Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkPdf көрінісі
бет27/55
Дата27.03.2017
өлшемі9,43 Mb.
#10408
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   55

Pouze pro země EU:
Podle evropské směrnice 2012/19/EU mu-
sejí být neupotřebitelná elektrická zařízení a 
podle evropské směrnice 2006/66/ES vad-
né nebo opotřebované akumulátory/baterie 
rozebrané shromážděny a dodány k opětov-
nému zhodnocení nepoškozujícímu životní 
prostředí.
Akumulátory/baterie:
Li-Ion:
Prosím dbejte upozornění v odstavci 
„Přeprava“, strana 111.
Změny vyhrazeny.
Slovensky
Bezpečnostné pokyny
Prečítajte si všetky upozornenia a pokyny, 
taktiež aj všetky informácie umiestnené 
na zadnej strane stavebného rádia. Nedostatky pri dodržia-
vaní bezpečnostných pokynov a upozornení môžu mať za ná-
sledok zásah elektrickým prúdom, požiar a/alebo spôsobiť 
vážne poranenia osôb.
Uschovajte všetky Bezpečnostné pokyny a upozornenia 
na používanie v budúcnosti.
Pojem „stavebné rádio“ používaný v týchto Bezpečnostných 
pokynoch sa vzťahuje na rádioprijímače určené na požívanie 
na stavbe napájané zo siete (pomocou sieťovej šnúry) a tiež 
na stavebné rádiá napájané akumulátorovou batériou (bez 
sieťovej šnúry).
Stavební rádio neočekávaně vypovídá službu
Síťová zástrčka resp. akumu-
látor nejsou správně resp. 
nejsou zcela zastrčeny.
Síťovou zástrčku resp. aku-
mulátor správně a zcela za-
strčte
Softwarová chyba
Pro reset softwaru vytáhněte 
síťovou zástrčku a odejměte 
akumulátor, počkejte 30 s, 
síťovou zástrčku resp. aku-
mulátor opět zastrčte.
Špatný rozhlasový příjem
Rušení jinými přístroji nebo 
nepříznivé stanoviště
Stavební rádio postavte na ji-
ném místě s lepším příjmem 
resp. ve větší vzdálenosti vůči 
dalším elektronickým zaříze-
ním nebo zásuvkám
Narušené zobrazení času
Prázdné vyrovnávací baterie 
hodin
Vyrovnávací baterie vyměňte
Vyrovnávací baterie vloženy 
se špatnou polaritou
Vyrovnávací baterie vložte se 
správnou polaritou
Příčina
Řešení
POZOR
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 111  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

112 | Slovensky 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
 Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené. 
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska môžu mať 
za následok pracovné úrazy.
 Zástrčka prívodnej šnúry stavebného rádia sa musí ho-
diť do použitej zásuvky elektrickej siete. Zástrčku v 
žiadnom prípade nesmiete nejakým spôsobom zmeniť. 
S uzemnenými elektrickými druhmi stavebných rádií 
nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Používanie 
nezmenených zástrčiek a vhodných zásuviek znižuje riziko 
zásahu elektrickým prúdom.
 Nepoužívajte prívodnú šnúru na iný účel, ako je určená, 
napríklad na prenášanie stavebného rádia ani na jeho 
zavesenie a zástrčku nevyberajte zo zásuvky ťahaním 
za prívodnú šnúru. Zabezpečte, aby sa prívodná šnúra 
nedostala do blízkosti horúcich telies, ani do kontaktu 
s olejom, s ostrými hranami alebo s pohybujúcimi sa sú-
čiastkami ručného elektrického náradia. Poškodené 
alebo zauzlené prívodné šnúry zvyšujú riziko zásahu elek-
trickým prúdom.
 Keď budete používať stavebné rádio s pripojením na 
elektrickú sieť, úplne odviňte prívodnú šnúru. Inak by 
sa mohla prívodná šnúra zahrievať.
 Postarajte sa o to, aby zástrčka prívodnej šnúry dala 
kedykoľvek zo zásuvky vytiahnuť. Zástrčka sieťovej šnú-
ry predstavuje jedinú možnosť na odpojenie stavebného 
rádia od elektrickej siete.
 Keď budete používať stavebné rádio vo vonkajších 
priestoroch, používajte len také predlžovacie káble, 
ktoré sú schválené aj na používanie vo vonkajšom pro-
stredí. Použitie predlžovacieho kábla, ktorý je vhodný na 
používanie vo vonkajšom prostredí, znižuje riziko zásahu 
elektrickým prúdom.
 Ak sa nedá vyhnúť použitiu stavebného rádia vo vlh-
kom prostredí, použite ochranný spínač pri porucho-
vých prúdoch. Použitie ochranného spínača pri porucho-
vých prúdoch znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
 Stavebné rádio pripájajte len na takú elektrickú sieť, 
ktorá je uzemnená podľa predpisov. Použitá zásuvka aj 
predlžovacia šnúra musia byť vybavené funkčným ochran-
ným vodičom.
Chráňte stavebné rádio pred účinkami dažďa a 
vlhkosti. Vniknutie vody do stavebného rádia zvy-
šuje riziko možného zásahu elektrickým prúdom.
 Udržiavajte stavebné rádio v čistote. Následkom znečis-
tenia hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
 Pred každým použitím prekontrolujte stavebné rádio, 
prívodnú šnúru aj zástrčku. V takom prípade, ak ste zis-
tili nejaké poškodenie, stavebné rádio nepoužívajte. 
Stavebné rádio sami neotvárajte a dávajte ho opravo-
vať len kvalifikovanému personálu a výlučne iba s pou-
žitím originálnych náhradných súčiastok. Poškodené 
stavebné rádiá, prívodné šnúry a zástrčky zvyšujú riziko zá-
sahu elektrickým prúdom.
 Toto stavebné rádio nie je určené na používanie deťmi 
a osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými ale-
bo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom 
skúseností a znalostí. Toto stavebné rádio môžu použí-
vať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, 
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo 
s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami vte-
dy, keď sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bez-
pečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnom 
zaobchádzaní so stavebným rádiom a chápu nebezpe-
čenstvá, ktoré sú s tým spojené. V opačnom prípade hro-
zí riziko chybnej obsluhy a vzniku poranení.
 Pri používaní, čistení a údržbe dávajte na deti pozor. 
Zabezpečí sa tým, že sa deti nebudú so stavebným rádiom 
hrať.
 Akumulátor neotvárajte. Hrozí nebezpečenstvo skrato-
vania.
Chráňte akumulátor pred horúčavou, napr. aj 
pred trvalým slnečným žiarením, pred ohňom, 
vodou a vlhkosťou. Hrozí nebezpečenstvo výbu-
chu.
 Nepoužívané akumulátory neuschovávajte tak, aby 
mohli prísť do styku s kancelárskymi sponkami, minca-
mi, kľúčmi, klincami, skrutkami alebo s inými drobný-
mi kovovými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť pre-
mostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora 
môže mať za následok popálenie alebo môže spôsobiť 
vznik požiaru.
 Z akumulátora môže pri nesprávnom používaní vytekať 
kvapalina. Vyhýbajte sa kontaktu s touto kvapalinou. 
Po náhodnom kontakte miesto opláchnite vodou. Ak sa 
dostane kvapalina z akumulátora do kontaktu s očami, 
po výplachu očí vyhľadajte aj lekára. Unikajúca kvapa-
lina z akumulátora môže mať za následok podráždenie po-
kožky alebo popáleniny.
 Po poškodení akumulátora alebo v prípade neodborné-
ho používania môžu z akumulátora vystupovať škodlivé 
výpary. Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu a v prí-
pade nevoľnosti vyhľadajte lekársku pomoc. Tieto vý-
pary môžu podráždiť dýchacie cesty.
 Akumulátory nabíjajte len v takých nabíjačkách, ktoré 
odporúča výrobca akumulátora. Ak sa používa nabíjačka, 
určená na nabíjanie určitého druhu akumulátorov, na nabíja-
nie iných akumulátorov, hrozí nebezpečenstvo požiaru.
 Používajte priložený akumulátor iba spolu s Vaším sta-
vebným rádiom a/alebo s ručným elektrickým náradím 
Bosch. Len takto bude akumulátor chránený pred nebez-
pečným preťažením.
 Špicatými predmetmi, ako napr. klince alebo skrutko-
vače, alebo pôsobením vonkajšej sily môže dôjsť 
k poškodeniu akumulátora. Vo vnútri môže dôjsť k skratu 
a akumulátor môže začať horieť, môže z neho unikať dym, 
môže vybuchnúť alebo sa prehriať.
 Dôkladne si prečítajte a striktne dodržiavajte bezpeč-
nostné a pracovné pokyny uvedené v Návodoch na po-
užívania ručného elektrického náradia, ktoré pripájate 
k stavebnému rádiu.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 112  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Slovensky | 113
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Popis produktu a výkonu
Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia 
a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodr-
žiavania Výstražných upozornení a pokynov 
uvedených v nasledujúcom texte môže mať za 
následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť 
požiar a/alebo ťažké poranenie.
Vyklopte si láskavo vyklápaciu stranu s obrázkami sieťového 
zdroja a nechajte si ju vyklopenú po celý čas, keď čítate tento 
Návod na používanie.
Vyobrazené komponenty
Číslovanie jednotlivých zobrazených komponentov sa vzťahu-
je na vyobrazenie stavebného rádia na grafickej strane tohto 
Návodu na používanie.
Reproduktor
Rukoväť
Kontrolná žiarovka prípojky na striedavý prúd (netýka 
sa vecného čísla 3 601 D29 760)
Kryt prípojky na striedavý prúd (netýka sa vecného čísla 
3 601 D29 760)
Zásuvka prípojky na striedavý prúd (netýka sa vecného 
čísla 3 601 D29 760)
Aretácia viečka priehradky na batérie (záložné batérie)
Viečko priehradky na batérie (záložné batérie)
Uzavieracia páčka viečka priehradky pre médiá
Viečko priehradky pre médiá
10 Prútová anténa
11 Šachta na akumulátor
12 Uzavieracia páčka viečka priehradky na akumulátor
13 Viečko priehradky na akumulátor
14 Akumulátor*
15 Tlačidlo na voľbu nastavenia kvality zvuku „Equalizer“ 
(Egalizér)
16 Tlačidlo pamäte „Memory“
17 Tlačidlo na manuálne nastavovanie zvuku „Custom“
18 Tlačidlo na nastavenie hodín „Clock“
19 Otočný gombík na vyhľadávanie a nastavenie vysielačov 
„Tune“
20 Tlačidlo pre náhodné poradie reprodukcie/opakovanie 
skladieb
21 Tlačidlo na vyhľadávanie smerom hore „Seek +/>>|“
22 Tlačidlo pre výber audiozdroja „Source“
23 Tlačidlo na vyhľadávanie smerom dole „|<
24 Tlačidlo Reprodukcia/pauza
25 Gombík na nastavenie hlasitosti („Volume“) a kvality 
zvuku („Bass/Treb“)
26 Tlačidlo vypínača audiorežimu
27 Displej
28 Zdierka (konektor) „AUX 1 IN“
29 Zdierka na pripojenie napätia 12 V
30 Zdierka „LINE OUT“
31 Kryt poistky
32 Poistka pre prípojku 12 V
33 Prípojka USB
34 Šachtička na zasunutie kariet SD/MMC
35 Zdierka „AUX 2 IN“
36 Držiak na externé audiozdroje
*Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celé do základ-
nej výbavy produktu. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom 
programe príslušenstva.
Indikačné prvky pri audioprevádzke
Indikácia predvoľby kvality zvuku
Indikácia zmeny hladiny výšok
Indikácia zmeny hladiny hĺbok
Indikácia hlasitosti, pamäťového miesta rozhlasového 
vysielača resp. indikácia názvu skladby (v závislosti od 
vybraného audiozdroja)
Indikácia príjmu rozhlasového vysielača uloženého 
v pamäti (pri rádiovej prevádzke)
Indikácia prehrávania skladieb s náhodným poradím 
(pri použití karty SD/MMC alebo pamäťového kľúča USB 
ako audiozdroja)
Indikácia opakovanie prehrávania všetkých skladieb 
v aktuálnom priečinku (pri použití karty SD/MMC alebo 
pamäťového kľúča USB ako audiozdroja)
Indikácia opakovanie prehrávania aktuálnej skladby 
(pri použití karty SD/MMC alebo pamäťového kľúča USB 
ako audiozdroja)
Indikácia streopríjmu
Indikácia rozhlasovej frekvencie resp. doby trvania 
aktuálne prehrávanej skladby (v závislosti od vybraného 
audiozdroja)
Výstraha nevhodnej teploty
Indikácia Akumulátor vložený
Indikácia audiozdroja
Indikácia hodinového času
Technické údaje
Stavebné rádio
GML 20
Vecné číslo
3 601 D29 7..
Záložné batérie
2 x 1,5 V (LR06/AA)
Akumulátor
V
14,4/18
Hmotnosť podľa 
EPTA-Procedure 01/2003
kg
10,2
Trieda ochrany
/
I
Druh ochrany
IP 54 (ochrana proti
prachu a proti strie-
kajúcej vode)
Povolená teplota okolia
– pri nabíjaní
– pri prevádzke*
– pri skladovaní
°C
°C
°C
0...+45
0...+45
–20...+50
* obmedzený výkon pri teplote <0 °C
** (pri použití karty SD/MMC alebo pamäťového kľúča USB ako audio-
zdroja)
Technické údaje určené pomocou akumulátora, ktorý je súčasťou balenia.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 113  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

114 | Slovensky 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Montáž
Napájanie stavebného rádia
Napájanie stavebného rádia elektrickým prúdom sa môže us-
kutočňovať pripojením na elektrickú sieť alebo z lítiovo-ióno-
vého akumulátora, ktorý je vložený v šachte na akumulátor 
11. Ak sa na napájanie stavebného rádia využíva akumulátor, 
na prijímači sú k dispozícii len funkcie audioprevádzka a napá-
janie externých prístrojov prostredníctvom integrovanej prí-
pojky USB.
 Prekontrolujte napätie elektrickej siete! Napätie zdroja 
elektrického prúdu pri pripojení na elektrickú sieť musí mať 
takú hodnotu, ktorá je zhodná s údajmi na typovom štítku 
stavebného rádia. Stavebné rádiá označené pre napätie 
230 V sa môžu používať aj s napätím 220 V.
Vkladanie a vyberanie akumulátora (pozri obrázok A)
Upozornenie: Používanie takých akumulátorov, ktoré nie sú 
pre dané stavebné rádio vhodné, môže mať za následok ne-
správne fungovanie stavebného rádia alebo jeho poškodenie.
Otvorte uzavieraciu páčku 12 priehradky na akumulátor („Bat-
tery Bay“) a viečko priehradky na akumulátor 13 odklopte.
Vložte akumulátor do šachty na akumulátor 11 takým spôso-
bom, aby kontakty akumulátora priliehali ku kontaktom šach-
ty na akumulátor 11 a postarajte sa o to, aby akumulátor v 
šachte na akumulátor zaskočil.
Len čo bol akumulátor vložený, na displeji sa objaví indikácia 
l. Indikácia začne blikať, keď akumulátor zoslabol.
Keď je teplota akumulátora príliš vysoká alebo príliš nízka na 
prevádzku, svieti na displeji indikácia Výstraha nevhodnej tep-
loty k. Najprv počkajte, kým akumulátor dosiahne dovolený 
rozsah teploty, až potom uveďte stavebné rádio do prevádzky.
Ak chcete akumulátor 14 vybrať, stlačte uvoľňovacie tlačidlo 
pri akumulátore a vyberte akumulátor zo šachty 11.
Po vložení alebo vybratí akumulátora viečko priehradky na 
akumulátor 13 zaklopte. Viečko priehradky na akumulátor 
uzavrite takým spôsobom, že uzavieraciu páčku 12 v telese 
rádia zaháčkujete a potom zatlačíte dole.
Nabíjanie akumulátorov
 Používajte len nabíjačky uvedené v technických úda-
joch. Len tieto nabíjačky sú prispôsobené lítium-iónovým 
akumulátorom schváleným pre vaše stavebné rádio.
Upozornenie: Akumulátor sa dodáva v čiastočne nabitom 
stave. Aby ste zaručili plný výkon akumulátora, pred prvým 
použitím akumulátor v nabíjačke úplne nabite.
Lítiovo-iónové akumulátory možno kedykoľvek dobíjať bez to-
ho, aby to negatívne ovplyvnilo ich životnosť. Prerušenie nabí-
jania takýto akumulátor nepoškodzuje.
Vkladanie/výmena záložných batérií 
(pozri obrázok A)
Aby sa zachoval v pamäti stavebného rádia správny hodinový 
čas, musia byť doň vložené záložné batérie. Na tento účel od-
porúčame používanie alkalicko-mangánových batérií.
Otvorte uzavieraciu páčku 12 priehradky na akumulátor 
(„Battery Bay“) a viečko priehradky na akumulátor 13 od-
klopte.
V prípade potreby akumulátor 14 vyberte.
Ak chcete otvoriť viečko priehradky na batérie 7 zatlačte na 
aretáciu 6 a viečko priehradky na batérie demontujte. Vložte 
záložné batérie. Dajte pritom pozor na správne pólovanie 
podľa vyobrazenia na vnútornej strane priehradky na batérie.
Viečko 7 priehradky na záložné batérie opäť založte na pôvod-
né miesto.
„REPLACE AA BATTERY WHEN UNIT NO LONGER KEEPS 
CORRECT TIME“: Záložné batérie nahraďte za nové vtedy, 
keď sa hodinový čas na stavebnom rádiu prestane zodpove-
dať reálnemu hodinovému času, resp. keď sa indikácia hodín 
stratí.
Vymieňajte vždy všetky batérie súčasne. Pri jednej výmene 
používajte len batérie jedného výrobcu a vždy také, ktoré ma-
jú rovnakú kapacitu.
 Keď stavebné rádio dlhší čas nepoužívate, vyberte z 
neho záložné batérie. Počas dlhšieho skladovania by 
mohli záložné batérie korodovať a mohli by sa aj samočin-
ne vybíjať.
Prevádzka
 Chráňte si stavebné rádio pred vlhkom a pred priamym 
slnečným žiarením.
Audioprevádzka (pozri obrázky B a C)
Zapnutie/vypnutie audioprevádzky
Ak chcete zapnúť audioprevádzku (rádioprijímač a externé 
prehrávacie prístroje), stlačte tlačidlo vypínača 26. Displej 
27 sa aktivuje a spustí sa prevádzka (prehrávanie skladieb) 
Odporúčané akumulátory
GBA 14,4 V ...
GBA 18 V ...
Odporúčané nabíjačky
AL 18..
GAL 3680
Audioprevádzka/rádioprijímač
Prevádzkové napätie
– pri sieťovej prevádzke
– pri akumulátorovej pre-
vádzke
V
V
230/110
14,4/18
Menovitý výkon zosilňovača 
(pri sieťovej prevádzke)
W
20
Rozsah príjmu
– VKV (UKW)
– SV  (MW)
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
Podporované formáty 
súborov**
MP3, WMA
Stavebné rádio
GML 20
* obmedzený výkon pri teplote <0 °C
** (pri použití karty SD/MMC alebo pamäťového kľúča USB ako audio-
zdroja)
Technické údaje určené pomocou akumulátora, ktorý je súčasťou balenia.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 114  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Slovensky | 115
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
z toho audiozdroja, ktorý bol nastavený pri poslednom vypnu-
tí stavebného rádia.
Keď sa stavebné rádio nachádza v úspornom režime (pozri 
odsek „Úsporný režim“, strana 117), a chcete zapnúť audi-
oprevádzku, stlačte tlačidlo vypínača 26 dvakrát.
Keď chcete vypnúť audioprevádzku rádia, stlačte znova tla-
čidlo vypínača 26. Aktuálne nastavenie audiozdroja sa uloží 
do pamäte.
Aby ste ušetrili energiu, zapínajte stavebné rádio len vtedy
keď ho skutočne používate.
Nastavenie hlasitosti
Ak chcete hlasitosť prijímača zvýšiť, otáčajte otočný gombík 
„Volume“ 25 v smere pohybu hodinových ručičiek, ak chcete 
hlasitosť znížiť, otáčajte spomínaný gombík proti smeru pohy-
bu hodinových ručičiek. Nastavenie hlasitosti (ako hodnota 
medzi 0 a 20) sa na niekoľko sekúnd zobrazí ako indikácia d 
na displeji.
Pred nastavovaním alebo pred menením rozhlasového vysie-
lača nastavte hlasitosť na nižšiu hodnotu, pred spustením ex-
terného audiozdroja na nejakú strednú hodnotu.
Nastavenie kvality zvuku
Na dosiahnutie optimálnej reprodukcie zvuku je do stavebné-
ho rádia zabudovaný egalizér.
Manuálne môžete meniť hladinu výšok a hladinu hĺbok alebo 
využiť prednastavenú kvalitu zvuku pre jednotlivé hudobné 
štýly. K dispozícii sú predprogramované nastavenia „JAZZ“
„ROCK“„POP“ a „CLASSICAL“ ako aj samostatne progra-
movateľné nastavenie „CUSTOM“.
Keď si chcete vybrať niektorú z prednastavených kvalít zvu-
ku, stláčajte tlačidlo na voľbu kvality zvuku „Equalizer“ 15 
toľkokrát, až kým sa v indikácii a na displeji ukáže požadované 
nastavenie.
Zmena vlastného nastavenia „CUSTOM“:
– Stlačte tlačidlo na manuálne nastavenie kvality zvuku 
„Custom“ 17 jedenkrát. Na displeji sa zobrazí indikácia 
„BAS“ c a v indikácii d hodnota nastavenia hladiny hĺbok, 
ktorá bola uložená do pamäte.
– Nastavte požadovanú hladinu hĺbok (hodnotu medzi 0 a 
10). Ak chcete hladinu hĺbok zvýšiť, otáčajte otočný gom-
bík „Bass/Treb“ 25 v smere pohybu hodinových ručičiek, 
ak chcete hladinu znížiť, otáčajte otočný gombík proti sme-
ru pohybu hodinových ručičiek.
– Ak  chcete  nastavenú  hodnotu  hladiny hĺbok uložiť do pa-
mäte, stlačte tlačidlo na manuálne nastavenie kvality zvuku 
„Custom“ 17 druhýkrát. Na displeji bliká indikácia „TRE“ 
b pre nasledujúce nastavenie hladiny výšok ako aj indiká-
cia d hodnoty hladiny výšok, ktorá je uložená v pamäti.
– Nastavte požadovanú hladinu výšok (hodnotu medzi 0 a 
10). Ak chcete hladinu výšok zvýšiť, otáčajte otočný gom-
bík „Bass/Treb“ 25 v smere pohybu hodinových ručičiek, 
ak chcete hladinu výšok znížiť, otáčajte otočný gombík pro-
ti smeru pohybu hodinových ručičiek.
– Ak chcete nastavenú hodnotu hladiny výšok uložiť do pa-
mäte, stlačte tlačidlo na manuálne nastavenie kvality zvuku 
„Custom“ 17 tretíkrát.
Voľba audiozdroja
Ak chcete vybrať audiozdroj, stláčajte tlačidlo „Source“ 22 
toľkokrát, až kým sa na displeji zobrazí indikácia m pre poža-
dovaný interný audiozdroj (pozri k tomu odsek „Nastavenie 
rozhlasových vysielačov/uloženie do pamäte“, strana 115) 
resp. externý audiozdroj (pozri k tomu odsek „Pripojenie ex-
terných audiozdrojov“, strana 116):
– „FM“: Rádio nastavené na UKW (VKV),
– „AM“: Rádio nastavené na MW (SW),
– „AUX 1“: externý audiozdroj (napr. prehrávač CD) pripo-
jený cez zdierku 3,5 mm 28 na vonkajšej strane,
– „AUX 2“: externý audiozdroj (napr. prehrávač MP3) pri-
pojený cez zdierku 3,5 mm 35 v priečinku na médiá,
– „USB“: externý audiozdroj (napríklad kľúč USB) pripojený 
do konektora USB 33,
– „SD“: externý audiozdroj (pamäťová karta SD/MMC) pri-
pojený prostredníctvom šachtičky na zasunutie kariet 
SD/MMC 34.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   55
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет