Қмму ректоры м.ғ. д., профессоржүктеу 207.45 Kb.
Pdf просмотр
Дата15.03.2017
өлшемі207.45 Kb.

БЕКІТЕМІН 

ҚММУ ректоры 

м.ғ.д., профессор 

____________________  

Р.С.Досмағамбетова 

«__»__________ 2013 ж. 

 

 

2013-2014 оқу жылындағы Қарағанды мемлекеттік медицина университетіндегі тәрбие жұмысы бойынша іс-шаралар жоспары 

 

Қарағанды  мемлекеттік  медицина  университетіндегі  тәрбие  жұмысы 

студенттік  жастарды  тәрбиелеу  саласында  мемлекеттік  саясаттың  негізгі 

стратегиялық бағыттарын жүзеге асыруды қарастырады.  

ҚММУ  тәрбие  жұмысының  мақсаты  ӛмір  бойы  ӛзін-ӛзі  жетілдіруге 

икемді  бәсекеге  қабілетті,  әлеуметтік-белсенді,  дені  сау,  толеранттылықты, 

азаматтылықты,  қазақстандық  патриотизмді  қалыптастыру  үшін  тәсілдеме 

құзіреттілігі  негізінде  кепілдендірілген  әлеуметтік-экономикалық,  саяси-

құқықтық, ұйымдастыру жағдайларын жасау болып табылады.  

ҚММУ тәрбие жұмысының міндеттері: 

 

қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлар есебімен тәрбие шараларын әзірлеу   

мемлекеттік  тіл  саясатын  жан-жақты  түсіндіру,  әр  түрлі  этностар мәдениеті  мен  дәстүрлерін  құрметтеу  және  этносаралық  келісімді 

насихаттау, студенттер ортасында этносаралық қайшылықтарды болдырмау   

 

қоғамда діннің ролі мен орнын түсінетін деструктивті діни  идеологияға иммунитет қалыптасуына студенттерді тәрбиелеу  

 студент жастарда адамгершілік құндылықтар жүйесін қалыптастыру  

 жастар ортасында қылмысты және құқық бұзушылықтың алдын алу  

 тәрбиелеу  міндеттерін  жүзеге  асыруда  зияткерлік,  ұйымдастыру-

педагогикалық,  кадрлық,  экономикалық,  экономикалық,  әдістемелік  және 

басқа да университет ресурстарының шоғырлануы  

 ӛзінің денсаулығы мен аман-саулығы, ӛзінің рухани, зияткерлік, ӛнегелі 

ӛміріне  ӛсіп  келе  жатқан  ұрпаққа  жауапкершілік  пен  әлеуметтілік 

құзіреттілікті арттыру жағдайларын жасау  

 ұлтық  дәстүрлерге,  мемлекеттік  рәміздерге,  адамның  құқығы  мен 

бостандығына  құрметті,  зиялылықты,  патриотизмді,  азаматтылықты 

тәрбиелеу   

 ӛзінің  және  Қазақстанның  басқа  халықтарының  мәдениеті  мен 

дәстүрлерін  қабылдау  және  зерттеу,  мемлекеттік  және  басқа  тілдерді  білу 

арқылы  әлемдік  және  ұлттық  мәдениеттерді  жастардың  игеруі  үшін  жағдай 

жасау  


 

кәсіби  қызметінің  тиімділігі  мен  қазіргі  қоғамда  ӛмір  үшін  қажетті кәсіби  мәнді  қасиеттер  мен  тұлғаны  қалыптастыру,    үздіксіз  тұлғалық  және 

кәсіби ӛзін-ӛзі жетілдіруде қажеттілікті дамыту.  

ҚММУ тәрбие жұмысының негізгі бағыттары: 

  Студенттерде  жоғары  азаматтық  және  адамгершілік  принциптерін, 

әлеуметтілік жауапкершілік және қазақстандық патриотизмді дамыту. 

 

Бәсекелі  ортада  тұлғаның  тұрақты  дамуын  қамтамасыз  ететін  кәсіби құзіреттілікті қалыптастыру. 

 Кәсіби этика және деонтологияны қалыптастыру. 

 Топта  жұмыс  істеу  дағдыларын  дамыту  мен  комуникативті  және 

ұжымдық мәдениетті қалыптастыру.  

 

Кәсіби борышын орындауға мүмікіндік туғызатын тұлғалық қасиеттерін, салауатты ӛмір салты дағдыларын дамыту.  

 Экстремизм  идеяларына  қарсы  тұруға  ерік  беретін  әлеуметтік-саяси 

қасиеттерді дамыту.  

 

ЖОО-да  тілдердің  үш  тұғырлығы  ахуалын  жасау:  мемлекеттік  тілді табысты  қызмет  атқаруы  және  дамуы,  орыс  және  шетел  тілдерін  еркін 

меңгеру.  

№ 

п/п 


Іс-шараның атауы 

Ӛткізілу 

мерзімі 

Жауапты 


1. 

Студенттік 

ӛзін-ӛзі 

басқару 


органдарын  әрі    қарай    дамыту 

және қолдау  

  жыл бойы 

ТЖ 


және 

ЖСБ, 


ҚММУ 

тәрбие 


жұмысы 

жӛніндегі 

кеңесі 

(ТЖК), 


деканаттар   

2. 


Студенттік 

ӛзін-ӛзі 

басқаруды 

дамыту 


бойынша 

студент-


белсенділер 

үшін 


оқыту 

семинарларын 

ӛткізу 

және 


ұйымдастыру   

  жыл бойы 

Тәрбие  жұмысы  және 

жастар  саясаты  бӛлімі 

(ТЖ және ЖСБ) 

3. 


Оқытушылар, 

психологтар, 

заңгерлер  және  т.б.  қызметін 

біріктіретін 

медициналық-

консультативтік 

қызметінің 

жұмысын жетілдіру  

  жыл бойы 

 

ТЖ және 

ЖСБ, 


ҚММУ 

ТЖК, 


психология, 

психиатрия 

және 

наркология кафедрасы  4. 

Қаланың 


шығармашыл 

зиялы 


қауым ӛкілдерімен кездесу  

  жыл бойы 

ТЖ 

және 


ЖСБ, 

университет 

кафедралары 

5. 


Студенттік 

жатақханаларда 

«Сыбайлас  жемқорлықпен  күрес 

туралы»  ҚР  заңын  талқылау, 

«Біздің 

болашақ 


сыбайлас 

жемқорлықсыз»  атты  тақырыпта 

тақырыптық кештер ӛткізу   

  жыл бойы 

ТЖ 

және 


ЖСБ 

басшысының 

орынбасары,   

Ректордың  кӛмекшісі,  

СӚӚБК 

6. 


Студенттік 

жатақханаларда    жыл бойы  ТЖ және ЖСБ,  спорттық  шаралар  ӛткізу  және 

ұйымдастыру  

дене 

тәрбиесі кафедрасы, 

жатақханалар СӚӚБК  

7. 

Ұлы  Отан  соғысы  ардагерлеріне, тыл  еңбеккерлеріне  студенттердің 

ерікті кӛмегін ұйымдастыру  

  жыл бойы 

ТЖ 


және 

ЖСБ, 


СӚӚБК 

қайырымдылық 

секторы 

8. 


Діни,  этномәдени  бірлестіктердің 

ӛкілдерінің,  ғалым  теологтардың 

қатысуымен  діни  экстремизмнің 

алдын  алу  және  конфессияаралық 

келісімді 

нығайту 


мәселесі 

бойынша сұхбат ӛткізу  

  жыл бойы 

Діни 


экстремизмге  

жол 


бермеу 

және 


алдын  алу  жӛніндегі 

комиссия, 

ұстаздар, 

тәлімгері, эдвайзерлер 

9. 

Әр  түрлі  діни  конфессиялардың дінбасыларының 

ӛкілдерімен 

кездесу ұйымдастыру  

әкімдік 


кестесі 

бойынша 


Діни 

экстремизмге 

жол 

бермеу 


және 

алдын  алу  жӛніндегі 

комиссия,  ТЖ  және 

ЖСБ 


10. 

Дәстүрлі  емес  діни  ағымдардың 

қызметін, 

діни 


экстремизмнің 

болмысын  ашатын  бейнероликтер 

трансляциясы. 

Университет 

сайтында,  «Медик»  журналында 

мақалалар жариялануы.  

  жыл бойы 

Діни 


экстремизмге 

жол 


бермеу 

және 


алдын  алу  жӛніндегі 

комиссия, университет 

пен  факультеттердің 

СӚӚБК  


11. 

Студенттер  аудиториясы  арасында 

діни 

жағдайларға кешенді 

әлеуметтік  мониторинг  жүргізу, 

студенттердің діни деңгейін талдау 

және оның оқу үдерісіне ықпалы.  

қыркүйек- 

мамыр 


Діни 

экстремизмге  

жол 

бермеу 


және 

алдын  алу  жӛніндегі 

комиссия, университет 

пен  факультеттердің 

СӚӚБК, деканаттар 

12. 


Оқытушылар  мен  тәлімгері  үшін 

«Дінтанудың  негіздері»  курсын 

даярлау және ӛткізу 

қыркүйек- 

мамыр 

Медициналық білім 

беру бӛлімі,  

Т.В. Мұстафин  

13. 


Қазақстан 

халықтары 

Ассамблеясының 

даму 


тұжырымдамасын 

түсіндіру 

бойынша тәлімгерлік сағаттар   

жыл бойы 

Құқықтық 

мәдениет 

және  кәсіби  этиканы 

қалыптастыру 

бойынша 

комиссия, 

тәлімгері  

14. 


«ҚХА – қоғамдағы тұрақтылық пен 

келісімнің  сенімді  және  берік 

іргетасы» 

атты 


тақырыбында 

студенттік 

аудиторияларда 

дәрістер  

жыл бойы 

ӘСП  және  Қазақстан 

тарихы 

кафедрасы, тәлімгері, ұстаздар 

15. 


Құқық  бұзушылықтың  алдын  алу  жылына    2  ТЖ 

және 


ЖСБ,  

бойынша 

ҚІІБ-мен 

бірлескен 

шаралар ӛткізу және даярлау  

рет 

ректордың  кӛмекшісі, деканаттар  

16. 


Студент 

тұлғасын 

зерттеуде 

психологиялық-педагогикалық 

мәселелер 

бойынша 


жас 

оқытушылар 

үшін 

оқыту 


семинарларын ӛткізу.  

жыл бойы 

Тәрбие 

жұмысы 


жӛніндегі 

кеңесі, 


деканаттар, 

психология, 

психиатрия 

және 


наркология кафедрасы  

17. 


Қалалық 

және 


облыстық 

акцияларға, 

митингтерге, 

шерулерге қатысу  

жыл бойы 

ТЖ 


және 

ЖСБ, 


деканаттар 

18. 


Дебатты жарыстарға қатысу  

жыл бойы 

СӚӚБК  

Пікірталас клубы,  19. 

Ректормен студенттердің кездесуі 

жыл бойы 

ТЖ 


және 

ЖСБ, 


деканаттар, СӚӚБК 

20. 


Жатақханаларда  кафедра  күндерін 

ӛткізу  


жыл бойы 

Университет 

деканаттары, 

кафедралары  

21. 

Бітіруші курстардағы студенттерде кәсіби 

маңызды 


қасиеттерді 

дамытуына  және  тұлғалық  ӛсуіне 

себеп  болатын  іс-шаралар  жүргізу 

және ұйымдастыру  

жыл бойы 

Университеттің 

деканаттары, 

Бітірушілерді  

шығарушы 

кафедралар  

22. 

«Қазақстан  2050»  стратегиясының басымдықтарын 

түсіндіру 

бойынша 

конференциялар, 

семинарлар,  дәрістер,  дӛңгелек 

үстелдер  

жыл бойы 

ӘСП  және  Қазақстан 

тарихы 

кафедрасы, университет АНТ   

23. 


Мұрағат  материалдары  негізінде 

Ұлы  Отан  соғысы  ардагерлері  мен 

олардың 

туыстары 

туралы 

жоғалған ақпараттарды 

іздеу 


бойынша  «Соғыс  қаһармандары 

сӛйлейді» атты зерттеу жобасы   

қыркүйек- 

мамыр 


ТЖ және ЖСБ,  

ӘСП  және  Қазақстан 

тарихы 

кафедрасы, СӚӚБК 

24. 


Мүмкіндігі шектеулі жетім балалар 

үшін  Облыстық  балалар  үйінде 

қайырымдылық 

акциялары, 

концерттер  

жыл бойы 

СӚӚБК 

қайырымдылық секторы,   

ТЖ және ЖСБ 

25. 

Студенттік  абонемент  шеңберінде музыкалық-комедия 

театрының 

әртістерінің,  Тәттімбет  атындағы 

академиялық 

оркестрінің, 

Қарағанды 

симфониялық 

оркестрінің концерт беруі  

жыл бойы 

ТЖ 


және 

ЖСБ, 


деканаттар,  

СӚӚБК 


 

26. 

Конституция 

күніне 

арналған мерекелік бағдарлама  

2.09.13 


ТЖ 

және 


ЖСБ, 

деканаттар 

27. 

Білім  күнін  мерекелеуге  арналған шаралар  

2.09.13 


ТЖ 

және 


ЖСБ, 

деканаттар 

28. 

«Қарағанды  –  салауатты  ӛмір салты 

территориясы» 

атты 

спорттық-танымдық шара  қыркүйек 

«Жұлдыз»  денсаулық 

жастар орталығы  

29. 


Бірінші  курс  студенттері  арасында 

«Жол ашар» сайысы  

қыркүйек 

Деканаттар, СӚӚБК, 

ТЖ 

және 


ЖСБ 

басшысының 

орынбасары 

30. 


Топ  басшыларының,  студенттік 

ӛзін-ӛзі 

басқару, 

кӛркем 


ӛнерпаздар 

ұжымдарының 

ұйымдастырған жиналысы  

қыркүйек 

ТЖ 

және 


ЖСБ, 

деканаттар 

31. 

«Университетте  студенттер  жүріс-тұрысының 

ережесі» 

атты 

тақырыпта сұхбат 

жүргізу, 

«Сыпайылық 

күнін» 


ӛткізуге 

дайындық  

қыркүйек 

Деканаттар, 

тәлімгерлер,  ұстаздар, 

эдвайзерлер, СӚӚБК  

32. 

«Алло, біз таланттарды іздеудеміз» атты  бірінші  курс  студенттері 

арасында конкурс  

қыркүйек 

ТЖ 


және 

ЖСБ, 


деканаттар, СӚӚБК 

33. 


«Студент 

мәртебесін 

беру» 

мерекесін  дайындау  және  ӛткізу, бірінші  курс  студенттері  үшін  би 

кештері  

қыркүйек 

Деканаттар,  

ТЖ 

және 


ЖСБ,  

СӚӚБК 


34. 

Денсаулық фестивалі – 2013 

қыркүйек 

Дене 


тәрбиесі 

кафедрасы,  

ТЖ 

және 


ЖСБ, 

СӚӚБК 


спорттық-

кӛпшілік секторы 

35. 

 «Алтын 


жас» 

іс-шарасын 

дайындау  және  ӛткізу.  Ұстаздар 

күнін мерекелеу. 

 

1 қазан 


ТЖ 

және 


ЖСБ, 

қызметкерлер, 

оқытушылар 

мен 


студенттер 

кәсіподағы, СӚӚБК 

36. 

«Менің 


университетім» 

атты 


бірінші 

курс 


студенттеріне  

арналған сұхбаттар  

қазан 

Университет кафедралары  

37. 


 «Бірінші 

курс-2013» 

спартакиадасы 

қазан 


Дене 

тәрбиесі 

кафедрасы,  ТЖ  және 

ЖСБ 


38. 

«ҚММУ 


оқытушылары 

мен 


студенттеріндегі  салауатты  ӛмір 

салтын  қалыптастыру  мәселесі 

және  оны  шешу  жолдары»  атты 

тақырыпта дӛңгелек үстел  

қазан 

ТЖ 


және 

ЖСБ, 


деканаттар, 

Д.М. 


Чеканов  

39. 


Университет 

жатақханаларында 

тұратын  студенттер  үшін  «Күзгі 

бал» фестивалін ӛткізу  

қазан 

СӚӚБК 


жатақханалары, 

ТЖ 


және ЖСБ 

40. 


Жатақханалар 

арасындағы  

зияткерлік  ойын  «Не?  Қайда? 

Қашан?»  

қазан 

СӚӚБК тӛрағасы,  Пікірталас  клубының 

жетекшілері  

41. 

«Жастарды патриоттық 

тәрбиелеудегі  діннің  рӛлі»  атты 

тақырыпта Қарағанды облысы діни 

істер 


жӛніндегі 

департамент 

қызметкерлерімен кездесу  

қазан 


ТЖ 

және 


ЖСБ 

басшысы,  ректордың 

кӛмекшісі, 

Діни 


экстремизмге    жол 

бермеу  және  алдын 

алу 

жӛніндегі комиссия,  СӚӚБК 

42. 


Денсаулық күніне арналған «Саған 

елім, 


менің 

жеңістерім!», 

«Денсаулық  мәресі»  атты  1  курс 

студенттері 

арасындағы 

фотоконкурс  

қазан 

ТЖ 


және 

ЖСБ 


басшысының 

орынбасары, 

 СӚӚБК 

43. 


«Дублерлер»  (студенттік  деканат, 

студенттік кафедралар) ойындарын 

ұйымдастыру және ӛткізу  

қазан 


Деканаттар, СӚӚБК 

44. 


РR  салауатты  ӛмір  салты  үшін 

ынталы,  шығармашыл  студент 

топтарын құру  

қараша 


Д.М.Чеканов  

45. 


Жатақханалар 

арасындағы 

спартакиада  

қараша 


Дене 

тәрбиесі 

кафедрасы,  

ТЖ және ЖСБ 

46. 

«Келіңіз, танысайық» 

атты 


тақырыптық 

кештер, 


дӛңгелек 

үстелдер  

қараша 

-  


мамыр 

 Университет 

кафедралары  

47. 


Сыпайылық күні 

қараша 


Деканаттар, СӚӚБК 

48. 


Университет 

жатақханаларында 

тұратын  студенттер  үшін  «Күзгі 

бал» 


фестивалін 

ұйымдастыру 

және ӛткізу  

қазан- 


қараша 

СӚӚБК 


жатақханалары,  

ТЖ және ЖСБ 

49. 

Медицина  дамуына  үлес  қосқан белгілі 

тұлғалармен, 

ҚММУ 

ардагерлерімен жастардың кездесуі  қараша 

мамыр Университет 

кафедралары  50. 

Студентер 

жобаларының 

республикалық 

конкурстарға 

қатысуы  

қараша 

Кафедралар,  СӚӚБК, СҒҚ, 

ұстаздар, 

эдвайзерлер 

51. 


Бүкіләлемдік  Студенттер  күніне 

арналған іс-шаралар  

17  қараша 

Деканаттар,  ТЖ  және 

ЖСБ, СӚӚБК 

52. 


Жатақхана Мистері және Мисі 

қараша 


СӚӚБК 

жатақханалары  

53. 

«Виктория» әлеуметтік-

психологиялық  және  құқықтық 

кӛмек 

орталығының қызметкерлерімен 

университет 

студенттерінің кездесуі  

қараша 


ТЖ 

және 


ЖСБ 

басшысы,  ректордың 

кӛмекшісі, 

СӚӚБК 


54. 

 «Не?  Қайда?  Қашан?»  зияткерлік 

ойыны 

қараша 


Пікірталас  клубының 

жетекшілері, 

Ынталы 

студенттер клубы 

55. 


Этномәдени 

бірлестіктердің 

ӛкілдерімен 

шығармашылық 

кештер, 

тақырыптық 

кештер, 

дӛңгелек үстелдер  

қараша мамыр Университет 

кафедралары  

56. 

Ядролық  қарусыз  әлем  құру бойынша  Қазақстанның  ынтасын 

түсіндіру  бойынша  «Бейбітшілік 

белдеуі» атты тақырыпта плакаттар 

конкурсы,  сұхбаттар,  дӛңгелек 

үстелдер  

қараша- 


желтоқсан 

СӚӚБК 


жатақханалары  

57. 


Қарағанды қаласының жалпы білім 

беретін  мектептерінде  «Неліктен 

денің  сау  болуы  қажет?»  атты 

тақырыпта  сұхбаттар,  дӛңгелек 

үстелдер  

қараша- 


желтоқсан 

 Университет 

және 

факультеттер СӚӚБК   

58. 


ЖИТС,  алкоголь,  темекі  шегу, 

нашақорлықтың 

алдын 

алуға 


бағытталған іс-шара 

1  


желтоқсан 

Темекі 


шегу 

және 


алкоголизм, 

нашақорлықтың 

алдын  алу  жӛніндегі 

комиссия, 

тәлімгерлер,  ұстаздар, 

эдвайзерлер  

59. 

Құрметті  азаматтар,  этномәдени орталықтардың 

басшыларын 

шақырумен «Тарих сабақтары»  

желтоқсан 

Университет 

кафедралары 

60. 

Жатақханаларда,  курстарда,  оқу топтарында 

« 

желтоқсан сабақтары» 

атты 


тәлімгерлік 

желтоқсан 

Тәлімгерлер,  ұстаздар, 

эдвайзерлер, 

Университет 


сағаттар циклі  

кафедралары 

61. 

ҚР Тәуелсіздігіне арналған «Менің Қазақстаным!»  атты  патриоттық 

әндер конкурсы   

желтоқсан 

ТЖ 


және 

ЖСБ 


басшысы орынбасары 

62. 


 «Қазақстан  –  Менің  отаным»,  «ҚР 

бірінші  президенті»,  «Патриотизм 

мен  үшін  не?»  атты  шығарма 

конкурсын  ұйымдастыру  және 

ӛткізу  

желтоқсан 

ӘСП  және  Қазақстан 

тарихы 


кафедрасы,  

ТЖ және ЖСБ 

63. 

ҚР  Тәуелсіздік  күнін  мерекелеуге арналған 

шараларға 

ҚММУ 

оқытушылары  мен  студенттерінің қатысуы  

желтоқсан 

ТЖ 

және 


ЖСБ, 

СӚӚБК қызметкерлер, 

оқытушылар 

мен 


студенттер кәсіподағы  

64. 


«Ұрпақ 

денсаулығы 

– 

елдің 


болашағы» 

есірткіге 

қарсы 

акциясы  желтоқсан 

«Жұлдыз» 

жастар 

денсаулық орталығы  65. 

ЖОО 


студенттері 

арасында 

алкоголь, 

темекі 


шегу, 

нашақорлықтың 

алдын 

алу 


бойынша 

дӛңгелек 

үстелдер, 

сұхбаттар, семинарлар  

желтоқсан 

Темекі 


шегу 

және 


алкоголизм, 

нашақорлықтың 

алдын  алу  жӛніндегі 

комиссия,  

ТЖ 

және 


ЖСБ, 

ҚММУ ПОҚ 

66. 

«Болашақ  біздің  қолымызда»  атты тақырыпта 

оқытушылар 

мен 

студенттер  командалары  арасында дебат жарысы  

желтоқсан 

ТЖ 

және 


ЖСБ, 

СӚӚБК,  


Ынталы 

студенттер 

клубы  

67. 


«Саламатты  Қазақстанға  аяқ  бас!», 

«Салауатты  мен  –  саламатты  ел!» 

тақырыптарындағы   фотоконкурс  

желтоқсан 

ТЖ 

және 


ЖСБ 

басшысы, 

 СӚӚБК 

жатақханалары  68. 

1  курс  студенттері  үшін  «ҚР 

ұлттық 

валютасы күні» 

тақырыбындағы семинар  

желтоқсан 

ӘСП  және  Қазақстан 

тарихы 

кафедрасы, ТЖ және ЖСБ 

69. 


Студенттер  үшін  жаңа  жылдық 

шаралар  ұйымдастыру,  мерекелік 

би кеші  

желтоқсан 

ТЖ 

және 


ЖСБ, 

СӚӚБК, 


қызметкерлер, 

оқытушылар 

мен 

студенттер кәсіподағы  70. 

«Біз  таза  сессия  үшін»  атты 

Қазақстан  студенттер  альянсымен 

бірге акция  

қаңтар 

Студенттік  кәсіподақ,   Университет 

және 


факультеттер СӚӚБК  

71. 


Конфессияаралық  және  ұлтаралық  ақпан 

Университет ПОҚ келісім 

бойынша 


студенттер 

аудиториясында  сұхбат  циклын 

жүргізу  

72. 


«Ӛз қан қысымыңды біл» акциясы   ақпан 

ҚММУ 


ынталы 

студенттерінің клубы  

73. 

«Спорт  құрт  ауруына  қарсы»  атты спорттық-танымдық шара  

наурыз 


«Жұлдыз» 

жастар 


денсаулық орталығы  

74. 


 наурызға  арналған  «Дәстүр»  атты 

зияткерлік-танымдық ойын   

наурыз 

 ТЖ 


және 

ЖСБ, 


СӚӚБК 

75. 


«ҚММУ аруы» сұлулық конкурсы   наурыз 

ТЖ 


және 

ЖСБ, 


қызметкерлер, 

оқытушылар 

мен 

студенттер кәсіподағы, СӚӚБК 

76. 


Халықаралық 

әйелдер 


күніне 

арналған концерттік бағдарлама  

наурыз 

ТЖ 


және 

ЖСБ, 


қызметкерлер, 

оқытушылар 

мен 

студенттер кәсіподағы  77. 

«  наурыз  мейрамы»  мерекесіне 

ұйымдастыру және ӛткізу  

20.03.14 

ТЖ 

және 


ЖСБ, 

қызметкерлер, 

оқытушылар 

мен 


студенттер кәсіподағы  

78. 


ҚММУ 

студенттерінің 

факультетаралық спартакиадасы  

наурыз- 


сәуір 

Дене 


тәрбиесі 

кафедрасы, СӚӚБК 

79. 

«Ұлы  Отан  соғысының  белгісіз беттері» 

тақырыбында 

оқытушылар 

мен 


студенттер 

арасында дебат сайысы  

наурыз- 

сәуір 


 

ТЖ  және  ЖСБ,  ӘСП 

және 

Қазақстан тарихы 

кафедрасы, 

СӚӚБК 

80. 


«Бір  халық  –  бір  мемлекет» 

қорытынды фестивалі  

наурыз 

И.И.  Милаева,  СТЖ, СӚӚБК,  ЖС  және 

ТЖБ   


81. 

Ұлы  Отан  соғысы  Жеңісінің  69 

жылдығына 

арналған 

ҚММУ 

оқытушылары  мен  студенттерінің қатысуымен поэзия кеші  

наурыз- 


мамыр 

 

ТЖ  және  ЖСБ,  «Жыр жауһар» 

студенттік 

авторлық-поэтикалық 

клубы, СӚӚБК 

82. 

ЖОО  жатақханаларында  күлкі кеші  

01.04.14 

СӚӚБК 

жатақханалары 83. 

Ректор  Кубогы  үшін  ҚММУ  КТК 

ойындары  

сәуір 


ТЖ 

және 


ЖСБ, 

деканаттар, 

студенттер 

кәсіподағы, СӚӚБК 

84. 

Мемлекеттік тілдегі 

«Зерек» 


зияткерлік викторинасы  

сәуір 


Ынталы 

студенттер 

клубы 

85. 


Ағылшын  тіліндегі  «Discovery»  сәуір 

Ынталы 


студенттер 

зияткерлік викторинасы  

клубы 


86. 

«Неге 


мен 

бұл 


мамандықты 

таңдадым?»  атты  үздік  шығарма 

конкурсын  ұйымдастыру  және 

ӛткізу  


сәуір 

Университет 

және 

факультеттер СӚӚБК    87. 

 жыл сайынғы ғылыми-тәжірибелік 

студенттер 

конференциясын 

ұйымдастыруға 

және 


ӛткізуге 

қатысу  


сәуір 

СӚӚБК 


ғылыми 

секторы  

88. 

«Студенттік кӛктем 

– 

2014» фестивалін  ұйымдастыру  және 

ӛткізу  


сәуір 

 ТЖ 


және 

ЖСБ, 


Университет 

және 


факультеттер СӚӚБК    

89. 


«Дінге  менің  қарым-қатынасым»  

тақырыбындағы эссе сайысы  

сәуір 

Діни 


экстремизмге  

жол 


бермеу 

және 


алдын  алу  жӛніндегі 

комиссия,  

СӚӚБК, 

 Т.В.Мұстафина  90. 

«Қозы Кӛрпеш – Баян Сұлу» халық 

қаһармандарының 

құрметіне 

Ғашықтар 

күнін 


ұйымдастыру 

және ӛткізу  

сәуір 

 ТЖ және ЖСБ, СӚӚБК,  

деканаттар 

 

91. 


«Салауатты  ӛмір  салты  үшін 

мінездің 

ерікті 

қасиеттерін дамыту» тренингі  

сәуір 


Д.М.Чеканов, 

деканаттар, СӚӚБК 

92. 

Кеңес  Одағының  батыры  Әлия Молдағұлованы 

еске 


алуға 

арналған мергендік жарыс  

сәуір 

 

ТЖ және ЖСБ, дене 

тәрбиесі 

кафедрасы 

93. 


ҚММУ 

студенттері 

арасында 

«Жеңіске  қол  жеткізу.  Менің 

отбасымның  тарихындағы  соғыс» 

атты эссе конкурсын ұйымдастыру 

және ӛткізу   

сәуір- 


мамыр 

ӘСП  және  Қазақстан 

тарихы 

кафедрасы, ТЖ және ЖСБ 

1.

 94. 

Қазақстан  халықтарының  бірлігі 

күніне арналған мерекелік шаралар  

01.05.14 

ТЖ 

және 


ЖСБ, 

кәсіподақ 

2.

 

95. Жеңіс  күніне  арналған  мерекелік 

шаралар  

мамыр 

ТЖ 


және 

ЖСБ, 


СӚӚБК, кәсіподақ 

3.

 96. 

«ҚММУ жігіт сұлтаны» конкурсын 

ұйымдастыру және ӛткізу  

мамыр 


 ТЖ 

және 


ЖСБ, 

СӚӚБК 


 

4.

 97. 

«Бүкіләлемдік  темекі  шегуден  бас 

тарту күніне» арналған би балы  

мамыр 


«Жұлдыз»  денсаулық 

жастар орталығы  

5.

 

98. «Екі 

жұлдыз» 


әуенді 

композициялар 

мамыр 

ТЖ және ЖСБ,  деканаттар,  

орындаушыларының конкурсы  

СӚӚБК, 


Университет 

кафедралары 

6.

 

99. «Үздік  жатақхана»  және  «Үздік 

бӛлме» конкурсын ӛткізу  

мамыр 

ТЖ 


және 

ЖСБ, 


деканаттар, СӚӚБК 

7.

 100. 

Оқу 


озаттарының 

слетін 


ұйымдастыру және ӛткізу  

мамыр 


Деканаттар, 

ТЖ 


және 

ЖСБ, 


СӚӚБК 

8.

 101. 

«Үздік  студенттік  отбасы  -  2014» 

үздік 

студенттік жанұялар 

конкурсы  

мамыр 

ТЖ 


және 

ЖСБ, 


СӚӚБК, деканаттар 

9.

 102. 

1  курс  студенттері  арасындағы 

«Кӛңілді старттар» спартакиадасы  

мамыр 


СӚӚБК 

жатақханалары, 

дене 

тәрбиесі кафедрасы 

10.


 

103. 


«Біз  таза  сессия  үшін»  атты 

Қазақстан  студенттер  альянсымен 

бірге ӛткізілетін  акция  

мамыр- 


маусым 

Студенттер 

кәсіподағы, СӚӚБК 

11.


 

104. 


ҚР  мемлекеттік  рәміздері  күніне 

арналған  шаралар  (викториналар, 

тақырыптық  стендтер  конкурсы, 

дӛңгелек үстелдер) 

маусым 

ТЖ және ЖСБ, СӚӚБК 

жатақханалары 

105.  Медициналық қызметкерлер күніне 

арналған мерекелік бағдарлама  

маусым 

ТЖ 


және 

ЖСБ, 


ҚММУ  медициналық 

қызметкерлері 

мен 

студенттерінің тәуелсіз кәсіподағы   

12.


 

106. 


 «Денсаулық 

жолы» 


акциясын 

дайындау және ӛткізу  

маусым- 

тамыз 


ТЖ және ЖСБ,  

СӚӚБК жатақханалар  

13.

 

107. ҚММУ түлектер кеші  

маусым 


Деканаттар,  

ТЖ және ЖСБ  

Каталог: media -> kgmudoc
media -> Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына қазақ сайлаушыларынан аманат (1917 ж.) Серікбаев Е. Қ. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, т.ғ. к.,доцент
media -> АҚТӨбе облысының тыл еңбекшілері ұлы отан соғысы жылдарында
media -> Ұлы отан соғысы жылдарындағы мұнайлы өҢір а. Ж. ƏБденов
kgmudoc -> Titul kaz katalog indd Қазақстан республикасындағЫ Өкілдік
kgmudoc -> Министерство здравоохранения республики казахстан
kgmudoc -> Клиническая медицина Адрес
kgmudoc -> Министерство здравоохранения и социального развития республики казахстан
kgmudoc -> Травматология және ортопедия ғылыми-тәжірибелік журнал
kgmudoc -> Issn 2305-6045 медицина жəне экология medicine and ecology
kgmudoc -> И экология


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет