Өскемен, 2016 Әож 94(574) (063)жүктеу 29.08 Mb.
Pdf просмотр
бет1/17
Дата02.01.2017
өлшемі29.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Өскемен, 2016  

ӘОЖ 94(574) (063) 
КБЖ 63.3 (5 каз) 
       
А 46 
 
Бас редактор 
ДАНИАЛ АХМЕТОВ, Шығыс Қазақстан облысының әкімі, экон. ғ.д.  
 
Бас редактордың орынбасары 
 
ӘЛІБЕК ҚУАНДЫҚОВ, С.Аманжолов атындағы ШҚМУ ректоры, экон.ғ.д. 
 
Редакция алқасы 
ЖАҚСЫЛЫҚ ОМАР, МАРЖАН САДЕНОВА, АЗАМАТ МУХАМЕДЧИНОВ 
 
Шығарушы редактор 
БАУЫРЖАН ЕРДЕМБЕКОВ, филол.ғ.д, профессор 
 
А46  АЛТАЙ  –  ТҮРКІ  ӘЛЕМІНІҢ  АЛТЫН  БЕСІГІ/  бас  редактор  –  ДАНИАЛ 
АХМЕТОВ – Өскемен, 2016 – 294 бет 
 
ISBN 978-601-7852-25-2 
 
Кітапқа дәстүрлі түрде үшінші рет өткізіліп отырған «Алтай – түркі әлемінің алтын 
бесігі»  атты  Халықаралық  форум  аясындағы  ғылыми-тәжірибелік  конференцияға 
қатысқан  ғалымдар  мен  зерттеушілердің  түркология,  алтаистика,  археология  және 
өлкетану тарихы мәселелеріне қатысты сұрыпталған мақалалары енгізілген.  
 
 
ӘОЖ 94(574) (063) 
КБЖ 63.3 (5 каз)      
 
 
ISBN    978-601-7852-25-2                                                                                      
© ШҚО әкімдігі, 2016 
                                                                                                                      
© Ердембеков Б.  
 

 
 
 
 
Түркі өркениеті, оның мәңгі өшпестей болып, мың жарым жылға жуық уақыт 
бұрын  Еуразия  құрлығының  төсінде  бедерленген  көне  жазбалары  жалпы  адамзат 
өркениетінің үлкен қазынасы болып отырғаны бүгін баршаға мәлім ... 
Түркі  әлемі  әлі  толық  зерттелмеген  терең  тұңғиық.  Сондықтан  түркітілдес 
халықтардың  тарихын,  мәдениетін  зерттейтін,  оқу-ағарту  жүйесін  үйлестіретін  арнайы 
орталық құру керек. Біздің ұлы бабаларымыз Алтайдан Ақ теңізге дейінгі Ұлы далада өз 
билігін  жүргізді.  Бізге  өшпес  қаһармандық  эпос  және  мол  рухани  қазына  қалдырды. 
Тұңғыш рет әлемге өнеге болған ортақ шаңырақ – киіз үйді, темірді, шалбарды, жебені, 
етікті және өкшені, үзеңгіні ойлап тапты. Осындай батырлық эпосты дүниеге танытудың 
кезі келді деп ойлаймын.  
 
НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВ  
 
В  ежегодном  Послании  народу  Казахстана  глава  государства  отметил:  «В 
качестве  важнейшей    составляющей  развития  духовной  и  образовательной  сферы 
предлагаю  разработать  и  начать  реализацию  специальной  программы  «Культурное 
наследие»,  которая  включала  бы  в  себя  ряд  масштабных  проектов.  Ее  цель:  обеспечить 
воссоздание значительных историко-культурных и архитектурных памятников, имеющих 
особое  значение  для  национальной  истории...  Если  относиться  к  истории  не  как  к 
простому  собранию  фактов,  но  как  к  единому  потоку  событий  с  глубоким  смыслом 
связью,  то  масштаб  и  дыхание  прожитого  кажутся  столь  ощутимыми,  что  становится 
ясной и перспектива нашего будущего». 
 
НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ 
 
 
«As a very important part of spiritual and educational growth of our nation, I suggest 
developing and realizing a special Cultural Heritage Program, which will consist of several  large 
projects. It is goal will be to ensure reconstruction of those significant cultural, historical, and 
architectural memorials, which are highly important to the national history... When history is not 
treated as a random collection of facts, but rather as a flow of connected events with deep 
meaning and unity to them, then grandness and breath of the times passed become so tangible, 
that the future perspective becomes clear». 
 
NURSULTAN NAZARBAEV 

 
 
Қадірменді оқырман! 
 
Қазақ  халқы  -  ескі  замандарда-ақ  тұлпарларының  тұяғымен  дүниені 
сілкіндірген көне сақтардың, ежелгі ғұндардың, байырғы түріктердің ұрпағы, ұлан 
байтақ Ұлы даласын, Атажұртын  сақтап қалған ел. 
Елбасы Н. Ә. Назарбаев: «Тарихтағы өз орныңды білу, бабаларыңды ру 
төмпешігінің  деңгейінде    емес,  жалпы  ұлттық  өреде  мақтан  тұту,  ұлан-байтақ 
Еуразия тарихында ұлы істерге ұйтқы болған қазақтар мен олардың бабаларының 
өзіндік орнын танып түсіну, ұлттық қадір қасиетіңді жаттанды жалалардан арылту, 
міне ұлттық тұтастыққа кепіл болатын бүгінгі күннің ең қуатты тетіктері осылар!», 
дейді.  
Президенттің бұл пайымдауы Тәуелсіздік таңын көрген қазақ халқының 
бүгінгі  ұрпағы, соның ішінде зиялы қауым өкілдерінің  тарих  алдындағы парызы 
екені анық.  
Отаныңды,  қалың  еліңді  құрметтеу  -  алдымен  өзің  тұрған  өлкенің 
тарихын зерттеуден басталады. 
Өткендердің  қадірін  білу,  олардың  арман-мүдделерін  жалғастыру  - 
адамгершілік парыз ғана емес, қоғамдық дамудың негізгі алғышарттарының бірі. 
Қазақстанның  жаңа  мәдени  саясатының  басты  стратегиясы  болып 
табылатын,  Елбасы  Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаевтың  «Мәңгілік  ел»  идеясы  
аясында  2016  жылы,  біздің  өңірде,  археология  саласы  бойынша  ғылыми 
зерттеулерді дамытудың, 2016-2018 жылдарға арналған кешенді жоспары бекітіліп,  
іске асырылуда.  
Тәуелсіздігіміздің  25  жылдығы  қарсаңында  жарық  көрген  кітапта, 
кешенді  жоспар  бойынша  атқарылған  ауқымды  жұмыстардың  соны  нәтижелері 
ұсынылады.  
Белгілі  шетел  ғалымдары,  түркітанушылар,  еліміздің  танымал 
археологтарының  Шығыс  Қазақстан  облысы    аумақтарынан    табылған  тарихи 
жәдігерлерді  ғылыми  тұрғыда  зерттеулерінің    дәйекті  қорытындылары  берілетін 
бұл жинақ  оқырман қауым көңілінен шығады деген сенімдемін.   
 
Құрметпен, 
Шығыс Қазақстан  
облысының әкімі                                                                                               Д.Ахметов
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т
ҮРКОЛОГИЯ ЖӘНЕ АЛТАИСТИКАНЫҢ ӨЗЕКТІ 
М
ӘСЕЛЕЛЕРІ: ТАРИХ, АНТРОПОЛОГИЯ, ТІЛ БІЛІМІ 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЮРКОЛОГИИ И 
АЛТАИСТИКИ: 
ИСТОРИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ, ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 
ACTUAL ISSUES OF TURKOLOGY AND ALTAY STUDIES: 
HISTORY, ANTHROPOLOGY AND LINGUISTICS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АБДИЛЬДИН  Ж.М.  Академик  НАН  РК,  профессор  ЕНУ,  г.Астана, 
Республика Казахстан  
АБДИЛЬДИНА Р.Ж. Член-корр. НАН РК, профессор КФ МГУ 
 
АБЫЛАЙ-ХАН – ВЫДАЮЩИЙСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 
ТЮРКСКОГО МИРА 
 
В истории мировой культуры тюркский мир известен не только своими 
великими  учеными,  философами,  такими  как  Аль-Фараби,  Ибн-Сина,  Аль-
Бируни, Юсуф Баласагуни, Махмуд Кашгари, Абай Кунанбаев и мн. др., но и 
выдающимися государственными деятелями - Куль-тегин, Тамерлан, Бабур, 
Джанибек, Керей, среди которых особое место занимает великий казахский 
хан Абылай.  
В  истории  казахского  государства  было  много  ханов,  однако  в 
преданиях  народа  особое  внимание  обращается  на  Абылай-хана:  его 
выделяют  по-особому,  называют  даже  святым,  поскольку  он  имеет 
исключительный  авторитет  у  казахского  народа.  Для  понимания 
исторической  роли  и  масштабов  личности  хана  Абылая  большое  значение 
имеют  размышления  Ч.Ч. Валиханова.  Его  мысли  интересны  в  двух 
отношениях:  с  одной  стороны  –  Валиханов  как  объективный  научный 
источник, исследователь жизнедеятельности Абылай-хана, с другой стороны 

представляют  интерес  теоретическое  осмысление  и  объяснение 
Валихановым  причин  столь  огромного  авторитета  Абылай-хана  среди 
казахского народа. 
В своих работах об Абылай-хане Ч. Валиханов скрупулезно исследует 
биографию Абылай-хана, тем самым отвечая на вопрос, почему Абылай-хан 
стал выдающимся деятелем в казахской истории.  
Основываясь  на  семейных  преданиях  и  информации,  почерпнутой  от 
казахов  Среднего  и  частично  Старшего  жуза,  ученый  привел  достоверные 
сведения о временах ранней юности хана. 
Прежде  всего,  отмечает  Ч.  Валиханов,  Абылай-хан  происходит  из 
ханского  рода.  Как  рассказывают  исторические  источники,  известный 
путешественник,  голландский  бургомистр  и  купец  Николай  Корнелиус 
Витзен  во  время  встречи  в  России  с  одним  из  тобольских  купцов  имел 
возможность получить очень ценные сведения о жизни Южного Казахстана в 
конце XVII века. Со слов не названного им купца Витзен узнал, что в 1694 г. 
ханом  казахов был знаменитый  Тауке-хан.  Его  постоянной  ставкой являлся 
Туркестан. Некоторые подвластные Тауке ханы и султаны правили другими 
присырдарьинскими  городами.  Дед  Абылая,  так  же  носивший  имя  Абылай, 
управлял  городом  Сузаком.  Это  был  известный  хан  Абылай-Канишер,  как 
его  прозвали  в  народе  за  бесстрашный  и  яростный  нрав.  Данные 
исторические  сведения  ценны  не  просто  в  качестве  первого  упоминания  о 
владении  предками  Абылая  присырдарьинскими  городами,  но  точным 
указанием  города,  где  некогда  проживал  дед  будущего  казахского  хана 
Абылая. 

Ч.  Валиханов  отмечает,  что  в  результате  кровавых  междоусобных 
конфликтов  дед  Абылая,  а  потом  и  его  отец  сравнительно  рано  ушли  из 
жизни.  Отец  Абылая  -  Вали  был  убит,  а  тринадцатилетнего  Абулмансура 
спас  преданный  слуга.  Знатные  родственники  отвернулись  от  мальчика, 
потому  под  вымышленным именем  Сабалак, как  отмечает  Бухар-жырау,  он 
трудился  простым  работником  у  известного  бия  Толеби.  Хотя  он  был 
обыкновенным  работником,  но  как  передается  в  исторических  преданиях, 
Сабалак обращал на себя внимание. Несмотря на то, что он был бедно одет и 
вел  одинаковую  со  всеми  остальными  работниками  жизнь,  его  реакция, 
характер, поведение обращали внимание, он выделялся среди других.  
Таким  образом,  судьба  юного  Абылая  сложилась  так,  что  с  раннего 
возраста  ему  пришлось  осваиваться  самостоятельно  на  жизненном  пути. 
Мальчику-сироте, видимо, довелось пройти не только через трудности, но и 
унижения, поэтому о своей ранней юности Абылай-хан упоминать не любил. 
Но именно тогда закалилась его воля и проявились ум и талант, необходимые 
любому  человеку,  чтобы  утвердиться  как  авторитетному  государственному 
деятелю. 
Далее Ч. Валиханов показывает и доказывает, что Абылай-хан сделал 
себя сам. В чем это проявилось?  
Абылай-хан жил в тяжелейшее в истории казахского народа время. В 
начале XVIII века в жизни казахов сложилось положение, когда им грозили 
враги со всех сторон – российское казачество, башкиры, но самым опасным 
врагом  были  джунгары.  В  Джунгарии  после  смерти  хана  Цеван-Рабдана  к 
власти пришел его сын – умный политик, талантливый полководец Галдан-
Цэрэн.  
В XVII веке начались ожесточенные войны между двумя  последними 
кочевыми государствами – Казахским и Джунгарским. Казахи целое столетие 
воевали  с  джунгарами.  Самый  трудный  период  казахско-джунгарского 
противостояния  приходится  на  1723-1727 гг.  «Актабан-шубурунды»  –  годы 
великого  бедствия,  так  назвали  этот  страшный  период  в  своей  истории 
казахи, джунгарам тогда удалось захватить Туркестан, Ташкент и Сайрам, а 
казахи  вынуждены  были  бежать  далеко  на  юг,  оставив  свои  земли,  дома, 
нажитые  богатства.  О  джунгарском  нашествии  как  о  великом  бедствии 
рассказывается  в  казахских  преданиях,  эпосах,  песнях,  эти  трагические 
события сохранились в народной памяти. Оба народа – казахи и джунгары - 
вели  одинаковый  вид  хозяйства,  одинаковый  образ  жизни  и  потому 
нуждались в обширной территории для ведения скотоводства. 
Вот  в  такое  судьбоносное  и  тяжелое  для  казахского  народа  время, 
когда  перед  казахами  встал  вопрос:  «быть  или  не  быть»,  проявился  талант 
выдающегося государственного деятеля, полководца, умного и талантливого 
человека  Абылай-хана.  «Смутные  обстоятельства  того  времени  дают 
возможность  Аблаю  выказать  свою  храбрость,  сметливость  и  ум  самым 
блестящим  образом»,  -  отмечает  Валиханов [1,  с.111].  Ученый  совершенно 
прав  в  научном  отношении,  когда  утверждает,  что  выдающиеся  личности 
проявляются в судьбоносное для народа, для государства время.  

Абылай, по преданиям, записанным исследователем, рано включился в 
освободительную борьбу с джунгарами. И с самого начала ярко проявил себя 
в ратном деле. В возрасте 17-19 лет он уже обладал званием батыра. 
Действительно, в ходе самого крупного сражения с джунгарами в горах 
Анракай  в  Западном  Семиречье  в  1729  г.,  когда  все  три  жуза  казахов 
объединились,  впервые  выдвинулся,  отличился,  привлек  к  себе  внимание 
никому  неизвестный  ранее  молодой  человек.  Он  в  этом  тяжелом  сражении 
напал на врага под кличем «Абылай!» и не только поднял дух казахов, но сам 
проявил исключительную отвагу и умение.  
Подвиг молодого Абылай-хана сразу обратил внимание казахов, люди 
узнали,  что  он  не  простой  воин,  а  ханский  потомок,  внук  хана  Абылая-
Канишера,  который,  как  писал  Ч.  Валиханов,  прославился  и  получил  такое 
грозное  и  почетное  прозвище  своей  неодолимой  храбростью  и  яростью  в 
бою.  Молодой  Абулмансур  назвался  Абылаем  по  боевому  кличу  –  урану 
«Абылай»  в  честь  своего  деда.  С  этого  времени  он  стал  султаном  рядом  с 
Абилмамбетом - ханом среднего жуза.  
«В это-то ужасное и кровавое время обращает на себя внимание султан 
Аблай. Участвуя во всех набегах, сначала как рядовой воин, он показывает 
подвиги  необыкновенной  храбрости  и  хитрости»,  -  подчеркивает 
Ч. Валиханов [1, c.112]. 
В  дальнейшем,  благодаря  своему  политическому  таланту,  смелости, 
уму, Абылай стал занимать первостепенное значение в ставке Абильмамбета. 
Как  отмечали  современники,  молодой  султан  обладал  незаурядным 
природным  умом,  большой  энергией  и  сильной  волей.  На  начальном  этапе 
военной и политической деятельности Абылая хан Абильмамбет постоянно 
покровительствовал  молодому  султану.  Отличаясь  от  него  инертным 
характером  и  отсутствием  больших  политических  амбиций  (неслучайно 
царские  чиновники  писали  о  нем  -  «тихий  и  кроткий»),  Абильмамбет 
целенаправленно продвигал Абылая, поскольку понимал, что молодой султан 
больше,  чем  он  сам,  отвечает  качествам,  которыми  должен  обладать 
суверенный  степной  правитель.  «Полезные  советы  его  и  стратегические 
соображения упрочивают за ним имя мудрого, Аблай действительно перенес 
много  испытаний  и  борьбы,  пока  значение  его  не  возросло  до  того,  что 
киргизы  считали  его  воплотившимся  духом  (арвах),  ниспосланным  для 
совершения великих дел» [1, c.113] 
Как  отмечают  источники,  все  вопросы,  касающиеся  внутренней  и 
внешней  политики,  в  ставке  Абильмамбета  решались  Абылай-ханом,  о  нем 
шла  слава,  «как  о  самом  хитром  и  влиятельном  из  киргизских 
султанов» [1, c.113].  Абылай,  осознавая  покровительственное  отношение 
хана  Абильмамбета,  всегда  относился  к  своему  опекуну  с  глубоким 
уважением  и  признательностью.  И  когда  казахи  еще  в  50-е  годы  выражали 
желание  избрать  его  ханом  Среднего  жуза,  он,  понимая  бестактность 
подобных  притязаний  при  живом  хане,  отказался  пойти  на  этот  шаг,  что 
свидетельствует о его высоких нравственных качествах.  

Согласно  личной  переписке  и  другим  историческим  документам, 
молодого  Абылая  связывали  хорошие  взаимоотношения  и  с  тогдашним 
старшим  ханом  казахов  Абулхаиром.  Молодой  султан  ездил  к  нему 
консультироваться  по  наиболее  важным  внешнеполитическим  вопросам  и 
чутко  прислушивался  к  его  мнению  по  злободневным  проблемам 
общественной жизни казахов. 
Всю свою деятельность Абылай-хан посвятил укреплению положения 
казахского народа. В сражениях 1738-1742 гг. против джунгар Абылай обрел 
славу  батыра,  казахские  войска  под  руководством  Абылая  нанесли 
сокрушительные  удары  джунгарским  захватчикам.  В  ходе  одного  из  самых 
сильных натисков джунгар в 1741 г. Абылай вступил в поединок с любимым 
сыном хунтайджи Галдан-Цэрэна. Имя этого нойона Валиханов передает как 
Чарч, в других казахских преданиях он называется Шарышем, и не сыном, а 
приближенным  хунтайджи.  Абылай  убил  знатного  джунгарца,  и  этот  итог 
поединка  предрешил  удачный  для  казахов  исход  сражения,  он  поднял  их 
боевой дух.  
Позднее в 1741 г. джунгары начали свой последний поход на казахские 
земли.  Противник  приложил  все  силы,  чтобы  захватить  Абылая  в  плен  и 
отомстить  за  убитого  им  знатного  нойона.  В  результате  очередных 
столкновений в 1842 г. казахские войска во главе с султаном Абылаем были 
разбиты, а сам Абылай попал в плен. 
Ч.  Валиханов  отмечает,  что  Абылай  чудом  освободился  из  плена 
Галдан-Цэрэна [1, c.113]. Одна из версий чудесного высвобождения султана 
из  плена,  сохранившаяся  в  казахских  преданиях,  гласит,  что,  когда  Цэрэн 
спросил  Абылая,  как  и  где  он  убил  его  сына,  Абылай  ответил,  что 
«обвинение пало на меня, а был убит народом, через меня исполнилась воля 
народа  над  сыном  твоим  Чарчем».Ответ  Абылая  понравился  Цэрэну,  и  это 
обстоятельство  способствовало  тому,  что  казахский  султан  смог 
освободиться из плена. В исторических же документах говорится, что Толеби 
и  Абулхаир-хан  направили  в  Оренбургскую  администрацию  просьбу  об 
оказании помощи в деле освобождения Абылая, оказав политический нажим 
на  джунгарского  предводителя.  Так  или  иначе,  освобождение  Абылая 
произошло 5 сентября 1743 года.  
Новый  этап  укрепления  власти  Абылая  совпал  с  переездом 
Абильмамбет-хана  в  1744 г.  в  Туркестан.  Будучи  дальновидным 
политическим  деятелем,  Абылай  решил  использовать  и  дипломатические 
пути,  чтобы  поддержать  народ,  уставший от  тяжелых боев  с  калмыками.  В 
августе  1740  г.  вместе  с  ханом  Среднего  жуза  Абильмамбетом  и  ста 
двадцатью  старшинами  Абылай  приехал  в  Оренбург  и  дал  согласие  о 
принятии Российского подданства. Вместе с тем он не прерывал отношений с 
Цинской  империей,  умело  используя  разногласия  между  Россией  и 
Китайской  империей  в  интересах  Казахского  ханства.  Все  силы  он  отдавал 
делу независимости своей страны.  
Абылай  умел  маневрировать,  не  сближался  ни  с  одной,  ни  с  другой 
стороной,  вел  независимую  политику.  В  1745  г.  умер  Галдан-Цэрэн,  после 

его  смерти  в  Джунгарии  началась  междоусобная  война.  Абылай-хан 
приложил  все  силы,  чтобы  окончательно  устранить  из  соперничества  за 
территорию джунгар, сделал все, чтобы они окончательно ушли от соседства 
с казахами за Волгу. 
В 1759 г. ушел из жизни Абильмамбет-хан, но, несмотря на то, что у 
него были потомки, казахи Среднего жуза единодушно избрали своим ханом 
Абылай-хана.  С  этого  времени  вырисовывается  главная  политическая 
стратегия  хана  Абылая,  заключающаяся  в  том,  что,  неоднократно  меняя 
своих союзников, а также благодаря принятию российского протектората, он 
стремится  распространить  кочевья  многих  родов  Среднего  жуза  по  обе 
стороны Иртыша, вытеснив из этих мест джунгарские племена.  
Для  успешного  решения  территориальных  вопросов  требовались 
качества  дипломата.  И  вот  в  этом  проявилась  одна  из  сильнейших  черт 
Абылай-хана.  Он  сумел  в  50-60-х  годах  XVIII  века  решить  насущные 
политические и земельно-территориальные проблемы казахов с наибольшей 
выгодой  для  своего  народа.  В  итоге,  благодаря  целенаправленной 
деятельности  Абылая,  политическая  карта  Казахстана  приобрела  близкий  к 
современному вид.  
Абылай-хан сумел отстоять политическую независимость своей страны 
сначала  в  борьбе  с  Джунгарским  ханством,  а  затем  в  соперничестве  с 
Цинской  империей.  Благодаря  своей  деятельности,  Абылай  по  праву  стал 
самым  влиятельным  лидером  казахов.  И  в  1771 г.  на  народном  курултае  в 
Туркестане  он  был  провозглашен  старшим  казахским  ханом,  потому  что 
сумел  объединить  все  казахские  жузы,  и  Казахское  государство  стало 
могущественным.  
Вот  почему  Абылай-хана  особо  выделяет  и  уважает  народ,  ибо  он 
пришел на историческую арену в судьбоносное время, когда перед казахами 
стоял вопрос: «быть или не быть», сохранятся ли казахи как народ. Благодаря 
деятельности  Абылай-хана,  его  взвешенной  и  тонкой  политике,  уму, 
политической мудрости Казахское государство стало сильным государством, 
все земли, все жузы были объединены, и враги не смели нападать на земли 
казахов.  При  этом  Абылай-хан  выстроил  благоприятные  для  государства 
казахов дипломатические отношения с соседями, в особенности с Китаем и 
Россией, оставаясь самостоятельным и независимым, несмотря на договор о 
вассальной зависимости. Выстроив отношения с Китаем и Россией, Абылай 
тем самым укрепил свое государство.  
Абылай-хана  очень  уважали  в народе также  потому,  что за  время его 
руководства страной он принес казахам спокойную и благополучную жизнь. 
Никакие враги не смели посягать и беспокоить казахов, казахи в период его 
ханства стали сильными. Кроме того при Абылай-хане казахи восстановили 
всю  свою  территорию,  всю  территорию  современного  Казахстана,  Абылай-
хан имел власть над Ташкентом, присоединил земли киргизов.  
Абылай-хан  умер  в  1781  г.,  завещая  своим  сыновьям  выстраивать 
хорошие  отношения  с  Китаем  и  Россией,  «более  сближаться  с  Китаем,  но 
хранить  согласие  с  Россией» [1,  c.115].  При  Абылай-хане  Россия  не  имела 

особого влияния на судьбу казахского народа. Однако после смерти хана, в 
особенности  в  конце  XVIII  начале  XIX  века,  Российская  империя  стала 
усиленно вовлекать казахов в свою орбиту. На казахских территориях стали 
создавать  крепости,  военные  укрепления,  выстраивать  так  называемую 
военную  линию,  изымая  плодородные  земли,  зимовки  под  строительство 
крепостей. Действия России вызвали недовольство народа. К этому времени 
относятся  народные  восстания  под  руководством  Срыма  Датова,  Жоламана 
Тленшиулы.  
С  20-х  годов  XIX  века  Россия,  согласно  «Сибирскому  уложению» 
Сперанского, разрушила политическую систему казахов, устранила ханство, 
по  всей  территории  стали  создаваться  губернии,  округи,  волости,  приказы, 
все  земли  были  определены  по  губерниям.  У  коренного  населения  начали 
отнимать  земли.  Все  это  серьезно  отразилось  на  независимости  страны, 
казахи  стали  терять  свою  самостоятельность,  ухудшилось  экономическое  и 
политическое положение.  
В  кочевом  хозяйстве,  как  известно,  исключительное  значение  имеют 
зимовки. Тот кочевник, у кого есть хорошие зимовки, благополучен. Отъем 
зимовок, располагавшихся в самых плодородных, богатых травами местах – в 
поймах рек, предгорьях, вызвали джуты, падеж скота – главного источника 
жизни  у  кочевых  народов.  К  сожалению,  после  реформы  1822  г. 
экономическое  положение  народа  резко  ухудшилось,  что  вызвало 
недовольство  и  привело  к  новым  народным  восстаниям  под  руководством 
Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова, хана Кенесары Касымова. 
Таким  образом,  Ч.Ч.  Валиханов  в  своих  работах,  посвященных 
исследованию  деятельности  выдающегося  казахского  хана  Абылая,  с 
научной  точки  зрения  объясняет  причину  восхождения  выдающегося 
государственного деятеля. В его становлении, с одной стороны, безусловно, 
имели  значение  личные  качества  и  способности,  с  другой  стороны,  его 
формированию  как  выдающейся  личности  способствовало  то,  что  он  в 
судьбоносное для  казахского  народа  время  с большим  умением  и  талантом 
решил проблему территорий в пользу казахского народа.  
Работы  Ч.Ч.  Валиханова  об  Абылай-хане  важны  не  только  для 
понимания  феномена  личности  Абылай-хана,  концепция  выдающегося 
ученого-просветителя,  его  теоретическое  объяснение,  имеют  большое 
методологическое и научное значение.  
В  своих  работах,  посвященных  исследованию  личности  Абылай-хана, 
Ч. Валиханов  отвечает  на  вопрос:  как  формируется  выдающаяся  личность? 
Как  подчеркивает  ученый,  в  качестве  своего  исходного  пункта  будущая 
выдающаяся  личность  должна  иметь  талант,  умение,  разум,  но  этого 
недостаточно,  по-настоящему  великий  деятель  формируется  только  тогда, 
когда  он  решает  судьбоносные  для  народа  проблемы.  Вот  почему  народ 
такую личность называет великой и выдающейся.  
Величие  Абылай-хана  заключается  также  в  том,  что  во  времена  его 
правления  из  среды  казахского  народа  выдвинулся  ряд  выдающихся 
полководцев, во главе с ханом защищавшие независимость казахов. Такими 

выдающимися  деятелями,  великими  казахскими  полководцами  были 
Каракерей  Кабанбай,  Канжыгалы  Богенбай,  Жанибек  Шакшакулы, 
Куттымбетулы Наурызбай, Шапрашты Казыбек и др.  
В  своем  труде  «Исторические  предания  о  батырах  XVIII  в.» 
Ч.Ч. Валиханов  рассказывает  о  двух  полководцах-батырах,  выдвинувшихся 
при Абылае и особо чтимых ханом. Абылай-хан отмечает батыра Малайсары 

богатого  и  авторитетного  в  Среднем  жузе  человека,  являвшегося 
выдающимся полководцем, много сделавшего в становлении и возвышении 
Абылай-хана, за свою храбрость награжденного грамотой Галдан-Цэрэна; и 
Баяна-батыра,  высоко  ценимого  ханом  за  смелость,  решительность, 
мастерство  блестящего  полководца.  Валиханов  рассказывает,  что  когда  у 
Абылай-хана  спросили,  кого  среди  военачальников  из  всех  трех  орд  он 
особенно  выделяет,  какого  батыра  он  особо  уважает,  хан  ответил:  «Из 
предшествовавших,  мне  мужей  двое  заслуживают  удивления:  Казыбек 
каракесековец,  который  возвратил  от  Галдана  девяносто  своих  пленных,  и 
Дерпсалы  уаковец,  также  возвративший  своих  пленных.  Первый  взял 
просьбой  и  был  сам  у  Галдана,  а  последний  устрашил  врага,  сидя  в  своем 
ауле.  Из  моих  батыров  басентинец  Малайсары  по  богатству,  храбрости  и 
характеру и уаковец Баян по уму и храбрости стоят выше всех» [2, c.218].  
Здесь  следует  подчеркнуть,  что  и  выдающиеся  полководцы  также 
появляются  в  судьбоносное  время,  в  тяжелые,  критические  для  народа 
времена. Это справедливо не только по отношению к полководцам Абылай-
хана, но верно и в отношении любых выдающихся военачальников. Так, во 
время  Великой  Отечественной  войны  выдвинулись  многие  выдающиеся 
советские  полководцы  -  Г.  Жуков,  К.  Рокоссовский,  А.  Василевский, 
И. Баграмян,  выдающийся  сын  казахского  народа,  Герой  Советского  Союза 
Бауржан Момышулы. То есть герои выдвигаются и проявляют себя во время 
судьбоносных, самых значительных, критических в жизни народа событий
Как было сказано выше, во времена Абылай-хана казахский народ жил 
в  мире  и  спокойствии,  плодотворно  развивалась  его  духовная  культура. 
Идеологом  и  советником  Абылай-хана  был  выдающийся  поэт,  философ 
Бухар-жырау.  С  одной  стороны,  Бухар-жырау  очень  уважал  и  любил 
Абылай-хана,  но,  с  другой  стороны,  в  любое  время  указывал  хану  на  его 
промахи и недостатки, причем говорил ему о них прямо в лицо.  
Активно  поддерживая  политическую  деятельность  Абылай-хана, 
жырау советовал хану не зазнаваться, а для этого помнить свое прошлое. Он 
напоминал  хану  о  том,  что  тот  не  сразу  стал  мудрым,  смелым  и 
могущественным  человеком.  Поэт  советовал  хану  не  забывать,  как  он 
некогда  скрывался  от  врагов,  находился  в  рабстве,  жил  в  тяжелейших 
условиях. Поэтому, став могущественным ханом, ему необходимо помнить о 
прошлом, так как прошлое и настоящее связаны между собой: кто не помнит 
своего  прошлого,  забывает  о  нем,  у  того,  предупреждает  жырау,  не  будет 
будущего. Тем самым Бухар-жырау, имевший смелость высказывать хану в 
лицо свое мнение, сделал очень многое для своего государства, для Абылай-
хана, своего народа. Бухар-жырау искренне верил в Абылая, с удивительной 

проницательностью  угадал  его  гений.  Абылай,  со  своей  стороны,  увидел  в 
поэте  глубокого  мыслителя,  истинного  выразителя  дум  и  чаяний  своего 
народа.  
Великого  Абылай-хана  жырау  ценил  и  восхвалял  прежде  всего  за 
укрепление  казахской  государственности.  Он  высоко  чтил  хана  за 
соединение воедино всех казахских земель, объединение всех трех казахских 
жузов.  Абылай-хан,  по  мнению  Бухара-жырау,  пользуется  заслуженным 
авторитетом  среди  казахов,  поскольку  он  укрепил  границы  казахского 
государства,  сделал  его  безопасным,  защитил  казахские  земли  от 
завоевателей.  
Хан Абылай укрепил мощь казахского государства, и казахи живут под 
его  руководством,  не  беспокоясь  о  своей  жизни  и  благосостоянии, 
подчеркивал  поэт.  Именно  такой  человек,  принесший  спокойствие  и 
благоденствие своему народу, достоин, по мнению казахского жырау, звания 
выдающейся личности. 
В  своих  стихах  жырау  не  раз  прославлял  Абылай-хана  за  то,  что  хан 
сумел обеспечить внутреннее единство казахского народа, единство трех его 
жузов.  В  своем  известном  произведении  «Куда  ты  идешь,  Садыр?»  поэт 
осуждает  один  из  казахских  родов,  стремившийся  откочевать  и  тем  самым 
нарушить единство народа. Жырау со всей силой своего таланта, всей силой 
своей  мысли  порицал  подобное  решение,  разрушающее  целостность 
государства.  Он  прямо  призывает  представителей  этого  казахского  рода 
найти общий язык с Абылай-ханом. В этом случае они, как и раньше, будут 
оставаться  близкими  и  родственниками.  Однако  поэт  предупреждает,  что 
если они будут продолжать разрушать единство государства, то к ним может 
быть применена и сила. 
Бухар-жырау  проповедовал  идею  мира  с  соседями,  обеспечения 
единства внутри страны - в этом он видел важнейшую задачу руководителя 
государства.  Потому,  когда  поэт  прославлял  Абылай-хана,  он  главную 
заслугу  хана  видел  именно  в  том,  что  Абылай  обеспечил  своему  народу 
безопасность, спокойную жизнь и благополучие.  
Бухар-жырау  был  категорически  против  войн,  любых  проявлений 
милитаризма.  В  поэме  «Сабалак»  поэт утверждает,  что  самый  выдающийся 
государственный  деятель  –  не  тот,  кто  принес  своему  народу  непрерывные 
войны, а тот, кто подарил людям мир и спокойную, благополучную жизнь. 
Поэтому  поэт-мудрец  на  протяжении  всей  своей  жизни,  находясь  рядом  с 
великим  ханом,  рекомендовал  ему  не  воевать  с  соседями,  а  стремиться 
находить  с  ними  общий  язык,  призывал  решать  спорные  вопросы  мирным 
путем, путем согласия.  
Жырау  советовал  хану  не  воевать  попусту  из-за  кусочков  земли  с 
Китаем с целью получения трофеев, рекомендовал держаться от Китайской 
империи  в  стороне  и  всячески  поддерживать  с  великим  соседом  мирные 
отношения. Если китайцы придут на нашу землю, предупреждал жырау, они 
унесут отсюда даже кости наших предков.  

Бухар-жырау так же призывал Аблай-хана не воевать с Россией. Следуя 
рекомендациям своего мудрого советника, в своей политике Аблай-хан очень 
умело вел отношения с соседями, укрепляя казахское государство, единство 
его  родов,  он  одновременно  устанавливал  мирные,  добрососедские 
отношения и с Китаем, и с Россией.  
Политика,  умелая  дипломатия  Абылай-хана  имеют  не  только 
историческое  значение,  но  представляют  актуальную  ценность  и  сегодня. 
«Ни один киргизский хан не имел такой неограниченной власти как Аблай… 
Непонятно,  каким  образом  этот  хан,  действуя  деспотически  против 
свободных льгот, освященных временем, умел облечь свои действия в такую 
форму,  что  потомство  считает  его  святым,  и  при  набегах для  придачи  себе 
храбрости  призывает  его  имя» И  продолжает  свою  мысль:  «В  преданиях 
киргизов Аблай носит какой-то поэтический ореол; век Аблая у них является 
веком  киргизского  рыцарства.  Его  походы,  подвиги  его  богатырей  служат 
сюжетами  эпическим  рассказам…напоминают  потомкам  поколения  Аблая 
прежние славные времена» [1, c.116]. 

Каталог: sites -> default -> files -> files -> nauka
nauka -> Сборник материалов международной научно-практической конференции
nauka -> Сборник материалов международной научно-практической конференции
nauka -> Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары
files -> Кіріспе оқу пәнінің оқып-үйрену объектісі мен пәні
nauka -> Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары
nauka -> Ердембеков бауржан амангельдыевич должность в структурном подразделении
nauka -> Сборник материалов «миссия молодежи в науке республики казахстан»
nauka -> Сборник материалов международной научно-практической
nauka -> Монография / Жауапты редакторлар: Б. Ердембеков, А. Картаева
nauka -> Сборник материалов республиканской научно-практической конференции «музыкальное образование в современном мире»


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет