Әож 378. 04: 002 Қолжазба құқығында


  1-ші  сыныптың  курстың  мазмұны  тӛмендегідей  тақырыптардыжүктеу 1.82 Mb.
Pdf просмотр
бет16/16
Дата24.03.2017
өлшемі1.82 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

23.  1-ші  сыныптың  курстың  мазмұны  тӛмендегідей  тақырыптарды 
қамтиды: 
 
1)  «Танысу»  «Амандасу»,  «Ӛзім  жайлы  (есімі,  жасы)»,  «Менің  досым»  4(сағ):                                                                                      
2) «Менің жаұям» « Моя семья», «Менің досымның жанұясы» (5 сағ): 
 
3)  «Мектеп»  ,«Амандасу»,  «Ӛзім  жайлы  (есімі,  жасы)»,  «Менің  досым» 
«Мектеп 
құралдары» 
(4сағат):  
4)  «Түстер»  «Менің  сүйікті  түсім»,  «Пішіндер  және  кӛлемдер»;   (3  сағат):  
5)  «Ойыншықтар»,  «Менің  сүйікті  ойыншығым»,  «Ойындар»  (4  сағ): 
6)  «Жануарлар»  «Үй  жануарлары»,  «Үй  және  жабайы  жануарлар»,  
     «Хайуанаттар паркінде » (5 cағат): 
7) 
«Менің 
айналамдағы 
заттар» 
(4сағат):  
8) «Жиһаз», «Ыдыс аяқ» «Киім» (4сағат):  
24. Тілдік материал: 
1)  Графика  және  орфография:  ағылшын  тілінің  әріптерін  үйрену,  әріптерді 
сызу; 
2)  Тілдің  фонетикалық  аспектісі:  ағылшын  тілінің  спецификалық  дыбыстары 
туралы  түсінік;  айту  дағдысын  қалыптастыру,  әр  түрлі  сӛйлемдерді  дұрыс 
дыбыстау: хабарлы, болымсыз, сұраулы. Сӛздерді оқу барысында дұрыс екпін 
қоя білуді қалыптастыру. 
3) Тілдің лексикалық аспектісі: жаңа лексиканың кӛлемі -100лексикалық бірлік, 
активті лексика - 50 сӛз, пассивті лексика  -50 сӛз, тілдік жаңа лексиканы тану 
мен қолдану дағдыларын қалыптастыру. 
4.Тілдегі  грамматикалық  аспект:  хабарлы,  болымсыз,  сұраулы  сӛйлемдердегі 
сӛздер реті; 
 Сұраулы сӛйлемнің түрлері: жалпы және арнайы; 
 Етістік to have,to be; 
 Модальді етістік (can); 
 Жіктік есімдік (I, you, he, she, it, we, they);  
 Тәуелділік есімдігі (my, your, his, her); 
Cілтеу есімдігі ( this, that, these); 
 Зат есімнің кӛпше түрінің жасалу жолдары ( a cat - cats); 
 Сан есім 0- ден 12-ге дейін; 
 Орынды 
білдіретін 
предлогтар 
(on, 
in, 
under);    
25. Сӛйлеу материалдары: 
    1)  айтылым  (диалогтық  сӛйлесім):  этикеттік  сипаттағы  диалогты  жүргізу 
шеберлігін  дамыту,  диалог-құрастыру,    диалог-әрекетке  түрткі  болу,  диалог 
кӛлемі – әр сұхбаттастың тарапынан 2-3 ой қозғаудан;  
    2)  монологтық  сӛйлеу:  нақты  тақырыптық  жағдаят  шеңберінде  қарапайым 
пікір-ой  айту  (ӛзі  туралы,  отбасы  мүшелері,  достары,  жан-жануарлар, 
ойыншықтары туралы мәліметтер беру, қоршаған шындыққа деген эмоциялық-
бағалау  қарым-қатынасын  білдіру)  шеберліктерін  қалыптастыру;  мектепте, 

152 
 
үйде,  хайуанаттар  саябағында  және  т.б.  араласу  жағдаяттарында  қажетті 
коммуникативтік ой-пиғылдарды жүзеге асыру;  
     3)  тыңдалым:  мұғалім,  сұхбаттас  пен  диктордың  сӛздерін  есту  арқылы 
қабылдау  шеберліктерін  қалыптастыру  және  әрекеттерді  орындауға  берілген 
нұсқауларға    сай  әрекет  ету;  шағын  мәтіндердің  негізгі  мазмұнын  түсіну, 
мәтіндердің  мазмұндары  1  сынып  оқушыларының  жас  ерекшеліктері  мен 
мүдделеріне  сай  келуі  керек,  мәтіннің  айтылу  уақыты  –  1  минутқа  дейін, 
кӛрсету саны – 2-3 рет, сӛйлеу қарқыны – баяу.  
   26) Әлеуметтік-мәдени материал:  
    1)  оқытылатын  тілдің  елі\елдері,  балаларға  арналған  қазақ      (Тазша  бала, 
Алдар  кӛсе,  Мақта  қыз)  және  ағылшын  халқының  ертегілеріндегі  кейіпкерлер 
(Winnie-the-Pooh,  Crococat,  Mandy  Duck,  Jack,  Three  little  pigs,  Tom  Thumb, 
Molly  Whuppie,  Henny-Penny,  Mr.  Fox  және  т.б...),  балалар  фольклорының  
әйгілі  шығармалары    (ұйқастыру,  ӛлеңдер,  жаңылтпаштар,  әндер)  туралы 
қарапайым  білімдерді  қалыптастыру,  оқытылатын  тіл  елінде  қолданылатын 
сӛйлеу және тілмен сӛйлемеу (ым, дене қимылдары, т.с.с.) мінез-құлықтарының 
қарапайым формаларын білу.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

153 
 
Қосымша Б 
 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҦЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 
 
Педагогика және психология факультеті 
 
 
 
 
 
 
 
«БАСТАУЫШ 
СЫНЫПТАРДА 
ШЕТ 
ТІЛІН 
ОҚЫТУ 
ӘДІСТЕМЕСІ»ЖҦМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
 
 
 
Пән атауы:  «Бастауыш сыныптарда шет тілін оқыту әдістемесі 
Пән коды:   KPT 2312 (4 жылдық, күндізгі) 
 
 
 
 
 
 
 
Мамандық, шифры: 5В010200- Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі  
 
Кредит саны: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Құрастырған:  Мулдабекова К. 
 
 
Алматы, 2014 
 

154 
 
2.Пән мазмҧны  
2.1.Дәрістік курс 
Тақыры
п №  
Тақырып,  дәрістер 
аттары 
Тақырып мазмҧны 
Барл 
(сағ) 
 
 
 
1 Бӛлім.   Бастауыш сыныптарда  шет тілін оқыту әдістемесіпәні 
1  
тақыр
ы 
рып 
Шет 
тілін 
оқыту 
әдістемесі  -  ғылым  және 
оқу пәні ретінде  
Курстың 
әдіснамалық 
және 
ғылыми-
теориялық  негіздері.  Әдіс  -  ұғымына  шолу 
(Педагогикалық  және  әдістемелік  тұрғыдан). 
Басқа  ғылымдармен  байланысы.  Әдістеме 
тарихы.    
 


тақыр
ып 
Бастауыш 
сыныптарда  
шет тілін оқыту мақсаты, 
міндеті 
Бастауыш  сыныптарда    шет  тілін  оқыту 
әдістемесі    пәні  және  міндеттері  пәні, 
объектісі, міндеттері, зерттеу әдістері.  

2 Бӛлім.  Педагогикалық технологияларға сипаттама 

тақырып 
Бастауыш 
мектепте  
шет  тілі  пәнің  оқыту 
барысында 
АКТ 
қолдану ерекшелігі 
Педагогикалық  технология.  Педагогикалық 
технология  категориясының  генезисі  және 
анықтамалары.  Технологиялық  сызба  және 
технологиялық 
карта. 
Терминологиялық 
аппараты. 


тақырып 
Оқытудың  тұлғалық-
бағдарлы 
және 
мультимедиа 
технологиялары 
Оқытудың 
тұлғалық-бағдарлы 
және 
мультимедиа технологиялары туралы түсінік. 
Мультимедиа технологияларына сипаттама. 

3 Бӛлім.  ЖОО пайдаланылатын  оқу  бағдараламалары 

тақырып 
Жалпыға 
міндетті 
оқыту бағдарламасы 
Шет 
тілін 
оқытудағы 
 
1-4 
сынып 
бағдарламалары 


тақырып 
Бастауыш 
мектепте 
ағылшын 
тілін 
оқытудың 
негізгі 
бағыттары 
Оқытылатын 
материалдың 
оқушыларды 
қоршаған  ортаға  барынша  жақындығы 
негізінде 
жүзеге 
асырылады. 
Ӛмірден 
алынған 
шындықтар 
мен 
экстралингвистикалық  материал  ретіндегі 
әлеуетті  коммуникативтік  тапсырмалар  кіші 
мектеп  оқушыларының  қоршаған  ортаға 
сәйкестігі 
мен 
олардың 
араласуға 
мұқтаждығын  есепке  ала  отырып,  таңдап 
алынады. 


тақырып 
Жекелендіру 
ұстанымы 
1  сыныпта  күнделікті  қарапайым  араласуда 
ағылшын тілін жеткілікті деңгейде меңгеруге 
бағдарлау жеке писхологиялық ерекшеліктері 
бар 
нақты 
сынып 
оқушыларының 
барлығының 
тең 
құқықта 
қатысуын 
ұйымдастыруға міндеттейді. 

4  
тақырып 
Кешенділік ұстанымы  Ағылшын 
тілі 
бойынша 
тілден 
тыс 
(экстралингвистикалық) 
және 
тілдік 
(лингвистикалық)  оқу  материалдарын  ӛзара 
байланыста  ұсынумен,  сондай-ақ  сӛйлеу 
әрекеті  түрлеріне  ӛзара  байланыста  оқыту 
аспектілерінде жүзеге асырылады: 

4 Бӛлім.  Бастауыш сыныптардашет тілін оқыту әдістемесі 

155 
 

тақырып 
Бастауыш сыныптарда  
шет 
тілін 
оқыту 
әдістемесі 
Бастауыш  сыныптарда    шет  тілін  оқыту 
әдістемесі   (1- сынып)  


тақырып 
Оқушылардың  сӛздік 
қорларын  байытудың 
бастапқы 
сатысындағы 
дифференциялдылық 
ұстанымы 
Микротақырыптарға 
бӛлінген 
бір 
тақырыптың  жаңа  сӛздерін  функционалды-
семантикалық  беру,  кӛрнекілік  құралдарына 
сүйену,  оқушылардың  сӛздерінде  жаңа 
сӛздерді белсендіру 


тақырып 
Сӛйлеу  әрекеттерінің 
негізгі 
түрлерінде: 
тыңдау,  айту,  оқу  мен  
жазуда  кіші  мектеп 
оқушысының 
қарапайым 
басқа 
тілдік 
коммуникативтік 
құзыреттілігін 
қалыптастыру; 
Ана  және  ағылшын  тілдерінде  байқалатын 
қарапайым 
лингвистикалық 
түсініктер 
(дыбыс, әріп, сӛз, сӛйлем, сӛз таптары, екпін) 
білімін қалыптастыру; Таспада тыңдау. 
 
 


тақырып 
Сӛйлеудің лексикалық  
аспектісі және 
сӛйлеудің 
грамматикалық 
аспектісі 
Ағылшын  тілінің  ӛзіне  тән  ерекше  дыбысы 
туралы 
түсінік, 
айтылу 
дағдыларын 
қалыптастыру,  әр  түрлі  типтегі:    болымды, 
болымсыз  және  сұраулы  сӛйлемдерді    дұрыс 
интонациялау,  сӛздер  мен  сӛз  орамдарында 
екпіндерді 
дұрыс 
қою 
дағдыларын 
қалыптастыру; 
болымды, 
болымсыз 
және 
сұраулы 
сӛйлемдердегі сӛздер реті: 

Барлығы  
15 
2.2. Семинарлық, практикалық сабақтар 
Тақырып 
№ 
Сабақ тақырыбы 
Тақырып мазмұны 
Барл. 
(сағ) 
 
 
 
 

тақырып 
Қазіргі  педагогикалық 
технология      пәнінің 
мәні 
Қазіргі  педагогикалық  технология  пәні, 
объектісі,  міндеттері,  зерттеу  әдістерін 
талдау.  Басқа  ғылымдармен  байланысын 
дәлелдеу.  


тақырып 
Педагогикалық 
технология 
туралы 
түсінік 
 Технологиялық  сызба  және  технологиялық 
карта құру. Терминологиялық кесте толтыру. 

3-
тақырып 
Педагогикалық 
технологияның 
жіктелуі 
Педагогикалық  технология  түрлері  және 
жіктелуін кӛрсету және дәлелдеу. 


тақырып 
Педагогикалық 
технологиялар 
Қазіргі 
педагогикалық 
технологияларға 
сипаттама және оларға талдау.  

5-
тақырып 
Инноваицялық 
технологиялары 
Оқу үдерісін жүзеге асырудың инновациялық 
технологиялары 


тақырып 
Ізгілендіру 
технологиясы 
Ұжыммен 
оқытылатын 
Педагогикалық 
қарым-қатынасты 
демократияландыру 
және 
ізгілендіру 
технологиясы 
(Ш.А.Амонашвили), 
педагогика 
және 
ынтымақтастық.  


156 
 
технология 
Б.Н.Ильиннің  технологиясын  талдау  және 
тәжірибеден мысалдар келтіру. 
Жобалау  әрекеті  технологиясы  және  оның 
кезеңдері. 

тақырып 
Тұлғаға 
бағдарлы 
технологиясы 
 
Жек  тұлға.  Индивид,  даралақ.  Субъекті-
субъект  байланыс.  Тұлғаға  бағдарлы  оқыту 
және  тәрбиелеу  технологиясы.  Стандарт, 
бағдарлама мазмұнына талдау 


тақырып 
Шет 
тілін 
оқыту 
бағдарламасы 
 Шет 
тілін  оқытудағы    1-4 
сынып 
бағдарламаларын талқылау 


тақырып 
Бастауыш 
мектепте 
ағылшын 
тілін 
оқытудың ұстанымы 
Бастауыш 
сыныпта 
ағылшын 
тілін 
меңгертудегі  ұстанымдары  туралы  талдау 
жасау. 

10 
тақырып 
Бастауыш 
сыныптарда  шет тілін 
оқыту әдістемесі 
Бастауыш  сыныптарда    шет  тілін  оқыту 
әдістемесі   (1- сынып) талдау 

11 
тақырып 
Сӛйлеу  әрекет  терінің 
негізгі 
түрлерінде:  
оқу  мен    жазуда 
тыңдау,  айту  кіші 
мектеп  оқушысы  ның 
қарапайым 
басқа 
тілдік 
ком 
муникативтік 
құзыреттілігін 
қалыптастыру; 
Ана  және  ағылшын  тілдерінде  байқалатын 
қарапайым 
лингвистикалық 
түсініктер 
(дыбыс, әріп, сӛз, сӛйлем, сӛз таптары, екпін) 
салыстыру 
 
 

12 
тақырып 
Сӛйлеудің 
грамматикалық 
аспектісі  
болымды, 
болымсыз 
және 
сұраулы 
сӛйлемдердегі сӛздер ретін анықтау 
 

БАРЛЫҒЫ15сағат 
 
2.4. Студенттердің оқытушы жетекшілігімен жасайтын ӛзіндік жҧмыстары (СОӚЖ) 
№  
р/қ 
СОӚЖ  тақырыптардың  аттары  және 
тапсырмаларының мазмҧны  
Жҥргізу  тҥрі 
Сағат 
саны 

Педагогикалық технология ұғымының шығу 
тарихы. 
реферат 


Педагогикалық технологияның түрлері 
талдау 


Дәстүрлі оқыту технологиясы 
реферат 


Белсенді оқыту технологиясы 
топпен жұмыс 


Модульді оқыту технологиясы 
топпен жұмыс 


Дамыта оқыту технологиясы 
зияткерлік ойын 


Оқу  және  жазу  арқылы  сын  тұрғысынан 
ойлауын дамыту технологиясы 
реферат 


Ойын арқылы оқыту технологиясы 
Топпен жұмыс 


Шет  тілін  оқытудағы    1-4  сынып 
бағдарламалары 
реферат 

11 
Ағылшын 
тілін 
бастауыш 
сыныпта  топпен жұмыс 


157 
 
меңгертудің ұстанымдары 
12 
Тыңдау,  айту,  оқу  мен    жазуда  кіші  мектеп 
оқушысының  қарапайым  басқа  тілдік 
коммуникативтік 
құзыреттілігін 
қалыптастыру 
топпен жұмыс 

 
БАРЛЫҒЫ 
 
15сағат 
 
2.5. Студенттердің ӛзіндік жҧмысы 
№   СӚЖ 
 
тақырыптардың 
аттары 
және 
тапсырмаларының мазмҧны  
Бақылау 
формасы 
Сағат 
саны 

Педагогикалық технология ұғымының шығу тарихы. 
Реферат 


Мемлекеттік жалпыға білім беру стандартындағы тұлғаға 
бағдарлы білім беру технологиясы 
талдау 


Педагогикалық процесті ұйымдастырудағы дидактикалық 
ойындарды іріктеу 
реферат 


Оқыту  әдістерінен  технологияның  айырмашылығын 
анықтау 
топпен жұмыс 


Ойын арқылы оқыту технологиясы 
топпен жұмыс 


Технологиялық карта және технологиялық кесте 
іскерлік ойын 


Оқытуды ұйымдастыруда оқу тапсырмаларын ірікте 
талдау 


Компьютермен оқыту технологиясы 
реферат 


Шет тілін оқытудағы  1-4 сынып бағдарламалары 
талдау 

10 
Ағылшын 
тілін 
бастауыш 
сыныпта 
меңгертудің 
ұстанымдары 
талдау 

11 
Тыңдау, айту, оқу мен  жазуда кіші мектеп оқушысының 
қарапайым  басқа  тілдік  коммуникативтік  құзыреттілігін 
қалыптастыру 
топпен жұмыс 

12 
Партфолио жасау технологиясы 
зияткерлік 
ойын 

БАРЛЫҒЫ 
15 
сағат 
 
ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛДАР 
3.1. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 
Негізгі әдебиеттер 
1.  Бондаревская  Е.В.  Теория  и  практика  личностно-  ориентированного 
образования. 
- Ростов-на-Дону, 2000. - 352с. 
2. Новые педагогические и информацинные технологии в системе образования/ 
под.ред. Е.С.Полат. М., 2002. 
3.Кукушин  В.С.Современные  педагогические  технологии.  Начальная  школа. 
Ростовн/Д,2003. 
4. Айтпаева А.Б.Жаңа педагогикалық технологиялар. Алматы, 2006,  100 б. 
5. Ахметов Н. Теория и технология игры. Алматы 1998-295 с. 
6.Рахимжанова С.Д.,Волкова А.С. Еnglish.2013 year.   
7.Ozhan Demirel. ELT Methodology.Ankara 2007 year. 
 
 

158 
 
Анықтамалық әдебиеттер 
 
1. Психологический словарь. - М., Педагогика,1983.- 448 с. 
2.Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: Для 
студ. высш. и сред. пед. учебн. заведений. - М.: Изд. центр «Академия»,2001.- 
256с. 
 

Каталог: docs
docs -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
docs -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
docs -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
docs -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
docs -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет