Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


 Dźwignia blokująca pokrywki wnęki na akumulator 13Pdf көрінісі
бет24/55
Дата27.03.2017
өлшемі9,43 Mb.
#10408
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   55

12 Dźwignia blokująca pokrywki wnęki na akumulator
13 Pokrywka wnęki na akumulator
14 Akumulator*
15 Przycisk wstępnego wyboru barwy dźwięku „Equalizer“
16 Przycisk zapisywania do pamięci „Memory“
17 Przycisk do ręcznego ustawiania dźwięku „Custom“
18 Przycisk do nastawiania czasu „Clock“
19 Pokrętło do wybierania stacji „Tune“
20 Przycisk odtwarzania przypadkowego/odtwarzania wie-
lokrotnego
21 Szukanie stacji do przodu „Seek +/>>|“
22 Przycisk do przełączania źródła sygnału „Source“
23 Szukanie stacji do tyłu „|<
24 Przycisk powtórzenia/pauza
25 Pokrętło do ustawiania natężenia dźwięku („Volume“) i 
barwy dźwięku („Bass/Treb“)
26 Włącznik/wyłącznik trybu audio
27 Wyświetlacz
28 Gniazdo „AUX 1 IN“
29 Gniazdo przyłączeniowe 12 V
30 Gniazdo „LINE OUT“
31 Przykrywka bezpiecznika
32 Bezpiecznik przyłącza 12 V
33 Interfejs USB
34 Czytnik SD/MMC
35 Gniazdo „AUX 2 IN“
36 Mocowanie zewnętrznego źródła sygnału
*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowa-
nia osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego. 
Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć 
w naszym katalogu osprzętu.
Wskaźniki trybu audio
Wskaźnik wstępnej regulacji dźwięku
Wskaźnik regulacji tonów wysokich
Wskaźnik regulacji basów
Wskaźnik głośności, pamięć stacji lub wyświetlanie na-
zwy utworu (w zależności od wybranego źródła sygnału)
Wskaźnik odbioru zapamiętanych stacji (w trybie odbio-
ru radiowego)
Wskaźnik odtwarzania przypadkowego (w przypadku 
źródła sygnału na karcie SD/MMC lub porcie USB)
Wskaźnik odtwarzania wielokrotnego – powtórzenia 
wszystkich ścieżek w aktualnym folderze (w przypadku 
źródła sygnału na karcie SD/MMC lub porcie USB)
Wskaźnik powtórzenia wszystkich aktualnych utworów 
(w przypadku źródła sygnału na karcie SD/MMC lub 
porcie USB)
Wskaźnik odbioru stereofonicznego
Wskaźnik częstotliwości lub czasu odtwarzania aktualne-
go utworu (w zależności od wybranego źródła sygnału)
Alarm temperatury
Wskaźnik akumulatora
Wskaźnik źródła sygnału
Wskaźnik czasu
Dane techniczne
Radioodbiornik na budowy i 
do warsztatów
GML 20
Numer katalogowy
3 601 D29 7..
Baterie buforowe
2 x 1,5 V (LR06/AA)
Akumulator
V
14,4/18
Ciężar odpowiednio do 
EPTA-Procedure 01/2003
kg
10,2
Klasa ochrony
/
I
Stopień ochrony
IP 54 (ochrona przed
pyłem i rozbryzgami
wody)
Dopuszczalna temperatura 
otoczenia
– podczas  ładowania
– podczas eksploatacji*
– podczas przechowywania
°C
°C
°C
0...+45
0...+45
–20...+50
Zalecane akumulatory
GBA 14,4 V ...
GBA 18 V ...
Zalecane ładowarki
AL 18..
GAL 3680
Tryb audio/Radio
Napięcie robocze
– przy trybie sieciowym
– przy trybie 
akumulatorowym
V
V
230/110
14,4/18
* ograniczona wydajność przy temperaturze <0 °C
** (w przypadku źródła sygnału na karcie SD/MMC lub porcie USB)
Dane techniczne uzyskane zostały w wyników pomiarów z akumulato-
rem wchodzącym w skład dostawy.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 99  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

100 | Polski 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Montaż
Zasilanie energią elektryczną radia
Zasilanie radia może odbyć się przez podłączenie do źródła 
prądu lub za pomocą umiejscowionego we wnęce 11 akumu-
latora litowo-jonowego. Jeżeli energia do zasilania pobierana 
jest z akumulatora, do dyspozycji stoi jedynie funkcje trybu 
audio i zasilanie zewnętrznych urządzeń przez wbudowany in-
terfejs USB.
 Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe! Napięcie 
źródła prądu musi zgadzać się z danymi umieszczonymi na 
tabliczce znamionowej nabytego radia. Radioodbiornik 
przeznaczony do pracy pod napięciem 230 V można przy-
łączać również do sieci 220 V.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (zob. rys. A)
Wskazówka: Zastosowanie innych niż przewidziane do dane-
go radia akumulatorów może spowodować zakłócenia w od-
biorze lub uszkodzenie odbiornika.
Otworzyć dźwignię blokującą 12 wnęki na akumulator („Bat-
tery Bay“) i odchylić pokrywkę wnęki 13.
Akumulator należy umieścić we wnęce 11 w taki sposób, aby 
jego styki przylegały do styków we wnęce 11, a następnie 
wsunąć go tak, a by zaskoczył w zapadce.
Właściwe umieszczenie akumulatora we wnęce sygnalizowa-
ne będzie zapaleniem się wskaźnika l na wyświetlaczu. Słaby 
akumulator sygnalizowany jest miganiem wskaźnika.
Gdy akumulator jest za bardzo rozgrzany lub zbyt zimny, na 
wyświetlaczu zapala się wskaźnik temperatury k. Przed przy-
stąpieniem do użytkowania odbiornika radiowego, należy od-
czekać, aż osiągnie on dopuszczalny zakres temperatur.
W celu wyjęcia akumulatora 14 wcisnąć przycisk odblokowu-
jący, umieszczony na akumulatorze, a następnie wyciągnąć 
akumulator z wnęki 11.
Po wyjęciu lub włożeniu akumulatora należy zamknąć przy-
krywkę 13 wnęki. Przykrywkę należy zablokować, zahaczając 
dźwignię blokującą 12 w obudowie, a następnie dociskając ją 
do dołu.
Ładowanie akumulatora
 Stosować należy tylko ładowarki wyszczególnione w 
Danych Technicznych. Tylko te ładowarki dostosowane 
są do ładowania zastosowanego w radiu akumulatora lito-
wo-jonowego.
Wskazówka: W momencie dostawy akumulator jest nałado-
wany częściowo. Aby zagwarantować wykorzystanie najwyż-
szej wydajności akumulatora, należy przed pierwszym uży-
ciem całkowicie naładować akumulator w ładowarce.
Akumulator litowo-jonowy można doładować w dowolnej 
chwili, nie powodując tym skrócenia jego żywotności. Prze-
rwanie procesu ładowania nie niesie za sobą ryzyka uszkodze-
nia ogniw akumulatora.
Wkładanie/wymiana baterii buforowych 
(zob. rys. A)
Aby w odbiorniku radiowym zapamiętana była godzina, nale-
ży uprzednio umieścić w nim baterie buforowe. Zaleca się 
użycie w tym celu baterii alkaliczno-manganowych.
Otworzyć dźwignię blokującą 12 wnęki na akumulator 
(„Battery Bay“) i odchylić pokrywkę wnęki 13.
W razie konieczności należy wyjąć akumulator 14.
Aby otworzyć pokrywkę wnęki na baterie 7, należy wcisnąć 
blokadę 6 i zdjąć pokrywkę. Włożyć baterie buforowe do wnę-
ki. Należy przy tym zwrócić uwagę na zachowanie prawidło-
wej biegunowości zgodnie ze schematem umieszczonym we-
wnątrz wnęki.
Ponownie nałożyć pokrywkę 7 na wnękę na baterie buforowe.
„REPLACE AA BATTERY WHEN UNIT NO LONGER KEEPS 
CORRECT TIME“: Gdy czas przestanie być zapamiętywane, 
należy wymienić baterie buforowe.
Należy wymieniać wszystkie baterie równocześnie. Stosować 
tylko baterie, pochodzące od tego samego producenta i o jed-
nakowej pojemności.
 Jeżeli odbiornik radiowy będzie przez dłuższy czas nie-
używany, należy wyjąć z niego baterie buforowe. Bate-
rie buforowe, które są przez dłuższy czas nieużywane mo-
gą ulec korozji i ulec samorozładowaniu.
Praca
 Odbiornik należy chronić przed deszczem i wilgocią.
Tryb audio (patrz szkic B i C)
Włączanie/wyłączanie trybu audio
Aby włączyć tryb audio (radio i zewnętrzne urządzenia od-
twarzające), należy nacisnąć włącznik/wyłącznik 26. Nastę-
puje aktywacja wyświetlacza 27, a odtwarzanie odbywa się 
z ustawionego przed ostatnim wyłączeniem źródła sygnału.
Gdy odbiornik radiowy znajduje się w trybie oszczędzania 
energii (zob. „Tryb oszczędzania energii“, str. 103), włącze-
nia trybu audio dokonuje się poprzez dwukrotne wciśnięcia 
włącznika/wyłącznika 26.
Aby wyłączyć tryb audio, należy ponownie nacisnąć włącz-
nik/wyłącznik 26. Aktualna nastawa źródła sygnału jest zapa-
miętywana.
Wzmacniacz mocy znamiono-
wej (przy trybie sieciowym)
W
20
Zakres odbioru
– UKF
– ŚR
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
Odczytywane formaty 
plików**
MP3, WMA
Radioodbiornik na budowy i 
do warsztatów
GML 20
* ograniczona wydajność przy temperaturze <0 °C
** (w przypadku źródła sygnału na karcie SD/MMC lub porcie USB)
Dane techniczne uzyskane zostały w wyników pomiarów z akumulato-
rem wchodzącym w skład dostawy.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 100  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Polski | 101
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Oby zaoszczędzić energię elektryczną, radio należy włączać 
tylko wtedy, gdy jest ono używane.
Ustawianie natężenia dźwięku
Aby zwiększyć natężenie dźwięku, pokrętło „Volume“ 25 na-
leży obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zega-
ra. Aby zmniejszyć natężenie dźwięku, pokrętło należy prze-
kręcić w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. 
Regulacja poziomu głośności (wartość pomiędzy 0 i 20) poja-
wia się na parę sekund na wskazaniu d na wyświetlaczu.
Przed ustawieniem lub zmianą stacji radiowej, poziom głoś-
ności należy ustawić na dość niską wartość, przed uruchomie-
niem zewnętrznego źródła sygnału na średnią wartość.
Ustawianie barwy dźwięku
Dla optymalnego odtwarzania dźwięku, odbiornik radiowy ma 
wbudowany equalizer (korektor graficzny).
Wysokie i niskie tony (basy) można ustawiać manualnie, moż-
na też korzystać z fabrycznych ustawień dźwięków dla po-
szczególnych stylów muzycznych. Do wyboru mamy wstępnie 
zaprogramowane ustawienia „JAZZ“„ROCK“„POP“ i 
„CLASSICAL“, jak również zakres „CUSTOM“, który można 
zaprogramować samemu.
Aby wybrać któreś z zapisanych w pamięci ustawień wstęp-
nych dźwięku, należy naciskać przycisk wyboru dźwięku „E-
qualizer“ 15 tyle razy, by wskaźnik a na wyświetlaczu ukazał 
pożądane ustawienie.
Zmiana ustawienia „CUSTOM“:
– Jednokrotnie nacisnąć przycisk do ręcznego ustawiania 
dźwięku „Custom“ 17. Na wyświetlaczu miga wskazanie 
„BAS“ c, a na wskazaniu d zapamiętana wartość niskich to-
nów.
– Ustawić pożądany poziom tonów niskich (wartość znajdu-
jąca się pomiędzy 0 i 10). Aby podwyższyć poziom tonów 
niskich, należy przekręcić pokrętło „Bass/Treb“ 25 
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Aby ob-
niżyć poziom, pokrętło należy przekręcić w kierunku od-
wrotnym do ruchu wskazówek zegara.
– Aby zapamiętać ustawiony poziom tonów niskich należy po 
raz drugi nacisnąć przycisk do ręcznego ustawiania dźwię-
ku „Custom“ 17. Na wyświetlaczu miga wskaźnik „TRE“ b
sygnalizując gotowość do ustawiania tonów wysokich, a 
także wskaźnik d zapamiętana wartość tonów wysokich.
– Ustawić pożądany poziom tonów wysokich (na wartość le-
żącą się pomiędzy 0 i 10). Aby podwyższyć poziom tonów 
wysokich, należy przekręcić pokrętło „Bass/Treb“ 25 w 
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Aby obni-
żyć poziom, pokrętło należy przekręcić w kierunku odwrot-
nym do ruchu wskazówek zegara.
– Aby zapamiętać ustawiony poziom tonów wysokich, należy 
po raz drugi nacisnąć przycisk do ręcznego ustawiania 
dźwięku „Custom“ 17.
Wybór źródła sygnału
Aby wybrać dowolne źródło sygnału, należy naciskać przycisk 
„Source“ 22 tak długo, aby na wyświetlaczu pojawił się 
wskaźnik m żądanego wewnętrznego źródła sygnału (zob. 
„Ustawianie/zapamiętywanie stacji radiowej“, str. 101) lub 
zewnętrznego źródła sygnału (zob. „Podłączanie zewnętrz-
nych źródeł sygnału“, str. 102):
– „FM“: Radio na falach UKF,
– „AM“: Radio na falach średnich,
– „AUX 1“: zewnętrzne źródło sygnału (np. odtwarzacz CD) 
poprzez gniazdo 3,5 mm 28, znajdujące się po zewnętrz-
nej stronie,
– „AUX 2“: zewnętrzne źródło sygnału (np. odtwarzacz pli-
ków dźwiękowych w formacie MP3) poprzez gniazdo 
3,5 mm 35, umieszczone w kieszeni Media Bay,
– „USB“: zewnętrzne źródło sygnału (np. PenDrive) przez 
port USB 33,
– „SD“: zewnętrzne źródło sygnału (karta SD/MMC) przez 
czytnik kart SD/MMC 34.
Ustawianie anteny prętowej
Odbiornik radiowy dostarczany jest z zamontowaną anteną 
prętową 10. Podczas trybu „radio“ antenę należy odchylić w 
kierunku, z którego możliwy jest jak najlepszy odbiór sygnału.
Jeżeli odbiór nie jest wystarczający, odbiornik radiowy należy 
ustawić w miejscu, w którym odbiór będzie lepszy.
Wskazówka: Jeżeli odbiornik radiowy użytkowany jest w 
bezpośredniej bliskości urządzeń emitujących fale radiowe 
lub urządzeń elektronicznych, może dojść do zakłóceń odbio-
ru.
W razie poluzowania się anteny 10, należy obrócić ją w kierun-
ku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, trzymając ją tuż 
przy obudowie.
Ustawianie/zapamiętywanie stacji radiowej
Przycisk wyboru źródła sygnału „Source“ 22 należy nacisnąć 
tyle razy, aby ukazał się wskaźnik m „FM“ dla odbioru fal ul-
trakrótkich (UKF) względnie „AM“ do odbioru fal średnich 
(ŚR).
Aby ustawić określoną częstotliwość radiową należy prze-
kręcić pokrętło „Tune“ 19 w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara – aby zwiększyć częstotliwość, lub w kie-
runku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby częstotli-
wość zmniejszyć. Przez cały czas ustawiania wybierana czę-
stotliwość wyświetlana jest na wskaźniku n, a potem we 
wskaźniku j wyświetlacza.
Aby znaleźć stację radiową o silnym sygnale, należy wcis-
nąć przycisk „– Seek“ 23 względnie „Seek +“ 21 i przytrzy-
mać go krótko w tej pozycji. Częstotliwość znalezionej stacji 
radiowej wyświetlana jest przez chwilę na wskaźniku n, a po-
tem na wskaźniku j wyświetlacza.
Przy dostatecznie silnym odbiorze sygnału, odbiornik radio-
wy przełącza się automatycznie na odbiór stereofoniczny. Na 
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik odbioru stereo i.
Aby zapisać do pamięci ustawioną stację, należy wcisnąć 
przycisk pamięci „Memory“ 16. Na wyświetlaczu miga wska-
zanie „PRESET“ e, a na wskazaniu d numer ostatnio nasta-
wionego miejsca w pamięci. Aby wybrać określone miejsce 
(numer) w pamięci, należy wcisnąć przycisk szukania do tyłu 
„– Seek“ 23 lub do przodu „Seek +“ 21 tyle razy, aż na wy-
świetlaczu nie ukaże się pożądany numer d. Aby zapisać usta-
wioną stację na wybranym miejscu (pod wybranym nume-
rem), należy ponownie wcisnąć przycisk 16. Wskaźniki e i d 
przestają migać.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 101  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

102 | Polski 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Możliwe jest zapamiętanie 20 stacji UKF i 10 stacji pasma 
średniego MW. Proszę pamiętać, że zajęte miejsce w pamięci 
zostanie przy ponownym wyborze skasowane, a na jego miej-
sce zostanie zapisana nowo wybrana stacja radiowa.
Aby odtworzyć zapisaną stację, należy krótko naciskać na 
przycisk szukania do tyłu „– Seek“ 23 lub do przodu 
„Seek +“ 21 tyle razy, aż na wskaźniku d nie ukaże się wybra-
ny numer zapamiętanego programu, a „PRESET“ na wskaźni-
ku e.
Podłączanie zewnętrznych źródeł sygnału (zob. rys. C)
Oprócz odtwarzania wbudowanego radia możliwe jest odtwa-
rzanie różnych zewnętrznych źródeł sygnału.
Przyłącze AUX-In 1: Przyłącze AUX-In 1 nadaje się w szcze-
gólności do podłączania źródeł sygnału, które znajdują się po-
za kieszenią Media Bay (np. odtwarzacz CD). Zdjąć pokrywkę 
z portu „AUX 1 IN“ 28 i włożyć wtyczkę 3,5 mm załączonego 
w dostawie lub innego przewodu AUX do gniazda. Podłączyć 
przewód AUX do odpowiedniego źródła sygnału.
Aby chronić gniazda przed zanieczyszczeniem, należy ponow-
nie nałożyć pokrywkę na gniazdo „AUX 1 IN“ 28, po wyjęciu 
przewodu AUX.
Aby podłączyć zewnętrzne źródła sygnału wymienione poni-
żej, należy otworzyć dźwignię 8 i odchylić pokrywkę 9 kiesze-
ni Media Bay („Digital Media Bay“).
– Port SD/MMC: Włożyć kartę SD lub MMC do czytnika kart 
SD/MMC 34. Karta musi tak ułożona, by napisy na niej się 
znajdujące skierowane były w kierunku pokrywki 31. Od-
twarzanie z karty można rozpocząć natychmiast po wy-
świetleniu na wskaźniku d numerów utworów jak również 
liczby ogólnej utworów znajdujących się na karcie. Aby wy-
jąć kartę, należy krótko nacisnąć na kartę, co spowoduje 
jej wyrzut.
– Port USB: Włożyć PenDrive’a (lub wtyczkę USB odpowied-
niego źródła sygnału) do czytnika USB 33. Odtwarzanie 
z karty można rozpocząć natychmiast po wyświetleniu na 
wskaźniku d numerów utworów oraz liczby ogólnej utwo-
rów znajdujących się na karcie. Aby wyjąć PenDrive należy 
wyciągnąć go z czytnika.
– Przyłącze AUX-In 2: Przyłącze AUX-In 2 nadaje się w 
szczególności do podłączania źródeł sygnału, które można 
umieścić w kieszeni Media Bay (np. odtwarzacz plików 
w formacie MP3). Włożyć wtyk 3,5 mm załączonego w do-
stawie przewodu AUX do gniazda „AUX 2 IN“ 35. Podłą-
czyć przewód AUX do odpowiedniego źródła sygnału.
Jeżeli wielkość się zgadza, podłączone zewnętrzne źródło 
sygnału można przytrzymać w uchwycie 36 kieszenie Media 
Bay.
Aby uniknąć uszkodzeń lub zanieczyszczeń, po podłączeniu 
zewnętrznego źródła sygnału należy zamknąć pokrywkę kie-
szeni 9.
Aby rozpocząć odtwarzanie podłączonego źródła sygnału, na-
leży wciskać przycisk wyboru źródła sygnału „Source“ 22 ty-
le razy, aż na wyświetlaczu nie wyświetli się wskazanie m po-
żądanego źródła sygnału.
Sterowanie zewnętrznymi źródłami sygnału
Zewnętrznymi źródłami sygnału, podłączonymi przez czytnik 
kart SD/MMC 34 lub port USB 33 można sterować poprzez 
odbiornik radiowy. Na wskazaniu d z lewej strony wyświetlany 
jest numer aktualnie wybranego utworu, a z prawej ogólna 
liczba utworów znajdujących się na nośniku.
Odtwarzanie/Przerwa w odtwarzaniu
– Aby rozpocząć odtwarzanie, należy wcisnąć przycisk Od-
twarzanie/Pauza 24. Czas trwania odtwarzanego utworu 
pojawia się na wyświetlaczu j.
– Aby przerwać lub kontynuować odtwarzanie, należy za 
każdym razem ponownie wcisnąć przycisk Odtwarza-
nie/Pauza 24. Czas trwania odtwarzanego utworu j miga 
na wyświetlaczu!
Wybór utworu:
– Aby wybrać określony utwór, należy wcisnąć przycisk szu-
kania do tyłu „– Seek“ 23 lub do przodu „Seek +“ 21 tyle 
razy, aż do ukazania się z lewej strony wyświetlacza d nu-
meru pożądanego utworu.
– Aby rozpocząć odtwarzanie, należy wcisnąć przycisk Od-
twarzanie/Pauza 24.
Odtwarzania przypadkowe/Odtwarzania wielokrotne
– Aby utwory znajdujące się na karcie lub PenDrive odtwa-
rzane były w przypadkowej kolejności, należy jednokrotnie 
wcisnąć przycisk odtwarzania przypadkowego/odtwa-
rzania wielokrotnego 20. Na wyświetlaczu pojawi się 
wskaźnik f.
– Aby powtórzyć odtwarzanie wszystkich utworów w aktual-
nym folderze należy powtórnie wcisnąć przycisk odtwarza-
nia przypadkowego/odtwarzania wielokrotnego 20. Na 
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik g.
Wskazówka: Tylko po wyborze tej funkcji z prawej strony 
wskaźnika d ukazuje się numer aktualnego folderu na kar-
cie lub PenDrive. Aby przejść do następnego folderu, trze-
ba najpierw przejść do normalnego trybu odtwarzania, a 
następnie wybrać utwór z pożądanego folderu.
– Aby powtórzyć aktualnie odtwarzany utwór, należy po raz 
trzeci wcisnąć przycisk odtwarzania przypadkowego/od-
twarzania wielokrotnego 20. Na wyświetlaczu pojawi się 
wskaźnik h.
– Aby powrócić do trybu normalnego odtwarzania, należy 
wcisnąć przycisk odtwarzania przypadkowego/odtwarza-
nia wielokrotnego 20 po raz czwarty,tak aby na wyświetla-
czu nie wyświetlał się żaden ze wskaźników: fg lub h.
– Aby rozpocząć odtwarzanie, należy wcisnąć przycisk Od-
twarzanie/Pauza 24.
Podłączanie zewnętrznego urządzenia do odtwarzania 
sygnału  (zob. rys. C)
Aktualnie odtwarzany sygnał można przesłać również do in-
nych urządzeń odtwarzających (takich jak np. wzmacniacz lub 
głośniki).
Zdjąć pokrywkę z portu „LINE OUT“ 30 i włożyć wtyczkę 
3,5 mm odpowiedniego przewodu AUX do gniazda. Podłą-
czyć odpowiednie urządzenie do odtwarzania sygnału do 
przewodu AUX. Aby chronić gniazda przed zanieczyszcze-
niem, należy ponownie nałożyć pokrywkę na gniazdo 
„LINE OUT“ 30, po wyjęciu przewodu AUX.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 102  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Polski | 103
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Zasilanie energią elektryczną urządzeń 
zewnętrznych
Zasilanie energią elektryczną urządzeń zewnętrznych przez 
podłączenie do przyłącza 12 V i do źródła prądu przemienne-
go jest możliwe tylko wówczas, gdy radioodbiornik podłączo-
ny jest do sieci, a nie jest możliwe, gdy pracuje on przy użyciu 
akumulatora.
Gdy radioodbiornik podłączony jest do sieci elektrycznej, 
sygnalizowane jest to przez zieloną lampkę kontrolną 3.
Port USB
Przez port USB można eksploatować bądź ładować większość 
urządzeń, których zasilanie energią elektryczną możliwe jest 
za pomocą USB (np. telefony komórkowe).
Otworzyć dźwignię blokującą 8 i odchylić pokrywkę kieszeni 
Media Bay 9. Połączyć przyłącze USB zewnętrznego urządze-
nia przy pomocy odpowiedniego przewodu USB z portem 
USB 33 radioodbiornika. Aby rozpocząć ładowanie, ze-
wnętrzne urządzenie należy ustawić na radioodbiorniku jako 
źródło sygnału.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   55
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет