К а т а л о г ы ветеринарияжүктеу 1.96 Mb.
Pdf просмотр
бет18/19
Дата24.03.2017
өлшемі1.96 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Модуль атауының коды  
Жануарлар  өнімдерін  соттық  ветеринариялық-
санитариялық сараптау.  
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор :в.ғ.к.,аға оқытушы Қанатов Б. 
Тьютор:в.ғ.к.,қ.профессор Ромашев К.М. 
Модуль типі 
Таңдау модулі 
Оқу деңгейі 
Арнайы жоғары білім 
Мамандық 
05В120200-Ветеринарная санитария 
Кредит саны/ЕSTC 
3(1 кредит=1.5 ESTS) 
Оқу формасы 
Күндізгі 
Семестр 

Модулдің пререквизиттері  
Микробиология  және  вирусология,  малды  клиникалық 
балау, жануарлар физиологиясы, шекара және көліктегі 
ветсанбағалау,ветеринариялық 
гигиена, 
малдар 
патологиясы. 
Модулдің постреквизиттері 
 Мал  және  құс  өнімдерін  ветсансараптау,санитариялық 
паразитология,эпизоотология 
ветеринариялық 
санитариямен, ветеринариялық істі ұйымдастыру. 
Модуль мазмұны 
Жануарлар 
өнімдерін 
соттық 
ветеринариялық-
санитариялық  сараптаунегіздері.Жануарлар  өнімдерін 
соттықветсансараптауды 
рәсімдейтінқұжаттар(МемСТ,ТШ, СанЕжН т.б.) 
Модульдің құзіреттілігі 
Мақсат  жануарлар  өнімдерін  соттық  ветеринариялық 
санитариялық  сараптау  пәнінен  студенттерге  барынша 
қажетті  білім  беру.  Білужануарлар  өнімдерін  соттық 

 
 
ветеринариялық  санитариялықсараптаудың  заманауи 
әдістерінің маңызы. Шикізат және мал өнімдерінсоттық 
ветеринариялық  санитариялық  бағалаудың  жаңа  жедел 
әдістерін  үйрену.  Түсінікті  болу  керек  жануарлар 
өнімдеріне  соттық  ветсансараптау  жүргізуді  түсіну. 
Игеру 
қажет 
жануарлар 
өнімдеріне 
соттық  
ветсансараптау  жүргізуді  игеру  қажет.  Қабілетті 
болужануарлардыңсойыс 
өнімдерінсоттық 
ветсансараптаужәне  бағалау  жүргізуге  қабілетті  болу. 
Білікті 
болумалдың 
сойыс 
 
өнімдерінесоттық 
ветсансараптау  және  бағалау  мәселелерінжүргізуде 
білікті болу.   
Корытынды бақылау түрі 
Емтихан (ауызша) 
Модулдің ұзақтығы 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиет 
1.Экспертиза  доброкачественности  и  радиоционной 
безопасности 
продуктов,их 
стандартизация 
и 
сертификация.  Т.  1,2,3  издательство  «Credos»Алматы 
2008г., под редакцией Н.Ф. Шуклина. 
2.Боровков 
М.Ф., 
В.П. 
Фролов, 
С.А.Серко. 
Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 
с 
основами 
технологии 
и 
стандартизации 
продуктов 
животноводства. Издательство «Лань».Санкт-Петербург 
–Москва.Краснодар.2007г. 
3.Житенко  П.  В.,  Боровков  М.Ф.  Ветернинарно- 
санитарная  экспертиза  продуктов  животноводства.  М., 
«Колос», 2000г. 
4.Макаров 
В.А.,  Фролов  В.П.,  Шуклин  Н.Ф. 
Ветернинарно  -  санитарная  экспертиза  с  основами 
технологии 
и 
стандартизации 
продуктов 
животноводства. М., Агропромиздат,1991г 
4.Шуклин Н.Ф., Елемесов К.Е., Кырыкбайулы С.К. и др. 
Ветернинарно  -  санитарная  экспертиза,  стандартизация 
и сертификация продуктов. Т.1,2. Алматы,2002-2003г. г 
 
 
Модульдің аталуы: 
 
Ет-сүт  өңдеу  орындарындағы  ветеринариялық 
санитария 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор :в.ғ.к., Алпысбаева Г.Е. 
Тьютор: Буркітбаева А. 
Модуль типі 
Таңдау модулі 
Оқу деңгейі 
Арнайы жоғары білім 
Мамандық 
05В120200-Ветеринарная санитария 
Кредит саны/ЕSTC 
3(1 кредит=1.5 ESTS) 
Оқу формасы 
Күндізгі 
Семестр 

Модульдің пререквизиттері  
Морфология, 
вирусология, 
микробиология, 
микробиология, 
жануарлардың 
клиникалық 
диагностикасы,  жануарлардың  физиологиясы,  мал 
өнімдерін ветсансараптау, ветеринариялық гигиена, мал 
патологиясы және т.б.  
Модульдің постреквизиттері 
Эпизоотология, мал және құс өнімдерін ветсансараптау, 
паразитология және т.б. 
Білім беру мақсаты/ 
Пәнді меңгергеннен кейін студент: 

 
 
құзыреттілігі 
білуі керек: 
-  дезинфекциялық  және  дезодорациялық  заттармен, 
инсектицидтермен,  родентицидтермен  жұмыс  істеу 
ережелерін; 

ет-сүт 
өңдеу 
орындарында 
ветеринариялық 
санитариялық  шараларды  ұйымдастыру  және  жүргізу 
ерекшеліктерін; 
-  ет-сүт  өнеркәсібіндегі  санитариялық  шараларды 
жүргізуде қолданылатын заманауи биоцидтік заттар мен 
техникалық құралдарды. 
қабілетті болуы керек : 

ет-сүт 
өңдеу 
орындарында 
ветеринариялық 
санитариялық шараларды өзі жүргізуге; 
-  ақпараттық  және  зерттеу  мәліметтеріне  сүйеніп, 
санитариялық 
сапалы 
ет-сүт 
өнімдерін 
өндіру 
технологиясын 
жақсартуға 
бағытталған 
нақты 
ұсыныстары 
бар 
ветеринариялық-санитариялық 
қорытынды жасауға. 
меңгеруі керек: 
-дезинфекция, 
дезинчекция, 
дератизацияжәне 
дезодорацияның әдістері мен жүргізу тәсілін; 
-технологиялық 
қондырғылардың 
беткейіндегі 
химиялық  санация  заттарының  қалдығын  анықтау 
әдістерін; 
Қорытынды бақылау түрі 
Ауызша емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер 
1.Мырзабеков  Ж.Б.  и  др.  Ветеринарная  санитария  на 
объектах переработки мяса и молока. Алматы, 2007 
2.Мудрецова,  Висс  К.А.Микробиология,  санитария  и 
гигиена. Москва, 2010. 
3.ЖариковаГ.Г.Микробиология 
продовольственных 
товаров. Санитария и гигиена.М.: Академия, 2008.  
3.Баранников  В.Д.,  Н.К.  Кириллов.  Экологическая 
безопасность  сельскохозяйственной  продукции.  М.: 
Колос, 2006.   
4.Мырзабеков  Ж.Б.    П.Ш.  Ибрагимов  Ветеринариялық 
гигиена, 2005 
5.Гершун  В.И.    «Ветеринарная  гигиена».  Костанай, 
2005. 
6.Алпысбаева  Г.Е.  Ет-сүт 
өңдеу  орындарындағы 
ветеринариялық  санитария.  Дәріс  конспектісі.  Алматы, 
2014 
 
 
Модуль коды мен атауы 
 ESOPPZh  5349    Кәсіби  ауланатын  жануарлар 
өнімдерін ветсансараптау  
Модульдің 
фасилитаторы 
/тьюторы 
Фасилитатор: к.в.н., а. профессор Ромашев К.М  
Тьютор:. Ассистенттер Толепова Г.Н.,  Аккозова А.С. 
Модуль типі 
Таңдау модулі (базалық цикл) 
Оқу деңгейі 
Арнайы жоғары білім 
Мамандық  
5В120200 - «Ветеринариялық санитария» 
Кредит/ ECTS саны 
3 (1кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  

 
 
Семестр 
9 семестр  
Модульдің пререквизиттері  
Морфология, 
вирусология, 
микробиология, 
микробиология, 
жануарлардың 
клиникалық 
диагностикасы,  жануарлардың  физиологиясы,  мал 
өнімдерін ветсансараптау, ветеринариялық гигиена, мал 
патологиясы және т.б.  
Модульдің постреквизиттері 
Эпизоотология, мал және құс өнімдерін ветсансараптау, 
паразитология және т.б. 
Модуль мазмұны 
 
 
Ветсансараптау  малды  сойғаннан  кейінгі  ұшалар  мен 
ағзаларды 
ветеринарлық 
санитариялық 
сараптау 
жұмыстарын ұйымдастыру және оларға ветеринариялық 
санитариялық баға беру әдістерін жетілдіру індетті және 
инвазиялық,  жұқпайтын  ауруларды,  тағамдық  аурулар 
мен 
тағамнан 
уланудың 
алдын-алу 
шаралары, 
лажсыздан сойылған малдың етін залалсыздандыру мен 
пайдалану  ережелерін  және  дұрыс  сақталмаудың 
салдарынан  және  басқа  сойыс  өнімдерінде  болатын 
өзгерістер. 
Модульдің құзыреттілігі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Студент модульді меңгергеннен кейін - 
     Білуге тиіс:  
 -сойыс  малдарын  тасымалдаудың,  қабылдаудың  және 
өңдеу  кәсіпорындарында  малды  күтіп  бағудың,  союға 
дайындаудың ветеринариялық ережелерін; 
  -мал  өнімдері  мен  шикізаттарын,  малды  сойғаннан 
кейінгі  ветсансараптау  тәсілдерін  және  санитариялық 
бақылауды; 
   -тағамдық 
аурулардың  алдын  алу  шараларын, 
лажсыздан  сойылған  мал  етін,  дұрыс  сақтамаудан 
болатын 
өзгерістері 
бар 
етті 
пайдалану, 
зарарсыздандыру жолдарын; 
     Іске асыра алатындай болуы керек: 
-жұмыс 
орнын,  зертханалық  ыдыстарды  құрал-
жабдықтар  мен  құрылғы-қондырғыларды    зерттеуге 
дайындауды; 
-өз  беттерімен  қажетті  сандық  және  сапалық  зерттеу-
талдау-ларды, 
күрделі 
замануи 
құрылым-
қондырғыларды  талап  етпейтін  әдістермен  жүргізуге 
және ғылыми-зерттеу институттары салаларында жұмыс 
істей алатын болуы керек.. 
      Қабілетті  болуы керек:  
 -Сезімдік  және  зертханалық  зерттеулер  жүргізуге,  мал 
ауруларын бір-бірінен ажыратып балауға. 
       Құзыретті болуы керек:  
    - 
Өз  бетінше  мал  шаруашылығы  өнімдеріне 
ветеринариялық санитариялық сараптау жүргізуі тиіс. 
Қорытынды 
бақы-лау 
формасы 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Қолданылатын әдебиеттер 
1.Экспертиза  доброкачественности  и  радиоционной 
безопасности 
продуктов,их 
стандартизация 
и 
сертификация.  Т.  1,2,3  издательство  «Credos»Алматы 
2008г., под редакцией Н.Ф. Шуклина. 

 
 
2.Боровков 
М.Ф., 
В.П. 
Фролов, 
С.А.Серко. 
Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 
с 
основами 
технологии 
и 
стандартизации 
продуктов 
животноводства. Издательство «Лань».Санкт-Петербург 
–Москва.Краснодар.2007г. 
3.ЖитенкоП 
В. 
Боровков 
М.Ф. 
Ветернинарно-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
санитарная  экспертиза  продуктов  животноводства.  М., 
«Колос», 2000г. 
4.Шуклин Н.Ф., Елемесов К.Е., Кырыкбайулы С.К. и др. 
Ветернинарно  -  санитарная  экспертиза,  стандартизация 
и сертификация продуктов. Т.1,2. Алматы,2002-2003г. г 
 
 
Модульдің аталуы: 
 
Экспорттық  импорттық  операцияларды  орындауға 
арналған 
ет-сүт 
 
өңдеу 
орындарындағы 
ветеринариялық санитария 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор :в.ғ.к., Алпысбаева Г.Е. 
Тьютор: Буркітбаева А. 
Модуль типі 
Таңдау модулі 
Оқу деңгейі 
Арнайы жоғары білім 
Мамандық 
05В120200-Ветеринарная санитария 
Кредит саны/ЕSTC 
31кредит = 1,5 ECTS) 
Оқу формасы 
Күндізгі 
Семестр 
9 семестр  
Модульдің пререквизиттері  
Морфология, 
вирусология, 
микробиология, 
микробиология, 
жануарлардың 
клиникалық 
диагностикасы,  жануарлардың  физиологиясы,  мал 
өнімдерін ветсансараптау, ветеринариялық гигиена, мал 
патологиясы және т.б.  
Модульдің постреквизиттері 
Эпизоотология, мал және құс өнімдерін ветсансараптау, 
паразитология және т.б. 
Модуль мазмұны 
 
 Инфекциялық аурулардың классификациясы. Инфекция 
көздері. 
Зоонозды 
аурулардың 
профилактикасы. 
Гельминтоздардың профилактикасы.  
  Тағамдық 
уланулар 
туралы 
түсінік. 
Тамақтан 
уланулардың  профилактикасы.  Химиялық  заттардан 
түскен тағамдық уланулар.  
Білім беру мақсаты/ 
құзыреттілігі 
Пәнді меңгергеннен кейін студент: 
білуі керек: 
-  дезинфекциялық  және  дезодорациялық  заттармен, 
инсектицидтермен,  родентицидтермен  жұмыс  істеу 
ережелерін; 

ет-сүт 
өңдеу 
орындарында 
ветеринариялық 
санитариялық  шараларды  ұйымдастыру  және  жүргізу 
ерекшеліктерін; 
-  ет-сүт  өнеркәсібіндегі  санитариялық  шараларды 
жүргізуде қолданылатын заманауи биоцидтік заттар мен 
техникалық құралдарды. 
қабілетті болуы керек : 

ет-сүт 
өңдеу 
орындарында 
ветеринариялық 
санитариялық шараларды өзі жүргізуге; 
-  ақпараттық  және  зерттеу  мәліметтеріне  сүйеніп, 

 
 
санитариялық 
сапалы 
ет-сүт 
өнімдерін 
өндіру 
технологиясын 
жақсартуға 
бағытталған 
нақты 
ұсыныстары 
бар 
ветеринариялық-санитариялық 
қорытынды жасауға. 
меңгеруі керек: 

дезинфекция,  дезинсекция,  дератизация  және 
дезодорацияның әдістері мен жүргізу тәсілі; 
-  дезинфекциялық  заттардың  физикалық-химиялық, 
токсикологиялық  және  антимикробтық  қасиеттерін 
анықтау әдістерін. 
Қорытынды бақылау түрі 
Ауызша емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер 
1.Мырзабеков  Ж.Б.  и  др.  Ветеринарная  санитария  на 
объектах переработки мяса и молока. Алматы, 2007 
2.Мудрецова,  Висс  К.А.  Микробиология,  санитария  и 
гигиена. Москва, 2010. 
3.Жарикова,  Г.Г.  Микробиология  продовольственных 
товаров. Санитария и гигиена.М.: Академия, 2008.  
4.В.Д.  Баранников,  Н.К.  Кириллов.  Экологическая 
безопасность  сельскохозяйственной  продукции.  М.: 
Колос, 2006.   
 
Модуль коды мен атауы 
VSESOPDZhPChTG  5343   Кедендік  шекарадан  өтетін 
жабайы  жануарлардың  өнімдерін  ветеринариялық 
санитариялық сараптау  және санитариялық бағалау 
Модульдің 
фасилитаторы 
/тьюторы 
Фасилитатор: к.в.н., а. профессор Ромашев К.М  
Тьютор:. Канатов Б. 
Модуль типі 
Таңдау модулі (базалық цикл) 
Оқу деңгейі 
Арнайы жоғары білім 
Мамандық  
5В120200 - «Ветеринариялық санитария» 
Кредит/ ECTS саны 
3 (1кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі   
Семестр 
9 семестр  
Модульдің пререквизиттері  
Морфология, 
вирусология, 
микробиология, 
микробиология, 
жануарлардың 
клиникалық 
диагностикасы,  жануарлардың  физиологиясы,  мал 
өнімдерін  ветсансараптау,  ветеринариялық  гигиена,  мал 
патологиясы және т.б.  
Модульдің постреквизиттері 
Эпизоотология,  мал  және  құс  өнімдерін  ветсансараптау, 
паразитология және т.б. 
Модуль мазмұны 
 
 
Ветсансараптау жабайы малды сойғаннан кейінгі ұшалар 
мен  ағзаларды  ветеринарлық  санитариялық  сараптау 
жұмыстарын  ұйымдастыру  және  оларға  ветеринариялық 
санитариялық баға беру әдістерін жетілдіру індетті және 
инвазиялық,  жұқпайтын  ауруларды,  тағамдық  аурулар 
мен тағамнан уланудың алдын-алу шаралары, лажсыздан 
сойылған  малдың  етін  залалсыздандыру  мен  пайдалану 
ережелерін  және  дұрыс  сақталмаудың  салдарынан  және 
басқа сойыс өнімдерінде болатын өзгерістер. 
Модульдің құзыреттілігі 
 
     Студент модульді меңгергеннен кейін - 
     Білуге тиіс:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     -  жабайы    малдарын  тасымалдаудың,  қабылдаудың 
және  өңдеу  кәсіпорындарында  малды  күтіп  бағудың, 
союға дайындаудың ветеринариялық ережелерін; 
     -  мал  өнімдері  мен  шикізаттарын,  малды  сойғаннан 
кейінгі  ветсансараптау  тәсілдерін  және  санитариялық 
бақылауды; 
   -  тағамдық  аурулардың  алдын  алу  шараларын, 
лажсыздан  сойылған  мал  етін,  дұрыс  сақтамаудан 
болатын өзгерістері бар етті пайдалану, зарарсыздандыру 
жолдарын; 
     Іске асыра алатындай болуы керек: 
-
 
 жұмыс  орнын,  зертханалық  ыдыстарды  құрал-
жабдықтар  мен  құрылғы-қондырғыларды    зерттеуге 
дайындауды; 
-
 
 өз беттерімен қажетті сандық және сапалық зерттеу-
талдау-ларды, күрделі замануи құрылым-қондырғыларды 
талап  етпейтін  әдістермен  жүргізуге  және  ғылыми-
зерттеу  институттары  салаларында  жұмыс  істей  алатын 
болуы керек.. 
      Қабілетті  болуы керек:  
    -    Сезімдік  және  зертханалық  зерттеулер  жүргізуге, 
мал ауруларын бір-бірінен ажыратып балауға. 
       Құзыретті болуы керек:  
    - 
Өз  бетінше  мал  шаруашылығы  өнімдеріне 
ветеринариялық санитариялық сараптау жүргізуі тиіс. 
Қорытынды 
бақы-лау 
формасы 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Қолданылатын әдебиеттер 
1.Экспертиза  доброкачественности  и  радиоционной 
безопасности 
продуктов,их 
стандартизация 
и 
сертификация.  Т.  1,2,3  издательство  «Credos»Алматы 
2008г., под редакцией Н.Ф. Шуклина. 
2.Боровков М.Ф., В.П. Фролов, С.А.Серко. Ветеринарно-
санитарная  экспертиза  с  основами  технологии  и 
стандартизации 
продуктов 
животноводства. 
Издательство 
«Лань».Санкт-Петербург 

Москва.Краснодар.2007г. 
3.ЖитенкоП 
В  ,  Боровков  М.Ф.  Ветернинарно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
-  санитарная  экспертиза  продуктов  животноводства.  М., 
«Колос», 2000г. 
4.Шуклин Н.Ф., Елемесов К.Е., Кырыкбайулы С.К. и др. 
Ветернинарно - санитарная экспертиза, стандартизация и 
сертификация продуктов. Т.1,2. Алматы,2002-2003г. г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5В120200 – ВЕТЕРИНАРЛЫҚ САНИТАРИЯ 
 
5 КУРС 
 
9 семестр – 11 кр 
цикл  код 
пәндер 
кр  цикл  код 
пәндер 
кр 
Міндетті компонент –4 кр. 
Таңдау компоненті жоқ  
ПД 
VSEPZh
P 3303 
Мал 
және 
құс 
өнімдерін 
ветеринариялық 
санитариялық 
сараптау 

ПД 
TGSVM
MP 5310 
Ет  сүт  өнімдерінің 
технологиясы, 
гигиенасы 
және 
ветсансараптау 
 

Мамандандыру пәндері: 
Тағам 
қауіпсіздігі 
және 
ветеринариялық санитария 
 

Шекара 
және 
көліктегі 
ветеринариялық  -  санитариялық 
бақылау 

ПД 
РОАIM
B 5348 
Табиғи-ошақты 
және 
антропозоонозды 
инвазиялар 
және 
инвазиялық 
аурулар 
мониторингі, 
болжауы  
 

ПД 
EPGP 
 5342 
Санитариялық 
экологиялық 
паразитология және 
геопаразитоценозда
р 

ПД 
VSOKN

5352 
Қазақтың 
ұлттық 
өнімдерін 
ветеринариялық 
санитариялық 
бағалау 
 

ПД 
VSOKN

5352 
Қазақтың 
ұлттық 
өнімдерін 
ветеринариялық 
санитариялық 
бағалау 
 

ПД 
BKVSO
PS 5350 
Тағамдық  өнімдер 
мен 
шикізаттың 
қауіпсіздігі,  сапасы 
және 
ветеринариялық 
санитариялық 
бағасы 
 

ПД 
EKPPC
hTG    
5344 
Кедендік 
шекарадан 
өтетін 
өнімдердің  сапасын 
сараптау 
 

10 семестр – 11 кр. 
Міндетті компонент – 3 кр. 
Таңдау компоненті жоқ 
ПД 
TGSVM
MP 5310 
Ет  сүт  өнімдерінің 
технологиясы, 
гигиенасы 
және 

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет