Қазақстан Тәуелсіз ел болғаннан кейін, ондағы әскери шендердің баржүктеу 3.15 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата15.03.2017
өлшемі3.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ИӘ

– Қазақстан Тәуелсіз ел болғаннан 

кейін, ондағы әскери шендердің бар -

лығы да қазақы болуға тиіс. Сон-

дықтан «әскери шендерді ұлттық ар-

хаи калық шендермен алмастыратын 

уа қыт жеткен жоқ па?» дегенге мен 

«уа қыт жетпек түгіл, асып кетті» деп 

жауап берер едім. Бірақ біздің жо-

ғарғы қолбасшылардың көпшілігі 

әс ке ри жоғары оқу орындарын Мәс -

кеуде бітіргеннен кейін бұған нем-

құрайдылық танытатыны сөзсіз. Де-

сек те, олар қазақ, кеуделерінде қа-

зақ деген намысы болғаннан кейін, 

олар да әскери саланы түбегейлі қа-

за қыландыруға атсалысады деген ой-

дамын.  ЖОҚ

– Бұл сұрақ өте күрделі мәселені 

қамтып отыр. Өйткені Тәуелсіздігімізді 

алғанымызға 20 жыл болса да, бір -

неше ғасыр бойы жоғалтқан дүние ле-

рімізді айналдырған 20 жылдың ішін-

де қалпына келтіремін деу уақыт жа-

ғынан әлі ертерек секілді. Тіпті қазірдің 

өзін де Конституциямызда «қазақ тілі — 

мемлекеттік тіл» деп жазылғанымен, 

оның жанына «орыс тілі қатар қол-

да нылады» деп бадырайтып қойдық. 

Осы тұрғыдан келгенде, әлі тілімізді 

толық пайдалана алмай, орыс тілінен 

қа ғажу көріп отырғанда, әскери шен-

дерге байланысты атауларды өзгерту, 

қа зақыландыру, менің ойымша, әлі 

ерте леу  секілді.   Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Михаил СААКАШВИЛИ, 

Гүржістан Президенті:

– Біз негрлер емеспіз ғой!(қарапайым гүржілер арасында 

«ақымақтық жасайтындай біз негр-

лер емеспіз ғой» деген жиі айты ла-

тын сөзді Гүржістан Президенті Қар-

жы министрлігінің қызметкерлері-

мен болған кездесуінде абайсызда 

айтып жіберді. http://ru.trend.az 

сайтынан)

№126 (352) 

29 шілде

бейсенбі


2010 жыл

...де

дiм-ай, а

у!

3-бетте

Болат САЙЛАН, Ауған 

соғысының ардагері, тарих 

ғылымының кандидаты, доцент: 

Бақытбек СМАҒҰЛОВ, Ауған 

соғысы ардагерлері кеңесі 

төрағасының орынбасары:

4-бет

5-бет

7-бет

ОЙ-КӨКПАР 

Қазақ мүсіншілері 

кәріс әріптестерімен 

кездесті

Тағы да Смақов 

пен Тілешев жоқ...

Некелік келісім-

шарт керек пе?

Әр мемлекеттің өзінің әскери күштері бар. Онда сарбаздарға 

берілетін бұйрықтар да, әскери атақ-лауазымдар да, тіпті 

жауынгерлердің батырлығы үшін берілетін жоғары наградалы 

орден-медальдар да сол елдің ұлттық нышандарымен байла-

ныстырылған. Бұл ретте басқа мемлекетті айтпай-ақ қояйық, 

мына тұрған көрші Моңғолияның өзінің қарулы күштерінде 

әскербасыларының жұлдыздарынан бастап, әскери таңба, әскери 

шендердің барлығы ұлттық нақышта өзгертілген. Осы тұста, 

құдайға шүкір дейік, Қазақстанның Қарулы Күштері де Орта 

Азиядағы ең жоғары қаржыландырылатын әскер екендігі белгілі. 

Тіпті Қарулы Күштеріміздің сарбаздарына көп жағдайда қазақша 

бұйрықтар да беріліп жатыр. Әскерде жүрген жауынгерлер 

қазақша марш пен өлеңдер айтуда. Енді әскери тәртіптің барлығы 

қазақшаланып жатқанда, «әскер шендерін де бұрынғы ата-

бабадан келе жатқан атаулармен алмастыратын уақыт жеткен 

жоқ па?» деген сауалды мамандар талқысына салған едік. 

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

147,56

192,02

4,88

21,77

1,29

10537,69

1473,48

1474,78

76,18

1158

ТҮЙТКІЛ


Коммуналдық жүйесі 

шатқаяқтаған ел 

бәсекеге қабілетті 

бола алмайды

Құрылыс және тұрғын үй-ком муналдық шаруашы-

лы ғы  агент тігінің  төрағасы  Серік  Но киннің  айтуынша, 

елдегі ком му налдық жүйенің 70 пайызы ес кірген. 

Әсіресе су жабдықтау жү йесінің 64 пайызы, су бұру жү-

йесінің 66 пайызы құрып тұр. 2004-2010 жылдары 

об лыс әкімшіліктерінің тарапынан су бұру жүйесіне 43 

млрд теңге бө лінген еді. Алайда қаржы кей жерлерде 

тиімді  жұмсал ма ды. 

ДАТ!

6-б

етте

Гүлфаридат АМАНҚЫЗЫ:

2010 жылғы «Жол картасы» аясында 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы 

нысандарын жөндеуге және қайта жөндеуге – 

50,4 млрд теңге, оның ішінде республикалық 

бюджеттен – 32,8 млрд теңге, жергілікті 

бюджеттен – 17,6 млрд тең  ге бөлінген. 

«Жол картасы» шеңберінде ТКШ бағытында 

653 жобаны жүзеге асыру жос парланған. 

14-і аяқталды, 639 жоба бойынша жұ-

мыс жүргізілуде. Әлбетте, «Жол картасы» 

мың даған адамға жұмыс тауып бергенін 

айтпағанның өзін де, сумен жабдықтау, 

көше мен ауланы абат тан дыру сияқты 

қыруар шаруаны тындыруға мүм кіндік 

берді. Алайда коммуналдық салада ше-

шілмей жатқан түйткіл әлі көп. Әрі қаржыны 

да көп қылғытатын да – осы ТКШ. Қаржысын 

салуға құл шынып тұрған инвесторды да таба 

алмайсыз. 

Қазақтың тағам 

саясаты қайда?

Дарынсыз болса да, қарынсыз пенденің болмайтыны-даусыз жайт. 

Олай болса, тағам жайлы мәселе қашанда өзекті. Ал оның ұлттық 

сипатына қаншалықты мән беріп жүрміз? Мәселен, палау десе, өзбек 

елестесе, суши – жапонды, лағман – дүнгенді, мәнті – ұйғырды т.с.с 

еске салатыны жайдан-жай емес. Демек, ұлттық тағам да тіл, діл, 

салт-дәстүрден еш кем емес. Бұл жағынан алып қарағанда, қазақтың 

еті, яғни қазы-қарта, жал-жаясынан бастап, бауырсағы, қуырдағы, 

женті, құрты, қала берді, қымыз, шұбат секілді шөліңді қандырар 

сусындары, әйтеуір, айтып тауыса алмайтындай тағамдары жеткілікті. 

Бірақ айтып-айтпай не керек, нарық заманының талабына сай біз 

ешбір ұлттық тағамымызды бренд етіп қалыптастыра алмай отырмыз.

Жалғасы 3-бетте 

Жалғасы 4-бетте 

Өкініштісі сол – жаһандану дәуірлеп тұрған шақта Қазақстан 

түрлі бағыттар мен ағындардың бәсеке алаңына ғана айналып, 

өзінің ол бәске тек сырттан қарап тұрған жайы бар. Саясатты 

айтпағанда, сәннен – батыс, автомобильден Жапония мен Гер ма ния 

дес бермей тұр. Тіпті, бәрін қойып, тағам жағынан да тізгінді тү рік 

және Американың тез әзір болатын жүйесіне беріп отыр екенбіз. 

Агрономияны 

бітірген маманды 

ауылда қажет етіп 

отырған ешкім жоқ 

Мәриям ӘБСАТТАР

Қолданыстағы әскери шендерді ұлттық архаикалық шендермен алмастыратын уақыт жеткен жоқ па?

ИГІ ІС


Қызылағаш төрт айда қайта түледі

Қызылағаштағы 

қызу құрылыс 

жұ мыс тары 

аяқталып, соңғы 

үйлер мен әлеу-

мет тік  нысандар 

пайдалануға 

берілді. Су тас қы-

нынан кейін қысқа 

мерзім ішінде 

Қы зылағашта 

барлығы 465 

үй жаңадан бой 

көтеріп, 30 үй 

күрделі жөндеуден 

өтті. Сөйтіп, тұтас 

бір ауыл төрт айда 

қайта тү леді. 

Жалғасы 4-бетте

Алматы облысының әкімі Серік 

Үмбетов Қызылағаш ауылында 

соңғы тұрғын үйлердің кілтін тап сы-

румен қатар күрделі жөндеуден өт-

кен ауыл мектебі мен аурухананың, 

ба лабақша мен 12 пәтерлі комму-

нал дық үйдің ашылу салтанатына 

қатысты. 

Қайта жаңғырған Ілияс Жан-

сүгір ов атындағы орта мектеп – 226 

млн теңгеге, ауылдық дәрігерлік ам-

була то рия – 45 млн теңгеге, б ала-

бақша мен 12 пәтерлік ком му нал-

дық үй 180 млн теңгеге күрделі 

жөндеуден өтті. Мек тептегі физика, 

био логия, химия, информатика, му-

зы ка кабинеттері қажетті оқу құ рал-

жабдықтарымен то лықтай жабдық-

талып, технология сабағы үшін ар-

на йы шеберхана жасақталды. 

Аб

ай ОМАРОВ (колла

ж)


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№126 (352) 29.07.2010 жыл, бейсенбі          www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

НАРЫҚ

 

? Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А ЋБ I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

100 доллардың жаңасы шығатыны рас па?

Еттің сапасын қалай анықтауға болады?

Қазір базардағы еттің және ет өнімдерінің санитарлық 

талапқа сай келмейтіні жиі айтылады. Жалпы, осы еттің та-

лап қа сай екендігін, сапалы екенін қалай анықтауға болады? 

 Жазира ҚАМБАРОВА, Алматы облысы

Бұл ретте Алматы мемлекеттік 

мал дәрігерлері білімін жетілдіру 

институтының маманы Күләш Құр-

манова былай дейді:

– Ол үшін, біріншіден, ет сату шы-

дан тауары туралы анықтама қағазды 

сұра ңыз. Бұл құжаттар етті және ет 

өнімдерін заңды түрде сатуға шығар-

ған сатушыларда міндетті түрде бо-

луы керек. Бұдан соң тауардың неғұр-

лым арзанын алуға бейіл танытқан 

дұрыс емес. Азық-түлік аларда «ар-

зан тауар – сапасыз тауар» дегенді 

жа ды да ұстаған жөн. Қазір малдан 

бур целлез, сібір жарасы тәрізді ау-

рулардың шығып жатқанына орай, ет 

таңдағанда мына жайттарды да есте 

сақ таған абзал. Біріншіден, еттің ба-

ға сына мән беріңіз. Екінші бір еске-

ре 

тін дүние – алған өніміңіздің сыртқы қабаты қабыршықтанып, 

қарайып кетпеген бе, осыған мән 

беріңіз. Егер еттің сырты қарайып, 

қабыр шық  танып  кеткен  болса,  онда 

бұл еттің ескіргендігін көрсетеді. 

Сон дай-ақ ет аларда алған тауа ры-

ңыздың иісіне айрықша назар ау да-

рыңыз. Өнімді иіскеп көрсеңіз де 

бо лады. Мұның еш әбестігі жоқ. Се-

бебі – қандай да бір еттің бұзыл ға-

нын, ескіріп кеткенін жасыру мақ-

сатында бүгінде сатушылар сатуға 

шыға ра тын етін сұйық хлороформен 

жуа тын болған. Сондықтан ет сатып 

алар да сақтық қажет... 

«Келесі жылы 100 доллардың жаңа түрі қолда-

нысқа енеді» дегенді жиі естимін. Бұл қаншалықты 

ақиқат? Осы жайында білсем деп едім... 

 Жайнар ҚОДЫҒАНОВА, Алматы қаласы

Расымен де, таяуда АҚШ 

бас елшiсiнiң мiндетiн атқарушы 

Роберт Лейн және АҚШ елшi лi-

гiнiң пресс-атташесi Томас Тан-

нер көпшiлiкке 100 долларлық 

ақ шаның жаңа үлгiсiн таныс-

тыр ды. 100 долларлық су жаңа 

банкноттар айналымға 2011 

жыл дың 10 ақпанында енбек. 

Бiр ақ ескi дизайндағы 100 дол-

лар жаңасымен қатар қол да-

ны ла бередi. Жаңа 100 доллар-

да өзiндiк дәстүрлi көрiнiстер 

сақ талған. Роберт Лейннiң ай-

туына қарағанда, АҚШ үкiметi 

жал ған ақша жасаушы алаяқ-

тар дың алдын орау үшiн доллар 

ди зайнын өзгертiптi. Жаңа 100 

дол лардың ескi дизайндағы 

ақ 

шадан айырмашылығы – Экономиканың өсу қарқыны жыл аяғына 

қарай 4-5 пайыз деңгейінде тұрақтайды

ЭКОНОМИКА

ӘУЕ ҚА

ТЫНА


СЫ

Жаңа әуе бағытының әлеуеті күшті

Үрімші – Қытайдың бес ұлттық авто-

ном ды ауданының бірінің астанасы. Әкім-

шілік орталықтың Тянь-Шаньның солтүстік 

бөк терінде орналасуы оған географиялық 

жағынан рекордтық ерекшелік сыйлады. 

Ол Гиннесcтің әйгілі кітабына теңізден ең 

шалғай жатқан мегаполис ретінде енген. 

Мұнай, текстиль мен металлургиясы 

дамыған өңірде Қытайдағы ең алып жел 

энергиясы орталығы бар. Алматы – Бейжің 

халықаралық теміржолы бойындағы ірі 

қаланы екі мемлекеттік маңызы бар авто-

к ө лік жолы кесіп өтеді. Сондықтан да 

болар, тоқсан жолдың торабындағы ша-

һар да кәсіпкерлік те жақсы дамыған. Үрім-

ші – Орталық Азиядағы халқы көп аста на-

лардың бірі. Екі миллионнан астам халық-

тың қатары жыл өткен сайын көбейіп ке-

леді. Қысқасы, қарқынды дамушы қала. 

Оны еліміздің қаржы-іскерлік орталығымен 

жа қындастырудың қисыны – осында. «Эйр 

Ас т ана» ұлттық әуе тасымалдаушы ком па-

ния ашып отырған жаңа рейс бойынша 

«ЭйрбасА320» ыңғайлы жолаушылар 

ұшағы Алматыдан Үрімшіге аптасына үш 

рет қатынайды. Бұған дейін жүзеге асы-

рыл ған Алматы – Бейжің және Алматы – 

Үрім ші рейстері қазіргі таңдағы сұранысты 

қам тамасыз етуге жеткіліксіз болған еді. 

сауданың дамуына қосымша түрткі бол-

мақ. Жаңа рейс бойынша ұшу ұзақтығы – 

1 сағат 50 минут. Әуежайдың алымдары 

мен басқа да төлемдерін қоспағанда, әуе 

би леттерінің құны – 27 мың теңгеден, ал 

биз нес кластағы орындар құны 140 мың 

тең геден  басталады. 

Алматы-Үрімші 

бағытына аялдамасыз 

қатынайтын жаңа әуе 

рейсінің ашылғанына бір 

ай болды. Азғана уақыт 

ішінде бұл әуе қатынасы 

Орталық Азиядағы екі 

ірі іскерлік орталықты 

байланыстырып, 

қазақ-қытай өзара 

ынтымақтастығына өз 

ықпалын тигізе бастады. 

Өйт кені екі ел арасында кәсіпкерлер; шы-

ғыстың тарихы, өркениеті, сервисі мен 

асха насына қызығатын туризмнің барлық 

саласының өкілдері; Қытай медицинасы 

бойынша емделушілер; студенттер; ға-

лымдар; басқа да жолаушылар бірде-бір 

апта үзілген емес. Сол себепті қазір жа ңа 

әуе сапары аймақаралық транзиттік жолау-

шылардың негізгі таңдауына айналды. 

«Эйр Астана» АҚ президенті Пи тер Фостер-

дің айтуынша, Алматы – Үрімші бағыты 

бо йынша іске асырылатын әуе қатынасы 

«Эйр Астана» компаниясы үшін болашағы 

зор жаңа нарықты ашып, екі ел арасындағы 

Осы сауалдың алдын алған Айтжанова 

ханым бұл өсім былтырғы ішкі жалпы 

өнім нің құлдырау шегінен басталып тұрға-

нын, яғни 2009 жылы ІЖӨ құлдырауы 2,4 

па йыз болғанда, қысқа мерзімдік эконо-

ми калық индикатор 4,1 пайызға дейін тө-

мендегенін атап айтты. Біз осы орайда, 

Қар жы министрлігінің «ІЖӨ өсімі 2010 

жыл дың қорытындысы бойынша 4 па-

йызды құрайтын болады» деген болжамын 

еске ріп, «осы тұжырым қаншалықты өмір 

шын дығына айналады» деген сауалға жа-

уап іздеген едік. Бұған қатысты «Эко но-

микалық зерттеулер институты» АҚ 

президентінің міндетін атқарушы Жәмила 

Бопиева ханым Қазақстанның 2010 жылғы 

экономикалық даму перспективалары 

бірқатар факторларға байланысты анық-

талатынын айтады. Ал ол, негізінен, әлем-

дік экономиканың даму үдерістеріне, банк 

секторының қалпына келу жылдамдығына, 

ин дустрияландыру саясатының тиімді лігі-

не, сондай-ақ дағдарыстан кейінгі қолайлы 

ортаны, соның ішінде бизнес пен инвести-

циялық қолайлы ортаны қалыптастыру 

бойынша мақсатты жұмыстарға тәуелді 

болмақ. Халықаралық валюта қорының 

шолуына қарағанда, 2010 жылдың бірінші 

жартысында дамыған елдерде өсім 3 

пайызды құрайды, ал жылдың екінші 

жартысында жеке сектор сұранысының 

мейлінше баяу ұлғаюы есебінен 2 пайызға 

дейін тежеледі. Ал банк секторына келсек

Fitch сарапшылары екінші жартыжылдықта 

оң өзгерістерді болжаған. Сыртқы қарыз-

дар бойынша айтарлықтай аз төлемдер 

мен ақшаға деген сұраныстың өсуі, проб-

лемалық қарыздарды шешудегі ілгері леу-

лер екінші жартыжылдықта несиелеу көле-

мінің біршама ұлғаюына жағдай туғызады. 

«Осыған байланысты жыл аяғына қарай 

экономика өсімінің қарқыны 4-5 пайыз 

деңгейінде тұрақтайды деп ойлаймын», 

– дейді Жәмила Бопиева. Ол сондай-ақ 

Экономикалық зерттеулер институтының 

бағалауы бойынша, 2009 жылға қатысты 

алғанда, 2010 жылы ІЖӨ ұлғаюы өнеркәсіп 

(6,3, пайыз), сауда (4,7 пайыз), көлік (5,6 

пайыз) және байланыс (7,5 пайыз) секілді 

салалардағы өсімнің есебінен болатынын 

айтып отыр. 

«Өнеркәсіп өсімі былтыр айтарлықтай 

құл дыраған мұнай мен металға деген 

әлем  дік сұраныстың қалпына келуімен 

бай ланысты. Бұл жағдай тау-кен өнер-

кәсібі мен металлургиядағы өсімге әке-

леді. Сон дай-ақ сауда мен байланыстағы 

жо ғары қосыл ған құн өсімі жылына 4,7 

және 7,5 пайыз ға өсуі де болжануда. Бұл 

халықтың нақты табысының өсуімен 

байланысты. Мы салы, 2009 жылдың 

қаңтар-мамырына қатыс ты алғанда, 2010 

жылдың қаңтар ма мырында халықтың 

нақты табысы 7,5 пайыз ға өскен», – дейді 

Ж.Бопиева.

ЖОБА

ҰЯЛЫ БАЙЛАНЫСЖағдайың 

жолыңнан білінеді

Kcell: баға 

тұрақты түрде 

төмендеп 

келеді

Жоспарлы экономика салтанат құрған 

кеңестік кезеңнің өзінде облыс небәрi 12% 

ғана қатқылтабанды жолға ие болған екен. 

Соңғы жылдары жаңа құрылыстардың 

есебінен Орал қаласының да етек-жеңі 

далиып барады. Негізінен, ауылдан келген 

жергілікті ұлт өкілдері тұратын жаңа ық-

шам аудан тұрғындары «көктем мен күзде 

кел меңіз бізге» деп отыратын. Өйткені лай-

саң батпақта техника түгел батып, жаяу 

адам аяқкиімін қалдырады. 

Соңғы екі жыл «Жол картасы» бағдар-

ла масы қаланың шеткері аудандарына жол 

салуға мүмкіндік берді. Мысалы, 2009 

жылы облыс орталығына қарасты Зашаған 

кентіндегі Арман ықшамауданында жал пы 

ұзындығы 3 шақырымдық жол құры лы-

сына 136 млн теңге қаражат жұмсалған 

еді. Биыл Ескі әуежай ауданындағы орта-

лық көшені (шамамен 2 шақырым) ас-

фальттау үшін 221 млн теңге қаржы қа-

растырылыпты. Оралдың жаңа құры лыс-

тары қызу жүріп жатқан бөлігіндегі Мәскеу 

кө шесі қалалықтар үшін ерекше маңызы 

бар трассаға айналып келеді. Елтай ЖАМАНҒАРИН, Орал қалалық 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 

бөлімінің бастығы:

– Арман ықшамауданындағы жол 

құрылыстары үшін қосымша 65 млн 

теңгедей қаражат керек. Ал қаланың нақ 

ортасында Жаһанша Досмұхамед 

ұлы 

атындағы көшенің 731 метр аума ғына 

жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Оған 39 

млн теңге бөлінген. 

Жалпы, облыс орталығына қарасты се-

гіз көшені түрлі дәрежеде жөндеу үшін 

биыл жергілікті бюджеттен және «Жол 

картасы» бағдарламасынан жалпы көлемі 

834 млн 897 мың теңге бөлінді. Біз бұл 

қаржыны өз уақытында толық игереміз. 

Қазбек ҚҰТТЫМҰРАТҰЛЫ,

Орал 

Соңғы кездері бағаны азайтуға арнал-

ған бірнеше қадам жасалды: 2008 жылы 

Activ-тің бүкіл тарифтік жоспарында желі 

ішіндегі қоңырау шалу 20 пайызға кеміген 

болатын. Ал өткен жылы осы іспетті он 

шақты акция өткізілді. Оның ішінде ТМД 

мен Балтық елдеріне қоңырау шалу 29 

тең геге дейін арзандады. Роумингте қоңы-

рау соғу 50 пайызға кеміді. 191 бағыттағы 

ха лықаралық қоңырау құны 2,5 есе ар-

зандады. 

Биылғы жылы Kcell төрт аймақтық жар-

намалық тарифтік жоспарда желі ішіндегі 

сөй лесудің құнын екінші минуттан бастап 

бір теңгеге дейін төмендетті. Өзге ұялы 

бай ланыс операторларының нөміріне жә-

не қала нөмірлеріне «Супер Бірыңғай» – 

арнайы жарнамалық тарифтік жоспары 

бойынша қоңырау шалу құны минутына 

12 теңгеге дейін кеміді. Сондай-ақ әлемнің 

100 елінде роумингте кіріс қоңыраудың 

бір минутының бағасы 50 теңгеге дейін ке-

мітілді. Касперс КУКЕЛИС, 

GSM Қазақстан/ Kcell маркетинг 

департаменті директоры:

Соңғы екі жылдан бері ұялы 

байланыстың барлық түрінде баға 

тұрақты түрде азайып келеді. Бұл 

құбылыстың бүкіл салаға қатысты 

екенін айтқан жөн. Мен соңғы 

жылдары осындай көрсеткішке қол 

жеткізген басқа саланы айта 

алмаймын. Тоқсан сайын біз 

тұтынушыларға тиімді жаңа 

ұсыныстармен шығамыз.

Бірақ бағаны көзсіз арзандата беруге 

де болмайды. Себебі – баға тым құлдырап 

кетсе, байланыс сапасы нашарлайды. 

Арзан ға құныққан тұтынушы сөйлесу мер-

зімін шектемеуі мүмкін. Ал ондайлар кө-

бейсе, адамдар бір-біріне қоңырау шала 

ал май қалу қаупі бар, өйткені желі жүкте-

ме сі күрт өседі. Екінші жағынан, баға ар-

зан даса да, тұтынушы үнемдейді деген сөз 

емес. Ұялы байланыс арзандаған сайын 

тұты нушының әңгімеге деген құлшынысы 

арта тынын да естен шығармаған жөн. Де-

генмен Kcell компаниясы желісін кеңей ту-

мен бірге басқа тарифтік жоспарлар мен 

науқандар ұсыну арқылы ұялы байланыс 

пен мобильді интернет қызметінің құнын 

мүмкіндігінше әрі қарай төмендетуді 

көздеп отыр.

Желіні жетілдіру бойынша жұмыстар 

аясында GSM Қазақстан/Kcell Байланыс 

жә не ақпарат министрлігінің елімізде ұялы 

бай ланыстың үшінші сатысын дамытуға 

және ел аумағында 3G технологиясын 

енгі зу жолындағы ұстанымын қолдайды. 

«Біз байланыстың үшінші сатысын енгізуге 

мүдделіміз және осы мәселеде ел тұр-

ғындары алдында әлеуметтік жауап кер-

шілігімізді сезінеміз», – деді Касперс Ку-

келис. 


Гүлнар АХМЕТОВА

Заманауи талаптарға сай жол 

салу – қомақты қаржыны талап 

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет