Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 4.41 Kb.

бет14/39
Дата03.03.2017
өлшемі4.41 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   39

Määräyksenmukainen käyttö
Tämä sähkötyökalu on suunniteltu ruuvien kiinnitykseen ja ir-
rotukseen sekä mutterien kiristykseen ja irrotukseen, ruuvi-
/mutterikoot vrt. tekniset tiedot.
Sähkötyökalun valo on tarkoitettu sähkötyökalun työalueen 
suoraan valaisuun, se ei sovellu kotitalouden huonevaloksi.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sähkötyökalun kuvaan.
Kuulalukituksella varustettu ruuvauskärki*
Työkalunpidin
Lukkoholkki
”Power Light”-lamppu 
Kannatinsilmukan kiinnike
Akun vapautuspainike*
Akku*
Suunnanvaihtokytkin
Käynnistyskytkin
10 Akun latausvalvontanäyttö
11 Kahva (eristetty kädensija)
12 Yleispidin*
13 Ruuvauskärki *
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: Äänen 
painetaso 87 dB(A); äänen tehotaso 98 dB(A). Epävarmuus 
K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot a
h
 (kolmen suunnan vektorisumma) ja 
epävarmuus K mitattuna EN 60745 mukaan:
Ruuvien ja mutterien suurin sallittu koko: a
h
=9 m/s
2

K =1,5 m/s
2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745 
standardoidun mittausmenetelmän mukaisesti ja sitä voidaan 
käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös väräh-
telyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia 
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muissa 
töissä, poikkeavilla vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huol-
lettuna, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa kasvat-
taa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten määrätyn työaika-
jakson aikana tulisi ottaa huomioon myös se aika, jolloin laite on 
sammutettuna tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käytetä. Tämä 
voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtelyrasitusta.
Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojaksi värähtelyn 
vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja vaihto-
työkalujen huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun or-
ganisointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Täten vakuutamme, että ”teknisissä tiedoissa” kuvattu tuote 
vastaa seuraavien normien tai ohjeasiakirjojen vaatimuksia: 
EN 60745 direktiivien 2009/125/EY (asetus 1194/2012), 
2011/65/EU, 2004/108/EY, 2006/42/EY määräysten mu-
kaan.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9, 
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
08.04.2013
Asennus
Akun lataus (katso kuva A)
 Käytä vain tarvikesivulla mainittuja latauslaitteita. 
Vain nämä latauslaitteet on sovitettu sähkötyökalussasi 
käytettävälle litiumioniakulle.
Huomio: Akku toimitetaan osittain ladattuna. Jotta akun täysi 
teho voitaisiin taata, tulee akku ennen ensimmäistä käyttöön-
ottoa ladata täyteen latauslaitteessa.
Litiumioniakkua voidaan ladata milloin vain lyhentämättä 
akun elinikää. Latauksen keskeytys ei vaurioita akkua.
Akkuiskuruuvinväännin
GDR 10,8-LI
Tuotenumero
3 601 JA6 9..
Nimellisjännite
V=
10,8
Tyhjäkäyntikierrosluku
min
-1
0 – 2600
Iskuluku
min
-1
0 – 3100
maks. vääntömomentti ko-
vaan materiaaliin, ISO 5393
Nm
105
Koneruuvin Ø
M4 – M12
maks. ruuvin Ø
mm
8
Työkalunpidin
¼" Kuusiokolo
Paino (netto)
kg
0,96
Paino vastaa EPTA-Procedure 
01/2003
kg
1,0
Tekniset tiedot määritetty toimitukseen kuuluvan akun kanssa.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1066-004.book  Page 60  Tuesday, June 18, 2013  10:16 AM

 Suomi | 61
Bosch Power Tools
1 609 92A 0BV | (18.6.13)
Litiumioniakku on suojattu syväpurkausta vastaan ”elektroni-
sen kennojen suojauksen (ECP)” avulla. Akun tyhjetessä suoja-
kytkentä pysäyttää sähkötyökalun: Vaihtotyökalu ei enää liiku.
 Älä enää paina käynnistyskytkintä sähkötyökalun 
automaattisen poiskytkennän jälkeen. Akku saattaa 
vahingoittua.
Irrota akku 7 painamalla lukkopainikkeita 6 ja vetämällä akku 
alaspäin ulos sähkötyökalusta. Älä käytä voimaa tähän.
Akku on varustettu NTC-lämpötilanvalvonnalla, joka sallii la-
taamisen vain akun lämpötilan ollessa välillä 0 °C ja 45 °C. Tä-
ten saavutetaan pitkä käyttöikä akulle.
Ota huomioon hävitysohjeet.
Työkalunvaihto (katso kuva B)
 Irrota aina akku sähkötyökalusta ennen kaikkia laittee-
seen kohdistuvia töitä (esim. huolto, työkalun vaihto 
jne.) sekä laitetta kuljetettaessa ja säilytettäessä. Muu-
toin käynnistyskytkimen tahaton painallus muodostaa 
loukkaantumisvaaran.
Vaihtotyökalun asennus
Vedä työkalunpitimen lukkoholkki 3 eteenpäin, työnnä vaih-
totyökalu vasteeseen asti työkalunpitimeen 2 ja päästä hylsy 
vapaaksi, jotta vaihtotyökalu lukkiutuisi 3 paikoilleen.
Käytä ainoastaan ruuvauskärkiä, joissa on kuulalukitus 1 
(DIN 3126-E6.3). Muita ruuvauskärkiä 13 voit käyttää kuula-
lukituksella varustetun yleispitimen 12 avulla.
Vaihtotyökalun irrotus
Vedä lukkoholkki 3 eteenpäin ja poista vaihtotyökalu.
Käyttö
Toimintaperiaate
Työkalunpidintä 2 ja siinä olevaa työkalua käyttää sähkömoot-
tori vaihteiston ja iskumekanismin välityksellä.
Työvaiheita on kaksi: 
ruuvaus ja kiristys (iskumekanismi toimii).
Iskumekanismi käynnistyy heti, kun ruuviliitos on kireällä ja 
moottori kuormittuu. Iskumekanismi muuttaa silloin mootto-
rin tuottaman voiman tasaisiksi, kiertyviksi iskuiksi. Ruuveja 
tai muttereita irrotettaessa toimintavaiheet ovat päinvastai-
set.
Käyttöönotto
Akun asennus
 Käytä vain alkuperäisiä Bosch-litiumioniakkuja, joiden 
jännite vastaa sähkötyökalusi tyyppikilvessä olevaa 
jännitettä. Jonkun muun akun käyttö saattaa johtaa louk-
kaantumiseen ja tulipaloon.
Huomio: Sähkötyökaluusi sopimattomien akkujen käyttö 
saattaa johtaa vikatoimintoihin tai sähkötyökalun vaurioitumi-
seen.
Aseta suunnanvaihtokytkin 8 keskiasentoon, tahattoman 
käynnistyksen estämiseksi. Työnnä ladattu akku 7 kahvaan, 
kunnes se lukkiutuu tuntuvasti ja asettuu tasaisesti kiinni kah-
vaan.
Pyörimissuunnan asetus (katso kuva C)
Suunnanvaihtokytkimellä 8 voit muuttaa sähkötyökalun kier-
tosuunnan. Käynnistyskytkimen 9 ollessa painettuna tämä ei 
kuitenkaan ole mahdollista.
Oikeakätinen: Ruuvien kiinnitys, mutterien kiristys: paina 
suunnanvaihtokytkin 8 vasemmalle ääriasentoon.
Kierto vasemmalle: Ruuvien ja muttereiden avaamista ja 
uloskiertoa varten painat suunnanvaihtokytkintä 8 oikealle 
vasteeseen asti.
Käynnistys ja pysäytys
Paina sähkötyökalun käynnistystä varten käynnistyskytkin-
tä 9 ja pidä se painettuna.
Lamppu 4 palaa, kun käynnistyskytkintä 9 painetaan vähän 
tai kokonaan pohjaan ja mahdollistaa ruuvauskohdan valaisun 
epäsuotuisissa valo-olosuhteissa.
Sähkötyökalu pysähtyy, kun päästät käynnistyskytkimen 9 
vapaaksi.
Käynnistä energiansäästön takia sähkötyökalu vain, kun käy-
tät sitä.
Kierrosluvun asetus
Voit säätää käynnissä olevan sähkötyökalun kierroslukua por-
taattomasti, riippuen siitä miten syvälle painat käynnistyskyt-
kintä 9.
Käynnistyskytkimen 9 kevyt painallus aikaansaa alhaisen kier-
rosluvun. Paineen kasvaessa, nousee kierrosluku.
Akun lataustilan näyttö
Akun latausvalvontanäyttö 10 osoittaa, kokonaan tai puoleen 
väliin painetulla käynnistyskytkimellä, 9 muutaman sekunnin 
ajan akun lataustilan 3 vihreällä LED:illä.
Lämpötilasta riippuvainen ylikuormitussuoja
Asiallisessa käytössä ei sähkötyökalua voida ylikuormittaa. 
Liian suurella kuormalla tai jos akun lämpötila-alue 0
–70 °C 
ylitetään, pienenee kierrosluku. Sähkötyökalu toimii taas täy-
dellä teholla vasta akun saavutettua sallitun lämpötilan.
Syväpurkaussuoja
Litiumioniakku on suojattu syväpurkausta vastaan ”elektroni-
sen kennojen suojauksen (ECP)” avulla. Akun tyhjetessä suoja-
kytkentä pysäyttää sähkötyökalun: Vaihtotyökalu ei enää liiku.
Työskentelyohjeita
 Aseta sähkötyökalu mutteriin/ruuviin ainoastaan sen 
ollessa pysähdyksissä. Pyörivät vaihtotyökalut voivat 
luiskahtaa pois.
Vääntömomentti riippuu siitä, kuinka pitkään iskuvaihe kes-
tää. Suurin mahdollinen vääntömomentti on iskukohtaisten 
momenttien summa. Maksimi vääntömomentti saavutetaan 
iskutoiminnolla 6
–10 sekunnin kuluttua. Sen jälkeen kiristys-
momentti kasvaa vain minimaalisesti.
LED
Kapasiteetti
3 vihreä LED palaa jatkuvasti
≥ 2/3
2 vihreä LED palaa jatkuvasti
≥1/3
1 vihreä LED palaa jatkuvasti
< 1/3
Vilkkuvalo 1 vihreä LED
Varalla
OBJ_BUCH-1066-004.book  Page 61  Tuesday, June 18, 2013  10:16 AM

62 | Suomi 
1 609 92A 0BV | (18.6.13)
Bosch Power Tools
Tarpeellinen vääntö- ja iskuaika on selvitettävä tapauskohtai-
sesti. Vääntimellä saavutettu kiristystiukkuus on aina tarkas-
tettava momenttiavaimella.
Kierreliitokset kovaan, joustavaan ja pehmeään 
materiaaliin
Koemielessä voidaan tietyillä iskuluvuilla saavutetut vääntö-
momentit mitata ja muodostaa niistä vääntömomenttia ku-
vaava käyrä. Käyrän huippuarvo vastaa suurinta vääntömo-
menttia, käyrän nousujyrkkyys ilmoittaa ajan, jossa kyseinen 
arvo on saavutettu.
Vääntömomenttikäyrä riippuu seuraavista tekijöistä:
– Ruuvien/mutterien lujuus
– Välikappaleen laatu (aluslevy, lautasjousi, tiiviste)
– Työstettävän materiaalin lujuus
– Voitelun tarve kierreliitoksessa
Käyttö- ja työstökohteet voidaan määrittää seuraavasti:
– Kova alusta: liitos tehdään metalliin metallisia aluslevyjä 
käyttäen.  Maksimi vääntömomentti (jyrkästi nouseva käy-
rä) saavutetaan suhteellisen lyhyessä vääntö- ja iskuajas-
sa. Iskuaikaa ei tarvitse pidentää, se vain vioittaa konetta.
– Joustava alusta: liitos tehdään metalliin, mutta siinä käy-
tetään joko joustavaa välikappaletta (jousirengas, lautas-
jousi, välikepultti) tai ruuvi-/mutteriliitos on kartiomainen 
tai liitoksessa käytetään jatkokappaletta.
– Pehmeä alusta: liitos tehdään puuhun tai siinä käytetään 
lyijy- tai kuitualuslevyä.
Joustavaan tai pehmeään alustaan riittää alhaisempi kiristys-
tiukkuus kovaan alustaan verrattuna. Iskuaika puolestaan on 
pitempi.
Suositusluonteiset arvot  – ruuvien kiristystiukkuudet
Mittayksikkö on Nm, tekijät ovat nimellishalkaisija ja myötöraja 90 % (kitkaluvulla μ
ges
= 0,12). Vääntimellä saavutettu kiristys-
tiukkuus on aina tarkastettava momenttiavaimella.
Vihjeitä
Ennen suurien, pitkien ruuvien kiertoa kovaan materiaaliin, 
tulisi esiporata reikä, jonka halkaisija vastaa ruuvin kierteen 
sisäläpimittaa ja jonka syvyys on noin 
2
/
3
 ruuvin pituudesta.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
 Irrota aina akku sähkötyökalusta ennen kaikkia laittee-
seen kohdistuvia töitä (esim. huolto, työkalun vaihto 
jne.) sekä laitetta kuljetettaessa ja säilytettäessä. Muu-
toin käynnistyskytkimen tahaton painallus muodostaa 
loukkaantumisvaaran.
 Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun tuuletusau-
kot puhtaina, jotta voit työskennellä hyvin ja turvalli-
sesti.
Jos akku ei enää toimi, käänny Bosch-sopimushuollon puo-
leen.
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja 
varaosista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Boschin asiakaspalvelu auttaa mielellään sinua tuotteitamme 
ja niiden lisätarvikkeita koskevissa kysymyksissä.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi
Kuljetus
Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaara-ainelain 
määräysten alaisia. Käyttäjä saa kuljettaa akkuja kadulla ilman 
erikoistoimenpiteitä.
Toimitettaessa sivullisen kautta (esim.: lentorahti tai huolin-
ta) on noudatettava pakkausta ja merkintää koskevia erikois-
vaatimuksia. Tällöin on lähetyksen valmistelussa ehdottomas-
ti käytettävä vaara-aineasiantuntijaa.
Lähetä akkuja ainoastaan, jos kotelo on vaurioitumaton. Teip-
paa avoimet liittimet ja pakkaa akku niin, että se ei pääse liik-
kumaan pakkauksessa.
Ota myös huomioon mahdolliset tarkemmat kansalliset mää-
räykset.
Hävitys
Sähkötyökalut, akut, lisätarvikkeet ja pakkaukset tu-
lee toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Älä heitä sähkötyökaluja tai akkuja/paristoja talousjätteisiin!
Lujuusluokat, DIN 267
Vakiomalliset ruuvit
Erikoislujat ruuvit
3.6
4.6
5.6
4.8
6.6
5.8
6.8
6.9
8.8
10.9
12.9
M 6
2.71
3.61
4.52
4.8
5.42
6.02
7.22
8.13
9.7
13.6
16.2
M 8
6.57
8.7
11
11.6
13.1
14.6
17.5
19.7
23
33
39
M 10
13
17.5
22
23
26
29
35
39
47
65
78
M 12
22.6
30
37.6
40
45
50
60
67
80
113
135
OBJ_BUCH-1066-004.book  Page 62  Tuesday, June 18, 2013  10:16 AM

 Ελληνικά | 63
Bosch Power Tools
1 609 92A 0BV | (18.6.13)
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU 
mukaan käyttökelvottomat sähkötyökalut ja 
eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY 
mukaan vialliset tai loppuun käytetyt akut/ 
paristot täytyy kerätä erikseen ja toimittaa 
ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Akut/paristot:
Litiumioni:
Katso ohjeita kappaleessa ”Kuljetus”, 
sivu 62.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Ελληνικά
Υποδείξεις ασφαλείας
Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά 
εργαλεία
Διαβάστε όλες τις υποδείξεις 
ασφαλείας και τις οδηγίες. Αμέ-
λειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδη-
γιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και 
σοβαρούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες 
για κάθε μελλοντική χρήση.
Ο ορισμός «Ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προ-
ειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία 
που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με ηλεκτρικό κα-
λώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται 
από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).
Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 Διατηρείτε τον τομέα που εργάζεσθε καθαρό και καλά 
φωτισμένο. Αταξία ή σκοτεινές περιοχές εργασίας μπορεί 
να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
 Μην εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλ-
λον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, στο οποίο υπάρ-
χουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες. Τα ηλεκτρικά εργα-
λεία δημιουργούν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφλέ-
ξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
 Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κρατάτε 
μακριά απ’ αυτό τα παιδιά κι άλλα τυχόν παρευρισκόμε-
να άτομα. Σε περίπτωση απόσπασης της προσοχής σας μπο-
ρεί να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος.
Ηλεκτρική ασφάλεια
 Το φις του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει 
στην πρίζα. Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η 
μετατροπή του φις. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά 
φις σε συνδυασμό με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. 
Αμεταποίητα φις και κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυ-
νο ηλεκτροπληξίας.
 Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με γειωμένες 
επιφάνειες όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα (καλο-
ριφέρ), κουζίνες ή ψυγεία. Όταν το σώμα σας είναι γειω-
μένο αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
 Μην εκθέτετε τα μηχανήματα στη βροχή ή την υγρασία. 
Η διείσδυση νερού σ’ ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον 
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να μετα-
φέρετε ή να αναρτήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, ή για να 
βγάλετε το φις από την πρίζα. Κρατάτε το ηλεκτρικό κα-
λώδιο μακριά από υπερβολικές θερμοκρασίες, κοφτε-
ρές ακμές και/ή από κινητά εξαρτήματα. Τυχόν χαλασμέ-
να ή περιπλεγμένα ηλεκτρικά καλώδια αυξάνουν τον κίνδυ-
νο ηλεκτροπληξίας.
 Όταν εργάζεσθε μ’ ένα ηλεκτρικό εργαλείο στο ύπαιθρο 
να χρησιμοποιείτε καλώδια επιμήκυνσης (μπαλαντέζες) 
που είναι κατάλληλα και για χρήση στο ύπαιθρο. Η χρήση 
καλωδίων επιμήκυνσης κατάλληλων για υπαίθριους χώρους 
ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 Όταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περι-
βάλλον είναι αναπόφευκτη, τότε χρησιμοποιήστε έναν 
προστατευτικό διακόπτη διαρροής (διακόπτη FI/RCD). 
Η χρήση ενός προστατευτικού διακόπτη διαρροής ελαττώνει 
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Ασφάλεια προσώπων
 Να είστε πάντοτε προσεκτικός/προσεκτική, να δίνετε 
προσοχή στην εργασία που κάνετε και να χειρίζεστε το 
μηχάνημα με περίσκεψη. Μη χρησιμοποιήσετε ένα ηλε-
κτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένος/κουρασμένη ή 
όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύ-
ματος ή φαρμάκων. Μια στιγμιαία απροσεξία κατά το χειρι-
σμό του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβα-
ρούς τραυματισμούς.
 Φοράτε έναν κατάλληλο για σας προστατευτικό εξοπλι-
σμό και πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Όταν φοράτε 
έναν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό όπως μάσκα προ-
στασίας από σκόνη, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, 
προστατευτικό κράνος ή ωτασπίδες, ανάλογα με το εκάστοτε 
εργαλείο και τη χρήση του, ελαττώνεται ο κίνδυνος τραυμα-
τισμών.
 Αποφεύγετε την αθέλητη εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι το 
ηλεκτρικό εργαλείο έχει αποζευχτεί πριν το συνδέσετε 
με το ηλεκτρικό δίκτυο ή με την μπαταρία καθώς και πριν 
το παραλάβετε ή το μεταφέρετε. Όταν μεταφέρετε το 
ηλεκτρικό εργαλείο έχοντας το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή 
όταν συνδέσετε το μηχάνημα με την πηγή ρεύματος όταν αυ-
τό είναι ακόμη στη θέση ΟΝ, τότε δημιουργείται κίνδυνος 
τραυματισμών.
 Αφαιρείτε από τα ηλεκτρικά εργαλεία τυχόν συναρμο-
λογημένα εργαλεία ρύθμισης ή κλειδιά πριν θέσετε το 
ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία. Ένα εργαλείο ή κλειδί 
συναρμολογημένο σ’ ένα περιστρεφόμενο τμήμα ενός 
μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
OBJ_BUCH-1066-004.book  Page 63  Tuesday, June 18, 2013  10:16 AM

64 | Ελληνικά 
1 609 92A 0BV | (18.6.13)
Bosch Power Tools
 Μην υπερεκτιμάτε τον εαυτό σας. Φροντίζετε για την 
ασφαλή στάση του σώματός σας και διατηρείτε πάντοτε 
την ισορροπία σας. Έτσι μπορείτε να ελέγξετε καλύτερα το 
μηχάνημα σε περιπτώσεις απροσδόκητων περιστάσεων.
 Φοράτε κατάλληλα ενδύματα. Μη φοράτε φαρδιά ρού-
χα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα σας 
και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα εξαρτήματα. Χα-
λαρή ενδυμασία, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να 
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
 Όταν υπάρχει η δυνατότητα συναρμολόγησης διατάξε-
ων αναρρόφησης ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι 
αυτές είναι συνδεμένες με το μηχάνημα καθώς και ότι 
χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση μιας αναρρόφησης 
σκόνης μπορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο που προκαλείται 
από τη σκόνη.
Επιμελής χειρισμός και χρήση ηλεκτρικών εργαλείων
 Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα. Χρησιμοποιείτε για 
την εκάστοτε εργασία το ηλεκτρικό εργαλείο που 
προορίζεται γι’ αυτήν. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργα-
λείο εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στην αναφερό-
μενη περιοχή ισχύος.
 Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ένα μηχάνημα που έχει χαλα-
σμένο διακόπτη. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορείτε 
πλέον να το θέσετε σε λειτουργία και/ή εκτός λειτουργίας εί-
ναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
 Βγάλτε το φις από την πρίζα και/ή αφαιρέστε την μπατα-
ρία πριν διεξάγετε στο μηχάνημα μια οποιαδήποτε εργα-
σία ρύθμισης, πριν αλλάξετε ένα εξάρτημα ή όταν πρό-
κειται να διαφυλάξετε/να αποθηκεύσετε το μηχάνημα. 
Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο 
από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
 Διαφυλάγετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δε χρησιμοποι-
είτε μακριά από παιδιά. Μην επιτρέψετε τη χρήση του 
μηχανήματος σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα μ’ 
αυτό ή δεν έχουν διαβάσει τις παρούσες οδηγίες. Τα ηλε-
κτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται 
από άπειρα πρόσωπα.
 Να περιποιείστε προσεκτικά το ηλεκτρικό εργαλείο. 
Ελέγχετε, αν τα κινούμενα εξαρτήματα λειτουργούν 
άψογα, χωρίς να μπλοκάρουν, ή μήπως έχουν σπάσει ή 
φθαρεί τυχόν εξαρτήματα τα οποία επηρεάζουν τον τρό-
πο λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου. Δώστε αυτά 
τα χαλασμένα εξαρτήματα για επισκευή πριν τα ξανα-
χρησιμοποιήσετε. Η κακή συντήρηση των ηλεκτρικών ερ-
γαλείων αποτελεί αιτία πολλών ατυχημάτων.
 Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής κοφτερά και καθαρά. 
Προσεκτικά συντηρημένα κοπτικά εργαλεία σφηνώνουν 
δυσκολότερα και οδηγούνται ευκολότερα.
 Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, εξαρτήματα, πα-

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   39


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал