Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет


Абайдың мемлекеттік тарихи-мәдени жәнеPdf көрінісі
бет14/23
Дата22.12.2016
өлшемі9,46 Mb.
#280
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

Абайдың мемлекеттік тарихи-мәдени және 

әдеби-мемориалдық қорық-мұражайында 

абайтану іліміне зор үлес қосқан Әрхам 

Кә

Кәкі

кі

та

тайұ

ұ

лына арналған әдеби-са

а

зд

зды 

ы ке

кеш 

ш өт

өтті

ті. Ке

Кеш 

ш 

«Ұ

«Ұлы

лы

А

Аба

б

йға адалдық» деп ата

алд

лды

ы.

Әрхам Кәкітайұлы Ысқақов 

– абайтану ғылымы үшін ма-

ңы зы зор «Абайдың өмір жо-

лы» атты есттел

елік


кте

тер


р

жа

жазы

з п 


п 

қал   дырған а

ақы

қын.


н. Б

Бұл


ұл

е

ес сте

те

--

ліктер «Абай мұражайының 

кітап ха насы» 

сериясымен 

шыға тын Абай туралы есте лік-

тердің бі рін ші  кітабына енген. 

Әрхам ның 

орындауында 

Абай дың 30-ға жуық әнін Л.Ха-

ми

идиди мен Б.Ерзакович  но та ға 

тү

тү с

с

ірір

 д

 ді.і. Ә

Әрх


рхам

а

ның Абай ту-ралы  ма қа лалары әр кезде 

м е р з і м д і к   ба с  

п а с ө зд е , 

«Жұлдыз» жур на лының  1993 

жылғы 6-санында жа рия лан-

ды. 1935 жылы Әуе зов бас-

қар ған  ғылыми

ми экс


кс пе ди цияға 

ерек ше  көме

ме

к 

к көкөр 

р 

сесе

ті

тіп,п, а

ақы


қын-

н-

ның өмірі  мен  шы ғармашы-лығына қатысты аса құнды де-

ректер берді. М.Әуе зов «Абай 

жолы» эпо 

пея 


с 

ын жазу ба-

рысында Әр хам ның  мә лі мет-

те р


ріне сүйенді. Ол Құнанбай, 

Аб

Абай

ай

, ШәШәкә

кәрі


р

м ту 


ралы аса 

құ

құн

нды


ды д

дер


ерек

ектер, естеліктер 

жаз 

ды. 1940 жылы сәуір айын 

да Семей қаласында 

Абай Құнанбайұлының мұ ра-

жа  й ын ашу туралы қаулы қа-

бы л  данғаннан  кейіін, ақынның 

не  мере інісі Ә

Ә

рх

рхамам К

Кәк


әкіт

ітай


айұл

ұлы 


ы 

мұражайға 

қы

қызм


змет

е ке


ке

а

алылы

ны

нып,п  

Абай туыстарының,  ұр па қ та-

ры ның, 

замандастарының 

қол  дарында  сақталған  ұлы 

ақынға қатысы бар заттарды 

жи 

науда үлкен еңбек етті. Ке

Ке

шш

к

ке е

зи

зиялы қауым өкілдері, ға

ға л


 лым

ым

зз

ер

ерттеушілер, ақынның ұрпақтары қатысты. «Ха лық-

тық ақындар орталығынан» 

жас ақын С.Хуанған ақынға

ар нау арнады. Семей қалалық 

филармониясының әншілері 

Т.Сембаев Абайдың «Бойы

бұл  ғаң»

»

әннін,,

Б.Түктіб


баев 

«Жел  сі


сі

зз тү


түнд

нде


е

жа

жары

рық 


қ ай

ай»


»

ән

әнін

ін,, 


Б.Ке рім

і б


баев «К

Кө

ізімніің қа-

расы» әнін көрермен назарына 

ұсынды. Шәкәрім атындағы 

Се мей мемлекеттік уни вер си-

тетінің студенттері Е.Амангелді, 

Н.На у


уар және Ү.Қонысбек Әр-

ха

хам

мны


ны

ң 

ң «З«

ағипа» поэмасынан 

үзіін і

ді оқыды. РеспубликалықАбай қорының президенті, 

Абай 


дың жиені Б.Ерсәлімов 

Әрхам ақын туралы естеліктер 

айтып берді. Әрхамның ұр па-

ғы, Мінә


нә

ш Әрхамқызын

ын

ың 


ұлы 

Р.

Р.БаБай

йза


за

қо

қовв

ан

анасас

ы,

ы, 

нағашы


шы

сы

сы тт

у

у раралы

лы е


ест

стел


л

ік

ік аа

йт

йтаа 

келіп, Мі нәш Әрхамқызының 

әкесі жай лы естелігі мен Әрхам 

Кә кі тайұлының  қолжазбасын 

мұ ражай қорына тапсырды. 

Кеш қонақтарына ақынның 

өм

өмір


іріі ме

мен


н

шығармашылығына

ар

арн


нал

ал

ғ ғ

ан

ан бейнекөрсетілім және кітап көрмесі көрсетілді.

Асылхан КӘКІМЖАН

Н

АЗАР

Шараны 


ұйым дас ты ру-

шыларың бірі ф.ғ.к., фи ло со-

фия кафедрасының доценті, 

бел  гілі киносыншы  Олег Бо-

рец кий  «Шал»  фильмі жайлы 

өз ойымен бө

өлі

ліст


с і.

і. А


Ал

л

алал ғ ғаш

аш-


қы лардың  бі

бірі


рі б

б

ололып

ып ссөз


өз 

алған фильм режиссері Ермек 

Тұр сынов:  «Шал»  фильмін 

атақ ты жазушы Эрнест Хе мин-

гуэй дің «Шал мен теңіз» по ве-

сінің желісі бо йынша түсірдік.

Бі

Бі

 ррақ

ақ б


б

із

із ббұл

ұл шығарманы то-

лы

лық 


қ қа

қайт


йтал

алағ


аған

а

 жоқпыз. Қайта біз осы шығарманың желісі 

ар қылы  қазақы  тү сінікке  сай, 

терең ой мен тың идеяларды 

қол  дана  отырып, адам ба ла-

сы ның  өжет тілігін,  жігері мен 

та бандылығы

ғын,

н, қ


қай

ай

 с с

ар

ар л лығ

ығы 


ы 

мен төзімд

діл

іліг


ігін

ін к


көр

өрсе


сетк

ткім


іміз

із

  

кел  ді.  Және  бұл арман кино 

ар қылы  жүзеге асты да. Нәти-

же сі  жақсы. Ең бастысы, кө-

рер  мен деріміздің ықылас-

сүйіспеншілігіне, оң бағасына 

ие болдық. Біз үшін бұдан 

ар

артытық 

қ ба


ба

ға

ғаж

жоқ


о

», – деді. 

Фи

Филь


льмн

мнің


ің бас кейіпкері Ер-

бо 


лат То 

ғы 


за 

қов та ҚазҰУ-

дағы бұл шараға арнайы ке -

ліп ті.  Бізге  берген сұхбатында 

Е.Тоғы за қов: «Еліміздегі ки но-

ның даму деңгейі қуан тады.

Мей лі  ол  «Қ

Қ

аззақақфи

филь


льм»

м» б


б

ол

ол-сын, же кеме

енш


ншік

ік

ккин

ин

ососту

туди


дия-

я-

лар дың  түсірген туын дылары бол  сын  –  бәрі  ұлтымыздың 

ұлы мұраты жолында еңбек 

етіп, қалыс қал май келеді. Әр-

бір жарық көрген фильм нің  өз 

ай

ай т т


ар

ары


ы ба

бар,


р, ссыр

ы

ы мен ойы же-тер  лік.  Енді  соны  тамашалап, 

жақсы қа сиет терін бойға сі ңі-

ру – көрермен талға мын да ғы

құ зыреттілік. Біздің фильм бү-

гін ҚазҰУ студенттеріне ұнап 

жа

жат тырыр

.

МеМ нің қа сы ма келіп, 

ең

ең б бег

егім


іміз

із

ге жеміс тілеп жат-қан  дары көп. Мені ҚазҰУ 

ерекше шаттыққа бөледі. Сту-

дент тері білімді, білімпаз 

екен», – деп жылы шыраймен 

өз әсерімен бөлісті. Ша раның

ба сы-қа


қа

сы

сындд

а

а жүжүрг

рген


ен ф

фил


илос

осо-


о

фия ка


кафе

федр


драс

ас

ынының

ың м


мең

ең

гге

е ру


ру

--

шісі, ф.ғ.д., про фессор Гүл жи-һан Нұрышева: «Бұл туын ды 

– адамды үлкен терең ойларға 

же те лейтін,  философиялық 

мәні, мағынасы бар  фильм. 

Бү

Бүггін


інгі

гі

шш

араға біз фильмнің 

ре

режи


жисс

ссер


ері мен бас кейіпкерін 

ҚазҰУ-дың тәрбие жұмысы

бө лімімен  бірлесе отырып ар-

на  йы шақырдық. Біз сту дент -

те ріміз отандық фильм дер дің 

осындай үздік туын  ды ла-

рымен жақынырақ  та  ныс сын

белгілі бі

бір 

р ой


й

ттүй


үй

сі

сін

н де


д п

п

ососын

ын-


дай  ша

шара


раны

ны

ұұ

йы

йым

мд

дас с ты

тыры


рып 

п 

отыр мыз.  Мұндай ша ралар 

болашақта да өз жал ғасын та-

бады», – деген жылы жоспар-

ла рымен де бөлісті.

ҚазҰУ  ұстаздары мен 

ст

студ

уден


ентт

ттер


е іне ар 

налған бұл 

ша

ша

рарада

дан


н

көрермендердің 

алған әсері ерек ше. Ең бас-

тысы, фильм режиссері және 

бас ке йіпкерімен болған жүз-

десу, келелі сұхбат әлі талай 

жү ректе жатталары сөзсіз.

До

Досж

сжан

ан

Б

Б

АЛ

АЛАБ

А ЕК

ЕКҰЛ

ҰЛ

Ы

Ы

Кино өнерінің биік шыңына шыққан қазақ 

киносының бірегей туындысы – «Шал» фильмі. 

Белді режиссер Ермек Тұрсыновтың бұл туындысы 

көпшіліктің көңілінен шығып қана қоймай, қазақ 

киносының жаңа бір құбылысына айналып үлгерді. 

Фильм

м қа

қари

рияғ

яға

а

да

да, жа

жасқ

сқа 

а да

да о

ой 

й са

а

лады. Ой салып 

қоймай

ай, тұ

тұта

тасс 

бі

бір

р ұл

ұлтт

ттың

ың ссур

ур

ет

етін

ін сс

а

алуға тырысады. 

Философиялық ойға бай фильмді жастарға 

көрсетуді құп көрген Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-

дың философия кафедрасы «Отандық кино күні»

жобасы аясында фильмді тамашалауға шақырды. 

Көркем туындыны тамашалауға Қа

Қа

зҰ

ҰУ ұстаздары 

ме

ме

н

н

ст

студ

уд

енттері тегіс жиналды.

.

face


ce

bookbo


.com

Шара барысында конкурстық бағ-

дарламалармен қатар, көптеген мә де ни 

шаралар  ұйымдастырылады. Олар  дың 

арасында қазылар алқасы мү ше лерінің бе

б лг


лг

іл

ліі өнөнер

ер ш


ш

еб

еберерле

лер


ріі ні

нің 


ң ко

к н церт те рі,

му

музы


зы

ка

калылық-

қ-ой


ойын

ын  са


са

 у

 уықық  шо

шо у


 уы,

ы  ұйым дас-

тыру комитетінің штабында шы 

ғар ма-


шылық проблемаларына ар  нал ған  дөң-

ге лек 


үстелдер, әлемдік өнер

жұл  дыз да рының шеберлік са бақ тары қа-

рас ты рылған.

Фестивальдің қорытынды

дысы

сы м


мен

ен ж


жа

а-

бы луы салтанаты 8 қарашада Бей біт ші -лік және келісім сарайында өте ді деп жос-

 пар ланған.«ІТ технологиялар және инженерлік-

ко

ко

н

нст

ст

ру

рукт

ктор

орлы

лық 

қ жо

жоба

ба

ла

ла

р»:

Б

Б.МұМұха

хаме


ме

до

дов

в (І


(І о

оры


ры

н

н, БҚАТУ), М.Мұ хам-бетова  (ІІ орын, Х.Досмұхамедов атындағы 

Аты рау  МУ) сияқты магистранттар мен П.За-

тей кин мен А.Ходин (І орын, БҚАТУ), Н.Бай-

менов (ІІ орын, БҚИГУ), А.Жұмабаева, А.Қа-

па шева,  Ә.Қауен  (ІІІ  ор

орын


ын

, М.Өт


Ө

еміссов


ов 

атын дағы  БҚМУ) және

е

С

С.К.Ким

им, 


, А.

А.

БаБажи

жинд


ндер

ерге


ге

 

(ІІІ орын, БҚИГУ).«Экология және биотехнологиялар

жобасы»:

 Магистранттар Л.Бертілеу (І орын, БҚАТУ), 

Д.

Д Мұ


М

ратов  (ІІІ о

о

рын, Қ.Жұбанов атындағыАқ

Ақтө


тө

бе

бе аа

йм

ймақақ

ты

тық

қ ме


ме

мл

млекек

еттік университеті) 

және студенттер А.Ізімғалиев (І орын, БҚИГУ), 

Ж.Сапарбаев (ІІ орын, М.Өтемісов атындағы

БҚМУ), Г.Ким, Б.Абатова (ІІІ орын, БҚИГУ).

кека до Ал ма-Аты», «Алма-Ата» әндерімен қо-

ры тын дыланды.  Музыканттардың  ме рей той-

лық концертінен көрермендер  құр 

р  қо

қ

лл қайт-

па

пады

ды

:: ке

келушілерге «Апоптоз» жә

әне

не M


M

us

usicic

F

Foror 

Th

ThS

Scorpion атты жинақтары мен топтың жар-на малық  постерлері таратылды, апорт  үлес ті-

ріл ді. Айта кетейік, 1993 жылы құрылған Mo-

tor-Roller бүгінде күллі Еуразия көлеміне 

та ны мал. Ұжым осы уақытқа дейін бес әнжинақ

шы ғарға

ға

н.н.

Ілияс АУ

АУТО

ТОВ

В,

Motor-Roller тобының солисі:

– Біз шығармашылығымыздың шы ңы на 

жақындап келеміз, бірақ әлі оған жет педік. 

Ән жазған сайын, сахналарға да йын далған 

са йын топ ішінде бір-біріміздің іш кі дү ние-

мі

мі

зг

з е 

е тереңдей түсеміз. Осы өзара

ра ү

ү

ңі

ңілу

лу

ім

ім

із

із 

бі

біз 

з

ге

ге әлдеқандай қуат береді, с

с

о 

о ны

ның

ң нә

нә

ти

ти-

жесінде жақсы дүниелер туады. Егер бір 

нәр се жақсы шығып жатса, демек, біздің да-

м уымыздың тоқтамағаны. Ке лешекке сергек 

көз қараспен қараймыз. Күшіміз бар, қуа ты-

мыз ба

ба

р,

р

е

е

ң бастысы – идеямыз бен ән де-

рімі

міз 

з 

ба

бар.

р.

Ж

Жақ

ақсы

сы ә

әнд

ндер

ер

ж

ж

аз

азыл

ылып

ы  жатыр, 

аранжировкалардың  са па сы  артып келеді. 

Қарым-қатынас жа сай тын  ортамыз ұлғайып 

келеді, әр жаңа күн бір жаңа нәрсесін береді. 

Күн сайын ап па ратура да жаңаша дыбыс тай-

ды. Мида ой таусылмаса, шығармашылық 

та

та ж

жас

а ай бе реді.

№193 (1104) 

5.11.2013 жыл, 

сейсенбі


www.alashainasy.kz

6

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

Жарты жылдың ішінде 

ақтөбелік көпбалалы ана 

Гүлмира Мұқатова жерлестерін 

– 160 миллион, Астана 

қаласының тұрғындарын 100 

миллион теңгеге отырғызып 

кеткен. Сөйтіп, алаяқтықпен 

халықтың 260 миллион адал 

ақшасын қалтасына басқан ол 

алданғандарды сергелдеңге 

түсіріп қойды. Сан соққан 

тұрғындар шағымдарын алып, 

полицияға шауып жүр.

Атыраулық 

полицейлердің 

үстінен қылмыстық 

іс қозғалды

Атырау қаласының про ку ра-

ту расы жергілікті тәртіп сақ шы-

ларына «қызметтік өкілеттілігін 

асы ра пайдаланды» деген айып 

та ғып, қылмыстық іс қозғауда. 

Бұл іс үстіміздегі жылдың 

16  та   мызы  күні  қаладағы 

мей рам ха налардың  біріне 

баса-көктеп кі ріп келіп, ондағы 

еркек кін діктінің барлығын 

машинаға тиеп, бөлімшеге 

әкеткен полицейлерге қатысты 

қозғалды.

Естеріңізге сала кетейік, мейрамхана 

әкім шілігі қызыл жағалыларға осындағы 

кү зетшілер мен даяшыларды, менед жер-

лер мен тіпті бір келушіні заңсыз әкетті деп 

айып таққан еді. Ал полицейлер болса өз 

кезегінде мейрамхана қызметкерлері қар-

сылық көрсетті деп оларды бірнеше тәу-

лік ке қамап тастаған еді. Бұдан соң мей-

рам 


 

хана әкімшілігі ішкі істер 

қыз  меткер лерінің үстінен арыз жазып, оны 

ҰҚК Атырау облысық департаменті мен 

«Нұр Отан» партиясына, прокуратураға 

тап 


сырған болатын. Рестораторлардың 

сөз деріне қарағанда, полицейлер мей-

рам ханаға келіп, көңіл көтеріп, бірақ қыз-

мет ақысын төлемеген. Себебі оларға қа-

ла 

дағы басқа да осындай орындарда ақы    сыз  қызмет  көрсетіледі-міс.  Ал  по ли-

цей лердің сөзіне сенсек, мұндай жедел 

іс-шаралар мейрамхана күзетшісінен таяқ 

жеген келушілердің бірінен түскен арыз 

негізінде жүргізілген. Атырау қалалық 

прокуратурасының бөлім бастығы Нұржан 

Жангереевтің айтуынша, осы істі екі ай 

бойы тексерген прокуратура қызметкерлері 

полицейлердің бұл әрекетін заңсыз деп 

тауып, іс қозғаған. Әзірге күдіктілердің 

аты-жөндері белгісіз.

Жанар НИЗАМИ, 

Атырау

АЛАШ АЗАМАТЫ

 

Тілендиевтің шұңқырлары қашан бітеледі?Нұрғиса Тілендиев атындағы көшенің жағдайы сын 

көтермейді. Неше жылдан бері жөнделмей тұр. Көліктер 

шоқалаққа соғылып, қиналып өтеді. Осы көшеге жергілікті билік 

назар аудармайтын сияқты. Есесіне Алматының кейбір көшелері 

жыл сайын жаңартылып жатады. Бұл ненің белгісі? Тілендиев 

көшесі қашан жөнделеді?

Зәуре ТАЛҒАТҚЫЗЫ, Алматы қаласы

Сұрақтың жауабын Алматы қа ласы Бостандық ауданы әкім шілігінің 

ресми сайтынан таптық. Ау дан әкімі Раушан Асанованың мә ліметінше, 

Алматыдағы Н.Ті лендиев көшесі 2009 жылы орта ша жөндеуден өткен. 

Қазіргі уа қыт та көшенің асфальт жабынының жағ дайы қанағаттанарлық 

дең гей де деп есептеледі. Дегенмен ас фальт шұңқырларының бары рас. 

Ау дандық әкімдік Алматы қа ла сының Автомобиль жолдары бас қар-

масына шұңқырларды жөн деуге өтінім беріп қойған.

Дәрі-дәрмектер жайлы 

ақпаратты қайдан аламын?Алматы қаласы бойынша дәріханалар және дәрі-дәрмектің 

бар-жоғы туралы ақпараттарды беретін қызметтер жұмыс істей 

ме?

Саламат ӘЛІМБАЕВ, Алматы қаласы

Алматы қаласы бойынша элек-

трондық қызмет көрсету интернет-

ресурсының хабарлауынша, дәрі ха-

налар, олардағы дәрі-дәрмектің 

тізімі, медициналық және салттық 

қыз меттер туралы жедел ақпа рат-

тарды 2-911-911 анықтама теле-

фо  нынан алуға болады. Бұл желі 

тәулік бойы тегін жұмыс істейді. 

Оған қоса, 2911 ақылы желісіне де 

хабарласуға болады. Сонымен 

бірге қажетті дәрі-дәрмектің қай 

дәріханаларда бар екенін e-uslugi.

al  maty.kz сайтынан да білуге бо ла-

ды. «Емдік дәрі-дәрмекті із деу» де-

ген тарауды бассаңыз жетіп жа тыр. Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет