Соңы 5-бетте Баспасөз — 2017 Құрметті оқырман! «Заң газеті»Pdf көрінісі
бет5/6
Дата24.03.2017
өлшемі4,98 Mb.
#10208
1   2   3   4   5   6

айбарша тЕМІРнИЯЗова,

орал қаласының 

мамандандырылған әкімшілік 

соты кеңсесінің бас маманы

тұРМыСтық 

зОРлық-зОМбылыққа 

ЖОл бЕРілМЕйДіБ

үгінгі  таңда  тұрмыстық  зорлық-зомбылық  отбасында  кез-

десетін  жағымсыз  жағдай  ғана  емес,  бүкіл  қоғамдық  өмірді 

шарпыған  келеңсіздікке  айналды.  қазақстан  Республикасының 

Әкімшілік  құқықбұзушылық  туралы  кодексінің  73-бабында  мұндай 

құқықбұзушылықтардың сипаты мен әкімшілік жаза мөлшері қарасты-

рылған.

№18 (2943) 

7 наурыз 2017

7

zangazet@mail.ruРедакторлар кеңесінің 

төрағасы – президентМақсат СЕМБЕКОВ

Бас редакторБекжан ӘшірБаЕВ

Бас редактордың орынбасарыайнұр СЕМБаЕВа

Жауапты хатшы-дизайнершолпан НҰрЖаУОВа

Нөмiрдiң кезекшi редакторыКамила ЫСҚаҚОВа

Астана

Алматы 

Атырау

Ақмола 

Қызылорда 

Оңтүс тiк 

Қазақстан

Газет  бетiндегi  жарияланымдардың 

пози циясы мен фактiлерi үшiн редакция 

жауап бермейдi.

Жарнама  мен  хабарландырулардың 

маз мұнына жарнама берушi жауап ты. 

Жарнама берушi нiң жiберген қа телiгiне 

байланысты талап-тiлектер хабарлан-

дыру жарияланған күн нен бастап екi ай 

мерзiм iшiнде қа былданады. 

Газеттi  есепке  қою  туралы 

№12292-Г 

куәлiктi 2012 жылғы 20 ақпанда Қа-

зақстан  Респуб лика сының  Мәде ниет 

және ақпарат министрлiгi берген. 

Газеттiң терiмi мен бет қаттау жұ мыс-

тары «Заң» Медиа-корпорация» ЖШС 

компьютерлiк орта лығында жа салды. Ал-

маты облысы, Iле ауданы, Өтеген батыр 

ауылы, Сейфуллин кө шесi, 2«б», «Принт 

плюс» ЖШС баспаханасында басылып 

шығарылды. Тел.: факс. 8 (727) 51-78-27, 

8 (727) 51-78-31

алматы қаласы 

Тел: 8(727) 292-29-27, 292-40-89

факс: 8 (727) 292-29-92 

E-mail: zanreklama@mail.ruастана қаласы Абай көшесі, 78, 

105-кеңсе

тел: 8 (7172) 52-02-11

Меншiк иесi: 

«ЗаҢ» МЕдиа-КОрпОра ция»  

ЖАуАПкеРШIлIГI 

ШекТеулI СеРIкТеСТIГI

Айша Құрманғали,

8 707 851 91 13; 

Айтақын Бұлғақов,

8 702 239 62 99

Құралай Қуатова

8 701 678 9077

Қалкөз Жүсiп, 

8 701 300 14 74.

Нағымжан Сауяев,

8 778 282 77 82.

Шадияр Мекен бай ұлы,

8 775 733 56 65.

Меншiктi тiлшiлер: 

ЖАрнАМА бөліМі: 

«ÞðÑëóæáà» ÆØÑ

Êөêøåòàó  қ.,  М.Горьêий  êөøåñi,  37, 

107-бөлмå. 

Òåл.: 8 (7162) 25-77-17«Âåðñèÿ-Ïðåññ» ÆØÑ

Ïàâлоäàр қ., Åñòàй êөøåñi, 40. 

Òåл.: 8 (7182) 32-47-67, 32-49-04

«Àéäè» ÆØÑ

Қàрàғàíäû қ., Æàмбûл êөøåñi, 11. 

Òåл.: 8 (7112) 42-00-71

Қàëèàñқàðîâ Íұðëàí 

Íұðғèñûíұëû ÆÊ

Ïåòроïàâл  қ.,  Ê.Ñүòiøåâ  êөøåñi,  58, 

30-бөлмå, 3-қàбàò

Òåл. 8 (7152) 46-02-57, ұÿлû òåл.: 

8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59

Ìèõååâà Îëüãà Ñòàíèñëàâîâíà ÆÊ

Қоñòàíàй қ., Гоголь êөøåñі, 110, ВÏ 67 

(Чåхоâ-Гоголь êөø. қиûлûñû), 8-714-2-

50-97-07, 8-7758847211, 8-7053506918 «Îçàò-1» ÆØÑ

Àқòөбå қ., Àлòûíñàриí êөøåñi, 31. 

Òåл.: 8 (7132) 40-41-05, 87774348344

жәíå Àқòàó қàлàñûИП  «SAPA  KZ»  Аòûðàу  қàëàñû, 

87781063779, e-mail:zan-at@mail.ru 

Åðøîâà Ëþäìèëà ÆÊ

Øûмêåíò қ., Æåлòоқñàí êөøåñi, 20 б.«Íàçàð-1  фèðìàñû»  ÆØÑ  («РУТА» 

ÆÀ) 

äирåêòорû Êриâилоâà Òàòьÿíà Èâàíоâíà.

Øûмêåíò қ., Г.Èлÿåâ ê., 47 (Øàймåр-

äåíоâ  ê.  бұрûøû)  RBK  бàíêіíің  жà-

íûíäà

òåл.: 8 (7252) 53-40-48.WhatsApp : +7-705-705-31-31.

E-mail: nazar.reklama@gmail.com«Þðèäè÷åñêàÿ фèðìà 

«Êîíñуëüòàíò» ÆØÑ Îрàл қ., 

Ë.Òолñòой, 28. 

Òåл.: 8 (7112) 50-88-05

«Рåêëàìà» ÆØÑ

Îрàл қ., Äоñмұхàмåäоâ  êөøåñі, 43/1. 

Òåл.: 8 (7112) 50-47-34

«Ëèð» ÆØÑ 

Қоñòàíàй қ., Áàйòұрñûíоâ êөøåñi, 67, 

417-ïәòåр. Òåл.: 8 (7162) 54-57-03

«Êîìпàíèÿ Æåòå» ÆØÑ

Òàлäûқорғàí  қ.,  м-оí  Молоäåжíûй 

3  үй,  1  ï.  Òåл.:  8(7282)  24-29-66, 

87058147221ÆÊ Гàâðèëåíêî И.И. Қоñòàíàй қ.,

ïр. Àль-Фàрàби 119 үй, êàб.407-À

òåл/фàêñ: 8 (7142) 53-63-21.

«Æàñ  Îòàу»  ÆÊ  Қûäûðбàåâà  Í.Í. 

Қûзûлорäà қ., Әйòåêå би ê-ñі., 27, òåл: 

26-45-89, ұÿлû òåл: 8 (777)402-28-28; 

8 (700) 332-24-78.ÆÊ Тàжèбàåâà, Òàрàз қàлàñû 

Қойêåлäі êөøåñі 158 à, ХҚΠàóмàғû

òåл.: 87017268772, 87054422939

ИП  Íîâîñåëîâà  Ïåòроïàâл  қàлà-

ñû,  Êоíñòиòóциÿ  Қàзàқñòàí  êөøåñі, 

28 үй, 1-қàбàò òåл: (87152) 46-74-77

«Вåðñàëü  Бèçíåñ»  Àòûрàó  қàлàñû, 

Мàхàмбåò  êөøåñі,  107-à,  2-êàб., òåл: 

32-14-29, 30-65-24, 8701 920 45 38

ÆÊ «Ìàðцåфåй», Өñêåмåí қàлàñû, 60 

òåл, 8(7232) 578414, 87772256506ÆÊ «Бàõäàуëåòîâà А.» Àлмàòû қ., Æі-

бåê жолû ê., 55, Àлмà ñàóäà орòàлûғû, 

4-қàбàò,  426-íүêòå.  Òåл:  2714939. 

87052083694  Email:ardawka_94@mail.

ru.

ЖАРНАМА 


ҚАБЫЛДАЙТЫН ОРЫНДАР:

050012, Алматы қаласы, 

Х.Досмұхамедұлы көшесi 

(бұрынғы Мичурин), 68 «б»-үй.

Қабылдау бөлмесi: 

292-43-43; 292-79-61 (факс); 

Астана қаласы, Абай көшесі, 78, 

105-кеңсе

факс: 8 (7172) 52-02-11

E-mail: zanreklamaastana@mail.ru

«Заң газеті» аптасына 2 рет –  

сейсенбі, жұма күндері жарық көреді.

редАкцияның МекенЖАйы: 

Жеке таралым 7625 дана

Апталық таралым 15250 дана

Тапсырыс №35  Индекс 65921Газет Қазақстан республикасы 

бойынша таралады

елден-Жерден

ТАРАТу


8. «LANDSGATE MARKETING LIMITED» (Лэндсгейт Маркетинг Лимитед) өкіл-

дігі жойылғанын хабарлайды. Наразылық жарнама жарияланған күннен бастап 

екі ай бойы келесі мекенжай бойынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, 

Алматы қ., Горная к-сі, 135-үй, ұялы тел.: +7 701 760 17 22.

11. «Жаскент» су пайдаланушылар ауылдық тұтыну кооперативінің жа-

былуына байланысты екі ай мерзімде мына мекенжайда өтініштер қабыл-

данады: Алматы облысы, Панфилов ауданы, Головацкий ауылы. Байланыс 

телефоны: Ұялы телефон: 87017422152.

13. «Мир Vidеo Әлемі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 040940025659 

өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Барлық талаптар хабарландыру жа-

рияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабыл-

данады: ҚР, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Л.Толстой к., 61. 

18. «Атбасар МЖД» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,  БСН 140140028596, 

Ақмола облысы Атбасар ауданы әкімдігінің қаулысымен таратылады, хабарлан-

дыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде  барлық наразылықтар мен та-

лаптарыңызды Ақмола облысы, Атбасар қ., Нұрсейітов көш., 1, тел.: 8 (71643) 

53953, 79039 мекенжайы бойынша талап етуіңізді сұраймыз.

Гендерлік теңдік

Оң қадам

БАНкРОТТЫҚ

7. Алматы қаласы МАЭС-ның  2017 жылғы 23 ақпандағы ұйғарымымен, «Пе-

тро коммерц Трейд» ЖШС-не қатысты БСН 090240015398, банкроттық рәсім 

қозғалды.  

15. Павлодар облысы МАЭС-ның 31.01.2017 жылы заңды күшіне енген, 

07.11.2016 жылғы шешімімен, «Фармацевтическая компания «Ромат» ЖШС 

банкроттық рәсім қолданыла отырып банкрот деп танылды. Сот актісін орын-

дау мақсатында 07.11.2016 жылдан бастап банкрот деп танып, «Фармацевти-

ческая компания «Ромат» ЖШС-нің дөңгелек мөрі, штамп, электрондық-сандық 

қолтаңбасы  (ЭЦП) жарамсыз деп танылсын. 

16. Павлодар облысы МАЭС-ның 12.01.2017 жылы заңды күшіне енген, 

07.11.2016 жылғы шешімімен, «Павлодарский фармацевтический завод» ЖШС 

банкроттық рәсім қолданыла отырып банкрот деп танылды. Сот актісін орын-

дау мақсатында 07.11.2016 жылдан бастап банкрот деп танып, «Павлодарский 

фармацевтический завод» ЖШС-нің дөңгелек мөрі, штамп, электрондық-сан-

дық қолтаңбасы  (ЭЦП) жарамсыз деп танылсын. 

19. Атырау облысы Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 

01.03.2017 жылғы ұйғарымымен «Машад» ЖШС-нің банкрот деп тану туралы 

өтініші сот өндірісіне қабылданды және азаматтық іс қозғалды. «Машад» ЖШС 

БСН 060240015848, заңды мекенжайы: Атырау облысы, Атырау қ., Балықшы 

кенті, Ширина, утемисов көшесі.

2.  Жоғалған  түпнұсқалары: 

заңды  тұлғаның  филиалын 

есептік  тіркеу  туралы  куәлігі, 

«Альянс Полис» Ск» АҚ-ның Ал-

маты облысының филиалы тура-

лы ережесі, БСН 120341017163, 

жарамсыз деп танылсын.

14.  Павлодар  облысы  МА-

ЭС-ның  03.03.2017  жылғы  ұй-

ғарымымен    «Омаров»  шаруа 

қожалығына  қатысты  ЖСН 

540216350469, банкроттығы ту-

ралы ісі бойынша өндіріс қозғал-

ды. 


17.  Жеке  сот  орындаушысы 

калмуханбетов Тургумбек кыл-

шабекович,  (№220  мем.  ли-

цензиясы  27.04.2011  ж.)  өзінің 

сот актілерін орындау бойынша 

қызметін  мына  мекенжай  бой-

ынша  бастағанын  хабарлайды: 

Астана қ., Сейфуллин к., 40-үй, 

9-офис, ұялы тел.: 87018076476, 

ktk001kz@mail.ru. Жұмыс кестесі: 

09:00-18:30,  демалыс  күндері: 

сенбі және жексенбі, түскі үзіліс: 

13:00-14:30, азаматтарды қабыл-

дау: 10:00-12:00.

Нәзіê 

жàíäûлàрғà øåêòåó жоқ

ӘРТүРЛі


Әйåлäåрäің  құқûғûí  қорғàó  жәíå 

олàрäûң òåңқұқûлûқ қàғиäàñûí ñàқòàó 

êåз-êåлгåí äàмûғàí åлгå òәí. Ñоíäàй-àқ, 

íәзіê жàíäûлàрғà қàрñû жàñàлғàí әрбір 

құқûқ  бұзó  фàêòіñі  қоғàмäûқ  òұрғûäà 

қàòàң  ñûíғà  ұøûрàйäû.  Æàлïû  àлғàí-

äà, әйåл құқûғû хàлûқàрàлûқ мәíгå иå 

äåñåê,  Қàзàқñòàíäà  гåíäåрліê  ñàÿñàò 

íåгізäåрі  1995  жûлû  қàбûлäàíғàí  Қà-

зàқñòàí Рåñïóблиêàñû Êоíñòиòóциÿñûí-

äà бåêіòілгåí. 

Êоíñòиòóциÿíûң  14-бàбûíäà  зàң 

мåí ñоò àлäûíäà бàрлûқ àзàмàòòàр òåң 

åêåíäігі жàзûлғàí. Àòà Зàңûмûзäà åøêім 

êåмñіòóøіліêêå, ñоíûң іøіíäå жûíûñòûқ 

бåлгі  бойûíøà  êåмñіòóøіліêêå  òàрòûл-

мàйòûíäûғû àйòûлғàí.  Àл, 2003 жûлғû 

27 қàрàøàäàғû Үêімåò Қàóлûñûмåí Қà-

зàқñòàí  Рåñïóблиêàñûíäàғû  Гåíäåрліê 

ñàÿñàò  òұжûрûмäàмàñû  мàқұлäàíäû. 

Îл бізäің åлімізäåгі гåíäåрäіê ñàÿñàòòûң 

íåгізгі бàғûòòàрûí àíûқòàï бåрäі.

Áұäàí  êåйіí  åл  Ïрåзиäåíòіíің  2005 

жûлғû    Қàóлûñûмåí  2006-2016  жûл-

äàрғà Қàзàқñòàí Рåñïóблиêàñûíäà Гåí-

äåрліê òåңäіê ñòрàòåгиÿñû бåêіòілäі. Ñоí-

äàй-àқ,  åлімізäå  ÁҰҰ-íûң  «Әйåлäåргå 

қàòûñòû êåмñiòóäiң бàрлûқ òүрлåрií жою 

òóрàлû», «Әйåлäåрäің ñàÿñи құқûқòàрû 

òóрàлû»,  «Òұрмûñ  құрғàí  әйåлäің  àзà-

мàòòûғû  òóрàлû»  êоíâåíциÿлàр  жәíå 

60-òàí àñòàм àäàм құқûқòàрû, эêоíоми-

êàлûқ,  әлåóмåòòіê,  мәäåíи  құқûқòàрғà 

қàòûñòû хàлûқàрàлûқ äåңгåйäåгі құжàò-

òàр  рàòифиêàциÿлàíäû.  Яғíи,  àòàлғàí 

құжàòòàр  àÿñûíäà  åлімізäå  åрлåр  мåí 

мåí  әйåлäåрäің  құқûқòàр  мåí  мүмêіí-

äіêòåрі  òåңäåй  åñêåріліï,  ñоíûң  іøіíäå 

әйåлäåр  қàóûмûíûң  қоғàм  өміріíäåгі 

бåлñåíäілігі  àрòà  òүñòі.  Îñûлàйøà,  Қà-

зàқñòàí òәóåлñізäіê жûлäàрûíäà гåíäåр-

ліê òåңäіê ñàÿñàòûí бір жүйåгå êåлòіріï, 

íәзіê  жàíäû  àзàмàòòàрäûң  құқûқòûқ 

мәрòåбåñі  àрòà  òүñòі.  Àòàï  àйòқàíäà, 

äåмогрàфиÿлûқ  ñàÿñàòòû  оңòàйлû  ұй-

ûмäàñòûрóäà àíàлàрäûң äåíñàóлûғûíà 

бàñà íàзàр àóäàрûлғàí. 

Гүëçàäà ÌАХАТÎВА,

Аëìàòû ãàðíèçîíû әñêåðè 

ñîòûíûң бàñ ìàìàíû

Қàçіðãі òàңäà Аòûðàу îбëûñû 

êәñіпêåðëіãіíің 44 пàйûçû әйåë-

äåðãå òèåñіëі. Қûç-êåëіíøåêòåð 

23  ìûңíàí  àñòàì  êәñіпêåðëіê 

íûñàíûíûң құëàғûí ұñòàп îòûð. 

Ñоңғû бåñ жûл іøіíäå бұл êөрñåò-

êіø оí бір åñåгå өñіïòі. Áұл мәлімåòòåр 

àймàқ  бàñøûñû  Нұрлàí  Ноғàåâòûң 

іñêåр  әйåлäåрäі  хàлûқàрàлûқ  әйåл-

äåр  êүíіíå  бàйлàíûñòû  құòòûқòàó 

øàрàñûíäà  àйòûлäû.  Àòûрàó  об-

лûñòûқ  êәñіïêåрлåр  ïàлàòàñûíûң 

жàíûíäàғû  іñêåр  әйåлäåр  êåңåñіíің 

òөрàйûмû  Әлиÿ  Áåêқóжиåâàíûң  àй-

Êәñіïêåрліêòің 44 ïàйûзû 

әйåлäåргå òиåñілі

òóûíøà,  мұíäàй  êåңåñòåр  бàрлûқ 

àóäàí орòàлûқòàрûíäà құрûлғàí жәíå 

ол àóûлäûқ жåрлåрäå òұрàòûí íәзіê 

жàíäàрäû äà қàмòиäû. Áұл ұйûмíûң 

облûñòûқ қоғàмäûқ-әлåóмåòòіê ñàлà-

лàрäà  àòқàрûï  оòûрғàí  жұмûñòàрû 

êөïòің êөңіліíåí øûғûï жүр. Мәñåлåí, 

іñêåр әйåлäåр êåңåñі бûлòûрäàí бåрі 

Ñàбûр Қàзûбàåâ àòûíäàғû жåòім бà-

лàлàр үйіíің 25 бàлàñûí òолûқòàй өз 

қàмқорлûғûíà àлäû.  

– Мåí әйåлäåр мåрåêåñі òåê 8 íàó-

рûз êүíі åмåñ, жûлäûң бàрлûқ êүíіí-

äå  àòàлûï  өòóі  òиіñ  äåï  åñåïòåйміí. 

Áіз – åр-àзàмàòòàр, ñізäåргå қàрûз-

äàрмûз, – äåï әйåлäåрäі құòòûқòàғàí 

Нұрлàí  Àñқàрұлû  олàрäûң  іøіíåí 

озûқ  åңбåгімåí  êөзгå  òүñêåíäåргå 

Àлғûñхàòòàр òàбûñòàäû. 

Құðàëàй ҚУАТÎВА,

«Зàң ãàçåòі»

ÀÒыРÀу ÎÁËыÑы

Кесел

Áàлàлàр құқûғû қорғàлàäûЕсеп ШОБ кәсіпорны үшін ХҚЕС-мазмұны мен ақпаратты ашу  

талаптарына сәйкес дайындалған

  

Ұйымның атауы                                                     «Alt Energy» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі                                                                             ________________________________________________

Қызмет түрі                                                           Су электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

Қызметкерлердің жылдық орташа құрамы             4

Заңды мекенжайы, Бизнес сәйкестендіру                   Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Талдықорған қ.,

нөмірі,  Жеке сәйкестендіру нөмірі                        Еркін а., Қазақстан к.,  №33 үй, БСН: 070840010028

2017 жылдың 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша қаржылық жағдайы туралы 

(бухгалтерлік баланс) – бөлу есебі

теңге


Көрсеткіштер

Қатар 

коды

«Alt Energy» 

ЖшС жалпы 

балансы

  «Alt Energy» 

ЖшС

Жаңа 

компания

I. Қысқа мерзімді активтер

01

43 688 288

43 688 288

0

Ақша қаражаты және олардың баламалары 

02

92 781


92 781

Қысқа мерзімді қаржылық инвестиция

03

-

Қысқа мерзімді дебиторлық берешек 04

11 644 215

11 644 215

Қорлар 


05

-

Ағымдағы салық активтері06

23 284 382

23 284 382

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер

07

-

Өзге де қысқа мерзімді активтер 08

8 666 910

8 666 910

II. Ұзақ мерзімді активтер

09

1 660 146 553 164 424 334 1 495 722 219

Ұзақ мерзімді қаржылық инвестиция

10

-

Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек11

1 495 722 219

0 1 495 722 219

Бірлесе бақыланатын ұйымдарға 

инвестициялар

12

-Қауымдасқан кәсіпорындарға инвестициялар 

13

-Жылжымайтын мүлікке инвестиция  

14

-Негізгі қаражат 

15

-Биологиялық активтер

16

-Барлау және бағалау активтері

17

-Материалдық емес активтер

18

-кейінге қалдырылған салық активтері

19

-Өзге де ұзақ мерзімді активтер 

20

164 424 334164 424 334

БаЛаНС ( 01қатар + 09 қатар)

21

1 703 834 841 208 112 622 1 495 722 219

Міндеттемелер 

22

2 069 560 443 318 595 660 1 750 964 783

III. Қысқа мерзімді міндеттемелер 

23

1 147 008 098

11 494 079 1 135 514 019

Қысқа мерзімді қаржы міндеттемелері

24

884 549 2360

884 549 236

Салық бойынша міндеттемелер 

25

18 29618 296

Басқа да міндетті және ерікті төлемдер 

бойынша міндеттемелер

26

18 40818 408

Қысқа мерзімді кредиторлық берешек 

27

261 581 50910 616 726

250 964 783

Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері 

28

840 649840 649

Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер

29

-

IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер 30

922 552 345 307 101 581 615 450 764

Ұзақ мерзімді қаржы міндеттемелері

31

615 450 7640

615 450 764

Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

32

307 101 581307 101 581

Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері

33

-

кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер  34-

Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер

35

-

V. Капитал36

-365 725 602 -110 483 038 -255 242 564

Жарғы капиталы 

37

436 830


436 830

Төленбеген капитал

38

-

--

Сатып алынған меншікті үлестік құралдар

39

-

--

Эмиссиялық кіріс 

40

-

--

Резервтер

41

-

--

Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)

42

-366 162 432-110 919 868

-255 242 564БаЛаНС (22 қатар + 36 қатар)

43

1 703 834 841 208 112 622 1 495 722 219

Басшы                                              Алишпанов Димаш Маликович            _____________________                                                                (аты, жөні, тегі)                                           (қолы)

Бас бухгалтер                                 қарастырылмаған                                   _____________________                                                          (аты, жөні, тегі)                                               (қолы)

5. Петропавл қ-сы, Жамбыл к., 215 мекенжайында орналасқан «СевказЭнерго» АҚ, 

қызметтерді  сатып  алу  бойынша  ашық  тендерді  өткізу  туралы  жариялайды  (сатып 

алынатын қызметтердің толық тізбесі тендерлік құжаттамасында көрсетілген): Лот №1 

– Топырақты қалпына келтіру бойынша қызмет, 1 қызмет түрі санында. Қызмет көрсе-

тудің талап етілетін  мерзімі: 2017 ж. 1-4 тоқсан. Қызмет көрсетудің орны: Петропавл 

қ. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы 

№18 бұйрығымен бекітілген Реттеліп көрсетiлетiн қызметтерге тарифтерді (бағаларды, 

алымдар ставкаларын) немесе олардың шекті деңгейлерін және тарифтік сметаларды 

бекіту кезінде шығындары ескерiлетiн тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді табиғи 

монополиялар субъектiлерiнiң сатып алу Ереженің 7-тармағында көрсетілген біліктілік 

талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті жеткізушілерге тендерге қатысуға рұқсат 

беріледі. Тендерлік құжаттаманың пакетін 2017 ж. 27  наурызды  қоса алғанда сағат 12:00 

мерзіміне дейін СҚО, Петропавл қ., Жамбыл к-сі, 215 мекенжайы бойынша №5 кабинетінде  

алуға болады. Тендерлік құжаттама тегін беріледі. конверттерге салынып мөрленген тен-

дерге қатысу өтінімдері «СевказЭнерго» АҚ әлеуетті жеткізушілерімен келесі мекенжайы 

бойынша ұсынылады: СҚО, Петропавл қ., Жамбыл к-сі, 215. Тендерлік өтінімдерді соңғы 

ұсыну мерзімі: 2017 ж. 28  наурызда сағат 10:00-ге дейін. Өткізілетін тендерлерге тендер-

лік өтінімдері бар конверттер СҚО, Петропавл қ., Жамбыл к-сі, 215  мекенжайы бойынша 

2017 ж. 28 наурызды  сағат 12:00-де ашылады. Лот №1 – Топырақты қалпына келтіру 

бойынша қызмет, 1 қызмет түрі санында – 200 527 983,04 теңге. Әлеуетті жеткізушілер 

мен олардың өкілдері (бірінші жетекшінің қолы және мөрімен куәландырылған сенімхатты 

ұсыну арқылы) тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашу барысына қатыса алады. Табиғи 

монополиялар субъектілерінің қызмет түрлерінің тұтынушылары «СевказЭнерго» АҚ өт-

кізілетін тауарларды сатып алу тендеріне бақылаушы ретінде қатысуға құқылы. Қосымша 

ақпаратты және анықтаманы келесі телефон арқылы алуға болады: 8 (7152) 31-43-92. 

6. «компания «Ай-Сер» жауапкер-

шілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі – 

Серіктестік), Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика министрлігі Табиғи 

монополияларды  реттеу  және  бәсе-

келестікті қорғау комитетінің Алматы 

қаласы  бойынша  бойынша  департа-

ментінің  2017  ж.,  «04»  қаңтардағы 

№01-ОД бұйрығымен 2017 жылы 01 

сәуірден  бастап  ҚҚС-сыз  13211,80 

тенге/вагон-шм  іске  қоса  отырып, 

Серіктестікке жылжымалы состав үшін 

кірме жолдарды ұсыну жөніндегі қыз-

меттерге тариф және тарифтік смета 

бекітілгенін хабарлайды. 

10. «Alt Energy» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 070840010028, 

орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 040011, Алматы облысы, 

Талдықорған қ., Қазақстан к., 33 үй, 2017 жыл 06 наурыз «Alt Energy» жау-

апкершілігі шектеулі серіктестігінің, «Проект ИГЭС» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестік болып  бөліну түрінде қайта құрылатыны туралы шешім қабылданға-

нын хабарлайды. Тіркелген орны: Қазақстан Республикасы, 040011, Алматы 

облысы, Талдықорған қ., Қазақстан к., 33 үй. 

«Alt Energy» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі несигерлерінің талапта-

ры хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 (екі) ай мерзім ішінде мына 

мекенжай бойынша қабылданады: 040011, Алматы облысы, Талдықорған қ., 

Қазақстан к., 33 үй.   

Қызылорда  облысы  сотта-

рының  судьялары  мен  сот-

тар әкімшісі ұжымы және Су-

дьялар одағының Қызылорда 

облысы  бойынша  филиалы 

отставкадағы судьяСарыбай Құрманбайдың

мезгілсіз  қайтыс  болуына 

байланысты  оның  отбасына 

қайғысына ортақтасып, көңіл 

айтады.  Маркұмның  жатқан 

жері жайлы, топырағы торқа 

болсын.

4. Петропавл қ-сы, Жамбыл к., 215 мекенжайында орналасқан «СЕВкАЗЭНЕРГО» АҚ, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 915-б. сәйкес, төмендегі та-

уар мен қызметті сатып алу бойынша ашық тендерді өткізетіні туралы жариялайды: 

Лот №1 – ОРу-110кВ қайта құру бойынша құрылыс жұмыстары, 1 қызмет санында. 

Қызмет көрсетудің талап етілетін  мерзімі: 2017 жылдың мамыр-тамыз айлары; 

Қызмет көрсету орны: Петропавл қ. тендерге қатысу үшін тендерлік құжаттамада 

көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті жеткізушілер 

қатыса алады. Тендерлік құжаттаманың пакетін 2017 ж. 27 наурызды қоса алғанда 

сағат 17:00-ге дейін кешіктірмей келесі мекенжайы бойынша алуға болады: СҚО, 

Петропавл қ., Жамбыл к-сі, 215, №5 кабинет. Тендерлік құжаттама тегін беріледі. 

Тендерге қатысу үшін жапсырылған конверттерге салынған тендерлік өтінімдер 

«СЕВкАЗЭНЕРГО» АҚ-ның әлеуетті жеткізушілерімен келесі мекенжайы бойынша 

ұсынылады: СҚО, Петропавл қ., Жамбыл к-сі, 215, №5 кабинет. Тендерлік өтінім-

дерді соңғы ұсыну мерзімі: 2017 ж. 28 наурызда  сағат 15:00-ге дейін. Өткізілетін 

тендерлерге тендерлік өтінімдері бар конверттер Петропавл қ., Жамбыл к-сі, 215 

мекенжайы бойынша 2017 ж. 28 наурызда сағат 17:00-де ашылады. Сатып алу-

ларды жүзеге асыру үшін тапсырыс берушімен бөлінген сома: Лот №1 – ОРу-110 

кВ қайта құру бойынша құрылыс жұмыстары, 1 қызмет санында – 12 795 704,32 

теңге. Әлеуетті жеткізушілер және олардың өкілдері (бірінші жетекшінің қолы және 

мөрімен куәландырылған сенімхатты ұсыну арқылы) тендерлік өтінімдер салынған 

конверттерді ашу кезінде қатыса алады. Қосымша ақпаратты және анықтаманы 

келесі телефон арқылы алуға болады: 8(7152) 31-43-92. 

Қûзûлорäà  облûñûíûң  қûлмûñ-

òûқ  іñòåр  жөíіíäåгі  мàмàíäàíäû-

рûлғàí àóäàíàрàлûқ ñоòûíäà іñêåрліê 

êиімíің  íåгізгі  ұñûíûмäàрû  òóрàлû 

ñåмиíàр ñàбàғû өòêізілäі. Мåмлåêåòòіê 

қûзмåòøілåрäің ñûрò êåлбåòі олàрäûң 

қûзмåòòіê міíäåòòåріí орûíäàó êåзіí-

äå  мåмлåêåòòіê  àïïàрàòòûң  бåäåліí 

íûғàйòóғà ûқïàл åòóгå, іñêåрліê òàлàï-

òàрûíà ñàй болóғà òиіñ. Іñêåрліê ñòиль 

–  қàòàңäûқ  жәíå  ұñòàмäûлûқïåí 

åрåêøåлåíåäі. 

Êиімäåрäің  òүñòåрі  êлàññиêàлûқ 

ñòилгå ñәйêåñ êåлóі òиіñ, òûм àøûқ, 

øұбàр  òүñòі  қолäàíóғà  болмàйäû. 

Êиімгå үø íåгізгі òүñòåí êөï òүñòі бір-

äåй ïàйäàлàíó àрòûқ. 

Мåмлåêåòòіê  қûзмåòøілåрäің  êиі-

міíäå  жұлûíғàí  íåмåñå  жàрòûлàй 

жұлûíғàí  òүймåлåрäің  болмàóû-

íà,  қûрòûñòàлғàí  êоñòюм,  åñêіргåí 

жåйäå,  äұрûñ  òàғûлмàғàí  гàлñòóê, 

òàзàлàíбàғàí  àÿқ  êиім,  ñïорòòûқ 

íåмåñå  ïлÿжäûқ  ñòилäåгі  êиім  жәíå 

àÿқ êиімäåр, øолàқ øàлбàрлàр, àøûқ 

ñàрàфàíäàр,  òåííиñêàлàр,  ñïорòòûқ 

жåмïірлåр,  êроññоâêàлàрäû  êиюгå 

жол бåрілмåйäі. 

Мåмлåêåòòіê  қûзмåòøілåрäің  іñ-

êåрліê êиімäåрі бàрûíøà àз àêñåññó-

àрлàрäû қàлàйòûíäûғû жәíå êиімíің 

қàòàңäàòûлғàí, ұқûïòàлғàí жәíå бà-

рûíøà àзàйòûлғàí әрлåóäåí òұрàòûí-

äûғû жиûí бàрûñûíäà àйòûлûï, оñû 

êөрñåòілгåí  ұñûíûмäàғû  òàлàïòàр 

қàòàң ñàқòàлóû êåрåêòігі åñêåрòілäі.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет