Оќулыќ Алматы 2005 Беркінбаев К. М


 АА+В=ВСС тењдеуіндегі ѕртџрлі цифрлар ѕртџрлі ѕріптер-жүктеу 3.9 Mb.
Pdf просмотр
бет5/28
Дата06.02.2017
өлшемі3.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

27. АА+В=ВСС тењдеуіндегі ѕртџрлі цифрлар ѕртџрлі ѕріптер-

мен кодталады. 2А+3В+4С љрнегініњ мѕні неге тењ:

а) 18;


б) 19;

52

в) 20;


г) 21;

д) 22;


28. Код ђзындыѓы дегеніміз:

а) кодтау алфавитіндегі символдар саны;

б)  кейбір  алфавиттегі  символдардыњ  барлыќ  мџмкіндікті

џйлесімділгініњ саны;

в) кодталѓан аќпаратты кљрсетуге арналѓан белгілер саны;

г) алфавиттегі белгілер саны;

д) бастапќы алфавит пен кодтау алфавитіндегі символдардыњ ќосын-

дыларыныњ саны;29. Тђраќты ђзындыќтыњ коды дегеніміз:

а) бастапќы алфавит белгілері ђзындыѓы бірдей сљздермен   кодта-

латын кодтау тѕсілі;

б) бастапќы алфавит белгілері ђзындыѓы ѕртџрлі сљздермен кодта-

латын кодтау тѕсілі;

в) бастапќы алфавит белгілері екілік сљздермен кодталатын  кодтау

тѕсілі;

г) сљздіњ жеке белгілерін ауыстырып ќою жолымен сљзді кодтай-тын кодтау тѕсілі;

д) берілген сљз басќа сљзбен алмасатын кодтау тѕсілі;30.  Орыс  алфавиті,  екілік  код  (тђраќты  ђзындыќты  екілік

сљздер)  кљмегімен  кодталуы  мџмкін.  Мђндай  сљзде  екілік  сим-

волдар саныныњ ењ  кіші саны  ќанша:

а) 8;


б) 1;

в) 2;


г) 5;

д) 6;


31. ASCІІ  кодты кестеге сѕйкес, аѓылшын алфавитініњ   сим-

волдары,  екі  мѕнді  сандармен  кодталады,  мысалы,  «І love»

53

тіркесі  осы  кестеге  сѕйкес 73 76798669 болып  кодталады,  ал  «І

lіve» тіркесі ќалай кодталады:

а) 73 73768669;

б) 73 79768669;

в) 73 76867669;

г) 76  73737686;

д) 73 76738669;32. Айнымалы ђзындыќ кодына жатады:

а) ондыќ цифр џшін Грэяныњ 4 биттік коды;

б) компьютер жадында аќпаратты кодтау;

в) 4 позициялы тізбекті код;

г) Морзе коды;

д) Бодо коды;33.  Сегіз  символдан  тђратын  екілік  сљздер  кљмегімен  ќанша

символдарды    кодтауѓа  болады:

а) 128;


б) 64;

в) 256;


г) 32;

д) 16;


34. Тљменде келтірілген бес сљздіњ ќайсысын тљрт символдар

кљмегімен  кодтауѓа  болмайды  (код  символыныњ  саны  сљз

ѕрібініњ санына тењ болуы керек):

а) капот;

б) елка;

в) поле;


г) пока;

д) лапка;35. Әрбір ѕріпті ашу џшін екі мѕнді сан ќолданылады. «е» ѕрпі

20  санымен  кодталатыны  белгілі.  «Елка»,  «полка»,  «поле»,

«пока»,  «кол»  сљздерініњ  арасында  11321220, 20121022  цифрларарќылы кодталатын сљздер бар. Тљменде келтірілген сандардыњ

ќайсысы «колокол» сљзініњ коды болып табылады:

54

а) 10321232101232;

б) 10321232103212;

в) 12321232101232;

г) 10321232101220;

д) 12321232101231.36. «и» ѕрпініњ коды символдарды кодтау кезіндегі 136-ѓа тењ.

Бђл жаѓдайда, «лимон» сљзін ќандай џйлесімділікпен кодтауѓа бо-

лады:

а) 139136140142141;

б) 147136148150149;

в) 140136147149148;

г) 138136139141140;

д) 155136150158157;37.  РОГА,  ГАНГРЕНА  сљздері    тљмендегі  ѕріптер  тізбегініњ

ќайсысымен аныќталады:

а) ЦЛВГ, ВГАВЦБАГ;

б) ВЛАЦ, ВГЦБААВГ;

в) ЦАЛВ, ГАБЦВАГВ;

г) ЦВГЛ, БАГЦВАГВ;

д) ЛВЦГ, ГАБВГЦАЛ;38. Жазушы, егер де 37-шы тапсырмадаѓы кодтау тѕсілін ќол-

данса,  онда ГОРН, АРГО немесе НЕГА сљздерініњ ќайсысы ГЦВЛ

ѕріптер  тізбегімен  кодталады.

39. Компьютерді ќолданып, дыбыстарды кодтау негізінде ќан-

дай  тѕсіл  жатыр:

а) ауа тербелісін электр тогыныњ тербелісіне тџрлендіру   тѕсілі жѕне

одан ѕрі  ђќсас электр сигналын дискреттеу;

б) дыбыс толќыны тербелісініњ амплитудасын дискреттеу;

в) дыбысты магнитті лентаѓа жазу;

г) ауа тербелісін электр тогы тербелісіне тџрлендіру процесі;

д) дыбыс сигналын дискреттеу.


55

40. Кодталѓан дыбысты шыѓару сапасы неге тѕуелді:

а) АЦП функцияланатын  кернеу диапазонына;

б) дискреттеу жѕне оныњ рђќсат ету жиілігіне;

в) кодталатын дыбысты аќпараттыњ артыќ мљлшеріне;

г) дыбысты аќпаратты «жинаќтау» тѕсіліне;

д) дыбысты аќпаратты  «босату» тѕсілі;41.  Компьютер  экранына  шыѓарылатын  суреттердіњ  екілік

коды ќайда саќталады:

а) жедел есте саќтау ќђрылѓысында;

б) тђраќты есте саќтау ќђрылѓысында;

в) ќатты дискіде;

г) бейнежадыда;

д) буферлі жадыда;42. Пиксель – бђл,

а) графикалыќ аќпараттыњ екілік коды;

б) компьютер жадындаѓы бір символдыњ екілік коды;

в) тѕуелсіз тџрде тџс беруге болатын дисплей экраныныњ ењ кіші

бљлігі;

г) табиѓи тілдіњ бір алфавитініњ коды;д) компьютер жадындаѓы бір символ.

43.  Сурет  растрлы  график  ќђрылѓыларымен  кодтау  кезінде

ќалай бейнеленеді:

а) бірдей ауданды аумаќ ќатарына бљледі;

б) бірдей тџске ие координата нџктелерініњ біртђтастыѓы беріледі;

в) координаттыњ екі љлшемді массивіне тџрленеді;

г) ѕрќайсысы љзініњ тџсіне ие болатын квадратты элементтерден тђра-

тын мозайка тџрінде беріледі;

д) бейнелеудіњ аќ-ќара вариантына тџрленеді.

44. Санау жџйесі – бђл:

а)  Сандар  кейбір  алфавит  символдарыныњ  кљмегімен  белгілі  бір

ереже бойынша жазылатын белгілер жџйесі;


56

б) 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 цифрларыныњ кез келген тізбегі;

в) 0,1 цифрларыныњ шексіз тізбегі;

г) І, V, X, L, C, D, M цифрларыныњ жиыны;

д) арифметикалыќ ѕрекеттердіњ натурал сандары мен белгілерініњ

жиынтыѓы.45. Позициялы санау жџйесі:

а) сандаѓы ѕрбір белгініњ мѕні сан мѕніне тѕуелді;

б) сандаѓы ѕрбір белгініњ мѕні кљрші тђрѓан белгініњ мѕніне тѕу-

елді;


в) сандаѓы ѕрбір белгініњ мѕні  санныњ  жазуда орын алып тђрѓан

белгі позициясына тѕуелді;

г) сандаѓы ѕрбір белгініњ мѕні џлкен разрядтаѓы белгі мѕніне тѕу-

елді емес;

д) сандаѓы ѕрбір белгініњ мѕні кљрші белгілердіњ ќосындысыныњ

мѕніне тѕуелді.46. Ондыќ жџйедегі 10 санын екілік санау жџйесінде љрнекте-

генде  ќандай тџрге ие болады:

а) 1000;


б) 1010;

в) 0010;


г) 0100;

д) 1100;


47. Екілік санау жџйесіндегі 10

2

 саны ондыќ санау жџйесіндегі

ќандай санѓа сѕйкес келеді:

а) 4


10

;

б) 210

;

в) 1010

;

г) 2010

;

д) 810

;

48. 1016

 саны ондыќ санау жџйесіндегі ќандай санѓа сѕйкес ке-

леді:

57

а) 10


10

;

б) 101010

;

в) 1610

;

г) 3210

;

д) 1510

;

49. А16

 саны ондыќ санау жџйесіндегі  ќандай санѓа сѕйкес ке-

леді:

а) 16;


б) 10;

в) 64;


г) 32;

д) 15;


50. 20

16

 саны ондыќ санау жџйесіндегі ќандай санѓа сѕйкес ке-

леді:

а) 10


10

;

б) 101010

;

в) 1610

;

г) 3210

;

д) 6410

;

51.  Ғ16

  саны  ондыќ  санау  жџйесінде  ќандай  санѓа  сѕйкес  ке-

леді:

а) 10


10

;

б) 101010

;

в) 1610

;

г) 3210

;

д) 1510

;

52. ҒА16

 саны санаудыњ ондыќ жџйесіндегі ќандай санѓа сѕйкес

келеді:

а) 250


10

;

б) 25610

;

в) 1610

;

г) 3210

;

д) 101810

;

53. 100101102

 саны он алтылыќ санау жџйесінде ќандай санѓа

сѕйкес келеді:

58

а) 94


16

;

б) 9716

;

в) 9516

;

г) 9616

;

д) 9916

;

54. Ењ џлкен санды кљрсетіњіз:

а) 156

13

;б) 156

10

;        в) 1568

;

  

 

 г) 156

16

;д) 156

12

;55.  Џтірді  џш  белгіге  солѓа  жылжытќанда,  ќандай  сан 8 есе

кемиді:

а) 3002,05

8

;

б) 2,2240124

;

в) 10100112

;

г) 20000156

;

д) 100000012

;

56.  Баќта  100х

  жеміс  аѓаштары  бар.  Олардыњ 33

х

-  алма, 22

х

-

алмђрт, 16

х

 ќара љрік, 17

х

 шие. Бђл жердегі санау жџйесініњ  негізі

ќандай (х нешеге тењ):

а) 2;


б) 4;

в) 6;


г) 9;

д) 10;


57.  Егер 47

10 

= 21

х

  белгілі  болса,  санау  жџйесініњ  х  негізін

кљрсетіњіз:

а) 20;


б) 21;

в) 22;


г) 23;

д) 24;


58.  1+2+4+8+16+32+64+128+256+512+1024  тџріндегі  ондыќ

санныњ екілік   жазудаѓы цифр саны ќаншаѓа тењ:

59

а) 5;


б) 11;

в) 22;


г) 18;

д) 26;


59. Сандар екілік санау жџйесінде берілген. Алты екілік сим-

волдан  тђратын ќанша санды жазуѓа болады:

а) 64;


б) 16;

   в) 32;      г) 128;

д) 1024;

60. N саны  екілік  санау  жџйесінде  тізбектеліп  орналасќан  10

екілік  символдары арќылы жазылѓан (нљл жѕне бірлік). Екілік

жазбадаѓы  бірліктер  саны N+1  саныныњ  екілік  жазбасындаѓы

санмен салыстырѓанда 7-ге џлкен.  N+1 нешеге тењ:

а) 1100000001;

б) 1100000000;

в) 1100000010;

г) 1100001100;

д) 1100110000;61. Егер х=10

3

+10

2

ҳ10

болса, ондыќ санау жџйесінде х ќаншаѓа

тењ:

а) 12;


б) 10;

в) 11;


г) 13;

д) 14;


62.  Санаудыњ  екілік  жџйесініњ  ерекшілігіне  нені  жатќызуѓа

болады:

а) электр ќуатын џнемдеу мџмкіндігін;

б) аталѓан жџйені кџнделікті љмірде ќолдану мџмкіндігі;

в) екілік санау жџйесіндегі сандарды жазудыњ тџсініктілігі  жѕне

кљрнектілігі;


60

г) компьютер жадын џнемдеу;

д) орындалатын операцияныњ ќарапайымдылыѓы жѕне   компьютер

элементтерініњ екі жаѓдайын ќолдану арќылы  жѕне «ыѓысу»  опера-

циясы кљмегімен  аќпаратты  автоматты тџрде љњдеу мџмкіндігі;

63. Аќпаратты берудіњ семантикалыќ аспектісі:

а) мѕлімдеуден алынѓан аќпарат мљлшері алушыныњ  біліміне тѕу-

елді;

б) мѕлімдеуді тџсіну џшін осы мѕлімдеме берілген кодты білуі тиіс;в)  мѕлімдеуден  алынѓан  аќпарат  мљлшері  осы  мѕлімдемедегі

символдар мљлшеріне байланысты;

г)  ѕрбір  берілетін  мѕлімдеме  аќпарат  алушыныњ  маќсатќа  жету

ыќтималдылыѓын арттырады;

д)  мѕлімдеуден  алынѓан  аќпарат  мљлшері  алынѓан  мѕлімдеменіњ

љзектілігіне  тѕуелді.64.  Мѕлімдеудегі  аќпарат  мљлшері  осы  мѕлімдемені  алушы

адам   џшін жањалыѓына тѕуелді деп, аќпаратты љлшеуге болады

ма?

а) болады;

б) болмайды;

в) болады, егер мѕлімдемені ќабылдау кџні белгілі болса;

г) болады, егер мѕлімдемені жіберу кџні белгілі болса;

д) болады, егер код белгілі болса.65. Аќпарат  теориясында аќпарат мљлшері ќалай аныќтала-

ды:

а) мѕлімдемедегі символдардыњ жалпы саны ретінде;

б)  мѕлімдемені  алумен  байланысты,  белгісіздіктіњ  тљмендеу

љлшемі  ретінде;

в) мѕлімдемені саќтау џшін компьютер жадыныњ кљлемі  ретінде;

г) кодталѓан символдар кљбейтіндісініњ оны алфавиттен  тањдаудыњ

орташа ыќтималдылыѓына ќосындысы ретінде;

д) мѕлімдемедегі ѕртџрлі символдыњ саны ретінде;66. 16 жолдыњ ќайсысында вагон тђрѓандыѓын аныќтау џшін,

берілген  «иѕ»    немесе  «жоќ»  жауаптарына  сѕйкес  ќойылѓан

сђраќтардыњ ењ кіші саны  ќандай?

61

а) 16;


б) 3;

в) 4;


г) 5;

д) 8;


67. Тиын лаќтырѓаннан кейін «решка» бетімен тџскендігі ту-

ралы  мѕлімдеме ќанша аќпарат (аќпараттар теориясына сѕйкес)

алады:

а) 16 бит аќпарат;

б) 8 бит  аќпарат;

в) 4 бит аќпарат;

г) 2 бит аќпарат;

д) 1 бит аќпарат;68. Тиынды лаќтырѓаннан кейін «орел» немесе  «решка» бет-

імен тџсті деген мѕлімдеме ќанша аќпарат алады:

а) 0 бит  аќпарат;

б) 1 бит  аќпарат;

в) 2 бит  аќпарат;

г) 4 бит  аќпарат;

д) 8 бит  аќпарат;69. Џш мѕлімдеме берілген:

А: «Тиын лаќтырѓаннан кейін «решка» бетімен жоѓары тџсті;»

Б: «Ойын сџйегі ќырымен жоѓары џш ђпаймен ќђлады».

В: «Баѓдаршамда ќызыл тџс жанып тђр».

Осы  мѕлімдемелердіњ  ќайсысында  (аќпарат  теориясына

сѕйкес) кљп аќпарат бар:

а) бірінші;

б)  екінші;

в)  џшінші;

г) барлыќ мѕліметтерде аќпарат мљлшері бірдей;

д) сђраќ орынсыз.70.  Егер  аќпаратты  белгісіздіктіњ  тљмендету  љлшемі  ретінде

ќарастырса, онда мѕлімдемедегі аќпарат мљлшері неге тѕуелді:

а) мѕлімдемедегі символдар санына;62

б) мѕлімдеменіњ екілік кодыныњ ђзындыѓына;

в) берілген жђмыстыњ орындалу ыќтималдылыѓына;

г) мѕлімдемені алушы білімініњ кљлеміне;

д) мѕлімдемені жіберуші білімініњ кљлеміне;

71.  Себетте  отыз  екі  тџрлі-тџсті  шар  жатыр.  Себетен  ќызыл

шар   алынды деген мѕлімдеме ќанша аќпарат алады:

а) 0 бит аќпарат;

б) 2 бит аќпарат;

в) 4 бит аќпарат;

г) 5 бит аќпарат;

д) 32 бит аќпарат;72. Сіз оќытушыдан «ДНК молекуласы ќанша бит аќпаратќа

ие»  деп сђрадыњыз. Ол «жоќ» деп жауап берді. Оќытушы жауа-

бында  ќанша аќпарат бар:

а) 1 бит;

б) 3 бит;

в) 10


2

 бит;


г) 1024 бит;

д) 32 бит;73. Адам миы кейбір секундына 16 бит жылдамдыќпен   аќпа-

рат   љњдеп шыѓарады.  Ал оќушы мектепте 10 жыл оќу кезењінде

шамамен ќанша аќпаратты «љњдеп шыѓарады». Егер де оќу  жылы

35 аптадан тђратын болып, оќушы кџніне 8 саѓатты оќуѓа   арна-

ѓан болса (жексенбіні есептемегенде):

а) 2


×

3600


×

8

×6

×

35×

10 байт;


б) 1,5

×

1036

×

10 бит;в) 3

×

10299

×

10×

35 бит;


г) 1,5

×

10299

×

10×

18 бит;


д) 3

×

1036

×

12×

10

×24

×

15 байт;74.  Кодтау  теориясында  аќпараттыњ  љлшем  бірлігі  ретінде

ќабылданѓан шама:

63

а) 1 бод;

б) 3 бар;

в) 1 бит;

г) 1 саѓат;

д) 1 байт;75.  Мѕліметтерді  жіберу  жѕне  кодтау  теориясында  мѕлімде-

медегі аќпарат мљлшері деп нені тџсінеді:

а) мѕлімдеменіњ кодталѓан, жіберілген немесе саќталѓан символда-

рыныњ мљлшерін;

б) мѕлімденген аќпараттыњ болу ыќтималдылыѓын;

в) сигналдыњ формасына тѕуелсіз болатын сигналдыњ  сандыќ си-

паттамасын тџсінеді жѕне берілген сигнал  тџрінде мѕлімдемені алѓан-

нан кейін жоѓалатын  белгісіздікті сипаттайды.

г) Н=-p


і

log


2

p

і  (і=1 . . . m) формуласы бойынша љрнектелетін аќпа-

раттыњ мљлшерініњ орташа мѕні; мђндаѓы p

і 

– і-ші ѕріптіњ m  ѕріптерібар алфавитті тањдау ыќтималдылыѓы;

д) сљздегі символдардыњ орташа саны.76. Кодтау теориясында бит дегеніміз бђл:

а) бір символды кодтау џшін ќолданылатын сегіз разрядты  екілік

код;

б) кез келген мѕлімдеменіњ аќпараттыќ кљлемі;в) латын алфавитініњ символы;

г) екілік алфавиттіњ {0,1} екілік белгісі;

д) 8 байт;

77. Тљменде келтірілген аќпарат љлшем бірліктерініњ, ќайсы-

сы љсу  ретімен кљрсетілген:

а) байт, килобайт, мегабайт, бит;

б) килобайт, байт, бит, мегабайт;

в) байт, мегабайт, килобайт, гигабайт;

г) мегабайт, килобайт, гигабайт, байт;

д) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт;64

Орындылыќ  -  аќпараттыњ

ќолданушыныњ  сђраныстарына

керек  уаќытында  сѕйкес  келуі.

Аќпаратќа  ќол  жеткізу  -  пайдала-

нушыныњ  аќпаратты  алу  мџмкіндігін

ќамтамасыз  ететін  ќасиеті.

Эргономдылыќ  –  ќолданушыныњ

аќпаратпен  тиімді    жђмыс  жасауын

сипаттайтын  ќасиет.


65

Cанау  жџйесі – cандарды

бейнелеу  ѕдісі  жѕне  оѓан

сѕйкес  сандарѓа  ќолданылатын

ережелер  жинаѓы.

Аќпарат  (ѕртџрлі  тілдердіњ  алфавиті,  ондыќ

сандар  мен  тањбалар)  кодталѓан  тџрде

жіберіле алады. Кодтаудыњ ењ ќарапайым ѕдісі

0 мен 1 тањбалары арќылы орындалады жѕне

екілік код немесе бит деп аталады66

ТЕСТ ЖАУАПТАРЫ

1. Келтірілген аныќтаманыњ ќайсысы ЖАЛҒАН:

г) тіл – бђл, жеке адамныњ ѕртџрлі ќажеттілігін  ќанаѓаттандыру

ќђрылѓысы;

2.  «Белгі» – бђл, бірнеше аныќтама берілетін кљп маѓыналы

термин.  Тљменде  келтірілген  аныќтамалардыњ  бірі  ЖАЛҒАН,

соны белгілењіз:

в) «белгі» ауызша мѕлімдеудіњ ќђрамды бљлігі  (фонема);3. Тљменде  кљрсетілген аныќтаманыњ ќайсысы АЌИЌАТ, яѓни

«белгі-  символ»  терминініњ  маѓынасын  ашады.  Белгі-символ,

бђл:

в) табиѓи тіл алфавитініњ жеке символдары (белгілері);4. Алфавит дегеніміз:

б)  белгілі  бір  ќатањ  тѕртіппен  орналасќан  белгілердіњ  реттелген

жиынтыѓы;

5. Шексіз кљп сандарды кљрсетуге болатын цифрлы алфавит

тђрады (ЖАЛҒАН   аныќтаманы кљрсетіњіз):

а) бір белгі символдан;6.  Морзе ѕліппесініњ алфавиті тђрады:

б) нџкте жѕне сызыќшадан;7. Тілдіњ грамматикалыќ бірлігі ретінде ќабылданѓан  аныќ-

таманы  кљрсетіњіз:

в) сљз, сљз тіркестері, ќарапайым жѕне кџрделі сљйлем;8. Ќђрылѓылардыњ  біртђтастыѓы  жѕне  тілдіњ  маѓыналы

бірліктерін  (сљз,  сљз  тіркестері,  сљйлем  жѕне  т.б.)  ќђру  ережесі

ќалай  аталады:

б) синтаксис;9. Есептеу техникасындаѓы символ дегеніміз, бђл:

г) белгі, табиѓи немесе жасанды тіл алфавитініњ бірлігі;67

10.  Жасанды тіл алфавитінде бар болѓаны екі 

белгі - ѕріп  («+»

жѕне «-») бар. Бђл тілдіњ ѕрбір сљзі екі ѕріптен тђрады. Осы   тілдегі

сљздердіњ ењ џлкен саны ќанша:

а) 4;


11. Жасанды тіл алфавитінде бар болѓаны екі 

белгі - ѕріп («0»

жѕне  «1»)  бар.  Бђл  тілдіњ  ѕрбір  сљзі  џш  ѕріптен  тђрады.  Осы

тілдегі сљздердіњ ењ џлкен саны ќанша:

в) 8;


12. Жасанды тіл алфавитінде бар болѓаны екі 

белгі - ѕріп («0»

жѕне  «1»)  бар.  Бђл  тілдіњ  ѕрбір  сљзі  тљрт  ѕріптен  тђрады.  Осы

тілдегі сљздердіњ ењ џлкен саны ќанша:

б) 16;


13. Жасанды тіл алфавитінде бар болѓаны екі 

белгі - ѕріп («0»

жѕне  «х»)  бар.  Бђл  тілдіњ  ѕрбір  сљзі  бес  ѕріптен  тђрады.  Осы

тілдегі сљздердіњ ењ џлкен саны ќанша:

д) 32.


14. Кейбір тілдіњ алфавитінде бар болѓаны екі 

белгі - ѕріп («0»

жѕне  «1») бар.  Бђл тілдіњ ѕрбір сљзі міндетті тџрде жеті ѕріптен

тђрады. Осы тілдегі сљздердіњ ењ џлкен саны ќанша:

д) 128.


Каталог: upload -> iblock
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Француз тілі»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Дүние жүзі тарихы»
iblock -> Ахметов А., Ахметова Г
iblock -> С. Торайгырова Ақпараттық-библиографиялық бөлім Информационно-библиографический отдел
iblock -> Вопросы к экзамену по дисциплине «Уголовное право» Понятие, предмет, метод, система, задачи уголовного права
iblock -> Званий… Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий наш
iblock -> ЖӨніндегі нұСҚаулық Мультимедиялық usb акустикалық жүйеci 0 sven 120 sven 150
iblock -> Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Математика»
iblock -> Баяу, әндете. Медленно и певуче


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет