Алдшңа барсам » «Қаш ан$кайьі ң жетеді жаі?»


Алмас: Жастар арасында 70% тындайды. -  Сөздерін  кім жазады? Арнайы  аңындарга  барасыздар ма ? Алмасжүктеу 1.95 Mb.
Pdf просмотр
бет8/8
Дата21.03.2017
өлшемі1.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

АлмасЖастар арасында 70% тындайды.

-  Сөздерін  кім жазады? Арнайы  аңындарга барасыздар ма ?

Алмас: Әрине, өзіміз.

-   Рэпті ң  жас тарг а  берер  тәрбиесі  цаншалыцты деп ойлайсыз?

Алмас:  Нақты  айтсақ,  қазіргі  көп  жастар 

махаббаттан  шатысып  жатады,  бір-бірін 

алдап  қызық  көретіндер  көп,  солар  тындап 

сәл болса да сабак алса дейміз.

-  Рэп жайлы жасы үлкен кісілер не айтады ? 

А лм ас:  Әрине,   жасы  үлкен  кі сі лер 

түсінбейді.  Бірақ  біз  біреу  үшін  рэп  жазып 

айтпаймыз, тек өзіміз үшін жазамыз.

-   Рэп  жазу  үшін  көркем  әдебиет,  оның іиіінде  поэзияның  пайдасы  бар  деп  ойласыз 

ба?  Өзіңіз  соңгы  рет  қандай  шыгарма 

оқыдыңыз?

Алмас:  Негізінде рэпке поэзияның пайдасы 

бар.  Бірак  ол  кезде  біздің  лирика  мимикаға 

айналады.

-   Р э п   т ы ң д а р м а н д а р   а р а с ы н д а  қаншалықты дәрежеге ие?

52

ЖАСТАР  КӨЗІМЕН

Алашшыл жас

2013  №1  (3)

Алмас: 

Рэп  дегеннің  шыкқан  түбі 

ертеректегі  айтыс,  термелерден  пайда 

болған.   А т а - б а б а л а р ымыз д а н   терме,  

айтыстар  сақталып  қалды  ғой,  рэп  те  дэл 

солай  жастардын  жүрегіне  жетіп  сақталар 

деген үміттеміз.

-   Рэпте  махаббат  тақырыбынан  өзге 

қ а н д а й   ә л е у м е т т і к   т а қ ы р ы п т а р  

көтеріледі?

Алмас:  Әрине,  айтылады.  Ел  ішіндегі 

кемшілік,  жоғарғы  жақгағы  кателіктер  ащы 

ш ы н д ы қ   бо л ып  а й т ыл а д ы.   Мыс а л ы 

мынадай:


Өмір өзгеруде, бізде өзгеруіміз тиіс, 

Бэрінің ойында шығынсыз жасау кіріс. 

Қара жүмыс жасауға бэріміз ерінеміз, 

Жеңіл ақша табуға бэріміз үйренгенбіз. 

Ріпті  таңдауың,  рэп  мені  таңдауы.  Менің 

көзйегемім қазақша рэпті тоқтатпау. ж  

Әрине, кім өз ісін жаман деп айта алар 

#дейсіз?  Бүл  кісілер  тек  рэпті  айтуды 

көздейді.  Өз  тыңдармандары  көбейсе  соган 

қуанады.  Рэптің  тэрбиелік  мэніне  терең 

бойлап,  оның  жақсы-жаманын  ажыратып 

жатпайтын сиякты.

Махаббат туралы «Жауапсыз махаббат» 

I  деген Шоқан мен Сэбина айтқан мына рэпке 

назарсалайык:

Бэрі де жаксы еді,

Бірак бізге қайғы келді.

Сезіміңді сенің от болғандай 

Ол ортеп кетті.

Көңіліңде бір түрлі ойлар болғанын 

Мен білгенмін.

Бірақ та бэрі өтеді деп,

Саған сеніп едім.

Жүрегіңді жылытуға 

Амалдар іздеп көрдім.

У ақыт та аз болған соң,

Сені сақтауға үлгермедім.

Бүл өлең махаббат жайлы жазылса да зер 

сала  окыған  адамға  ешқандай  әсер  ете 

алмайды.  Сонда эр  нәрсеге тез  еліктеп,  енді 

ғана  есейіп  келе  жаткан  жасөспірімдер  сөзі 

жеңіл осындай  өлеңдерді жаттап  өссе қалай 

болады?


Жалпы, адамгершілік пен имандылыкка 

ба у л ит ын  т е р м е - т о л ғ а у л а р д ы ,   отан-  

сүйгішті кке  ш ақыратын  жігерлі,  рух

серпілтетін  патриоттык  әндерді;  сезімтал- 

дыққа,  эдемі  әсерге  бөлейтін  махаббат 

эуендерін тыңдап өссе дегіміз келеді. Қазіргі 

уақытта үлттық дэстүрлі эндерді тыңдайтын 

жастар  санаулы-ақ.  Керісінше  «Қатықты 

жақсы  корем,  ішпеймін  айран»,  «Басынды 

көтер  бауырым,  салбырап  жерге  қарамай», 

«Көзі ңе  жылы,   күлағы ңа  жағымды»,  

«М ахаббатыңа  өшігіп,  аркалады  нэзік 

жүрегім,  Оттай жанған сезімім, қаламайсың 

сен сөнгенін» деген сияқты өлең мэтіндерін, 

тіпті,  айтуға  болмайтын  дөрекі  сөздерді  де 

энге  қосып,   оған  бейнеклип  түсіріп, 

интернетке  жариялап  жіберген.  Осындай 

«паразит»  эуендер  қоғамды  ластауда. 

«Халықты  жаулауға  даңғырлаған  музыка 

жеткілікті.  Сол  даңғырлаған  музыканы 

естіген халыктың эуелі миы уланады, сосын 

рухани  азғындалады»  деген  XX  ғасырда 

Гитлер  айтқан  сөз  XXI  ғасырда  шындыққа 

айналған  сияқты.   Алайда,   «Қасқыр,  

арыстанға  бола  алмайды  тақсыр»  деп 

рэперлер  өздері  айтқандай,  олар  ешқашан 

халык  музыкасынан  асып  кете  алмайтыны 

тағы дааян.

О й ы м ы з д ы   т ү й і н д е й   к е л г е н д е ,  

айтпағымыз, «Халықтың жанын музыкасыз, 

әнсіз,  бисіз  жанарту  мүмкін  емес»,-  деп 

С.Торайғыров  айтқандай,  біздің  эніміз  жан 

тербетер мэнді, жүрек тебірентер эсем болуы 

шарт.  С.Торайғыров «Олең һэм айтушылар» 

деген  мақаласында  тағы  да  мынадай  өзекті 

ой  айтады:  «Байқаймысың,  біздің  қазақ  эн 

кұмар  халық.  Газет  оқып,  не  шариғат  айта 

бастасаң,  қүлағын  салар-салмас  шеттеп 

кетеді.  Біреу  қолына домбыра үстап  эн  сала 

бастаса,   ойдағы- қырдағысы  жиылып,  

сегіздегі  бала,  сексендегі  шалына  дейін 

калмай  қамалап,  айтшы-айтшылап  жанын 

ж ағасына  келтіреді.  М ағынаны  керек 

қылмаса  да,  энге  бола  жиылады.  Бара-бара 

не  болса  да  сол  әндегі  рух  сүйегіне  сіңеді, 

қүлағында қалады». Біз осы ойды негізге ала 

отырып  казіргі  заманның  музыкасы:  рэп 

с анамыз ды  улап,  бойымыз ды  билеп,  

рухымызды  ластамаса  екен  деген  ниет 

білдіреміз.Гүлзат Дэуітэлі

53

Құрметті  оқырман!

Қазақстан 

Республикасының  М эдениет  ж эне  ақпарат 

министрлігі  Ақпарат  жэне  мұрағат  комитетінде  ресми  тіркелген 

«Алашшыл  жас»  студенттердің  эдеби-танымдық  журналы  2013 

жылдан бастап 3 ай сайын жылына төрт рет шығып тұрады.

«Алашшыл жастың»  қолжазба журналы ең алғаш 2011  жылы 

Қазақстан  Тәуелсіздігінің  20  жылдығына  жэне  қазақтың  тұңғыш 

журналы  «Айқаптың»  100  жылдығына  тарту  ретінде  Қазақ 

м ем лекеттік  қыздар  педагогикалы қ  ун и в ер си т еті  Қазақ 

филологиясы  жэне  әлем  тілдері  факультетінің  Қазақ  әдебиеті 

кафедрасындағы  «Ізденіс» үйірмесінің  шығаруымен  жарық көрген 

болса, 

бүгінде 

ресми  тіркеуден  кейінгі  шыққалы  отырған 

журналымыздың  алғашқы  саны  да  «Қазақ»  газетінің  100 

жылдығына тарту етілмек.

Журнал  жоғары  оқу  орындары  студенттерінің  ғылыми 

мақалалары  мен  көркем  туындыларын,  басқа  да  шығармашылық 

жүмыстарын  жариялап  түруға  н и еттен еді.  Осыған  орай 

журналымыздың  мазмүны  да  эр  түрлі  айдармен  беріліп  отырады. 

Әсіресе,  «Зерттеу:  Алаш  рухты  әдебиет»,  «¥лы  даланың  дара 

қыздары»,  «Кешегі  студент,  бүгінгі...»  «Поэзия»,  «Проза», 

«Драматургия»  сынды  айдарлар  үздіксіз  беріліп  отыратындығын 

ескертеміз.

Қүрметті  оқырмандар!  «Алашшыл  жас»  сіздердің  талап- 

талғамдарыңыздан шығуға талпынуда. Осы ресми тіркелген журнал 

санында да  әдебиет  сүйер  қауымды  елең еткізер  жаңалықтары  бар 

ғылыми  мақалалар  жарияланып  отыр.  Оларды  бағалайтын,  әрине, 

оқушы  қауым.  Ал  біз  журналымыздың  рухани  азығы  мол  құнды 

дүниелерді жарыққа шығаратын сапалы басылымға лайық болуына 

барынша тырысып бағамыз.

Редакция алқасы

54

лурнал Қазақстан Республикасы Мэдениет жэне ақпарат министрлігінің Ақпарат жэне мұрағат 

омитетінде есепке қойылып, 2012 жылдың 20 карашасында №13157-Ж  тіркеу куэлігі берілген.


Каталог: RES -> nov postupleniya
RES -> СӨйлем ішіне қойылатын тыныс белгілері
RES -> Тепловая производительность макс
nov postupleniya -> Қазақ Мемлекеттік Қыздар
nov postupleniya -> Қазақ Мемлекеттік ҚыздарПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет