Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет


Мен ақылы хабарландырулар орналастыратын коммерциялық web-сайт ашқымPdf көрінісі
бет10/23
Дата22.12.2016
өлшемі9,46 Mb.
#280
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23

Мен ақылы хабарландырулар орналастыратын коммерциялық web-сайт ашқым 

келеді. Ол үшін мемлекеттік органдардан қандай да бір лицензия, рұқсат қағазын 

алуым керек пе?

Бейімбет А., Алматы облысы

ТҮЙТКІЛ


Бізде автокөлікті сақтандыруды мін-

дет тегеніне он жыл уақыт өтсе-дағы, өкі-

нішке қарай, бұл нарықтың қызмет сапа-

сымен мақтана алмаймыз. Өйткені темір 

тұлпарды тізгіндеуші отандастарымыз әлі 

күнге сақтандыру пол

л

ис

исінін ө

өзз ма


мақс

қсат


аты

ы

үшүшін

ін

 емес, МАИ қызметке

кері


ріне

не

ккөр

өрсе


се

ту

тудеде ғ

ған


ан

а 

апайдаланады. Ал мөрлі жапырақ қағазды 

өз мақсатына қатысты қолдану жағы бізде 

проблемаға толы...

Негізінен, «арашаға қоймасаң, араша-

шы

ш

 ға  зар  боларсың» деген қағидаға жүгі-н

ніп


п,

с

сақақ

та

танднд

ыр

ыру у по

поли


лисі

сін 


н

с

сатып алатын кө лік жү

жүрг


рг

із

ізуш

ушіл


лер

ер

іі

на

нақ қ

ке

керерек 

к

кезде – жол оқи-ғасы орын алғанда әлгі арашашысын 

таппай қалады. Тіпті тапты деген күннің 

өзін де тұтынушы көлігінің тез жөнделе қа-

ла тындығына үміт артпайды. Себебі жол 

оқиғасын тиісті органд

д

арарда

а

 тірр

кеп,


,

 техни


и-

ка лық жөндеу қызметт

і 

і бү


бүлі

л нг


нген

ен к


көл

өлік


ік

ті

тж

жөн


өн--

деу құнын белгілеп, оны сақтандыру ком-

паниясы мақұлдағанша біршама уа қыт 

кетеді.  Демек, «біздің полисті алсаңыз 

болғаны, бәрін қатырамын» дейтін сақ тан-

дыру компаниясы мұндайда «Саптаяқ қа ас 

құ

құйы


йы

п,

п, ссабаб

ын

ынанан қ

қар


арау

ауыл


л қараған» кей піне 

кө

көшеше қ

қ

алалад

ады.


ы. О

О

сысы ж

ж

ағынан ал ғанда, 

сақтандыру полисінің қызығын көр 

се, 

асықпайтындар ғана оған қол жет кізе 

алады. Бірақ нарық заманында уақыт та 

ақша, сондықтан көбісі бұлайша шы ғын-

далғысы келмейді. Айналып келгенде, біз 

сақтандыру полисін тек МАИ қызмет керіне 

көрсететін құжаттың бірі ретінде ға 

на 

пайд


дал

алан


анып

ып ж


жүр

үр

мім з.

з Ж


Жал

алпы


пы

,

, бұбұл

л ар


а а дағы 

тұты


ыну

нушы


шы

 т

алалаб

абы


ы – са

ақт


қтан

анды


дыру

ру м


мен

ен техни-

ка лық жөндеу қызметі нарығының уа қытты 

үнемдеуде бір уағдаластыққа келуі. Егер 

олар аталған мәселені шеше ал маса, онда 

жұртқа сақтандырушыдан бас тартуға тура 

келеді. Өйткені осыған де 

йін  мә


м се

с ле 


ше

шеші


шімі

м не кәдімгідей уақыт берілг

лген

ен

..

Ар

А хат ЖӘНІБЕК, көлік жүргізуш

і

і:

– Жылда сақтандыру қағазын сатып 

аламын. Өйткені МАИ қызметкері оны 

көрсетуімді талап етеді. Ол маған сол 

үшін ғана керек. Бірде жол оқиғасы бол-

ды, кі

кінә

н лі

лі м

м

ен

ен

е

еме

мес,

с, к

к

ел

елес

есі 

і 

та

та

ра

рап,, ол жігіт 

жү

жүгі

гірі

ріп 

п ке

келд

лді

і 

де

де,, қо

о

лы

лыма

ма а

а

қш

қша 

а ұс

ұ татты. 

Сөйтіп, екеуміз екі жаққа кете бердік. 

Оған да, маған да ыңғайлысы сол бол-

ды. Менің таныстарым да көлік апаты 

жағ дайында мәселені осылай шешкенді 

жөн көреді. Қағаз жинап, бірдеме дә-

лел деп жүруге басын да қатырғысы кел-

ме

м йд

й і, уақытын да жоғалтқы

қысы

сы ж

жоқ

оқ

.

.

Со

Со

н

н 

д

да сақтандыру полисінің бі

бізг

зге 

е қа

қаже

жеті

ті 

не деп ойлаймын. Жанар-жағармай жыл-

да қымбаттайды, жолдар – машинаның 

соры, жөндейтін өзіміз дегендей...

Шынтуайтында, екі сектор өзара келіс-

пеушілігі са

а

лдарынан бірірі – сенімнен жұр-

дай  бо


болы

лып


п от

отыр


ырса

са,  бі


бірі

ріүүлк


лк

ен

ен  жұмыс көле

е

м міне

не

нн

ай

айырыр

ыл

ылыпып

қ

қалал

уд

уда.а М

Мұн


ұн

ы сақ-


танды ру шы лардың  өзі  де  мойындайды. 

Мәсе лен,  сақтандыру омбудсманы Вита-

лий Верев кин өзінің көп уақытының техни-

ка лық  жөн деу  қызметі  белгілеген шотты 

мақұ

қ л датуға кететіндігін айтады.ССтансаның жөндеу қызметі

тіне


не ссұр

ұрағ


аған

ан

 сомасы көбіне ақылға қонымсыз болып шы-

ғып жатады. Ол қандай да бір нарықтағы 

немесе зауыттың белгілеген құнымен ай-

қындал майды да. Мысалы, бір станса үнем-

ді авто кө ліктің дайын айнасы мен бам перін 

ауыс тыр


ыру 

у ақ


ақыс

ысын


ын 1

170


70 м

м

ыңың ттең

еңгге


е 

ге

ге ббағалап-

ты. Бұ


Бұл 

л ци


цифр

фр

ққай

ай

дадан 

н

алал

ын

ыныпып о

оты


тыр?

р? О


Ондағы-

лар дың  мұны  бізге түсіндіріп  бергісі жоқ. 

Сон дық тан дауласуға тура ке леді. Сақтын-

ды ру шы да ақымақ емес. На рықтағы баға-

ны біледі, – дейді сақтандыру омбудсманы.

Ал «Көмеск-Өмір»

р  СК» АҚ басқ

қар ма-


сының төрағасы

сы О


Оле

легг Ха


Ха

ни

нинн

са

сақтқт

ан

анды

ды

руру

 

төлемін көлік жүжү

рг

ргіззуш

ушін


нің

ің

ее

ме

мес

с, т


т

ік

ікел

ел

ейей 

станса шотына түсетіндей заңға бап енгізу 

қажеттігін айтады.

Жалпы, станса көлік жүргізушісімен ке-

лі сіп, өз қызметіне жоғары баға сұрауы 

мүм кі


кін.

н  Ал ар


ртынан артылып қалған ақша-

ны

ные

е

кеке

уа

уарара б

бөл


өліп

іп

 алуы ықтимал. Сондық-тан сақтандырушылар төлемнің жеке 

қолға берілуіне қарсы.

«Егер сақтандырушылар мен техника-

лық жөндеу қызметі арадағы байланысын 

түзеп,  уақытты мейілінше үнемдеуге қол 

жет кізсе,  онда  СТ

ТО 

О жұ


жұмы

мыс


с

кө

көлел мі

мін 


н 95

95 п


п

а-

а-йызға арттыруғға

а мү


мүмк

мк

інінді

ді

к к

ал

аларар е

е

діді

. ҚаҚа

зі

зір р

бұл көрсеткіш 10 пайызды құрайды», – 

дейді О.Ханин.

Жоғарыда өз көзқарасын білдірген екі 

сарапшы да «нарықтық заманда жөндеу 

жұмысының ақысы жария болу

л

ы

ытиіс, сон-

дықтан мүмкін жыл соңы

ынд

нда


а те

те

хнхн

ик

икалалы

ық 


жөндеу стансалары сақтан

н

дды

ру

ру комом

па

панини

я

я-сына өз қызметтері мен оның ақысы тура-

лы алдын ала тізім өткізіп отырса жақсы 

бо лар еді» деген ортақ пікір айтады. Шы-

нымен де, бізде бұл дұрыс шешім болар 

ед

е і 


і 

де

деп қақ

лд

дық

қ

. АлА айда

д

...Тұ

Тұты


ты

ну

нушышыла

лар


р құ

құқы


қы

ғы

ғын н қ

қорғау маманы 

Артық Сейітқалиеваның айтуынша, елі-

мізде бағалау қызметі реттелмейді, оған 

тек лицензия беріледі. Демек, бізде бел-

гілен ген  баға ақылға қонымды ма, оны 

қарап, реттеп, шешіп беретін орган да, заң 

да жоқ екен. Сондықтан мам

ман

анны


ның 

ң пі


пікі

кірі


рін-

н

ше,  бұл  ретте, арнайы  зазаң 

ң қа


қабы

бы

лдлдам

ама


ай 

мә се ле  шешімін  анықтау мүмкін емес кө-

рі неді.

жер лерімде жұмысқа алмайды.

ы.

Ө

Өзі

з

ме 

ың

ыңға

ғ йлы жұмыс таба алмай

й,  се

сенд

ндел

еліп

іп

 

жүр мін. Былайғы қызметтер де, қ

й

айда 

бар сам,  жұмыс өтілін сұрайды. Жұмысқа 

тұра алмай жүрсем, менде жұмыс өтілі 

қай дан болсын?! Жәрмеңкеде тек қара 

жұмыстарды ұсынады. Айлығы да мар-

дым 

м сы

сыз.

з. Ж

Ж

оғ

оғар

ары 

ы оқ

оқу 

у  ор

орны

нын 

н  бі

біті

т

ріп тұ-

ры

ып,

п, қ

қ

ал

алай

ай

қ

қар

ара

а жұ

жұмы

мысқ

сқ

а 

а ба

бара

рам

мын. Ай-

на лам дағылар күлмей ме?

Медет сияқты қара жұмысқа тұрғысы 

кел мейтіндермен қатар, белгілі бір оқу 

орнын бітіргенімен, сол мамандығы бо-

йын ша  қызмет  атқарғысы келмейтіндер де 

жеткілікті екен. Мәселен, Ақтөбе облысын-

да

да

ммед

едициналық оқу орны болс

с

а 

а да

да,


,

өң

өңірір--

де

дед

дәр


әр

ігер маман жетіспейді. А

Алы

лысс ау


ауыл

ыл--


ай 

мақтағы емдеу мекемелерін былай 

қой ғанда, тек қана Ақтөбе қалалық әскери 

госпиталіне бес түрлі мамандық бойынша 

дәрігер жетіспейтін болып шықты. Жала-

қы сы  70

7

м

мың теңгеден жоғары десе де, 

ешкі


кім

м

ниниет

ет б


б

іл

ілдіді

рм

рмегег

ен

ен.

.

БАР МҮМКІНДІКТІ ПАЙДАЛАНА БІЛСЕК...

Жергілікті билік жәрмеңкеге қала, се-

ло лық округ тұрғындарын, әсіресе жұмыс-

сы

сызд

здар


а ды және өз бетінше жұм

мыс


ыс

пе

пен н ай

й--


налысу

сушылар мен жастарды, жұмысқа 

жа

жа р


 р

ам

амды

ды м


мүм

үмкі


кі

н

ндігі шектеулі жандарды,, 

б

балалар  йүйіін

і

ің тәрбиеленушілерін,  бас бос тандығынан  айыру мекемесінен боса-

тылғандарды, мемлекеттік атаулы әлеу-

меттік көмек алушыларды шақыруға ты-

рыс қандарын айтады. Нәйлә БӨРТЕБ

БАЕ

АЕВА

ВА, 

Ақтөбе қалалық жұмыспен қамту 

бөлімінің басшысы:

– Еліміздің барлық аймақтарында 

қолға алынған «Жұмыспен қамту –

2020» мемлекеттік бағдарламасын жү-

зе ге  асыру мақсатында атқарылып жат-

қа

қан 

н 

ша

шара

рала

лард

рдың бірі – жұмыс сыз дарға 

ақ

ақпа

пара

ратт  бе

бе

ру

ру арқылы көмек көр се ту. 

Осы бағытта жұмыс атқарып жа тыр мыз.

Оның үстіне, Ақтөбе қаласында жұмыс-

Е

ҢБЕК НН

АА

РЫҒЫЕ

сыздарға арналған жәрмеңке өткізу дәс-

тү

тү

рг

рге 

е  ай

айна

налд

лд

ы

ы. Н

Нег

егіз

із

гі

гі м

мақса тымыз  – 

қа

қа

ла

лада

дағы

ғы ж

ж

ұм

ұм

ыс

ыссы

сыз 

з жү

жүр

ргендер дің са-

нын азайту. Жұмыс берушілермен кез-

де су  ұйымдастырып, халықтың жұмысқа 

тұруына мүмкіндік беріп отырмыз. Өкі-

ніш ке  қарай, жәрмеңкеде ұсынылып 

отыр ған  жұмыстардың 6

60 

0 па

па

йызы ер 

адам дар ға  арналған. Ал

л ә

әйе

йел 

л ад

адам

амда

дарғ

рға 

са ту шылық және түрлі қызмет көрсету 

ор 

ын 

дарынан сұраныс түседі. Көбіне 

қара пайым жұмысшыларды сұрайды. 

Де генмен  жастардың  осы  азғантай жа-

ла қыға келісіп, қызметке тұрғаны дұрыс 

қо

қой.

й.

Ө

Өз 

з қа

қабі

біле

летт

ттер

ерін

ін к

көр

өрсе

с ткеннен кейін 

жо

жоға

ға

ры

ры ж

жал

ал

ақ

ақыс

ысы 

ы 

ба

бар 

р  жұмысқа тұру 

мүм кіндігі  артатынын көбісінің  түсіне 

бермейтіні өкінішті. Өйткені кез келген 

мекеме маманның қабілетін білмей, жо-

ға ры жалақы тағайындай алмайды ғой. 

Сағындық АЛМАҒАНБЕТ

ЕТ

ОВ

ОВ,

жәрмеңкеге келген қала т

т

ұр

ұрғы

ғыны

ны, 

жүргізуші:

– Өз басым осындай жәрмеңкелердің 

болғаны дұрыс деп санаймын. Бұл  –

жұмыссыз отырғандарға берілген жақсы 

мү

м мкіндік. Рез

езюмеңді арқалап, анда-

мы

мы

нд

нд

а

а  жү

жүгі

гірі

ріп 

п жү

жүрг

рген

енше

ше, кейін содан 

жа уап келер ме екен деп алаңдап тағы 

жүргенше, бір уақытта бірнеше мекеме 

өкілімен кездесіп, сөйлесесің. Жауабын 

бірден естисің. Мысалы, мен өзім жаңа 

бірнеше жермен келісіп кеттім. Ертең 

барып көремін. Айлығы 70

70 м

мың

ың

т

т

ең

еңге

г  

деп айтты. Мен үшін аз

з

.

.

Мы

Мына

на

қ

қым

ымба

батт-

шы лық заманында  бала-шағаны асы-

рау ға  жетпейді. Мен үлкен көліктерді 

жүргіземін, кезінде трактор, комбайн-

дар ға  дейін айдағанмын. Бірақ жасым 

58-де  болғасын, енді біз сияқтыларға 

жа лақысы  жоғары жұмыс табудың қиын 

ек

екен

ен

ін

ін ттүс

үсін

ін

ем

емін

ін

.

. Жа

Жасы

сы

ңа

ңа қарайды.

Бақыт ЖАНШАЕВА,

Ақтөбе

ЖҰМЫССЫЗ БЕН 

ЖҰМЫ

Ы

С 

С БЕРУШІ КЕЗДЕСЕ 

АЛ

АЛМА

МАЙ

Й КЕ

КЕ

ЛЕДІ 

Ақтөбеде жұмыссыздар жоқ емес, 

жергілікті билік жасыруға тырысса да, ол ар-

дың қатары көбейіп бара жатқанын өм ір-

дің өзі көрсетіп отыр. Десе де, энер гетик, 

дәрігер, құрылысшы, сатушы, тігінші мен 

ас хана  қызметкері бол

лы

ып жж

ұм

ұмысыс

ііст


сте 

е 

йтйтін

ін

 адам таппай отырға

а

нн ме

меке


ке

ме

мелеле

р

р деде к

к

өпөп

 

болып шықты. Ал пәтер иелері ко опе ра-тивтері сияқты халыққа қызмет көр се тетін 

орындар электрші, темір  ұсталары мен 

аула сыпырушылар сияқты жұмыс 

шы-


ларды шаммен іздеп, таппай дал бола ды. 

Се

Себебебі

б б


б

ір

реуеу

– аа

йл

йлығығы

ы мардымсыз, жұ-

мы

мысы


сы а

ауы


уыр

р, а


абы

быро


ройы

йы а


аз деп, ешкім бұл 

жұмыс тар ға  тұрғысы келмейді. 

Биыл Ақтөбеде билік бос жұмыс ор ын-

дарының жәрмеңкесін 10-ыншы рет өткі-

зіп отыр. Осы уақыт ішінде тек 402 адам 

тұ рақты жұмысқа орналасқан екен. Бүгінгі 

жәрмеңкені ұйымдас

с

тыт

ру

р шылар  кее

м 

мдегенде 300 тұрғын

н ж


жұм

ұмыc


ыc ттаб

аб

адады

ы  де


деп 

п

үміт тенеді. Әйтсе де 10

10 рет өткен жәрмең-

кеде тек 402 адам ғана жұмысқа орналас-

қанда, бұл үміттерінің ақталуы екіталай. 

Өйткені бүгінде жастар бірден көп мөлшер-

де  жала қы сы  бар жұмысты жасағысы келе-

ді

д

.Жә

Жәрм

рм

еңңк

к

е е де

де ұұсы


сыны

ны

лыл

п жатқан 35-40 

мы

мың 


ң те

теңг


ңге

е

жажа

 л

лақ

ақы


ы бе

бе

реретін жұмысқа тұр-

ғысы кел мейді
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет