Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетPdf көрінісі
бет8/23
Дата22.12.2016
өлшемі9,46 Mb.
#280
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

11-1

-12 қо

қор

р ға

ған-

н-

дар. Биіктігі –жалпы жер б

б

едері

і 

нен  ша-

мамен 2-2,5 метр. Адам қолы ти меген дігі

тоналмағандығы байқалады.  13-қор ған.

Бұл қорым жуық арада  қазы лып ты.  Қа-

бірдің көп бөлігі зақымданған. 

С

СІ

З

З 

НЕ

НЕ Д

ДЕЙ

ЕЙСІЗ?

Досым ЗІКІРИЯ, Есік қорық-

мұражайының ғалым-хатшысы: 

– Жалпы Жетісу өлкесі, оның ішінде жа-

зи ралы Кеген-Нарынқол өңірі ежелгі дәуір 

ескерткіштеріне өте бай. Ол өңірдегі ес керт-

кіштерді зерттеу  сон

нау

ау К

Кең

еңес

ес ззам

ам

а 

а 

ны

нына

нан 

н 

БІЛІКТІЛІК

Жалпы, әлемде эстракорпоралды

ы

гег

-

момо

қ

қал

алп


п

ын

ына келтіру тәсілі медициннан

аның


ың

дербес бір бағыты болып, 1998 жылы ұй-

ым дастырылған.  Араға  үш жыл салып,

2001 жылы ҚР Президенті істері жөніндегі

бас қармасы медицина орталығының кли-

никалық ау

у

ру

уханасында экстракорпорал-

ды гем


мот

от

үзүзет

ет

уу бө

бө

лілімі

м ашы


шы

лд

лды.ы. Б

Б

ұлұл О

О

ртаАзия да  осы  б

бағытта жасалған алғашқы қа-

дам болатын. Бөлім меңгерушісі, меди-

цина ғылымының кандидаты, ҚР денсау-

лық сақтау ісінің үздігі, жоғары санатты

дә рігер, Жолымбет Мақсұтұлы Тілеуовтің

ай

айту


туын

ынша


ша,

, осы 12 жыл ішінде бөлі

і

м

мма

ма--


ма

ман


н да

дары


ры м

мол тәжірибе жинап, ауруд

уды

ы те


тезз

және тиімді емдеуді жолға қойған. Экстра-

корпоралды гемотүзету бөлімі соңғы үлгі-

дегі қондырғылармен жабдықталған.Жо

Жолы

лымб

м ет

е  ТІЛЕУОВ, 

Эк

Экст

стра

рако

ко

рп

рпоралды гемотүзету 

бөлімінің меңгерушісі:

– Біздің емханада науқастардың

дұрыс ем қабылдауына барлық жағдай 

жасалған. Кіші медперсоналдан бастап 

барлық

ық мам

ам

ан

ан

да

дар 

р – өз

өз і

і

сі

сіні

нің

ң

бі

білг

лг

ір

рі.

і  Ем-

деу 

у

за

зама

мана

на

уи

уи ж

ж

аб

абды

дықт

қтар

арды

ды

ж

жән

ән

е 

е

д

дерт 

жұқтыруды болдырмайтын бір рет қа на

қолданылатын материалдарды пай-

далану арқылы жүргізіледі. Ғылым күн 

санап дамып келеді. Соның нәти же-

сінде инновациялық технология 

я 

да

да

қа

қа

рқ

рқын

ынды дамып отыр. Біздің ау

уру

руха

ха-

наның ерекшелігі – соңғы үлгідегі 

і

жаңа

технологиямен жұмыс істеуінде. Біздің

бөлімде бүйрек қызметінің асқынған 

және созылмалы жеткіліксіздігі жағда-

йындағы гемодиализ әдісі жүзеге асы-

ры л

лад

ады.

ы. Б

Б

ұл

ұл

ә

әді

дісс бо

бойы

йы

нш

нша 

а 

бі

бі

р 

р 

се

сеан

а

ста

мемб

мбра

ра

на

на а

арқ

рқыл

ылы

ы  50

50 1

-100

00 л

л

ит

итр

р  қан 

айналып шығады. Осындай мөлшер-

дегі қан 300 литрдей диализдік сұйық-

тықпен қосылып, қанның құрамын улы 

заттардан тазартып, қажетті элемент-

те

терм

рмен

н толықтырады. Содан соң 

ң ме

мем-

м-

бр

бран

ан

ал

алар арқылы ультрасүзгіден

н ө

өтк

ткіз

ізу 

у

жолымен төрт сағат ішінде 15-30 литр 

сұйықтықты адам ағзасына құйып, қай-

та алып шығады. Әзірге мұндай тех-

нология Қазақстан бо йынша  біздің

емхана

нада

да ғана  қо

қ

л да

даны

ны

лады

д . Біздің

емне

нен 

н  ке

кейі

йін 

н  на

нау 

у 

қа

қаст

стың

ың б

бой

ой

ын

ында

д

ғы 

қу

у

аты ар

артып, өмірг

р

е деген құштарлығы 

ес

есел

ел

ен

ен

е 

е

тү

түсе

седі

діТақауда «Система 

марс» деген қон дырғы алдық. Бұл – 

жа санды  бауыр қызметін атқаратын 

аппарат. Сондай-ақ емханада – қан-

ның гравитациялық хирургиясы – 

плаз ма ферез, ц

ц

итафе

ф

рез, плаз 

мо-

сорбция; – қан

нны

ның

ң кв

кван

ан

тт

ттық

ық

т

тер

ерап

ап

ия

ия

сы

сы

 

– ультракүлгін, лазерліік жарық эн-

ергиясымен қанның сапалық құрамына 

әсер ету; – қан құрамын қалпына 

келтірудің қыш қылдандырушы техно-

логиясы – қанды озондандыру емдік 

әд

әдіс

іс

і і жү

жүзе

зеге

ге а

асы

сы р

рыл

ы

ады.

Маманның айтуына қарағанда қан 

құрамының сапасын арттыруда қолданы-

латын тағы бір әдіс – ультракүлгін аутоге-

мо

мо т тер


ерап

пия


иясы

сы

.. Ул

Ульт


ьтра

ракүлгіндік аутогемо-

те

те

рарапи

пия 


ябұ

бұл


л 

ул

ульт

ьтр


ракүлгін диапазонды

жарық энергиясының қанның сапалық

құрамына емдік әсеріне негізделген экс-

тракорпоралды гемоқалпына келтіру әдісі. 

Аталмыш әдістің емдеу тиімділігі – ағза-

ның жұқпалы аурула

арғ

рға қа


қарс

рсыл


ылығ

ы

ынын

((им


им-

мундыққалпынакел

елті

тіру


руші

ші

ліл

кт

кті)і) к

күш


үшей

ейту


тубактерияға қарсы, вирусқа қарсы, сү йел ге қарсы әсер; – эритроциттердің оттегі 

сыйымдылығын арттыру; – жасушаларға

оттегі мен қоректік заттар жеткізуді жақ-

сарту; 


– за


з қы

қы

мдмдан

анға


ған

н 

жажасушаларды қалпына

келтіру үдерісін ((регенерацияны) қуаттау; 

– ағзаның қышқылдық-сілтілік балансын 

қалпына келтіру;

– көмірсутегілерін сыртқа шығаруды 

жақ сарту (қант диабеті жағдайында инсу-

линрезистенттіліктті

і

төтөме

ме

нднд

ет

ету)у)..

Процедура  ба

а

ры

рысысынд

да

а 30300

0-50


500

0  мл


мл 

қан заманауи «Юлия» аппаратының көме-

гі мен екі рет ультракүлгін сәуленің әсеріне 

ұшырайды.

Қорыта айтқанда, денсаулығыңызға 

ке

кеппіл

ілді


д к 

к із


ізде

десе


сеңі

ңіз,


з, с

с

оввмин ауруханасының 

эк

экстстра

ра

коко

рп

рпорор

ал

алдыды

гге


емотүзету бөлімі ма-

мандарының қызметіне жүгінгеніңіз абзал. 

Мұндағы озық үлгідегі қондырғылар мен 

білікті мамандар сіздің денсаулығыңызға

кепіл болары хақ.

Қа

Қалд

лд

ар

ар

К

К

ӨМ

ӨМЕК

ЕКБА

БАЕВ

ЕВ

Жылдар өте адам ағзасындағы қанның құрамында уыттар, 

майлар, шлак т.б. зиянды заттар жиналады. Бұл өз кезегінде адам 

денсаулығын әлсіретіп, әртүрлі аурулардың пайда болуына әкеліп 

соқт

қтыр

ырад

ад

ы.

ы. С

Сон

онды

дықт

қтан

ан д

дәр

р

ігерлер қан тазартып о

оты

тыру

ру к

к

ер

ерек

ек 

ек

кен

енін

ін

а

айт

йт

ад

ады.

ы

Ә

Ә

ри

рине

не

м

мұн

ұн

д

дай емді тәжірибелі ма

мама

маны

ны б

б

ар

ар, жа

жаңа

ңа 

инновациялық технологиямен қамтылған орталықта қабылдаған 

абзал. Бүгінгі таңдағы осындай орталықтың бірегейі – совмин 

ауруханасы.

ҚҰҚЫҚ ПЕН ҚҰРЫҚ

Алматы

ы қал


ал

асы прокур

р

атурасының ха-бар лауы

уынш


нша,

а, С


С

Смимирн

рнов


ов

д

дег

еген


ен

а

азаза

мат 


2005- 20

0

0606 жылдары алты адамнан тұра-

тын  ұйымдасқан қылмыстық топ құрған.

Олар пәтері бар алматылық қарияларды

өлтіріп, баспанасын тартып алумен айна-

лысқан. Топты басқарған Смирнов қара-

ма

мағғын

ын

дадағы

ғыларға қылмыстық тапсыр

рма

мала


лар

р

бебері

рі

пп

от

отыырыпты. Прокурорлар он

ны

ы ҚРҚР

Қыл мыстық кодексінің 235, 96, 175 және

177 баптары («қылмыстық топ құру және

оны басқару, оған қатысу», «ұрлық», «алаяқ-

 тық», «адам өлтіру») бойынша айып ты деп

таныды


ы.. Ал

Алма


ма

ты

тық

қал


алас

а ын


ының

ың Қ


Қыл

ыл

мымыст

с ық


істер жөніндегі маманд

ндан


н

ды

д  рыл ған  аудудан-

аралық соты айып

п

та

талулушы

шыны


ны ө

өм

мірлрлік

ік б


б

ас

ас 

бостандығынан ай

й

ыру туралы үкім шығар-ды. Топтың басқа мүшелері 22, 6 және 3 

жылға бас бостандығынан айырылды. Екі

мүшесі қылмыстық істің ескіру мерзімінің 

өтіп кетуіне байланысты жауапкершіліктен 

бо

боса


саты

тылд


лды.

ы. А


Айы

йыпт


птал

алушылар сот үкіміне 

ап

ап

елел

ля

ляцициял

ялық


ық

ш

шағағым

ым келтіргенімен, бұл 

шағымдар қанағаттандырылмады. Проку-

ра тура ұйымдасқан қылмыстық топтың 

әрекетінен қанша адамның зардап шекке-

нін нақтылаған жоқ.Бо

Бола

латб

тбек

ек

 

МҰ

МҰХТ

ХТАР

АРОВ

ОВ

«Қара риэлторлардың» басшысы 

ө

өм

мір бойы түр

рм

ме

ед

де

е о

отты

ыр

ра

атты

ын болды

Алматыда алаяқ риэлторлардың қылмыстық тобын құрған 

адам өмірлік бас бостандығынан айырылды. Топтың басқа 

мүшелері ұзақ жыл жаза өтейтін болады.

қарастырылатынын баса айтты. «Алматы-

лы

лық


қ по

п лицейлерге ағылшын тіл

л

ін

ін үүйрйрет

ету 


у 

ар

арқықы

л

лы туристерге көрсетілерқ

қыз


ызме

метт


ттің

ің,


шеттен келген азаматтарға берілер кеңес-

тің түрін жетілдіруге болады» деді әкім

мыр за.  Ал  күні ертең қаржы бөлініп, по-

лицейлер тілді үйрене алмай қалса, ол

қар жы

ыны


н

д

да оларға қаз

з

ынаға қайта қай-тару

уды


ды м

мін


н

де

детт

ттеу


еу к

кер


ерек

ек

.. Со

Сонд


нда

а

ғағана

н  олар-


дың ж

жауа


уа

пк

пкерерші

шілі


лігі

гі арт


ртад

ады.


ы

А

Атт

ттес


ес

та

тацияданөте алмаса, қаржыны қайтару қажет. Олар

соны ойлайды да, білімін үнемі толықты-

рып отырады. Бұл үрдіс сала ма мандарын

ізденіске,  жауапкершілікке,  жем қор лық-

тан ад

да болуға үндейді. Сон дық таа

н

н өзз ба-сы

сым 


м мұ

м ны қолдаймын.

 Мысалы, олардың ішінде қиыншылық-

та

тарыры к

көп


өп к

кри


рими

м на


н

листер, кинологтер тес-

ті

ті леу


еу

де

ден

н бі


бірі

рінш


нші

і

кезеңде өте алмауы мүм-кін. Ал екінші рет қайта тапсыру мүлде 

қа растырылмаған. Сондықтан бізге кезек-

тен тыс аттестациядан өткізуге қатысты 

атал ған норма  қарастырылған  заң жо-

басын да  енгізілме

е

сес

, мұ


м ның өзі қызметкер-

лерді кемсітуш

шіл

ілік


ікке

ке

ұұшы

шы

рарата

тады


ды

. Ра


Рас,

с, қ


қо-

о-

ғамда өзгерістт

е

ер ббол

л

ыпып

ж

жат

атыр


ыр

.  Бұ


Бұры

ры

нн 

қылмыстың негізгі түрі ұрлық десек, қазір-

де лаңкестік, экстремистік қылмыстардың 

бар екенін көріп отырмыз. Осыған байла-

нысты құқық қорғау  саласының қызмет-

кер 


рле

ері


рі

 ғана емес, халықтың да сауатты, 

бе

бе

лслс

ен

енді

д б


бол

олуы


уы

 к

еректігі даусыз. Аттеста--Абай

 ОМАРОВ (коллаж)Басы 1-бетте

Тәңірдің етегіндегі Тянь Ш

-Шан

ан

ь

ь  та

та

уы

уыны

ның 

теріскей беті. Оның жаздық астана болуы-

ның бір себебі – сол теріскейде орналас қа-

нында болуы мүмкін. Өйткені Шаты жазы 

салқын, тау самалы соғып тұратын жан ға 

жайлы мекен. Ендеше, Үйсін патша лығы-

ны

ның 

ң қыстық  аст

стан

а

асы, яғни хандық тың 

тұ

тұра

рақт

қты 

ы  ме

меке

кені

ні қ

қай

айда

да о

о

рн

рна

аласқан? Бұ ған 

б

бір бо

б

лжам – қыстық астана, яғни хандық-

тың тұрақты мекені қалай да күнгей бетке 

орналасады. Яғни Сартаудың бөк теріндегі 

Сүмбе ауылы, Қытай бетіндегі Сүм бе, Ер-

менді, Түргенбұлақ ауылдары Үй сін күн-

бидің ордасы деген заңды о

ой 

й ту

туад

ады.

ы.

 

«Жетісудың Сүмбе, Лепсі, Суяб, Құлан, Батыс Ақтөбе сияқты көптеген ортағасыр-

лық қалаларының астынан үйсін дәуірінің қабаттары ашылуы әбден мүмкін». Бұл – 

біздің емес, қазақтың маңдайына біткен біртуар ғалымы Кемел Ақышевтің пікірі. Бұл 

сөзді Кемел Ақышев бекер айтпаса керек. Бұған дейін ешбір археологтың назары на 

ілікпеген Сүмбе сақ-үйсін қорғандардың астында үйсін дәуірінің бар байлығы һәм 

жәд

жә ігерлері жатқан жоқ па? Бұл сұраққа жау

жау

апт

пты бәріміз іздеу

деуге тиіспіз...

Т

ҮЙІН

№193 (1104) 

5.11.2013 жыл, 

сейсенбі


www.alashainasy.kz

4

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

 

Интернет-сайтты тіркету міндетті емесЕлімізде қанша банк карталары бар?

Қазір айлықты, негізінен, банк карталары арқылы 

алатын болдық. Ал оны елімізде қанша адам тұтынады?

Айқын, Қапшағай қаласы

Елімізде пластикалық тө-

лем карталарына деген сұра-

ныс артып келеді. Қазіргі күнде 

елі міздің банктері 14,3 мил-

лион тө лем карталарын шы-

ғар ған екен. Ал оны тұтынушы-

лар дың саны – 12,8 млн адам. 

Жан ба сы на шаққанда бұл 1,1 

көрсет кі шін  құрайды.  Алайда 

әлем  ел де рінде  бұл  көрсеткіш 

әлде қайда жоғары екен. Мы-

салы, Кореяда бір адамға – 

4,95, АҚШ-та – 3,42, Син-

гапурда – 3,42, Ав стра лия да 

2,8 карта дан келеді екен.

Бізде, негізінен, дебеттік тө-

лем карталары кең таралған, 

оның үлесі – 77,2%. Ал несие-

лік төлем карталары 20,1% құ-

рай 

ды. Мамандар елімізде POS- тер миналдар  мен  бан-

коматтар саны артқан сайын 

банк тік  кар та лардың  саны  да 

жылына ша ма мен 10-15 па-

йызға көбейіп отырады деген 

пі кірде.

Қазақстан Республикасында ақылы web-

сайт ашу үшін ешқандай органдарда тіркелудің 

қажеті жоқ. Тек сайттың «домендік есімін» тір-

кет сеңіз болғаны. Оны «Қазақ торап ақпарат 

ор 

талығы» мекемесінің http://www.nic.kz/index.jsp сайтында жүзеге асыра аласыз. Бұл 

сайтта «Қызмет етіп тұрған Тіркеуші» статусы 

бар аккредиттелген тіркеушілер тізімі орналас-

қан. Осы тізімдегі өзіңіз таңдаған тіркеушіге ха-

барласып, қалаған веб-адресіңізді тіркете ала-

сыз. Сайтыңызға домендік есім алғаннан кейін 

интернет кеңістігіне шығып жұмысыңызды 

жал ғастыра аласыз. Ал сайт, тіпті ол Бұқаралық 

ақпарат құралы болса да, тіркеуден өтуге тиісті 

емес (ҚР № 451-I «Бұқаралық ақпарат құрал-

да ры туралы» Заңы, 10-бап, 1-пункт).

Ал коммерциялық, ақылы қызметтерге кел-

сек, ондағы жұмыс барысын, ақша айналымын, 

салық мәселелерін өзіңіздің бизнес-статусыңыз 

арқылы (ИП, ЖШС ретінде), яғни тұрғылықты 

жеріңіздегі салық органдарына тіркеліп, жұмы-

сыңыздың ұйымдастыру-құқықтық формала-

рын нақтылап алғаннан кейін тиісті салықтық 

заңнамалар аясында жүргізуге міндеттісіз. Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет