Республикалық «My favourite season-winter» атты эссе байқауының ережесі Байқаудың мақсаты мен міндеттеріPdf көрінісі
Дата24.12.2016
өлшемі394,56 Kb.
#334

Республикалық 

«My favourite season-winter»

 

атты 

эссе байқауының ережесі 

1.

 

Байқаудың мақсаты мен міндеттері 

1.1.


 

Байқаудың мақсаты:  

 

Еліміздің  әр  ӛңірлеріндегі  мектеп  оқушыларының,  студенттердің арасындағы талантты жастарды анықтап оларды марапаттау. 

1.2.


 

Міндеттері: 

 

Білім алушыларды шығармашылық әрекетке тарту, дарынды балаларды анықтау және қолдау, олардың танымдық қызығушылықтарға ынталандыру; 

 Тың тақырыпқа эссе жаздыру арқылы оқушылардың ой-ӛрісін кеңейту, 

шығармашылық қабілеттерін шыңдау. 2.

 

Байқауға қатысушылар 

2.1.


 

Жалпы  білім  беру  мекемелерінің  оқушылары,  сондай-ақ  колледж, 

жоғары оқу орындары студенттері қатыса алады. 

 Бірінші жас санаты: 5-7 жас; 

 Екінші жас санаты: 8-10 жас; 

 Үшінші жас санаты: 11-14 жас; 

 Тӛртінші  жас  санаты:  15-18  жас  (колледж,  жоғары  оқу  орындары 

студенттері). 

2.2.

 

Жұмыстарды бірлесіп орындауға жол берілмейді. 3.

 

Байқау талаптары 

3.1.


 

 Жұмыстың  мазмұны  байқаудың  тақырыбына  сай  болуы  қажет.  Яғни, 

қатысушы  ағылшын  тілінде  қыс  мезгілі  тақырыбында  эссе  жазады. 

Қатысушы ӛз ойын, қиялын еркін білдіріп, жұмысты ӛзі орындайды.  

3.2.

 

 Байқауға  тек  жеке  жұмыстар  қабылданады.  Байқауға  жолданған жұмыстар қайтарылмайды, авторларға рецензиялар жіберілмейді. 

3.3.


 

 Титул  парағының  бірінші  бетінде  қатысушының  аты-жӛні,  сыныбы; 

эссе тақырыбы; жетекшісінің аты-жӛні, лауазымы, телефоны кӛрсетілуі тиіс.  

3.4.


 

Текст  кӛлемі  5  беттен  аспауы  қажет.  Құжат  А4  пішінді,  жұмыс 

Microsoft  Word    форматында  жазылады,  қарпі-Times  New  Roman;  кегль-14; 

сол жағынан - 3 см; оң жағы, жоғарғы және тӛменгі жағы – 2 см. 

3.5.

 

 Интернет  желісінен  алынған,  баспасӛз  бетінде  жарияланған  дайын материалдарды  пайдалануға  қатаң  тыйым  салынады.  Байқау  жұмыстары 

бұрын ешқандай интернет желісінде жарияланбаған болуы тиіс.  4.

 

Бағалау өлшемдері 

 Тақырыптың маңыздылығы мен толығымен ашылуы; 

 Шығармашылығы мен ізденісі; 

 Ойдың дербестігі; 

 Байқау тақырыбына сәйкестілік; 

 Байқау жұмысының әлеуметтік мәні, позитивтілігі мен креативтілігі; 

 Автордың ӛзіндік кӛзқарасы мен қолтаңбасы; 

 Орындалу ұқыптылығы. 

5. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

5.1.

 

Байқау  жұмыстары 2016  жылдың  01  қарашадан 

 

бастап                                 2017 жылдың 06  қаңтарына

 дейін қабылданады. Байқауға 2017 жылғы 06 

қаңтар  айынан  кейін  түскен  және  Ережеге  сәйкес  келмеген  байқау 

материалдары қарастырылмайды. 

5.2.


 

Байқау  қорытындысы,  жеңімпаздар  дипломдары  мен  қатысушылар 

сертификаттары 

2017  жылғы  12  қаңтарда 

www.


 

geurasia.kz

  сайтында 

жарияланады. 

5.3.


 

Байқауға қатысу үшін 3000 (үш мың) теңге

 тӛлем ақысы тӛленеді.  

5.4.


 

Тӛлемақы  барлық  банк  немесе  Қазпошта  бӛлімшелерінде  келесі 

реквизиттер арқылы жүргізіледі. 

Ақша аударымдары үшін шоты: Қазпошта 

ЖШС «ЕУРАЗИЯЛЫҚ ГЕНДІК ҚОР» ғылыми-өндірістік білім беру 

орталығы  

Астана қаласы, Б.Майлина көшесі, 29 үй, 64 пәтер 

БИН: 160740008399 

БИК: KPSTKZKA 

ИИК: KZ 49563 Z 350000061388 

КБЕ: 16 

Тӛлемақы аталуы: «My favourite season-winter» 

байқауы. 

5.5.


 

Байқауға қатысу үшін 

genofond_eurasia@mail.ru

 электронды поштасына 

келесі құжаттарды жіберу қажет:  

1)

 

Сұраныс 1-қосымшаға сәйкес; 

2)

 

Сканерден өткізілген төлемақы құжаты (түбіртек немесе төлем 

тапсырмасы); 

3) Байқауға қатысатын жұмысты.

 

6.

 Байқауды  қорытындылау және жеңімпаздарды марапаттау 

6.1.


 

Байқаудың  қорытындысы  бойынша  қазылар  алқасы  жеңімпаздарды 

анықтайды. Әділ-қазылар шешімі ӛзгермейді және қайта қарауға жатпайды. 

6.2.


 

Байқаудың  жүлделі  орындарына  ие  болған  жеңімпаздар  I,  II,  III 

дәрежедегі  дипломдармен  марапатталады.  Орынға  ілікпеген  қатысушыларға 

сертификаттар беріледі. 

6.3.

 

І  ОРЫН  иегерлерінің  жетекшілері  мақтау  қағазымен  (грамота) марапатталады.  

6.4.


 

Анықтама  телефондары: 8-776-121-32-18,  8-747-777-62-40,  8-701-518-

61-76.

 

  

ҮЛГІ 

1-қосымша 

«ЕУРАЗИЯЛЫҚ ГЕНДІК ҚОР» 

ҒӚББ орталығының директоры 

А. Сарсеновке 

__________________________ 

 

Республикалық «My favourite season-winter» атты эссе байқауына қатысуға сұраныс 

Қатысушы

ның аты-


жӛні 

Жасы, 


сыныбы 

Облыс, 


аудан, 

оқу 


орны 

атауы 


Эссе 

атауы 


Байланыс 

мәліметтер

і (ұялы 

телефоны, 

эл.поштасы

Жетекшінің аты-жӛні, 

жұмыс 


орны, 

лауазымы 

Жетекшінің 

байланыс 

телефоны, 

эл.поштасы 

Айманова 

Сая 


8 жас,  

2 сынып 


Астана 

қаласы, 


№ 34 

ОМ 


«Қыс» 

8777-000-

00-09 

saia@mail.ru

  

Оразова Гүлім 

Аманқызы, 

әдебиет пәні 

мұғалімі 

8778-777-

88-99 


gul@mail.ru

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе эссе 

«Мy favourite season-winter» 

 

1. 

Цель и задачи конкурса 

1.1.  Целями  конкурса  являются  стимулирование  развития  мышления  и 

интеллекта  участников.

  Формирование  позитивного  отношения  к  предмету 

«английский язык» как средства межкультурного общения. 

1.2. Задачи конкурса: 

 

Создание  условий  для  самореализации  учащихся,  повышение  их социальной и творческой активности

 Предоставление 

учащимся 

возможности 

продемонстрировать 

приобретенные  коммуникативную,  речеведческую,  литературоведческую 

компетенции при создании текста; 

 

Развитие  интереса  и  стимулирование  учащихся  к  текстотворчеству  с целью получения нового личностного опыта; 

 Выявление  литературно  одаренных  учащихся,  способных  творчески 

осмысливать  и  преобразовывать  литературный  и  языковой  материал  в 

соответствии с темой и жанром собственного текста. 

2.

 

Участники конкурса 

2.1.


 

Конкурс проводится по четырем возрастным категориям: 

 

Первая возрастная категория: 5-7 лет;  

Вторая возрастная категория: 8-10 лет;  

Третья возрастная категория: 11-14 лет;  

Четвертая  возрастная  категория:  15-18  лет  (студенты  колледжа  и ВУЗов). 

2.2.


 

Групповые работы не принимаются. 3.

 

Требования к работам конкурса 

3.1.


 

Работа  должна  соответствовать  тематике  и  направлением  конкурса. 

Участники присылают эссе на английском языке, на тему зима. 

3.2.


 

Один  автор  представляет  на  конкурс  одну  работу.  Работы, 

участвующие в конкурсе, не рецензируются и не возвращаются автором. 

3.3.


 

Работа  должна  быть  представлена  в  электронном  виде  объемом  до        

5 листов, формата А 4, через 1,5 интервала,14-м шрифтом Times New Roman.  

3.4.


 

На  титульном  листе  эссе  должны  быть  указаны:  (сведения  об  авторе: 

ФИО,  класс,  число,  месяц  и  год  рождения;  тема  сочинения;  сведения  об 

учителе (руководителе): ФИО, должность, телефон, е-mail ). 

3.5.

 

Авторские права на материалы сохраняются за участниками конкурса, Администрация  сайта  предоставляет  возможность  для  их  публикации. 

Ответственность  за  соблюдение  авторских  прав  третьих  лиц  несут  авторы 

работ, что подтверждается авторами при заполнении заявки на участие. 

3.6.


 

Администрация  сайта  категорически  не  приветствует  плагиат.  Если 

при проверке окажется, что работа частично или полностью заимствована у 

другого  автора  (ссылка  на  которого  не  приводится  по  тексту),  то Администрация сайта оставляет за собой право снять такую работу с участия 

в конкурсе. 4.

 

Критерии оценования 

 Соответствие работы теме конкурса и полнота раскрытия темы; 

 Последовательность и логичность изложения; 

 Стилевое единство и выразительность речи; 

 Нестандартный подход к раскрытию темы; 

 Авторское отношение к теме эссе

 Грамотность. 

5.

 

Сроки и порядок проведения конкурса 

5.1.


 

Конкурсные работы принимаются с 01 ноября 2016 года до 06 января 

2017 года

 по электронной почте: 

genofond_eurasia@mail.ru

5.2. 

Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее  06 января 

2017 года, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

5.3.


 

Итоги  конкурса,  дипломы  победителей  и  сертификаты  участников 

будут размещены 

12 января  2016 года

 на сайте www.

geurasia.kz

.  


5.4.

 

Для участия в конкурсе необходимо внести взнос – 3000 (три тысячи) 

тенге.

 

5.5. 

Оплата  производится  в  любых  отделениях  банка  или  Казпочты  по 

следующим реквизитам:  

Расчетный счет организатора: Казпочта 

ТОО «НПО центр «ГЕНОФОНД ЕВРАЗИИ» 

г.Астана, ул.Б.Майлина, дом 29, кв.64 

БИН: 160740008399 

БИК: KPSTKZKA 

ИИК: KZ 49563 Z 350000061388 

КБЕ: 16 

Назначение платежа: конкурс «Мy favourite season-winter» 

5.6. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы на 

электронную почту: 

genofond_eurasia@mail.ru

 

1) Заявку по форме согласно приложению 1; 

2) Сканированный документ (квитанцию или платежное поручение) об 

оплате; 

3) Работу, участвующую в конкурсе 

6.Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

6.1. По итогам конкурса жюри определяют победителей.  

6.2. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней. 

6.3. Конкурсанты, не вошедшие число победителей, получают сертификаты.  

6.4. Педагоги подготовившие победителей  

(I СТЕПЕНИ) 

получат грамоту 

 педагога – наставника.  

6.5.  Телефоны  для  справок: 8-776-121-32-18,  8-747-777-62-40,  8-701-518-61-

76.

 

 ПРИМЕР:  

Приложение №1 

 

Директору НПО центр  «ГЕНОФОНД ЕВРАЗИИ» 

Сарсенову А. 

от__________________ 

 

Заявка на республиканский конкурс эссе «Мy favourite season-winter»  

Фамилия, 

имя 

участника Возраст,  

класс 


Название 

области, 

район, 

место 


учебы 

Название 

эссе  

Данные 


участника 

(тел., 


эл.почта) 

ФИО 


руководителя, 

рабочее место, 

должность 

Телефон, 

эл.почта 

руководит

еля 

Айманова Сая 

8 лет,  


2 класс 

г. Астана, 

№ 34 ОМ 

«Зима» 


8777-000-

00-09 


saia@mail.ru

  

Оразова Гүлім Аманқызы, 

преподаватель 

литературы 

8778-777-

88-99 

gul@mail.ru

  

 
Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет