Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастадыжүктеу 15.14 Mb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата09.01.2017
өлшемі15.14 Mb.
  1   2   3   4

1

1

Т А Ғ Л Ы МҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

№6 (104)


27 қыркүйек

2013 жыл


www.kazmkpu.kz

Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады

№6 (104)


27 қыркүйек

2013 жыл


Ұшқан ұямен 

қауышу

Қоғам 

ұйытқысы – 

қазақ тілі

5-бетте

6-бетте

8-бетте

Қыздар қазақша 

сөйлеуге 

шақырды

Елбасы Н. .Назарбаевтың 

«Қазақстан – 2050» стратегия-

сы – қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты» атты 

Қазақстан халқына жасаған 

Жолдауы еліміздегі барлық 

мемлекеттік және мемлекеттік 

емес құрылымдарға жаңа серпін 

беріп, олардың  з стратегиялары 

мен іс-шаралар жоспарын қайта 

қарауға міндет жүктегені белгілі. 

О л а р д ы ң   і ш і н д е   б а р л ы ғ ы 

д е р л і к   б а ғ ы т - б а ғ д а р л а р ы н а 

згерту мен толықтыру енгізіп 

жатыр. Осы секілді 23 қыркүйек 

күні Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университеті де 

р е к т о р   Д и н а р   Ж ү с і п ә л і қ ы з ы 

Н кетаеваның тікелей бастама-

сымен университеттің 2013-2020 

жылдарға арналған даму стратегия-

сын жаңа нұсқада талқылады.

Еске сала кетейік, универси-

т е т   с т р а  т е г и я с ы н ы ң   б а с т ы 

мақсаты – Қазақ мемлекеттік 

қыз дар  пе да  гогикалық  универ-

ситетінің Қазақстанның педа-

гогикалық жоғары мектебінің 

к ш б а с ш ы с ы   п о з и ц и я с ы н 

қалыптастыру және нығайту.

Стратегия ҚР Президентінің 

Қазақстан халқына Жолдауы, 

Қ а з а қ с т а н   Р е с п у б л и к а с ы н д а 

білім бе руді дамытудың 2011-2020 

жыл дарға арналған мемлекет-

тік бағдарламасы, Қазақстан 

Республикасының «Ғылым ту-

р а л ы »   З а ң ы ,   Қ Р   Б і л і м   ж ә н е 

ғылым министрлігінің 2011-2015 

жылдарға арналған даму стра-

тегиясы және т.б. құжаттардың 

негізінде жасалынып, 2011 жылы 

кең ау қымда университетте  ткен 

тал қылаулар нәтижесінде бі рауыз-

дан қабылданған болатын. Енді 

мемлекеттің алдына Елбасы қойған 

жаңа асқаралы асу «Қазақстан – 

2050» стратегиясы уни верситеттің 

басты құжатына жаңа к зқарас пен 

жаңғырған идея қажет етіп отыр. 

Бұл – уақыта талабы екені с зсіз.

(Жалғасы 2-бетте)

Д е м е к ,   а л д а ғ ы   у а қ ы т т а 

мемлекеттік мереке ретінде той-

ланатын бұл күн Тәуелсіз елдің 

тұғырын айшықтайтын айтулы 

күннің бірі болмақ. Бұл мере-

ке  мірдің әртүрлі салаларын-

да жаңа жетістіктерге жетуге 

берік негіз болып табылатын 

мықты отбасының дәстүрлерін 

нығайтып, к бейте түсері с зсіз. 

йткені, Отбасы күні мерекесінің 

мазмұны терең, дәрежесі жоғары. 

Отбасы – қасиетті құндылық. Отба-

сы – адам баласының түп тамыры, 

жер бе тіндегі саялы бағы, меншікті 

мекені, алтын ұясы. «Отан – от-

басынан басталады» десек, үлкен 

мемлекеттің тағдыры «кіші мем-

лекеттердің» тағылымына байла-

нысты қалыптасады, бет келбеті 

айқындалады. Адамның жеке 

басының алғашқы қалыптасуы 

отбасынан басталады. Оның ер 

жетіп  суі, бойындағы алғашқы 

адамгершілік белгілер отбасында 

қалыптасады, сондықтан да туған 

үйдің жылуы – оның к кірегінде 

к п   ж ы л д а р   б о й ы   с а қ т а л ы п , 

мәңгі есінде жүреді. Ақын с зімен 

айтқанда, «Отбасы – табиғат 

сыйлаған кереметтердің бірі» де-

сек артық емес.Жеке адамның 

бойындағы ар-ұяты, ақыл-ойы, 

адамгершілігі, басқа адамдармен 

қарым-қатынасы, мәдениетті лікті 

тәрбиелеу отбасынан бастала ды. 

Сондықтан, отбасы  те қажетті, 

басқадай ешнәрсемен ауыстыруға 

болмайтын баспалдақ. Отба сы – 

сыйластық, жарастық орнаған орта. 

Отбасы – бала тәрбиесінің ең ал-

ғашқы ұжымы. 

(Жалғасы 3-бетте)

Қыркүйек айының 

алғашқы жексенбісінде 

тұңғыш рет 

елімізде Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың 

тікелей бастамасымен 

Отбасы күні аталып 

өтті. Күнтізбеге 

енген жаңа мереке 

туралы Жарлыққа 

Елбасы осы жылдың 

наурыз айының 1 

жұлдызында қол 

қойды. Салтанатты 

жағдайда қол қояр 

тұста Н.Ә.Назарбаев 

«Мемлекет – 

отбасынан 

басталатынын 

және біздің қоғамда 

негізгі отбасылық 

құндылықтарды 

нығайтудың 

маңыздылығына 

ерекше назар аударып 

отырғандығын тағы 

да атап өткім келеді» 

деген болатын.

ОТАН ОТБАСЫНАН 

БАСТАЛАДЫ

Тілге құрмет – елге құрметҚазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 

22 қыркүйек Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

тіл мерекесіне орай «Туған тілім – тәуелсіздік тұғырым» 

атты Тіл апталығын өткізді. Ана тілін ұлықтаған шараның 

ашылу салтанатына студенттер қауымы үшін парасатты 

ой-пікір білдіруге ақын, М.Мақатаев атындағы сыйлықтың 

иегері Оразақын Асқар мен қоғам қайраткері, Дүниежүзі 

қазақтары қауымдастығының төраға орынбасары Сұлтанәлі 

Балғабаев қонаққа келді.

Ұлттың жаны, мемлекеттің 

айнасы болған қазақ тілінің 

мәртебесін к теріп, бүгінгі 

қоғамдағы маңыздылығын 

а р т т ы р у ,   ж а с т а р д ы ң   б о й -

ы н д а   п а т р и о т т ы қ   с е з і м д і 

ояту, қазақ тілін құрметтеу, 

қ а д і р - қ а с и е т і н   ұ ғ ы н д ы р у 

мақсатында ұйымдастырған 

Тіл апталығы студенттер үшін 

де, ғалымдар мен оқытушылар 

үшін де орны б лек шара. 

Ұ л т ы м ы з д ы ң   б а й л ы ғ ы , 

баға жетпес қазынасы қазақ 

тілінің маңыздылығын жете 

түсіндіріп, Тіл апталығының 

салтанатты түрде ашылуын-

да с з алған педагогика және 

психология факультетінің де-

каны, п.ғ.докторы, профес-

сор С.Н.Жиенбаева: «Арна-

улы және орта мектептерге 

педагог дайындап отырған 

жоғарғы оқу орны, әрі Ана 

тілімізге деген үлкен құрметтің 

белгісі ретінде арнайы Тіл 

апталығын ашып отырмыз. 

Бұл апталық дәстүрге айналған 

ш а р а .   Б и ы л ғ ы   а п т а л ы қ т а 

мемлекеттік тілдің құрметіне 

д ңгелек үстел, семинар, ашық 

сабақтар  ткізіледі. 

(Жалғасы 5-бетте)

Университеттің 

даму көкжиегі 

талқыланды

ФРАНЦИЯ 

делегациясы қонақта 21 қыркүйек күні Қазақстан-Франция 

арасындағы ынтымақтастыққа 

сәйкес, Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университеті Франция 

делегациясын қабылдады. 

(Жалғасы 2-бетте)

2

2

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№6 (104)

27 қыркүйек

2013 жыл

А Қ П А Р А Т

Франция делегациясы қонақта

Үздіктер анықталған 

ішкі рейтинг

(Басы 1-бетте)

Кездесуде Қыздар университетінің 

басшылығы және оқытушы-профессорлар 

құрамы Францияның алдыңғы қатарлы 

ЖОО жетекшілерімен екі жақты ынты-

мақтастық мәселелерін талқылады.

Қ а з а қ с т а н   м е н   Ф р а н ц и я   е л д е р і 

ара сындағы білім беру саласы бойын-

ша қарым-қатынасты дамыту жолын-

да ұйымдастырылған басқосудың бас-

ты мақсаты – халықаралық білім беру 

стан дарттары бойынша академиялық 

ұтқырлықты дамыту.

Француздық делегация құрамы: Ан-

туан Грассэн – «Campus France» бас ди-

ректоры («Campus France» - шетелдерде 

француз жоғары оқу орнын дамытуға 

байланысты ұлттық ұйымдарға басшылық 

жасайтын мемлекеттік агенттік), Франсуа 

Прадаль – «Campus France», Азия және 

CNOUS бағ дарламасы бойынша француздық 

ұлт тық мектептер мен университеттердің 

Еуро палық департамент басшысы, Фран-

циядағы шетел студенттерін қабылдау – 

Қа зақстанмен  ынтымақтастығы  туралы 

ұйым ның ұлттық орталығының  кілі, 

Еуро палық департаменті ұлттық француз 

орталығының мектеп және университет 

бағдарламаларының басшысы, Серж Бо-

риас – «Campus France»-тың Қазақстанмен 

ынтымақтастық ж нінде жауапты маманы, 

Северии Ван Гастел – ҚР-дағы Фран-

ция елшілігінің университеттің ынты-

мақ тастық ж ніндегі атташесі, Роберт 

Шератт – Леон университетінің  кілі, 

Квен тин Рено –Францияның НЕОМА 

бизнес-мектебінің  кілі, Михаил Пан-

филов – Лотарингия университетінде 

Қазақ станмен ынтымақтастық жобасы-

ның жетекшісі, Эндрю Роберт – Евро-

мед (EuromedManagement) менеджмент 

мектебінің халықаралық қатынастар 

қызметінің жетекшісі, Марсель қ., Юлия 

Алябина, Сандрин Канадасс, Жаклин 

Р о п е л л и н ,   Т е с с а   Л а у   –   Л о т а р и н г и я 

университетінің аспиранттары.

Ф р а н ц и я   Д е л е г а ц и я с ы н   Қ ы з д а р 

университетінің ректоры Д.Ж.Н кетаева 

қабылдап, оқу ордасының тарихымен, 

жалпы білім беру жұмыстарымен та-

ныстырып  тті. Қазақстан-Франция ын-

тымақтастығына байланысты  ткен кез-

десуде Қыздар университеті мен француз 

делегациясы арасындағы білім беру мен 

ғылымды дамыту, академиялық ұтқырлық 

п е н   қ о с   д и п л о м д ы қ   б а ғ д а р л а м а н ы 

жүзеге асыруды оңтайландыру, ғылыми 

педагогикалық қызметкерлердің тәжірибе 

алмасуын қамтамасыз ету, университеттер 

арасында халықаралық келісім-шарттар 

жасаудың маңыздылығы сынды  зекті 

мәселелер талқыланды.

Сондай-ақ, әрбір факультеттің дека-

ны делегация мүшелерімен жеке-жеке 

пікірлесуге мүмкіндік алды. Білім беру 

стандарттары мен бағдарламалары жа-

йында пікір алмасу барысында Қыздар 

университетінің шет тілі мамандары  з 

шеберліктерін танытып, екі ел  кілдерінің 

арасында тілмаштық қызмет атқарды. Қос 

дипломдық оқытуды қолға алған Қыздар 

университеті алдағы уақытта Францияның 

да бірқатар үздік университеттерімен 

бірлескен жобасын іске асырып, ха лық-

таралық байланыстарды дамытпақ. Бұл 

салада Қыздар университетінің тәжірибесі 

бар. Ол заманауи білім беру реформаларына 

сай к птеген шетел жоғары оқу орындары-

мен ынтымақтастық байланыс орнатуда. 

20-ға жуық шетелдік ЖОО-мен қарым-

қатынас жасайтын еліміздің к шбасшы 

педагогикалық шаңырағы жақында ғана 

Лондон Менеджмент және Ғылымдар 

Академиясымен (LAMS), Миссисипи 

мемлекеттік университетімен (MVSU) 

екіжақты тиімді бағдарламаларды жүзеге 

асыруға қол жеткізген болатын.

Франция дегелаттарымен басқосу ая-

сында қазақ, француз, ағылшын тілдерінде 

жарық к рген кітаптардың к рмесі  тті.Қарлыға ТЕЛМАН 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде жыл 

сайын білім беру көрсеткіштері мен жетістіктерінің нәтижесін 

бағамдап, ішкі рейтинг көрсеткішін жариялау дәстүрге айналған. 

Биылғы 2013-2014 оқу жылында да былтырғы жылдың балл 

көрсеткіштері бойынша үздік факультет, профессорлар мен 

оқытушылар, кафедра меңгерушілері мен стартап жобасының 

жеңімпаздары анықталды.

(Басы 1-бетте)

Осыған байланысты, заманауи тұрғыда 

жасалып отырған Қыздар университетінің 

2013-2020 жылдарға арналған даму стра-

тегиясы жаңа нұсқада қайта жасақталып, 

о қ ы т у ш ы - п р о ф е с с о р л а р   қ ұ р а м ы н а 

ұсынылды. Мақсат – ұжымның арасынан 

университет жұмысын жетілдіруге қажетті 

инновациялық қадамдар тетігін жинақтап, 

бірлесе отырып стратегияны қабылдау.

Басқосуда университеттің даму стра-

тегиясында жоспарланған жұмыстарға 

қатысты ұсыныс-пікірлерлер жан-жақты 

тыңдалды. Оған сәйкес құжаттың алдағы 

бағыттары, мақсаттары мен міндеттері 

айқындалды. Оның ішінде университеттің 

жоғары білікті ғылыми педагогикалық 

кадрларды дайындау мәселелері, «Агро-

биология» зертханасын қалыпқа келтіру, 

педогогикалық тәжірбие сағатын арттыру, 

ғылыми жобалар санын к бейту, кәсіподақ 

жұмысын жетілдіру және бұдан  зге де 

оқу, білім, тәрбие мәселелеріне қатысты 

жұмыстар талқыланды. Талқылау барысын-

да оқу орын басшысы Д.Н кетаева қасиетті 

қара шаңырақ даму стратегиясының 

қоғамдағы алатын р лі мен маңыздылығына 

тоқталып: «Біз бәсекеге қабілетті уни-

верситет болуға талпынуымыз қажет. 

Стратегияда к рсетілген межеге жету үшін 

барлығымыз бір жұдырықтай жұмыла, жан 

салып жұмыс істейік», – деп барша ұстаздар 

қауымын аянбай еңбек етуге шақырды.

Сондай-ақ, ертесі университеттің даму 

стратегиялық жоспары студенттер ор-

тасына да кеңінен талқылауға салынды. 

Бұл университет жетекшілігінің студент 

құқықтарын тең ойлап, оларға барынша 

жағдай жасап отырғанын айғақтайды. Рек-

тор Динар Н кетаева тікелей  зі мұрындық 

болып, шәкірттерге ашық пікір алаңын 

ұсынды. Стратегияға қажетті деп табылған 

жастардың к птеген ұсыныстарын қабыл 

алды.  з кезегінде студенттер  здерін қатты 

толғандырып жүрген оқу үдерісіндегі және 

әлеуметтік мәселелердегі сұрақтарына 

қанағаттанарлықтай жауаптарын алды.

Стратегияға қатысты бірқатар мәселелер 

бойынша жауапты тұлғаларға тиісті тап-

сырмалар берілді. Нәзира ЕЛЕУХАН

Факультеттер арасындағы 

рейтинг к рсеткіші бойынша 

х.ғ.к. Қ.О.Кішібаев басқаратын 

жаратылыстану факультеті 

к ш бастаса, ал екінші орын-

д а   п р о ф е с с о р   С .

. И с а е в 

басқаратын физика-математи-

ка факультеті, ал үштікті п.ғ.д., 

профессор А.А.Сәтбекованың 

басшылығындағы қазақ фило-

логиясы және әлем тілдері 

факультеті қорытындылайды.

Кафедралар рейтингісі 

келесідей: 1-орында информа-

тика және қолданбалы матема-

тика кафедрасы, меңгерушісі 

Г.И.Салғараева; 2-орында био-

логия кафедрасы, меңгерушісі 

Р.К.Жексембиев; 3-орын-

д а   г е о г р а ф и я   к а ф е д р а с ы , 

меңгерушісі К.Н.Мамирова.

Сондай-ақ Қыздар уни-

вер ситетінің  профессорла-

р ы   а р а  с ы н д а ғ ы   р е й т и н г 

бойын ша 1-орында биология 

кафе драсының  профессоры 

Р.Сәтімбеков; 2-орында мек-

тепке дейінгі және бас тауыш 

білім кафедрасының про-

фессоры Қ.Аймағанбетова; 

3 - о р ы н д а   о р ы с   т і л і   м е н 

әдебиеті кафедрасының про-

фессоры В.И.Жұмағұлова. До-

центтар арасындағы рейтинг 

бойынша: 1-орында эколо-

гия кафедрасының доценті 

Г . У . Б а й т а ш е в а ; 2 - о р ы н д а 

ма тематика  кафедрасының 

доценті М.И.Есенова; 3-орын-

да математика кафедрасының 

доценті С.Елубаев. 

І ш к і   р е й т и н г   а ғ а   о қ ы т у -

ш ы  л а р д ы ң   д а   к р с е т к і ш -

терін есепке алды. Алғашқы 

ү ш   о р ы н д ы   қ а з а қ   ә д е б и е т і 

кафедра сының аға оқытушысы 

Г.С.Балтабаева, қазақ тілі білімі 

кафедрасының аға оқытушысы 

С . О . О д а н о в а   ж ә н е   х и м и я 

кафедрасының аға оқытушысы 

Н.О.Мырзахметова алды. Ал 

кәсіптік білім кафедрасының 

оқытушысы Ұ.Н.Алашабаева, 

химия кафедрасының оқыту-

шылары М.А.Нұрбекова мен 

М.Р. бдірайымовалар к рсеткіші 

жоғары  оқыту шы лар  атанып, 

алғашқы үштікте топ бастап тұр.

Қ ы з д а р   у н и в е р с и т е т і 

Қазақстан ғылымын дамы-

туда қосқан үлесі үшін ин-

новациялық жобаларды да 

сарапқа салды. Стартап жоба-

лары бойынша: 

1 орында «К п деңгейде 

ж ы л у   н а с о с ы м е н   ү й л е р д і 

жылумен қамтамасыз ету» 

жобасы(Тәлімгерлері: т.ғ.д., 

проф. А.Ж.Жамалов, оқытушы 

М.М.Күнелбаев 1 курс маги-

странттары: Гүлмира Абуова, 

Ғалия Исмаилова, Жұлдыз 

Қанапияева); 

2   о р ы н д а   « И д е а л »   ж о -Осы аталған ұстаздар мен жоба авторларын «Қыздар университеті» 

газетінің редакциясы шын жүректен құттықтап, шығармашылық 

табыс, еңбек теріне жеміс тілейді. 

басы (Авторлары: Н.Б.Рах-

м е т о в а ,   Д . М . Т а с  т а н б е к , 

Л.Б.Иманкулова); 

3 орында «SAPO-SOAP» 

«Құрамы белгілі, таза шикі-

заттарды қолданып, сапасы 

жоғары, әрі қолжетімді сабын 

шығару» жобасы (Авторлары: 

х.ғ.к., доцент Қ. . бдіқадырова, 

М.С.Үсенова, К.М.Ахметова, 

Т.Ұ.Құлжина,  С.С.Ла йы  со ва, 

А.М.Сейтбаева, К. .Смағұлова, 

К . А . Т о қ     с а н   б а е в а )   ж ә н е 

«Ақылды» шағын бала бақша 

жобасы (Авторлары: п.ғ.д., 

проф. С.Н.Жиенбаева, Т.А.Лев-

ч е н к о ,   Т . Б . Б а й   н а   з а р о в а , 

А.И.Ба лабаева,  Б.Л.Смағұлова).

25 қыркүйек күні V республикалық 

«Қаламгер Азамат» жас тілшілер 

форумының қатысушылары Қыздар 

университетінде қонақта болды. 

Қазақстанның әр  ңірінен жиналған фо-

рум делегаттары университеттің  леуметтік 

және тәрбие ісі ж ніндегі проректоры 

З.Қ.Сабырованың қабылдауында болып, оқу 

орынның жұмысымен және биылғы жылы 

наурыз айында  «Ұлтыңды тәрбиелеймін 

десең, қызыңды тәрбиеле» деген идеямен 

ашылған «Қыз Жібек» клубының тыныс-

тіршілігімен танысты.

Т а н ы с т ы р ы л ы м   б а р ы с ы н д а 

З.Қ.Сабырова: «Қыз Жібек» клубы ең бі-

рінші Қыздар университетінде ашыл ды. 

Үлкенді сыйлайтын, кішіге қамқор бола-

тын, білікті, білімді қызды қалыптастыруды 

мақсат тұтқан «Қыз Жібек» клубы бұдан 

зге қазақ қызының бойына әдеп пен 

сыпайылық, ибалылық, инабаттылық, 

тазалық пен адамгершілік нәрін сусында-

тады. Клуб тәжірибесі игі бастама ретінде 

еліміздің басқа да аймақтарында, атап 

айтқанда, Атырау мен К кшетауда, сон-

дай-ақ, жуырда Павлодарда ашылды», – деп 

атап  тті. 

Қабылдаудан соң, жас тілшілер «Ақтұмар» 

тарихи-этнографиялық мұражайын аралады. 

Кездесу соңында форум қатысушылары 

жылы қабылдауға алғыстарын білдіріп, уни-

верситет жұмысына сәттілік тіледі.  

з тілшімізден

Университеттің 

даму көкжиегі 

талқыландыПарасат мектебі жас 

тілшілерді қабылдады

3

3

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№6 (104)

27 қыркүйек

2013 жыл

Қ А Б І Л Е Т Т І Л І КОТАН ОТБАСЫНАН 

БАСТАЛАДЫ

университетінің де қосатын үлесі қомақты» 

деген сүбелі ойын жеткізді. 

Қазақтың біртуар тұлғаларының тұяқтары 

профессор Ажар Жұбанова мен экономист 

Бақтияр Сүтжанов та жастармен ұлылар 

о т б а с ы н д а   с а қ т а л ы н ғ а н   қ ұ н д ы л ы қ т а р 

ж нінде б лісіп, «Мемлекеттің мықты болуы 

отбасының берік болуына байланысты», деп 

атап  тті. Ұлы тұлғалардың ұрпақтары соны-

мен қатар, жастарды білімді болуға шақырып, 

ұлт игілігіне қызмет жасауға үндеді.

Одан әрі с з алған ұлағатты ұстаз, пе-

дагогика ғылымдарының докторы, про-

фессор Қазына Аймағамбетқызы  з  мір 

жолынан тағылымы мол үзік сыр айтып, білім 

ошағында тәлім алып жатқан қыздармен жаңа 

отбасын құрғанда келін ретінде ескеретін 

жайттармен б лісті. Сондай-ақ, Қыздар 

университетінің құрметті ұстазы,профессор 

Рысбай Сәтімбекұлы осы сынды шаралар 

білім ошағында, әр факультетте, әр топта 

жиі  тіп тұруы тиіс деп атап  тті. « йткені, 

адамның бойындағы асыл қасиеттердің 

барлығы отбасында қалыптасады. Атам қазақ 

«Уызына жарыған, ұлылыққа ұмтылар, аза-

мат боп  седі, ізгілікке ұмтылар» деп бекер 

айтпаған. Сондықтан, жетімектерімімізді 

болдырмайық. Отбасымыз берік болсын. От-

басында алған тәрбие, кейінгі ұрпақтың бо-

йына даритын тәрбие. Отбасымызда береке-

бірлік, ынтымақ болса, отанымыз, еліміз 

мықты болады», – деп болашақ шаңырақ 

шырақшыларына отбасы құндылықтарын 

сақтай білуге шақырды. 

Шара барысында Отбасы күні мерекесіне 

орай арнайы ұйымдастырылған  «Менің 

әкем – маған идеал» атты жалпыуниверситет-

тік студенттер арасында  ткен шығармалар 

бай қауы мен фотобайқаудың қорытындысы 

шығарылып, жеңімпаздар марапатталды.  

Тәрбиелік мәні зор кездесу Қыздар 

университеті студенттерінің дайындауындағы 

концерттік шарамен аяқталды. Концерттік 

бағдарламада оқу ордасының мақтанышына 

айналған « нер жастан» опера театры «Қыз 

Жібек» операсынан үзінді к рсетіп, елімізге 

танымал «Томирис» би ансамблі мен дәстүрлі 

әншілер  з  нерлерін паш етті.  

Баршаға мәлім, еліміздегі бірегей оқу 

орны Қыздар университеті болашақ педа-

гогтарды ғана дайындап қоймай, болашақ 

а н а ,   о т б а с ы   т і р е г і   б о л а т ы н   ш а ң ы р а қ 

шырақшыларын тәрбиелеуде. Университеттің 

жоғары білімді кәсіби мамандар даярлау 

ісі, ұлттық құндылықтарға сай, халықтық 

тәрбие негізінде, инновациялық техноло-

гиялар арқылы жүзеге асырылуда. Қыздар 

университеті қанша жылдар  тсе де, ата 

дәстүрді сақтап,  қыз тәрбиесіне үлкен к ңіл 

б ліп, ерекше мән беріп келеді.  йткені, 

мұнда оқитын студенттерінің дені – қазақ 

қыздары.  «Ұлт діңгегінің беріктігі ұлттық 

тәрбиеде жатқандығын» түсінетін, «Ұрпақты 

тәрбиелейтін де, қоғамды қалыптастыратын 

да аналар» деп білетін Қыздар университеті 

с т у д е н т   қ ы з д а р ғ а   з а м а н а у и   б і л і м   б е -

румен қатар, адамгершілік, имандылық, 

парасаттылық, елжандылық, ұлттық тәрбие 

мен отбасылық құндылықтарды жастардың 

бойына сіңіріп келеді. Қазақы тәрбие бе-

румен бірге, зиялылық, іскерлік,  нерді 

дәріптеушілік қасиеттерді студенттердің бо-

йына дарытуда. Киелі шаңырақ қыз балаларға 

тәрбие бере, бүтін бір ұлтты тәрбиелеуде. 

Бүгінде Қыздар университеті ұлт аналарын 

қалыптастыратын киелі шаңыраққа айналып 

отыр. 


Қыз баланың отбасымен қатар, уни-

верситет қабырғасында алған тәлімі – ата-

ананың, ұлттың айнасы. Сондықтан әрбір 

қарак з қыз «Қызың к регенді де ибалы, с зі 

сынық, ісі түзік, киімді бойына жарастырып 

киіп, жымиып қана күліп, сызылып жәймен 

жүріп айтқаныңды екі етпесе – ажарың. 

Ал, айтқаныңды алмай бедірейіп, кісі к рсе 

кекірейіп, топ ішінде қарқылдап, ұятты жерде 

саңқылдап, етегін кесіп, омырауын ашып, 

к рінгенге к зін тесіп, күндіз кетіп, түнде 

келіп жатса – азабың» деген аталы с зді 

есте ұстап, бойында намыс оты ойнаған, ұлт 

тәрбиесін сіңірген, иманды да инабатты, 

тәрбиелі, ана тілін ардақтаған текті қыздар 

болса, сол ұлттың болашағы жарқын, келешегі 

кемелдене түсетініне үміт пен сенім зор.

Ұялтпайтын ұл  сіру, қызартпайтын қыз 

сіру ұлтымыздың ұранына айналғанда ғана 

отбасынан құралған отанымыз – Тәуелсіз 

Қазақстаннның тұғыры берік болып, туы 

асқақтай түседі. Қашанда тәрбиенің тәлімін, 

үйреткен халқымыздың ата-салтын сақтау 

бүгінгі ұрпақтың басты борышы.Мемлекеттің 

мықты болуы отбасының берік болуына бай-

ланысты десек, отбасының тірегі болатын қыз 

тәрбиесіне ерекше мән берейік!


Каталог: images -> news -> KARLYGA -> pdf -> 2013
pdf -> Түлектер қауымдасты­ ғының кезекті жиыны
pdf -> Жүктелді Отбасы ұйытқысы – баға жетпес байлық
pdf -> Семинар өткізілді 2-бетте 6-бетте 7-бетте Ғаламшар болашағы өз қолымызда
pdf -> Елбасы саясатының жеңісі – Тәуелсіз Қазақстанның жемісі
pdf -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады
pdf -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады «Атыңнан айналайын, Қазақ қызы!» Филология феномені атындағы
pdf -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Қош келдің, әз-Наурыз! Арулардың жанданған бірлестігі
pdf -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
pdf -> Тарихи тұлға ұлықталды
2013 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет