Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk


Innsetting/utskifting av bufferbatterierPdf көрінісі
бет14/43
Дата27.03.2017
өлшемі22,35 Mb.
#10412
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   43

22.
Innsetting/utskifting av bufferbatterier
For å kunne lagre klokkeslett og radiostasjoner i radioen må 
det brukes bufferbatterier. Vi anbefaler alkali-mangan-batte-
rier som bufferbatterier.
Åpne dekselet 
27 til oppbevaringsrommet. Ta eventuelt ut 
nettadapteren 
31.
For å åpne dekselet til batterirommet 
21 trykker du på låsen 
20 og tar av dekselet til batterirommet. Sett i bufferbatterie-
ne. Pass på riktig polaritet, som vist på innsiden av dekselet til 
batterirommet.
Sett dekselet 
21 til bufferbatterirommet på igjen.
Skift ut bufferbatteriene når klokkeslettet ikke lenger lagres i 
radioen og visningen blir svakere.
Skift alltid ut alle batteriene på samme tid. Bruk kun batterier 
fra en produsent og med samme kapasitet.

Ta bufferbatteriene ut av radioen når du ikke skal bru-
ke den på en stund. Ved langvarig lagring kan bufferbatte-
riene korrodere og selvutlades.
Bruk

Beskytt radioen mot fuktighet og direkte sol. Radioen 
er bare beregnet til bruk i tørre rom innendørs.
Audiodrift
Inn-/utkobling
For å 
slå på radioen trykker du på av/på-knappen 1. Displayet 
2 aktiveres, og audiokilden som var innstilt forrige gang radio-
en ble slått av, spilles av.
Displayet 
2 belyses i noen sekunder ved hvert tastetrykk.
For å 
slå av radioen trykker du en gang til på av/på-knappen 
1. Den gjeldende innstillingen for audiokilden lagres.
For å spare energi slår du bare på radioen når du skal bruke 
den.
Innstilling av lydstyrken 
Når radioen slås på, er lydstyrken alltid innstilt på et middels 
nivå (verdi 10).
Til øking av lydstyrken trykker du på tasten 
«Vol +» 7, til redu-
sering av lydstyrken trykker du på tasten 
«Vol –» 8. Lydstyr-
keinnstillingen 
«VL» vises i noen sekunder med en verdi mel-
lom 0 og 20 i meldingen 
f på displayet.
Innstill lydstyrken på en lav verdi før du innstiller eller skifter 
radiostasjon, og på en middels verdi før du starter en ekstern 
audiokilde.
Til utkopling av tonen kan du trykke på tasten 
«Mute» 5. Til 
innkopling av tonen igjen trykker du enten igjen på tasten 
«Mute» 5 eller en av lydstyrketastene «Vol +» 7 hhv.
«Vol –» 8.
Innstilling av klang
For optimal lydgjengivelse er det innebygd en equalizer i ra-
dioen.
For å endre bassnivået manuelt trykker du én gang på knap-
pen 
«EQ» 15. På displayet vises «BA» og den lagrede verdien 
for bassnivået i displayet 
f. For diskantnivået trykker du én 
gang til på knappen 
«Equalizer» 15, og i displayet f viser 
«TR» og den lagrede verdien for diskantnivået.
Melding
Kapasitet
2/3
1/3
<1/3
Reserve
Tomt batteri
OBJ_BUCH-2386-001.book  Page 68  Monday, February 9, 2015  11:37 AM

 Norsk | 
69
Bosch Power Tools
1 609 92A 12F | (9.2.15)
Bass- hhv. diskantnivået kan endres i et område på –5 til +5. 
Til øking av den anviste verdien trykker du på tasten 
«Vol +» 
7, til senking på tasten «Vol –» 8. De endrede verdiene lagres 
automatisk når meldingen 
f skifter tilbake til tidsangivelse få 
sekunder etter siste tastetrykk.
Valg av audiokilde
Når du skal velge audiokilde, trykker du på knappen 
«Source» 
18 helt til den ønskede interne (se «Innstilling/lagring av ra-
diostasjoner», side 69) eller eksterne (se «Tilkopling av ek-
sterne audiokilder», side 69) audiokilden vises:

«FM»: Radio via FM-båndet

«AM»: Radio via mellombølgebåndet

«BT»: Ekstern audiokilde (f.eks. smarttelefon) via Blue-
tooth®-forbindelse

«AUX 1»: Ekstern audiokilde (f.eks. smarttelefon eller CD-
spiller) via 3,5 mm-kontakten 
«AUX 1» 26 på utsiden

«AUX 2»: Ekstern audiokilde (f.eks. smarttelefon eller 
MP3-spiller) via 3,5 mm-kontakten 
«AUX 2» 19 i oppbe-
varingsrommet.
Audiokildene 
«FM»«AM»«AUX 1» og «AUX 2» vises hele ti-
den i audiokildedisplayet 
g«BT» for Bluetooth®-forbindelsen 
vises kort på multifunksjonsdisplayet 
f og signaliseres deret-
ter ved at 
Bluetooth®-indikatoren 17 (se «Bluetooth®-tilkob-
ling», side 69) lyser.
Oppretting av stavantennen
Radioen leveres med montert stavantenne 
23. Ved radiomo-
dus svinges stavantennen i den retningen som gir de beste 
mottakerforholdene.
Hvis mottaket er for dårlig, må du sette radioen på et sted med 
bedre mottak.
Merk: Bruk av radioen i umiddelbar nærhet av radioanlegg, 
radioapparater eller andre elektroniske apparater kan påvirke 
radiomottaket.
Innstilling/lagring av radiostasjoner
Trykk på tasten til valg av audiokilden 
«Source» 18 helt til 
meldingen 
g «FM» for mottaksområdet ultrakortbølge (FM) 
hhv. 
«AM» for mottaksområdet mellombølge (AM) vises.
Til 
innstilling av en bestemt radiofrekvens  trykker du på 
tasten for oppoversøking
 
12 for å øke frekvensen hhv. på 
tasten for nedoversøking
 
14 for å redusere frekvensen. 
Den aktuelle frekvensen vises på meldingen 
a på displayet.
Til 
søking av radiostasjoner med høy signalstyrke trykker 
du på tasten for oppoversøking
 
12 hhv. tasten for 
nedoversøking
 
14 og holder denne trykt inne et øyeblikk. 
Frekvensen for den funnede radiostasjonen vises i meldingen 
a på displayet.
Ved mottak av tilstrekkelig kraftig signal slås radioen automa-
tisk over på stereomottak. På displayet vises indikatoren for 
stereomottak 
c.
For å 
lagre en innstilt radiostasjon trykker du på lagrings-
/avspillingsknappen 
«Preset/ » 13 helt til «PR» og numme-
ret til den sist innstilte lagringsplassen blinker på displayet 
f
For å velge en lagringsplass trykker du på knappen for oppo-
versøk  
12 eller knappen for nedoversøk   14 helt til øn-
sket lagringsplass vises på displayet 
f. Trykk en gang til på lag-
rings-/avspillingsknappen 
«Preset/ » 13 for å lagre den 
innstilte stasjonen på den valgte lagringsplassen.
Du kan lagre 10 FM-stasjoner og 10 AM-stasjoner. Vi gjør opp-
merksom på at hvis en lagringsplass er opptatt, blir den over-
skrevet med den nye radiostasjonen hvis du velger på nytt.
For å 
spille av en lagret stasjon trykker du kort på lagrings-/av-
spillingsknappen 
«Preset/ » 13 og deretter på knappen for 
oppoversøk  
12 eller knappen for nedoversøk   14 helt til 
«PR» og ønsket lagringsplass vises på displayet f.
Tilkopling av eksterne audiokilder
I tillegg til den integrerte radioen kan forskjellige eksterne au-
diokilder avspilles.
Bluetooth®-tilkobling:
– For å aktivere 
Bluetooth®-forbindelsen kan du enten trykke 
på knappen 
«Source» 18 helt til i multifunksjonsdisplayet 
viser 
f «BT» for Bluetooth®-forbindelse, eller du kan trykke 
på 
Bluetooth®-knappen 16Bluetooth®-indikatoren 17 
blinker langsomt for å signalisere at det ennå ikke er opp-
rettet noen forbindelse.
– For å opprette forbindelse med en egnet audiokilde tryk-
ker du på 
Bluetooth®-knappen 16 i minst 2 sekunder. Un-
der søket blinker 
Bluetooth®-indikatoren 17 raskt.
–  På displayet for audiokilde vises 
«PRA MultiPower» og 
må aktiveres der. Følg bruksanvisningen for audiokilden 
for å gjøre dette.

Bluetooth®-indikatoren 17 lyser permanent når Blue-
tooth®-forbindelsen er opprettet. Hvis du under søket et-
ter forbindelse eller ved opprettet forbindelse trykker en 
gang til på 
Bluetooth®-knappen 16 i minst 2 s, opprettes 
en ny forbindelse.
– Merk: Ved første oppretting av forbindelse (paring) mel-
lom radioen og en ekstern audiokilde kan du bli bedt om å 
oppgi en PIN-kode for radioen. Du taster da inn «1234».
«AUX 1»-tilkobling:
–  
«AUX 1»-tillkoblingen egner seg særlig til audiokilder som 
er plassert utenfor oppbevaringsrommet (f.eks. smarttele-
fon i medierommet 
3).
– Ta av beskyttelseskappen på 
«AUX 1»-kontakten 26, og 
sett 3,5 mm-pluggen til den medfølgende eller en annen 
egnet AUX-kabel inn i kontakten. Koble AUX-kabelen til en 
egnet audiokilde.
– For å spille av 
«AUX 1»-audiokilden trykker du på knappen 
«Source» 18 helt til g «AUX 1» vises på displayet.
– For å beskytte mot tilsmussing setter du beskyttelseskap-
pen til 
«AUX 1»-kontakten 26 tilbake på plass når du fjer-
ner pluggen på AUX-kabelen.
«AUX 2»-tilkobling:
–  
«AUX 2»-tilkoblingen egner seg spesielt godt til audiokil-
der som skal plasseres i medierommet (f.eks. smarttelefon 
eller MP3-spiller).
– Åpne dekselet 
27 til oppbevaringsrommet. Stikk 3,5 mm-
pluggen til den medfølgende eller en annen egnet AUX-ka-
bel inn i 
«AUX 2»-kontakten 19. Koble AUX-kabelen til en 
egnet audiokilde.
– Trykk  på  låsen 
29 til medieromdekselet, og vipp opp medi-
eromdekselet 
28. Plasser audiokilden slik i medierommet 
at AUX-kabelen kan føres gjennom utsparingen i dekselet. 
Lukk dekselet 
28 til medierommet og dekselet 27 til opp-
bevaringsrommet.
OBJ_BUCH-2386-001.book  Page 69  Monday, February 9, 2015  11:37 AM

70 | Norsk 
1 609 92A 12F | (9.2.15)
Bosch Power Tools
– For å spille av 
«AUX 2»-audiokilden trykker du på knappen 
«Source» 18 helt til g «AUX 2» vises på displayet.
Styring av eksterne audiokilder
For audiokilder som er tilkoblet via 
Bluetooth®-forbindelsen, 
kan avspillingen styres via radioen.
Spille av/avbryte avspilling: For å starte avspillingen trykker 
du på lagrings-/avspillingsknappen 
«Preset/ » 13. For å av-
bryte eller gjenoppta avspillingen trykker du en gang til på lag-
rings-/avspillingsknappen 
«Preset/ » 13.
Fremover/bakover: For å spole fremover eller bakover på et 
spor, holder du knappen for oppoversøk 
 
12 eller knappen 
for nedoversøk 
 
14 inntrykt til ønsket sted i sporet er fun-
net.
Velge spor: For å velge et spor trykker du på knappen for opp-
oversøk  
12 eller knappen for nedoversøk   14 helt til 
ønsket spor er funnet. For å starte avspillingen trykker du på 
lagrings-/avspillingsknappen 
«Preset/ » 13.
Tidsmelding
Radioen har tidsvisning med egen energiforsyning. Hvis buf-
ferbatterier med tilstrekkelig kapasitet er satt inn i batteri-
rommet (se «Innsetting/utskifting av bufferbatterier», side 
68), kan klokkeslettet lagres selv om radioen er koblet fra 
batteriet eller nettstrømmen.
Innstilling av klokkeslettet
– Til innstilling av klokkeslettet trykker du på tasten for 
tidsinnstilling
 
9 helt til timetallet blinker i meldingen f.
– Trykk på tasten for oppoversøking
 
12 hhv. tasten for 
nedoversøking
 
14 helt til korrekt timetall anvises.
– Trykk  på  tasten
 
9 en gang til, slik at minutt-tallet i mel-
dingen 
f blinker.
– Trykk på tasten for oppoversøking
 
12 hhv. tasten for 
nedoversøking
 
14 helt til korrekt minutt-tall anvises.
– Trykk  på  tasten 
 
9 en tredje gang for å lagre klokkeslet-
tet.
Hvis knappen for oppoversøk 
 
12 og knappen for nedover-
søk  
14 ikke trykkes på over fem sekunder under innstil-
lingsprosedyren, avbrytes prosedyren og det tidligere, uen-
drede klokkeslettet vises.
Arbeidshenvisninger
Oppbevaring i medierommet
Hvis du bruker audiokildene via 
Bluetooth-® eller «AUX 1»-til-
koblingen, kan du plassere de tilsvarende enhetene (f.eks. 
smarttelefon eller MP3-spiller) i medierommet 
3.
Vi gjør oppmerksom på at medierommet bare er ment som 
oppbevaring og ikke har noen dataoverførings- eller ladefunk-
sjoner.
Merk: Ta eksterne enheter ut av medierommet 3 under trans-
port av radioen. Ellers kan den eksterne enheten falle ut og bli 
skadet.
Regler for optimal bruk av oppladbare batterier
Beskytt batteriet mot fuktighet og vann.
Batteriet må kun lagres i et temperaturområde på –20 °C til 
50 °C. Ikke la batteriet f.eks. ligge i bilen om sommeren.
Et nytt batteri eller et batteri som ikke har vært i bruk over len-
gre tid oppnår først etter ca. 5 oppladings- og utladingssyklu-
ser sin fulle effekt.
En vesentlig kortere driftstid etter oppladingen er et tegn på 
at batteriet er oppbrukt og må skiftes ut.
Følg informasjonene om kassering.
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
For godt resultat og sikkerhet under arbeidet må du sørge for 
at radioen alltid er ren.
Tørk smussen av med en fuktig, myk klut. Ikke bruk rengjø-
rings- eller løsemidler.
Kundeservice og rådgivning ved bruk
Kundeservicen svarer på dine spørsmål om reparasjon og 
vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du også på:
www.bosch-pt.com
Bosch rådgivningsteamet hjelper deg gjerne ved spørsmål an-
gående våre produkter og deres tilbehør.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi 
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på radioens 
typeskilt.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Transport
Li-ion-batteriene i verktøyet underligger kravene for farlig 
gods. Batteriene kan transporteres på veier av brukeren uten 
ytterligere krav.
Ved forsendelse gjennom tredje personer (f. eks.: lufttran-
sport eller spedisjon) må det oppfylles spesielle krav til em-
ballasje og merking. Du må da konsultere en ekspert for farlig 
gods ved forberedelse av forsendelsen.
Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de åp-
ne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger seg i 
emballasjen.
Ta også hensyn til eventuelle videreførende nasjonale for-
skrifter.
Deponering
Radioer, nettadaptere, batterier, tilbehør og emballa-
sje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.
Radioer, nettadaptere og batterier må ikke kastes som vanlig 
husholdningsavfall!
OBJ_BUCH-2386-001.book  Page 70  Monday, February 9, 2015  11:37 AM

 Suomi | 
71
Bosch Power Tools
1 609 92A 12F | (9.2.15)
Kun for EU-land:
Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU 
om gamle elektriske apparater og iht. det eu-
ropeiske direktivet 2006/66/EC må defekte 
eller oppbrukte batterier/oppladbare batte-
rier samles inn adskilt og leveres inn til en 
miljøvennlig resirkulering.
Batterier/oppladbare batterier:
Li-ion:
Ta hensyn til informasjonene i avsnit-
tet «Transport», side 70.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Turvallisuusohjeita
Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöoh-
jeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden nou-
dattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon 
ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet vastaisuuden 
varalle.
Turvallisuusohjeissa käytetty termi ”radio” koskee kaikkia 
verkkovirtakäyttöisiä radioita (verkkolaitteella) ja akkukäyt-
töisiä radiota (ilman verkkolaitetta).

Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. 
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.

Verkkolaitteen pistotulpan täytyy sopia pistorasiaan. 
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä 
sovitinpistokkeita radioiden kanssa. Alkuperäisessä 
kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentä-
vät sähköiskun vaaraa.

Älä käytä verkkolaitteen johtoa väärin. Älä käytä sitä 
radion kantamiseen tai ripustamiseen äläkä irrota pis-
totulppaa pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto 
loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja 
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet joh-
dot lisäävät sähköiskun vaaraa.

Kelaa verkkolaitteen johto kokonaan ulos, kun käytät 
radiota verkkoliitännän avulla. Muuten johto voi kuu-
mentua.

Huolehdi siitä, että pistotulppa voidaan vetää koska ta-
hansa irti. Pistotulppa on ainoa keino irrottaa radio sähkö-
verkosta.
Älä altista radiota ja verkkolaitetta sateelle tai 
kosteudelle. Sähköiskun vaara kasvaa, jos radion 
tai verkkolaitteen sisään pääsee vettä.

Pidä radio ja verkkolaite puhtaina. Lika aiheuttaa sähkö-
iskuvaaran.

Tarkista ennen jokaista käyttökertaa radio, verkkolai-
te, johto ja pistotulppa. Älä käytä radiota, jos havaitset 
vaurioita. Älä avaa itse radiota tai verkkolaitetta ja an-
na korjaustyöt vain alkuperäisiä varaosia käyttävien 
koulutettujen ammattihenkilöiden tehtäväksi. Vaurioi-
tuneet radiot, verkkolaitteet, johdot ja pistotulpat lisäävät 
sähköiskun vaaraa.

Tätä radiota ei ole tarkoitettu lasten eikä fyysisiltä, ais-
tillisilta tai henkisiltä kyvyiltään rajoitteellisten tai 
puutteellisen kokemuksen tai tietämyksen omaavien 
henkilöiden käyttöön. Lapset ja henkilöt, jotka rajoit-
teisten fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä, 
kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä takia ei-
vät turvallisesti voi käyttää radiota, eivät saa käyttää 
sitä ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai neuvon-
taa. Muutoin syntyy virheellisen käytön ja onnettomuuksi-
en vaara.

Valvo lapsia laitteen käytön, puhdistuksen ja huollon 
aikana. Näin saat varmistettua, etteivät lapset leiki radion 
kanssa.

Älä avaa akkua. On olemassa oikosulun vaara.
Suojaa akku kuumuudelta esim. myös pitkäai-
kaiselta auringonpaisteelta, tulelta, vedeltä ja 
kosteudelta. On olemassa räjähdysvaara.

Pidä irrallista akkua loitolla metalliesineistä, kuten pa-
perinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruu-
veista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat 
oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien välinen 
oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipa-
loon.

Väärästä käytöstä johtuen akusta saattaa vuotaa nes-
tettä. Vältä koskettamasta nestettä. Jos nestettä va-
hingossa joutuu iholle, huuhtele kosketuskohta vedel-
lä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan tämän lisäksi 
lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa är-
sytystä ja palovammoja.

Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asiaankuulumat-
tomalla tavalla, siitä saattaa purkautua höyryjä. Tuule-
ta raikkaalla ilmalla ja hakeudu lääkärin luo, jos ilme-
nee haittoja. Höyryt voivat ärsyttää hengitystiehyeitä.

Lataa akku vain valmistajan suosittelemassa latauslait-
teessa. Latauslaite, joka soveltuu määrätyntyyppiselle 
akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista akkua la-
dattaessa.

Käytä akkua ainoastaan yhdessä Bosch-tuotteesi kans-
sa. Vain täten suojaat akkua vaaralliselta ylikuormituksel-
ta.

Terävät esineet (esim. naulat ja ruuvitaltat) tai kuo-
reen kohdistuvat iskut voivat vaurioittaa akkua. Silloin 
voi syntyä sisäinen oikosulku ja akku voi syttyä palamaan, 
muodostaa savua, räjähtää tai ylikuumentua.

Lue ja noudata tarkasti radioon kytkettävien laitteiden 
käyttöoppaissa annettuja turvallisuus- ja käyttöohjei-
ta.
VAROITUS
OBJ_BUCH-2386-001.book  Page 71  Monday, February 9, 2015  11:37 AM

72 | Suomi 
1 609 92A 12F | (9.2.15)
Bosch Power Tools

Varo! Kun radiota käytetään Bluetooth®-yhteydellä, sii-
tä voi aiheutua häiriöitä muille laitteille ja järjestelmil-
le, lentokoneille ja lääketieteellisille laitteille (esimer-
kiksi sydämentahdistin ja kuulolaitteet). Lisäksi siitä 
voi mahdollisesti aiheutua haittaa välittömässä lähei-
syydessä oleville ihmisille ja eläimille. Älä käytä radio-
ta Bluetooth®-yhteydellä lääketieteellisten laitteiden, 
huoltoasemien, kemiallisten laitosten, räjähdysvaaral-
listen tilojen ja räjäytysalueiden läheisyydessä. Älä 
käytä radiota lentokoneessa Bluetooth®-yhteydellä. 
Vältä laitteen käyttämistä pitkäaikaisesti kehon välit-
tömässä läheisyydessä.
Bluetooth®-tuotenimi sekä vastaavat kuvamerkit (logot) 
ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Bluetooth SIG, Inc.-
yhtiön omaisuutta. Näiden tuotenimien/kuvamerkkien 
kaikenlainen käyttö Robert Bosch GmbH:n taholta tapah-
tuu vastaavalla lisenssillä.
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-
vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti 
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai 
vakavaan loukkaantumiseen.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   43
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет