Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


kezési területi rádiót a villamos hálózatról üzemeltetiPdf көрінісі
бет29/55
Дата27.03.2017
өлшемі9,43 Mb.
#10408
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   55

kezési területi rádiót a villamos hálózatról üzemelteti. 
A hálózati tápvezeték másképp felmelegedhet.
 Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozódugót bármi-
kor ki lehessen húzni. Az építkezési területi rádiónak a vil-
lamos hálózatról való leválasztására a hálózati csatlakozó-
dugó kihúzása az egyetlen lehetőség.
 Ha egy építkezési területi rádióval a szabad ég alatt 
dolgozik, csak a szabadban való használatra engedé-
lyezett hosszabbítót használjon. A szabadban való hasz-
nálatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az 
áramütés veszélyét.
 Ha nem lehet elkerülni az építkezési területi rádió ned-
ves környezetben való használatát, alkalmazzon egy 
hibaáram-védőkapcsolót. Egy hibaáram-védőkapcsoló 
alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.
 Az építkezési területi rádiót csak egy előírásszerűen 
földelt hálózathoz csatlakoztassa. A dugaszolóaljzatnak 
és a hosszabbító kábelnek működőképes védővezetékkel 
kell felszerelve lennie.
Tartsa távol az építkezési területi rádiót a ned-
vességtől és a közvetlen napsugárzástól. Ha víz 
hatol be egy építkezési területi rádióba, ez megnö-
veli az áramütés veszélyét.
 Tartsa tisztán az építkezési területi rádiót. Elszennyező-
dés esetén megnövekedik az áramütés veszélye.
 Az építkezési területi rádiót, a kábelt és a csatlakozó 
dugót minden használat előtt ellenőrizni kell. Ha az 
építkezési területi rádión károkat észlel, ne használja. 
Sohase nyissa fel saját maga a építkezési területi rádi-
ót, és csak megfelelően kiképzett szakembereket bíz-
zon meg a készülék javításával. A javításhoz csak ere-
deti alkatrészeket szabad használni. Egy megrongáló-
dott építkezési területi rádió, kábel, vagy csatlakozó dugó 
megnöveli az áramütés veszélyét.
 Ez az épitkezési területi rádió nincs arra elõirányozva, 
hogy korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi 
képességû, illetve kellõ tapasztalattal és/vagy tudás-
sal nem rendelkezõ személyek használják. Ezt az épit-
kezési területi rádiót legalább 8 éves gyerekek és olyan 
személyek is használhatják, akiknek a fizikai, érzékelé-
si, vagy értelmi képességeik korlátozottak, vagy nin-
csenek meg a megfelelõ tapasztalataik, illetve tudá-
suk, ha az ilyen személyekre a biztonságukért felelõs 
más személy felügyel, vagy az épitkezési területi rádió 
biztonságos kezelésére kioktatta õket és megértették 
FIGYELMEZTETÉS
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 119  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

120 | Magyar 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
az azzal kapcsolatos veszélyeket. Ellenkező esetben 
fennáll a hibás működés és a sérülés veszélye.
 Tartsa a gyerekeket a használat, tisztítás és karbantar-
tás során felügyelet alatt. Ez biztosítja, hogy gyerekek ne 
játsszanak az építkezési területi rádióval.
 Ne nyissa fel az akkumulátort. Ekkor fennáll egy rövid-
zárlat veszélye.
Óvja meg az akkumulátort a forróságtól, példá-
ul a tartós napsugárzástól, a tűztől, a víztől és a 
nedvességtől. Robbanásveszély.
 Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort irodai 
kapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csa-
varoktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek 
áthidalhatják az érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői 
közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
 Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék 
léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. 
Ha véletlenül mégis érintkezésbe jutott az akkumulá-
torfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett 
felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel 
ezen kívül egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irri-
tációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.
 Az akkumulátor megrongálódása vagy szakszerűtlen 
kezelése esetén abból gőzök léphetnek ki. Azonnal jut-
tasson friss levegőt a helyiségbe, és ha panaszai van-
nak, keressen fel egy orvost. A gőzök ingerelhetik a 
légutakat.
 Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőkészü-
lékekben töltse fel. Ha egy bizonyos akkumulátortípus 
feltöltésére szolgáló töltőkészülékben egy másik akkumu-
látort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
 Az akkumulátort csak az építkezési területi rádiójához 
és/vagy egy Bosch elektromos kéziszerszámhoz hasz-
nálja. Az akkumulátort csak így lehet megvédeni a veszé-
lyes túlterhelésektől.
 Az akkumulátort hegyes tárgyak, például tűk vagy csa-
varhúzók, vagy külső erőbehatások megrongálhatják. 
Belső rövidzárlat léphet fel és az akkumulátor kigyulladhat, 
füstöt bocsáthat ki, felrobbanhat, vagy túlhevülhet.
 Olvassa el és szigorúan tartsa be azon berendezések 
biztonsági előírásait munkavégzési előírásait, amelye-
ket hozzákapcsol az építkezési területi rádiójához.
A termék és alkalmazási 
lehetőségeinek leírása
Olvassa el az összes biztonsági figyelmezte-
tést és előírást. A következőkben leírt előírá-
sok betartásának elmulasztása áramütések-
hez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez 
vezethet.
Kérjük hajtsa ki az építkezési területi rádió képét tartalmazó 
kihajtható ábrás oldalt, és hagyja így kihajtva, miközben ezt a 
kezelési útmutatót olvassa.
Az ábrázolásra kerülő komponensek
Az ábrázolásra kerülő alkatrészek számozása az építkezési te-
rületi rádiónak az ábrákat tartalmazó oldalon található ábráira 
vonatkozik.
Hangszóró
Tartófogantyú
Váltakozó áramú csatlakozó jelzőlámpa (a 
3 601 D29 760 alkatrész-számú berendezésnél ez 
nincs)
Váltakozó áramú csatlakozó fedősapka (a 
3 601 D29 760 alkatrész-számú berendezésnél ez 
nincs)
Váltakozó áramú dugaszolóaljzat (a 3 601 D29 760 al-
katrész-számú berendezésnél ez nincs)
Akkumulátortartó fedél reteszelése (pufferelemek)
Akkumulátortartó fedél (pufferelemek)
A médiatartó fedél reteszelőkarja
Médiatartó fedél
10 Rúdantenna
11 Akkumulátor-kosár
12 Az akkumulátorfiók fedél reteszelőkarja
13 Akkumulátorfiók fedél
14 Akkumulátor*
15 „Equalizer” hangzáskép előzetes beállító gomb
16 „Memory” memória-gomb
17 „Custom” kézi hangzáskép beállító gomb
18 „Clock” órabeállító gomb
19 „Tune” állomáskereső forgatógomb
20 Véletlenszerű lejátszás/ismételt lejátszás gomb
21 „Seek +/>>|” keresőgomb felfelé
22 „Source” audió forrás kijelölő gomb
23 „|< keresőgomb lefelé
24 Lejátszás/szünet gomb
25 Hangerő („Volume”) és hangzáskép („Bass/Treb”) be-
állító gomb
26 Audió-üzemmód be-/kikapcsológomb
27 Kijelző
28 „AUX 1 IN”-csatlakozó hüvely
29 12-V-csatlakozó hüvely
30 „LINE OUT”-csatlakozó hüvely
31 Biztosítéksapka
32 12-V-csatlakozó biztosítéka
33 USB-csatlakozóhüvely
34 SD-/MMC-slot
35 „AUX 2 IN”-csatlakozó hüvely
36 Külső audió forrás tartó
*A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem 
tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban va-
lamennyi tartozék megtalálható.
Audió-üzemmód kijelző elemek
Hangzáskép előzetes beállítás kijelzés
Magas hangszint változás kijelzés
Mély hangszint változás kijelzés
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 120  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Magyar | 121
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Hangerő, rádióadó memóriahely, illetve zeneszám 
kijelzés (a kiválasztott audió forrástól függően)
Tárolt adó vétel kijelzés (rádió-üzemmód esetén)
Véletlenszerű lejátszás kijelzés (ha audió forrásként 
SD-/MMC-kártya vagy USB van kijelölve)
Az aktuális mappában található valamennyi zeneszám 
ismételt lejátszása kijelzés (ha audió forrásként 
SD-/MMC-kártya vagy USB van kijelölve)
Az aktuális zeneszám ismételt lejátszása kijelzés (ha au-
dió forrásként SD-/MMC-kártya vagy USB van kijelölve)
Sztereo vétel kijelzés
Rádiófrekvencia, illetve az aktuális zeneszám lejátszási 
időtartam kijelzés (a kiválasztott audió forrástól függően)
Hőmérséklet figyelmeztetés
Akkumulátor behelyezve kijelzés
Audió forrás kijelzés
Időkijelzés
Műszaki adatok
Összeszerelés
Az építkezési területi rádió energiaellátása
Az építkezési területi rádió energiaellátását a villamos háló-
zatról, vagy egy a 11 akkumulátor-kosárba behelyezett Li-ion-
akkumulátorral lehet biztosítani. Ha egy akkumulátor szolgál 
energiaellátásra, akkor csak az audió-üzemmód és a külső be-
rendezéseknek a beépített USB-csatlakozón keresztül törté-
nő energiaellátása áll a funkciók közül rendelkezésre.
 Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Hálózati áram-
ellátás esetén az áramforrás feszültségének meg kell felel-
nie az építkezési területi rádió típustábláján megadott ada-
toknak. A 230 V-os építkezési területi rádiókat 220 V háló-
zati feszültségről is szabad üzemeltetni.
Az akkumulátor behelyezése és kivétele 
(lásd az „A” ábrát)
Megjegyzés: Az építkezési területi rádióhoz nem megfelelő 
akkumulátorok használata működési hibákhoz vagy az építke-
zési területi rádió megrongálódásához vezethet.
Nyissa ki a 12 akkumulátorfiók reteszelőkart („Battery Bay”
és hajtsa fel a 13 akkumulátorfiók fedelet.
Tegyen be úgy egy akkumulátort a 11 akkumulátor-kosárba, 
hogy az akkumulátor csatlakozói a 11 akkumulátor-kosáron 
belül legyenek, majd pattintsa be az akkumulátort az akkumu-
látor-kosárba.
Mihelyt egy akkumulátor behelyezésre került, a kijelzőn meg-
jelenik a l kijelzés. Ha az akkumulátor már gyenge, a kijelző vil-
logni kezd.
Ha az akkumulátor a működéshez túl meleg vagy túl hideg, a 
kijelzőn kigyullad a k hőmérséklet figyelmeztetés. Várja meg, 
amíg az akkumulátor eléri a megengedett hőmérséklet tarto-
mányt, mielőtt üzembe helyezné az építkezési területi rádiót.
14 akkumulátor kivételéhez nyomja meg az akkumulátor re-
teszelésfeloldó gombját, majd húzza ki az akkumulátort a 11 
akkumulátor-kosárból.
Az akkumulátor behelyezése, illetve kivétele után ismét hajtsa 
le a 13 akkumulátorfiók fedelet. Reteszelje az akkumulátorfi-
ók fedelét, ehhez akassza be a házba a 12 reteszelőkart, majd 
nyomja le.
Az akkumulátor feltöltése
 Csak a Műszaki Adatoknál megadott töltőkészülékeket 
használja. Csak ezek a töltõkészülékek felelnek meg az Ön 
építkezési területi rádiójához engedélyezett Li-ion-akku-
mulátorok feltöltésére.
Megjegyzés: Az akkumulátor félig feltöltve kerül kiszállításra. 
Az akkumulátor teljes teljesítményének biztosítására az első 
alkalmazás előtt töltse fel teljesen az akkumulátort a töltő-
készülékben.
A Li-ion-akkumulátort bármikor fel lehet tölteni, anélkül, hogy 
ez megrövidítené az élettartamát. A töltési folyamat megsza-
kítása nem árt az akkumulátornak.
Építkezési területi rádió
GML 20
Cikkszám
3 601 D29 7..
Pufferelemek
2 x 1,5 V (LR06/AA)
Akkumulátor
V
14,4/18
Súly az „EPTA-Procedure 
01/2003” (2003/01 
EPTA-eljárás) szerint
kg
10,2
Érintésvédelmi osztály
/
I
Védettségi osztály
IP 54 (por és fröccse-
nő víz ellen védett ki-
vitel)
Megengedett környezeti 
hőmérséklet
– a  töltés  során
– az üzemeltetés során*
– a tárolás során
°C
°C
°C
0...+45
0...+45
–20...+50
Javasolt akkumulátorok
GBA 14,4 V ...
GBA 18 V ...
Javasolt töltőkészülékek
AL 18..
GAL 3680
Audió/rádió-üzemmód
Üzemi feszültség
– hálózati üzem mellett
– akkumulátoros üzem mellett
V
V
230/110
14,4/18
Erősítő névleges teljesítménye 
(hálózati üzem esetén)
W
20
Vételi tartomány
– URH
– KH
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
Támogatott fájlformátumok**
MP3, WMA
* korlátozott teljesítmény <0 °C hőmérsékletek esetén
** (ha audió forrásként SD-/MMC-kártya vagy USB van kijelölve)
A műszaki adatok a szállítmányhoz tartozó akkumulátorral kerültek meg-
határozásra.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 121  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

122 | Magyar 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
A pufferelemek behelyezése/kicserélése 
(lásd az „A” ábrát)
Az építkezési területi rádió óraállásának tárolásához a beren-
dezésbe pufferelemeket kell behelyezni. Erre a célra alkáli-
mangán-elemeket célszerű alkalmazni.
Nyissa ki a 12 akkumulátorfiók reteszelőkart („Battery Bay”
és hajtsa fel a 13 akkumulátorfiók fedelet.
Szükség esetén vegye ki a 14 akkumulátort.
elemfiók fedelének felnyitásához nyomja meg a 6 retesze-
lést és vegye le az elemfiók fedelét. Tegye be a puffereleme-
ket. Ekkor ügyeljen az elemfiók belső oldalán ábrázolt helyes 
polarításra.
Ismét tegye fel a 7 pufferelemfiók fedelet.
„REPLACE AA BATTERY WHEN UNIT NO LONGER KEEPS 
CORRECT TIME”: Cserélje ki a pufferelemeket, ha az építke-
zési területi rádió már nem képes tárolni az időpontot.
Mindig valamennyi elemet egyszerre cserélje ki. Csak egyazon 
gyártó cégtől származó és azonos kapacitású elemeket hasz-
náljon.
 Ha hosszabb ideig használaton kívül helyezi az építke-
zési területi rádiót, vegye ki belőle a pufferelemeket. 
pufferelemek egy hosszabb tárolás során korrodálhatnak, 
vagy maguktól kimerülhetnek.
Üzemeltetés
 Óvja meg az építkezési területi rádiót a nedvességtől 
és a közvetlen napsugárzástól.
Audió-üzemmód (lásd a „B” és „C” ábrát)
Az audió-üzemmód be- és kikapcsolása
Az audió-üzemmód (rádió és külső lejátszó berendezések) 
bekapcsolásához nyomja meg a 26 be-/kikapcsoló gombot. 
27 kijelző ekkor aktiválásra kerül és az építkezési területi rá-
dión az utolsó kikapcsolás előtt beállított audió forrás kerül le-
játszásra.
Ha az építkezési területi rádió energiatakarékos üzemmódban 
működik (lásd „Energiatakarékos üzemmód”, a 125. olda-
lon), akkor az audió-üzemmód bekapcsolásához nyomja meg 
kétszer a 26 be-/kikapcsoló gombot.
Az audió-üzem kikapcsolásához ismét nyomja meg a 26 be-
/kikapcsoló gombot. Az audió forrás aktuális beállítása táro-
lásra kerül.
Energiatakarékossági megfontolásokból csak akkor kapcsolja 
be az építkezési területi rádiót, ha használja.
A hangerő beállítása
A hangerő megnöveléséhez forgassa el a „Volume” 25 forga-
tógombot az óramutató járásával megegyező irányba, a hang-
erő csökkentéséhez pedig az óramutató járásával ellenkező 
irányba. Ekkor a d kijelzőn néhány másodpercre megjelenik a 
hangerő beállítása (egy 0 és 20 közötti érték).
Egy adóállomás beállítása vagy a beállítás megváltoztatása 
előtt állítsa be a hangerőt egy alacsony értékre, egy külső au-
dió forrás elindítása előtt pedig egy közepes értékre.
A hangzáskép beállítása
Az optimális lejátszáshoz az építkezési területi rádióba egy 
equalizer van beépítve.
A magas és mély hangszintet kézi úton is meg lehet változtat-
ni, valamint a különböző zenei stílusok lejátszására különbö-
ző, előre beprogramozott hangzásképeket lehet lehívni. Eh-
hez az előre beállított „JAZZ”„ROCK”„POP” és „CLASSI-
CAL” hangzáskép, valamint a kezelő által programozható 
„CUSTOM” beállítás áll rendelkezésre.
Egy tárolt előre beprogramozott hangzáskép kijelöléséhez 
nyomja meg annyiszor az „Equalizer” 15 hangzáskép beállító 
gombot, amíg a kívánt beállítás az a kijelzőn megjelenik.
A „CUSTOM” beállítás megváltoztatása:
– Nyomja meg egyszer a „Custom” 17 kézi hangzáskép be-
állító gombot. A kijelzőn ekkor villog a c „BAS” kijelzés és a 
d kijelzőn megjelenik a mély hangszint tárolt értéke.
– Állítsa be a kívánt mély hangszintet (egy 0 és 10 közötti ér-
ték). A mély hangszint megnöveléséhez forgassa el a 
„Bass/Treb” 25 forgatógombot az óramutató járásával 
megegyező irányba, a mély hangszint csökkentéséhez pe-
dig az óramutató járásával ellenkező irányba. 
– A beállított mély hangszint tárolásához nyomja meg még 
egyszer (vagyis most másodszor) a „Custom” 17 kézi 
hangzáskép beállító gombot. A kijelzőn most villogni kezd 
a magas hangszint ezután következő beállításához a b 
„TRE” kijelzés és a d kijelzőn megjelenik a magas hangszint 
tárolt értéke.
– Állítsa be a kívánt magas hangszintet (egy 0 és 10 közötti 
érték). A magas hangszint megnöveléséhez forgassa el a 
„Bass/Treb” 25 forgatógombot az óramutató járásával 
megegyező irányba, a magas hangszint csökkentéséhez 
pedig az óramutató járásával ellenkező irányba.
– A beállított magas hangszint tárolásához nyomja meg még 
egyszer (vagyis most harmadszor) a „Custom” 17 kézi 
hangzáskép beállító gombot.
Az audió forrás kijelölése
Egy audió forrás kijelöléséhez nyomja meg annyiszor a „Sour-
ce” 22 gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a kívánt belső au-
dió forrás m kijelzése (lásd „A rádióadók beállítása/tárolása”, 
a 123 oldalon), illetve a külső audió forrás kijelzése (lásd „Kül-
ső audió források csatlakoztatása”, a 123 oldalon):
– „FM”: URH-rádióvétel,
– „AM”: KH-rádióvétel,
– „AUX 1”: külső audió forrás (pl. CD-lejátszó) a berendezés 
külső részén található 28 3,5-mm-es csatlakozó hüvelyen 
keresztül,
– „AUX 2”: külső audió forrás (pl. MP3-lejátszó) a médiatar-
tóban található 35 3,5-mm-es csatlakozó hüvelyen keresz-
tül,
– „USB”: külső audió forrás (pl. USB-pálca) a 33 USB csatla-
kozó hüvelyen keresztül,
– „SD”: Külső audió forrás (SD-/MMC-kártya) a 34 
SD-/MMC-sloton keresztül.
A rúdantenna helyzetének beállítása
Az építkezési területi rádió egy 
10 rúdantennával felszerelve 
kerül kiszállításra. A rádió-üzemmódhoz forgassa el a rúdan-
tennát abba az irányba, amely a legjobb vételt teszi lehetővé.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 122  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Magyar | 123
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Ha nincs lehetőség megfelelő minőségű vételre, állítsa fel egy 
másik helyen az építkezési területi rádiót, ahol jobbak a vételi 
viszonyok.
Megjegyzés: Ha az építkezési területi rádiót rádióállomások, 
rádiókészülékek vagy más elektronikus berendezések közvet-
len környezetében üzemeltetik, a vételében zavarok léphet-
nek fel.
Ha a 10 rúdantenna meglazult, akkor közvetlenül a háznál for-
gassa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy is-
mét megszorítsa.
A rádióadók beállítása/tárolása
Nyomja meg annyiszor a 22 „Source” audió forrás kijelölő 
gombot, amíg az m kijelzőn a „FM” (az ultrarövidhullámú vé-
teli tartomány = URH), illetve az „AM” (középhullámú vételi 
tartomány = KH) megjelenik.
Egy meghatározott rádiófrekvencia beállításához forgassa 
el a „Tune” 19 forgatógombot az óramutató járásával meg-
egyező irányba (ha magasabb frekvenciára akar átkapcsolni), 
illetve az óramutató járásával ellenkező irányba (ha csökken-
teni akarja a frekvenciát). A beállítás közben a frekvencia elő-
ször az n kijelzőn, majd a j kijelzőn megjelenik.
nagy jelerősségű rádióadók kereséséhez nyomja meg és 
tartsa rövid időre benyomva a 23 „– Seek” lefelé, illetve a 21 
„Seek +” lefelé kereső gombot. A beállítás közben a megtalált 
rádióadó frekvencia először röviden az n kijelzőn, majd a j ki-
jelzőn megjelenik.
Ha az építkezési területi rádió egy megfelelő, kielégítő erőssé-
gű jelet érzékel, automatikusan átkapcsol sztereo vételre. A 
kijelzőn megjelenik a sztereo vétel i jele.
Egy beállított adó tárolásához nyomja meg a 16 „Memory” 
memória-gombot. A kijelzőn villog a „PRESET” e kijelzés, és a 
d kijelzőn villog a legutoljára beállított memóriahely száma. 
Egy memóriahely kiválasztásához nyomja meg annyiszor a 
„– Seek” 23 lefelé, illetve a „Seek +” 21 felfelé kereső gom-
bot, amíg a d kijelzőn megjelenik a kívánt memóriahely. 
Nyomja meg ismét a 16 memória-gombot, hogy eltárolja a ki-
jelölt memóriahelyen a beállított adót. Az e és d ezután nem 
villog tovább.
Összesen legfeljebb 20 URH-adót és 10 KH-adót lehet tárolni. 
Vegye tekintetbe, hogy a berendezés egy már foglalt memó-
riahely ismételt kijelölésekor a memória régi tartalmát az 
újonnan beállított rádióadóval felülírja.
Egy tárolt adó jeleinek lejátszásához nyomja meg annyiszor 
röviden a 23 „– Seek” lefelé, illetve a 21 „Seek +” felfelé ke-
reső gombot, amíg a d kijelzőn megjelenik a kívánt memória-
hely és az e kijelzőn megjelenik a „PRESET” kijelzés.
Külső audió források csatlakoztatása (lásd a „C” ábrát)
A beépített rádión kívül a berendezéssel különböző külső au-
dió források tartalmát is le lehet játszani.
AUX-In-csatlakozó 1: Az AUX-In-csatlakozó 1 főleg olyan au-
dió forrásokhoz használható, amelyet a médiatartón kívül le-
het tárolni (pl. CD-lejátszó). Vegye le a 28 „AUX 1 IN”-csatla-
kozó hüvely védősapkáját és dugja bele a készülékkel szállí-
tott AUX-kábel vagy egy másik AUX-kábel 3,5-mm-es csatla-
kozó dugóját a hüvelybe. Csatlakoztassa az AUX-kábelt egy 
megfelelő audió forráshoz.
A szennyeződések elleni védelemként tegye fel ismét a védő-
sapkát a 28 „AUX 1 IN”-csatlakozó hüvelyre, ha eltávolítja az 
AUX-kábel csatlakozó dugóját.
Az alábbi csatlakozókhoz kapcsolt külső audió források csat-
lakoztatásához nyissa ki a 8 reteszelőkart és hajtsa fel a mé-
diatartó („Digital Media Bay”9 fedelét.
– SD-/MMC-csatlakozó: Dugjon bele egy SD- vagy MMC-
kártyát a 34 SD-/MMC-slotba. A kártya feliratának a 31 biz-
tosítósapka felé kell mutatnia. A kártya tartalmának leját-
szását el lehet indítani, ha a d kijelzőn megjelenik a zene-
szám sorszáma, valamint a kártyán található összes zene-
szám száma. A kártya kivételéhez nyomja meg röviden a 
kártyát, ezt a berendezés ekkor kiveti.
– USB-csatlakozó: Dugjon bele egy USB-pálcát (illetve egy 
megfelelő audió forrás USB-csatlakozóját) a 33 USB-csat-
lakozó hüvelybe. Az USB-pálca tartalmának lejátszását el 
lehet indítani, ha a d kijelzőn megjelenik a zeneszám sor-
száma, valamint az USB-pálcán található összes zeneszám 
száma. Az USB-pálca kivételéhez egyszerűen húzza ki azt 
az USB-csatlakozóból.
– AUX-In-csatlakozó 2: a Az AUX-In-csatlakozó 2 főleg olyan 
audió forrásokhoz használható, amelyet a médiatartón be-
lül lehet tárolni (pl. MP3-lejátszó). Dugja bele a készülékkel 
szállított AUX-kábel 3,5-mm-es csatlakozó dugóját a 35 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   55
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет