалдығуына  себепкер 
болады. Дене шынықтыру мен спорт мамандарының айтуы бойынша, қозғалыс даярлығы жасӛспірімдер 
денсаулығының негізгі компоненті, оны ары қарай жетілдіру және дамыта білу мектептегі дене тәрбиесі-
нің негізгі міндеті болып отыр. Бұл мәселені шешу үшін балалармен жүргізілетін сабақтар әсерлі ойын 
түрінде таза ауада,  мазмұны күнделікті жаңартылған түрде ӛткізілуі керектігі айқын кӛрсетілген. Яғни, 
рухани бай, ары таза, ой еңбегіне бойы еңбегі сай, сегіз қырлы, бір сырлы азаматтарды тәрбиелеу талап 
етіледі.  Мұндай  жан-жақты  үйлесімді  жетілген  жасампаз  жастарды  тәрбиелеу  ісі,  әрине,  бүгінгі  таңда 
мектептер  үлесіне  тиюде  және  дене  тәрбиесі  пәні  сабақтары  ерекше  орын  алады,  соның  ішінде  әрбір 
бағытты  кӛздей  отырып  жасалған  дене  қимылы,  жаттығу  тәрбие  жұмысының  нақты  кӛрінісі  болып 
табылады.  Соның  бір  кӛрінісі  ретінде  дене  тәрбиесі  сабағында  қимыл-қозғалыс  жаттығулары  арқылы 
балаларды батылдыққа баптап, сымбатты етіп сомдау және дене қасиеттерін (ептілік, күштілік, тӛзімділік, 
икемділік, жылдамдық) жетілдіріп, күш-қуат беру кӛзделеді.  
Президент  Н.Ә.  Назарбаевтың  «Қазақстан-2030»  стратегиясында  болашақ  қоғам  мүшелерi  –  жастар 
туралы айта келiп: «Бiздiң балаларымыз бiлiгi жоғары жұмысшылар мен фермерлер, инженерлер, банкир-
лер және ӛнер қайраткерлерi, магазиндердiң иелерi, биржа делдалдары және спортшылар болады. Олар 
мұнай,  газ  бен  электр  қуатын,  тамақ  ӛнiмдерiн  ӛндiретiн,  олармен  әлемдiк  экономиканы  қамтамасыз 
ететiн болады» деп бүгiнгi мектепке, мектеп оқушыларына, сондай-ақ спортшыларға да үлкен жауапкер-
шiлiк  жүктеп  отыр.  Елбасының  кӛрегендiкпен  айтылған  бұл  сӛздерi  барлығымызға  болашақ  ұрпақтың 
ізгілікті болып қалыптасуына ерекше мән беру керектiгiн меңзейдi. 
Ізгілік идеясы әл-Фарабидің педагогикалық идеясының негізгі ӛзегі болған. Ол ӛзінің ғылыми еңбекте-
рінде білім берудің ізгілік принципіне негізделуіне ерекше мән берген. Ғұламаның бұл ойы қазіргі кезде 
де  ӛз  мәнін  жойған  емес,  бүгінгі  таңдағы  жаңа  білім  беру  парадигмасы  ретінде  қабылданып  отырған 
ізгілендіру принципі – осының нақты дәлелі. 
Ғұлама әр адамның білімді болуы үшін оның күш-жігерімен қатар, адамдармен қарым-қатынасындағы 
жақсы қасиеттердің, адамдардың бір-біріне деген мейірімділіктерінің, ӛзара кӛмектерінің, жалпы алғанда 
олардың бойындағы ізгілік қасиетінің мол болуының керектігіне ерекше тоқталып ӛткен. 
Платонның «Ұл тәрбиелей отырып жер иесін тәрбиелейміз, қыз тәрбиелей отырып ұлтты тәрбиелей-
міз» деген сӛзінде айтылғандай, біздің халқымыз жас ұрпақты ең жас кезінен дене күші мен рухани күш-
тері шыңдалып ӛсетіндей етіп тәрбиелеуді тәрбие саласының аса маңызды міндеттерінің бірі деп санаған. 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Бастауыш мектеп және дене мәдениеті» сериясы, №1 (36), 2013 ж. 
59 
Ал  Чернышевский  ӛзінің  жазған  еңбектерінде  «Ӛмірдегі  ең  сұлу  нәрсе  адамның  мүсіні»  дей  келе, 
«адам қимылының жеңілдігі мен еркіндігі таң қалдырады. Ӛйткені, ол қасиет тек қана дұрыс қалыптас-
қан,  сымбатты  адамның  әдемі  жүрісі,  әсем  қозғалысы  болып  табылады.  Сондықтан,  сымбаты  дұрыс 
қалыптасып,  дамыған  адамның  белгісі  бізге  ұнайды»  деп,  адам  қимылының  жеңілдігі  мен  әсемдігін, 
сымбатын жоғары бағалап кӛрсетеді. 
Беріректегі  М.Жұмабаев  жазған    еңбектерінде  қарасақ,  тәрбиені  екіге  бӛліп  қарастырады:  1.  Дене 
тәрбиесі; 2. Жан тәрбиесі. Дене тәрбиесіне жеңіл қарауға болмайды. Жан дұрыс қаланса болды, дененің 
қанша керегі бар деп ойлау дұрыс емес. Дене жанның қабы, қап беріп болса, ішіндегі зат та берік болмақ. 
Сау жан сау денеде ғана берік болады деп, дене мәдениетін қалыптастыратын жетілдіруге аса мән берген. 
Себебі балалар мен жасӛспірімдердің дене тәрбиесі ойынмен ӛте тығыз байланысты және оқу практика-
сында ұлттық қозғалмалы ойындарды мәнді әрі тиімді пайдалану балалардың дене қозғалысының сапасы 
мен икемділік қабілеттерін қалыптастырып, оқу-жаттығу сабақтарына қызығушылығын арттыруға едәуір 
септігін тигізеді. Қазіргі кезде дене шынықтыру сабағында балалардың ӛз тілінде ӛздерінің қимыл-қозға-
лыс және спорттық ойындарын ойнауы арқылы оларды қазіргі уақыт талабына сай ұлттық технологиялық 
құрылымдары: ұлттық сана-сезім, ұлттық салт-дәстүр, ұлттық адамгершілік, имандылық қасиетпен қатар 
ізгілікті мінез-құлықтары да қалыптасады. Сол себепті, ұлттық ойындар белгілі бір мақсатқа негізделген 
сипатта болуы керек. Сондай-ақ, олар тек негізгі, дене қасиеттері мен қозғалыс дағдыларын қалыптасты-
руға мүмкіндік туғызып қоймай, ең алдымен, қимылдың мәнерлігін, икемділігін, ырғақтылығын үйлесті-
ре отырып, қозғалыстың әсемділігін қалыптастыруы керек.  
Бүгінгі таңда жас ұрпаққа білім беру мен тәрбиелеу және әлеуметтік-экономикалық  ӛзгерістер адам 
санасындағы  күрделі  жаңғыру  процесімен  астаса  жүріп  жатыр.  Бұл  мәселе  1995  жылдан  бастап  қатты 
қолға  алынды.  Осыған  байланысты  сол  кезде  арнайы  Қазақстан  Республикасында  гуманитарлық  білім 
беру тұжырымдамасы жасалғаны белгілі. Онда: 
«Қоғамды  ізгілендіру  –  ХХI  ғасырдың  табалдырығындағы  ӛркениетті  дамудың  талабы,  мұның  ӛзі 
әлеуметтік  қатынастарды  ұйымдастырудың  тиімді  нысандарына  қол  жетуіне  байланысты  болып  отыр. 
Әрі бұл қатынастарда алдымен әлемнің тұтқасы ретінде адам аса айшықтана кӛрінуге тиіс» деген. Білім 
беруді ізгілендіру адамзат үйлесімділігін қалыпқа келтірумен ғана шектелмейді, жаңа «рухани педагоги-
ка» парадигмаларын қайтадан ӛңдеп шыққанды құптайды. Ӛйткені қоғамның ізгі ойлары мен моральдік 
құндылықтары білім берудің адамгершілік-рухани ұстанымдарына тәуелді келеді. 
Бұл айтылғандардың барлығы қазіргі кездегі жастардың бойындағы ізгілікті қасиеттердің туындауына 
әкеледі. Осылайша бүгінгі күнде педагогикада ізгілікті білім беру оқушыларға ұлттық және жалпыадам-
заттық құндылықтар негізінде білім беру болса, ұрпақты құндылықтар арқылы дамытуға, мәдени дағды-
ларды игеруге, ӛз жауапкершілігін арттыруға, ізгілік тәрбиесіне тәрбиелеу дене шынықтыру және спорт 
сабақтарында кеңінен ӛріс алатындығы айқын болып отыр. 
Сондықтан да дене тәрбиесінің мәнін бүгінгі жаңа заман талабына сәйкес қарастыру – бұл адамды ӛзі 
ӛмір сүрген ортаның жемісі ғана емес, сол ортадағы дене мәдениеті, адамгершілік қарым-қатынасы әреке-
тімен кӛрінетін субъект деп танылуымен айқындалады. 
Дене  тәрбиесінің  әлеуметтік  жүйе  және  қоғамдық  құбылыс  есебінде  дене  тәрбиесі  жүйесін,  оның 
қалыптасуы мен дамуының негізгі заңдылықтарын, оның қызметі мен құрылымын танып, білудің қажет-
тілігі  білім  мен  тәрбие  талаптарына  сәйкес,  ӛсіп  келе  жатқан  ұрпақтың  дене  тәрбиесін  қамтамасыз  ету 
үшін керек. Дене тәрбиесі тек мектептегі дене шынықтыру сабағы ғана емес, ол сабақтан тыс, мектептен 
де тыс денсаулыққа байланысты шаралар жүйесі екенін ескерсек, қазіргі кезеңдегі білім беру орындарын-
дағы дене тәрбиесінің жүйесі жастардың денсаулықтарын нығайтумен қоса, тұлға бойындағы биология-
лық-психологиялық  қажеттіліктердің  жан-жақты  жетілуіне,  ӛмірге  белсенді  ұстаным  мен  ізгілікті 
қатынастарын дамытуды меңзейді. 
Осылайша, дене тәрбиесі сабағында оқушылардың ізгілік қасиетін қалыптастыру жоғарыда айтылған 
құзіреттіліктер  мен  жалпы  адамзаттық  құндылықтарды  бағалауға,  дүниені  және  ӛзін-ӛзі  танып-білуге, 
түсінуге, айналасындағы адамдармен саналы қарым-қатынас жасауға, ӛз бойындағы адамгершілік қасиет-
терді үнемі дамытуға  ынталандыратын күш болып табылады.  
 
1.
 
Қазақстан Республикасы  Президентінің Жарлығы. Қазақстан Республикасында 1996-2000 жылдар аралы-
ғында бұқаралық спортта дамыту туралы мемлекеттік бағдарламасы. // 1996-19 желтоқсан. - №3276. 
2.
 
Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан-2030». Ел Президентінің Қазақстан халқына жолдау. – Алматы, 1998.  
3.
 
Қазақстан Республикасының Дене мәдениеті және спорт туралы Заңы. 1999 ж. 2 желтоқсан. -  №490-13 
ҚР//Sport. 2000. - №1. 4-11 қаңтар. 
4.
 
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы. Қазақстан Республикасы дене шынықтыру және спорт-
ты дамытудың 2001-2005 жылдар аралығындағы мемлекеттік бағдарламасы туралы. - №571 – Астана, 2001 ж. 

Вестник КазНПУ имени Абая, Серия «Начальная школа и физическая культура», №1 (36), 2013 г. 
 
60 
5.
 
әл-Фараби. Әлеуметтік-этникалық трактаттар. – Алматы: Ғылым, 1995 – 210 б. 
6.
 
Абдреимова  К.А.  Диалог  және  ізгілік:  қарым-қатынас  қырлары:  Монография.  –  Алматы:  Абай  атындағы 
ҚазҰПУ, 2010. 
 
Тҥйін 
Мақалада  қазіргі  кездегі  жастардың  бойындағы  ізгілік,  тұлғалық  қасиеттерін  дене  шынықтыру  сабағы  арқылы 
қалыптастыру жайлы айтылады. 
 
Резюме 
В  данной  статье  рассматриваются  о  формировании  личностных  качеств  современной  молодежи  через  занятия 
физической культуры. 
 
Summary 
In given article is considered about shaping larval quality modern youth through occupations of the physical culture.                                                            
 
РАБОТА С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
Л.Жданова – к.п.н. 
 
В  Американском  Университете  в  Центральной  Азии  курс  итальянского  языка  изучается  в  качестве 
элективного.  Студенты  разных  специальностей  и  разных  курсов  могут  записаться  на  тот  или  иной 
элективный  курс,  и  поэтому  перед  преподавателем  стоит  проблема  объединения  студентов,  создания 
коллектива единомышленников.  
В нашей республике отсутствует среда для общения, что негативно сказывается на выборе итальянско-
го  языка.  Ожидания,  связанные  с  образованием  Кыргызско-Итальянской  Ассоциации  Друзей  Италии, 
которая ставит своей целью расширение культурных и образовательных связей между двумя странами, в 
настоящее время, не оправдываются. Таким образом, стимулом для изучения итальянского языка являет-
ся  только  интерес  самого  преподавателя  к  языку  и  к  культуре  страны  изучаемого  языка,  который  он 
старается привить и студентам.  
На  начальном  этапе  обучения  итальянскому  языку,  когда  идет  процесс  накопления  лексических  и 
грамматических знаний, студентам трудно дается не только диалогическая, но и монологическая речь. За 
фонетической  легкостью  итальянского  языка  кроется  подводная  часть  айсберга:  грамматика  и  лексика. 
Кроме  того,  на  артикуляцию  звуков  и  чтение  слов  сильное  влияние  оказывает  английский  язык,  что 
связано  с  его  доминирующим  положением  в  нашем  университете.  Чтобы  «разговорить  студентов»,  на 
своих уроках преподаватель часто использует различные приемы, в том числе и ролевые игры, основан-
ные на изученном материале В игровой обстановке студент выступает в разных ролях: задает вопросы и 
отвечает на них. Работа проходит не только в парах, но в небольших группах по 2-4 человека, в зависимо-
сти от предложенной ситуации. 
Составление  кроссвордов  является  одной  из  творческих  работ.  Иногда  такой  вид  работы  заменяет 
лексический  тест.  Ведь,  чтобы  составить  задания  и  расположить  все  слова  по  клеточкам,  необходима 
большая лексическая и грамматическая подготовка. Причем, игра в кроссворд очень популярна. Студен-
ты составляют кроссворды, используя различный лексический материал. Это могут быть темы: «Овощи и 
фрукты», «Предметы мебели», «Одежда» и т.д. Каждый студент получает задание составить свой кросс-
ворд, а затем имеет счастливую для себя возможность сформулировать вопросы и представить их всей 
группе. Трудно выразить словами радость студента, когда ответ знает только он. 
На уроках студенты смотрят видео фильмы, наглядно повествующие об истории Италии, не только на 
итальянском  языке,  но  и  на  русском  или  английском  языках.  Это,  например,  художественные  ленты 
«Спартак»,  «Жизнь  прекрасна»,  или  фильмы,  основанные  на  произведениях  об  итальянских  нравах  и 
обычаях. В частности, это «Ромео и Джульетта», снятый на улицах и во дворцах Вероны, местах действия 
трагедии В.Шекспира, «Плащ Казановы», показывающий знаменитые каналы Венеции с гондольерами, 
ее  шумные  таверны  и  даже  наводнение  на  площади  Сан  Марко.  Фильмы,  снятые  по  произведениям 
итальянских  композиторов,  такие  как,  «Травиата»,  в  котором  звучит  чудесная  музыка  Дж.  Верди  и 
замечательные голоса Марии Стратос и Пласидо Доминго. Студенты очень ценят эти уроки. Преподава-
тель  учит  студентов  не  только  следить  за  сюжетом,  но  обращать  внимание  на  детали  одежды,  мебель, 
поведение героев, организацию праздников, предметы быта, т.е. на все, что касается итальянской цивили-
зации.  После  просмотра  студенты,  либо  пишут  тест  на  знание  показанных  деталей  или  событий,  либо 
готовят сообщения о композиторе, писателе, режиссере, либо проводят «Круглый стол» с обсуждением 
интересных вопросов.   

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Бастауыш мектеп және дене мәдениеті» сериясы, №1 (36), 2013 ж. 
61 
В нашем университете существует Итальянский клуб, членами которого становятся все желающие, но, 
в основном, это те, кто изучает итальянский язык. Именно в рамках клуба студенты готовят выступления 
для университетских праздников, выпускают к ним газеты. Так, например, ко дню рождения Рима – 21 
апреля – студенты выпустили красочную газету с фотографиями вечного города, легендой об основании 
Рима, историей макаронных изделий, так любимых итальянцами. Эта статья была украшена настоящими 
макаронами! Такую работу в нашем университете выполняют только студенты, изучающие итальянский 
язык.  Члены  клуба  обмениваются  рецептами  итальянской  кухни  и  угощают  друг  друга  различными 
блюдами. Студенты нашего университета подготовили проект – презентацию в виде большого плаката, 
рассказывающего  о  современной  жизни  Италии  на  итальянском  языке.  Плакат  повесили  напротив 
кафедры, и он привлекал внимание не только своей красочностью, но и оригинальностью. Его украшали 
свитки разноцветной бумаги с рецептами итальянской кухни и текстами популярных песен. К праздникам 
(Рождество, Новый год, день Святого Валентина и т.д.) преподаватель предлагает студентам посвятить 
друг другу стихи или просто теплые слова, причем, обязательно на итальянском языке. Студенты вместе с 
преподавателем  посещают  театральные  спектакли,  которых,  к  сожаленью,  не  так  много.  Иногда  для 
студентов это бывает первым посещением театра вообще. Так, в театре оперы и балета им. Малдыбаева 
слушали оперы на  музыку Дж. Верди «Риголетто» и «Аида», смотрели балет А.Хачатуряна «Спартак». В 
Русском драматическом театре побывали на спектакле по пьесе Гольдони «Трактирщица». 
При  изучении  темы,  посвященной  итальянскому  искусству,  преподаватель  и  студенты  обязательно 
посещают  Музей  изобразительных  искусств,  где  можно  увидеть  произведения  живописцев  Италии,  а 
также копии античных скульптур, подаренных Лувром. 
Другим  видом  стимулирования  интереса  к  итальянскому  языку  является  современная  итальянская 
песня.  Красивая  мелодия  и  напевный  язык  сами  по  себе  привлекают  внимание  студентов,  но  потом  у 
многих возникает желание узнать, о чем же эта песня. В таком случае преподаватель предлагает студен-
там  самостоятельно  отыскать  слова  через  сеть  Интернет,  –  это  возможно,  поскольку  каждый  студент 
нашего  университета  имеет  доступ  к  компьютеру,  либо  попытаться  записать  слова  на  слух.  Это  более 
сложно,  но  не  менее  привлекательно,  так  как  можно  проверить  свои  способности  слушать  и  слышать
ведь в песне меняется не только ударение, но часто проглатываются слоги и буквы, да и каждый исполни-
тель  вносит  свою  интонацию  в  интерпретацию  песни.  Этот  вид  работы  очень  нравится  студентам,  и 
можно слышать, как они распевают не только на уроке, но и на переменах, записывают песни на мобиль-
ный телефон, ходят в караоке-клуб, где поют от всей души. 
Не менее интересным является и использование оригинальных текстов на уроках, что преподаватель 
делает довольно часто. К сожалению, трудно найти книги на итальянском языке в нашей республике, но, 
благодаря усилиям преподавателя, в библиотеке нашего университета каждый студент может получить 
не  только  учебник,  но  и  дополнительную  литературу.  Например,  «202  истории  о  Ходже  Насреддине», 
«Маленький принц» А.Сент-Экзюпери, «Новеллы и сказки» Итало Кальвино, небольшой сборник расска-
зов  современных  итальянских  писателей.  Вся  эта  дополнительная  литература  активно  используется  на 
уроках. Студенты читают произведения, как дома, так и на уроке, выписывают новые слова и выражения, 
заучивают их и применяют при пересказе или при ответе на вопросы. 
В  данной  статье  хотелось  бы  привести  конкретный  пример  работы  с  литературным  текстом.  После 
изучения  трех  типов  спряжения  итальянских  глаголов  преподаватель  предложил  вниманию  студентов 
поэтический текст под названием «Любите деревья»: 
 
Любите деревья 
Молодое  дерево  как  ребенок.  Когда  теплой  весной  солнце  согревает  его,  оно  распускает  почки  и 
листья и распространяет вокруг себя такую сладость, какая льется только из глаз ребенка. Со време-
нем, дерево набирает силу, простирает свои ветви, одевается листьями и шелестит, и дрожит, и поет, 
когда дует ветер. Тот, кто обижает дерево, имеет плохую душу, как и тот, кто обижает животное. 
Любите деревья! Любите их за зелень листьев, за аромат их цветов, за вкус их плодов, за наслаждение, 
которое  дарит  их  тень.  Любите  их,  потому  что  они  полезны  человеку,  потому  что  делают  природу 
красивее, потому что защищают птиц... 
 
Amate gli alberi 
Un  albero  giovane  è  come  un  bambino/  Quando  il  sole  lo  riscalda?  Nella  tiepida  primavera,  apre  le 
gemme,mette  le  foglie  e  diffonde  intorno  a  se  la  stessa  dolcezza  che  viene  dagli  occhi  dei  fanciulli.  In  seguito 
l’albero è acquista vigore, espande i suoi rami, si riveste di foglie, e mormora, e freme, e canta, quando il vento 
sofia. Chi oofende un albero è cattivo d’animo come chi offende un animale. Amate gli alberi. Amateli per il verde 
delle  loro  foglie,  per  il  profumo  dei  loro  fiori,  per  la  bonta  delle  loro  frutta,  per  la  delizia  delle  loro  ombre. 
Amateli, perchè sono utili all’uomo, perchè rendono più bella la campagna, perchè proteggono gli uccelli... 

Вестник КазНПУ имени Абая, Серия «Начальная школа и физическая культура», №1 (36), 2013 г. 
 
62 
Этот текст дает возможность поработать и с лексикой и с грамматикой, и, одновременно, настраивает 
на лирический лад. После прочтения текста и уточнения значений незнакомых слов с помощью словари-
ка, который прилагался к тексту, преподаватель предложил студентам найти в тексте все существитель-
ные, обозначающие части дерева:  
Почки – gemme; листья – foglie; цветы – fiori; плоды – frutta; ветви – rami 
И  дать  их  единственную  и  множественную  формы  с  указанием  определенного  и  неопределенного 
артикля.  
Затем студенты нашли все глаголы, с помощью которых описывалось дерево 
Дрожать  –  fremere;  раскрывать  –  aprire;  согревать  –  riscaldare;  шелестеть  –  mormorare;  защищать  – 
proteggere 
Далее студенты нашли прилагательные, описывающие деревья 
Теплый – tiepido; полезный – utile; плохой – cattivo 
Затем абстрактные понятия 
Доброта – bontà; сладость –  dolcezza; наслаждение – delizia; душа – animo; сила – vigore 
И наконец, существительные, обозначающие тех, кто пользуется деревьями 
Ребенок – fanciullo; человек – uomo; птица – ucello; животное – animale 
Причем, все слова нужно было поставить в начальную форму, т.е. единственное число для существи-
тельных и прилагательных, инфинитив или неопределенная форма глагола, неопределенный или опреде-
ленный артикль. Все слова были написаны на доске и в тетрадях.  
Затем преподаватель предложил студентам образовать 3 небольшие группы. Это процесс игровой, так 
как  преподаватель  имеет  в  своей  сумке  «волшебный»  непроницаемый  мешочек,  в  котором  хранятся 
мелкие  предметы:  пуговицы,  семена  и  т.д.  Вынимая  из  него  предметы  наугад,  студенты  ищут  свою 
группу, каждый раз это разные варианты групп. Образовавшиеся группы получили задание написать свой 
рассказ о деревьях, используя изученную лексику, но выбрав только то, что понравилось. Вот что у них 
получилось: 
 
Красота деревьев. 
 
 
 
Каждое  дерево  –  это  жизнь.  Оно  распространяет  силу  и 
дает жизнь. Каждая ветка и каждый лист имеет душу Он 
сам является новой жизнью. Листья защищают дерево от 
ветра  и  от  холода.  Когда  дерево  дрожит  и  шелестит,  мы 
получаем наслаждение. Плохие люди не любят и обижают 
деревья. 
La bellezza degli alberi.  
Ogni albero è la vita. Esso diffonde il vigore e da l’altra 
vita.  Ogni  ramo  ed  ogni  foglia  ha  il  suo  animo.  Le 
foglie  proteggono  l’albero  dal  vento  e  dal  freddo. 
Quando  l’albero  mormora  e  freme,  noi  acquistiamo 
della  delizia.  La  gente  cattiva  non  ama  ed  offende  gli 
alberi. 
Дерево – это жизнь! 
 
Дерево  красиво,  полезно  и  необходимо.  Ветки,  цветы  и 
листья дерева красивы и душисты. Весной дерево светлое 
с  красивыми  душистыми  цветами.  Летом  деревья  имеют 
темно-зеленые листья, которые дают тень. Осенью деревья 
разноцветные:  желтые,  красные,  коричневые,  оранжевые. 
Они  дают  много  фруктов.  Зимой  деревья  покрываются 
снегом,  они  совсем  белые.  Деревья  имеют  добрую  душу. 
Когда листья дерева шелестят, дрожат, поют, душа челове-
ка блаженно отдыхает. 
L’albero è la vita!  
L’albero  è  bello,  utile  e  necessario.  L’albero  è  bello, 
utile e necessario e diffondono il profumo. In primavera 
l’albero  è  chiaro  con  i  bei  fiori.  In  estate  l’albero  ha 
delle foglie verdi scuri, e danno l’ombra. In autunno gli 
alberi  sono  di  molti  colori:  gialli,  rossi,  marroni, 
arancioni. Danno molte fruttà dolci.  
In  inverno  gli  alberi  si  ricopertono  da  neve,  sono  tutti 
bianchi.  Gli  alberi  hanno  il  buon  animo.  Quando  le 
foglie  dell’albero  mormorano,  fremono,  cantano, 
l’animo dell’uomo si riposa beatamente. 
Мы должны любить деревья.  
Они  вокруг  нас:  на  улицах,  в  садах  и  в  парках.  Жарким 
летом деревья дают тень и наслаждение прохладой. Утром 
мы  просыпаемся  с  песнями  птиц  и  шелестом  листьев. 
Осенью  они  дают  сладкие  плоды.  Когда  идет  дождь, 
деревья  дрожат.  Зимой  они  спят  под  снегом.  Теплой 
весной они просыпаются, распускают почки, одеваются в 
листья и жизнь начинается снова. 
Dobbiamo amare gli alberi.  
Essi  sono  intorno  a  noi:  nelle  vie,  nei  giardini  e  nei 
parchi.  In  estate  caldo  gli  alberi  danno  l  ‘ombra  e  la 
delizia  del  fresco.  Di  mattina  noi  ci  svegliamo  con  i 
canzoni  degli  uccelli  e  la  mormora  delle  foglie.  In 
autunno  gli  alberi  danno  delle  fruttà  dolci.  Quando 
piove,  gli  alberi  fremono.  Durante  inverno  essi 
dormono  sotto  la  neve.  In  primavera  tiepida  essi  si 
svegliano,  approno  le  gemme,  mettono  le  foglie  e  la 
vita ricomincia. 
 
Групповые тексты получились разные, но во всех присутствует творческий подход к поставленному 
заданию. Студенты использовали  не только  новую  лексику, но и изученную  ранее,  например  названия 
цветов,  местоименные  глаголы,  подробно  описали  состояние  природы  в  зависимости  от  времени  года. 
Неоднократное обращение к изучаемому тексту дает гарантию запоминания без зазубривания, не только 
отдельных слов, но и выражений и целых предложений. 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Бастауыш мектеп және дене мәдениеті» сериясы, №1 (36), 2013 ж. 
63 
На этот вид работы преподаватель отвел ограниченное время – 10 минут, что настроило на совмест-
ный поиск нужных слов и выражений, ответственный подход к творческой работе. А наличие в группах 
студентов  разного  уровня,  дало  возможность  более  сильным  помогать  более  слабым,  и,  как  результат, 
составить  текст  с  наименьшим  количеством  ошибок.  Кроме  того,  все  студенты  получили  возможность 
высказать свою точку зрения, не боясь ошибиться, так как благожелательное отношение не только препо-
давателя, но и всех студентов друг к другу создает атмосферу доверия, что так важно в коллективе.  
Этот вид работы завершился презентацией всех работ. Очень важный этап в работе – ее оценка, оценка 
коллективная, так как каждая группа выходила к доске, и кто-то один зачитывал текст. При этом препода-
ватель выступал только в роли слушателя. Никаких исправлений ошибок не было, каждая презентация 
завершалась аплодисментами всей группы, что означало успех и еще раз подчеркивало доброжелательное 
отношение к работе любого объема и качества. Студенты пришли учиться и, выбрав этот курс, не должны 
быть  разочарованы  в  собственных  способностях.  Конечно,  есть  виды  работы,  работы  скрупулезной, 
каждодневной, когда без исправления ошибок не обойтись, но на данном уроке стояла иная цель, цель 
научиться читать текст и, используя все накопленные знания и новые, только что полученные, попытать-
ся  создать,  сотворить  свое  собственное  произведение.  Только  литературное  произведение  дает  такие 
возможности, предоставляя каждому самостоятельно найти ответ на свой вопрос. 
Поработав все вместе, в группе, студенты перешли к заключительному заданию – написанию стихот-
ворения о дереве всего в пять строк, где 
-
 
в первой строке звучит тема, то есть, дерево 
-
 
во второй строке даются два прилагательных, характеризующих тему, 
-
 
в третьей строке три глагола, превращающих тему в действие, причем, глаголы можно употреблять в 
инфинитиве, 
-
 
в четвертой строке заключена главная мысль из 4 слов о теме. 
-
 
и  пятая  строка  заключает  стихотворение  словом  –  синонимом  теме,  которое  выражает  отношение 
автора к теме. 
Сначала прозвучали слова студентов о том, что они не пишут стихов, но получив задание и услышав 
от преподавателя: «А Вы попробуйте!», студенты приступили к работе, на которую было дано 5 минут 
времени. В помощь студентам была доска с написанными существительными, прилагательными, глагола-
ми, текст, над которым работала группа, опыт совместного творчества в малой группе и, самое главное, та 
доброжелательная обстановка на уроке, которая только поощряла.  
Пять минут пролетели, и вот какие стихи получились: 
Дерево 
 
 
 
 
 
 
Albero 
Зеленое и полезное   
 
 
 
verdeeutile 
Защищает, распространяет, простирает 
 
ptotegge, diffonde, espande 
Наслаждение, доброта, запах, сладость 
 
delizia, bonta, profumoedolcezza 
Душажизни. 
 
 
 
 
Animo della vita. 
 
Дерево 
 
 
 
 
 
 
Albero 
Большоеимолодое   
 
 
 
grande e giovane 
Защищает, растет, дышит   
 
 
protegge, cresce, respira 
Дерево – жизнь и доброта для людей   
 
albero è vitaebontaperuomo 
Мир. 
 
 
 
 
 
Il mondo. 
 
Дерево 
 
 
 
 
 
 
Albero   
 
Полезное, красивое  
 
 
 
utile e bello 
Защищать, давать, любить   
 
 
ptoteggere, dare, amare 
Дает жизнь как наслаждение 
 
 
dà lavitacondelizia 
Сила. 
 
 
 
 
 
Vigore. 
 
Дерево 
 
 
 
 
 
 
Albero 
Молодоеисвежее   
 
 
 
giovaneefresco 
Дает, распространяет и защищает   
 
da, diffondeeprotegge 
Наслаждениефруктамиитенью 
 
 
Delizia delle frutta e del’ombra 
Зелень. 
 
 
 
 
 
Il verde. 
 
Дерево 
 
 
 
 
 
 
Albero 
Доброеикрасивое   
 
 
 
buonoebello 
Поетизащищает, даетпрохладу 
 
 
cantaeprotegge, dailfresco 
Имеетруки, ноги, волосыидушу 
 
 
hamani, gambe, cappelli,animo 
Как человек. 
 
 
 
 
Comeunuomo. 

Вестник КазНПУ имени Абая, Серия «Начальная школа и физическая культура», №1 (36), 2013 г. 
 
64 
Студенты по очереди выходили к доске и вслух читали свои первые стихи о дереве. Каждое произве-
дение группа  награждала  аплодисментами. Так,  всей группой была написана поэма о дереве, при  этом 
был проработан текст, повторены правила спряжения глаголов, согласование существительных и прила-
гательных в роде и числе. Но самое главное заключается в проверке своих сил, в победе над страхом и 
неуверенностью в себе. Радостью светятся глаза, улыбки на лицах. Впервые, самостоятельно на иностран-
ном  языке  написал  студент  стихотворение  и  доволен.  И  он  уже  никогда  не  сможет  обидеть  дерево, 
которому посвятил свое произведение.  
Студенты, как личности, находятся в постоянном поиске новых знаний, которые в процессе накопле-
ния  дают  им  возможность  перейти  в  новое  качество  высокообразованных  и  воспитанных  людей.  Этот 
процесс бесконечен и зависит не только от среды, университета, преподавателей, но и от желания самого 
студента  к  самосовершенствованию,  что  является  важным  путем  формирования  личности,  развития 
способностей, приобретения знаний и умений. 
 

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал