Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 4.41 Kb.
Pdf просмотр
бет13/39
Дата03.03.2017
өлшемі4.41 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   39

Akku-slagskrutrekker
GDR 10,8-LI
Produktnummer
3 601 JA6 9..
Nominell spenning
V=
10,8
Tomgangsturtall
min
-1
0 – 2600
Slagtall
min
-1
0 – 3100
max. dreiemoment for hard 
skruing jf. ISO 5393
Nm
105
Maskinskrue-Ø
M4 – M12
max. skrue-Ø
mm
8
Verktøyfeste
¼" Innvendig
sekskant
Vekt (netto)
kg
0,96
Vekt tilsvarende 
EPTA-Procedure 01/2003
kg
1,0
Tekniske data med batteriet som inngår i leveransen.
OBJ_BUCH-1066-004.book  Page 55  Tuesday, June 18, 2013  10:16 AM

56 | Norsk 
1 609 92A 0BV | (18.6.13)
Bosch Power Tools
Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot 
svingningenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av 
elektroverktøy og innsatsverktøy, holde hendene varme, or-
ganisere arbeidsforløpene. 
Samsvarserklæring
Vi erklærer med eneansvar at produktet som er beskrevet un-
der «Tekniske data» er i overensstemmelse med følgende 
standarder eller normative dokumenter: EN 60745 iht. be-
stemmelsene i direktivene 2009/125/EC 
(forordning 1194/2012), 2011/65/EU, 2004/108/EC, 
2006/42/EC.
Tekniske data (2006/42/EC) hos:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9, 
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
08.04.2013
Montering
Opplading av batteriet (se bilde A)
 Bruk kun ladeapparatene som er angitt på tilbehørssi-
den. Kun disse ladeapparatene er tilpasset til Litium-ion-
batteriet som er innebygget i elektroverktøyet.
Merk: Batteriet leveres delvis oppladet. For å sikre full effekt 
fra batteriet, må du lade det fullstendig opp i ladeapparatet 
før førstegangs bruk.
Litium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid uten at leveti-
den forkortes. Det skader ikke batteriet å avbryte oppladin-
gen.
Litium-ion-batteriet er beskyttet av «Electronic Cell Protecti-
on (ECP)» mot total utlading. Når batteriet er utladet, kobles 
elektroverktøyet ut med en beskyttelseskobling: Innsatsverk-
tøyet beveger seg ikke lenger.
 Trykk etter automatisk utkobling av elektroverktøyet 
ikke videre på på-/av-bryteren. Batteriet kan ta skade.
Til fjerning av batteriet 7 trykker du låsetastene 6 og trekker 
batteriet nedover ut av elektroverktøyet. Ikke bruk makt.
Batteriet er utstyrt med en NTC-temperaturovervåking, som 
kun aksepterer en opplading i i temperaturområdet mellom 
0 °C og 45 °C. Slik oppnås en lang levetid for batteriet.
Følg informasjonene om kassering.
Verktøyskifte (se bilde B)
 Ta batteriet ut av elektroverktøyet før alle arbeider på 
elektroverktøyet utføres (f. eks. vedlikehold, verktøy-
skifte osv.) hhv. ved transport og oppbevaring. Det er 
fare for skader hvis du trykker på på-/av-bryteren ved en 
feiltagelse.
Innsetting av innsatsverktøy
Trekk låsehylsen 3 fremover, skyv innsatsverktøyet helt inn i 
verktøyfestet 2 og slipp låsehylsen 3 igjen for å låse innsats-
verktøyet.
Bruk kun skrubits med kulelås 1 (DIN 3126-E6.3). Andre 
skrubits 13 kan du sette inn med en universalbitsholder med 
kulelås 12.
Fjerning av innsatsverktøyet
Trekk låsehylsen 3 fremover og ta ut innsatsverktøyet.
Bruk
Funksjon
Verktøyfestet 2 med innsatsverktøyet drives av en el-motor 
via gir og slagverk.
Arbeidet inndeles i to faser:
Skruing og fasttrekking (slagverk i aksjon).
Slagverket starter straks skruforbindelsen kjører seg fast og 
motoren da belastes. Slagverket forvandler slik motorkraften 
til regelmessige dreieslag. Skruer eller mutre løsnes på om-
vendt måte.
Igangsetting
Innsetting av batteriet
 Bruk kun original Bosch litium-ion-batterier med en 
spenning som er angitt på typeskiltet til elektroverk-
tøyet ditt. Bruk av andre batterier kan medføre skader og 
brannfare.
Merk: Bruk av batterier som ikke er egnet for dette verktøyet 
kan føre til feilfunksjoner eller til skader på elektroverktøyet.
Sett høyre-/venstrebryteren 8 i midten, for å unngå en ufrivil-
lig innkobling. Sett det oppladede batteriet 7 inn i håndtaket 
til det tydelig går i lås og ligger kant i kant med håndtaket.
Innstilling av rotasjonsretningen (se bilde C)
Med høyre-/venstrebryteren 8 kan du endre dreieretningen til 
elektroverktøyet. Ved trykt på-/av-bryter 9 er dette ikke mulig.
Høyregang: Til innskruing av skruer og fasttrekking av mutre 
trykker du høyre-/venstrebryteren 8 helt inn mot venstre.
Venstregang: Til løsing hhv. utskruing av skruer og mutre 
trykker du høyre-/venstregangsbryteren 8 helt mot høyre.
Inn-/utkobling
Trykk til igangsetting av elektroverktøyet på på-/av-bryteren 
9 og hold den trykt inne.
Lampen 4 lyser ved litt eller helt inntrykket på-/av-bryter 9 og 
muliggjør opplysing av arbeidsområdet ved ugunstige lysfor-
hold.
Til utkobling av elektroverktøyet slipper du på-/av-bryteren 9.
Slå elektroverktøyet kun på når du bruker det for å spare energi.
Innstilling av turtallet
Du kan innstille turtallet på innkoplet elektroverktøy trinnløst, 
avhengig av hvor langt du trykker på-/av-bryteren 9 inn.
Et svakt trykk på på-/av-bryteren 9 fører til et lavt turtall. Tur-
tallet økes med økende trykk.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1066-004.book  Page 56  Tuesday, June 18, 2013  10:16 AM

 Norsk | 57
Bosch Power Tools
1 609 92A 0BV | (18.6.13)
Batteri-ladeindikator
Batteri-ladetilstandsindikatoren 10 viser ved halvveis eller 
helt inntrykket på-/av-bryter 9 batteriets ladetilstand i noen 
sekunder og består av 3 grønne LED.
Temperaturavhengig overlastbeskyttelse
Ved formålsmessig bruk kan elektroverktøyet ikke overbelas-
tes. Ved for sterk belastning eller hvis det godkjente batteri-
temperaturområdet på 0
–70 °C ikke overholdes må turtallet 
reduseres. Elektroverktøyet starter først igjen med fullt turtall 
når den godkjente batteritemperaturen er nådd.
Beskyttelse mot total utlading
Litium-ion-batteriet er beskyttet av «Electronic Cell Protecti-
on (ECP)» mot total utlading. Når batteriet er utladet, kobles 
elektroverktøyet ut med en beskyttelseskobling: Innsatsverk-
tøyet beveger seg ikke lenger.
Arbeidshenvisninger
 Sett elektroverktøyet bare mot mutteren/skruen når 
det er slått av. Innsatsverktøy som dreier seg kan skli.
Dreiemomentet er avhengig av slagets varighet. Det maksi-
male dreiemomentet resulterer av alle enkelte dreiemomen-
ter som oppstår av slagene. Det maksimale dreiemomentet 
oppnås etter en slagtid på 6
–10 sekunder. Etter denne tiden 
økes dreiemomentet kun minimalt.
Slagtiden må finnes frem for hvert nødvendige dreiemoment. 
Det virkelige dreiemomentet må alltid kontrolleres med en 
momentnøkkel.
Skruforbindelser med et hardt, fjærende eller mykt feste
Hvis dreiemomentene som oppstår i løpet av slagene måles 
og overføres til et diagram, har du en kurve for utviklingen av 
dreiemomentet. Høyden på kurven tilsvarer det maksimalt 
mulige dreiemomentet, steilheten viser i løpet av hvilken tid 
dette oppstår.
En dreiemomentutvikling er avhengig av følgende faktorer:
– Fastheten til skruer/mutre
– Type underlag (skive, tallerkenfjær, tetning)
– Fastheten til materialet som skal skrus fast
– Smøreforholdene på skruforbindelsen
Slik oppstår følgende anvendelsestilfeller:
– Hardt feste på skruforbindelser mellom metall og metall 
ved bruk av underlagsskiver. Etter en relativ kort slagtid er 
det maksimale dreiemomentet oppnådd (steil karakteris-
tikk). Unødvendig lang slagtid skader maskinen.
– Fjærende feste på skruforbindelser mellom metall og me-
tall, men ved bruk av fjærringer, tallerkenfjærer, stagbolter 
eller skruer/mutre med konisk feste og ved bruk av forlen-
gelser.
– Mykt feste på skruforbindelser mellom f.eks. metall og 
tre, eller ved bruk av bly- eller fiberskive som underlag.
Ved fjærende hhv. mykt feste er det maksimale dreiemomen-
tet lavere enn ved et hardt feste. Det er også nødvendig med 
en tydelig lengre slagtid.
Omtrentelige verdier for maksimale skrue-dreiemomenter
Angivelser i Nm, beregnet ut fra spenningstverrsnittet; utnyttelse av strekkgrensen 90 % (ved friksjonstall μ
ges
= 0,12). Dreie-
momentet må alltid kontrolleres med en momentnøkkel.
Tips
Før innskruing av større, lengre skruer i harde materialer bør 
du forbore med kjernediameteren til gjengene til ca. 
2
/
3
 av 
skruelengden.
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
 Ta batteriet ut av elektroverktøyet før alle arbeider på 
elektroverktøyet utføres (f. eks. vedlikehold, verktøy-
skifte osv.) hhv. ved transport og oppbevaring. Det er 
fare for skader hvis du trykker på på-/av-bryteren ved en 
feiltagelse.
 Hold elektroverktøyet og ventilasjonsspaltene alltid 
rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.
Hvis batteriet ikke lenger er funksjonsdyktig, må du henvende 
deg til en autorisert kundeservice for Bosch-elektroverktøy.
Kundeservice og rådgivning ved bruk
Kundeservicen svarer på dine spørsmål om reparasjon og 
vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du også på:
www.bosch-pt.com
Bosch rådgivningsteamet hjelper deg gjerne ved spørsmål an-
gående våre produkter og deres tilbehør.
LED
Kapasitet
Kontinuerlig lys 3 x grønn
≥ 2/3
Kontinuerlig lys 2 x grønn
≥1/3
Kontinuerlig lys 1 x grønn
< 1/3
Blinklys 1 x grønn
Reserve
Fasthetsklasser jf. 
DIN 267
Standard-skruer
Høyfaste skruer
3.6
4.6
5.6
4.8
6.6
5.8
6.8
6.9
8.8
10.9
12.9
M 6
2.71
3.61
4.52
4.8
5.42
6.02
7.22
8.13
9.7
13.6
16.2
M 8
6.57
8.7
11
11.6
13.1
14.6
17.5
19.7
23
33
39
M 10
13
17.5
22
23
26
29
35
39
47
65
78
M 12
22.6
30
37.6
40
45
50
60
67
80
113
135
OBJ_BUCH-1066-004.book  Page 57  Tuesday, June 18, 2013  10:16 AM

58 | Suomi 
1 609 92A 0BV | (18.6.13)
Bosch Power Tools
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi 
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på elektro-
verktøyets typeskilt.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Transport
Li-ion-batteriene i verktøyet underligger kravene for farlig 
gods. Batteriene kan transporteres på veier av brukeren uten 
ytterligere krav.
Ved forsendelse gjennom tredje personer (f. eks.: lufttran-
sport eller spedisjon) må det oppfylles spesielle krav til em-
ballasje og merking. Du må da konsultere en ekspert for farlig 
gods ved forberedelse av forsendelsen.
Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de åp-
ne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger seg i 
emballasjen.
Ta også hensyn til eventuelle videreførende nasjonale for-
skrifter.
Deponering
Elektroverktøy, batterier, tilbehør og emballasje må 
leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.
Elektroverktøy og batterier må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU 
om gamle elektriske apparater og iht. det 
europeiske direktivet 2006/66/EC må de-
fekte eller oppbrukte batterier/oppladbare 
batterier samles inn adskilt og leveres inn til 
en miljøvennlig resirkulering.
Batterier/oppladbare batterier:
Li-ion:
Ta hensyn til informasjonene i avsnit-
tet «Transport», side 58.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Turvallisuusohjeita
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. 
Turvallisuusohjeiden noudattamisen 
laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai va-
kavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta 
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää 
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. 
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
 Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä. 
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
 Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan. 
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä 
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa olevat pisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara 
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
 Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa 
sähköiskun riskiä.
 Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseen pistorasiasta vetämällä. Pidä johto loitolla 
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista 
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
 Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan 
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei 
ole vältettävissä, tulee käyttää vikavirtasuojakytkintä. 
Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaa-
raa.
Henkilöturvallisuus
 Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena. 
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä 
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
 Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin, 
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukkaantumisriskiä.
VAROITUS
OBJ_BUCH-1066-004.book  Page 58  Tuesday, June 18, 2013  10:16 AM

 Suomi | 59
Bosch Power Tools
1 609 92A 0BV | (18.6.13)
 Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat 
sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käynnistyskytkimellä 
tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
 Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin 
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.
 Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit pa-
remmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteis-
sa.
 Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä 
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja 
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut 
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, tulee 
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käyte-
tään oikealla tavalla. Pölynimulaitteiston käyttö vähentää 
pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
 Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoi-
tettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen 
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle 
sähkötyökalu on tarkoitettu.
 Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei 
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä, 
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat 
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun 
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
 Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää 
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole 
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat 
osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole puristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet 
osat ennen käyttöä. Monen tapaturman syyt löytyvät huo-
nosti huolletuista laitteista.
 Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti 
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
 Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja jne. 
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun 
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Akkukäyttöisten työkalujen huolellinen käsittely ja 
käyttö
 Lataa akku vain valmistajan suosittelemassa latauslait-
teessa. Latauslaite, joka soveltuu määrätyntyyppiselle 
akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista akkua la-
dattaessa.
 Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen sähkö-
työkaluun tarkoitettua akkua. Jonkin muun akun käyttö 
saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
 Pidä irrallista akkua loitolla metalliesineistä, kuten pa-
perinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruu-
veista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat 
oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien välinen 
oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipa-
loon.
 Väärästä käytöstä johtuen akusta saattaa vuotaa nes-
tettä. Vältä koskettamasta nestettä. Jos nestettä va-
hingossa joutuu iholle, huuhtele kosketuskohta vedel-
lä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan tämän lisäksi 
lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa är-
sytystä ja palovammoja.
Huolto
 Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden 
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu 
säilyy turvallisena.
Ruuvinvääntimien turvallisuusohjeet
 Pidä sähkötyökalua eristetyistä pinnoista tehdessäsi 
työtä, jossa ruuvi saattaisi osua piilossa olevaan sähkö-
johtoon. Ruuvin kosketus jännitteiseen johtoon voi saat-
taa myös sähkötyökalun metalliosat jännitteisiksi ja johtaa 
sähköiskuun.
 Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin 
kiinnitetty työkappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin 
kädessä pidettynä.
 Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, ennen 
kuin asetat sen pois käsistäsi. Vaihtotyökalu saattaa juut-
tua kiinni johtaen sähkötyökalun hallinnan menettämi-
seen.
 Älä avaa akkua. On olemassa oikosulun vaara.
Suojaa akku kuumuudelta esim. myös pitkäai-
kaiselta auringonpaisteelta, tulelta, vedeltä ja 
kosteudelta. On olemassa räjähdysvaara.
 Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asiaankuulumat-
tomalla tavalla, siitä saattaa purkautua höyryjä. Tuule-
ta raikkaalla ilmalla ja hakeudu lääkärin luo, jos ilme-
nee haittoja. Höyryt voivat ärsyttää hengitystiehyeitä.
 Käytä akkua ainoastaan yhdessä Bosch-sähkötyökalu-
si kanssa. Vain täten suojaat akkusi vaaralliselta ylikuormi-
tukselta.
 Käytä vain alkuperäisiä Bosch-akkuja, joiden jännite 
vastaa sähkötyökalusi tyyppikilvessä olevaa jännitet-
tä. Muita akkuja käytettäessä, esim. jäljitelmiä, työstettyjä 
akkuja tai vieraita valmisteita, on olemassa räjähtävien ak-
kujen aiheuttama loukkaantumisvaara ja ainevahinkovaa-
ra.
OBJ_BUCH-1066-004.book  Page 59  Tuesday, June 18, 2013  10:16 AM

60 | Suomi 
1 609 92A 0BV | (18.6.13)
Bosch Power Tools
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-
vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti 
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai 
vakavaan loukkaantumiseen.
Käännä auki taittosivu, jossa on laitteen kuva ja pidä se ulos-
käännettynä lukiessasi käyttöohjetta.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   39


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет