Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетPdf көрінісі
бет5/23
Дата22.12.2016
өлшемі9,46 Mb.
#280
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Ро

Ро

ми

мин 

МА

МАДИ

ДИНО

НО

В,

В

 

ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты: 

– Қазақстанның аумағы ылғалы жеткі-

лік сіз  аймаққа  жатады.  Еліміздің  орталық

және оңтүстік аудандары тіпті жыл өткен 

сайын құрғақшылыққ

қ

а  ұрынып бар

рады. 

Сондықтан да мелио

иора

рати

тивт

втік

ік ж

ж

үй

үйен

ені 

і

да

дамы

мы т ту 

у 

егістік алқабының 

жо

жоға

ғары

ры ө

өні

нім

м ді

діл

 ліггін

ін ұұст

ст

ап

ап 

тұрудағы маңызды қажеттілік болып табы-

лады. Жұртшылықты сапалы азық-түлік 

өні мімен қамтамасыз етеміз де сек, азық 

нарығын толтырып, елдің азық тық тапшы-

лыққа қатысты тәуелсіздігін қамтамасыз 

ет

етем

еміз

із д

д

ес

ес

ек

ек,

он

онда

да

о

осы

сыған баса мән берген 

ор

орын

ынды

ды. Тү

Тү

пт

птеп

еп к

кел

ел

ге

генде, суармалы жер-

лерді қайта дамытып, мелиорация жүйесін 

жолға қоймайынша, ауыл шаруашылығы 

саласын дамытамыз, одан белгілі бір бе-

лесті бағындырамыз деу бекершілік.

Судья лар одағы құрылды. Кейіннен Судья 

этикасы кодексі қабылданды. Жұ

ұ

ртр

шылық-


тың сот билігіне сенімін а

а

ртртты

тыру


ру д

д

аа

өз

өзекекті

т

 мәселе болатын. Шындығ

ығын


ында

да,  би


билі

лі

ктктің

ің 


мәртебесін берік ететін бірден-бір дүние, 

бұл – халықтың сотқа деген сенімі. Елбасы 

Нұрсұлтан Әбішұлы тарапынан да осы 

мәселені  ұдайы көтеріп келеді. Ал сот 

сенімі қандай жағдайда орнықты болады? 

Әл

Әлбеб тте, қазақ д

дал


а

асының ақылманда ры-

на

нан,


н, қ

қар


ара

а қы


қылд

лды 


ы қа

қақ 


қ жа

жарғ


рғ

а

ан әділ билері-не

н 

ке ілі

п же


тк

ен

  «тураб

биде туған жоқ» 

де ген  қағидатты  ұстанғанда ғана. Сондық-

тан да осынау биік міндет үдесінен көріну 

үшін судьялар кәсібилігін, біліктілігін же-

тіл діруге қатысты ауқымды шаралар ат-

қарылды.

Тұтастай алғанда осы у

уақ

ақыт


ыт

а

араралы

лы

ғығын-

н

да Тәуелсіз Қазақстанның сот жүйесі заман талабына сай қалыптасып  қана  қоймай, 

азаматтардың құқықтары мен бостандық-

та рын қорғау, сот билігінің беделін арт-

тыруға бағытталған сан түрлі шаралар іске 

а

асыр


ырыл

ыл

дыды. Со

Соны


ныме

мен 


н  қа

қата


тар

р сот жүйесі өз 

қы

қыззме


ме

ті

т нн ж

жетілдіріп, тиімділігін  ар

ртт

ттыр


ыра

а

түсуді әлі де атқара бермек. Бұл ретте, ха-лық тың сенімін жоғалтпау сот саласын-

дағы әрбір қызметкердің бекем ұстанатын 

міндеті болып қала беретіні де даусыз. 

Елдегі сот жүйесін жетілдіре түсу мін-

дет тері Елб

лбас


асы 

ы

Н.Н.

Н

Наз

азар


арба

ба

евевты

тың 


ң 

ай

айқы

қынд


н

а-

ған «Қазаз

ақ

ақстст

ан

ан–2

–205


050»

сстр

трат


атег

егия


иясы

сы

::

қа-


лыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағы-

ты» атты былтырғы жылғы халыққа Жол-

да уында да айқын көрініс тапқан болатын. 

Онда Мемлекет басшысы сот төрелігін 

жүзеге асыру процесін оңайлату, оны басы 

ар

артытық 

қ бю


бю

ро

ркратиялық рәсімдерден ар

арыл


ыл-

ту

ту ккер

ерек


екті

тіггін айтып, жаңа ақпараттық

ық ттех

ех-


но ло гияларды белсенді енгізген жағдайда 

мұны істеу қиын еместігін де алға тартқан 

еді. «Сот билігінің беделі орындалмаған 

сот шешімдерінен төмендейді. Осыған 

бай ланысты,  бұл жағдайды түбегейлі өз-

герту  жө

ө

ні

нінд

дег


е і шаралар

р қабылдануға 

тиіс», –

– д


дег

еген


ен б

б

ололат

атын


ын Е

Елб


лбас

асы 


ы Н.

Н. Н


Наз

а

ар-баев. Президент ай

й

қындағ

ан

 өреліі мі

індет-


терді жүзеге асыруда да, ең алдымен, 

судья лардың біліктілігі, кәсібилігі, олар-

дың жауапкершілігі барынша талап еті-

летіндігі ақиқат. Халқымыздың «Биі әділ 

бо

бол


л

са

са,, ше

ше

шіш

мі кәміл болар» деген сөзі

зі д

де 


ос

осын


ыны

ы

аңаң

ға

ғ ртса керек. Сондықтан дада ә

әді


діл

л

қазы болу, қара қылды қақ жаратын қағидатты қатаң ұстану  арқасында ғана 

қазақстандық сот халықтың берік тірегіне 

айнала түспек. Ал осы мәселе Елбасының 

на зарынан тыс қалған емес. Мәселен, 

Мем леке

ке

тт баба

сш

сшысыс

ы

ы Н.Н На

Наза


зарб

рбае


аев 

в  Қа


Қа

зақ-


КӨЗ

ҚАРА


С

К

стст

ан

ан ссудуд

ья

ьяла

лары


рыны

ны

ң ң V

съезінде сөйлеген сө-зінде: «Соттар қызметінің тиімділігі, олар-

дың шығаратын шешімдерінің әділеттігі

мен жедел және толық орындалуы – кез 

келген мемлекеттің демократиялық 

дамуы ның  негізгі  көрсеткіші.  Соттардың 

шешімдеріне қарап қо

қоға

ға

мнмның

ың

ммем

емле


леке

кетк


тке 

е 

деген көзқарасы қақалы

лы

птптас

ас

адады,

ы,

ззаң

аңны


ның 

ң 

үстемдігін қамтамасыз ету және азамат-тар дың мүдделерін қорғау қабілеті баға-

ланады», – деген болатын. Ең бастысы,

елі міздегі  сот  жүйесінің Елбасы айтып отыр-

ған талаптарына сай келуі үшін барынша 

жа

жа

ғдғдай

айла


лар 

р жа


жан-

н-жа


жа

қт

қты қамтылып отыр. Сө

Сөз со


соңы

ңынд


нда

а Ал


Ала

аш арысы Ахмет Бай-

тұрсыновтың: «Бұрынғы әділ билердің қо-

лындағы билік қазақтың неше түрлі дертін 

жазатын жақсы дәрі еді» деген сөзі еске

оралады. Әлбетте, қоғам дертін әділ 

қазының қолындағы билікпен тезге салу 

– кешегі күннің ғана е

е

ме

м с,с, бүгінгі заман

н

нын

ң 

да өзекті дүниесі. СС

он

ондыды

қт

қтанан д

да

а сосот 

тха

ха--лық тың  ары,  мемлекеттіің ай

йнас


ы 

б

болу ж

о-

лында ұдайы жетіле түсуі шарт. Алдағықа раша айының ортасына таман жоспар-

лан ған Қазақстан Республикасы судьяла-

ры ның кезекті VI съезі сот жүйесінің да-

му

муыы

на

нассер

ерпі


пі

н

нбе

бе

ріріп,

п

ее

лі

лміздегі сот төрелігін

ар

ары ы  қа

қ ра


рай

й же


жеті

ті

лдлдір

іруг


у е өз ықпалын тигі-

зетіні сөзсіз. Тойжан АЯЗБЕКОВ, 

Шығыс Қазақстан облыстық 

сотының ұйымдастыру-талдау 

бө

бөлі

лі

мі

міні

нің 

ң ба

баcтығ

ығы

ы

Республика судьяларының тұңғыш ал-

қа лы жиыны осыдан 17 жыл бұрын өткен 

болатын. Сонау

ау 1

1

99996 

6 жы


жы

лд

лдарары 

ы Тә


Тәуе

уе

лслсіз

із-


-

дік тің  алғашқ

қы

ы со


соқп

қпақ


ақта

тары


ры ссал

алын


ынып

ып, 


мем лекеттіліктің  сапалы  іргетасы қаланып 

жатқан тұста сот жүйесі де тынымсыз ізде-

ністер үстінде болған еді. Өйткені егемен

елдегі биліктің бірегей тармағы  ретінде 

сот жүйесін реформалаудағы батыл бет-

бұ рыс


с

та

тр кезеңін заман талабымен ұш-

та

тастст

ыр

ыруу кү

күн


н тә

тәрт


ртібінде болатын. Өткенге 

е 

көз салсақ, би

б

іліктің бір тұтқасы ретінде сот 

жүйесі осы жолдарды абыроймен жүріп 

өтті. Айталық, сот жүйесіндегі кезең-ке-

зең дерге ұласқан реформаның басты ба-

ғыт тарының бірі – судьялар тәуелсіздігін

қам тамасыз  етуд

уден

е

ббас

ас

тата

лғ

лған

ан

ыы

бе

белг

лг

ілілі.

і.

 Ата Заңымызб

бен


ен а

айш


йш

ық

ықтаталғ

лған


ан е

е

лілі

мі

мізд

зд

егег

і 

і сот жүйесінің тәуелсіздігін қамтамасыз ету 

мен судьялардың мәртебесін көтеруге қа-

тысты серпінді шаралар судьялар съезінде 

көтерілген болатын. Дәл осындай қоғам

дамуының маңызына баланатын үдерісті 

үд

үдет

ету 


у 

үш

үшінін ссъе

ъезд


д аясында республикалық

қ 

Тәуеуелс

лсіз

з Қ

Қ

аз

азақ

ақст

с ан

анны

ның 

ң 

қа

қалы

лыптасуына, әлемдік қа

ауы

уымд

мдас

асты

тық

қ

мойындаған құқықтық мемлекет ретінде орнығуына еліміздегі 

сот жүйесінің рөлі де айрықша болғаны даусыз. Әлбетте, мем-

лекеттік биліктің бір тармағы - сот жүйесін дамыту – бұл бір 

күннің ғана шаруасы емес, межелі міндеттерді белгілеу арқылы 

ат

атқа

қа

ры

рылатын ауқымды жұмы

ыс.

с.

О

Осы

сы б

бағ

ағ

ыт

ытта

тағы

ғы ж

жіг

ігер

ерді

д

 жандан-

ды

дыру

ру т

тұр

ұ ғысынан алғанда би

биыл

ылғы

ғы ж

жыл

ылы

ы ос

осым

ымен

енен

ен а

алтыншы 

рет өткелі отырған Қазақстан Республикасы судьяларының съезі

маңызды мәселелер мінберіне айналғаны да ақиқат.

Айба

барл

рлы

ы Аб

Абыл

ылай

ай х

хан

анн

ның

ың 

орында

да

лм

лмағ

аған

ан ү

ү

ш

ш ар

арм

ма

а-

ны бар екен. Біріншісі – елді 

отырықшылыққа үй ре те 

алмау болса, екін шісі – қа ла 

салу, ал үшінші орын дал-

ма

маға

ған

н ар

а маны – елге егін 

ек

ек т

 т

ір

іріп

іп,, жер ем шегін емдіру

бол ған  деседі. Алдыңғы еке-

уіне шү кіршілік етуге болады. 

За манның өзі соған айдап 

апарды. Алайда ұлан дала-

ның төсі

і

нд

нде

е жүрген хал

лық

ы

,

оның е

емш

мшег

ег

ін

ін е

емі

мі

п,

п, ссон

оның

ың

 

пайдасын қан ша лықты кө і

ріп 

жатыр? Дар қан  даламыздың

әле уе тін жарытпағанымыз 

қалай? Бақсақ, соның бір

себебі суармалы егістіктің

құ

құ

р 

р ды

дым 

мға кетуінде жатқан 

тә

тәр

різ

ізд

 діі. Кеше Мәжілістегі 

Үкімет сағатында ауыл

шаруа шылығы  министрі 

Асыл жан  Мамытбеков осы

мәселе туралы әңгімелеген 

болатын.

н.

Манс


ұр

 Х

ұрАМИТ 

ото)

ф

Өткенде ҮкҮкім

імет

етті

тің

ң ке

ке

ңе

ңейт

йтіл

іл

ге

ген

н от

отырысында Елбасы 

Н.Назарбаев сы

сынн

нның

ың

б

бір

ір

сы

сыпы

пыра

расы

сы

н

н Экономика және

бюджеттік жоспарлау министрлігінің жұмысына қатысты 

айтқан болатын. Кеше ҚР Президенті жанындағы Орталық 

коммуникациялар қызметінің баспасөз мәслихатында министр

Ербола

ат 

т Досаев сын-ескертпелердің 

ң ор

ор

ын

ы ды екені

нін мойындап, 

ке

кемш

мшіл

іл

ік

ікте

терд

рдіі

т

түзету үшін қандай қ

қар

арек

ек

ет

етке

ке б

бар

ар

ып

ып

ж

жат

атқа

қаны

туралы есеп берді. «Барлық бюджеттік бағдарламаларды 

тексеріп, тиімсізін қысқартамыз», – дейді ол. Ондай 

қысқартудың қорытындысын министр ағымдағы айдың 

соңына таман жариялауға уәде етті.

№193 (1104) 

5.11.2013 жыл, 

сейсенбі


www.alashainasy.kz

3

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

ҚОҒАМ


Денсаулық сақтау министрлігі өздері тыйым салған папиллома екпесін теледидар арқылы жарнамалауын қалай түсінесіз?

Марианна ГУРИНА, 

«Ұлағатты жанұя» 

қоғамдық қорының 

президенті, 

республикалық ата-

аналар қоғамдық 

кеңесінің мүшесі:

Майра 

АЙСИНА, 

Мәжіліс 

депутаты:

– Қазір екі-үш дәрігерді тұрғызып қойып папиллома екпесі 

тура лы сұрасаң, үшеуі үш түрлі жауап айтады. Соған қарағанда 

бұл сала дағы мамандардың өздері екпенің пайдалы не зиянды 

екенін нақты білмейді. Бірақ бір білеріміз егер бұл екпе, шын 

мәнінде, пайдалы болса, дәрігерлер бір ауыздан дұрыс, нақты, 

дәлелді нұсқау берер еді. Кейбір мамандар айтып жүрген екпенің 

пайдасы рас болса, бүгінгі телеарналардағы насихат жұмыстары 

да сәйкесінше дұрыс бағытта болуы тиіс. Әйтпесе бірі пайдалы 

деп, бірі зиянды деп пікір таластыра отырып үгіт-насихат жүргізу, 

бұл саладағы жасалып жат қан жұмыстардың нәтижесі өзге емес, 

өздері үшін де сенімсіз деуге келеді. Папилломаны әлемнің 56 

мемлекеті пайдаланады деген мәлімет бар, дегенмен, менің ой-

ым ша, ол бір адамға зиянын кел тірген болса, одан бірден бас 

тар туымыз керек. Жалпы, балаға екпе ектіру үшін жалғыз дәрі-

гер ге ғана жауапкершілікті артпай, ата-ана да перзенті үшін зерт-

теу жасап, дұрыс шешім қабылдауы тиіс деп есептеймін.

– Жасы 11-12-ден асқан қыз балалары бар ата-аналар 

маған хабарласып, осы папиллома екпесі жайлы жиі 

сұрай ды. Шыны керек, не дерімді білмей, қатты қиналамын. 

Се бе бі Денсаулық сақтау министрлігі павлодарлық екі қыз-

дың жайынан кейін екпеге тыйым салып, енді бүгін теле ар-

на лардан жарнамалап жүр. Жарнама – нәтижелі, халыққа 

пай далы дүниені ғана насихаттап, үгіттеу құралы ретінде 

қолданылатын дүние. Ал бізде сенімсіздік те, сы байластық 

та белең алған. Ол аздай жарнамаға «11-12 жас тағы қыз-

дар ға жыныстық қатынасқа түспей тұрып салу ке рек» деген 

жазбаны қосып қойыпты. Сонда бұл халықты қор қыту ма, 

12 жастан соң жыныстық қатынасқа түсуге бо ла ды немесе 

түсіңдер деген үгіттеу ме? Өз басым 11 жастағы баламның 

бо ла шағына тәуекел деп, бұлайша бал та шаппаймын. Егер 

шын мәнінде пайдалы болса, дәрігер ле ріміз дәлелдеп, дұ-

рыс мағлұмат, дұрыс бағдар мен ақпарат берсін.

Дайындаған Сандуғаш ӘЛІМЖАНОВА

Аманкелді 

ТЫНЫБЕКОВ, 

медицина 

ғылымының 

докторы, 

профессор:

– Теле ди дар арқылы папиллома вирусіне қарсы екпе жасауды жарнамалау, 

ме нің ойымша, дұрыс емес. Себебі, біздің әрқайсымыз өз ден саулы ғымыздың 

жақ сы болуына 50% жағдайда жауапты болатын болсақ, онда екпені жасатуды 

не ме се  жасатпауды  балалардың  ата-анасы  шешуі  қажет.  Бірақ  жергілікті  ден сау-

лық сақтау ұйымдары оны неге жасап жатқанын алдын ала балалардың ата- ана-

ла рына түсіндіруі керек. Өкінішке қарай, біздің халықтың еліміздің ме дицинасына 

деген сенімі аз. Мысалы, БЦЖ-ға байланысты айқай-шу әлі де болса бә ріміздің 

есі мізде. Ал бұл елімізде жүргізіліп жатқан пилоттық бағдар лама болса, онда оны 

рес публи калық және облыстық, қалалық баспасөздер ар қы лы талқылап, не үшін 

жүргізейін деп жатқанын халыққа түсіндіріп, содан кейін екпені жасай беруіне бо-

ла тын еді. Бірақ осы жағы жеткілікті деңгейде жүргізілмеген сияқты. Ал, менің жеке 

басым, бұл екпені жасауды қолдаймын. Себебі жатыр мой нының жарасын бол дыр-

маудың бірден-бір жолы осы деп білемін. Тек қана ҚР ДСМ алдында тұр ған мәселе, 

ол қай екпені сатып алу керектігін, яғни Цервариксті (Бельгия) ме, әл де аздап қым-

баттау Гардасилді (Нидерланды) алу қажет пе деген сұрақты шешуі қажет. 

ОЙ-КӨКПАРДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет