Дат! 6-б етте Раушан айтжанова


– Бұрынғы әріптестеріңіздің көзі тірі-жүктеу 3.68 Mb.
Pdf просмотр
бет6/6
Дата22.12.2016
өлшемі3.68 Mb.
1   2   3   4   5   6

Бұрынғы әріптестеріңіздің көзі тірі-

лерімен кездесіп, радиохабарлардың 

бүгін гісі туралы әңгімелесіп тұрасыз ба?

– Иә. Қазақ радиосының «Алматы, алма-

тин цы» деген редакциясын басқарған Шол-

пан Шәкірова деген журналист болды. Сол 

кісімен әлі күнге дейін хабарласып тұрамыз. 

Радиодағы бір бағдарлама көңілімізден 

шықпай жатса немесе, керісінше, бір сәтті 

жасалған дүние ес тісек, бір-бірімізге қоңырау 

шалып, айтып оты рамыз. Кейде музыкалық 

хабарларда әлде қандай симфонияларды кез 

келген жерінен үзіп-жұлып беріп жатады. 

Тактының иә басы, иә аяғы жоқ болып шы-

ға ды. Бір әңгіменің бас-аяғын үзіп тастаса, не 

бо лады?! Бұл да сол сияқты. Мұндай хаба р-

лар ды музыкалық білімі бар адамдар әзірлеуі 

керек. Осындай нәрсе лер ді өзара талдап, 

талқылап отырамыз. Енді Қазақ радиосының 

90 жылдығын тойлаудың қар са ңында жас 

жур налистерге, жас ұрпаққа айтатын бір 

өтінішім бар: ол – қай кезде де істеп отырған 

жұ мысыңа деген жауапкершіліктің болуы. 

Хабар ды, шығарманы, бастық айтқан дық тан 

ғана жақсы жасамау керек. Өзің сүйіп, жақсы 

көріп отырғандықтан істеуің қажет. Тіпті 

дыбыс қо рынан таспа алуға қажетті карточка 

жыр ты лайын деп тұрса, оны ешкім тапсыр-

май-ақ өзің жөндеп қойғаның абзал. Жұ-

мыс тағы әрбір нәр сеге асқан жауапкершілік 

қажет.  Жас  жур на лис тер  көненің  көзін  сақтап, 

жаңаны биіктете бер сін!– Әңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан Болатбек МҰХТАРОВ

ДАТ!


?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Қарашадағы Күн тұтылуын 

көре аламыз ба?

Осы айда Күннің тұтылуы болады деп жатыр.

Соның уа қы тын айтсаңыздар екен. Қазақстан аумағында 

байқала ма?

Амантай БАҚЫТЖАНОВ, Алматы қаласы

Астрофизиктердің мәлі 

ме-

тінше, 2011 жылдың қараша айы-ның 25-і күні Күннің жеке ле ген 

тұ тылуы болады. Тұтылу құ бы лы-

сы Антарктида мен оған ір гелес 

құр  лық тардың  аумағынан  ғана 

кө рін  бекші.  Күн  тұтылуының  кей-

бір фа за лары Африканың оң түс-

тігі мен Жаңа Зеландия ау ма ғында 

да  байқалады.  Астро лог тар  бұл 

құ бы лыс тың  күтпеген  оқи  ға лар-

дан,  қаржы  сала сын да ғы  бетбұ-

рыс  тар дан  және  кейбір  ке сел дер-

ден ха бар беретінін бол жай ды. Ал 

астрофизиктер оны мұн дай нәр-

се лер мен  бай ла ныс тыр майды.

«Болашақтың» шәкіртақысы 

оқу үлгеріміне тәуелді ме? «Болашақ» халықаралық стипендиясы бойынша оқып 

жатқандардың оқу үлгерімі нашарлап кететін болса, онда олардың 

шәкіртақысы да тоқтатыла ма? Осындай жағдайлар кездесті ме?

Азамат ҚАЛДЫБЕКОВ, Атырау облысы

«Халықаралық бағдарламалар ор-

та лығы» АҚ мамандарының айтуын-

ша, стипендиаттың оқу үлгерімі на-

шар лаған жағдайда оның қайтарып 

алынуы мүмкін. Мұндай жағдайлар 

тә жірибеде болған. Оқуды ұйым дас-

тыру туралы келісімшартқа сәйкес, 

сти 

пендия иегері өзінің ағымдағы және қорытынды академиялық үл ге-

рім деңгейінің шетелдік ЖОО-лардың 

та лабына сәйкес келуін қамтамасыз 

етуі керек. Бұл ереже өрескел бұзылған 

жағдайда «Халықаралық бағ дар ла-

ма лар орталығы» стипендиатты шә-

кірт ақыдан айыру мәселесін ше тел де 

маман даярлау жөніндегі рес пуб ли-

калық комиссияның қарауына ұсы на 

алады.


Алматы облыстық төтенше жағдайлар 

де партаменті мамандарының хабар лауын-

ша, снарядқа ұқсас заттар бейсенбі күні 

16.00 шамасында Ақсу ауданындағы 

Баян жүрек мекенінде табылған. Жарылғыш 

зат тарды тауып алған жергілікті тұрғын де-

реу жедел қызметтерге хабар береді. Оқи-

ға орнына облыстық төтенше жағ дайлар 

де партаментінің жеке құрамынан ма ман-

дар аттанды. Жүргізілген арнайы шараның 

ба рысында күдікті қарулардың әуеден тас-

талатын снарядтар немесе әуе бомбалары 

екені анықталды. 14 дана жарылғыш қа-

рудың пішіндері конус тәрізді, ұзындығы 

– 95-100 см, диаметрі – 18-20 см. 

Нұрлан СЕРПЕРБАЕВ, Алматы облыстық 

тө тенше жағдайлар департаментінің бас-

па сөз қызметінің бас маманы:

– Біз бұл оқиғаны ары қарай тек-

серуді Алматы облыстық ішкі істер де-

партаментіне тапсырдық. Қазір әуе 

бом балары табылған жерді «Арлан» 

ар найы жасағының мамандары тінтіп 

жатыр. Жарылғыш заттардың қайдан 

кел гені және басқа да ақпараттар әзір-

ше белгісіз.

Болатбек МҰХТАРОВ

Алматы облысының Ақсу 

ауданында жергілікті тұрғын 

14 жарылғыш зат тауып алды. 

Мамандар бұл заттардың 

әуеден тасталатын бомба 

екенін анықтады.

Қарапайым тұрғын 

әуе бомбаларын 

тауып алды

Раушан АЙТЖАНОВА,

Қазақ радиосының ардагері, International Educational Center президенті:

e-mail: info@alashainasy.kz

ОҚШАУ ОЙ

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының зертханасында 

ел арасынан жазып алынған, ешкім естімеген ән-күйлер таспа-таспа болып 

бос қа жатыр. Мен кезінде бұл қордан Махамбеттің «Қайран, Нарын» және 

«Жұ мыр қылыш» деген екі күйін кездейсоқ тауып алып, оларды нотаға тү-

сіріп, сол бойынша дипломдық жұмыс қорғадым. Осындай зерттеуге зәру 

бо лып жатқан дүниелер әлі де көп. Бірақ біз Затаевич жазып кеткен мың 

әннің айналасынан шыға алмай жүрміз. Беймәлім жатқан әндерді жарыққа 

шы ғарғысы келетін, олардың тарихына үңілгісі келетін ешкім жоқ. Әйтеуір 

қазір гі жастар бұрынғы термелерді қайта өңдеп, дүрсілдеген ән жасауды 

сәнге айналдырды, оған да шүкір. Өнер академиясының қорында да халыққа 

ұсы нылмай, нотаға түсірілмей жатқан ән-күйлер жетерлік. Оны зерттеудің 

ор нына қазір өнер адамдары ақша іздеп кетті. Қай жерде той барын біліп, 

со ған барып, ақша алып қайтуды ғана ойлайды.

ҚҰҚЫҚ ПЕН ҚҰРЫҚ

Ақтөбе об-

лыс тық ішкі істер 

де пар та мен  тінің 

баспасөз қыз-

метінің жетекшісі 

Ал  мат  Иман ға-

лиевтің хабар-

лауын ша,  ұйым-

 дасқан  қыл мыс-

қа қарсы күрес бас қар масының қыз мет-

керлері 30-39 жас аралығындағы бес 

адам 


ды ұстады. Олар биыл ақпаннан 

қазан айына дейінгі уақыт аралығында 

біраз аса ауыр қылмыс жа са ған. Айталық, 

баспаналарын заңсыз ием де ну үшін үш 

адам ды өлтірген, екі адамды қамап ұс-

таған. Полицейлер бұл қылмыстық топ 

шы ғыны орасан бес алаяқтық әрекетті де 

жасады деп отыр. Төрт ер, бір әйел адам -

нан тұратын топ әлеуметтік жағдайы на-

шар, жақын туыстары жоқ, ішімдікке құ-

мар адамдарды таңдап, соларды тө ңі рек-

тейтін болған. Мәселен, күдіктілердің бірі 

ма мыр айында 41 жастағы әйелдің сені мі-

не кіріп, онымен бір пәтерде тұрады. Кейін 

алдап-арбап, әйелге пәтерін 32 мың дол-

ларға сатқызып, өзін саяжайлардың біріне 

орналастырады. Біраз уақыттан соң әлгі 

әйел құпия жағдайда қайтыс болған. Қа-

зір гі уақытта бұл өлімнің себеп-салдары 

анық 


талып жатыр. Ақтөбелік полиция 

«адам өлімі», «адамды бас бостандығынан 

заңсыз шектеу», «алаяқтық» баптарына 

сәй кес қылмыстық іс қозғап, күдіктілерді 

қа  мауға  алды.  Ұйымдасқан  қылмыстық 

топ тың ісін тағы да әшкерелей түсу үшін 

тек   серу жүргізіп жатқан жедел тергеу то-

бын облыстық ішкі істер департаменті бас-

тығы Мұхаран Әміровтің өзі басқарып 

отыр. 28 қазан мен 4 қараша күндері Ақ-

тө 

бе облысы аумағында барлығы 105 қыл  мыс  тіркеліп,  оның  68-і  ашылған.

Ақтөбеде тұрғындардың 

пәте рін тартып алу үшін 

кісі өлтір ген, алаяқтық 

жасаған, адам дарды бас 

бостандығынан заңсыз 

айырған ұйымдасқан қыл-

мыстық топтың ісі әшке ре-

ленді. Қоғамға қауіпті бес 

адам ның біреуі – әйел.

Бірнеше адам 

өлтіріп, алаяқтықпен 

айналысқан 

қылмыстық топ 

ұсталды

Қалай десек те,

Қазақ радиосына

тең келетін радио жоқ

ОҚИҒА


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№197 (649) 5.11.2011 жыл, сенбіwww.alashainasy.kz

7

e-mail: info@alashainasy.kz

ДОДА

БОК


С

АЛАҢ ЖИЕГІ

 

?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Кәсіпқой бокста қаптаған тұжырымдарКәсіпқой боксты сүйіп қарайтын жанкүйерлердің бірімін. Бірақ әлі күнге 

дейін кәсіпқой бокс ұйымдарының аражігін ажырата алмаймын. «Білгім кел-

ген бір сұрақ» арқылы көкейде жүрген осы сауалыма жауап алсам деймін.

Ермек БЕРМАҒАНБЕТОВ, 

Ақтөбе облысы Байғанин ауданы

Бәйтеректі медаль Әлем кубогына ажар бермекҚазанның 25-і мен 27-сі аралығында елордамыз Астанада конькимен 

жүгіруден Әлем кубогы өтетінін естідім. Тіпті осы доданың медалі де дайын бо-

лып қойыпты. Формасы ерекше, ұлттық нақышта жасалған деп естідім. Сонда 

медальға ою өрнектелген бе?

Мақсат ЖАМБОЗОВ, 

Астана қаласы

Әзиз ЖҰМАДІЛ

Иә, дәл таптыңыз. Ұйымдастырушылар 

Әлем кубогы екінші кезеңінің медалін 

ұлттық нақышта жасап, оюмен өрнектепті. 

Бұдан бөлек, медальдың бір бөлігінде Аста-

наның мақтанышы «Бәйтерек» монументі 

бейнеленсе, екінші бөлігінде Әлем кубо-

гының эмблемасы бейнеленген. Ал лентасы 

еліміздің туы түстес және туы мыздағы ою-

мен бедерленген. Сондай-ақ бір бетінде 

Әлем кубогының екінші кезеңі өтетін уақыт 

көрсетілген. Диаметрі 70 миллиметр бола-

тын медальдың қалыңдығы 4 миллиметр 

екен. Бұл медальдар Штаттағы ұлттық ко-

мандалар дирекциясының дизайны бойын-

ша жасалыпты.

Айта кетейік, 25-27 қараша аралығында 

елордамыздың «Алау» мұз сарайында 

өтетін Әлем кубогының екінші кезеңінде 12 

медаль жиынтығы өз иесін табады. Дода 

қожайындары әр қашықтыққа бес спорт-

шыдан қатыстыра алады. Бұл – максималды 

көрсеткіш.

ЖАҢА ШАҢЫРАҚ

Бүгінгі таңда Қызылордада көркем гимнасти-

камен 80-ге жуық жас жеткіншек айналыса бас-

тады. Олардың жас шамасы 4-9 жасты құрай ды. 

Балғын гимнасшы қыздарға Гүлмира Әбсұл танова 

тәлім беріп жүр. Жақында оларға арнал 

ған ар-


найы залдың ашылуы болды. Облыс орталы ғын-

дағы ең сәулетті мектептің бірі – №264 мектепте 

орналасқан орынға күн сайын келушілер саны ар-

тып келеді.

Облыстық туризм, денешынықтыру және спорт 

басқармасы мамандарының айтуынша, осыдан 

20 жылдай бұрын облыста көркем гимнастика 

бөлімі жұмыс істеген. Өкінішке қарай, 90-жылдар-

дан бастап қаржы тапшылығына байланысты бұл 

спорт түрі тоқырап қалған еді. Енді қайтадан қолға 

алуға мүмкіндік туып отыр.

Садық МҰСТАФАЕВ, 

Қызылорда облыстық туризм, денешынықтыру 

және спорт басқармасының басшысы:

– Көзден таса қалып жүрген спорт түрлерін 

дамытуға көңіл бөліп отырмыз. Бұдан бұрын 

теннис орталығы ашылған. Енді оның қатарына 

көркем гимнастика қосылды. Алдағы уақытта 

өзге де спорт түрлерін дамытуға мән бер-

мекпіз.

Әділжан ҮМБЕТ, 

Қызылорда облысы

Сыр өңірінде көркем гимнастикаға көңіл бөлініп отыр. Биылғы жылы облыстық бала-

лар мен жасөспірімдер мамандандырылған олимпиадалық резервтер мектебінің жаны-

нан аталмыш спорт бөлімі тұсауын кесті.

Қызылорда көркем 

гимнастикамызды көркейтпек

Бокстан Қазақстан 

ұлттық  құра ма сының 

бапкерлер кеңесі Лон-

дон Олимпиадасына 

дайындық жос па-

рын бекітті. Бұл жолы 

Бакуде өт кен әлем 

чемпионатында жіберіл-

ген барлық қателіктер 

ескеріліп, бокс шылардың 

техника-тактикалық, пси-

хо логиялық және арнайы 

дайын ды ғына  ерекше 

көңіл бөлінетін болады.

Олимпиадаға дайындық қалай?

Газетіміздің өткен 

нөмірлерінің бірінде 

футболдан Қазақстан 

чемпио натының  биылғы 

маусым дағы  статисти-

касына аз-кем тоқталып, 

көрермендер жайын да 

сөз еткенбіз. Енді бүгінгі 

нөмірі мізде  тақырыпты 

көрер мен дерге  арнауды 

жөн көріп отырмыз.

Қай команданың көрермені көп?

СУРЕТТЕ КІМ?Жұлдызды жазбай таныңыз

Денесі тығыршықтай мына жұлдызымызды 

танып тұрған боларсыздар. Өзі қатысқан спорт 

түрінде Олимпиада ойындарының бас жүлдесінен 

басқа атақтың барлығына қол жеткізді. Спортшылар 

арасында «ер кезегі үшке дейін» деген сөзді мәтелге 

қалыптастырған саңлақ. Олай дейтініміз, үш мәрте 

әлем біріншілігіне қатысып, медальдың үш түрін 

де мойнына таққан. Алдымен қоланы қанағат 

қылып, одан кейін күміспен күптеліп, үшінші 

мүмкіндігінде бас жүлдеге қол жеткізген. Өкінішке 

қарай, Олимпиада ойындарында алтынға бір 

қадам қалғанда сүрініп жатты. Сонымен, суреттегі 

жұлдызымыз кім?

КӨРЕРМЕНДЕР 2010 ЖӘНЕ 2011 ЖЫЛДАРЫ:

1 1-айналым

2- 2-ай-

налым

ІІ кезең

Барлығы

Әр матчқа 

орта есеппен

2010 ж. 291 400

287 550


2 25 800

804 750


4191

2011 ж. 222 100

274 750


244 250

741100


3860

КӨРЕРМЕНІ ЕҢ АЗ ТУР

Тур

Уақыты

Көрер-

мен дер

 Әр матчқа орта есеппен

2010 ж. 5

15 сәуір


18 500

3083


2011 ж. 3

17 наурыз

13 800

2300 


КӨРЕРМЕНІ КӨП АЗ ТУР

2010 ж. 13

30 мамыр


37 600

6267 


2011 ж. 17

25 маусым

33 750

5625


КӨРЕРМЕНІ ЕҢ АЗ МАТЧ:

Командалар

Есеп

Уақыты

Көрермендер

2010 ж. «Қайрат» – 

«Ақжайық»

2:1

15 қазан


300

2011 ж. «Восток» – «Тобыл»

1:3


29 қазан

500


КӨРЕРМЕНІ ЕҢ КӨП МАТЧ

2010 ж. «Шахтер» – 

«Локомотив»

3:1

20 сәуір


12 000

2011 ж. «Шахтер» – «Астана»

2:0


29 қазан

18 900


ҚАЙ КОМАНДАНЫҢ КӨРЕРМЕНІ КӨП?

Командалар

1-айналым

2-айналым

ІІ кезең

Барлығы

Әр матчқа орта 

есеппен 

(16 ойын)

«Шахтер»


26 500

34 000


47 150

107 650


6728

«Ақтөбе»


19 500

34 500


41 500

95 500


5969 

«Астана»


31 500

23 500


28 000

83 000


5188 

«Атырау»


24 000

29 000


16 800

69 800


4363 

«Ертіс»


25 200

24 500


19 000

68 700


4294 

«Тобыл»


20 600

28 500


11 400

60 100


3 756 

«Жетісу»


13 000

24 500


19 500

55 500


3469 

«Ордабасы»

19 000

20 000


12 000

51 000


3188 

«Қайсар»


13 000

19 500


16 500

49 000


3063 

«Тараз»


14 500

16 000


15 400

45 900


2869 

«Қайрат»


14 300

18 750


8 000

41 050


2566 

«Восток»


7 300

7 000


5 000

19 300


1206 

Қазақстан ұлттық құрама сы ның бас 

бапкері Мырзағали Айтжа новтың ай-

туынша, Лондон Олимпиа дасына да-

йын дық жоспарына сәйкес, негізгі оқу-

жаттығу жұмыстары қаңтар ай 

ын 

да 


басталады. Қазіргі кезде Лон дон Олим-

пиадасына лицензия алған Серік Сәпи-

ев (69 келі), Қанат Әбу 

тә 


ліпов (54 

келі), Әділбек Ниязымбе тов (81 келі), 

Данабек Сужанов (75 ке лі), Ғани Жай-

лауов (60 келі) және Иван Дычко (+91 

келі) сынды саңлақ тары мыз Сары ағаш 

шипажайында арнайы сауықтыру ша-

раларына қаты сып жүр. Қарашаның 

13-26 күн дері олар Астанаға келеді. 

Ал маты  қала сын да  арнайы  меди-

циналық  тексеріс тен  өт кен нен  кейін 

Олим пиада  дайын ды ғына  кіріспек. 

Келесі айда Бразилия құрамасымен 

бірге оқу-жаттығу жиындарын өткізу 

жоспарланып отыр. Ал жаңа жылдан 

бастап біздің спортшылар «Ақбұлақ» 

спорт кешенінде жалпы дайындықты 

бастайды. Ол жерде 18 күндік жаттығу-

лардан кейін бір аптадай демалады. 

«Осыдан кейін біз Италия боксшыла-

рымен бірлесy оқу-жаттығу жиында-

рын өткізіп, Италия, АҚШ, Ирландия 

және Үндістан елдерімен бірге жекпе-

жек матчтарын ұйымдастыруды жос-

парлап отырмыз», – дейді бас бапкер 

Мырзағали Айтжанов.

Жоспарға сәйкес, ақпан-наурыз 

айларында біздің боксшылар сан ал-

уан халықаралық додаларға қатыса-

ды. Ол үшін ұлттық құрамамыз екіге 

бөлініп, боксшылардың бір бөлігі Ал-

матыда жаттығып, климаты жылы ел-

дерде өтетін жарыстарға қатысса, 

Астанадағы спортшылар Еуропа са-

йыстарында өз күштерін сынап көрмек. 

Ал сәуірдің 1-8 күндері Астанадағы 

құрлықтық іріктеу турнирінде қазақ-

стандық боксшылар 49, 52, 64 және 

91 келі салмақ дәрежелері бойынша 

қалған төрт лизенция үшін бақ сынай-

ды. Осыдан кейін Лондон Олимпиада-

сына қатысатын спортшылар толық 

құрамда жиналып, елордада Украина 

және Куба боксшыларымен оқу-жат-

тығу жиындарын өткізбек. ҚР Прези-

дентінің кубогынан кейін біздің құрама 

10 күнге Ұлыбританияға барады. Осы-

дан кейін олар «Ақбұлақта» жиналып, 

Лондон Олимпиадасына түбегейлі 

дайындалмақ. Ал Олимпиа даға бес 

күн қалғанда, қазақ халқы сенім артқан 

былғары қолғап шеберлері Англияға 

ұшатын болады. Сол жерде алдын ала 

дайындалып, өз шеберліктерін шыңдап 

алмақ. Жергілікті климатқа бейімделу 

де есепке алынған. 

Бүгінде Қазақстан бокс федерация-

сы Фликс Штамм, Галле турнирлері 

сияқ ты «А» санатындағы додаларды өз 

елімізде өткізуді ұсынып отыр. «Қазіргі 

кезде біз осы іспетті турнирді жыл са-

йын ұйымдастырып, күнтізбеге енгізуді 

ұсынып отырмыз. Оны Олимпиадаға 

дейін не болмаса одан кейін өткізуге 

әбден болады», — дейді М.Айтжанов. Арман БЕЙСЕНБАЙҰЛЫ

Жанкүйерлерді «12 ойыншы» деп 

бекер атамаса керек. Өйткені кез кел-

ген команданың өз алаңын дағы ойын-

да жеңіске жетуге мүмкіндігі жоғары 

бо лады. Тіпті «Еуро – 2012» іріктеу 

тур 

нирінің аясында өткен Түркия – Қазақ стан матчынан кейін қазақ фут-

болшылары Стамбулдағы жанкүйер-

лердің көп тігі, белсенділігі, 99 минут 

бойы шулап тұрғаны соншалық — түрік-

терге қарсы ойнаудың өте қиын бол-

ғанын мойындаған. Бұл тұрғыда алыс-

қа бармай-ақ, өз елімізден де мысал 

келтіруге болады. Мәсе лен, биыл Қа-

зақ стан  чемпионатындағы  көрер мені 

ең көп команда атағына лайық Қара-

ғандының «Шах тері» осы маусым да өз 

алаңындағы 16 ойын ның 11-ін жеңіс-

пен аяқтаған болса, төртеуінде тең тү-

сіп, тек бір ғана ойында жеңіліске ұшы-

раған. Ал сырт алаңында кеншілер мұн-

дай көрсеткішпен мақтана алмайды. 

Нақты айтсақ, түзде өткізген 16 ойын-

ның жартысын ғана жеңе алса, екі 

ойында тең түсіп, алты матчта жеңі ліс-

тің кермек дәмін татқан. Міне, ежелден 

келе жатқан, «Өз алаңыңда қабыр ға 

да көмектеседі» деген сөздің астарын-

да жанкүйерлер меңзелсе керек. 

Жалпы, биыл Қазақстан жанкүйер-

лері несімен көзге түсті? Чемпиондар 

лигасы екінші іріктеу турнирі нің аясын-

дағы «Слован» – «Тобыл» матчын тіке-

лей эфирден көрсетуге уәде етіп, кө-

рер мендерді түннің бір уағына дейін 

теледидардың алдына телміртіп қой-

ғаны үшін қостанайлық футбол жан-

күйер лері «Қазақстан» ұлттық теле-ра-

дио корпорациясының басшыларына 

бағыттап, баспасөз арқылы ашық хат 

та жазды. Онда жанкүйерлер «Слован» 

– «Тобыл» матчын көрсетеміз» деген 

уә де лерін орындамағаны үшін кінә-

лілерді жазалауды сұрап, матчтың не-

ліктен көрсетілмегеніне түсініктеме 

талап етті. Көп ұзамай «Қазақстан» 

ұлт тық арнасы да жанкүйерлерге жа-

уап жазды. Бұл жағдайдан бөлек, 

«Атырау» футбол клубының жанкүйер-

лері де команданың бір мүшесі ретінде 

өз дерін жақсы көрсете білді. Нақты 

айт сақ, «Егер мен «Атырауда» жұмыс 

іс 

те 


сем, командада армян ұлтының 

өкіл дері болмайды», – деп мәлім деп, 

қор ғаушы Тигран Карабахцянды ұжым-

нан алас татқан әзірбайжандық Рамиз 

Ма ме довқа тыныш жұмыс істетпегенін 

әлі ұмыта қоймаған боларсыздар. «Қа-

зақ станда 100-ден астам ұлттың өкіл-

дері бір-бірімен тату тұрады. «Аты рау-

ға» да әр ұлттың өкілдері жанкүйер. 

Сондықтан ұлтына қарап, футбол шы-

ның деңгейіне баға беруіңізді түсіне 

алмаймыз. Карабахцян алаңда өзін 

көр сете алмаса да, сіздің оны ұлтына 

бола командадан аластатқаныңыз 

дұрыс емес», – деп, енді ғана қызметіне 

кіріс кен Ма медовты сабасына түсірген 

де – жанкүйерлер. Тіпті жанкүйер ле-

ріміз Қазақстан футболының деңгейі 

жайында Елбасымыздың атына дейін 

хат жазған. Кейбір клубтардың жан-

күй ерлер ұйымдары өзде рінің жеке 

сайт тарын да ашып алған. Демек, елі-

мізде жанкүйерлік жұмысы бірте-бірте 

дамып келе жатқан секілді. Дегенмен 

әлі де әлсіз деңгейде. Оның үстіне жан-

күйер мен көрермен екеуі — екі бөлек 

ұғым. Ал бізде стадиондарға көрер-

мен дер, өкінішке қарай, өте аз жинала-

ты нына көз жеткізіп жүрміз. 

Айта кетер жайт, бізде көрермен-

дердің стадионға жиналу белсенділігі 

команданың өнер көрсетуіне байла-

нысты секілді. Мәселен, бірінші айна-

лымда Қарағандыда «Шахтердің» чем-

пион атанатынына сенгендер онша көп 

болған жоқ. Бірінші турдың қоры тын-

дысы бойынша кеншілердің өз алаңын-

дағы ойындарға 26 500 адам жиналған (дегенмен бірін ші айналымда «Шах-

тер» өз алаңын дағы ойын дардың ба-

сым бөлігін елор дамыз дың «Астана-

Арена» стадионында өткізді). Екінші ай-

на лымда 34 000 көрермен жинаған Қа-

ра ғандының «Орталық» стадионы ел бі-

рін шілігінің шешуші ке зеңінде 47 150 

кө 

рер 


мен жинапты. Ал бұл кезде 

«Шах тер» алтыннан үмітті ко ман далар-

дың бірегейі болатын. Осы ған байла-

нысты тағы бір мысалды кел тірейік. 

Бірінші және екінші айналымда «Тобыл-

дың» өз алаңындағы ой ын дарға, сәй-

кесінше 20 600 және 28 500 көрер мен 

жиналған екен. Ал үздік алтылықтың 

қата рына  ене  ал ма ғаннан  кейін  Қос та-

найда тұрғындардың фут бол ға деген 

қызығушылығы күрт төмен деп, өз ала-

ңындағы бес ойынды барлығы 11 мың 

адам ста дионнан тамашалапты. Яғни әр 

матчқа орта есеппен 2200 көрер мен нен 

жиналып от ыр ған. Демек, жан күйер-

лердің ста дион ға ағылуы коман даның 

өнер көр 

се 


туіне байланысты екеніне 

тағы бір рет көз жеткіздік. Егер команда 

керемет ойнаса, онда ста дионға адам 

тар ту үшін арнайы ак ция ның да қажеті 

жоқ. Мә селен, 19-турда Қарағандының 

«Шах тер» ста дионының әкімшілігі матч-

қа кө рер мен тарту мақ сатында бас жүл-

деге автокөлік тігіп, арнайы ак ция ұй ым-

дастырған.  Нәти же сінде,  «Шах тер»  – 

«Тобыл» матчын та машалау үшін ста-

дионға 13 мың кө рер мен жи налған еді. 

Бірақ  чемпион дық тың  тағ ды рын  шешуі 

тиіс соңғы тур да футболшыларына де-

меу беру үшін 19 мыңға жуық көрер-

меннің келгенін біле міз. 

Сонымен, биыл ел чемпионатын 

ста дионнан барлығы 741 100 көрер-

мен тамашалаған. Яғни әр матчта орта 

есеппен 3860 көрерменнен отырған. 

Өкінішке қарай, былтырғы біріншілік-

ке қарағанда 63 650 көрерменге аз. 

Дегенмен жекелеген матчтар ды алар 

болсақ, көрсеткіш былтырғыға қара-

ған да тәуір екенін байқаймыз. Келер 

жылы көрсеткіштер бұдан да жақсара-

ды деп үміттенеміз.

Кәсіпқой бокстың қарқын алған ошағы 

қай ел дегенде, ең алдымен аузымызға 

Америка Құрама Штаттары оралады. Өйт-

кені кәсі би бокстың қанат жайған жері – 

АҚШ. Осы дан соң кәсіпқой бокстағы ал-

ғаш қы ұйы мның Америкада дүниеге келуі 

де заңды. Өткен ғасырдың 20-жылда рын-

да таны мал дығы артқан кәсіпқой бокс-

тан көп қаржы түсе бастады. 1921 жылы 

АҚШ-та Ұлттық бокс қауымдастығы құры-

лып,  ұйым дас тыру шылар  промоутерлік 

жұмыс пен және теле-радиотрансляция-

лар ар қылы боксты насихаттаумен айна-

лысты. Ал 1962 жылы ҰБҚ өз атауын 

«Бүкіләлемдік бокс қауымдастығы» деп 

өзгертті. Қазір WBA тұжырымы бойынша 

суперчемпион – Владимир Кличко. 1963 

жылы WBA-ға бәсекелестік туғызатын 

Бүкіл әлемдік бокс кеңесі құрылып, оның 

құра мына кәсіпқой бокстан биікке жетуді 

көз дейтін Мексика, Ұлыбритания бастаған 

11 мемлекет кірді. WBC тұжырымы бо-

йын ша  чем пион  атан ғандардың  арасын-

да шоқтығы биік Мұхам мед Әли де бар. 

1983 жылы атал ған екі федерацияға бас-

шы болуға ұмты лып, түк шықпасын білген 

Роберт Ли өзі нің ұйымын құруды қолға 

алды. Сөйтіп, Ха лық аралық бокс федера-

циясын (IBF) құрды. Оның құра мына бас-

қа ұйымдарға кіре алмаған АҚШ-тың 

және өзге елдердің боксшылары тартыл-

ды. Жоғарыда айтыл ған екі ұйымға қара-

ғанда IBF-тің әлеуеті жоға ры. Бұл қауым-

дастық боксшылар рей тин гін түзіп, кадр 

саясатын жүргізуде өте белсенді. Ал төрт 

негізгі ұйымның ішінде ең соң ғы құрыл-

ғаны – Бүкіләлемдік бокс ұйымы. 1980 

жыл дары Пуэрто Рика жә не Доми никан 

Республика сының  кәсіп керлері  құр ған 

WBO-ның АҚШ-тан гөрі Еуропа 

дағы 

таны  малдығы  жоғары.«Жұлдызды жазбай таныңыз» айдарының 

өткен жолғы нөмірінде шайбалы хоккейде 

өзіндік орны бар тұлғамыз Ерлан Сағымбаев-

тың жас кезіндегі суретін берген болатын быз. 

Бүгінде 41 жастағы Ерлан Ерлесұлы үлкен 

спорт 


пен осыдан 10 жыл бұрын қоштасқан 

бола тын. Өскеменнің «Торпедосының» түлегі 

еке нін де айтқанбыз. Ресейдің бірқатар клуб-

тарында нәтижелі ойын үлгісін көрсеткен. 

Қазақ шайбалы хоккейінде 90-жылдардың 

нағыз жұлдызы болған Ерлан Ерлесұлы бүгін-

де Керекудің «Ертіс» клубын жаттықтырады. 

Сон дай-ақ Қазақстанның жастар құрамасы да 

осы маманның қолында. Халықаралық дәре-

жедегі спорт шебері, Қазақ 

станның еңбек 

сіңірген жаттықтырушысы, педагогика ғы-

лым  ының кандидаты деген атақтары бар. Ал 

жұл дызымызды ең алғаш болып танып, дұрыс 

жауа бын айтқан оқырманымыз – алматылық 

Жанбота Оралбек.

А) Серік 

ҚОНАҚБАЕВ 

Ә) Болат 

НИЯЗЫМБЕТОВ

Б) Болат 

ЖҰМАДІЛОВ

В) Джет ЛИ


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№197 (649) 5.11.2011 жыл, сенбі       www.alashainasy.kz

8

e-mail: info@alashainasy.kz

ДУМАН

№197 (649) 5.11.2011 жыл, сенбі       www.alashainasy.kz

8

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТe-mail: info@alashainasy.kz

К

езекшi  ред

ак

тор – Дархан БЕЙСЕНБЕКҰЛЫ

Республикалық

қоғамдық-саяси 

ақпараттық газет

Бас редактор  – Серiк ЖАНБОЛАТ 

Мұратқали ДҮЙСЕНБАЕВ 

Бас ред


ак

тордың бiрiншi орынб

ас

ары


Мақсат ӘДIЛХАН 

Бас ред


ак

тордың орынб

ас

ары


Айдын ҚАБ

А – ж


а

уапты х


а

тшы


Талға

т КIРШIБ


А

ЕВ  – 


ж

а

уапты ха

тшының орынб

ас

ары


Нұрлыб

ай ИТЕКБ


АЕВ  – 

те

х.редак

тор


Күләш НАҚЫПОВ

А

 – аға к

оррек


тор, т

е

л.: 388-80-76

Газе


т 2008 жылдың 17 қар

ашасынд


а ҚР Мәдение

т және ақпар

а

т 

 минис

трлiгiнде тiрк

е

лiп, бұқаралық ақпар

а

т құралын есепк

е қою 


тур

алы №9650-Г  к

уәлiгi берiлг

ен.


Р

ед

акция авторлар мақаласы мен ж

арнама мазмұнына ж

а

уап


 

бермейдi.

Авт

орлар қо


лж

азб


асы өңде

лмейдi және к

ерi қайт

арылмайды.

Көлемi екi к

омпью


терлiк бе

тт

ен (14 кег

ль) ас


а

тын ма


териалд

ар

 қабылд

анб


айды.

«Алаш айнасынд

а» ж

арияланған материалд

ар мен с


уре

тт

ердi 

көшiрiп немесе өңдеп б

ас

у үшiн редакцияның ж

азб


аша рұқс

а

ты 

алынып, г

азе

тк

е сiлтеме ж

ас

алуы мiндеттi.

Құрылтайшысы және меншiк иесi 

– «ТОЛҒАУ» ЖШС

Директор –  

Александр Филимонович АН

Алма


ты  қаласы «Дәуiр» РПБК ЖШС 

Қалд


аяқов көшесi, 17-үй. Т

ел.: 


8

 (727) 273-12-04, 273-12-54

Тапсырыс – №1056

А

стана  қаласы «А

ст

ана-Полигр

афия»,


Бр

усиловский көшесi, 87-үй. Т

ел.: 

8

 (7172) 37-05-59

Тапсырыс – №2369

Бағасы  к

е

лiсiмдi


Таралымы – 10 000 дана

Газе


т сейсенбi, сәрсенбi, бейсенбi, жұма, сенбi күндерi шығады.

«А

лаш а

й

насы

» г


аз

ете ж

аз

ылу

 и

ндекс

i: 6


42

59

Ред

ак

цияның м

ек

енж

айы


А

лмат

ы

 қал

ас

ы,05

0

051,

 Б

егал

и

н көш

ес

і, 14

8/

1 Аe-

m

ailinf

o

@

a

lashainas

y.

kz

Аймақтағы тiлшiлер:

А

тырау – Бақытгүл Б

АБ

АШ, тел.: 87015533653

Қар


ағанды – Серiк САҒЫНТ

АЙ, т


ел.: 8777 3909779

Ж

амбыл – Гүлжан КӨШЕРОВ

А, т


ел.: 8701 7711648

Қызылж


ар – Ерб

ақыт АМАНТ

АЙ, т

ел.: 8 705 4418255Қызылорд

а – Әділж

ан ҮМБЕ

Т, т


ел.: 8777 7054466

Өск


емен – А

зама


т ҚА

СЫМ, т


ел.: 8777 3554114

Шымк


ент – Шадияр МО

ЛДАБЕК, т

ел.: 8705 9877799

Бөлiм редакторлары:

Құб


аш МЕҢДIҒА

ЛИЕВ – с


аяси бюро, т

е

л.: 388-80-72

Берiк ӘШIМОВ – нарық, т

е

л.: 


388-80-69

Қалд


ар КӨМЕКБ

АЕВ – қоғам, т

е

л.:


 388-80-65

Алма


т ИСӘДIЛ – өрк

ение


т, т

е

л.: 388-80-64

Нұрғазы СА

САЕВ – дод

а (спор


т), т

е

л.: 388-80-74

Бо

латбек МҰХТ

АРОВ – ж


аңалықт

ар, т


е

л.: 


388-80-68

Дарх


ан БЕЙСЕНБЕКҰЛЫ – меншiк

тi 


тiлшiлер қосыны, т

е

л.: 388-80-62

БҮГІН:

Сс

СрБс

Жм

СнЖк

Дс

СсСр

Бс

ЖмСн

Жк

ДсСс

Ср

БсЖм

Сн

ЖкДс

Сс

СрБс

Жм

СнЖк

Дс

СсСр

ҚАРАША

1

23

4

56

7

89

10

1112

13

1415

16

1718

19

2021

22

2324

25

2627

28

2930

ЖҰЛДЫЗ

-

ЖОРАМАЛ

 

ТАРАЗЫ

Кәсіби кедергілерді жең-

гіңіз келсе, дәл бүгіннен бас-

тап батыл қадамдар жаса-

ңыз. Маңызды сұрақтардың 

жауабын тек табандылық та-

ныт саңыз ғана табасыз. Әсіре-

се қаржыға байланысты шешім 

қабылдағанда, өте мұқият 

болған өзіңізге жақсы.САРЫШАЯН

Бұл күні сізге сын сөздер 

мен ескертулер естуге тура 

келеді, алайда олар еш 

негізсіз болуы мүмкін. Бірақ 

та өзіңіздің дұрыстығыңызды 

дәлелдеуге деген талпыныс, 

сәтсіз аяқталады. Маңызды 

кез десуді кейінге қалдырғаны-

ңыз жөн. МЕРГЕН

Болашаққа құрған үлкен 

жоспарыңыз бар, сіз үшін 

– бұл күн айтарлықтай қо-

лайлы. Осы сәтті пайдала-

нып, орасан зор идеяыңызды 

іске асыруға асыққан жөн. 

Жаныңыз сұлулыққа құмар, 

сондықтан айналаңызды гүл-

ден діріп жібересіз.   ТАУЕШКІ

Бүгінгі күніңізді өз ойы-

ңыз дағыдай  қалыптастыру 

оңай емес. Аяқ астынан пай-

да болған жағдайға байланыс-

ты, бүкіл жоспарыңызды өз-

гер туге тура келеді. Қарым-қа-

ты настағы басты мәселе, ақ та л-

маған үмітке барып тіреледі. 

СУҚҰЙҒЫШ

Күніңіз өте қолайлы, көп 

нәрсеге қол жеткізе аласыз. 

Алайда айналаңыздағы ада м-

дардың ойынша сіз, ма ңыз ды 

мәселелерге  жеңіл-жел пі  қа ра й-

тын секілді көрінесіз. Негізінде, 

сіз кез-келген түймедей нәрсені 

түйедей еткіңіз келмейді.  

БАЛЫҚТАР

Өзіңізге ұнайтын, жа ғым-

ды ортада уақытты кө ңіл ді 

өткізуге бүгін мүмкін дігіңіз 

мол. Пайдалы байла 

ныс 


тар 

орнатып, биліктегі адам дардың 

қолдауына ие болуыңыз да 

ғажап емес. Әрине ол үшін, көп 

еңбек сіңіруіңізге тура келеді.

ТОҚТЫ

Бұл күн көптеген қызықты 

кездесулер мен көп үміт күт-

тіре 


тін таныстықтарға толы 

болады. Бір жаманы, бір сәт 

ой лануға да уақытыңыз жоқ. 

Нәти 


жесінде, өзіңізге тиіссіз 

нәр 


селерге араласып, қатты 

қателесесіз. Сондықтан жағдай-

ды бақылауға алыңыз.  

ТОРПАҚ

Кәсіби жетістіктеріңіз бүгін 

айтарлықтай маңызды бол-

мақ. Сәтті іскерлік кездесу мен 

нәтижелі келіссөздер өткізген 

соң, көңіліңіздің көтеріліп қала-

ры сөзсіз. Сондай-ақ айнала-

ңыз дағылармен оңай тіл табы-

сып, табысқа жете аласыз.

ЕГІЗДЕР

Бұл күні сізге көп жағдайда 

төзімді болу қажет. Барлық 

қиын шылықты тез арада же-

ңе 

мін деп, мойныңызға шама ңыздан тыс жүк артпаған 

жөн. Сіз ді мазалайтын сұрақтың 

жауа 

бын бүгін табу мүмкін емес. Тек талқылаңыз, қорытын-

ды жаса ңыз.ШАЯН

Айналаңызда болып жат-

қан дүниелер мүлдем көңілі-

ңізден шықпайды. Сондықтан 

кез келген нәрсеге ашулануға 

бейім тұрасыз. Ескерту мен сын 

сөздерді жүрекке жақын алма-

ңыз әрі өз пікіріңізді білдіргенде 

ұстамды болуға тырысыңыз. 

АРЫСТАН

Бүгінгі күніңіз күрделі. Уа-

қыт та өтпей, жұмысыңыз да 

өнбей жалықтырып жіберуі 

мүмкін. Күшіңізді, уақытыңыз-

дың басым бөлігін түкке тұр ғы-

сыз пайдасыз істерге арнайсыз. 

Кешке жолға шықпағаныңыз 

жөн, себебі алыстан қонақтар 

келуі мүмкін.БИКЕШ 

Мол мүмкіндіктерге жол 

ашатын, өте сәтті күн. Күшіңіз 

тасып, кез-келген іске кірісесіз, 

тіпті ең күрделі деген мәселені 

де тез шешіп, бұрынғы бәсеке-

лес те ріңізді  басып  озасыз.  Сон-

дай-ақ жеке басыңызға қатысты 

тұрмыс тық  шаруа лардың  да 

ыңғайын табасыз. 

Тар

ат

у қызметi 

(бөлшек


теп с

ат

у және жазылу)

 

тел.: 

8 (727) 388-80-88

Ж

арнама бөліміте

л.: 


8 (727) 388-81-00 8 (727) 380-41-78

e-

mailalikulova.a@orangepoint.kzҚабылдау бөлмесі: 8(727)388-80-60, факс: 8(727)388-80-61

Астана бюросы:

Мек


енж

айы: Сейфу

ллин көшесi, 31, офис 215

Те

л.: 8 (7172)  54-27-31

E-mail: aa_as

tana@mail.ru

Айбын ШАҒА

ЛАҚОВ – 

Аста


н

а б


ю

р

осының жет

екшiсi 


Салт

ан СӘКЕН – тiлшi

Қана

т Т


ОҚАБ

АЕВ – тілші

А

рман А


СҚАРОВ – тілші

Қарашаның 5-і

Алаштың атаулы күні

• 6 жыл бұрын (2005) Семей қаласындағы «Весеняя» көшесіне 

қазақтың белгілі саяси қайраткері, «Алаш Орда» партиясы мүшелерінің 

бірі Райымжан Марсековтің есімі берілді. Дәл осы күні оған мемориал-

дық тақта салтанатты түрде ашылды.

Туған күн иелері 

Берік Шаханұлы

 (1941) – Қазақстан Жазушылар одағы басқарма 

төрағасының орынбасары, жазушы;

Есен Күмісқали (1948) – «Лукойл Оверсиз Қазақстан» 

компаниясының Маңғыстау облысындағы аймақтық өкілі;Ғалым Бекмағамбетов (1955) – Абай Мырзахметов атындағы 

Көкшетау университеті ректорының стратегиялық сұрақтары жөніндегі 

кеңесшісі;

Мереке Ісмұратов

 (1961) – Атырау қаласының әкімі;Құлкерім Елемес (1963) – ақын;

Гүлнар Досматова (1964) – киноактриса;

Саламат Дүйсенғалиев (1966) – «Нұр Отан» ХДП Атырау облыстық 

филиалы төрағасының бірінші орынбасары;Болат Жұмабеков (1972) – Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің 

орынбасары.Қарашаның 6-сы

Алаштың атаулы күні

• Мұсылман халықтарының ең ұлық мерекесінің бірі – Құрбан айт 

күні.

Туған күн иелері

Рысхан Мұсаұлы (1933) – «Абай» журналының директоры, 

абайтанушы, жазушы;Едіге Жолдасов (1953) – «Құрманғазы Петролеум» ЖШС бас директоры;

Мұрат Рамазанов (1954) – «Уранэнерго» ЖШС бас директоры; 

Жамиға Таңатарова (1960) – Атырау мемлекеттік университетінің проректоры, 

тарих ғылымының докторы, профессор;Тілеухан Әбілдаев (1962) – медицина ғылымының докторы;

Сергей Нұртаев (1974) – Қазақстанның Грекиядағы Төтенше және өкілетті 

елшісі;


Гүлжан Көшерова (1974) – «Алаш айнасы» газетінің Жамбыл облысындағы 

меншікті тілшісі.Қарашаның 7-сі

Туған күн иелері

Рәтбек қажы Нысанбайұлы (1940) – құрметті мүфти;

Еділ Ерғожин

 (1941) – химия ғылымының докторы, профессор, академик;Рахат Нұрпейіс (1946) – АІВА-ның халықаралық дәрежедегі төрешісі, КСРО 

спорт шебері;Сәтбек Шалбаев (1948) – ҚР Парламент Мәжілісі аппаратының әлеуметтік-

мәдени даму комитеті қызметін қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісі; Сауытбек Әбдірахманов

 (1951) – «Егемен Қазақстан» республикалық газеті 

АҚ президенті, жазушы;

Жанат Жарасов

 (1951) – ҰҚК төрағасының орынбасары, генерал-майор;Владимир Жұмақанов (1955) – ҰҚК төрағасының бірінші орынбасары, 

генерал-майор;Марал Балтышев (1957) – Ақмола облысының соттар әкімшісі;

Мейрамбек Таймерденов (1958) – Алматы облыстық сотының төрағасы;

Мұқаш Ескендіров (1960) – «Қазфосфат» ЖШС бас директоры;

Ләззат Ибрагимова (1972) – «Даму» қорының төрайымы;

Мейрамбек Бесбаев (1976) – белгілі әнші;

Уәлихан Нұрбаев (1982) – «Алаш айнасы» газетінің қызметкері;

Гүлден Жақсылықова (1982) – ҚР Ұлттық банк эксперті;

Ерлан Жүніс (1984) – ақын;

Дархан Бейсенбекұлы (1984) – «Алаш айнасы» газетінің бөлім меңгерушісі, 

жазушы.


Мерейлі күндеріңіз мерекеге ұласып, мәртебелеріңіз арта берсін!

«Алаш айнасы»

Сәтбаев көшесі

Абай даңғылы

Құрманғазы көшесі

Қабанбай батыр көшесі

Достық даңғылы

Луганский көшесі

Бегалин көшесі

Бегалин көшесі

«Алаш айнасы» газетiне жазылу индексi: 64259

Редакцияның мекенжайы:

Алматы қаласы, Бегалин көшесі, 148/1 А

Телефон: 8(727)388-80-60,

Факс: 8(727)388-80-61

e-mail: info@alashainasy.kz

Республика

сарайы

Коккинаки көшесі

Байтасов көшесі

«АЛАШ АЙНАСЫ»

Бегалин

көшесі, 148/ 1а

Алматтың әзілдеріБір кісі дәрігерге қаралуға келеді:

– Көмектесіңізші, менің дәрігер көрсем жыным 

келеді.

– Неге?

– Аузыңды жауып тыныш отыр, әйтпесе...

***

Баласы әкесіне:

– Әке, оятары бар қолсағатыңызды маған бересіз 

бе?

– Оны не қыласың?

– Сіз бәрібір түске дейін ұйықтап жатасыз ғой...

***

Жазушымен жүздесу:

– Менің кітабымды оқыдың ба?

– Жоқ, оқығандардан не туралы екенін сұрап ала мын 

ғой...

***

Немересі апасына:

– Нан жесем, тамағыма тұрып қақала беремін, неге?

– Шайнау керек қой балам, шайнау керек...

***

Әріптестер әңгімесінен:

– Әйелім базардан арақ пен темекінің зияны туралы 

диск алып келіпті...

– Көрдің бе, қалай екен?

– Кәдімгі домалақ, компакт-диск ше?

Газетіміздің  №196 (648) санында жарияланған сканвордтың жауабы 

КӨЛДЕНЕҢІНЕН: 

Шейк. Үгіт. Ряса. Седи. Әуке. Нитрат. Имаи. Наруан. Өнеге. Ати. Кий. Раут. Степ. Акр. Но. Ауыл. Аден.  

  

ТІГІНЕН: 

Лемерман. «Асу». Езу. Скрининг. Тал. АЕК. Мүсәтір. Исра. Гаур. «Уайт». Карат. Ене. Атлет. Ниппон.Құрастырған Айтқазы МАЙЛЫБАЙ

СКАНВОРД


 

 

  СІЗ ЕСТІДІҢІЗ БЕ?

Жеті миллиардыншы сәбиге 

бір тонна апельсин берілді

Филиппиндік Даника Май 

Камачомен бірге жеті 

миллиардын шы  тұрғын 

атанған ресейлік нәресте Петр 

Николаевқа Оңтүстік Африка 

Республикасының фермерлері 

айрықша құрмет көрсетті. Олар 

сәбидің ата-анасына бір тонна 

апельсин сыйға тартты.

Американың Флорида штатында қоңырау кезінде құрбысын 

құшақтаған оқушы жазаланды. Палм-Бей оңтүстік-батыс орта 

мектебі – құшақтасу мен сүйісуге жарғымен қатаң тыйым салған 

жалғыз білім мекемесі.

ИТАР-ТАСС-тың хабарлауынша, 

оңтүстікафрикалықтар қазанның 31-

іне қараған түні Калининград қала-

сында дүниеге келген Петяны Жердің 

жеті миллиардыншы тұрғыны санай-

тынын мәлімдеген. Африкалық фер-

мерлер перзентханаға келіп, сәбидің 

анасы Еленаға сыйлықтың сертифи-

катын табыс етті. Енді Петяның ата-

анасы жергілікті сауда желісінен 70 

жәшік апельсинді тегін ала алады. 

Жеті миллиардыншы тұрғын атанған 

сәби – отбасындағы үшінші бала, 

бойы – 50 см, салмағы – 3600 г. Ес-

те ріңізге салайық, Жердің жеті мил-

лиардыншы адамы атануға үш сәби 

таласып тұр. Оның екеуі ресейлік 

болса, біреуі – филиппиндік. БҰҰ 

сарапшылары бұл атақты ресми түр-

де кімге беру керектігін әлі нақты ла-

ған жоқ.


WKMG-TV телеарнасының мә-

лі метіне қарағанда, мектеп оқушы-

сы үзіліс уақытында құрбысын 

құшақтап, көзге түскен. Ал ол 

оқитын мектепте ішкі тәртіп қатал. 

Мұнда оқушылардың бір-бірімен 

сүйісуіне, құшақтасуына, тіпті, қол 

ұстасуына тыйым салынған. Мектеп 

басшылығы баланы бір күнге са-

бақ тан шеттетті. 14 жастағы Ник 

Мартинес құрбысын құшақтаған 

кезде, қандай да бір жаман әрекетті 

жасау туралы ойламағанын айтып, 

ақталып отыр. Оның анасы да төс 

қағыстыруда тұрған ештеңе жоқ 

екенін айтып, тиісті орындарға 

шағым данбақшы. Бірақ жергілікті 

бұқаралық ақпарат құралдарының 

хабарлауынша, Палм-Бей мектебі-

нің басшылығы ішкі тәртіпті өзгерт-

пейтінін мәлімдеген.

Саппен 


жылжыған 

қалың нөпір 

адамдар

Жавахар-


лал ...

Түрлі 


заттардың 

қоймасы


Ладья

Әйел 


пальтосы

Ұрғашы 


жылқы

Жапон 


театры

Йемен 


ақшасы

Тәсіл


Мал 

азығы


Қабырға

...


Ньютон

Шарапатты 

іс

Иненің көзіСойдақ тіс

...


Поплав-

ская 


(Актриса)

Басқа 


түскен 

азап, 


қысым

Италия 


автокөлігі

Белгіленген 

уақытта 

белгіленген 

мөлшерде 

төленетін төлем

Аударма

Адамдардың тегін асылдан-

дыру жайлы ілім

Марк

...


Қасиетті ай

Базына


Аспан 

құдайы 


(Шумер)

Әумесер


Тері ыдыс

Нигерия 


қаласы

Қарлұқ 


мемлеке-

тінің 


астанасы

Ішімдік


Шығуы 

 

        Ұзақтығы 

 

          Батуы

 07:30 

 

            10.11 

 

           17:41  

Допты спорт

 

 

  Дастан Оразбеков және Айқын Төлепберген. Бірі – қазақ эстра-

дасына тың жаңалық әкелген атышулы топтың мүшесі. Екіншісі – 

«Superstar KZ» жобасынан бері халықтың сүйіспеншілігіне 

бөленген әнші. Екеуі де – қазақтың заманауи серілері, қыз 

атаулының арманы. 

«АЛАШ АЙНАСЫ» – «ЕКІ ЖҰЛДЫЗ»Дастан мен Айқын қызға таласып қалды 

Құрбысын құшақтаған 

оқушы жазаға тартылды

Алайда әдемі қызды көргенде мұндай 

талантты жігіттер де өздерін ұстай алмай 

қалады екен. Тіпті әлі  сахнадан түсіп те үл-

гер мей жатып қос сері қыз үшін төбелесіп 

қалды. Жігіттер бойжеткенге конфет те 

сыйлайды, гүл де ұсынады. Бір сөзбен айт-

қанда, нағыз серілер таласы болды. Алда-

ғы  «Екі жұлдызда» Дастан мен Айқын түрік 

әріптестері Тарканның әнін орын да мақшы. 

Сірә, түрік халқының қызуқандылы 

ғы 


қазақтың онсыз да жанып тұрған жа лын ды 

жігіттеріне қатты әсер еткен болуы керек.

Жазира мен Жанболат та өз махаббат-

тары үшін күреспек. Дәлірек айтсақ, Жази-

ра сүйіктісі үшін жанын құрбан етуге даяр-

лы ғын білдіретін сыңайлы. Қазылар алқа-

сы жұлдызды отбасыны жоғары бағалар-

мен қуантар ма екен, толығырақ бағдар-

лама дан көргендеріңіз дұрыс болар.  

Ендеше, бүгін сағат кешкі 19:30-да, 

«Қа зақ стан» ұлттық арнасын қосуды ұмыт-

паңыздар. Мерей МАТАЙ

Document Outline

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет