5 маусым 2015 ж жұма


"¦зынкμл  ауданы  єкімдігініњ  мєде-жүктеу 10.48 Mb.
Pdf просмотр
бет7/8
Дата26.02.2017
өлшемі10.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2. "¦зынкμл  ауданы  єкімдігініњ  мєде-

ниет жєне тілдерді дамыту бμлімі" мемле-

кеттік мекемесініњ зањ бμлімініњ басшысы

(санаты Е-R-1) - 1 орын,  лауазымдыќ жала-

ќысы ќызмет атќарѓан жылдарына байла-

нысты -  109548 тењгеден 147986 тењгеге

дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Бμлімніњ ж±мысын

±йымдастырады жєне жалпы  басшылыќты

ж‰зеге асырады. Жеке жєне зањды т±лѓалар-

дыњ жазбаша жєне ауызша μтініштерін уаќыты-

лы ќарауды ќамтамасыз етеді. Ауданныњ мєде-

ниет жєне тіл саясатын дамыту саласында

басќаруды ж‰зеге асырады. Бμлімге ж‰ктел-

ген міндеттердіњ орындалуына жауап береді.

Бμлім ќызметшілері  арасында міндеттерді

бμледі, орындаушылыќ жєне ењбек тєртібін

тиісті ќамтамасыз етеді. Бμлімніњ ќызметші-

лерініњ кєсіптік дењгейін жетілдіруге шаралар

ќабылдайды. Бμлімніњ жоспарлар жобаларын

єзірлейді жєне бекітеді. Бюджеттік ќаражатта-

рын маќсатты шыѓындау ‰шін баќылауды ќам-

тамасыз етеді. Аудандыќ кітапханалыќ ж‰йесін

жєне тілдер мен мєдени м±раны дамыту бой-

ынша мемлекеттік жєне аймаќтыќ баѓдарла-

маларды орындауды ќамтамасыз етеді.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын

талаптар: Жоѓары (мєдени-аѓартушылыќ, гу-

манитарлыќ, мемлекеттік басќару, педагогика-

лыќ).

Ж±мыс тєжірибесі тμмендегі талаптардыњбіріне сєйкес келуі тиіс:

1) мемлекеттiк ќызмет μтiлi ‰ш жылдан кем

емес;

2) жоѓары немесе жоѓары оќу орындарынанкейiнгi бiлiм баѓдарламалары бойынша Ќазаќ-

стан Республикасыныњ Президентi жанындаѓы

бiлiм беру ±йымдарында мемлекеттiк тапсы-

рыс негiзiнде немесе шетелдiњ жоѓары оќу

орындарында шетелде кадрлар даярлау

жμнiндегi республикалыќ комиссия бекiтетiн

басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтаѓан

жаѓдайда мемлекеттiк ќызмет μтiлi бiр жылдан

кем емес;

3) ѓылыми дєрежесiнiњ болуы;

4) мемлекеттiк органдарда басшылыќ не-

месе μзге лауазымдарда ж±мыс μтiлi бiр жыл-

дан кем емес;

5) осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функ-

ционалдыќ баѓыттарына сєйкес салаларда

ж±мыс μтiлi тμрт жылдан кем емес, оныњ iшiнде

басшылыќ лауазымдарда бiр жылдан кем

емес.


Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-

сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Ќазаќстан

Республикасыныњ Президенті туралы", Ќазаќ-

стан Республикасыныњ "Мемлекеттік ќызмет

туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес

туралы", "Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке

жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау

тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-

меттер туралы", "Ќазаќстан Республикасында

жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі

басќару туралы" зањдарын, осы санаттаѓы наќ-

ты лауазымныњ мамандануына сєйкес сала-

лардаѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан

Республикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-

лерін, "Ќазаќстан – 2050" Стратегиясы: ќалып-

тасќан мемлекеттіњ жања саяси баѓыты стра-

тегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша функ-

ционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті

басќа да міндетті білімдер.3. "¦зынкμл ауданыныњ ќаржы бμлімі"

мемлекеттік мекемесініњ бас маманы (са-

наты Е-R-4) - 1 орын, лауазымдыќ жалаќы-

сы ќызмет атќарѓан жылдарына байланы-

сты -  56375 тењгеден  76235 тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Негізгі ќаражаттар

тізбесі бойынша есепті ќабылдау жєне жолдау.

Мемлекеттік коммуналдыќ мекемелердіњ ќар-

жылыќ-шаруашылыќ ќызметтерін талдау.

Мемлекеттік ±йымдар мен мемлекетік меке-

мелер негізгі ќаржылары жμнінде есептіњ орын-

далуын баќылау. Мемлекеттік жылжымалы

ќорыныњ жалдануы жайында аќпарат беру.

Мемлекеттік коммуналдыќ м‰лікті жалѓа беру

бойынша конкурс μткізу жєне ж±мылдыру. МКК

жєне МКЌК-мен олардыњ ќызметі туралы ж±мы-

сын атќару. МКК, МКЌК ќаржылыќ-шаруашы-

лыќ ќызметіне талдау жасау. МКК жєне МКЌК

аќпараттарын ±сыну. Сот органдарында

μкілеттілікті ж‰зеге асыру.

Білімі жоѓары. Єлеуметтік ѓылым, экономи-

ка жєне бизнес (экономика, есеп ж‰ргізу жєне

аудит, ќаржы), ќ±ќыќ (зањтану, халыќаралыќ

ќ±ќыќ). Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем

емес немесе осы санаттаѓы наќты лауазым-

ныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес салалар-

да екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан

жаѓдайда ортадан кейінгі білімі барларѓа р±ќсат

етіледі.


Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-

сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемлекеттік

ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа

ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан Республика-

сында жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-

μзі басќару туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓа-

лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мем-

лекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы" зањ-

дарын; осы санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-

мандануына сєйкес салалардаѓы ќатынастар-

ды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ нор-

мативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050"

Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања

саяси баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша функ-

ционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті

басќа да міндетті білімдер.

4.  "¦зынкμл ауданыныњ дене тєрбиесі

жєне спорт бμлімі" мемлекеттік мекемесініњ

бас маманы (санаты Е-R-4) - 1 орын, лауа-

зымдыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан жыл-

дарына байланысты -  56375 тењгеден  76235

тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Бμлімніњ кадрлыќ

ќызметі міндеттерін атќару, кадрлыќ мєселе-

лері бойынша іс ж‰ргізу. ¤кілетті органдарына

есептемелерді, аќпараттарды ±сыну. Спорттыќ

іс-шараларды дайындау жєне ж‰ргізу барысы-

на ќатысады. Мемлекеттік ќызмет кμрсету бой-

ынша ќол жетімділігі мен сапасына баќылау

ж‰ргізу; спортшыларѓа спорттыќ санаттар мен

дєрежелер беру. Спорт т‰рлері бойынша ере-

желерін  дайындауѓа,  спорттыќ  б±ќаралыќ

шараларды  дайындауѓа жєне  μткізуге  есеп

дайындау. Жан-жаќтылыќ, орындаушылыќ,

±ќыптылыќ.

Білімі жоѓары. Педагогикалыќ, туризм.

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем

емес немесе осы санаттаѓы наќты лауазым-

ныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес салалар-

да екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан

жаѓдайда ортадан кейінгі білімі барларѓа р±ќсат

етіледі.


Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-

сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемлекеттік

ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа

ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан Республика-

сында жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-

μзі басќару туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓа-

лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мем-

лекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы" зањ-

дарын; осы санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-

мандануына сєйкес салалардаѓы ќатынастар-

ды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ нор-

мативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050"

Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања

саяси баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша фун-

кционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті

басќа да міндетті білімдер.

5. "¦зынкμл ауданыныњ Карл Маркс

ауылдыќ округі єкімініњ аппараты" мемле-

кеттік мекемесініњ жетекші маманы (сана-

ты Е-G-4) - 1 орын, лауазымдыќ жалаќысы

ќызмет атќарѓан жылдарына байланысты -

48047 тењгеден 64704 тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi:  Ауылды абаттан-

дыру жєне кμгалдандыру жμнінде халыќпен

ж±мыс істеу. Жалпыѓа  бірдей єскери міндеттілік

жєне єскери ќызмет, азаматтыќ ќорѓаныс жєне

жаппай ж±мылдыруѓа дайындыќ туралы мєсе-

лелер бойынша зањнаманыњ орындалуын

±йымдастыру жєне ќамтамасыз ету. Салыќ-

тыњ  барлыќ т‰рлерін жинауѓа жєрдем ету. Єр

шаруашылыќ бойынша есепке алу кітаптарын

жєне шаруа (фермер) ќожалыќтарыныњ есеп

кітаптарын, шаруашылыќ єліпбилік кітабын

ж‰ргізу. Статистикалыќ есеп беруді ±сыну. Ќол-

даныстаѓы зањнамаѓа жєне селолыќ округі

єкімініњ тапсырмаларына сєйкес басќа ќызмет-

терді ж‰зеге асыру.

Жоѓары, ортадан кейінгі білімі барларѓа

р±ќсат етіледі. Экономикалыќ, зањгерлік, педа-

гогикалыќ, гуманитарлыќ,  техникалыќ, мем-

лекеттік жєне жергілікті басќару, ауылшаруа-

шылыќ, ветеринарлыќ жєне ортадан кейінгі

білім.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемлекеттік

ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа

ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан Республика-

сында жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-

μзі басќару туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓа-

лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мем-

лекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы" зањ-

дарын; осы санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-Ќазт±тыну одаѓы Ќостанай экономика колледжі

Ќостанай ќ., Єл-Фараби д-лы,  99.  Тел.: 56-81-62, 56-82-05, 56-81-45

Электрондыќ пошта: kabur2007@rambler.ru

Оќыту мемлекеттік жєне орыс тілдерінде ж‰ргізіледі.

К‰ндізгі жєне сырттай оќу т‰ріне ќабылдау ж‰ргізіледі.

– Есеп жєне аудит

– Ќаржы

– Ќ±ќыќтану

– Маркетинг

– Менеджмент

– Баѓалау

– Статистика

– Єлеуметтік ж±мыс

– Экономика

Ќ±жаттарды ќабылдау

20 маусымнан 20 тамызѓа дейін.

Аќпараттыќ хабарлама

Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаулы жобасы

"Ќазаќстан Республикасыныњ ‡кіметі айќындайтын тєртіппен сыйѓа

тарту шарты бойынша мемлекеттік емес зањды т±лѓалардыњ жєне жеке

т±лѓалардыњ м‰лік ќ±ќыќтарын Ќазаќстан Республикасыныњ ќабылдауы"

Ќаулы жобасыныњ толыќ мєтіні "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы

басќармасы" ММ сайтында www.oblfin.kostanay.gov.kz орналастырылѓан.

Басшы                         С. АЙМ¦ХАМБЕТОВА.

Информационное сообщение

Проект постановления акимата Костанайской области

"Принятие Республикой Казахстан прав на имущество негосударствен-

ных юридических лиц и физических лиц по договору дарения в порядке,

определяемом Правительством Республики Казахстан"

Полный текст проекта постановления размещен на сайте ГУ "Управле-

ние финансов акимата Костанайской области" www.oblfin.kostanay.gov.kz.

Руководитель                   С. АЙМУХАМБЕТОВА.

мандануына сєйкес салалардаѓы ќатынастар-

ды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ нор-

мативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050"

Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања

саяси баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша функ-

ционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті

басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ Мем-

лекеттік ќызмет істері агенттігі Тμраѓасыныњ

2013 жылѓы 19 наурыздаѓы №06-7/32 б±йры-

ѓымен  бекітілген  Бос мемлекеттік єкімшілік

лауазымына орналасуѓа конкурс μткізу жєне

конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидала-

ры (б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес

нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидаларѓа 3-

ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтырылѓан сау-

алнама;


3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды

куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ но-

тариалды куєландырылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќ-

тау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы

№ 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан Рес-

публикасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ

тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697

болып тіркелген) нысандаѓы денсаулыѓы ту-

ралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ

жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде уєкілетті

органмен белгіленген шекті мєннен тμмен емес

нєтижемен тестілеуден μткені туралы ќолда-

ныстаѓы сертификат (немесе нотариалды кує-

ландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі

туралы хабарландырудыњ соњѓы жарияланѓан

сєтінен бастап 10 ж±мыс к‰н ішінде "¦зынкμл

ауданы єкімініњ аппараты" мемлекеттік меке-

месіне мына мекенжай бойынша: Ќостанай об-

лысы, ¦зынкμл ауданы, ¦зынкμл селосы,

Ѓ.М‰сірепов кμшесі 14 ±сынылуы ќажет.

Азаматтар жоѓарыда санамаланѓан, ќ±жат

тігілетін м±ќабада орналастырылѓан ќ±жаттар-

ды ќолма-ќол тєртіпте немесе пошта арќылы

ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарын элект-

рондыќ т‰рде хабарландыруда кμрсетілген

электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар

ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын єњгімелесу бас-

талѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын кешіктір-

мей береді.

Єњгiмелесуге жiберiлген кандидаттар  оны

єњгімелесуге жіберу туралы оларды хабардар

ету к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰нніњ ішінде

конкурс жариялаѓан "¦зынкμл ауданы єкімініњ

аппараты" мемлекеттiк мекемесiнде μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ ашыќты-

лыѓы мен объективтілігін ќамтамасыз ету ‰шін

оныњ отырысына байќаушыларды ќатыстыруѓа

жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отырысына бай-

ќаушылар ретінде Ќазаќстан Республикасы

Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєсли-

хат депутаттарыныњ, Ќазаќстан Республика-

сы зањнамасында белгіленген тєртіпте аккре-

диттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ,

басќа да мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ

бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ),

коммерциялыќ  ±йымдардыњ  жєне  саяси

партиялардыњ μкілдері, уєкілетті органныњ ќыз-

меткерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ

отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгімелесу

босталуына  бір ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін ке-

шіктірмей ¦зынкμл ауданы єкімі аппаратыныњ

персоналды басќару бμлімінде (кадрлар ќыз-

меті) тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар ¦зынкμл

ауданы єкімі аппаратыныњ персоналды басќа-

ру бμлімінде (кадрлар ќызметі) жеке басын кує-

ландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа

тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-

ларын немесе кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу жμніндегі шы-

ѓыстарын (єњгімелесу μтетін орынѓа жєне кері

жол ж‰рісі, т±рѓын ‰йлік орын-жайын жалдау,

т±ру, байланыстыњ барлыќ т‰рлерін пайдала-

ну) μз  ќаражаты есебінен ж‰ргізеді.

ХАБАРЛАНДЫРУ

 мемлекеттік  лицензия №0063902

2015-2016 оќу жылына келесі мамандыќтар

бойынша абитуриенттерді ќабылдайды:13

7.00 Тањшолпан. 10.00 Апта.

11.05 Айтуѓа оњай. 11.45 "Ќыздар".

12.30 Жањалыќтар. 12.55 Дауа.

13.30 Білгірлер бєйгесі. 14.15 Аќса-

уыт. 14.45 М.ф. 15.00 Єйел баќыты.

16.10 "Келін". 17.00 Сіздермен бірге

Арман Давлетьяров. 17.30 Жањалыќ-

тар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10 "‡й болу

ќиын...". 19.10 Д.ф. "Бейбітшілік жєне

келісім коды". 19.35 Т.х. "Ќыздар".

20.30 Жањалыќтар. 21.05 Айтуѓа

оњай... 21.50 Т.х. "Ќазына". 22.50

"Келін". 23.45 Сіз де дейсіз? 0.15

Жањалыќтар

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.

10.00 Жеті к‰н. 11.00 Д.ф. "Єр ‰йдіњ

сыры басќа". 11.45 Магия кухни.

12.20 М.с. 13.00 Жањалыќтар. 13.15

"Семейные мелодрамы". 14.00 Т.с.

"Женский доктор". 15.00 Новости.

15.15 Б±йымтай. 15.55 ¤мір сабаќ-

тары. 16.25 Т.с. "Жас ±лан". 17.00

Жањалыќтар. 17.15 Кμзќарас. 17.455 маусым 2015 жыл

маусымныњ

8-нен 14-не дейін

Апталыќ телебаѓдарлама

7 АРНА

Ќызыќ times. 18.00 Новости. 18.15

Ќызыќ times. 19.00 ТВ Бинго. 20.00

Жањалыќтар. 20.30 Арнайы хабар.

21.00 Новости. 21.30 Т.с. "Гречан-

ка". 22.20 Т.с. "След". 23.10 Б±йым-

тай.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа-аќпа-рат. 9.30 Волшебный фонарь. 9.55,

11.25, 12.25, 13.55, 15.10, 17.25,

18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет.

10.00 Арќа-аќпарат. 10.35 "Маруся".

11.30 Первая студия. 12.00 М.с.

12.30 Вызов. 13.00 Жањалыќтар.

14.00 "Туѓан елдіњ т‰тіні". 15.15 "Па-

ула". 16.00 "Айналайын". 17.00 Ма-

гия природы. 17.30 М.с. 17.50 Жа-

њалыќтар. 18.10 Ќазаќстан-2050.

18.25 Новости. 18.55 "Пейзажи

сквозь время". 19.30 Бірінші студия.

20.00 Жањалыќтар. 20.30 Д.ф. "От-

басы ќ±ндылыќтары". 21.00 Новости.

21.35 "Маруся". 22.35 "Парыз". 0.20

Жањалыќтар.

7.00 Єн шашу. 8.00 Репортер

длфордќа аттандыќ"

7.00 Ревю. 7.20 "Еріксіз неке".

8.35 К‰лкі базар. 9.00 Ревю. 9.20

"Универ". 10.00 "Интерны". 10.45

"Физрук". 12.00 "Сашатаня". 12.30

М.с. 15.30 Салем ВОХ. 16.30 "Еріксіз

неке". 18.00 С±лу бол! 19.00 "Саша-

таня". 19.30 "Физрук". 20.40 Ревю.

21.00 "Универ". 21.30 "Интерны".

22.30 Ревю. 23.00 Жасырын каме-

ра. 0.00 Х.ф. "S.P.L. Звезды судь-

бы".

6.00 Ќырыќ миллион тењге. 8.00Айна онлайн. 9.00 Музыкальная ака-

демия Евровидения. 10.00 О самом

главном. 11.00 Голодные игры. 12.00

Жанкештілер жарысы. 13.00 Ќорќы-

ныш факторы. 14.00 Сайќымазаќтар.

Жасырын камера. 15.00 Такая LIFE.

15.30 Т.с. "Секретные материалы".

17.00 Человек-невидимка. 18.00

"Арам аќша. Адал махаббат". 19.00

Т.х. "20 минут". 21.00 Т.с. "Городс-

кие шпионы". 22.00 Человек-неви-

димка. 23.00 Т.с. "Секретные мате-

риалы". 0.00 Фактор страха.

9 маусым,

9 маусым,

9 маусым,

9 маусым,

9 маусым,

с е й с е н б і

с е й с е н б і

с е й с е н б і

с е й с е н б і

с е й с е н б і

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Ќазына".

10.50 Айтуѓа оњай... 11.35 "Ќыздар".

12.30 Жањалыќтар. 12.50 Спорт.

13.10 Алањ. 13.55 Сыр-с±хбат. 14.25

М.х. 15.00 Єйел баќыты. 16.10

"Келін". 17.00 Сіздермен бірге Арман

Давлетьяров. 17.30 Жањалыќтар.

17.50 ¤зекжарды. 18.10 "‡й болу

ќиын...". 19.10 Ќылмыс пен жаза.

19.35 "Ќыздар". 20.30 Жањалыќтар.

21.05 Айтуѓа оњай... 21.50 "Ќазына".

22.45 "Келін". 23.40 Т‰нгі студияда

Н. Ќоянбаев. 0.10 Жањалыќтар

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.

10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Гречан-

ка". 11.00 Новости. 11.15 Д.ф. "Єр

‰йдіњ сыры басќа". 11.45 Магия кух-

ни. 12.20 М.с. 13.00 Жањалыќтар.

13.15 "Семейные мелодрамы". 14.00

"Женский доктор". 15.00 Новости.

15.15 Б±йымтай. 15.55 ¤мір сабаќ-

тары. 16.30 "¦заќ жол". 17.00 Жања-

10 маусым,

10 маусым,

10 маусым,

10 маусым,

10 маусым,

сєрсенбі

сєрсенбі


сєрсенбі

сєрсенбі


сєрсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Ќазына".

10.50 Айтуѓа оњай. 11.35 "Ќыздар".

12.30 Жањалыќтар. 12.45 Ќылмыс

пен жаза. 13.10 Поэзия єлемі. 13.40

Д.ф. "Ќытай дємі". 14.30 М.ф. 15.00

Єйел баќыты. 16.10 "Келін". 17.00

Сіздермен бірге Арман Давлетьяров.

17.30 Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжар-

ды. 18.10 "‡й болу ќиын...". 19.10

Журналистік зерттеу. 19.35 "Ќыз-

дар". 20.30 Жањалыќтар. 21.05 Ай-

туѓа оњай... 21.50 "Ќазына". 22.45

"Келін". 23.40 Т‰нгі студияда Н. Ќоян-

баев. 0.10 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.

10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Гречан-

ка". 11.00 Новости. 11.15 Д.ф. "Єр

‰йдіњ сыры басќа". 11.45 Магия кух-

ни. 12.20 М.с. 13.00 Жањалыќтар.

13.00 Жањалыќтар. 13.15 "Семейные

мелодрамы". 14.00 "Женский доктор"

15.00 Новости. 15.15 Б±йымтай.

11 маусым

11 маусым

11 маусым

11 маусым

11 маусым,,,,,

бейсенбі

бейсенбі


бейсенбі

бейсенбі


бейсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Ќазына".

10.50 Айтуѓа оњай... 11.35 "Ќыздар".

12.30 Жањалыќтар. 12.45 Агробиз-

нес. 13.10 Журналистік зерттеу. 14.00

Жан жылуы. 14.25 М.х. 15.00 Єйел

баќыты. 16.10 "Келін". 17.00 "Шетел-

дегі ќазаќ балалары". 17.30 Жања-

лыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10 "‡й

болу ќиын...". 19.10 Индустриялан-

дыру: ±лттыќ μндіріс. 19.35 "Ќыздар".

20.30 Жањалыќтар. 21.05 Айтуѓа

оњай... 21.50 "Ќазына". 22.45 "Келін".

23.40 Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев.

0.10 Жањалыќтар

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.

10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Гречан-

ка". 11.00 Новости. 11.15 Д.ф. "Єр

‰йдіњ сыры басќа". 11.45 Магия кух-

ни. 12.20 М.с. 13.00 Жањалыќтар.

13.00 Жањалыќтар. 13.15 "Семейные

мелодрамы". 14.00 "Женский доктор".

15.00 Новости. 15.15 Б±йымтай.

представляет. 8.20 Суперпапа. 9.00

"¤згерген μмір". 10.00 Жањалыќтар.

10.10 "¤згерген μмір". 10.30 "Фери-

ха". 11.30 "Ќыз ѓ±мыры". 13.00 Жа-

њалыќтар. 13.10 "20:30". 14.00 Ново-

сти. 14.10 "Александровский сад".

15.15 "¤згерген μмір". 16.40 "20:30".

17.30 "Фериха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры".

20.00 Жањалыќтар. 20.30 "20:30".

21.00 "Александровский сад". 22.00

"Фериха". 23.00 Кеш емес. 23.50

"Бала кегі". 1.00 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED:

Идеи, достойные распространения.

10.10 Фильм-ертегілер. 11.30 Ѓасыр-

лар пернесі. 12.05 ТЕD: Таратуѓа

т±рарлыќ идеялар. 13.00 Онлайн

Астана. 14.30 Школа кочевников.

15.00 "Тањ бозынан Кэндлфордќа

аттандыќ". 16.05 TED: Идеи, достой-

ные распространения. 17.00 Филь-

мы-сказки. 18.00 Научная нефанта-

стика. 18.30 Первые. 19.30 Ученый

совет. 20.20 Н±рлы Отау. 21.00 Кітап-

хана. 21.30 Легенды и мифы Опер-

ного. 22.00 Онлайн Астана. 22.50

Кеше ѓана... 0.00 "Тањ бозынан Кэн-

лыќтар. 17.15 Кμзќарас. 17.45 Эко-

номкласс. 18.00 Новости. 18.15

"С±лтан С‰лейман". 19.05 Біздіњ ‰й.

20.00 Жањалыќтар. 20.30 Бюро рас-

следований. 21.00 Новости. 21.30

"Гречанка". 22.20 "След". 23.10 Ар-

найы хабар. 23.40 Б±йымтай.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-

тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,

15.10, 17.25, 18.25, 22.30, 23.55

Телемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Ново-

сти. 10.35 "Маруся". 11.30 Первая

студия. 12.00 М.с. 12.30 Д.с. "Ќазаќ-

стан даласыныњ ќ±пиялары". 13.00

Жањалыќтар. 14.00 "Туѓан елдіњ

т‰тіні". 15.15 "Паула". 16.00 "Айна-

лайын". 17.00 Магия природы. 17.30

М.с. 17.50 Жањалыќтар. 18.10 Даму

діњгектері. 18.25 Новости. 18.55 "Пей-

зажи сквозь время". 19.30 Бірінші

студия. 20.00 Жањалыќтар. 20.30

Дамафон. 21.00 Новости. 21.35 "Ма-

руся". 22.35 "Парыз". 0.00 Жањалыќ-

тар.


15.55 ¤мір сабаќтары. 16.25 "¦заќ

жол". 17.00 Жањалыќтар. 17.15

Кμзќарас. 17.45 Бизнес сыры. 18.00

Новости. 18.15 "С±лтан С‰лейман".

19.05 Жекпе-жек. 20.00 Жањалыќтар.

20.30 Моя история войны. 21.00

Новости. 21.30 "Гречанка". 22.20

"След". 23.40 Б±йымтай.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-

тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,

15.10, 17.25, 18.25, 22.30, 23.55

Телемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Ново-

сти. 10.35 "Маруся". 11.30 Первая

студия. 12.00 М.с. 12.30 "Ќазаќ да-

ласыныњ ќ±пиялары". 13.00 Жања-

лыќтар. 14.00 "Туѓан елдіњ т‰тіні".

15.15 "Паула". 16.00 "Айналайын".

17.00 Магия природы. 17.30 М.с.

17.50 Жањалыќтар. 18.10 Третий

тайм. 18.25 Новости. 18.55 "Пейза-

жи сквозь время". 19.30 Бірінші сту-

дия. 20.00 Жањалыќтар. 20.30

530:630. 21.00 Новости. 21.30 "Ма-

руся". 22.35 "Парыз". 0.00 Жањалыќ-

тар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.8.00 Єзілстан. 8.30 Такси. 9.00

"¤згерген μмір". 10.00 Жањалыќтар.

10.30 "Фериха". 11.30 "Ќыз ѓ±мыры".

13.00 Жањалыќтар. 13.10 Біз біргеміз.

13.35 Той жыры. 14.00 Новости. 14.10

"Александровский сад". 15.15

"¤згерген μмір". 16.35 Kaznet. 17.00

Такси. 17.30 "Фериха". 18.30 "Ќыз

ѓ±мыры". 20.00 Жањалыќтар. 20.30

"20:30". 21.00 "Александровский

сад". 22.00 "Фериха". 23.25 "Бала

кегі". 0.45 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED:

Идеи, достойные распространения.

10.10 Фильм-ертегілер. 11.30 Ѓасыр-

лар пернесі. 12.05 ТЕD: Таратуѓа

т±рарлыќ идеялар. 13.00 Онлайн

Астана. 14.30 Єдебиет єлемі. 15.00

"Тањ бозынан Кэндлфордќа аттандыќ".

16.05 TED: Идеи, достойные распро-

странения. 17.00 Фильмы-сказки.

18.05 Б‰гінгі ѓылым. 19.05 TED: Та-

ратуѓа т±рарлыќ идеялар. 19.30 Кітап-

хана. 21.20 Лови момент. 22.00 Он-

лайн Астана. 22.50 Концерт. 0.00

"Тањ бозынан Кэндлфордќа аттанды

7.00 Ревю. 7.20 "Еріксіз неке".

8.35 К‰лкі базар. 9.00 Ревю. 9.30

"Универ". 10.00 "Интерны". 11.00

Comedy woman. 12.00 "Сашатаня".

12.30 М.с. 15.30 Салем ВОХ. 16.30

"Еріксіз неке". 18.00 С±лу бол! 19.00

"Сашатаня". 19.30 Comedy woman.

20.30 Ревю. 21.00 "Универ". 21.30

"Интерны". 22.30 Ревю. 23.00 Жа-

сырын камера. 0.00 Х.ф. "Уловка 44"

7.30 Сайќымазаќтар. Жасырын

камера. 8.00 Ќыздар арасында. 9.00

"Цена жизни". 10.00 О самом глав-

ном. 11.00 Голодные игры. 12.00

Жанкештілер жарысы. 13.00 Ќорќы-

ныш факторы. 14.00 Сайќымазаќтар.

Жасырын камера. 15.00 Такая LIFE.

15.30 "Секретные материалы". 16.30

"Гадалка". 17.00 СвиДЕТИли. 18.00

"Арам аќша. Адал махаббат". 19.00

"20 минут". 21.00 "Цена жизни". 22.00

Человек-невидимка. 23.00 "Секрет-

ные материалы". 0.00 Фактор стра-

ха.


6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген

с±лу". 9.00 "Счастливы вместе".

11.00 "Сваты". 12.00 Мультсериалы.

14.00 "Мен саѓан ѓашыќпын". 15.00

Єзіл студио. 16.00 "Ералаш". 17.00

"Дворняжка Ляля". 19.00 "Сваты".

20.00 Информбюро. 21.00 "С‰йген

с±лу". 23.00 "Мен саѓан ѓашыќпын".

00.00 Алдараспан, Шаншар, Ныса-

на к‰нделігі. 1.00 Х.ф. "Нэнси Дрю".

3.00 Х.ф. "Над законом"

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.

9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30

М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Жар-

кий лед". 14.00 Группа здоровья.

14.25 Ќылмыстыќ іс №. 14.35 Удар

властью. 15.00 "Госпожа горничная".

16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00

Кμкейтесті с±хбат. 17.30 Єндер.

19.00 Жањалыќтар. 19.30 Ќазаќстан

байтаќ μлке. 20.00 РТН. 20.30 Про-

Агро. 21.00 "Жаркий лед". 22.00 РТН.

22.30 Тет-а-тет. 23.00 ¤мір аѓымы.

0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Двад-

цать лет без любви". 12.00 "Паути-

на-6". 12.55 "С‰йген жар". 13.45

"Джодха жєне Акбар". 14.35 Ашыѓын

айтќанда. 15.30 112. 15.40 Судеб-

ные истории. 16.40 Давай поженим-

ся. 17.50 Х.ф. "Два мгновения люб-

ви". 20.00 Новости. 20.40 "С‰йген

жар". 21.40 Жањалыќтар. 22.20

"Джодха жєне Акбар". 23.20

П@утina. 23.50 "Мама-детектив".

6.30 КТК ќоржынынан. 7.15 "Ма-

хаббатта шек бар ма?". 8.05 "Ма-

хаббат м±њы". 8.30 Жањалыќтар. 9.00

"Ќайран заман. Жалѓасы". 10.10

"Гром". 12.00 Новости. 12.40 Чер-

ный квадрат. 13.15 "Настоятель-2".

15.20 Не ври мне. 16.30 Кесір. 17.00

"М±здан суыќ, оттан ыстыќ". 18.00

"Сарай ханымдары". 19.00 "Махаб-

батта шек бар ма?". 20.00 Кесір.

20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.

21.40 Наша правда. 22.35 "Чужой".

0.30 Х.ф. "День отчаяния".

8 маусым

8 маусым


8 маусым

8 маусым


8 маусым,,,,,

 д‰йсенбі

 д‰йсенбі

 д‰йсенбі

 д‰йсенбі

 д‰йсенбі

15.55 ¤мір сабаќтары. 16.25 "¦заќ

жол". 17.00 Жањалыќтар. 17.15

Кμзќарас. 17.50 Незабытые истории.

18.00 Новости. 18.15 "С±лтан С‰лей-

ман". 19.05 Біздіњ ‰й. 20.00 Жања-

лыќтар. 20.30 100 бизнес тарихы.

21.00 Новости. 21.30 "Гречанка".

22.20 "След". 0.00 Б±йымтай.

7 . 0 0

Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќтар. 9.25,9.55, 11.25, 12.25, 13.55, 15.10,

17.25, 18.25, 22.30, 23.55 Телемар-

кет. 9.30 М.с. 10.00 Новости. 10.35

"Маруся". 11.30 Первая студия.

12.00 М.с. 12.30 "Ќазаќ даласыныњ

ќ±пиялары". 13.00 Жањалыќтар.

14.00 "Туѓан елдіњ т‰тіні". 15.15 "Па-

ула". 16.00 "Айналайын". 17.00 Ма-

гия природы. 17.30 М.с. 17.50 Жа-

њалыќтар. 18.10 Регион/10. 18.25

Новости. 18.55 "Пейзажи сквозь вре-

мя". 19.30 Бірінші студия. 20.00

Жањалыќтар. 20.30 Элегиялыќ эссе-

лер. 20.50 1001 история успеха.

21.00 Новости. 21.35 "Маруся". 22.35

"Парыз". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.

8.00 Каznet. 8.30 Такси. 9.00 "¤згер-

ген μмір". 10.00 Жањалыќтар. 10.30

"Фериха". 11.30 "Ќыз ѓ±мыры". 13.00

Жањалыќтар. 13.10 Д‰ние жарыќ.

13.30 М.ф. 14.00 Новости. 14.10

"Александровский сад". 15.15

"¤згерген μмір". 16.35 Ќалжыњ-ќор-

жын. 17.00 Такси. 17.30 "Фериха".

18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00 Жањалыќ-

тар. 20.30 "20:30". 21.00 "Александ-

ровский сад". 22.00 "Фериха". 23.00

Репортер представляет. 23.20 "Бала

кегі". 0.40 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED:

Идеи, достойные распространения.

10.10 Фильм-ертегілер. 11.30 Ѓасыр-

лар пернесі. 12.05 ТЕD: Таратуѓа

т±рарлыќ идеялар. 13.00 Онлайн

Астана. 14.40 Литературный клуб.

15.00 "Тањ бозынан Кэндлфордќа

аттандыќ". 16.05 TED: Идеи, достой-

ные распространения. 17.00 Филь-

мы-сказки. 18.05 Жасампаз ѓылым.

19.05 TED: Таратуѓа т±рарлыќ идея-

лар. 19.30 Ученый совет. 21.20 Му-

зей звуков. 22.00 Онлайн Астана.

22.50 Концерт. 0.00 "Тањ бозынан

Кэндлфордќа аттандыќ

7.00 Ревю. 7.20 "Еріксіз неке".

8.35 К‰лкі базар. 9.00 Ревю. 9.20

"Универ". 10.00 "Интерны". 10.45

"Физрук". 12.00 "Сашатаня". 12.30

М.с. 15.30 Салем ВОХ. 16.30 "Еріксіз

неке". 18.00 С±лу бол! 19.00 "Саша-

таня". 19.30 Comedy woman. 20.30

Ревю. 21.00 "Универ". 21.30 "Интер-

ны". 22.30 Ревю. 23.00 Жасырын

камера. 0.00 Х.ф. "Схватка".

7.30 Сайќымазаќтар. Жасырын

камера. 8.00 Ќыздар арасында. 9.00

"Городские шпионы". 10.00 О самом

главном. 11.00 Голодные игры. 12.00

Жанкештілер жарысы. 13.00 Ќорќы-

ныш факторы. 14.00 Сайќымазаќтар.

Жасырын камера. 15.00 Такая LIFE.

15.30 "Секретные материалы". 16.30

"Гадалка". 17.00 Человек-невидим-

ка. 18.00 "Арам аќша. Адал махаб-

бат". 19.00 "20 минут". 21.00 Т.с.

"Цена жизни". 22.00 Человек-неви-

димка. 23.00 "Секретные материа-

лы". 0.00 Фактор страха.

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген

с±лу". 9.00 "Счастливы вместе".

11.00 "Сваты". 12.00 Мультсериалы.

14.00 "Мен саѓан ѓашыќпын". 15.00

Єзіл студио. 16.00 "Ералаш". 17.00

"Дворняжка Ляля". 19.00 "Сваты".

20.00 Информбюро. 21.00 "С‰йген

с±лу". 23.00 "Мен саѓан ѓашыќпын".

00.00 Алдараспан, Шаншар, Ныса-

на к‰нделігі. 1.00 Х.ф. "Радиовол-

на". 3.00 Х.ф. "Любовь и баскетбол".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.

9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30

М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Жар-

кий лед". 14.00 Винтаж. 14.30 Baby

Гид. 15.00 "Госпожа горничная".

16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00

Кμкейтесті с±хбат. 17.30 А. Иманба-

еваныњ єн кеші. 19.00 Жањалыќтар.

19.30 Ќылмыстыќ іс №. 20.00 РТН.

20.30 Джиперы. 21.00 "Жаркий лед".

22.00 РТН. 22.30 В ладу с приро-

дой. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Пано-

рама дня.

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-

ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ

МЄДЕНИЕТ

НТК

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ХАБАР

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-

ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-

ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-

ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ

МЄДЕНИЕТ

БІЛІМ ЖЄНЕ

МЄДЕНИЕТ

НТК

НТК

7 АРНА

7 АРНА

31 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЕВРАЗИЯ

КТК

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.

8.00 К‰лдірген. 8.30 Такси. 9.00

"¤згерген μмір. 10.00 Жањалыќтар.

10.30 "Фериха". 11.30 "Ќыз ѓ±мыры".

13.00 Жањалыќтар. 13.10 Кеш емес.

14.00 Новости. 14.10 "Александров-

ский сад". 15.15 "¤згерген μмір".

16.35 Каznet. 17.00 Такси. 17.30

"Фериха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00

Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00

"Александровский сад". 22.00 "Фе-

риха". 23.00 "Бала кегі". 0.10 Жања-

лыќтар.


7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED:

Идеи, достойные распространения.

10.10 Фильм-ертегілер. 11.30 Ѓасыр-

лар пернесі. 12.05 ТЕD: Таратуѓа

т±рарлыќ идеялар. 13.00 Онлайн

Астана. 14.15 XXI ѓасыр кμшбасшы-

сы. 15.00 "Тањ бозынан Кэндлфор-

дќа аттандыќ". 16.05 TED: Идеи, до-

стойные распространения. 17.00

Фильмы-сказки. 18.30 ¤мір. Театр.

Кино. 19.05 TED: Таратуѓа т±рарлыќ

идеялар. 19.30 Атакєсіп. 21.00 Пер-

вые. 22.00 Онлайн Астана. 22.50

"Естайдыњ Ќорланы" махаббатнама-

сы. 0.00 "Тањ бозынан Кэндлфордќа

аттандыќ".

7.00 Ревю. 7.20 "Еріксіз неке".

8.35 К‰лкі базар. 9.00 Ревю. 9.20

"Универ". 10.00 "Интерны". 10.45

"Физрук". 12.00 "Сашатаня". 12.30

М.с. 15.30 Салем ВОХ. 16.30 "Еріксіз

неке". 18.00 С±лу бол! 19.00 "Саша-

таня". 19.30 "Физрук". 20.40 Ревю.

21.00 "Универ". 21.30 "Интерны".

22.30 Ревю. 23.00 Жасырын каме-

ра. 0.00 Х.ф. "Ограбление казино".

7.30 Сайќымазаќтар. Жасырын

камера. 8.00 Ќыздар арасында. 9.00

"Городские шпионы". 10.00 О самом

главном. 11.00 Голодные игры. 12.00

Жанкештілер жарысы. 13.00 Ќорќы-

ныш факторы. 14.00 Сайќымазаќтар.

Жасырын камера. 15.00 Такая LIFE.

15.30 "Секретные материалы". 16.30

"Гадалка". 17.00 Человек-невидим-

ка. 18.00 "Арам аќша. Адал махаб-

бат". 19.00 "20 минут". 21.00 "Город-

ские шпионы". 22.00 Человек-неви-

димка. 23.00 "Секретные материа-

лы". 0.00 Фактор страха.

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген

с±лу". 9.00 Т.с. "Счастливы вмес-

те". 11.00 "Сваты". 12.00 Мультсе-

риалы. 14.00 "Мен саѓан ѓашыќпын".

15.00 Єзіл студио. 16.00 "Ералаш".

17.00 "Дворняжка Ляля". 19.00 "Сва-

ты". 20.00 Информбюро. 21.00

"С‰йген с±лу". 23.00 "Мен саѓан

ѓашыќпын". 00.00 Алдараспан, Шан-

шар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф.

"Дневник памяти". 3.00 Х.ф. "Ком-

мандо из пригорода".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.

9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30

М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 Т.с.

"Жаркий лед". 14.00 Дело №. 14.10

Солнечная кухня. 14.40 Стиль жиз-

ни. 15.00 Т.с. "Госпожа горничная".

16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00

Кμкейтесті с±хбат. 17.30 З. Кμпбо-

сын±лыныњ єн кеші. 19.00 Жањалыќ-

тар. 19.30 Ќоѓам жєне єйел. 20.00

РТН. 20.30 Винтаж. 21.10 "Жаркий

лед". 22.00 РТН. 22.30 Группа здо-

ровья. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Па-

норама дня

7.00 Доброе утро.

11.00 "Двадцать лет без любви".

12.00 "Паутина-6". 12.55 "С‰йген

жар". 13.45 "Джодха жєне Акбар".

14.35 Ашыѓын айтќанда. 15.30 112.

15.40 Судебные истории. 16.40 Да-

вай поженимся. 17.50 Пусть гово-

рят. 18.55 "Весной расцветает лю-

бовь". 20.00 Новости. 20.40 "С‰йген

жар". 21.40 Жањалыќтар. 22.20

"Джодха жєне Акбар". 23.20

П@утina. 23.50 "Мама-детектив".

6.30 КТК ќоржынынан. 7.15 "Ма-

хаббатта шек бар ма?". 8.05 "Ма-

хаббат м±њы". 8.30 Жањалыќтар. 9.00

"Ќайран заман. Жалѓасы". 10.10

"Гром". 12.00 Новости. 12.40 Глав-

ная редакция. 13.25 "Шеф-2". 15.25

Не ври мне. 16.30 Кесір. 17.00

"М±здан суыќ, оттан ыстыќ". 18.00

"Сарай ханымдары". 19.00 "Махаб-

батта шек бар ма?". 20.00 Кесір.

20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.

21.40 Диагноз. 22.15 "Чужой". 0.10

Х.ф. "Настоятель"

7.00 Доброе утро. 11.00 "Двад-

цать лет без любви". 12.00 "Паути-

на-6". 12.55 "С‰йген жар". 13.45

"Джодха жєне Акбар". 14.35 Ашыѓын

айтќанда. 15.30 112. 15.40 Судеб-

ные истории. 16.40 Давай поженим-

ся. 17.50 Пусть говорят. 18.55 "Вес-

ной расцветает любовь". 20.00 Но-

вости. 20.40 "С‰йген жар". 21.40

Жањалыќтар. 22.20 "Джодха жєне

Акбар". 23.20 П@утina. 23.50 "Мама-

детектив".

6.30 КТК ќоржынынан. 7.15 "Ма-

хаббатта шек бар ма?". 8.05 "Ма-

хаббат м±њы". 8.30 Жањалыќтар. 9.00

"Ќайран заман. Жалѓасы". 10.10

"Гром". 12.00 Новости. 12.40 Диаг-

ноз. 13.15 "Настоятель". 15.20 Не

ври мне. 16.30 Кесір. 17.00 "М±здан

суыќ, оттан ыстыќ". 18.00 "Сарай

ханымдары". 19.00 "Махаббатта шек

бар ма?". 20.00 Кесір. 20.30 Жања-

лыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Чер-

ный квадрат. 22.15 "Чужой". 0.10

Х.ф. "Настоятель-2".БІЛІМ ЖЄНЕ

МЄДЕНИЕТ

АСТАНА

6.00 "Ризамын". 7.00 Т.с. "С‰йген

с±лу". 9.00 Алдараспан, Шаншар,

Нысана к‰нделігі. 10.00 Х.ф. "Ограб-

ление по-казахски". 12.00 Мультсе-

риалы. 14.00 Т.с. "Мен саѓан ѓашыќ-

пын". 15.00 Єзіл студио.16.00 "Ера-

лаш". 17.00 Т.с. "Дворняжка Ляля".

19.00 Т.с. "Сваты". 20.00 Информбю-

ро. 21.00 "С‰йген с±лу". 23.00 "Мен

саѓан ѓашыќпын". 00.00 Алдараспан,

Шаншар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф.

"Дж. Эдгар". 3.00 Х.ф. "Дублёры".

7.00 Разбудильник. 9.00 М.с.

10.00 Ж±лдыз-топ. 11.00 ¤мір аѓымы.

13.00 Территория происшествий.

13.30 Лица независимости. 14.00

Хроники московского быта. 15.00

Смех с доставкой на дом. 16.00 Жа-

њалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-

тесті с±хбат. 17.30 Е. Хасанѓалиев-

тыњ концерті. 19.00 Жањалыќтар.

19.30 Ќазаќстан байтаќ μлке. 20.00

РТН. 20.30 Дело №. 20.50 Торговый

дом. 21.10 В ладу с природой. 21.30

Тайны нашего кино. 22.00 РТН. 22.30

Baby Гид. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10

Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Т.с.

"Двадцать лет без любви". 12.00 Т.с.

"Паутина-6". 12.55 Т.х. "С‰йген жар".

13.45 Т.х. "Джодха жєне Акбар". 14.35

Ашыѓын айтќанда. 15.30 112. 15.40

Судебные истории. 16.40 Давай по-

женимся. 17.50 Пусть говорят. 18.55

Т.с. "Весной расцветает любовь".

20.00 Новости. 20.40 "С‰йген жар".

21.40 Жањалыќтар. 22.20 "Джодха

жєне Акбар". 23.20 П@утina. 23.50

Т.с. "Мама-детектив".

6.25 КТК ќоржынынан. 7.10 Ж‰рек-

жарды. 7.45 "Ќайран заман. Жалѓа-

сы". 8.50 ¤нерлі отбасы. 10.10 Уди-

ви меня! 11.15 Х.ф. "Роман в пись-

мах". 13.15 Другая правда. 14.15

Портрет недели. 15.20 Слуги наро-

да. 16.15 "Махаббатта шек бар ма?".

17.00 "М±здан суыќ, оттан ыстыќ".

18.00 "Сарай ханымдары". 19.00 "Ма-

хаббатта шек бар ма?" 20.00 Кесір.

20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.

21.40 Главная редакция. 22.25 Т.с.

"Чужой". 0.25 "Шеф-2"

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК


12 маусым

12 маусым

12 маусым

12 маусым

12 маусым, ж±ма

, ж±ма


, ж±ма

, ж±ма


, ж±ма

13 маусым

13 маусым

13 маусым

13 маусым

13 маусым, сенбі

, сенбі

, сенбі


, сенбі

, сенбі


7.00 Концерт. 8.10 Ќымызхана.

8.40 Агробизнес. 9.00 Сенбілік тањ.

10.05 Дауа. 10.40 Д.ф. "Ќытай дємі".

11.40 Роза шаќырады. 13.00

Білгірлер бєйгесі. 13.45 Поэзия

єлемі. 14.15 Т.х. "Ќ±былай хан". 16.40

К.ф. "Байкерлер". 17.30 Жањалыќтар.

17.50 "Байкерлер". 19.15 Концерт.

20.30 Жањалыќтар. 21.00 Сенбілік

кездесу. 22.30 Жайдарман. 0.20

Жањалыќтар. 0.50 К.ф. "Идальго".

7.00 Ќалжыњ ќоржыны. 8.30 Єсем

єуен. 8.55 Бармысыњ, бауырым?

9.40 Продвопрос. 10.00 Спорт без

границ. 10.25 М.ф. 12.15 Х.ф. "Я

шагаю по Москве". 13.45 Орталыќ

хабар. 14.45 Жеті єн. 16.15 Х.ф. "Су-

мерки. Сага. Рассвет". 18.15 Кон-

церт. 19.45 Бенефис-шоу. 21.00 Жеті

14

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Ќазына".10.50 Айтуѓа оњай. 11.35 "Ќыздар".

12.40 Иман айнасы. 13.25 Кμкпар.

14.30 М.х. 15.00 Єйел баќыты. 16.10

"Келін". 17.00 Жан жылуы. 17.30

Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10

Ѓасырлар ‰ні. 18.40 Жайдарман.

19.00 Меніњ Ќазаќстаным. 19.35 Т.х.

"Болашаќ". 20.30 Жањалыќтар. 21.00

Айтуѓа оњай... 21.40 EURO-2016.

Казахстан - Турция. 0.00 Жањалыќ-

тар. 0.30 ¤зекжарды. 0.50 К.ф. "Сіз

кімсіз, Ка мырза?".

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.

10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Гречан-

ка". 11.00 Новости. 11.15 Д.ф. "Єр

‰йдіњ сыры басќа". 11.45 Магия кух-

ни. 12.20 М.с. 13.00 Жањалыќтар.

13.00 Жањалыќтар. 13.15 "Семейные

мелодрамы". 14.00 "Женский доктор".

15.00 Новости. 15.15 Б±йымтай.

16.00 ¤мір сабаќтары. 16.30 ¦лт

к‰н. 22.00 Х.ф. "Превосходство".

00.20 "Уран дауылы".

8.00 Жањалыќтар. 8.30, 8.55,

11.35, 12.55, 13.55, 16.20, 17.55,

18.25, 19.55 Телемаркет. 8.40 М.с.

9.00 Новости. 9.35 К.ф. "Санжар мен

Ќайсар". 11.40 Регион/10. 12.00 Те-

летриптих "00.00". 13.00 Третий

тайм. 13.20 Балапанныњ базарлыќ.

14.00 Х.ф. "Сирота". 17.00 М.ф. 18.00

Д.ф. "Жас ±лан". 18.30 Т.с. "Паудер

Парк". 19.30 Элегиялыќ эсселер.

20.00 Алдаспан. 20.30 Ажар. 21.00

Арќа-аќпарат. 21.35 Х.ф. "Крапле-

ный".


8.00 Єн шашу. 9.20 Суперпапа.

10.00 Сделка. 10.30 М.ф. 11.00 Д‰ние

жарыќ. 11.30 "Ќыз ѓ±мыры". 13.00 Т.с.

"Пандора". 15.05 Х.ф. "Варвара кра-

са Длинная коса". 16.45 Концерт.

17.45 Ќалжыњ-ќоржын. 18.30 "Ќыз

ѓ±мыры". 20.05 Ел аузында. 20.30

"20:30". 21.20 Х.ф. "Согдиана". 23.25

Х.ф. "Рейд".

7.00 "Айрыќша туѓан айымдар".

8.10 Ќылќалам. 10.45 Золотая сере-

дина. 12.00 Астанаѓа саяхат. 13.00

К.ф. "Шоќ пен Шер". 14.40 Концерт.

16.00 XXI ѓасыр кμшбасшысы. 17.30

Кітапхана. 18.05 ¤зен бойында.

19.05 А. Бажанованыњ єн кеші. 21.30

Х.ф. "История Одри Хепберн".

7.45 Алтын таспа. 8.20 М.ф. 9.00

Большая разница. 9.50 М.ф. 11.40

"Маша и Медведь". 13.00 Ќыз

ќылыѓы. 14.20 К‰лкі базар. 14.45 М.х.

16.10 Х.ф. "Один дома 4". 18.00 К‰лкі

базар. 18.30 Ењ к‰лкілі єртістер.

19.30 Караоке-киллер. 20.30 М.ф.

"Астробой". 22.20 Х.ф. "День неза-

висимости". 1.30 Дом 2.

8.00 Шебербек аѓай. 9.00 Орел и

решка. 10.00 Моя история. 10.30 Я

шопоголик. 11.00 СвиДЕТИли. 11.30

Страсти у плиты. 12.00 К.ф. "ескі

махаббат". 15.00 Х.ф. "Мама будет

против". 19.00 Х.ф. "Starперцы".

21.00 Жанкештілер жарысы. 22.00

Бокс. 23.30 Айна online. 0.00 Х.ф.

"Американский пирог-2".

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-

сана к‰нделігі. 7.00 Концерт. 8.00

"Ризамын". 9.00 "Ералаш". 9.30 Х.ф.

"Старый Новый год". 12.00 "Налег-

ке". 12.30 М.ф. 13.00 Алдараспан,

Шаншар, Нысана к‰нделігі. 13.30

Х.ф. "Иной". 15.30 Х.ф. "Месть и

закон". 18.00 Фильм-концерт "Той-

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-

ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-

ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ

МЄДЕНИЕТ

БІЛІМ ЖЄНЕ

МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЕВРАЗИЯ

КТК

14 маусым

14 маусым

14 маусым

14 маусым

14 маусым,,,,,

жексенбі

жексенбі


жексенбі

жексенбі


жексенбі

7.00 Концерт. 8.00 Ќымызхана.

8.30 Аќсауыт. 9.00 Б‰гін жексенбі.

10.30 Баламен бетпе-бет. 10.50

Шетелдегі ќазаќ балалары. 11.10

М.ф. 12.20 Концерт. 13.45 Жарќын

бейне. 14.15 "Ќ±былай хан". 16.40

Д. Уєштіњ єн кеші. 18.30 Єзіл єлемі.

20.00 Апта. 21.00 Роза шаќырады.

22.25 Алањ. 23.15 К.ф. "Аламо"

7.00 Ќалжыњ ќоржыны. 8.00 Ма-

гия кухни. 8.30 Айбын. 9.00 Жеті к‰н.

10.00 Ас арќау. 10.20 Спорт єлемі.

11.00 Сказка "Король Дроздобород".

12.30 М.ф. 14.25 Бенефис-шоу.

15.40 К.ф. "Алты жасар Алпамыс".

16.55 Б±йымтай. 17.40 Тур де ха-

бар. 18.10 Концерт. 19.50 Ќызыќ time.

21.00 Жеті к‰н. 22.00 Х.ф. "Прокля-

тие золотого цветка". 0.00 Т.х. "Сєби

ж‰рек".

8.00 М.ф. 9.30, 11.30, 12.25,13.20, 15.55, 16.55, 18.25, 19.25

Телемаркет. 9.35 К.ф. "Санжар мен

Ќайсар". 12.00 1001 история успе-

ха. 12.30 Сап т‰зе! 13.00 Даму

діњгектері. 13.30 Балапанныњ базар-

лыќ. 14.00 К.ф. "Сангам". 17.00 М.с.

18.00 Д.ф. "Ел ‰міті". 18.30 "Паудер

Парк". 19.30 Волшебный фонарь.

20.00 Бойт±мар. 20.30 Вызов. 21.00

Арќа-аќпарат. 21.35 Х.ф. "Крапле-

ный".

8.00 Єн шашу. 8.35 Такси. 9.05Ел аузында. 9.50 Концерт. 11.30 "Ќыз

ѓ±мыры". 13.00 "Пандора". 15.05 Х.ф.

"Согдиана". 17.15 "Сырты б‰тін...".

18.10 Бай бол. 18.30 "Ќыз ѓ±мыры".

20.05 Той жыры. 20.30 "20:30". 21.20

Х.ф. "Один день". 23.20 "¦мытылмас".

7.00 "Айрыќша туѓан айымдар".

8.10 Ќылќалам. 9.35 Тарихтан бір к‰н.

10.10 Ѓылыми кењес. 11.00 Арнайы

жоба. 12.00 Джаз-рандеву. 13.00

Д.ф. "Мариин театры: киелі сахна".

14.30 А. Бажанованыњ єн кеші. 16.00

Лидер XXI века. 17.05 Кеше ѓана.

18.00 ¤зен бойында. 19.25 Х.ф. "Вес-

на на Заречной улице". 21.25 К.ф.

"Отырардыњ к‰йреуі".

08.00 Шебербек аѓай. 9.00 Му-

зыкальная академия Евровидения.

10.00 Измайловский парк. 12.00 К.ф.

"Демалыс". 15.00 Х.ф. "Третий лиш-

ний". 17.00 ВООМ! 18.00 МУЗ ТВ-

2014. 21.00 Концерт. 23.00 Q-елі.

0.00 Х.ф. "Starперцы".

6.00 "Ризамын". 7.30 Х.ф. "Иной".

9.30 Х.ф. "Совокупность лжи". 12.30

"Налегке". 13.00 Алдараспан, Шан-

шар, Нысана к‰нделігі. 15.30 "Lemon-

show". 16.30 Х.ф. "Конго". 18.30 Х.ф.

"Миссия невыполнима 3". 21.00 Ны-

сана. 00.00 Х.ф. "Явление". 2.00

Х.ф. "Танго втроем".

7.45 Алтын таспа. 8.40 М.х. 9.00

Рыжие. 9.40 Х.ф. "Один дома 4".

11.30 М.ф. 12.15 М.ф. "Астробой".

14.00 М.х. 15.50 Караоке-киллер.

16.50 Х.ф. "День независимости".

20.00 Битва экстрасенсов. 21.20 Ењ

к‰лкілі єртістер. 22.20 Тематик-шоу.

23.20 К‰лкі базар. 0.00 Танцы.

7.00 М.ф. 9.00 Торговый дом. 9.30

М.с. 10.20 Baby Гид. 10.50 В ладу с

природой. 11.10 Киноклуб. 11.30 Сол-

нечная кухня. 12.00 ПроАгро. 12.30

РТН Подробности. 13.20 Винтаж.

14.00 Хит-парад. 15.00 Ќоѓам жєне

єйел. 15.30 Ќазаќстан байтаќ μлке.

16.00 Айтыс. 17.00 "Госпожа горнич-

ная". 20.00 Тет-а-тет. 21.00 Моя прав-

да. 22.00 С. Жанболаттыњ концерті.

0.00 Моto GP.

6.00 Жањалыќтар. 6.30 Конт-

рольная закупка. 7.05 "Вкус грана-ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-

ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ

МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

31 АРНА

саулыѓы. 17.00 Жањалыќтар. 17.15

Бармысыњ, бауырым? 18.00 Ново-

сти. 18.15 "С±лтан С‰лейман". 19.05

Орталыќ хабар. 20.00 Жањалыќтар.

20.30 Сильные духом. 21.00 Ново-

сти. 21.30 Жеті єн. 23.00 Х.ф. "Шаг

вперед-2". 0.45 Т.с. "Уран дауылы".

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-

тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,

15.10, 17.25, 18.25, 22.30, 23.55 Те-

лемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Новости.

10.35 "Маруся". 11.30 Первая сту-

дия. 12.00 М.с. 12.30 "Ќазаќ дала-

сыныњ ќ±пиялары". 13.00 Жањалыќ-

тар. 14.00 "Туѓан елдіњ т‰тіні". 15.15

"Паула". 16.00 "Айналайын". 17.00

Магия природы. 17.30 М.с. 17.50 Жа-

њалыќтар. 18.10 Алдаспан. 18.25

Новости. 18.55 "Пейзажи сквозь вре-

мя". 19.30 Бірінші студия. 20.00

Жањалыќтар. 20.30 Ќазаќстан-2050.

21.00 Новости. 21.30 "Маруся". 23.00

Телетриптих "00:00". 0.00 Жањалыќ-

тар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.8.00 Каznet. 8.30 Такси. 9.00 "¤згер-

ген μмір". 10.00 Жањалыќтар. 10.30

"Фериха". 11.30 "Ќыз ѓ±мыры". 13.00

Жањалыќтар. 13.10 "Сырты б‰тін...".

14.00 Новости. 14.10 "Александров-

ский сад". 15.15 "¤згерген μмір".

16.40 Такси. 17.30 "Фериха". 18.30

"Ќыз ѓ±мыры". 20.00 Жањалыќтар.

20.30 "20:30". 21.00 "Александровс-

кий сад". 22.00 "Фериха". 23.00 Ел

аузында. 23.25 "Бала кегі". 0.40 Єн

шашу.


7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED:

Идеи, достойные распространения.

10.10 Фильм-ертегілер. 11.30 Ѓасыр-

лар пернесі. 12.05 ТЕD: Таратуѓа

т±рарлыќ идеялар. 13.00 Онлайн

Астана. 14.15 Лидер 21 века. 15.00

"Тањ бозынан Кэндлфордќа аттандыќ".

16.05 TED: Идеи, достойные распро-

странения. 17.00 Фильмы-сказки.

18.05 Эйнштейн ізімен. 19.05 TED:

Таратуѓа т±рарлыќ идеялар. 19.30

Кітапхана. 21.00 Єњгіменіњ ашаѓы.

22.00 Онлайн Астана. 22.50 Сол бір

кеш... 0.00 "Тањ бозынан Кэндлфор-

дќа аттандыќ".

7.00 Ревю. 7.20 "Еріксіз неке".

8.35 К‰лкі базар. 9.00 Ревю. 9.30

"Универ". 10.00 "Интерны". 11.00

Comedy woman. 12.00 "Сашатаня".

12.30 М.с. 15.30 Салем ВОХ. 16.30

"Еріксіз неке". 18.00 С±лу бол! 19.00

"Сашатаня". 19.30 Comedy woman.

20.30 Ревю. 21.00 "Универ". 21.30

"Интерны". 22.30 Ревю. 23.00 Жа-

сырын камера. 0.00 Х.ф. "Самоубий-

цы".


7.30 Сайќымазаќтар. Жасырын

камера. 8.00 Ќыздар арасында. 9.00

"Цена жизни". 10.00 МУЗ ТВ-2012.

12.00 Жанкештілер жарысы. 13.00

Ќорќыныш факторы. 14.00 Сайќыма-

заќтар. Жасырын камера. 15.00

КZландия. Перезагрузка. 15.30 Моя

история. 16.00 Измайловский парк.

18.00 Концерт. 20.00 Q-елі. 20.30

Айна онлайн. 21.00 Караоке - живой

звук. 23.00 Х.ф. "Сестры".

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген

с±лу". 9.00 "Счастливы вместе".

11.00 "Сваты". 12.00 Мультсериалы.

14.00 "Мен саѓан ѓашыќпын". 15.00

Єзіл студио. 16.00 "Ералаш". 17.00

"Дворняжка Ляля". 19.00 "Lemon-

show". 20.00 Информбюро. 21.00

"С‰йген с±лу". 23.00 "Мен саѓан

ѓашыќпын". 00.00 Х.ф. "Старый Но-

вый год". 2.00 Х.ф. "Пятница".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.

9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30

М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Жар-

кий лед". 14.00 В ладу с природой.

14.25 Торговый дом. 14.45 Киноклуб.

15.00 "Госпожа горничная". 16.00

Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-

тесті с±хбат. 17.30 Єн-жыр кеші.

19.00 Жањалыќтар. 19.30 Ќоѓам жєне

єйел. 20.00 РТН. 20.30 Группа здо-

ровья. 21.00 "Жаркий лед". 22.00

РТН. 22.30 Солнечная кухня. 23.00

НТК

думан". 21.30 Х.ф. "Совокупность

лжи". 00.30 Х.ф. "Миссия невыпол-

нима 2". 3.00 Х.ф. "Похитители тел".

7.30 М.ф. 9.00 РТН. 9.30 М.с.

10.20 Неизведанный Казахстан.

10.50 Группа здоровья. 11.10 Жена.

История любви. 12.00 Задорнов боль-

ше, чем Задорнов. 13.00 Без обма-

на. 14.00 Д. ‡сіпбаевтыњ μлендеріне

жазылѓан єн кеші. 16.00 ПроАгро.

16.30 Ќоѓам жєне єйел. 17.00 Джи-

перы. 17.30 Ж±лдыз-топ. 18.30 Ќазаќ-

стан байтаќ μлке. 19.00 Ќылмыстыќ

№. 19.30 Baby Гид. 20.00 РТН Под-

робности. 20.50 Винтаж. 21.30 Сол-

нечная кухня. 22.00 Лица независи-

мости. 22.30 Ж±лдызды єуендер. 0.00

Панорама недели.

6.00 "Вкус граната". 8.00 Тањѓы

пошта. 8.30 П@утina. 8.50 Жањалыќ-


Каталог: wp-content -> pdf -> 2015
2015 -> №47 (18256) 29 сєуір 2015 ж сєрсенбі Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2015 -> №117 (18326) 14 ќазан 2015 ж сєрсенбі
2015 -> Ќалалыќ балалар шыѓармашылыѓы ‰йіне жиналѓан м‰мкіндігі шектеулі жандардыњ санында шек болмады. Бєрі де кезінде
2015 -> 26 маусым 2015 ж жұма
2015 -> №96 (18305) 28 тамыз 2015 ж ж±ма конституцияѓА – 20 жыл
2015 -> Сәлім меңдібай құрметті оқырман! Сіздің қолыңыз­ дағы Қостанай облыстық «Қостанай таңы»
2015 -> Қар жамылып ана құм, мына құм да, Іші толған сайлардың, жырының да
2015 -> №149 (18358) 25 желтоќсан 2015 ж ж±ма
2015 -> 8 қыркүйек 2015 ж сейсенбі


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет