5 маусым 2015 ж жұма


СУРЕТТЕ: ескерткіш алдындажүктеу 10.48 Mb.
Pdf просмотр
бет3/8
Дата26.02.2017
өлшемі10.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

СУРЕТТЕ: ескерткіш алдында.

Ері елі үшін – елі ері үшін!Ќазір сеніњ μскеніњді де,

μшкеніњді де кμре алмайтын іші

тарлар кμбейіп кетті ѓой. Апыр-

ай, тіпті "бірдење" ішкеніњді де

кμре алмайтындар аз емес.

"Ойбу, єлгі Ќисыќ ішіп алып,

‰йтіп ќойыпты, б‰йтіп ќойып-

ты, сμйтіп ќойыпты" деп пыш-

пыштайтындарын ќайтерсіњ.

Солар меніњ не ‰шін ішетінімді

біле ме екен? Білмейді ѓой,

білмейді.

Мен ішсем анау депутаттар

сияќты елдіњ, жердіњ, халыќ-

тыњ ќамын ойлаѓандыќтан

ішемін. Немене, мені тектен-

текке ішетін жынды дейсіњдер

ме? ¤зім аќы алмасам да, сол

депутаттардыњ айлыќтары кμп

болса екен, ќарындары тоќ бол-

са екен деп ішем. Олардыњ елім,

жерім, халќым, тілім деп "бота-

дай боздап, ењірегендерін

кμргенде" ќалай ішпейсіњ,

ќалай шыдап т±руѓа болады?

Мен ішсем елімізде акаде-

миктердіњ ќ±ртша ќ±жынап,

кμбейіп жатќандыѓына ж‰регім

жарылардай ќуанѓандыќтан

ішемін. Кім білсін, к‰ні ертењ

институттыњ есігін к‰зетіп

отырѓан мына меніњ де ќ±рметті

профессор немесе ќ±рметті ака-

демик болып шыѓа келуім

єбден м‰мкін ѓой. Тіпті

еліміздіњ мањдайына сыймай,

Ресей, Ќытай, Америка сияќты

±лы державалардыњ  ќ±рметті

академигі болып шыѓа келсем

тањданбањыздар. Ќазіргі заман-

да ештењеге де тањдануѓа бол-

майтын болды ѓой. Єй, сол бір

к‰нге жетсем ѓой, "Жасасын,

академиктер!" деп есімнен тан-

ѓанша бір ішермін-ау.

Мен ішсем, б‰гінгі "бейша-

ра" жазушылардыњ тірлігіне

к‰йінгендіктен ішемін. Кењес

заманында "ќ±тырып еді" олар.

Б‰гін дымдары μшті. Баѓымыз

ба, сорымыз ба кім білсін, ќазір

жазушы дегендеріњ де ќаптап

кетті ѓой. Ж±рт олардан ќаша-

тын болды. Єсіресе, байлар.

Ќашпай ќайтсін, бірдење μткізіп

ќойѓандай анасы да кітабымды

шыѓарып бер, мынасы да кіта-

бымды шыѓарып бер деп ќыр

соњынан ќалмай ж‰рсе. ¦ят-ай,

тіпті кейбіреулері жыламсырап

отырып алады-ау. Енді осындай

"бейшара" жазушыларды

кμргенде ќалай ішпейсіњ?

Ќалай шыдап т±руѓа бола-

ды?

Мен интернационалистќазаќтар ‰шін рюмкамныњ

т‰бінде т‰к ќалдырмай

ішемін. Єсіресе, Батыржан

Н±ѓыман±лыныњ Борис

Николаевич, Сєуле Ќ±лжан-

ќызыныњ Светлана Христофо-

ровна болып, тіпті μзініњ ѓана

емес, "байѓ±с" єкесініњ де атта-

рын  да  христиан  есімдеріне

айырбастап жібергендерін

білгенде, ќазаќ ќыздарыныњ

кєріске, ќытайѓа, неміске,

негрге махаббат болып, к‰йеуге

шыѓып жатќандарын естігенде,

ойхой, "ќуанѓаннан" к‰ні-т‰ні

ішемін.  ¤йткені,  біз интерна-

ционалист халыќпыз ѓой. Біз

ешкімді де жатсынбаймыз,

ешкімді де жатырќамаймыз. Ал

енді осы тосты интернациона-

лист ќазаќтар ‰шін алып ќояй-

ын. Сіздер де алып ќойыњыздар.

Жасасын, интернационалист

ќазаќтар!

Мен ішсем, анау Жириновс-

кийлер тектен-текке оттамасын,

"Естімеген елде кμп, есек мінген сартта

кμп" дегендей, немесе "Кμп екен кμргенім-

нен кμрмегенім, жаќсы екен бєрінен де

μлмегенім" дегендей, б±л μмірде біздіњ ес-

тімегеніміз де, кμрмегеніміз де кμп ќой.

Мєселен, сіз о д‰ниелік дєм татып кμрдіњіз

бе? " Астапыралла, не дейт, алжыѓан

адамныњ сμзі ѓой б±л. Как будто о д‰ниеге

барып келгендей, сол жаќтыњ дємін алып

келгендей ќалай сμйлейді μзі" дерсіз. Ол-

лахи-биллахи, аќыл-есім д±рыс. Сенбе-

сењіз кμрсетейін, дєрігерден алѓан аныќ-

тамам да бар.

Сонымен сіз о д‰ниелік  дєм татќыњыз келсе, Ќостанайдыњ авто-

вокзалыныњ аржаѓындаѓы атын "жењгелері" "еркелетіп" Астыќжан деп

ќойѓан аумаѓы атшаптырым супермаркетке "ж‰гіріњіз". Сондаѓы кємпит

бμліміне кіріњіз. Онда т‰рлі кємпиттер салынѓан бірнеше ‰лкен аѓаш

жєшіктер т±р. Ќызмет кμрсетіп ж‰рген "жењгелеріњніњ" біріне "О д‰ние-

лік кємпит жегім келеді" десењіз болды, ол сізді "О д‰ниелік шоколад

ѓажайыптары" деген жазуы бар "сиќырлы" жєшікке алып келеді.

Ќорыќпањыз, шошымањыз, дорбалап сатып ала беріњіз. Сμйтіп сіз б±

д‰ниеде ж‰ріп-аќ, о д‰ниеніњ дємін татќан, екі д‰ниеніњ ќызыѓын кμріп

ж‰рген т±њѓыш адам болып шыѓа келесіз. Атаѓыњыз жер жаратын бо-

лады. Б±л ‰шін, єрине, "Астыќжанѓа" алѓыс айтуды ±мытпассыз.Д. Є.

С 

С С 

С 

С УРЕТШІ ЄЗІЛІ

УРЕТШІ ЄЗІЛІ

УРЕТШІ ЄЗІЛІ

УРЕТШІ ЄЗІЛІ

УРЕТШІ ЄЗІЛІ

Суретті салѓан Баѓдат 

Суретті салѓан Баѓдат 

Суретті салѓан Баѓдат 

Суретті салѓан Баѓдат 

Суретті салѓан Баѓдат САРДАРБЕКОВ.

САРДАРБЕКОВ.

САРДАРБЕКОВ.

САРДАРБЕКОВ.

САРДАРБЕКОВ.

Арќалыќ ќаласы.

Арќалыќ ќаласы.

Арќалыќ ќаласы.

Арќалыќ ќаласы.

Арќалыќ ќаласы.

6

5 маусым 2015 жыл

– Масќара болдым, зєрем зєр

т‰біне кетіп отыр.

– Не болды соншалыќты?

– Айтары жоќ, ќ±рыдым, біттім.

– Ау,  енді ќалтырай бермей

айтсањшы не болѓанын.

– Анау арыз-шаѓым жазумен

атаѓы жер жарѓан "ќызылкμз" мені

сотќа беріпті.

– Астапыралла, не дейт! Неме-

не, "бірдење" жеп ќойып па едіњ?

– Немді жеуші едім, жейтін не

бар мен байѓ±ста. ¤ткенде бір

‰лкен тойѓа мен асаба болдым

ѓой. Сорымныњ т‰рткені ме ќай-

дам, сонда єлгі ќызылкμзге 9-шы

кезекте сμз берудіњ орнына ша-

тысып, 10-шы кезекте беріп ќой-

ыппын.

– Иє, содан...– Содан не болсын, маѓан сμзді

μз  кезегімде  бермеді деп мені

сотќа беріп отыр.

– Бар болѓаны сол ма, сол ‰шін

сотќа беріп пе?

– Сμзініњ  т‰рін  ќара, бар бол-

ѓаны сол ма? – дейді. Немене б±л

аз ба? Тойда сμз сμйлеу, єсіресе

байлардыњ аяѓын жерге тигізбей

аспандатып сμйлеу, кісінетіп

сμйлеу, ш±быртып сμйлеу,

ќ±былтып сμйлеу, есілтіп сμйлеу,

есіртіп сμйлеу, кμсілтіп сμйлеу

б‰гінгі  к‰нніњ  ењ  мањызды, ењ

басты мєселесіне  айналѓаны

ќашан. Тойда кім кімнен б±рын

сμйлейді, кім кімнен кейін

сμйлейді, кім ќалай сμйлейді,

міне, м±ныњ бєрі – ‰лкен саясат.

Тіліњнен "ќаймаќ" аѓызып, бал та-

мызып сμйлесењ  байекењніњ са-

ѓан жылќы атай салуы ѓажап

емес. Ќазір мырзалар кμбейіп

жатыр ѓой. ¤ткенде бір тойда бір

аќынныњ бай досына арнап:

Ќ±тты болсын б‰гін толѓан

70-іњ,

70-іњніњ кμрме ешќандайтепкісін.

70-іњде к‰ндіз ѓана желігіп,

Кемпіріњніњ ќасында отыр

кешкісін,

Ќуып кетпе біреулердіњ

"ешкісін"

–  деп, єзілге сайып, маќтап, ма-

даќтап, бір жылќыѓа ие болѓанын

μз кμзімізбен кμрдік. Єнеки, кμрдіњ

бе, ќызыл тілдіњ ќ±діретін, сμздіњ

ќ±діретін. Сμз ќ±діретті болмаса,

кезегінде бермегенім ‰шін мені

сотќа бере ме? Ќ±рыдым енді,

біттім.


– Ќойшы, т‰ймедейді т‰йедей

ѓып.


– Т‰ймедей дейсіњ, є. Б±л сеніњ

аќымаќтыѓыњ, надандыѓыњ.

– Сонда ќалай,сμзді кешіктіріп

бергенніњ "статьясы" бар ма

екен?

– Бар екен ѓой. Ќызылкμз оныда тауып алыпты. Ол таяуда ѓана

телефоныма СМС жіберіпті.

"Ќисыќ, біттіњ. Енді кμз жасыњды

кμлдетсењ де, сотќа берген ары-

зымды ќайтып алмаймын. Сен

ар-ожданды ќорлау статьясымен

сотталасыњ. Меніњ баќталасыма

менен б±рын сμз беріп, мені

єбден ќорладыњ, жер ќылдыњ, ит

ќылдыњ, абыройымды айрандай

тμктіњ. Б±л барып т±рѓан с±мдыќ.

Баќталасымнан кейін мен ќа-

ќалып-шашалып, т‰шкіріп-пыс-

ќырып, ыњыранып-іњіреніп сμй-

лей алмай ќалдым. Сμйтіп, мас-

ќара болдым. Сен жμлік м±ны

єдейі істедіњ. Енді мен аѓайын-

туыстардыњ, ел-ж±рттыњ бетіне

ќалай ќараймын, ќалай жер ба-

сып ж‰ремін? Б±дан μткен

ќорлыќ бар ма, б±дан μткен

с±мдыќ бар ма? Енді сеніњ кμзіњді

т‰рмеде аѓартамын, сені т‰рме-

ге тыќпай жаным жай таппайды.

Сол жаќта асаба болып, "жара-

пазаныњды" айтып ж‰рерсіњ".

– Єнеки, ќызылкμз осылай деп

жазыпты. Енді ќайттім? Масќара

болдым, зєрем зєр т‰біне кетіп

ж‰р. Кетпей ќайтеді,сотталатын

болсам. Ерінбесењіздер, меніњ

сотыма келіњіздер, аѓайын. Ара

т‰сіњіздер.

Дамир ЄБІШ.

Мен не ‰шін ішемін?

Мен не ‰шін ішемін?

Мен не ‰шін ішемін?

Мен не ‰шін ішемін?

Мен не ‰шін ішемін?

"Ќызылкμз" мені

сотќа беріпті

О д‰ниелік

О д‰ниелік

О д‰ниелік

О д‰ниелік

О д‰ниелік

шоколад

шоколад


шоколад

шоколад


шоколад

жейсіз бе?

жейсіз бе?

жейсіз бе?

жейсіз бе?

жейсіз бе?

халыќтарды бір-біріне шаптама-

сын, жемќор соттар жазыќсыз

жанды соттамасын, єділдіктен

аттамасын, К‰нді айналып

ж‰рген Жеріміз тоќтамасын,

анау Ќиќым бастыѓын μтірік

маќтамасын жєне μтірік датта-

масын, ±рлыќ-ќарлыќ тыйыл-

сын, жемќорлардыњ желкесі

ќиылсын, еліміздіњ ырысы ас-

паннан н±р боп ќ±йылсын, шала

ќазаќтарѓа "таза" ќазаќ болу

б±йырсын  деп ішемін. Б±лар

‰шін ќалай ішпейсіњ?

Ойхой, мен ішетін мєселелер

кμп ќой. Бір мєселеге с‰йінген-

діктен, енді бір мєселеге

к‰йінгендіктен ішемін, іше бе-

рем. Оњай емес єрине. Денсау-

лыќты да б±зып болдым. Біраќ

халыќ ‰шін жан пида. Ќой ‰стіне

бозторѓай ж±мыртќалайтын за-

манѓа жеткенше іше берем.

Біраќ осыны ішітарлар

білмейді ѓой, білмейді, сосын

пыш-пыштап   к‰ндейді.   ¤зде-

рінше мені маск‰нем дейді.

Кμрер ем елдегі жаѓдайѓа мен

сияќты с‰йінсе, мен сияќты

к‰йінсе ішпегендерін. Немене,

мені тектен-текке ішетін жын-

ды  дейсіњдер  ме,  жоќ єлде ал-

ќаш дейсіњдер ме? Тоќтатыњдар

ондай  μсекті.  Мен  ішсем   хал-

ќым ‰шін ішемін.

Дамир ЄБІШ.


5 маусым 2015 жыл

7

"Федоров ауданы єкiмiнiњ аппараты" мемле-кеттік мекемесініњ бірыњѓай конкурстыќ комис-

сиясы "Федоров ауданы єкімініњ аппараты" мем-

лекеттік мекемесініњ зањ бμлімініњ бас маманы

(Е-4 санаты) бос єкімшілік мемлекеттік лауазы-

мына  орналасуѓа  конкурс  жариялайды. Лауа-

зымдыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан  жылдары-

на   байланысты – 59579 тењгеден 80720 тењгеге

дейiн. Ќ±жаттарды ќабылдау  мына  мекенжай

бойынша  (Ќостанай  облысы, Федоров  ауданы,

111900,  Федоров ауылы,  Калинин к.  53,  теле-

фондар  8 7144221045,  8 7144222528 (факс),  элек-

трондыќ   мекенжай: akimatfed@mail.ru,

fedorovka@kostanay.gov.kz).

Ќызметтiк мiндеттерi: Аудан єкімініњ аппара-

тында, єкімдіктіњ ќызметінде зањдылыќтыњ саќта-

луын  ќамтамасыз етеді. Ќ±ќыќтыќ мєселелерін

ќарауда сотта єкімдіктіњ, єкімніњ жєне аудан єкімі

аппаратыныњ, сондай-аќ басќа органдардыњ

м‰ддесін белгіленген тєртіпте білдіреді. Єкімдік

ќаулысыныњ, аудан єкімі μкімдерініњ, шешімдерініњ

жобаларын, аппарат басшысыныњ б±йрыќтарын

єзірлеу  жєне ресімдеуді ќамтамасыз етеді. ‡йлес-

тіру ж±мысын жєне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы

к‰рес, ќ±ќыќ б±зушылыќтыњ алдын алу,  ќ±ќыќтыќ

т‰сіндіру ж±мысы, азаматтардыњ ќ±ќыќтыќ мєде-

ниет дењгейін б±дан єрі арттыру, ќ±ќыќтыќ оќыту

жєне тєрбиелеу  жμніндегі аймаќтыќ баѓдарлама-

ларды орындау жμнінде ауданныњ мемлекеттік ме-

кемелер басшыларыныњ μзара іс-єрекетін ж‰зеге

асырады, сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес,

ќ±ќыќ  б±зушылыќ профилактикасы жμніндегі ве-

домствоаралыќ комиссия отырысын єзірлеу ж±мы-

сын ќамтамасыз етеді. Ќ±ќыќ б±зушылыќ профи-

лактикасы жμніндегі ведомство-аралыќ комиссия-

сыныњ, ќоѓамдыќ тєртіпті ќамтамасыз етуге ќаты-

сатын азаматтарды ќолдау жμніндегі аудандыќ ко-

миссиясыныњ, нашаќорлыќќа жєне есірткі бизнесі-

не ќарсы к‰рес жμніндегі штабтыњ отырыстарын

дайындау жєне μткізу ж±мысын ќамтамасыз етеді.

Ќолданыстаѓы зањнамаларын насихаттау, ќ±ќыќтыќ

жалпы оќыту ж±мысын ±йымдастыру жμніндегі іс-

шараларды єзірлеуді ж‰зеге асырады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын та-

лаптар: Жоѓары зањгерлік. Мемлекеттік ќызмет μтілі

бір жылдан кем емес немесе осы санаттаѓы наќты

лауазымныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес са-

лаларда екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар бол-

ѓан жаѓдайда ортадан кейінгі зањгерлік білімі барла-

рѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясын,

"Мемлекеттік ќызмет  туралы", "Сыбайлас жемќор-

лыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан Республи-

касындаѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-

μзі басќару туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалар-

дыњ μтiнiш-терiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік

кμрсетілетін ќызметтер туралы" зањдарын,  осы са-

наттаѓы наќты лауазымныњ мамандануына сєйкес

салалардаѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан

Республикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,

"Ќазаќстан – 2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мем-

лекеттіњ жања саяси баѓыты стратегиясын білуі. Осы

санаттаѓы лауазымдар бойынша функционалдыќ

міндеттерді орындау ‰шін ќажетті басќа да міндетті

білімдер.

Конкурс "Мемлекеттiк єкiмшiлiк лауазымдарына

орналасуѓа конкурс  μткiзу жєне конкурс комиссия-

сын ќалыптастыру ќаѓидаларын бекіту туралы"

Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері

агенттігі тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыздаѓы

№ 06-7/32 б±йрыѓымен бекітілген, Бос єкімшілік

мемлекеттік  лауазымына орналасуѓа конкурс μткiзу

ќаѓидасы (б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде

ж‰ргізіледі.Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2- ќосымшаѓа сєйкес ны-

сандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидаларѓа

3- ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтырылѓан сауал-

нама;


3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды кує-

ландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ нотари-

алды куєландырылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау

министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907

б±йрыѓымен  бекітілген  (Ќазаќстан  Республика-

сыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде

2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697 болып тіркел-

ген) нысандаѓы денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ жеке

куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті мєннен

тμмен емес нєтижемен тестілеуден μткені туралы

ќолданыстаѓы сертификат (немесе нотариалды

куєландырылѓан кμшірмесі).

 Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі туралы хабар-

ландыру соњѓы жарияланѓан сєттен бастап 10

ж±мыс к‰н ішінде "Федоров ауданы єкімініњ аппа-

раты" мемлекеттік мекемесіне мына мекенжайѓа

±сыну ќажет:  Ќостанай облысы, Федоров ауданы,

111900, Федоров ауылы, Калинин к. 53,  ±сыну ќажет.

Аныќтама телефоны 8 (71442)  22528,  электрон-

дыќ   пошта - fedorovka@kostanay.kz.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте немесе пошта

арќылы ќ±жаттарды ќабылдау мерзіміне берген

ќ±жаттары (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсетіле оты-

рып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа салынѓан) конкурстыќ

комиссияныњ ќарауына ќабылданады. Конкурсќа

ќатысу ‰шін  ќ±жаттарды  электрондыќ    пошта

арќылы берген азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-

сын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні

б±рын кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жеберілген кандидаттар єњгімеле-

су жіберу туралы хабарлар ету к‰нінен бастап 5

ж±мыс к‰н ішінде "Федоров ауданы єкімініњ аппа-

раты" мемлекеттік мекемеде μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ ашыќтылыѓы

мен объективтiлiгiн ќамтамасыз ету ‰шiн оныњ оты-

рысына байќаушыларды ќатыстыруѓа жол берiледi.

Конкурс комиссиясыныњ  отырысына байќаушы-

лар ретiнде Ќазаќстан Республикасы Парламентiнiњ

жєне барлыќ дењгейдегi мєслихат депутаттарыныњ,

Ќазаќстан Республикасы зањнамасында

белгiленген тєртiпте аккредиттелген б±ќаралыќ аќпа-

рат ќ±ралдарыныњ, басќа да мемлекеттiк органдар-

дыњ, ќоѓамдыќ бiрлестiктердiњ (‰кiметтiк емес ±йым-

дардыњ), коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне саяси

партиялардыњ μкiлдерi, уєкiлеттi органныњ

ќызметкерлерi ќатыса алады.

Байќаушы ретiнде конкурс комиссиясыныњ оты-

рысына  ќатысу  ‰шiн т±лѓалар єњгiмелесу баста-

луына 1 ж±мыс к‰нi ќалѓанѓа дейiн кешiктiрмей "Фе-

доров ауданы єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-

кемесініњ кадр ж±мысы бμлімінде тiркеледi. Тiркелу

‰шiн т±лѓалар "Федоров ауданы єкімініњ аппараты"

мемлекеттік мекемесініњ кадр ж±мысы бμліміне

жеке басын куєландыратын ќ±жаттыњ кμшiрмесiн,

±йымдарѓа тиесiлiлiгiн растайтын ќ±жаттардыњ

т‰пн±сќасын немесе кμшiрмелерiн ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу жμніндегі шыѓыс-

тарын (єњгімелесу μтетін орынѓа жєне кері жол ж‰рісі,

т±рѓын ‰йлік орын-жайын жалдау, т±ру, байланыс-

тыњ  барлыќ т‰рлерін пайдалану) μз ќаражаты есе-

бінен ж‰ргізеді.

"Жітіќара  ауданы  єкімдігініњ   дене

тєрбиесі жєне спорт бμлімі" мемлекеттік ме-

кемесі (110700, Жітіќара ќаласы, 6 шаѓын

аудан 65 ‰й, ањыќтама ‰шін телефондары

8(71435) 4-91-77, 8(71435) 4-92-22, электрон-

дыќ мекенжайы akimat.zhitikara@mail.ru.)

"Б" корпусыныњ бос єкімшілік мемлекеттік

лауазымдарына орналасуѓа конкурс жария-

лайды:

 Басшысы, санаты  E-R-1.

Лауазымдыќ жалаќысы ењбек μтіліне

байланысты: 109 548 тењгеден  147 986 тењге-

ге дейін.Функционалдыќ міндеттері: Бμлім ќыз-

метін ±йымдастыру жєне басќару. Міндетте-

мелер жєне тμлемдер бойынша мекеменіњ ќар-

жыландыру жоспарын, ќызметкерлер саны мен

ењбек тμлемдерініњ белгіленген ќорлары шегін-

де мекеменіњ ќ±рылымын бекіту. Бμлім ж±мы-

сыныњ перспективалыќ жєне аѓымдаѓы жос-

парын бекіту. Зањнамамен белгіленген тєртіпте

бμлім ќызметкерлерін лауазымѓа таѓайындау

жєне лауазымнан босату.  Бμлім ќызметші-

лерініњ лауазымдыќ н±сќаулыќтарын бекіту.

Зањнамамен белгіленген тєртіпте ќызметкер-

лерді ынталандыру жєне тєртіптік жаза салуды

ж‰зеге асыру. ¤з ќ±зыреттілігі шегінде б±йрыќ

шыѓару, н±сќаулар беру, ќызметтік ќ±жаттар-

ѓа ќол ќою. Мемлекеттік органдарда, μзге де

±йымдарда мекемені ±сыну. Дене тєрбиесі

жєне спорт саласындаѓы мемлекеттік саясат-

тыњ ж‰зеге асырылуы бойынша бμлімніњ ж±мы-

сын ±йымдастыру. Селолыќ аумаќтардыњ да-

муы, нашаќорлыќќа жєне есірткі бизнесіне

ќарсы к‰рес, м‰гедектерді оњалту, дене тєрбие-

сі жєне спорт ±йымдарыныњ материалдыќ-тех-

никалыќ базасын ныѓайту жєне дамыту бой-

ынша баѓдарламаларды ж‰зеге асыру. Жоѓа-

рыда т±рѓан органдардыњ, аудан єкімі жєне

оныњ орынбасарларыныњ ќ±жаттарыныњ орын-

далуына баќылауды ±йымдастыру. Кестеге

сєйкес азаматтардыњ жєне зањды т±лѓалар

μкілдерініњ жеке ќабылдауын ж‰ргізу, жеке жєне

зањды т±лѓалардыњ μтініштерін зањнамамен

белгіленген мерзімдерде ќарау, олар бойынша

ќажетті шаралар ќабылдау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын

талаптар: Жоѓары білім: білім (дене тєрбиесі

жєне спорт немесе туризм) немесе ќ±ќыќ не-

месе экономика жєне бизнес мамандыќтары

бойынша.


Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптардыњ біріне

сєйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі ‰ш жылдан кем

емес;


2) жоѓары немесе жоѓары оќу орындарынан

кейінгі білім баѓдарламалары бойынша Ќазаќ-

стан Республикасыныњ Президенті жанындаѓы

білім беру ±йымдарында мемлекеттік тапсы-

рыс негізінде немесе шетелдіњ жоѓары оќу

орындарында шетелде кадрлар даярлау

жμніндегі республикалыќ комиссия бекітетін

басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтаѓан

жаѓдайда мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан

кем емес;

3) ѓылыми дєрежесініњ болуы;

4) мемлекеттік органдарда басшылыќ не-

месе μзге лауазымдарда ж±мыс μтілі бір жыл-

дан кем емес;

5) осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функ-

ционалдыќ баѓыттарына сєйкес салаларда

ж±мыс μтілі тμрт жылдан кем емес, оныњ ішінде

басшылыќ лауазымдарда бір жылдан кем

емес.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-сын, "Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті

туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ Консти-

туциялыќ зањын "Мемлекеттік ќызмет туралы",

"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",

"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањ-

ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi тура-

лы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер ту-

ралы", "Ќазаќстан Республикасындаѓы

жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі

басќару туралы", Ќазаќстан Республикасыныњ

зањдарын, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ

мамандануына сєйкес салалардаѓы ќатынас-

тарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ

нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –

2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ

жања саяси баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша функ-

ционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті

басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ мем-

лекеттік ќызмет істері агенттігі Тμраѓасыныњ

2013 жылѓы 19 наурыздаѓы №06-7/32 б±йры-

ѓымен бекітілген Бос  єкімшілік мемлекеттік

лауазымына орналасуѓа конкурс μткізу жєне

конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидала-

ры (б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттар:

1) Осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес

нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен Ќаѓидаларѓа 3-

ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтырылѓан сау-

алнама;


3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды

куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ но-

тариалды куєландырылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќ-

тау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы

№ 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан Рес-

публикасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ

тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697

болып тіркелген) нысандаѓы денсаулыѓы ту-

ралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ

жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті

мєннен тμмен емес нєтижемен тестілеуден

μткені туралы ќолданыстаѓы сертификат (не-

месе нотариалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі туралы

хабарландыру соњѓы жарияланѓан сєттен бас-

тап 10 ж±мыс к‰н ішінде Ќостанай облысы,

Жітіќара ќаласы, 6 шаѓын ауданы,  65 ‰й,  24

кабинет мекенжайы бойынша тапсырылуы

ќажет.

Аныќтама телефоны 2-55-21; факс 2-55-21,электрондыќ пошта - akimat.zhitikara@mail.ru.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртiпте немесе

пошта арќылы ќ±жаттарды ќабылдау

мерзiмiнде берген ќ±жаттары ќоса берілген

ќ±жаттары кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін

м±ќабаѓа конкурстыќ комиссияныњ ќарауына

ќабылданады. Конкурсќа ќатысу ‰шiн ќ±жат-

тарды электрондыќ пошта арќылы берген аза-

маттар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгiмелесу

басталѓанѓа дейiн бiр ж±мыс к‰ні б±рын

кешiктiрмей ±сынады.

Єњгімелесуге  жіберілген  кандидаттар, оны

кандидаттарды єњгімелесуге жіберу туралы

хабардар ету к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰ніКаталог: wp-content -> pdf -> 2015
2015 -> №47 (18256) 29 сєуір 2015 ж сєрсенбі Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2015 -> №117 (18326) 14 ќазан 2015 ж сєрсенбі
2015 -> Ќалалыќ балалар шыѓармашылыѓы ‰йіне жиналѓан м‰мкіндігі шектеулі жандардыњ санында шек болмады. Бєрі де кезінде
2015 -> 26 маусым 2015 ж жұма
2015 -> №96 (18305) 28 тамыз 2015 ж ж±ма конституцияѓА – 20 жыл
2015 -> Сәлім меңдібай құрметті оқырман! Сіздің қолыңыз­ дағы Қостанай облыстық «Қостанай таңы»
2015 -> Қар жамылып ана құм, мына құм да, Іші толған сайлардың, жырының да
2015 -> №149 (18358) 25 желтоќсан 2015 ж ж±ма
2015 -> 8 қыркүйек 2015 ж сейсенбі


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет