Минисетрство образования и науки кыргызской республики и. Арабаев атындагы кыргыз мамлекеттик университетижүктеу 4.31 Mb.
Pdf просмотр
бет26/29
Дата15.03.2017
өлшемі4.31 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

2-вариант 
1.Кыргыз тили чыгыш теги боюнча кайсы тилдердин тобуна кирет? 
А. Индоевропа 
Б. Угро-фин 
В. Иберий - кавказ 
Г.Түрк 
Д. Славян 
2. Сөздүн маани берүүчү бөлүгү эмне деп аталат? 
А. Мүчө 
Б. Фонема 
В Тыбыш 
Г. Уңгу 
Д. Муун 
3.Жөндөмө, сан, жак мүчөлөрү мүчөнүн кайсы түрүнө кирет? 
А. Сөз жасоочу 
Б. Сөз өзгөртүүчү 
В. Атоочтук жасоочу 
Г.Форма жасоочу 
Д. Чакчылды уюштуруучу 
4. Сын атоочтун категориясы кайсы? 
А. Жөндөмө 
Б.Таандык 
В. Даража 
Г. Сан 
Д. Мамиле 
5.Эч ким, эч нерсе, эч канча деген сөздөр ат атоочтун кайсы түрүнө кирет? 
А. Таңгыч 
Б. Аныктама 
В. Жактама 
Г. Күдүк 
Д.Шилтеме 
6.Этиштин өзгөчө формалары болуп атоочтуктар,чакчылдар, кыймыл атоочтор эсептелет: -ган,-
ар,-бас деген мүчөлөр кайсы форманы уюштурат? 
А. Чакчылды 

240
 
 
Б. Кыймыл атоочту 
В. Көптүк санды 
Г. Атоочтукту 
Д. Жак таандыкты 
7. «Кош -кош деп койлорду короодон чыгарат,Өш-өш деп уйларды өзөндөн сугарат». Асты сызылган 
сөздөр кайсы сөз түркүмүнө кирет? 
А. Байламта 
Б. Тууранды сөз 
В. Сырдык сөз 
Г.Кызматчы сөз 
Д.Жандооч 
8. Таандык мүчөлөрдү көргөзгүлө. 
А. -са, -ба, -бы 
Б. -лар, -ла, -а 
В. ын, -ыл, -ыш, -каз 
Г. -ым, -ын,- ыныз, -сы, -ы 
Д. -ган,- ар, -бас, -оочу, -уучу 
9.Чекиттердин ордуна керектүү таандык мүчөлөрдү койгула. 
Биздинборборшаар… өлкөнүнтүндүгүндөоруналган. 
а)ым 
 
 
 
 
б) лар 
в)ыбыз 
 
 
 
 
г) ыныздар 
10. Аябай көп, абдан кооз деген сын атоочтор кайсы даражада турат? 
А. Жай 
Б. Салыштырма 
В. Чамалама 
Г. Басаңдатма 
Д. Күчөтмө 
 
3-вариант 
1. Сөз түркүмдөргө бөлүштүрүүнүн канча принциби бар? 
А. 5 
Б. 3 
В. 6 
Г. 2 
Д. 4 
2.Этиштин категориялары кайсы? 
А. Ыңгай, мамиле, сан, чак, жак 
Б. Жөндөмө, сан, жак, таандык 
В. Даража, ыңгай, мамиле 
Г. Таандык, чак, жөндөмө 
Д. Мамиле, ыңгай, жөндөмө 
3.Бүгүн, эртен, кеч, төмөн, жогору деген сөздөр кайсы сөзтүркүмүнө кирет? 
А. Зат атооч 
Б. Сын атооч 
В. Сан атооч 
Г.Этиш 
Д. Тактооч 
4. Кыргыз тилинде канча жөндөмө бар? 
А. 5 

241
 
 
Б. 6 
В. 7 
Г. 4 
Д. 3 
5.-ган, -ар, -бас,-оочу, -уучу деген мүчөлөр эмне мүчөлөр? 
А. Көптүктү билдирүүчү 
Б. Жөндөмө 
В. Атоочтук жасоочу 
Г. Сын атооч жасоочу 
Д. Чакчыл мүчө 
6. Катыштык сын атооч катышкан сөз айкашын тапкыла. 
А. Бийик тоо 
Б. Айылдык кыз 
В. Терең көл 
Г.Ак барак 
Д. Калың китеп 
7. ¼, 0,5, ½деген сан атоочтор кайсы топко кирет? 
А. Эсептик 
Б. Иреттик 
В. Жамдама 
Г. Топ 
Д. Бөлчөк 
8. Го, ыя деген сөздөр кайсы сөз түркүмүнө кирет? 
А. Тактооч 
Б. Байламта 
В. Бөлүкчө 
Г. Сын атооч 
Д. Жандооч 
9. Сын атооч сөздөрдү тап? 
А. бирөө 
Б. карараак 
Вкомуз 
Г. тарбия 
Д. албетте 
10.«Жакшыга жанаш, жамандан адаш» деген макалдагызат атооч сөздөрдү тап? 
А.жакшыга, жамандан 
Б. жаманга 
В. жакшы 
Г. адаш 
Д. жанаш 
4-вариант 
1.Этиштин канча чагы бар? 
А.5 
Б.3 
В.2 
Г.6 
Д.10 
2 .Чекиттердин ордуна тиешелүү ататооч сөздү койгула. 
Аудиторияда… сабак өтүпжатышат. 
а) биз 
 
 
 
 
 
 
б) алар 

242
 
 
в) силер   
 
 
 
 
г) студенттер 
3.Төмөнкү сөздөрдүн ичинен жактама ататоочторду тапкыла
а) биз,силер,алар,ошолор  
 
б) эч ким, эч нерсе, ошол 
в) мен,сен,ал,биз,силер,алар,сиздер 
 
г) мен,сен,алар, бары 
4.Этиш эмнени билдирет? 
а)кыймыл аракетти, заттын атын  
б)санды, сын-сыпатты 
в)кыймыл аракеттин ордун, мезгилин  г)заттын кыймыл-аракетин 
5.Этиштин канча чагы бар? 
а) 5 
 
 
 
 
 
 
б) 3 
в) 4 
 
 
 
 
 
 
г) 2 
6.Чекиттердин ордуна тийиштүү мүчөнү койгула. 
А.Осмоновтурмушжөнүндөкопойлон… 
а) чу 
 
 
 
 
 
б) ом 
в) осун 
 
 
 
 
 
г) дук 
7.Этиштин канча мамилеси бар? 
а) 5 
 
 
 
 
 
 
б) 12 
в) 3 
 
 
 
 
 
 
г) 6 
8. Этиштин өзгөчө формаларын тапкыла.  
а) атоочтук, кыймыл атооч, чакчыл 
 
б) кошмок сөздөр, чакчыл, атоочтук 
в) атоочтук, чакчыл, шарттуу 
 
 
г) атоочтук, кошмамиле, себеп 
9.Этиштин чактарына ажыраткыла. 
Азыр студенттер лекцияда. 
а) учур чак 
 
 
 
 
 
б) келер чак 
в) өткөн чак 
 
 
 
 
 
г) учур чак, келер чак 
10.Чекиттердин ордуна тийиштүү сөздү койгула. 
Асан жогорку окуу жайында 1- курста … 
а) окуйт   
 
 
 
 
б) иштейт 
в) чуркайт  
 
 
 
 
г) жазат 
 
 
5-вариант 
1. Тактооч маанисине карай канчага бөлүнөт? 
а) 4кө 
 
 
 
 
 
б) 5ке 
в) 3кө 
 
 
 
 
 
г) 2ге 
2. Төмөнкү сүйлөмдөгү көп чекиттин ордуна тийиштүү тактоочту койгула. 
Бизсабактардыокуйбуз. 
 а) орусча, кыргызча 
 
 
б) кыргызча,англисче 
 в) өзбекче, англисче 
 
 
г) англисче, өзбекче 
3. Тууранды сөздөр кайсы сөз түркүмүнө кирет? 
а) зат атоочко 
 
 
 
 
б) сын атоочко 
в) өзгөчө сөз түркүмүнө   
 
г)ат атоочко 
 
4.Агыш, көгүш, саргылт деген сын атоочтор кайсы даражада турат? 
А.Жай 
Б. Күчөтмө 
В. Салыштырма 
Г. Басаңдатма 
5. Балким, арийне,ырас, албеттедеген сөздөр кайсы сөзтүркүмүнө кирет? 
А.Сырдык сөз 

243
 
 
Б.Тууранды сөз 
В.Модалдык сөз 
Г.Кызматчы сөз 
Д.Тактооч 
6.Сан атооч заттын эмнесин билдирет? 
А. Кыймыл- аракетин 
Б. Атын, санын 
В. Санын, иретин 
Г. Даамын 
Д. Өңүн, иретин 
 7.Экинчи, бешинчи, жетинчи деген сөздөр сан атоочтун кайсы тобуна кирет? 
А. Топ сан 
Б. Чамалама 
В. Эсептик 
Г. Бөлчөк 
Д. Иреттик 
Д. Байламта 
8.Көптүктү билдирүүчү –лар мүчөсүнүн канча варианты бар? 
А. 7 
Б. 12 
В. 5 
Г. 10 
Д. 3 
9.Сырдык сөздөрдүн түрлөрү кайсылар? 
А. Сезимдик, эрктик, турмуштук 
Б. Күчөткүч, чектегич, ырастагыч 
В. Аныктагыч, бышыктагыч 
Г. Маани берүүчү, маани бербөөчү 
10.Төмөнкү сүйлөмдөрдөн сырдык сөздөрдү таап,алдын сызгыла. 
А. Мени тааныган жок. 
Б.- сен кайда кеттиң? 
В. Бах, Бишкегим эң эле кооз экен! 
Г. Атамдар келиштиби? 
Д. Тарсылдаган мылтыктын үнү. 
 
3.
 
Сунушталуучу негизги адабияттар: 
1.
 
Абдулдаев Э., Давлетов С., Иманов А., Турсунов А. Кыргыз тили. – Ф. Мектеп,1986 
2.
 
Акматов Т., Мукамбетов Ж. Азыркы кыргыз тили; Фонетика, лексика. –Ф., Мектеп,1990 
3.
 
Акматов Т.К., Омуралиева С. Кыргыз тили; Фонетика, лексиа. –Ф, Мектеп, 1990 
4.
 
Абдулдаев Э., Исаев Д. Кыргыз орфографиясынын эрежелери. - Ф, Мектеп,1986 
5.
 
Ахманова О.С.Словарь лингвистических терминов. М., 1966.  
6.
 
Биялиев К.А. «Кыргызский язык» - Б.,2003. 
7.
 
Кудайбергенов С. Яншансин М., Дыйканов К. Кыргыз жазуусунун тарыхынан. Ф., 1958. 
8.
 
Кыргыз адабий тилинин грамматикасы. Ф., 1980. 
9.
 
Жапаров А. Кыргыз тилинин синтаксиси. Ф., 1978. 
10.
 
Дыйканов К. Кыргыз тилиндеги үндүүлөр,Ф 1959 
11.
 
Дыйканов К. Кыргыз тилинин таблицалары., Алматы 1994 
12.
 
Дюшембиева А.О.,Жумалиева Р.Б. Кыргыз тилин үйрөнөбүз Б.,2001 
13.
 
Жапаров Ш.Азыркы кыргыз тилиндеги синонимдер. -Ф. Илим 1987 

244
 
 
14.
 
Жакыпов Ы., Майрыков Д., Өмүралиев Б., Үсөналиев С.Кыргыз тили II бөлүк. – Ф., Мектеп 1973 
15.
 
Жапаров А.Кыргыз тилинин синтаксиси. -Ф. Мектеп 1984 
16.
 
Кыргыз адабий тилинин грамматикасы.Ф., Илим, 1980 
17.
 
Карасаев Х.К.Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү.-Ф, Мектеп 1966 
18.
 
Кодоров Б.А.,Сыдыкбаева М.М.,Мамырбаева Н.Б., Кыргыз тили Б.,2007 
19.
 
Кудайбергенов С. Яншансин М., Дыйканов К. Кыргыз жазуусунун тарыхынан. Ф., 1958. 
20.
 
Кыргыз адабий тилинин грамматикасы. Ф., 1980. 
21.
 
Турганбаева А.С. Кыргыз тили Б.,2007 
22.
 
Токтоналиев К.Т.. Кыргыз тили Бишкек, 1996-ж. 
23.
 
Усекова А.А. 1-2-бөлүк. Кыргыз тили Бишкек 2007. 
 
Кошумча адабияттар: 
1.
 
Ахманова О.С.Словарь лингвистических терминов. М., 1966.  
2.
 
Ахматов Т.К. ж.б. Тил илимине киришүү. Фрунзе, 1980. 
3.
 
Ахматов Т.К. Жалпы тил илими. Фрунзе, 1986. 
4.
 
Аширбаев Т.,Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. Б., 2003. 
5.
 
Бараникова Л.И. Введение в языкознание. Саратов, 1973. 
6.
 
Будагов Р.А. Введение и языкознание. –М., 1965. 
7.
 
Баскаков Н.А. Введение и изучении тюркских языков. –М., 1975. 
8.
 
Головин В.И. Введение в языкознание. –М., 1977. 
9.
 
Кодухов В.И. Введение в языкознание. –М., 1979. 
10.
 
Кочергина В.А. Введение в языкознание. - М., 1979. 
11.
 
Маслов С.Ю. Введение в языкознание. - М., 1975. 
12.
 
Иманалиев С. Тил илимине киришүү. Ф., Мектеп, 1977. 
13.
 
Мусаев С., Чынаев Ж.ж.б. Тил илимине киришүү. Б., 2000. 
14.
 
Мусаев С.Ж. Жалпы тил илими. Ф., 1996. 
15.
 
Сартбаев К. Тил илими. Ф., Мектеп 1977. 
16.
 
Сыдыков С. Байыркы түрк жазуусу. 2001. 
 
Көмөкчү адабияттар: 
1.
 
Гируцкий В.В. Введение в языкознание. Минск, 2000. 
2.
 
Истрин И.А. Возникновение и развитие писңма. М., 1975. 
3.
 
Кудайбергенов С. Яншансин М., Дыйканов К. Кыргыз жазуусунун тарыхынан. Ф., 1958. 
4.
 
Кыргыз адабий тилинин грамматикасы. Ф., 1980. 
5.
 
Жапаров А. Кыргыз тилинин синтаксиси. Ф., 1978. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

245
 
 
1-тиркеме 
―КЫРГЫЗ ТИЛИ‖ 
САБАГЫНА КАРАТА ТҮЗҮЛГӨН ПЛАНДЫН ҮЛГҮСҮ 
 
Сабак өтүлүүчү жай: аудитория 217, №5-корпус 
Мөөнөтү: саат: 12.00. 12.02.2014. 2-курс, группа МК-1-12  
Ага окутуучу: Султакеева Назгуль Жумакадыровна  
1.
 
Сабактын мазмуну: 
2.
 
Сабакка мүнөздөмө. 
2.1.Сабактын жүрүшү 
2.2. Уюштуруу учуру 

 
Үй-тапшырманы текшерүү жана  

 
2.2.1.Үй тапшырманы суроо, бекемдөө 

 
2.2.2. Текст окуу 

 
2.2.3. Текст боюнча суроо-жооп түзүү 

 
2.3.4.Оюн аркылуу бекемдоо 
 
САБАКТЫН ТЕМАСЫ: ЭЛЕС ТУУРАНДЫ СӨЗДӨР 
I. Сабактын максаты: 
1. билим берүүчүлүк:жаңы теманы студенттерге жеткиликтүү түрдө түшүндүрүү. 
2.
 
өнүктүрүүчүлүк:берилген тапшырманы презентациялоо, жактоо менен бирге студенттердин 
аудиторияда эркин алып жүрүүсүн, ой жүгүртүүсүнөнүктүрүү. 
3.тарбия  берүүчүлүк:студенттерди  эне  тилинде  так  сүйлөөгө,  алган  билимдерин  практика 
жүзүндө  колдонууга  үйрөтүү  менен  бирге  улуттук  маданиятыбызды,  каада-салтыбызды,  нарк-
насилдитааныштыруу. 
II. Сабактын жабдылышы: Окуу курал, таблица (тууранды сөздөрдүн бөлүнүштөрү боюнча), 
плакаттар, карточкалар, сүрөттөр ж.б. 
III.  Сабактын  жүрүшү:  Саламдашуу,  келбеген  студенттерди  жоктоо,  үйгө  берилген 
тапшырманы  (презентация  кылуу)  кайталоо,  үй  тапшырманы  жана  сабакка  катышуу  деңгээлин 
баалоо,  жаңы  тема  өтүү,  сабакты  бекемдөө,  суроо-жооп  менен  теманы  бышыктоо,  үйгө  тапшырма 
берүү. 
1. Уюштуруу:  
а) учурашуу, сабакка даярдыктарын жана өтүлгөн теманы текшерүү. 
б)  Презентациялык  темалар  «Боз  үйдү  кантип  тигебиз?»,  «Кой  союу  салты  жана  устукандоо». 
(Студенттерэкитопко  бөлүштүрүлгөн,плактаттардын  жана  сүрөттөрдүн  жардамы  менен  ар  бир  топ 
улуттук  маданиятыбызды  унутпайбыз  деген  максаттаөздөрүнө  бөлүнгөнтемасын  коргоп  беришет. 
(Плакаттар жана сүрөттөрачык сабактын планына тиркелген).  
2. Жаңы темага киришүү: 
Бүгүнкүөтүлө  турган  теманын  өзөгүн  болгон,  тууранды  сөздөр  сан  жагынан  кыргыз  тилинде 
өтө  эле  арбын.  Алар  көбүнчө  оозеки  кепте,  көркөм  адабияттарда,  элдик  оозеки  чыгармаларда,  та-
бышмак,  макал-лакаптарда  колдонулуу  менен  бирге  айтылуучу  ойду  так,  таамай,элестүүжана 
көркөмдөп  берүүчүкаражатттардын  бири  болуп  эсептелет.  Демек,  жазгыла  аныктамасын:  -  Кандай-
дыр бир жандуу же жансыз заттардан чыккан үндү, дабышты туурап, алардын кыймыл-аракетин, 
ал-абалын, сырткы көрүнүшүн элестетип көрсөткөн сөздөр тууранды сөздөр деп аталат.  
(Доскада илинген таблицалардын жана плакаттардын жардамы менен сабак андан ары уланты-
лат).  Мисалы:  Эркек  киши  үнүн  бийик  чыгарып  «зоңк-зоңк»  этти.Мураттын  мылтыгынан  «тарс! 
тарс!»  этипэки  жолу  ок  атылды...  Карга  муну  билиптир,  «карк-карк»  этип  күлүптүр.  Көрүнүп 
тургандай,  бул  мисалдарда  тууранды  сөздөр  өзүнүн  касиетин  сактап  туурандылык  маанисинен 

246
 
 
ажырабай келет. Тууранды сөздөр маани жактан табыш тууранды жана элес тууранды сөздөр болуп 
эки чоң топко бөлүнөт. 
I.
 
Табыш  тууранды  сөздөр.  Жандуу  же  жансыз  заттардан  чыккан,  табияттын 
түрдүүкубулуштарынан  пайда  болгон  ар  түрдүүүндүүдабышты  туурап  көрсөткөн 
сөздөр табыш тууранды сөздөр деп аталат. 
1)  Адамдын  сүйлөө  органдарынан  чыккан  үндү,  дабышты  туурап  көрсөтүүчүсөздөр:  күбүр-
шыбыр,  борс-борс,  бырс,  кыш-күш,  кыт-кыт,  ха-ха,  хи-хи,  чуру-чуу,  уу-дуу,  бак-бак,  чүч,  балдыр-
булдур, шыңк, шарак-шарак. М.: Ошол учурда ал дагы бир жолу мурдун шыр тартты. 
2) Ар түрдүүайбандардан чыккан дабышты туурап көрсөтүүчүсөздөр: арр,арс,ау-ау, ырр, каңк, 
мыя-мыя, күрт-күрт, кырт-кырт: М.: Жанынан койлордун козулары маарады. 
3) Түрдүү канатртуулардын, куштардын сайраган үнүн, чыгарган дабышын туурап көрсөтүүчү 
сөздөр: чыйп-чыйп, как-как, курк-курк, карк-карк, чыр-чыр, күкүк ж.б. М.: Чийт-чийт деп кандайдыр 
чымчыктар учуп жүрүшөт. 
4)  Курт-кумурска,  чымын-чиркейлердин  дабышын  туурап  көрсөтүүчүсөздөр:  ыз-ыз,  дың-дың, 
зың-зың ж.б. Дыңылдап учкан чымын көлөкөдөгүиттин тынчын алды. 
5) Катуу заттардын кагылышуусунан, жарылуусунан, өзгөрүшүнөн пайда болгон дабыштарды 
туурап көрсөтүүчүсөздөр: чарт-чурт, тарс, даң, күрс, топ, түп, калдыр-шалдыр, дабыр-дүбүр ж.б. 
М.: Эски арбанын дөңгөлөгүчыйк-чыйк кылдыраганы угулду. 
6)  Бак-дарактардан,  өсүмдүктөрдөн  жана  жаратылыш  кубулуштарынанпайда  болгон 
дабыштарды туурап көрсөтүүчүсөздөр. 
7)  Суюк,  жумшак,  же  куюлма  майда  заттардан  чыккан  дабышты  туурап  көрсөтүүчүсөздөр: 
шылдыр-шулдур, шалп,шарп,балч,шор-шор,борк-борк, чарт-чурт, күр,калдыр-кылдыр, күр-шар ж.б.,  
II. Элес тууранды сөздөр. Жандуу же жансыз заттардын кыймыларакетин, ал-абалын, келбет-
көрүнүшүн  элестетип  көрсөткөн  сөздөрэлес  тууранды  сөздөр  деп  аталат.  Табыш  тууранды  сөздөр 
менен.  Кулака  угуп  анан  дабышын  туурап  айтсак,  элес  т.с.,  көрүп  туюу  сезими  аркылуу  келбет-
көрүнүшүн элестетип айтабыз. 
Элес тууранды сөздөр эки топко бөлүнөт: 
3.
 
Көрүүсезиминин негизинде пайда болгон сөздөр. Аларга келбет-көрүнүштүн жарык кубулуш-
тардын  п.б.  солк  этти,  жарк  этти,  шып,  булт,  дирт,  кылт  ж.б.  Мисалы:  Жааган  кар  лапылдап 
отуруп бат эле тизеге жетикенин байкадык. Күндүн жарыгына көздөрүуялып, сөйкөсүжарк эт-
ти. 
4.
 
Туюу сезиминин негизинде пайда болгон сөздөр. Булар сан жагынан өтө эле аз, пайда болушу 
жагынан  адамдын  дене,  даам  ж.б.  сезимдери  менен  байланышат.  М.,  одур-бодур,  былп-былп, 
болк-болк, зыр-зыр, лук-лук, бур-р.,ж.б. М.: башым –лук-лук этип ооруйт, Жүрөгүм аны сезди-
би айтор, дүк-дүк этип сого баштады. Сөөгүм зыр-зыр этип ооруйт ж.б. 
Сабакты  бышыктоо  максатында  төмөндөгүдөй  карточкалар  менен  иштейбиз.  (Карточкалар 
таратылды).  
 Карточкаларда  мындай  сүйлөмдөр  мисал  катары  келтирилген.  Мисалы:  №1  карточка:  Жини 
абдан келгендиктен……. өзүн токтото албады. №2. Келиндин сөйкөсү, күнгө чагылышып……… дей 
түштү.№3.Жанынан  өткөндө  жагымдуу  атырдын  жыты………..  дей  түштү.  №4  .  Анын….  ..карааны 
көрүндү.  №5.  Алыстан  келе  жаткан  поезддин  үнү……этип  айлананын  тынчын  бузду.  Тууранды 
сүздөрдүнсүйлөмдө,  текстекандай  типте  жолугаарын  көрдүк  эми  текстке  көңүл  бөлөлү.  Азыр  мен 
«Б.Бейшеналиева» аттуу текстти баарыңар жазгыла жана андагы тууранды сөздөрдүанын ичинен элес 
жана табыш тууранды сөздөрдүтаап астын сызгыла. 
 
ТЕКСТ. Б.БЕЙШЕНАЛИЕВА 
Б. Бейшеналиева  кыргыз  элинин  бийчи  кызы.  Ал  балет  искусствосунун  алгачкы  баштоочула-
рынын бири болуп саналат. Балетке Б.Бейшеналиева кичине кезинен эле келген. 1936-жылдан баштап 

247
 
 
1941-жылга чейин Ленинграддагы хореографиялык окуу жайында окуган. Өзүабдан токтоо, эмгекчил 
жана жөндөмдүүкыз болгон. 
Бир жолу анын атасы: «Баары эле Бүбүсараны сахнада чарк айланып, учкан куштайназик бий-
лейт  дейт,  барып  бир  кызымды  көрөйүнчү»-деп,  атайын  анын  спектаклине  келет.Спектакль  башта-
лып, залда жарыкжалп этип өчөт. Б.Бейшеналиева аткаруу образына ылайык жеңил, денеси көрүнгөн 
көйнөк  кийип  сахнага  чыгат.  Аны  көргөн  атасы;  «Оо,  шайтан  кыз,  жылаңачтанып  алган  тура»-деп 
барк-барк сүйлөнөт.  
Бирок, жүрөгү«дүк-дүк» этип согуп балет аяктаганча былк этпей көрдүдааягында эл менен чо-
гуу туруп алып колун шарактата чабып, көзүнөн кантип жаш агып кеткенин байкаган жок. Бул спек-
таклде Б.Бейшеналиева Чолпондун ролун мыкты аткарган эле.  
Күнүмдүк  турмушта  Б.Бейшеналиева,.  жөнөкөй,  назик,  ак  пейил,  адамкерчиликтүү,  эч  кимге 
кара санабаган адам болгон. А бирок сахнага чыкканда ролдорун аткараардабирөө «сүф» этип сый-
кырлап койгонсуп, таптакыр башка адамдын мүнөзүнө түшүпжан дүйнөсүменен ойноор эле.  
 
Эми ушул текстеги тууранды сөздөрдү таап астын сызабыз жана текст боюнча төмөнкүдөй су-
роо – жооп түзгүлө. 
Мисалы: Б.Бейшеналиева. ким болгон? Кайсы өнөрүменен белгилүү? 
Жооп:Б.Бейшеналиевабелгилүүбийчи, балерина өнөрүменен белгилүүболгон
Үйгө  тапшырма.  Тууранды  сөздөр  катышкан  текстти  таап,  алар  элес  же  табыш  тууранды 
сөздөрүн ажыратып келгиле. 
Сабакты баалоо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

248
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
 
по «ВВЕДЕНИЮ В КОМПЬЮТЕРНУЮ ЛИНГВИСТИКУ» 
 
 Направление: 531200 «Компьютерная лингвистика» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

249
 
 
 
 
Учебно-методический  комплекс  дисциплины  разработан  в  соответствии  с  Государственным 
стандартом  высшего  профессионального  образования,  который  входит  в  базовую  часть 
профессионального цикла дисциплин и является обязательной для изучения студентов, обучающихся 
по направлению: 531200 ―Компьютерная лингвистика‖. Учебно-методический комплекс (УМК) по 
дисциплине «Введение в компьютерную лингвистику» содержит учебную программу курса, материа-
лы к лекционным и практическим занятиям, методические рекомендации по организации самостоя-
тельной работы студентов, контрольные задания для текущей и итоговой проверки знаний. 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
Введение 
I. Организационно-методический раздел 
  I.1. Цель освоения дисциплины 
  I.2. Задачи дисциплины 
  I.3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавров 
  I.4.  Компетенции бакалавра,  формируемые в результате освоения дисциплины 
  I.5. Требования к уровню освоения дисциплины 
  I.6. Структура и содержание дисциплины 
  I.7. Образовательные технологии 
  I.8.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  промежуточной аттестации по итогам ос-
воения дисциплины. 
  I.9. Пример контрольных тестов 
  I.10. Перечень вопросов к зачету 
  I.11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
  I.12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
II.Материалы, устанавливающие содержание и порядок изучения дисциплины 
  II.1.Распределение часов по темам и видам учебной работы 
  II.2. Содержание курса 
  II.3.  Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
  II.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии 
  II.3.2.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
  II.3.3. Итоговая рейтинговая оценка учебной деятельности студента 
  II.3.4. График организации самостоятельной работы 
  II.4. Основные понятия и категории курса 
Тестовые задания для промежуточного и итогового контроля 
Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

250
 
 
 
 
УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
 по дисциплине «Введение в компьютерную лингвистику» 
по направлению: 531200 ―Компьютерная лингвистика‖ 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для студентов первого года обучения,  
по  направлению  «Компьютерная  Лингвистика».    В    него    включены  кроме  учебно-методического 
комплекса по дисциплине «Компьютерная  лингвистика» (рабочей программы, структуры и содержа-
ния дисциплины, контрольных вопросов к зачету, основных  источников для подготовки и т.д.)  тес-
товые задания для контроля знаний слушателей и методические рекомендации к их выполнению. 
Учебная дисциплина «Введение в компьютерную лингвистику»  входит  в  базовую  часть  цик-
ла общенаучных дисциплин по направлению подготовки 531200 «Компьютерная Лингвистика». Дан-
ный  курс  по  своему  содержанию  логически  тесно  связан  с  дисциплиной  «Информатика»,    «Новые 
информационные технологии в лингвистике», «Лексикография  и фразеография», изучаемые в ООП 
бакалавра компьютерной лингвистики. 
Освоение данной дисциплины преследует цель – сформировать у   студентов системное пред-
ставление о лингвистических основах   информатики и   аспектах моделирования языка и мышления 
в  компьютерной  среде  с  помощью  компьютерных  программ.  УМК  подразумевает  необходимым  в 
процессе обучения сформировать систему знаний,  умений и навыков в области использования ком-
пьютерных технологий как в обучении языку, так и в научно-исследовательской деятельности буду-
щих бакалавров. 
Тестовые  задания,    ориентированные  на  специфику  национальной  аудитории  слушателей, 
предполагают их использование не только с целью контроля и оценки итоговых знаний, но и допус-
кают использование их самостоятельно студентами для подготовки к модульным контрольным рабо-
там, т.к. тесты представлены по темам, которые соответствуют определенным темам и разделам ву-
зовских учебников и пособий. 
 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1.  Цель дисциплины — сформировать у   студентов системное представление о лингвистических 
основах  информатики и  аспектах моделирования языка и мышления в компьютерной среде с помо-
щью компьютерных программ; сформировать систему знаний, умений и  навыков в области исполь-
зования компьютерных технологий как в обучении языку, так и в научно-исследовательской деятель-
ности будущих бакалавров. 
1.2.Задачи дисциплины: 

 
сформировать компетентности в области использования возможностей современных 
компьютерных средств в образовательной деятельности; 

 
обучить студентов использованию и применению средств ИКТ в профессиональной дея-
тельности специалиста, работающего в системе образования; 

 
ознакомить с современными приемами и методами использования средств НИТ при 
проведении разных видов учебных занятий,  реализуемых  в  учебной  и  внеучебной 
деятельности; 

 
формировать умения работать с информацией,  развитие коммуникативных способностей; 

 
подготовить будущего бакалавра к жизни в «информационном обществе», что предпола-
гает  формирование  исследовательских  умений,    умений  принимать  оптимальные  реше-
ния. 
ПРЕРЕКВИЗИТЫ: 

251
 
 

 
Знать: основные понятия, составляющие базу современной лингвистической науки, и ее 
термины; 

 
Уметь: применять на практике базовые навыки сбора и анализа языковых и литературных 
фактов;    грамотно  пользоваться  филологическими  источниками  и  правильно  оформлять 
библиографические ссылки; 
ПОСТРЕКВИЗИТЫ 

 
Владеть: основными методами и приемами исследовательской и практической работы в 
области лингвистики;  навыками поиска материала лингвистического характера в Интер-
нет источниках. Таким образом,  курс «Компьютерная лингвистика»  одновременно фор-
мирует у студентов 

 
два вида компетенции − общекультурную и профессиональную. 
 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРА 
Данная учебная дисциплина входит в БАЗОВУЮ часть цикла общенаучных дисциплин ГОСТ 
по  направлению  подготовки  531200  «  Компьютерная  Лингвистика».  Дисциплина  «Компьютерная 
лингвистика» по своему содержанию логически тесно связана с дисциплиной «Информатика»,  «Но-
вые  информационные  технологии  в  учебном  процессе»,  «Лексикография  и  фразеография»,  изучае-
мые в ООП бакалавра компьютерной лингвистики. 
По  дисциплине  «Компьютерная  лингвистика»    бакалавр  направления  531200  «Компьютерная 
Лингвистика»  готовится к своей профессии в области, во-первых,  научно-методической деятельно-
сти,    для  чего  необходимы  формируемые  профессиональные  компетенции;    во-  вторых,  научно-
исследовательской деятельности, при современном уровне развития науки и техники проведение ис-
следовательской  работы  невозможно  без  элементарных  знаний,  умений  и  навыков,    получаемых  в 
процессе усвоения дисциплины. Особое внимание уделяется разработке методов анализа,  использо-
ванию уже достигнутого в науке, ознакомлению с требованиями, предъявляемыми к научному изло-
жению и доказательности. 
 
1.4.КОМПЕТЕНЦИИ БАКАЛАВРА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Дисциплина «Компьютерная лингвистика»  способствует формированию у  студентов следую-
щих компетенций, предусматриваемых ГОСТ: 
  общенаучными (ОК): 
-
 
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятия информации, 
постановке  цели  и  выбору  путей  еѐ  достижения,  умение  логически  верш  аргументировано  и 
ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 
-
 
готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов методы органи-
зации  и  управления  малыми  коллективами;  способность  находить  организационно-
управленческие  решения  в  нестандартных  ситуациях  и  готовность  несет  за  них  ответствен-
ность (ОК-2); 
-
 
понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высоко мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности (ОК- 3); 
-
 
способность  использовать  на  практике  методы  гуманитарных,  экологически:  социальных  и 
экономических паук в различных видах профессиональной и социально деятельности (ОК-4); 
-
 
умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуаль-
ного  развития,  повышения  культурного  уровня,  профессионально  компетенции,  сохранения 
своего здоровья, нравственного и физическо

самосовершенствования (ОК-5); 
-
 
владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач 
в области информационных систем и технологий (ОК-6); 
  инструментальными (ИК): 

252
 
 
-
 
способность самостоятельно работать на компьютере (профессиональные навыки) (ИК-1); 
-
 
готовность к организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ИК-2); 
-
 
способность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную культуру, ду-
ховно-нравственные  убеждения;  умение  ставить  и  решать  коммуникативные  задачи  во  всех 
сферах общения, управлять процессами информационного обмена в различных областях; 
-
 
владение иностранными языками в устной и письменной форме для осуществления коммуни-
кации  в  учебной,  научной,  профессиональной  и  социально-культурной  сферах  общения;  вла-
дение  терминологией  специальности  на  иностранном  языке;  умение  готовить  публикации, 
проводить презентации, вести дискуссии и защищать представленную работу на иностранном 
языке (ИК-4); 
-
 
владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, ис-
пользования ресурсов Интернет; владение основными методами, способами и средствами по-
лучения, хранения, переработки информации (ИК-5); 
-
 
способность использовать современную вычислительную технику и специализированное про-
граммное обеспечение в научно-исследовательской работе (ИК-6); 
-
 
владение основными методами защиты производственного персонала и населения от возмож-
ных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ИК-7); 
-
 
готовность работать с информацией из различных источников (ИК-8);  
   
социально-личностными и общекультурными (CЛK); 
-
 
способность  к  письменной,  устной  и  электронной  коммуникации  на  государственном  и  /или 
русском  языках  и  необходимое  знание  иностранного  языка  (профессиональный  английский 
или др. язык) (СЛК-1); 
-
 
владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физи-
ческого воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической 
подготовленности  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной  деятельно-
сти (СЛК-2) 
-
 
умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать сред-
ства развития достоинств и устранения недостатков (CJIK-3); 
-
 
понимает философию как методологию деятельности человека (СЛК-4); 
-
 
понимает историю становления различных типов культур, владеет способами освоения и пере-
дачи культурного опыта (CЛK-5); 
-
 
способность  проектировать  и  осуществлять  индивидуально-личностные  концепции  профес-
сиональной деятельности (СЛК-6); 
-
 
готов к самопознанию, самодеятельности, освоению культурного богатства как фактора гармо-
низации личностных и межличностных отношений (СЛК-7); 
-
 
готов к самооценке, ценностному социокультурному самоопределению и саморазвитию (CЛK-
8); 
-
 
готов к позитивному, доброжелательному стилю общения (CЛK-9); 
профессиональными (ПК); 
   
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
   
Проектно-конструкторская деятельность: 
-
 
способность разрабатывать алгоритмы частичного синтаксического анализа текстов, написан-
ных на естественном языке (ПК-1); 
-
 
способность использовать морфосинтаксические свойства предложений и применять современ-
ные технологии морфосинтаксического анализа для решения задач обработки текстов (ПК-2); 
-
 
способность применять для решения прикладных задач принципов установления лексических 
отношений, а также свойств и моделей связного текста (ПК-3); 
-
 
способность  подбирать  подходящий  формализм  представления  знаний  в  рамках  прикладной 
задачи (ПК-4); 

253
 
 
-
 
способность формировать' основу для логического вывода из знаний, полученных из предмет-
ной области (ПК-5); 
-
 
способность правильно организовать процесс машинного обучения, включая подготовку дан-
ных и тестирование (ПК-6); 
-
 
способность разрабатывать программное обеспечение с использованием чистых функций (ПК-
7). 
   
Производственно-технологическая деятельность: 
-
 
способность создавать системы автоматической рубрикации текстов, а также информационно-
поисковые системы, основанные на разных моделях поиска (ПК-8); 
-
 
способность разрабатывать программное обеспечение для автоматизации формирования и по-
полнения лингвистических ресурсов (ПК-9); 
-
 
способность  применять  современные  методы  автоматической  обработки  текстов,  статистики, 
машинного обучения для извлечения знаний из текстов (ПК-10); 
-
 
способность  и  понимание,  как  устроена  современная  электронная  языковая  среда  и  умение 
увидеть в ней новые проектные задачи, умение их формулировать и формализовать (ПК-11); 
-
 
способность  разрабатывать  и  оптимально реализовывать  в  виде  компьютерных  программ  но-
вые  методы  решения  естественнонаучных  задач, требующих  моделирования  и  конструирова-
ния (ПК-12); 
-
 
способностью  выбирать оптимальные теоретические подходы и методы решения конкретных 
научных задач в области лингвистики и новых информационных технологий (ПК-13). 
-
 
способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-14); 
-
 
способность использования новых знаний, методов, материалов при решении лингвистических 
задач, связанных с обработкой естественного языка и устной речи. (ПК- 15); 
-
 
способность  работать  с  системами  автоматической  обработки  лексикографической  информа-
ции (индексирование, реферирование, словарная поддержка) (ПК-16); 

-
 
способностью  адаптироваться  к  новым  теориям  и  результатам  мировой  науки  и  расширять 
сферу научной деятельности, участвовать в междисциплинарных исследованиях на стыке наук 
(ПК-17); 
-
 
готовность  к  совершенствованию  своей  профессиональной  деятельности  в  области  компью-
терной лингвистики (ПК-18). 
   
Производственно-практическая деятельность: 
-
 
способностью разрабатывать и тестировать лингвистические процессоры (ПК- 
-
 
способность работать с данными: понимать, какие именно данные нужны для решения постав-
ленной задачи, как взаимодействуют лингвистические и иные данные, откуда их можно полу-
чит (ПК-20); 
-
 
готовностью к созданию лингвистических компонентов электронных языковых ресурсов (кор-
пусов текстов, словарей, фонетических, лексических, терминологических баз данных) (ПК-21); 
-
 
способностью разрабатывать лингвистические компоненты систем автоматической обработки 
естественного языка (синтеза и распознавания устной речи, генерации текста, контент-анализа, 
автоматического перевода, автоматического реферирования и аннотирования), а также интел-
лектуальных систем (вопросно- ответных, экспертных) (ПК-22); 
-
 
готовностью участвовать в рамках профессиональной компетенции в разработке электронных 
словарей и других электронных ресурсов для решения лингвистических задач (ПК-23); 
-
 
способностью разрабатывать и внедрять в практику компьютерные системы обучения (ПК-24); 
-
 
способностью  разрабатывать  системы  автоматизации  научных  исследований  в  области  лин-
гвистики (ПК-25); 
-
 
способностью  пополнять  лингвистическими  знаниями  интеллектуальные  и  информационно-
управляющие системы (ПК-26); 
-
 
способностью совершенствовать информационную поддержку лингвистических исследований 

254
 
 
(ПК-27); 
-
 
способность  разрабатывать  лингвистические  компоненты  систем  автоматической  обработки 
естественного языка (синтеза и распознавания устной речи, генерации текста, контент-анализа, 
автоматического перевода, автоматического реферирования и аннотирования), а также интел-
лектуальных систем (вопросно- ответных, экспертных) (ПК-28). 
   
Экспертно-аналитическая деятельность: 
-
 
способность анализировать, сопоставлять и критически оценивать различные лингвистические 
направления, теории и гипотезы (ПК-29); 
-
 
способность  выполнять  аналитическую  обработку  текстов,  корпусов  размеченных  текстов  и 
иных структурированных источников на естественных языках (ПК-30); 
-
 
способность  выбирать  оптимальные  теоретические  подходы  и  методы  решения  конкретных 
научных задач в области лингвистики и новых информационных технологий (ПК-31); 
-
 
способность  проводить  квалифицированный  анализ  различных  типов  устного  и  письменного 
дискурса с целью извлечения знаний, определения тональности текста, идентификации лично-
сти говорящего и с другими прикладными целями (ПК-32); 
-
 
умением вести мониторинг информационных массивов и готовить на  этой основе аналитиче-
ские материалы (ПК-33); 
-
 
способностью  проводить  систематизацию  произвольной  предметной  области,  разрабатывать 
для  нее  классификаторы,  рубрикаторы,  проводить  типологизацию  данных  и  моделирование 
предметной области (ПК-34); 
-
 
навыками проведения судебной лингвистической экспертизы (ПК-35); 
-
 
способностью давать экспертные оценки и разрабатывать рекомендации в сфере языковой по-
литики (ПК-36). 
   
Организационно-управленческая деятельность: 
-
 
способность осуществлять организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 
компьютерного оборудования (ПК-37); 
-
 
способность организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-38); 
-
 
способность  проводить  оценку  производственных  и  непроизводственных  затрат  на  обеспече-
ние качества объекта проектирования (ПК-39); 
-
 
готовность осуществлять организацию контроля качества входной информации (ПК-40). 
-
 
способностью  руководить  малыми  коллективами  лингвистов,  решающими  научно-
исследовательские и производственно-практические задачи (ПК-41); 
-
 
умением и навыками в организации исследовательских и проектных работ (ПК-42); 
-
 
умение  интерпретировать  результаты  автоматической  обработки  лингвистических  данных 
(ПК-43). 
   
Научно-исследовательская деятельность: 
-
 
способность  собирать  и  анализировать  научно-техническую  информацию,  учитывать  совре-
менные  тенденции  развития  и  использовать  достижения  отечественной  и  зарубежной  науки, 
техники и технологии в профессиональной деятельности (ПК-44); 
-
 
способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-45); 
-
 
способен формулировать результат проводимых исследований (ПК-46); 
-
 
способность  участвовать  в  постановке  и  проведении  экспериментальных  исследований  (ПК-
47); 
-
 
способностью  создавать  методические  пособия  и  подготавливать  учебно-методические  мате-
риалы по основным лингвистическим дисциплинам (ПК-48); 
-
 
способность использовать методы разработки информационно-поисковых систем (ПК-49); 
-
 
готовность использовать математические методы обработки, основами компьютерной алгебры 
и символьных вычислений профессиональных исследований (ПК- 50); 
-
 
способность  оформлять  полученные  рабочие  результаты  в  виде  презентаций,  научно-

255
 
 
технических отчетов, статей и докладов на научно- технических конференциях (ПК-51); 
-
 
способность формулировать гипотезы о закономерностях речевой деятельности и ставить лин-
гвистические эксперименты (ПК-52) 
-
 
способностью изучать и осваивать современные технические средства и информационные тех-
нологии, служащие для обеспечения лингвистической деятельности (ПК-53); 
-
 
навыками проведения самостоятельных исследований в области прикладной и компьютерной 
лингвистики (ПК-53); 
Инновационная деятельность: 
-
 
способность  формировать  новые  конкурентоспособные  идеи  и  реализовывать  их  в  проектах 
(ПК-55). 
-
 
способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества (ПК-56); 
-
 
способность работать в составе коллектива, в том числе многонационального, над междисцип-
линарными,  инновационными проектами, оценивать результаты 
-
 
деятельности коллектива (ПК-57); 
 
Сервисно-эксплуатационная деятельность: 
-
 
готовность обеспечивать безопасность и  целостность данных информационных систем и тех-
нологий (ПК-58); 
-
 
готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования (ПК-59); 
-
 
готовность принимать ответственные решения в рамках профессиональной деятельности, спо-
собность  к  поиску  нестандартных  решений,  владеет  навыками  стратегического  мышления  в 
сфере управления социальной коммуникации (ПК-60). 
 
1.5.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате изучения дисциплины «Компьютерная лингвистика» студент должен: 

 
знать:  методы и решения в системах организации знаний;  эмпирические  законы описания 
естественных  языков;    логико-статистические  методы  анализа  языкового  описания  пред-
метных областей;  технологию автоматизированной обработки текстовой информации. 

 
уметь:    использовать  технологию  автоматизированной  обработки  текстовой  информации 
для анализа языковых описаний предметных областей. 

 
иметь навыки:  работы со специальными программными средствами автоматизированной 
обработки текстов. 

 
иметь представление:  о системе языковедческих дисциплин;  предмете,  методах  и моде-
лях прикладной лингвистики; предмете компьютерной лингвистики. 

 
знать  приемы  и  методы  использования  компьютерных  технологий  в  различных  видах  и 
формах учебной и научной деятельности;  

 
владеть методикой использования компьютерных технологий в предметной области; 

 
обладать навыками разработки педагогических технологий, создания инновационных 

 
программных и учебных продуктов по лингвистике,  основанных  на  применении компью-
тера; 

 
уметь использовать телекоммуникационные технологии в образовательных целях при пре-
подавании филологических дисциплин. 
Программа направлена на реализацию межпредментых связей с такими дисциплинами как ин-
форматика, прикладная (компьютерная, математическая) лингвистика, а также непосредственно свя-
занных с профессиональной деятельностью лингвиста дисциплин. 
Практические занятия,  предусмотренные в рамках настоящего учебного курса, выполняются с 
использованием компьютеров,  вычислительной техники и средств непосредственного доступа к ре-
сурсам глобальной компьютерной сети. Тематика и  задания практических работ нацелены на реше-
ние различных задач,  возникающих  в  процессе учебного процесса с использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий в работе. 

256
 
 
Приступая к изучению курса «Компьютерная лингвистика», студент должен: 
• знать приемы работы с прикладным программным обеспечением (MicrosoftWord, Microsoft 
PowerPoint); 
• уметь пользоваться программами для прослушивания аудиофайлов, для просмотра видео; 
• уметь выполнять поиск информации в сети Интернет и анализировать найденную информа-
цию; 
• знать принципы подбора дидактических материалов для обучающихся. 
 
1.6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные  единицы (120 ч),  в  том числе 60 ау-
диторных часов. 
1.7.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Предусматриваются следующие образовательные технологии: 
1.
 
традиционные и интерактивные лекции с дискурсивной практикой обучения; 
2.
 
использование  ситуационно-тематических  и  лингвистических  задач,    разбор  конкретных  лин-
гвистических ситуаций, методологические тренинги; 
3.
 
семинары и коллоквиумы, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекци-
ях и сформулированные в домашних заданиях; 
4.
 
письменные и/или устные домашние задания,  подготовка доклада,  творческого проекта; 
5.
 
участие в научно-методологических семинарах и конференциях; 
6.
 
консультации преподавателя; 
7.
 
самостоятельная работа студентов,  в  которую  входит  освоение  теоретического материала, 
подготовка  к  семинарским  занятиям  с  использованием  интернета  и  электронных  библиотек, 
выполнение письменных работ. 
 
1.8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 
Самостоятельная работа студента является аккумулятором новых идей. В процессе его выпол-
нения каждый студент заинтересован в его результативности, поэтому ему необходимо изучать оп-
ределенную тему самостоятельно, через поиск источников информации и проведение практических и 
теоретических исследований. 
Самостоятельная  работа  студента  направлена  на  развитие  умений  студента  самостоятельно 
приобретать  необходимые  знания,  применять  приобретенные  знания  для  решения  разнообразных 
возникающих  проблем,  самостоятельно  мыслить, видеть  возникающие  в  действительности  пробле-
мы, искать пути рационального их решения, грамотно работать с информацией, умело собирать не-
обходимые для решения факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, делать не-
обходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными вариантами решения, 
делать аргументированные выводы, применять полученные выводы для выявления и решения новых 
проблем. 
К видам самостоятельной работы можно отнести курсовые работы, рефераты, доклады, кросс-
ворды и т.д. 
В самостоятельной работе по информатике важную роль играет практическая работа за компь-
ютером. Поэтому количество часов СРС разбиты на 2 части: практическая работа (приобретение на-
выков и умений) и работа с материалами по теоретическим вопросам. 
 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Технические  и  электронные  средства  обучения  и  текущего  контроля,    а    также  контрольно-
измерительные материалы: 

257
 
 
1. Мультимедийный проектор с выводом на экран в лекционном  зале и мультимедиа с выводом на 
экран  большого  телевизора+  18    персональных    компьютеров   для    проведения  практических 
занятий. 
2. Контрольные тесты по курсу «Компьютерная лингвистика» -  электронная  версия кафедры Ин-
формационных технологий. 
3. Электронная библиотека учебных и контрольно-обучающих программ. 
Текущий контроль - тесты и контрольная работа. Итоговый контроль - экзамен. 
Формы и методы для текущего контроля.  Для определения уровня усвоения студентами зна-
ний в области курса «Введение в компьютерную лингвистику»  в  соответствии  с учебной програм-
мой в процессе аттестации используются тесты,  упражнения  и  задания, контрольные вопросы. До-
пуск к экзамену осуществляется при наличии 15 баллов, полученных за самостоятельную работу и 70 
(1 семестр) за сдачу модулей. 
Автоматический экзамен ставится при наличии 85 баллов, полученных за самостоятельную ра-
боту и результат модулей. 
Экзамен включает один вопрос по теории дисциплины и одно практическое задание по темам 
курса.  
 
1.9. ПРИМЕР КОНТРОЛЬНЫХ ТЕСТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ 
1. Объяснение фактов языка является задачей 
а) компьютерной лингвистики 
б) теоретической лингвистики 
в) прикладной лингвистики 
г) математической лингвистики 
2.  Большие банки хранения информации,  которыми пользуются специалисты по гуманитарным нау-
кам, являются  достижением: 
а) компьютерной лингвистики 
б) теоретической лингвистики 
в) прикладной лингвистики 
г) математической лингвистики 
3.  К новым методам анализа языка,  которые  использует  прикладная  лингвистика, относятся 
а) методы классификации и систематизации языкового материала 
б) метод моделирования 
в) статистический метод 
г) описательный метод 
4.  Компьютерная лингвистика как прикладная дисциплина выделяется, прежде всего: 
а) по новым методам анализа языка 
б) по использованию компьютерных средств обработки языковых данных 
в) по использованию математических методов исследования  языковых данных 
5. Машинным переводом занимается: 
а) математическая лингвистика 
б) компьютерная лингвистика 
в) структурная лингвистика 
г) социолингвистика 
6. Основным достоинством компьютерных словарей является: 
а) удобная компактная форма 
б) возможность активного использования при изучении иностранного языка 
в) скорость поиска информации 
г) соответствуют текущей языковой и культурной ситуации 

258
 
 
7.  При изучении иностранных языков наиболее важным преимуществом компьютерного 
словаря является: 
а) возможность быстрого поиска слова 
б) возможность практиковаться в произношении 
в) возможность формировать «блокноты» 
8.  Найти слова,  написания которых пользователю не известны,  можно  в  компьютерном словаре 
а) Partner 
б) Collins 
в) Longman 
9. Показу контекстного значения слова в компьютерном словаре способствует: 
а) функция текстового редактора 
б) функция «гипертекст» 
в) функция озвучивания слова 
г) функция графического изображения 
10. Основной недостаток машинного перевода – это: 
а) дороговизна времени работы компьютера 
б) невозможность получить полноценный перевод 
в) невозможность оперативно его использовать 
г) невозможность последующего редактирования текста 
 
1.10. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО КУРСУ «ВВЕДЕНИЕ  
В КОМПЬЮТЕРНУЮ ЛИНГВИСТИКУ» 
1. Цели и задачи курса « Введение в компьютерную лингвистику». Компьютерная лингвистика как 
междисциплинарное научное направление. Предмет компьютерной лингвистики. 
2. История становления и основные тенденции развития. 
3. Основные направления компьютерной лингвистики. 
4. Когнитивный инструментарий компьютерной лингвистики. «Фреймы»,«сценарии» и «планы». 
5. Компьютерное обеспечение представления знаний. 
6. Естественные и искусственные языки. Виды искусственных языков. 
7. Автоматизированный анализ: распознавание и синтез устной и письменной речи. 
8. Морфологический анализ, проблемы семантического анализа, синтаксический анализ. 
9. Реферирование и аннотирование текста. 
10.  Лингвистические  базы  данных:  модели  и  типы  данных.  Создания  общих  искусственных  языков 
для представления информации. 
11. Современный машинный перевод. Предпосылки возникновения и развитие машинного перевода 
(МП). 
12. Последовательность формальных операций, обеспечивающих анализ и синтез в системе машин-
ного перевода. 
13. Стратегии машинного перевода. Автоматизированные и полуавтоматизированные системы пере-
вода. 
14. Области использования машинного перевода. Важнейшие системы машинного перевода. 
15.  Компьютерная  лексикография  как  одно  из    направлений  прикладной  лингвистики.  Словарные 
процессоры. 
16.  Основные  понятия  структуры  словаря:  словник,  словарная  статья,  грамматические,  стилистиче-
ские пометы; иллюстративный материал 
17. Типология электронных словарей. 
18. Тезаурусы и терминологические словари. 
19. Компьютерные технологии составления и эксплуатации словарей. Специальные программы – ба-
зы данных, компьютерные картотеки, программы обработки текста. 

259
 
 
20. Корпусная лингвистика, ориентированная на создание национальных корпусов естественных язы-
ков. 
21. Типы лингвистической разметки. 
22. Информационные технологии в научной деятельности (этапы конструирования 
логики  научного  исследования).  Поисковые  компьютерные  программы  и  их  использование  в  науч-
ных проектах. 
23.  Использование  компьютера  при  частотных  статистических анализах  текстов  на  материалах  раз-
ных языков. 
24.  Компьютерная  лингводидактика.  Дидактическая  концепция  обучения  на  основе  компьютерных 
технологий. 
25. Принципы создания электронных учебных средств. Классификация электронных средств учебно-
го назначения. 
26. Электронные учебники, словари, учебно-методические материалы. 
27. Мультимедиа в помощь филологу. 
28. Использование инновационных технологий при проведении научно-исследовательской работы 
 
1.11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Список учебно-лабораторного оборудования 
1.Теоретические  и  практические  занятия  должны  проводиться  в  специализированной  аудито-
рии,  оснащенной современными персональными компьютерами и программным обеспечением в со-
ответствии с тематикой изучаемого материала.  Число  рабочих  мест  в аудитории должно быть та-
ким, чтобы обеспечивалась индивидуальная работа студентов на отдельном персональном компьюте-
ре.  Аудитория также должна быть оснащенной современным компьютером с подключенным к нему 
проектором с видеотерминала на настенный экран, или иным аналогичным по функциональному на-
значению оборудованием. 
2.  Программные,  технические  и  электронные  средства  обучения  и  контроля  знаний сту-
дентов 
Программные пакеты: MSOffice: MS Word 2010; Специальное информационное и программное 
обеспечение: Интерлекс. 
 
II. МАТЕРИАЛЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
2.1.Распределение часов по темам и видам учебной работы 
 
№  Тема  
лекции 
Контроль 
качества 
компетенции 
 
Лекции I семестр 
 

Основные направления и предмет 
компьютерной лингвистики. Когни-
тивный инструментарий компьютер-
ной лингвистики 

 
(ОК-2,  ОК-5,  ОК-6, 
ОК-7, ОК-4) 

Компьютерная лингвистика как меж-
дисциплинарное научное направле-
ние.   История становления и основ-
ные тенденции развития.  

 
(ОК-2,  ОК-5,  ОК-6, 
ОК-7, ОК-4) 

260
 
 

Направления КЛ: автоматизирован-
ный анализ,  распознание и автомати-
ческая   обработка текста  

 
(ОК-2,  ОК-5,  ОК-6, 
ОК-7, ОК-4) 
 

Компьютерная лексикография (элек-
тронные словари). корпусная лин-
гвистика и создание электронной ба-
зы данных 

 
(ОК-2,  ОК-5,  ОК-6, 
ОК-7,  ОК-4,  ПК-20, 
ПК-25,  ПК-24,  ПК-
27, ПК-26, ПК-17) 

Компьютерная лингводидактика. 
Введение.  

 
(ОК-2,  ОК-5,  ОК-6, 
ОК-7,  ИК-4,  СЛК-20, 
ПК-25,  ПК-24,  ПК-
27, ПК-26, ПК-17) 

Естественные и искусственные языки. 
Компьютерное обеспечение пред-
ставления знаний  

 
(ОК-2,  ОК-5,  ОК-6, 
ОК-7,  ОК-4,  ПК-20, 
ПК-25,  ПК-24,  ПК-
27, ПК-26, ПК-17) 
 
Всего  
18 ч 
35 б 
 
 
Итоговый контроль 
 
100 б 
 
 
Лекции II семестр 
 

Лингвистические базы данных: моде-
ли и типы данных.  

 
ПК-10, ПК-27 

Современный машинный перевод. 

 
ПК-12, ОК-3, ОК-4, 
ОК-6, 
ОК-8, 
ИК-3,ИК-5, 
СЛК-1, СЛК-4, ПК-1. 

Компьютерная лексикография и кор-
пусная лингвистика. Типология тра-
диционных и электронных словарей. 
Словарные процессоры.  

 
ПК-12, ОК-3, ОК-4, 
ОК-6, 
ОК-8,  ИК-3,  ИК-5, 
СЛК-1, СЛК-4, ПК-1. 
10  Информационные технологии в науч-
ной деятельности (этапы конструиро-
вания логики научного исследова-
ния). Поисковые компьютерные про-
граммы и их использование в науч-
ных проектах.  

 
ПК-12, ОК-3, ОК-4, 
ОК-6, 
ОК-8, 
ИК-3,ИК-5, 
СЛК-1, СЛК-4, ПК-1. 
11  Компьютерная лингводидактика. Ди-
дактическая концепция обучения на 
основе компьютерных технологий.  

 
ПК-12, ОК-3, ОК-4, 
ОК-6, 
ОК-8, 
ИК-3,ИК-5, 
СЛК-1,СЛК-4, ПК-1. 
 
Всего 
14 ч. 
35 б. 
 
 
Итоговый контроль 
32 ч. 
100 б. 
 
 
СРС 
 
15 б. 
 
 
2.2. Содержание курса 

Каталог: media -> uploads -> files -> books
media -> Қазақ хандығының құрылуы және Керей мен Жәнібек cұлтандар Хандықтың құрылуы
media -> ТӨленова зирабүбі Маймаққызы, Қр бғМ ҒК
media -> С. Мәжитов Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Пікір жазған К. Л. Есмағамбетов
media -> Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына қазақ сайлаушыларынан аманат (1917 ж.) Серікбаев Е. Қ. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, т.ғ. к.,доцент
media -> АҚТӨбе облысының тыл еңбекшілері ұлы отан соғысы жылдарында
media -> Ұлы отан соғысы жылдарындағы мұнайлы өҢір а. Ж. ƏБденов
books -> Практикум по культуре речевого общения (Аспект «Анализ текста»)
uploads -> Бастауыш сыныптарға арналған «Қоршаған орта экологиясы»
books -> Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет