Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 4.41 Kb.
Pdf просмотр
бет39/39
Дата03.03.2017
өлшемі4.41 Kb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

 2
لفق )شوپرا( روتپادآ
 3
)تیلاروسپ( پملا
 4
لقن و لمح یبسکر دنب بصن لحم
 5
*
 یرتسب هدننك دازآ یرسشى همكد
 6
*یرتسب
 7
شخرچ تهج رییغت دیلک
 8
لصو و عطق دیلک
 9
یرتسب ژرسش نازیم لرتنک رگنسشن غارچ
 10
)راد قیسع شکور سب( هتاد
 11
 عاونا یارب یتشوگچیپرا طبار/لساروینوی هدنرادهگن
 12
*
 سه یتشوگچیپرا
*
 یتشوگچیپرا
 13
 روطب ،تسا هدمآ نتم رد ای و ریوصت رد هک یتاقلعتم هیلک 
*
 لماک تسیل اًفطل .دوش یمن هئارا هاگتسد هارمه لومعم
.دیئامن سابتقا تاقلعتم همانرب تسرهف زا ار تاقلعتم
ینف تاصخشم
یژراش )یا هبرض( سکب یتشوگچیپ
GDR 10,8-LI
ینى هرسمش
3 601 JA6 9..
یمسن ژستلو
V=
10,8
دازآ تلسح رد تعرا
min
-1
0 – 2 600
هبرض دادعت
min
-1
0 – 3 100
 یارب روستشگ رثکا دح
 قبط تخا یرسک چیپ
ISO 5393
 درادنستاا
Nm
105
Ø
 چیپ رطق و هزادنا رثکادح
M4 – M12
Ø
 چیپ رطق رثکادح
mm
8
ریگرازبا
 )ویارد( تکوا
 ¼"
شوگ شش
)صلسخ( نزو
kg
0,96
 درادنستاا قبسطم نزو
EPTA-Procedure 01/2003
kg
1,0
.دنا هدش هباسحم یلسارا یرتسب قبط ینى تسعلاطا
شاعترا و ادص هب طوبرم تاعلاطا
 سب قبسطم ،ادص نازیم یارب هدش یریگ هزادنا ریدسقم
.دنوش یم هباسحم 
EN 60745
 درادنستاا
 عون نیا صوصخ رد هدش یبسیزرا ،
A
 سلاک یتوص حطا
 ؛
87 dB(A)
 یتوص رسشى حطا سب تاا لدسعم یقرب رازبا
 )تیعطق مدع( سطخ بیرض .
98 dB(A)
 یتوص تردق حطا
.
K = 3 dB 
!دینک هدافتسا ینمیا یشوگ زا
 بیرض و )تهج ها یسهرادرب عمج( 
a
h
 تسشسعترا لک نازیم
:
EN 60745
 دنوش یم هباسحم درادنستاا یسنبم رب 
K
 سطخ
 
 هزادنا رثکادح سب سه هرهم و سه چیپ ندرک تفا و نتسب
.
K = 1,5 m/s
2
 ،
a
h
 = 9 m/s
2
 :رازبا زسجم
 شور سب لمعلاروتاد نیا رد هدش دیق شسعترا حطا
 زا و دراد تقبسطم 
EN 60745
 درادنستاا قبط یریگ هزادنا
 هدسفتاا رگیدکی سب یقرب یسهرازبا هسیسقم یارب ناوتیم نآ
 زا یشسن رسشى حطا یتقوم دروآرب یارب نینچمه و دومن
.تاا باسنم زین شسعترا
 
 یقرب رازبا یلصا دربرسک فرعم هدش دیق شسعترا حطا
 یسهرازبا سب رگید دراوم یارب یقرب رازبا رگا هتبلا .تاا
 رسکب یىسک سیورا و تبقارم نودب سی و رگید یدربرسک
 دوجو شسعترا حطا رییغت نسکما تروصنآ رد ،دوش هدرب
 لوط رد ار شسعترا زا یشسن رسشى دناوتیم رما نیا .دراد
.دهدب شیازىا حوضو هب رسک نسمز تدم
 
 ار یئسهنسمز دیسب ،شسعترا زا یشسن رسشى قیقد دروآرب تهج
 نشور هسگتاد هکنیا سی و تاا شومسخ هسگتاد هک مه
 رظن رد ،دوشیمن هتىرگ رسکب نسمز نآ رد نکیلو تاا
 ار شسعترا زا یشسن رسشى حطا دناوتیم هلئسم نیا .تىرگ
.دنک مک حوضو هب رسک لوط لک رد
 
 زا لبق و سه شسعترا ربارب رد فعسضم ینمیا تسمادقا
 رسک هسگتاد سب هک یدرى تظسفح یارب ار سهنآ یراذگریثأت
 و یقرب رازبا سیورا لسثم ناونعب ،دیریگب رظن رد دنکیم
 یهد نسمزسا و سهتاد نتشادهگن مرگ ،نآ تسقحلم و رازبا
.یرسک لحارم
   تقباطم هیراهظا
 ،میرادیم رسهظا یرسصحنا تیلوئسم لوبق سب هلیاونیدب
 سب »ینى تسصخشم و مسقرا« تحت هحورشم لوصحم هک
 :دنراد تقبسطم ریز ینى کرادم و سه مرون ،سهرادنستاا
 یسهلمعلاروتاد تاررقم سب قبسطم 
EN 60745 
 
،
2011/65/EU 
،)
1194/2012
 نیناوق( 
2009/125/EC 
.
2006/42/EC 
،
2004/108/EC
:طاوت 
(2006/42/EC)
 ینى کرادم
 
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9, 
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Helmut Heinzelmann 
Head of Product Certification 
PT/ETM9
Henk Becker 
Executive Vice President 
Engineering
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division 
D-70745 Leinfelden-Echterdingen 
08.04.2013
بصن
 هب دوش عوجر( یرتاب ندرك ژراش هوحن
)
A
 ریوصت

 
 هحفص تاجردنم اب قباطم یاهرژراش زا هراومه
 .دینک هدافتسا یژراش یاهرازبا تاقلعتم هب طوبرم
 ینوی-مویتیل یسه یرتسب سب ژرسش یسه هسگتاد نیا سهنت
.دنشسبیم قبطنم سمش یقرب رازبا 
(Li-Ion)
 یارب .دوشیم لسارا هیلوا ژرسش سب هسگتاد یرتسب :هجوت
 نآ یریگ رسکب زا لبق ،یرتسب لمسک ناوت هب نتىسی تاد
 ژرسش هسگتاد رد لمسک روطب یرتسب ژرسش دیسب رسب نیلوا یارب
.دوش لیمکت

170
 
|
 فارسى
 
1 609 92A 0BV | (18.6.13) 
Bosch Power Tools

 
 و تاقلعتم ضیوعت ،یکیرتکلا رازبا میظنت زا لبق
 ای و هدیشک قرب زا ار هخاشود ،نآ نتشاذگ رانک ای
 یریگشیپ تسمادقا نیا تیسعر .دینک جراخ ارنآ یرتاب
 یریگولج یکیرتکلا رازبا هتااوخسن ندستىا هار زا ینمیا
.دنک یم

 
 زا ،هدافتسا مدع تروص رد ار یکیرتکلا رازبا
 هک دیهدن هزاجا .دیرادهگن رود ناکدوک سرتسد
 ار امنهار هچرتفد نیا هک یصاخشا ای و دراوان دارفا
 رازبا نتىرگ رارق .دننک راک هاگتسد نیا اب ،دنا هدناوخن
 کسنرطخ هبرجت یب و دراوسن دارىا تاد رد یکیرتکلا
.تاا

 
 دیشاب بظاوم .دینک تبقارم بوخ یکیرتکلا رازبا زا
 ریگ و هدرک راک بوخ هاگتسد کرحتم یاه تمسق هک
 یکیرتکلا رازبا تاعطق هک دینک تقد نینچمه .دنکن
 بیسآ تاعطق .دنشابن هدید بیسآ ای و هتسکش
 یرسیسب تلع .دینک ریمعت راک هب عورش زا لبق ار هدید
 یکیرتکلا یسهرازبا زا لمسک تبقارم مدع ،یرسک حناوا زا
.دشسب یم

 
 بوخ هک یشرب رازبا .دیرادهگن زیمت و زیت ار شرب رازبا
 رد رتمک ،دنرادروخرب زیت یسه هبل زا و هدش تبقارم
.دنشسب یم تیاده لبسق رتهب و هدرک ریگ رسک هعطق

 
 هاگتسد یور هک یرازبا ،تاقلعتم ،یکیرتکلا یاهرازبا
 هوزج نیا تاروتسد قباطم ار هریغ و دنوش یم بصن
 هاگتسد نیا لدم اب هک دیریگ راک هب یروط امنهار
 عون و یراک طیارش هب نینچمه .دنشاب هتشاد بسانت
 یرسک دراوم یارب یقرب رازبا دربرسک .دینک هجوت راک
 طیارش دناوتیم ،تاا هدشن هتىرگ رظن رد نآ یارب هک
.دوش رجنم ار یکسنرطخ
یژراش یاهرازبا زا هدافتسا زرط و تبقارم

 
 هک دینک ژراش ییاههاگتسد رد اًرصحنم ار اه یرتاب
 یارب هکیتروص رد .دنشاب هدش هیصوت هدنزاس طسوت
 یرتسب نآ یارب هک دیهد رارق یرژرسش رد ارنآ ،یرتسب ژرسش
.دراد دوجو یزوسشتآ رطخ ،تاا هدشن هتخسا

 
 هدافتسا ییاه یرتاب زا طقف ،یکیرتکلا تلاآ رازبا رد
 هدش هتفرگ رظن رد یقرب رازبا عون نآ یارب هک دینک
 هب رجنم دناوتیم هقرفتم یسه یرتسب زا هدسفتاا .دنا
.ددرگ قیرح و تسحارج

 
 هریگ زا ارنآ دیاب یرتاب زا هدافتسا مدع تروص رد
 لئاسو رگید و چیپ ،خیم ،دیلک ،هکس ،یزلف یاه
 نکمم لئاسو نیا اریز ،دیراد هگن رود یزلف کچوک
 ود نیب یلسصتا دسجیا .دنوش یلاصتا داجیا ثعاب تسا
 و یگتخوا ثعسب دناوتیم )یرتسب یسهلسنیمرت( یرتسب بطق
.دوش قیرح دسجیا

 
 جورخ ثعاب دناوتیم یرتاب زا هیور یب هدافتسا
 تاعیام نیا اب سامت هنوگ ره زا .دوش نآ زا تاعیام
 تسد ،نآ اب یقافتا سامت تروص رد .دینک یراددوخ
 تروص رد .دیئوشب بآ اب ار سامت لحم ای و دوخ
 هعجارم کشزپ هب دیاب ،عیام نیا اب مشچ ندش هدولآ
 بسهتلا ثعسب دناوتیم یرتسب زا هدش جرسخ عیسم .دینک
.دوش یگتخوا و تاوپ
سیورس

 
 یا هفرح نیصصختم هب طقف یکیرتکلا رازبا ریمعت یارب
 .دینک هدافتسا لصا یکدی لئاسو زا و هدرک عوجر
 نیمضت سمش هسگتاد ینمیا هک دش دهاوخ ثعسب نیا
.ددرگ
اه یتشوگچیپ یارب ینمیا یاهرادشه 

 
 ای چیپ سامت ناكما ،دوخ راك عون هب هتسب هچنانچ
 لخاد( قرب یاه لباك اب هدنهد لاصتا تاعطق
 ،دشاب هتشاد دوجو دنتسین تیؤر لباق هك )نامتخاس
 قیاع حوطس و هتسد لحم زا ار یقرب رازبا یتسیاب
 لسصتا تسعطق سی چیپ سسمت .دیریگب تسد رد نآ راد
 یم ،تاا قرب نسیرج یدسه هك یلبسك و میا سب هدنهد
 زین یقرب رازبا یزلى یسه شخب هب ار قرب نسیرج دناوت
.دوش یگتىرگ قرب ثعسب و دهد لسقتنا

 
 هب رسک هعطق هکیتروص رد .دینک مکحم ار راک هعطق
 هدش مکحم هریگ هلیاوب سی و هدنرادهگن تازیهجت هلیاو
 هکنیا ست ،دوشیم هتشاد هگن رت نئمطم رسک هعطق ،دشسب
.دوش هتشادهگن تاد هلیاوب

 
 هاگتسد ات دینک ربص یقرب رازبا نتشاذگ رانک زا لبق
 تسقحلم و رازبا .دتسیاب تکرح و راک زا لماک روطب
 لرتنک و هدرک ریگ رسک هعطق هب تاا نکمم هسگتاد
.دوش جرسخ سمش تاد زا یقرب رازبا

 
.دراد دوجو هستوك لسصتا رطخ .دینكن زاب ار یرتاب
 شبات ربارب رد هلمج زا ،ترارح ربارب رد ار یرتاب
 بآ ،شتآ ربارب رد نینچمه و دیشروخ موادم
 دوجو رسجفنا رطخ .دیرادب ظوفحم تبوطر و
.دراد

 
 نآ زا ای و دشاب هدید بیسآ یرتاب هکیتروص رد
 یرتاب زا تسا نکمم ،دوش هدافتسا هیور یب روطب
 طیحم یاوه تلاح نیا رد .ددرگ دعاصتم ییاهراخب
 کشزپ هب ،دیدرک یتحاران ساسحا رگا ؛دینک هزات ار
 هب تاا نکمم سهرسخب نیا قسشنتاا .دیئامن هعجارم
.دنسارب بیاآ سمش یسفنت یرسجم

 
 تخاس یقرب رازبا اب هارمه و هطبار رد طقف یرتاب زا
 ربارب رد یرتسب تروصنیا رد طقى .دینک هدافتسا شوب
.دوشیم تظىسحم دح زا شیب رسشى لسمعِا رطخ

 
 ژاتلو اب شوب تخاس لصا یاه یرتاب زا اًرصحنم
 بسچرب یور رب جردنم ژاتلو اب قباطم و بسانتم
 تروص رد .دینک هدافتسا دوخ یقرب رازبا )لدم کلاپ(
 یرتسب هلمج زا ،هقرفتم یسه یرتسب هنوگره زا هدسفتاا
 تادیلوت سی و هدش یزسازسب و ریمعت ،لدب و یدیلقت یسه
 رسجفنا ليلد هب تارسسخ نینچمه و تسحارج رطخ ،هنسگیب
.دراد دوجو سه یرتسب
نآ درکلمع و هاگتسد حیرشت
 ار اه یئامنهار و ینمیا تاروتسد هیلک
 مدع زا یشسن تسهسبتشا .دینک هعلاطم
 تاا نکمم ینمیا تاروتاد نیا تیسعر
 ریسا سی و یگتخوا ،یگتىرگ قرب ثعسب
.دوش دیدش یسه تحارج
 ریوصت یوسح هک ار سمنهار هچرتىد نیا هدش ست هحفص اًفطل
 هچرتىد نیا ندناوخ مسگنه و دینک زسب ،تاا یقرب رازبا
.دیرادهگن زسب ارنآ ،سمنهار
هاگتسد زا هدافتسا دراوم
 زسب و نتسب( یرسکچیپ تسیلمع مسجنا یارب یقرب رازبا نیا
 سه هرهم ندرک زسب و نتسب یارب نینچمه و سه چیپ )ندرک
.تاا باسنم هدش دیق یسه هزادنا هنماد صوصخ رد
 یقرب رازبا رسک طیحم میقتسم ییسنشور تهج یقرب رازبا رون
 باسنم هنسخ رد قستا ییسنشور یارب و تاا هدش هیبعت
.تسین

فارسى 
|
 
171
Bosch Power Tools 
1 609 92A 0BV | (18.6.13)
فسراف
ینمیا یاه یئامنهار
 یاهرازبا یارب یمومع ینمیا یاه یئامنهار
یکیرتکلا
 ار اه یئامنهار و ینمیا تاروتسد همه
 تیسعر مدع زا یشسن تسهسبتشا .دیناوخب
 ،یگتىرگ قرب ثعسب تاا نکمم ینمیا تاروتاد نیا
.دوش دیدش یسه تحارج ریسا سی و یگتخوا
 هدنیآ یارب ار اه یئامنهار و ینمیا یاه رادشه همه
.دینک یرادهگن بوخ
 ،دوشیم تبحص »یکیرتکلا رازبا« زا سمنهار نیا رد سج ره
 یسهرازبا سی و )قرب میا سب( یکیرتکلا یسهرازبا روظنم
.دشسب یم )قرب میا نودب( راد یرطسب یکیرتکلا
راک لحم ینمیا

 
 یفاک رون هب زهجم و بترم ،زیمت ار دوخ راک لحم
 ثعسب دناوتیم رون مک و بترمسن رسک طیحم .دیرادهگن
.دوش یرسک حناوا

 
 راجفنا رطخ نآ رد هک ییاه طیحم رد یکیرتکلا رازبا اب
 یاهراخب و اهزاگ ،تاعیام یواح و هتشاد دوجو
 هقرج یکیرتکلا یسه رازبا .دینکن راک ،دشاب هقرتحم
 نتىرگ شتآ ثعسب دنناوت یم هک دننک یم دسجیا ییسه
.دنوش اوه رد دوجوم یسهرسبغ و درگ

 
 دارفا ریاس و ناکدوک ،یکیرتکلا رازبا اب راک ماگنه
 سمش ساوح هکیتروص رد .دیرادهگن رود هاگتسد زا ار
 سمش تاد زا هسگتاد لرتنک تاا نکمم ،دوش ترپ
.دوش جرسخ
یکیرتکلا ینمیا

 
 هتشاد بسانت قرب زیرپ اب دیاب یکیرتکلا رازبا هخاشود
 لدبم .دیهدن هخاشود رد یرییغت هنوگچیه .دشاب
 لاصتا یاراد یکیرتکلا رازبا اب هارمه دیابن هخاشود
 رییغت و لصا یسه هخسشود .دوش هدافتسا نیمز هب
 و یکیرتکلا کوش رطخ ،باسنم یسهزیرپ و هدشن هداد
.دننک یم مک ار یگتىرگ قرب

 
 لاصتا میس هب لصتم تاعطق اب یندب سامت زا
 لاچخی و یقرب قاجا ،ژافوش ،هلول دننام نیمز هب
 و حوطا سب یندب سسمت تروص رد .دینک یراددوخ
 سب سمش سسمت نینچمه و نیمز هب لسصتا یاراد تسعطق
.دبسی یم شیازىا یگتىرگ قرب رطخ ،نیمز

 
 ذوفن .دیرادهگن رود تبوطر و ناراب زا ار هاگتسد
 شیازىا ار یکیرتکلا کوش رطخ ،یکیرتکلا رازبا هب بآ
.دهدیم

 
 رازبا لمح نوچ یئاهراک یارب هاگتسد میس زا
 هخاشود ندرک جراخ ای و نآ ندرک نازیوآ ،یکیرتکلا
 لباقم رد ار هاگتسد لباک .دینکن هدافتسا قرب زا
 کرحتم یاه شخب و زیت یاه هبل ،نغور ،ترارح
 سی و هدید بیاآ یسه لبسک .دیرادهگن رود هاگتسد
.دنهدیم شیازىا ار یکیرتکلا کوش رطخ هدروخ هرگ

 
 ،دینکیم راک زاب طیحم رد یکیرتکلا رازبا اب هکیتروص رد
 زاب طیحم یارب هک دینک هدافتسا یطبار لباک زا اهنت
 طیحم یارب باسنم طبار یسه لبسک .دشاب بسانم زین
.دننک یم مک ار یگتىرگ قرب رطخ ،زسب

 
 نکاما و طیحم رد یقرب رازبا اب راک موزل تروص رد
 یتشن و اطخ نایرج یتظافح دیلک کی زا دیاب ،بوطرم
 هدافتسا )نیمز اب لاصتا هدننک عطق دیلک( نیمز
 یتشن و سطخ نسیرج یتظسفح دیلک زا هدسفتاا .دینک
.دهد یم شهسک ار یگتىرگ قرب رطخ نیمز
صاخشا ینمیا تیاعر

 
 دینک تقد دوخ راک هب ،دینک عمج بوخ ار دوخ ساوح
 رد .دینک راک یکیرتکلا رازبا اب لماک شوه و رکف اب و
 و لکلا ،ردخم داوم هکیتروص رد ای و یگتسخ تروص
 .دینکن راک یکیرتکلا رازبا اب ،دیا هدرک هدافتسا وراد
 دناوتیم ،یکیرتکلا رازبا سب رسک مسگنه یهجوت یب هظحل کی
.دشسب هتشاد هارمه هب یدیدش یسه تحارج

 
 هراومه ینمیا کنیع زا و یصخش ینمیا تازیهجت زا
 کاسم دننسم ینمیا تازیهجت زا هدسفتاا .دینک هدافتسا
 و ینمیا هلاک ،شزغل دض ینمیا یسه شفک ،ینمیا
 رطخ ،یکیرتکلا رازبا سب رسک عون سب باسنتم ینمیا یشوگ
.دهديم شهسک ار ندش حورجم

 
 هتساوخان روطب یکیرتکلا رازبا هک دیشاب بظاوم
 رد هاگتسد هخاشود ندرک دراو زا لبق .دتفین راکب
 لمح ای و نآ نتشادرب ،یرطاب هب نآ لاصتا ،قرب زیرپ
 شوماخ یکیرتکلا رازبا هک دینک تقد دیاب ،هاگتسد
 سمش تشگنا هسگتاد لمح مسگنه هکیتروص رد .دشاب
 تلسح رد ار هسگتاد سی و دشسب لصو و عطق همکد یور
.دیآ شیپ یرسک حناوا تاا نکمم ،دینزب قرب هب نشور

 
 همه دیاب ،یکیرتکلا رازبا ندرک نشور زا لبق
 هاگتسد یور زا ار اه راچآ و هدننک میظنت یاهرازبا
 هدنخرچ یسه شخب یور هک یئسهرسچآ و رازبا .دیرادرب
.دنوش تحارج دسجیا ثعسب دنناوتیم ،دنراد رارق هسگتاد

 
 هتشاد رارق یداع تلاح رد دیاب امش ندب تیعضو
 هدرک باختنا دوخ یارب ینئمطم یاج راک یارب .دشاب
 یم بیترت نیا هب .دینک ظفح هراومه ار دوخ لداعت و
 رتهب هرظتنم ریغ یسه تیعضو رد ار یکیرتکلا رازبا دیناوت
.دیشسب هتشاد لرتنک تحت

 
 داشگ یاه سابل ندیشوپ زا .دیشوپب بسانم سابل
 و سابل ،اهوم .دینک یراددوخ تلاآ تنیز لمح و
 هاگتسد شخرچ لاح رد یاه شخب زا ار اه شکتسد
 تنیز و دنلب یوم ،دسشگ یسه سسبل .دیرادهگن رود
 شخرچ لسح رد یسه تمسق رد تاا نکمم تلاآ
.دننک ریگ هسگتاد

 
 ای و رابغ و درگ شکم لئاسو دیناوتیم هکیتروص رد
 بصن هاگتسد هب ار رابغ و درگ هدننک عمج هلیسو
 بصن تسرد لئاسو نیا هک دیوش نئمطم دیاب ،دینک
 و درگ شکم لئساو زا هدسفتاا .دنوش یم هدافتسا و
.دنکیم رت دسیز رسبغ و درگ ربارب رد ار سمش تینوصم رسبغ
نآ زا تبقارم و یکیرتکلا رازبا زا حیحص هدافتسا

 
 یراددوخ هاگتسد یور دایز راشف ندرک دراو زا
 نآ اب بسانم یکیرتکلا رازبا زا ،یراک ره یارب .دینک
 ثعسب باسنم یکیرتکلا رازبا نتىرگ رسکب .دینک هدافتسا
 نسنیمطا سب و رتهب هسگتاد ناوت زا دیناوتب هک دوشیم
.دینک هدسفتاا رتشیب

 
 زا ،یقرب رازبا لصو و عطق دیلک رد داریا تروص رد
 ناوت یمن هک یکیرتکلا رازبا .دینکن هدافتسا هاگتسد
 ریمعت دیسب و هدوب کسنرطخ ،درک لصو و عطق ار سهنآ
.دنوش


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет