№149 (18358) 25 желтоќсан 2015 ж ж±мажүктеу 4.35 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата31.03.2017
өлшемі4.35 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

№149 (18358)

25  желтоќсан   2015  ж.                             ж±ма

Ќостанай облысы жастарыныњ "Алтын

кітабына" таѓы да жања есімдер тіркелді.

Єр саланыњ ‰здіктерін, ж‰йріктерін облыс

єкімі Архимед М±хамбетов ќ±ттыќтап,

марапаттады.

Жастардыњ "Алтын кітабына"

Жастардыњ "Алтын кітабына"

Жастардыњ "Алтын кітабына"

Жастардыњ "Алтын кітабына"

Жастардыњ "Алтын кітабына"

жања есімдер ќосылды

жања есімдер ќосылды

жања есімдер ќосылды

жања есімдер ќосылды

жања есімдер ќосылды

ЖАСТЫЌ ШАЌТЫЊ ЖАРЌЫЛЫ

Ќымбат

        ДОСЖАНОВА

2-бет

2005 жылы басталѓан б±л іс-шара биыл да жалѓасын тауып

отыр. Аталѓан салтанатты кездесуді облыстыњ жастары асыѓа

к‰теді  десек  єбестік  болмас.  Осы уаќытќа  дейін "Алтын

кітапќа" 170 жас μскінніњ есімі тіркелген. ‡здіктердіњ ќатарын

биыл  таѓы да он лауреат толыќтырып отыр. Марапат иелері

μнер-білім, оќу-ѓылым, спорт пен бизнес салаларында жетістік-

ке  жетіп,  μњірдегі  жастар  саясатыныњ дамуына атсалысып

ж‰рген  азаматтар.

– Халќымыз "Аќыл – жастан, асыл – тастан" деп жастарѓа

‰міт артќан. Жаќында ѓана ел тєуелсіздігініњ 24 жылдыѓын той-

ладыќ. Осы жылдар ішінде республика жастары ‰шін жасалѓан

ќолайлы жаѓдайлар мен ±сынылып отырѓан м‰мкіндіктер μске-

лењ ±рпаќќа деген ќамќорлыќтыњ наќты дєлелі. Егемендікке енді

ѓана ќол жеткізген сєтте Елбасы "Болашаќ" халыќара-

лыќ баѓдарламасын ±сынып, жастардыњ шетелде білім

алуына жол ашты.

СУРЕТТЕ: жылдыњ ‰здік жастарын марапаттау салта-

натынан кμрініс.

Суретті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

ЖЫЛ АЙРЫЃЫНДА

Облыстыќ кєсіпкерлер Палата-

сы бизнесмендерге 2,3 млрд.тењ-

ге саќтап ќалуѓа кμмектесті. Б±л

туралы ±йым тμраѓасы М±рат Єбе-

нов μтіп бара жатќан жылдыњ 11

айына жасаѓан ќорытындысында

мєлімдеді.

Маќсат – кєсіпкерлік

кμкжиегін кењейту

3-бет

Айбек

      КЄДІР¦ЛЫ

Оныњ сμзінше, есепті кезењ ішінде

Палатаѓа зањды ќ±ќыќтары б±зылѓан

136 кєсіпкер шаѓымданѓан. Б±л μткен

жылѓымен салыстырѓанда ‰ш есеге кμп.

Толѓаѓы жеткен алпыс ‰ш мєселе μнім

μндірушілердіњ пайдасына шешіліпті,

ал он тμрт іске сот араласќан.

"¤ткен жылмен салыстырѓанда биыл

салыќ салу мєселесі бойынша

т‰скен шаѓымдар тμрт есеге

μскені байќалады.Т

ысқа шыққанда күздің 

қара  суығы  өңмең-

деп-ақ тұр екен. Вискиден буы 

буқыраған    екі  масаң тез-ақ 

қалтырап,  қолпаш-қошамет-

тен асыға сытылды. Артқы са-

лонға жайғасқан қос мырзаны 

ала сүліктей  жалтыраған қара 

«Chevrolet»  суырыла  жөнеп  

берген. Әп сәтте құмды белден 

облыс  орталығына  баратын 

даңғылға  да келіп қалыпты.  

Бұрылыстағы  бекеттен  екі-

үш адам анық көрінді. Дірдек 

қағып тұр. Біреуі жас әйел. Ала 

кет деп  қол көтеріп еді, жыл-

дамдығын  баяулатқанымен 

іштегі  үшеуі де  бос  емес  ал-

маймыз деп қолын сермеді де, 

ызғыта өте шықты. «Әй ана бір 

орыс қызын ала кетіп, барған-

ша ермек қылғанда ғой»  де-

гендей  екі  мырза  бір-біріне 

жымыңдап, бір-бірін айтпай 

түсіне қойған.

–  Әлгі  үйдегі  келін  тас 

екен. Үш-төрт сағат отырған-

да жарытып тамақ бермеді-ау. 

Шынымды  айтсам,  қарным 

шұрқырап келеді, – деді май-

саң мырзаның бірі екіншісіне 

бұрылып,  –  осы  күні  ауыл-

дағылардың ниеті бұзылған. 

Қаладағыдан бетер. Бәрін де 

есеппен жасайды. Қаймана қа-

заққа жасайтын дархан пейілі 

ада болған. 

Марғау  отырған  екінші 

мыр за:  «Вискидің  өзін  біз 

таптыртып  алдырмасақ,  бе-

ретін  түрі    жоқ.  Құр  сөзбен, 

қолпашпен мас қылмақ» – деп 

айтқысы келді-айта алмады. 

Зорға дегенде көкейіндегісін 

амалы  құрығасын    бас  изеп 

білдірді. Әңгімеге арала сайын 

десе, іші  құрғыр түйнеп ауы-

рып,  мазасын  ала  бастаған. 

Бір уақытта басы зыңылдап, 

құлағы шыңылдады ма,  бере-

кесі кетті. Сөйлемпаз мырза 

серігінің    мүшкіл  халін  енді 

байқады.


–  Тұла  бойым  солқылдап 

кетті,  Мәке,  –  деді,    даусы 

дірілдеп.  Бүртүрлі  аянышты 

естілді. 

–  Сен  ауыратындай  еш-

нәрсе  ішіп-жеген  жоқсың, 

не көрінді? Шыда, шыда. Біз 

саған не істесек екен, ә, – деді 

Мәкесі, алдында отырған шо-

пыр  жігітті  меңзеп:  «Бізден 

не  қайран,  қолымыздан  не 

келеді?»  Байқады, мырзаның 

халі  барған  сайын  нашар-

лаған:  ыңырсып,  демалысы 

жиілеп, бет-аузы домбыққан. 

Қостанайға дейін әлі үш жүз 

шақырым  бар.  Мидай  елсіз 

дала. Қарасуық пышағын қай-

рап тұр. Бастығының мүшкіл 

халін сезген сайын шопыр жі-

гіт саса бастады. Құдай бетін 

аулақ  қылсын  деңіз,  алай-

пұлай боп кетсе, ертеңгі күні 

не болады? 

– Артта бір көліктің жарығы  

көрінеді.  Тоқтап  бір  көмек 

сұралық,  –  деді  жүргізуші. 

Сөйтті  де  жауап  күтпестен 

көлігін тоқтатып, апатты ша-

мын жақты. Алыстан көрінген 

жарық  бірте-бірте  ұлғайып, 

бір уақытта бір  жигули көрін-

ді. Шевролеттің шопыры жал-

ма-жан  жигулидің  алдынан 

шығып,  қос  қолын  сермелеп 

тұра қалды. Көлік тоқтағанда 

тұра жүгірген. Сәлден соң сыр-

қат жатқан көлікке  сүп-сүй-

кімді саршашты бір орыс  әйелі 

келді.  Ол  жалма-жан  мырза-

ның тамырын басып көрді де, 

қазақша:  «сабыр  етіңіз,  шы-

даңыз,  бәрі  жақсы  болады» 

–  деп  қобдишасынан  егетін 

құралдарын алып іске кіріскен. 

Бір емес, екі укол салған соң 

сазарған  мырза  есін  жиып 

көзін  ашып  алды.  Екі  мырза 

мен жүргізуші үнсіз. Бірдеңе 

деуге бет жоқ. Бағана  бекет-

те қарасуық желден ұшып ке-

тердей қалшылдап тұрғанда,  

бұлар мінгізбей,  тастап кеткен  

келіншекті  үшеуі де бірден та-

ныған. Кешірім сұраған жүзбен 

жаутаңдай, міңгір-міңгір етті. 

–  Бәрі  жақсы,  енді  қауіп 

жоқ.  Сусамырыңыз  жоғары 

ма  деймін.  Үйге  жетісімен 

дәрігерге көрініңіз, – деп жы-

миды да: – оқасы жоқ, мен қол 

көтерсем де сіздерді көргесін 

райымнан  қайттым.  Себебі, 

жол болса ұзақ.  Жасы үлкен 

кісілердің өздеріне жарасым-

ды әңгімесі болады. Шырқын 

бұзып қайтемін. Мен қазақтың 

келінімін ағалар. Құмбелдегі 

учаскелік дәрігермін. Үлкенге 

құрмет, кішіге ізет деген. Ал 

жолдың аты – жол.  Аман бо-

лыңыздар, жол болсын! – деп 

сыпайы қоштасты.

Сәлден  кейін  мырзаның 

науқасы  тарап,  жеңілденіп 

қалды.  Манағы дәрігер  қыз-

дың сөзі құлағынан кетер емес. 

Көңіл түкпіріне әлдебір ойлар 

көкейді  тырмалай  бастаған: 

«Иә,  жолдың  аты –  жол.  Сол 

жолда адам мен пенденің ара 

жігі ашылады. Әттең, жолда тіл 

жоқ, жан жоқ. Небір сұмдықты 

төсімен  көтеріп  толағайдай 

үн-түнсіз жатыр. Адам айда-

лада,    ұшы-қиыры    жоқ  иен  

далада ұятпен бетпе-бет қа-

лады. Адам иен далада өлсе, 

ұяттан  өлер  еді.    Кімнің  кім 

екенін сонда танылады.  Жол-

дың аты – жол..»

2

25 желтоқсан  2015 жылБАС РЕДАКТОР ӘЛЕМІ

«

Жолдың аты – жол...

»

4444444 55555555555555555555555555Жанұзақ АЯЗБЕКОВ

Гүлназым 

 

САҒИТОВА

Облыс орталығындағы қала

-

лық балалар шығармашылығы үйіне  кіргенімізде әсем әуен қа

-

лықтап тұрды.  Мерекелік жаңа жылдық дастарқан да жайылып

-

ты.  Сахна әсем безендірілген,  зал  бұрышында  небір  жалты

-

рауық  шамдарға  оранған  жа-

сыл шырша. Рас,  үлкеніміз де, 

кішіміз де жыл он екі айдың жел

-

тоқсан айының соңғы күндерінде келер Жаңа жылды жаңа үміт

-

пен, қуанышпен, жақсылықпен, жетістіктермен  күтеміз.    Міне, 

сол келер Жаңа жыл қарсаңын

-

да    Қостанай  қаласының  әкімі Базыл Жақыпов  әр түрлі деңгей

-

дегі білім, спорт, шығармашылық байқауларының жеңімпаздарын, 

мектеп көшбасшылары атанған   

жүзге жуық оқушыны  қабылдап, 

құттықтады. 

– Ел келешегі білімді жастар

-

да  дегендей,  егемен  мемле-

кетіміздің тұғырын нық ұстайтын 

сіздерсіздер.  Өтіп  бара  жатқан 

2015  жылда    жеткен  жетістік

-

теріміз де баршылық. Күні кеше ғана Тәуелсіздігіміздің 24 жыл

-

дығын тойладық. Сіздер  тәуел-

сіз  мемлекетімізбен  қатар  өсіп 

келесіздер, сондықтан да тұғы

-

ры сіздер. Еңбектеріңізбен, білім-

деріңізбен    жетістіктер  биігіне 

шығып, Қазақстанның атын бар

-

ша жұртшылыққа  таныттыңыз­дар. Сіздерді мақтаныш тұтамыз, 

жеңіске деген сенімдеріңіз қатая 

түссін.  Барлықтарыңызға  жаңа 

табыс тілеймін, – деді қала әкімі 

Базыл Жақыпов. 

Содан кейін қала әкімі  «жүз

-

ден  жүйрік,  мыңнан  тұлпар» атанған  Қостанай қаласы мек

-

тептерінің он оқушысын  естелік «Үміт» мүсіншесімен, сыйлықтар

-

мен марапаттады. Сол он оқушы-

ның бірі – Аян Молдағалиев. Гим

-

настшы.  Бес  мәрте    Қазақстан біріншілігінің чемпионы.  Қоста

-

най  қаласындағы  С.Мәуленов атындағы гимназияның 8­сынып 

оқушысы.


–  Әрине,  осындай  марапат 

алғаныма қуанып отырмын. Білім 

берген ұстаздарыма, жаттықты

-

рушым Сергей Сергеевке рахмет, алғысым шексіз. Гимнастикамен  

төрт жасымнан бастап айналы

-

самын. Маған ұнайды.   Жақында ғана Шымкент қаласында өткен 

Қазақстан біріншілігінде бірінші 

орын алдым. Ресейде, Түркияда 

өткен халықаралық жарыстарға 

қатыстым.  Спорт  шеберлігіне 

кандидатпын. Арманым – олим

-

пиадаға қатысу, – деді  Аян.Ал,  қаламыздың  шығар

-

машылық ұжымдары  болса  өз-

дерінің өнерлерін Жаңа жылдық 

тарту ретінде білім жеңімпазда

-

рына  сыйлады.  Оқушылар, әр түрлі  ойын  ойнап,  сұрақтарға 

жауап берді.  Сиқыршы Т.Жола

-

манов сиқырлық өнерін көрсетті. Жиналғандар өнеріне риза бо

-

лып, қошеметтеп ду қол шапа-

лақтады. Әкімнің атынан  Жаңа 

жылдық шыршаға келген оқушы

-

лардың барлығы жаңа жылдық сый­сыяпаттарға ие болды,  бірге 

естелікке  суретке түсті. СУРЕТТЕ:    Жаңа  жылдық 

мерекеден көрініс.

Суретті  түсірген  Айбек  

ЖҮЗБАЙ.

ЖЫЛ АЙРЫҒЫНДА 

Жүзден жүйрік,  

      мыңнан тұлпар

Бүгінде осы бағдар-

ламаға қатысқан азамат-

тар мен азаматшалар ел 

игілігі үшін әр салада қызмет 

жасауда,  –  деді  облыс  әкімі 

 Архимед Мұхамбетов.

Салтанатты  іс-шара  қала-

дағы «Ақ шаңырақ» мейрамха-

насында болғанын атап өтейік. 

Оған облыстық басқармалардың 

басшылары мен ҮЕҰ-дың же-

текшілері және «Алтын кітап-

тың»  өткен  жылдардағы  лау-

реаттары қатысты. Сондай-ақ, 

республика  халқының  мақта-

нышына айналған боксшы Иван 

Дычко мен жергілікті «Тобыл» 

футбол командасының капитаны 

Нұрбол Жұмасқалиев та болды. 

«Қостанай аруы – 2015» байқау-

ының жеңімпазы Ксения Брума 

және жүлдегерлері Әлбина Әл-

кеева мен Мария Латы пова да 

жастар кешінен табылды. «Ал-

тын  кітаптың»  білім  саласы 

бойынша биылғы лауреаты — 

Мұрат Зайнуллин. Ол Арқалық 

қаласындағы  Б.Майлин  атын-

дағы №3 орта мектепте дирек-

тордың  ғылыми-әдістемелік 

мәселелер жөніндегі орынбаса-

ры болып жұмыс істейді. Еңбек 

жолын  2010  жылы  бастаған. 

Биыл Петропавлда өткен педа-

гогикалық олимпиадаға барып, 

жүлдегер  атанды.  Сонымен 

қатар,  респуб ликалық  деңгей-

дегі  жеңістері  де  бар.  Облыс 

жастары  «Алтын  кітабының» 

биылғы жылғы лау реаттарының 

қатарында Илья Кангаш (спорт 

саласы), Константин Чеботарь 

(мәдениет),  Евгений  Генрих 

(денсаулық  сақтау  саласы), 

Наталья Шпагина (тіл саясаты 

аталымы),  Анастасия  Черкас 

(журналистика), Никита Карцев 

(кәсіпкерлік), Қайрат Мұқатов 

(агроөнеркәсіп кешені), Елена 

Данилова  (жастар  көшбасшы-

сы  аталымы),  Ирина  Татиева 

(қоғамдық-саяси  белсенділік 

аталымында) бар. 

Әр саланың белсенді жаста-

рын жинаған іс-шараны облыс-

тық  жастар  саясаты  мәселе-

лері  жөніндегі  басқарманың 

қолдауымен  өңірдегі  балалар 

мен  жастар  ұйымдарының 

қауымдас тығы ұйымдастырды. 

Суретті  түсірген  Бағдат  

АХМЕТБЕКОВ.

Жастардың «Алтын кітабына» 

жаңа есімдер қосылды

1-бет. 


Билет бағасы көтерілмейді

Облыста. Қазақстанда  темір жолмен жолаушылар тасымал-

дау құны келер жылы бір тиынға да көтерілмейді. Қуанышты 

хабарымен «Қазақстан темір жолы» компаниясының басшысы 

Асқар Маминнің өзі бөлісіп отыр. Оның айтуынша, жаңа жыл-

дан бастап, темір жол желісі кеңейтілмек. Сондай-ақ техниканы 

жаңарту жоспарланыпты.Мемлекеттік стипендиямен 

марапатталды

Рудный. ҚР Тәуелсіздігі күні қарсаңында Қазақстан Респуб-

ликасы Білім және ғылым министрлігінің шешімімен ғылыми 

кадрларды даярлауда іргелі әрі қолданбалы зерттеу жұмыста-

рын жүргізуге белсенді қатысқаны үшін Рудный индустриалық 

институтының ректоры, техника ғылымдарының докторы, про-

фессор Найзабеков Әбдірахман Батырбекұлына мемлекеттік 

ғылыми стипендия тағайындалды. 

«Отбасым – киелі шаңырағым»

Қамысты. Өнерлі, өнегелі  отбасыларды анықтау және  

қолдау мақсатында, ауданда дәл осындай атаумен байқау  өтті. 

Әділ қазылар алқасы қатысушылардың белсенділігін, тапқыр-

лығын, ой жеткізу шеберлігін, тіл байлығы мен мәдениеті  және  

өнерін бағалады.  Байқау қорытындысына сай, қарабатырлық 

Қиысқандар әулеті 1-орынды иемденді. Жеңімпаздар бағалы 

сыйлықтармен және дипломдармен марапатталды.

Көшбасшылар алаңы

Таран. «Жас Ұлан»  балалар  ұжымының  «Көшбасшылар  

алаңы»  семинар-тренингі   өткізілді.  Іс-шараға  ауданның  20 

мектебінен  58 жасұлан  балалар  ұжымының әр мектептегі  көш-

басшылары  қатысты. Семинар-тренинг үш деңгейде жүргізілді. 

Арнайы шақырылған қонақтар ауданның  өзгеге үлгі  болар  

алдыңғы қатарлы  жастары өздері  жайлы балаларға  әңгімелеп  

берді, оқушылар  оларға  түрлі  сұрақтар қойды. 

Жиын  соңында  әрбір  қатысушыға    сертификат    тап-

сырылды.

Кітап әлеміндегі фестиваль

Меңдіқара. Балалар кітапханасында Қазақстан халқы Ас-

самблеясының 20 жылдығына орайластырылып, «Кітап достық 

көпірін құрады» атты ұлттық әдебиеттің кітапханалық фести-

валі өтті. Шараға қатысқан  балалар өздерінің дайындап келген 

кітап, білім жайындағы өлеңдерін оқыды. Іс-шара барысында 

балалар жүргізушілер тарапынан дайындалған викториналық 

сұрақтарға жауап беріп, ең үздік ойыншыларға естелік сый да 

табыс етілді. Әкім кубогын сарапқа салды 

Арқалық. «Жайдарман» КВН ойындарынан қала әкімінің 

кубогы сарапқа түсті.  Облыстық деңгейде өткен жарысқа рес-

публика көлемінде өнер көрсетіп жүрген әзілкеш топтар қатыс-

ты.  Думанды додаға көрермендер көптеп жиналып, сағаттар 

бойы тапжылмай тамашалады. Қорытындысында қатысқан он 

команданың ішінен бас жүлдені қостанайлық «Құрдастар» ко-

мандасы жеңіп алды. І-орынды да Қостанайдың «Сөзжетпес» 

еркін құрамасы қанжығасына байлады. Жүлдегерлер кубок, 

диплом және бағалы сыйлықтармен марапатталды.

Қыздар арасындағы шағын футбол 

Қостанай қ. А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ-де қыздар ара-

сында шағын футболдан жарыс өтті.  Тар алаңдағы теңбіл доп 

турнирі «Сұңқар» спорт клубында ұйымдастырылды. Ойын өте 

қызықты  және тартысты, жоғары деңгейде өткізілді. Жанкүйер-

лер өз командаларын қолдап, дем беріп отырды. Жарыс қо-

рытындысы бойынша, қыздар арасындағы шағын футболдан 

бірінші орынды ветеринария және мал шаруашылығы факуль-

теті командасы жеңіп алды.

3

25 желтоқсан  2015 жыл

Облыстың бизнес өкілдері салықты заң-

сыз төлету, өсімпұл, негізсіз айыппұлдар 

салу, жалған кәсіпкерлікке қатысты проб­

лемалармен сан рет соқтығысқан.  Өткен қараша 

айында ғана ҚҚС (қосымша құн салығы) бойынша 

уақытылы есепке тұрмаған кәсіпкерге 4 млн. тең-

ге айыппұл салынды. Бұл біздің араласуымыздан 

 кейін ғана  Жоғарғы сотта қаралып, шешім өзгертіл-

ді, – деп атап өтті Мұрат Әбенов.

Үстіміздегі жылы жүк тасымалдаушы кәсіпорын-

дарға да бірнеше  млн.теңгелік айыппұл салынып, 

әбден тауы шағылған кәсіпкерлер ең бірінші Па-

латаға шағымданды. Кейін анықталғандай, авто-

маттандырылған  бақылау  жүйесінде    көліктерді 

өлшейтін таразы жүкті асырып көрсеткен.  Сот са-

лынған айыппұлды заңсыз деп тауып, бүкіл еліміз-

дегі бақылау жүйесін кемшіліктерді  жойғанша жап­

қызып тастады.

«Жазды күні транспорт инспекциясының қыз-

меткерлері ресейлік «Агрофирма Адель» компания­

сына тиесілі астық тиелген екі жүк көлігін заңсыз 

тоқтатып, айып тұрағына қойған. Жағдайды жіті 

тексерген Палата өкілдері жүкті иелеріне қайтару 

жөнінде ресми хат жолдады. Өйткені, астық қа-

зақстандық фирмаға сатылуға тиіс, егер кешіктіріл-

се, өнім сапасын жоғалтуы әбден мүмкін. Алайда, 

аталған талапқа транспорт инспекциясы назар ау-

дармаған, соның салдарынан астық жарамсыз боп 

қалды. Бұл үшін инспекцияның лауазымды тұлға-

лары түгел жауапқа тартылды, – дейді облыстық 

Палата директоры.

Мемлекеттік сатып алулар бойынша, көпшілік 

жағдайда, нашар қызмет көрсететін кәсіпкерлер деп 

тану фактісіне  қатысты шағымдар 2014 жылға қа-

рағанда екі есеге көп түсіпті. Сондай­ақ, жер телім-

дерін бөлу, жалға беру мерзімін шектеу немесе 

жерді мемлекет меншігіне қайтару мәселелерінде 

де заңды белден басушылық басым.

Палата бизнес­ортаны қалыптастыруда және 

әкімшілік кедергілерді жоюда негізгі рөл атқара біл-

ді. Ағымдағы жылы сарапшылар осындай 69 істі 

анықтап, соның 42­сі дер кезінде қалпына келтіріл-

ді. Жалпы, эксперттік қызметтің аясында 3000­нан 

астам орта деңгейлі нормативтік­құқықтық актілер 

қаралған. Өңірлік ҮЕҰ жобаларының 117­іне тұжы-

рым табысталып, оның 12­сіне нақты ескертулер 

жасалыпты.

– Мәселен, Қостанай қалалық әкімдігінің «Ком-

муналдық қалдықтардың пайда болуы мен жиналып 

қалу нормасын бекіту туралы» жобасына негізсіз 

қорытынды берілген. Бұл кәсіпкерлерге тарифті кө-

теруге мүмкіндік бермейді. Ал жобада қалдықтарды 

көму 2014 жылға қарағанда екі есе көп мөлшерде 

қарастырылған. Мұндай жағдай ірі өндірістік қа-

лалардағыдан жоғары көрсеткіш, – дейді Мұрат 

Әбенов.

Үстіміздегі жылы қатты тұрмыстық қалдықтарды жою мәселесінде кәсіпкерлер мен Таран,Қарабалық 

аудандары әкімдіктерінің арасында түсінбеушілік-

тер туындады.

Бұл екі жағдайда да жеке кәсіпкерлердің заң-

ды  құқығын  қасақана  бұза  тұрып,  калдықтарды 

шығаруға  тек  мемлекеттік  коммуналдық  кәсіп­

орындармен келісім­шарт жасалған. Сотта Палата 

сарапшылары бәсекелестікті қорғау жөніндегі де-

партаментпен бірлесіп Таран ауданындағы жағдай-

ды толық дәлелдеп берді, ал Қарабалық ауданына 

кемшіліктерді жою ескертілді.

Мұрат Әбеновтың айтуынша, процесте кәсіпкер-

лік қоғамдастықтарының пікірлерін ескеруде Палата 

өкілдері 33 консультативтік­кеңестік органдардың 

құрамына енген. Мұндағы ең басты мақсат – кәсіп-

керліктің кем дегенде 50%­ын аталған органға қа-

тысуды қамтамасыз ету.

Мақсат – кәсіпкерлік 

көкжиегін кеңейту

1-бет. 


Жеке қабылдауға алдын ала  жазылу 

№105 кабинетте жүргізіледі.

Байланыс телефондары: 575-084, 575-057

Облыс әкімі аппаратының орналасқан жері:  Қостанай қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 66

«Костанай облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, Қостанай облысы әкімі аппараты қызмет-

керлерінің Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Ар­намыс кодексі нормаларын, Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңнамасын бұзу 

фактілері туралы 575­062 сенім телефонына хабарлауға болатындығын еске салады. 

2016 жылдың 1-тоқсанына арналған Қостанай облысы әкімінің 

аппаратында жеке тұлғаларды  және заңды тұлғалардың өкiлдерiн 

қабылдау КЕСТЕСІ

Азаматтарды 

қабылдауды жүргізетін 

тұлғаның аты-жөні

Лауазымы

Азаматтарды қабылдау 

күні мен уақыты

 Байланыс 

телефондары

С.А. Карплюк

Әкімнің орынбасары

2016 жылғы 

 8 қаңтар 

сағат 9­дан 12­ге дейін

575­084 

575­057


М.Қ. Жүндібаев

Әкімнің орынбасары

2016 жылғы 

15 қаңтар 

сағат 9­дан 12­ге дейін 

575­084 

575­057


А.Б. Мұхамбетов

Әкім


2016  жылғы 

22 қаңтар

сағат 9­дан 12­ге дейін

575­084 

575­057


Ғ.Т. Нұрмұхамбетов

Әкімнің бірінші 

орынбасары

2016  жылғы Каталог: wp-content -> pdf -> 2015
2015 -> №47 (18256) 29 сєуір 2015 ж сєрсенбі Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2015 -> №117 (18326) 14 ќазан 2015 ж сєрсенбі
2015 -> Ќалалыќ балалар шыѓармашылыѓы ‰йіне жиналѓан м‰мкіндігі шектеулі жандардыњ санында шек болмады. Бєрі де кезінде
2015 -> 5 маусым 2015 ж жұма
2015 -> 26 маусым 2015 ж жұма
2015 -> №96 (18305) 28 тамыз 2015 ж ж±ма конституцияѓА – 20 жыл
2015 -> Сәлім меңдібай құрметті оқырман! Сіздің қолыңыз­ дағы Қостанай облыстық «Қостанай таңы»
2015 -> Қар жамылып ана құм, мына құм да, Іші толған сайлардың, жырының да
2015 -> 8 қыркүйек 2015 ж сейсенбі


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет