Профессиональное образование


Соңғы басылым 2007/ 280  б./  84х108жүктеу 35.58 Mb.
Pdf просмотр
бет6/53
Дата02.01.2017
өлшемі35.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

Соңғы басылым 2007/ 280  б./  84х108 
1
/
32
    
ISBN 9965-35-143-0  
Бастауыш мектеп 
жасындағы 
балалардың 
анатомиясы, 
физиологиясы 
және гигиенасы. 
Оқулық
ОСПАНОВ Т.Қ. 
ҚҰРМАНАЛИНА  Ш.Х.,  п.ғ.д.,  профессор,  Қазақстан 
Педагогикалық  Ғылымдар  Академиясының,  Халықаралық 
ақпараттандыру  Академиясының  академигі,  Ж.  Досмұ­
хамедов  атындағы  педагогикалық  колледж  директоры, 
«Білім» бейіні бойынша базалық оқу­әдістемелік бірлестік 
төрағасы, педагогикалық өтілі 40 жыл, 
ҚҰРМАНАЛИНА С.Х. 
Оқулықта  математиканы  оқытудың  теориялық  негіз-
де рі,  бастауыш  сыныптарда  математиканы  оқыту  әдіс-
темесі,  болашақ  бастауыш  сынып  мұғалімін  дайын-
даудың педа гогикалық әдістері. Педагогикалық өрдістің 
жалпы  заңдылықтары,  математиканы  оқытудың  жол-
дары  қарастырылған.  Бастауыш  буында  математиканы 
оқытуға  қатысты  жүргізілген  ғылыми-зерттеу  жұмыс-
тары,  озық  тәжірибелер  қорытындыланған.  Оқулықта 
математиканы  оқыту  үрдісінің  және  оның  құрамдас 
бөліктерінің өзіндік ерекшеліктерін айқындалған. 
Ұсынылып  отырған  оқулық  0105000  –  «Бастауыш  білім 
беру» мамандығы бойынша  оқитын педагогикалық кол-
ледж  оқушыларына  және  бастауыш  мектеп  мұғалiм-
дерiне ар налған. 
 ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР     
– арифметикалық,  алгебралық, геометриялық матери-
алдарды, шамаларды оқыту әдістемесі;
–  математиканы  оқытуды  ұйымдастыру,  математи-
ка  сабағының  типтері  мен  құрылымы,  сыныптан  тыс 
жұмысты ұйымдастыру әдістемесі, шағын жинақталған 
мектепте математиканы оқытудың ерекшеліктері.
МАЗМҰНЫ:  Математиканы  оқыту  әдістемесі  пәні 
және  оның  міндеттері.  Математика  пәні  бойынша 
І-ІV  сыныптарға  арналған  оқу-әдістемелік  топтама. 
Арифметикалық ұғымдарды оқыту. Сандарды оқу, жазу 
және салыстыру (сандар нумерациясы). 10, 100, 1000 кө-
леміндегі  сандар.  Арифметикалық  амалдар.  Кестелік 
қосу және азайту. 100 көлеміндегі ауызша қосу және азай-
ту.  Арифметикалық  амалдарды  орындаудың  ерекше 
және  дербес  жағдайлары,  жазбаша  орындау  тәсілдері. 
Ауызша және жазбаша көбейту және бөлу. Есептеулер 
жүргізуге  машықтандырудың  ерекшеліктері.  Қатемен 
жұмыс. Үлестер. Мәтінді есептер. Жай есептер. Құрама 
есептер.  Пропорционал  шамаға  байланысты  есептер. 
Қозғалысқа  берілген  есептер.  Алгебралық  материал. 
Санды теңдік және теңсіздік ұғымы. Геометриялық мате-
риалдар. Шамаларды өлшеу. Бастауыш мектептегі мате-
матика. Математика сабағының типтері мен құрылымы. 
Үлгермеушіліктің  алдын  алу.  Оқу  материалын  дара-
лап  оқыту  және  оқытуды  дербестендіру  принципі. 
Оқушылардың  өздігінен  орындайтын  жұмыстарын 
ұйымдастыру.  Математиканың  ғылым  ретіндегі  сипат-
тамасы. Математиканы оқыту әдістемесінің қалыптасуы. 
Эксперименттік зерттеу жұмыстары. Қайталауға арнал-
ған тест тапсырмалары. Қосымшалар. Математика пәні 
бойынша  практикалық  жұмыстар.  Қазақтың  байырғы 
өлшемдері. Қазақтың қара есебі. 
Соңғы басылым 2007/ 468  б./ 84х108 
1
/
32
 
ISBN 9965-35-131-7  
Бастауыш 
мектепте 
математиканы 
оқыту 
әдістемесі.
Оқулық

36
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
педагогика және оқыту әдістемесі
Педагогика и методика преподавания
ТҰРДАЛИЕВА Г.
Әдістеменің  негізгі  мақсаты  –  бастауыш  сынып  оқу-
шыларына  арналған  сауат  ашу  және  тіл  дамыту  шара-
ларын ұсыну.
Мұнда  мәтінді  қабылдау,  көркем  шығарманы  оқыту, 
оқушыларды  грамматикалық  талдау  жасауға  үйрету, 
диктант жаздыру мәселелері қарастырылады.
Көмекші  құрал  бастауыш  сынып  мұғалімдері  мен 
педагогикалық колледж студенттеріне арналған. 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
– қазақ тілін оқытудың әдіс-тәсілдері;
–  қазақ  халқы  тарихынан,  ұлттық  салт-дәстүрлерден 
танымдық тағылым беру
–  сауат  ашу  және  тіл  дамыту  материалдарында 
оқушының  жас  ерекшеліктері,  сауаттылық  деңгейлері, 
танымдық, логикалық ой-өрістерінің дамуы.
МАЗМҰНЫ:  Сауат  ашу  және  тіл  дамыту  әдістемесі. 
Сауат  ашудың  мақсаты  мен  міндеттері.  Сауат  ашу 
сабақтарына  қойылатын  негізгі  педагогикалық  талап-
тар. Бастауыш сыныптарда сауат ашуды оқытудың әдіс-
тәсілдері.  Са-  уат  ашу  кезінде  жүргізілетін  тіл  дамыту 
жұмыстары.  1-сыныптағы  жазу.  «Жазу  дәптерін»  пай-
далану  тәртібі.  “Әліппе”  кезеңіндегі  үйрету  диктантта-
рын жүргізу жолдары. Оқу және тіл дамыту әдістемесі. 
Бастауыш  сынып  оқушыларының  оқу  дағдысын  қа-
лыптастыру  жолдары.  Оқудың  түрлері  мен  сапалары. 
Мәтінді  қабылдаттыру  үшін істелетін жұмыстар. Бас-
тауыш  сыныптардың  тілін  оқытудың  мәні.  Бастауыш 
сыныптағы  жаттығу  жұмыстары.  Бастауыш  сынып-
тарда  оқушыларды  грамматикалық  талдауға  үйрету. 
Жазу және тіл дамыту әдістемесі. Грамматика  мен жазу 
сабақтарының  түрлері.  Бастауыш  сыныптағы  диктант, 
оның  түрлері.  Бастауыш  сыныптарда    ана  тілі,  қазақ 
тілі  пәнінен  тестік  жұмыстар.  Байланыстырып  сөйлеу 
әдістемесі.  Мазмұндама,  оның  түрлері.  Шығарма  және 
оның түрлері. Оқушылардың мазмұндама мен шығарма 
жұмыстарынан жіберген қателерін түзету жолдары.
Соңғы басылым 2007/292 б./ 84 х 108 
1
/
32
ISBN 99-65-35-098-1 
Бастауыш 
сыныптарда 
қазақ тілін 
оқыту әдістемесі
МҰҚАШЕВ  М.С.  Ж.  Досмұхамедов    атындағы    педаго ги­
калық колледждің жоғары санатты бейнелеу өнері, техноло-
гия пәні оқытушысы;
СЕЙТІМОВ А.
ХАМЗИН Н.А., Ж. Досмұхамедов атындағы педаго гикалық 
колледждің жоғары санатты бейнелеу өнері, технология пәні 
оқытушысы.
Бұл  оқулықта  бейнелеу  өнерін  оқыту  әдістемесінің  даму 
тарихынан бастап, бейнелеу өнерін оқыту негіздері, бейне-
леу өнерін оқыту әдістемесінің негізгі принциптері, баста-
уыш сыныптарда бейнелеу өнерін оқыту әдістері, бейнелеу 
сауаттылығының негіздері қарастырылған. 
Ұсынылып отырған құрал 0105000 – «Бастауыш білім беру», 
0106000 – «Бейнелеу өнері және сызу», 0107000 – «Техноло-
гия» мамандықтары бойынша  оқитын педагогикалық кол-
ледж оқушыларына және мектеп мұғалiмдерiне арналған. 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
–  қайта  өрлеу  дәуірінен  бастау  алған  бейнелеу  өнерін 
оқыту әдістемесінің даму кезеңдері; 
–  бейнелеу  өнерінің  түрлері  мен  жанрларының  әр 
дәуірдегі даму тарихы;
–  жалпы  бейнелеу  өнерінде  қолданылатын  құрал-жаб-
дықтар, материалдар, олармен жұмыс істеу әдіс-тәсіл дері;
–  бейнелеу  өнері  іс-әрекетін  жүзеге  асыру  барысын-
да  қолданылатын  ереже,  заңдылықтар,  қолдану  ерек-
шеліктері;
МАЗМҰНЫ: Алғы сөз. Бейнелеу өнерінің әдістемесі пән 
ретінде. Алғашқы қауым өнері. Мысыр өнері. Ассирия. 
Эгей өнері. Грек классикалық өнері. Архаика өнері. Эл-
линизм өнері. Рим өнері. Қайта өрлеу мәдениеті. Орыс 
өнер  тарихы.  Қазақ  бейнелеу  өнері.  Бейнелеу  өнерінің 
түрлері мен жанрлары. Графика. Жанды бейне. Сәулет 
өнері.  Мүсін.  Сәндік  қолданбалы  өнер.  Дизайн.  Бейне-
леу сауаттылығының негіздері. Сурет салу жабдықтары 
және олармен жұмыс. Сурет салу сауаттылығына үйрету. 
Сызықтар мен штрихтар жүргізу тәсілі. Перомен сурет 
салу. Қылқаламмен бір түсті сурет салу (гризайль). Ак-
варель  бояуымен,  майлы  бояумен  жұмыс.  Заттардың 
пропорциясы.  Жарық,  көлеңке  заңдылықтары.  Эскиз 
және  нобай.  Перспектива.  Композиция.  Натюр-
морт.  Адамның  суретін  салу.  Батик.  Коллаж.  Ори-
гами  өнері  туралы.  1-сыныпқа  арналған  сабақтың 
жазба  жоспарының  үлгісі.  Заттан  қарап  бейнелеу, 
тақырыптық бейнелеу, сәндік сурет, көркем құрастыру, 
мүсіндеу және өнер туралы әңгіме сабақтары. Бейнелеу 
өнерін  оқудағы  пәнаралық  байланыс.  Бастауыш  сы-
ныптарда  бейнелеу  өнерін  оқыту  (ауызша,  көрнекілік, 
практикалық,  репродуктивтік,  проблемалық,  ішінара 
ізденіс немесе эвристикалық, зерттеу) әдістері. Бейнелеу 
өнерінен колледжге арналған сабақ үлгілері. Сыныптан 
тыс жұмыстар. Үйірме жұмысы. Топсаяхат. Әңгіме. Ки-
нофильмдер.  Оқушылардың  өздік  жұмысы.  Бейнелеу 
өнері  терминдерінің  қысқаша  түсіндірме  сөздігі.  Бей-
нелеу  өнері  және  оны  оқыту  әдістемесі  пәні  бойынша 
бақылау тестісі. 
Соңғы басылым 2008/ 304 б./ 84х108
 ISBN 9965-35-329-8    
Бейнелеу 
өнерін оқыту 
әдістемесі. 
Оқулық

37
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Педагогика и методика преподавания
ТӨТЕНАЙ Б. 
Оқулықта «Дене тәрбиесі» пәніне теориялық түсініктеме 
беріліп,  жеңіл  атлетика,  шаңғы,  дала  жарысы,  жүзу, 
спорт  ойындары  туралы  мағлұматтар  қамтылған.  Сон-
дай-ақ,  емтихан  сұрақтары  мен  президенттік  тесттің 
көрсеткіш кестесі енгізілген. 
Оқулық  педагогикалық  колледж  студенттеріне  арн а л-
ған.
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
– дене тәрбиесінің маңызы;
–  жекебастың  қабілетін  жетілдіру  (күш-қуат,  жылдам-
дық,  төзімділік,  ептілік,  сымбаттылық  қабілеттерінің 
жеті луі);
– қоғамдық орындарда жеке тұлғаның гигиена сақтауы 
мен дәрігерлік бақылау;
– спорттық ойындардың маңызы мен түрлері;
–  салауатты  өмір  салтын  қалыптастырудағы  жат тығу-
лардың қосар үлесі:
– емделу жаттығулары.
МАЗМҰНЫ:  Кіріспе.  Арнаулы  орта  білім  беру 
жүйесіндегі  дене  тәрбиесі:  Дене  тәрбиесі  пәнінің  тео-
риялық түсініктемесі. Адам бойындағы қабілетті жетіл-
діру.  Қоғамдық  орындардағы  жеке  бастың  гигиена-
сы.   Дәрігерлік  бақылау.  Өзін-өзі  бақылаудың  ережесі. 
Спорттық  ойындар  және  оның  түрлері:  Гимнастика. 
Жеңіл  атлетика.  Шаңғы  дайындығы.  Дала  жарысы 
(КРОСС). Жүзу. Баскетбол. Волейбол. Туризм. Ұлттық ой-
ындар. Қозғалмалы ойындар. Емделу жаттығуларының 
жүйесі:  салауатты  өмір  салтын  қалыптастыру.  Дене 
тәрбиесі пәнінен үлгеру: Бағасы және емтихан талапта-
ры.  Президенттік  тесттің  көрсеткіш  кестесі.  Қазақстан 
Республикасы  тұрғындарының  дене  шынықтыру  пре-
зиденттік сынамалары. 
Соңғы басылым 2008 / 160 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-531-8 
Дене тәрбиесі.
 
Оқулық 
МҰХАМЕДЖАНОВА Ұ. 
Бұл  оқулықта  мектептегі  дене  тәрбиесін  оқытудағы 
негізгі  мақсаттар  мен  оның  алға  қойған  міндеттері,  со-
нымен  қатар  дене  тәрбиесіндегі  барлық  жүйелердің 
қызметтік бағыттары мен негізгі шарттары толық талда-
малы түрде қарастырылған. 
Әдістемелік  оқу  құралы  педагогикалық  колледж  оқы-
тушылары  мен  студенттеріне  және  бастауыш  сынып 
мұғалімдеріне арналған.
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
–  дене  тәрбиесі  жұмысының  мақсат-міндеті,  негізгі 
бағыттары, қағидасы;
–  дене  тәрбиесі  барысында  оқушылармен  жұмыс  және 
дәрігерлік бақылау;
пәнді оқыту бағдарламасы;
–  сабақты  ұйымдастыруға  қойылатын  талаптар  мен 
міндеттер  (сабақтың  құрылысы,  мұғалімнің  сабаққа 
дайындығы,  сабақтың  толымдылығы,  үйге  тапсырма, 
сабақтың түрлері мен қолданылатын әдіс-тәсілдері);
–  дене  шынықтыру  жөніндегі  жұмыстарды  жоспарлау 
мен есепке алудың маңызы.
МАЗМҰНЫ:  Алғы  сөз.  Дене  шынықтыру  жүйесі: 
Міндеттері  мен  мақсаттары,  негіздері,  қағидалары, 
негізгі  белгілері.  Дене  шынықтыру  жүйесі  қызметінің 
негізгі бағыттары мен шарттары. Дене шынықтырудың 
міндеттері.  Дене  шынықтыру  құралдары.  Бастауыш  
мектеп  оқушыларының  дене  шынықтыруы:  Мек теп 
оқушыларымен  дене  шынықтыру  жөнінен  ұйым дас-
тырылатын  жұмыс  түрлері.  Мектептегі  дене  шынық-
тыру  жөніндегі  негізгі  құжат  –  оқу  бағдарламасы: 
Тәжірибелік  материал  және  әдістемелік  нұсқауларды 
өткізу.  Теоретикалық  мәлімет.  Гимнастика.  Жалпы  да-
мыту жаттығулары. Құралсыз орындалатын, саусақтарға 
арналған,  кіші  және  үлкен    доптармен  орындалатын, 
дененің  тұлғасын  дұрыс  қалыптастыруға  арналған, 
өрмелеу және кедергілерден өрмелеп өту жаттығулары.  
Гимнастикалық  қабырғада  өрмелеу.  Арқанға  тарты-
лып  өрмелеу.  Тепе-теңдік  сақтау  жаттығулары.  Акро-
батикалық және би жаттығулары. Жүру. Жүгіру. Секіру. 
Лақтыру.  Ойындардың  дене  шынықтыру  құ ралы  және 
әдісі  ретіндегі  сипаты.  Шаңғыға  дайындық.  Шаңғымен 
жүру. Мектептегі дене шынықтыру жұмысының негізгі 
түрі  –  сабақ:  Күн  кестесінде  дене  шынықтыру  жөні-
нен  ұйымдастырылатын  іс-шаралар.  Сыныптан   тыс 
дене  шынықтыру.  Бастауыш  мектепте    дене  шынық-
тыру  жөніндегі  жұмыстарды  жоспарлау  мен  есепке 
алу.  Мектептен  тыс  дене  шынықтыру  жөнінен  ұйым-
дастырылатын  жұмыс  түрлері.  Сабақ  өткізілетін  орын, 
қажетті  құрал-жабдықтар. Спорт алаңы. Қосымша. 
Соңғы басылым 2011 / 192 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-148-8 
Дене шынықтыру 
пәнін оқыту 
әдістемесі.
2-басылым.  
Оқу құралы

38
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Педагогика и методика преподавания
Ш. ЖИЕНБАЕВА.
 
Оқу-әдістемелік  құрал  жалпы  орта  білім  беретін  мек-
тептердің  1-4-сыныптарында  «Еңбекке  баулу»  сабағын 
оқытудың әдіснама-теориялық негіздерін, практикалық 
сабақтарды қамтиды.
Оқу-әдістемелік  құрал  «Бастауыш  сыныптарды  оқыту» 
мамандығының студенттеріне арналған.
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР
–  еңбек  пен  адамгершілік  және  эстетикалық  тәрбиенің 
оқушылардың  бойында  дұрыс  қалыптасуына  ықпал 
етеді;
–  кітапта  еңбек  ету  әрбір  адамның  әдетіне,  ең  бірінші 
өмірлік  қажетіне  айналатынын  көрсете  отырып,  бұл 
процестердің  тәрбиелік  әсерін  оқушылардың  бойына 
сіңірудің алуан түрлі әдістемелері қарастырылған.
МАЗМҰНЫ: Алғы сөз. Еңбекке баулу пәнінің әдістемесі. 
Еңбекке  баулу  пәнінің  тарихы  және  дамуы.  Бастауыш 
сыныпта  еңбекке  баулуды  оқытудың  мазмұны.  Бас-
тауыш  сыныпта  еңбекке  баулуды  оқытудың  мақсаты. 
Еңбекке баулу сабағын үйрету және тәрбиелеу әдістерін 
ұйымдастыру.  Бастауыш  сыныптардағы  еңбекке  бау-
лу  сабақтарына  қойылатын  талаптар.  Сыныптан  тыс 
жұмыстарды  ұйымдастырудың  әдіс-тәсілдері.  Техни-
ка лық  еңбек.  Қағаздың  шығу  тарихы.  Аппликация 
туралы  жалпы  түсінік.  Оригами  өнері.  Пластмасса-
лармен  жұмыс  істеу.Техникалық  үлгілерді  жа сау  жол-
дары.  Ағашпен  жұмыс  істеу.  Табиғи  материа лдармен 
жұмыс.  Табиғи  материалдармен  жұмыс  істеу.  Ауыл-
шаруашылық еңбегімен  таныстыру. Ермексазбен жұмыс 
істеу. Көркем еңбек. Мата. Мата түрлері. Кестелеу өнері. 
Жұмсақ  ойыншық  жасау.  Мозайка  өнері.  Қолданбалы 
өнер.  Бастауыш  сынып  оқушыларын  ұлттық  өнермен 
таныстырудың  әдістері  мен  тәсілдері.  Практикалық 
сабақтар.  Балаларды еңбекке баулудағы психологиялық 
тәлім-тәрбиенің  маңызы.  Сабақ  жоспарлары.  Мақал-
мәтелдер. Жұмбақтар. Қорытынды. 
Соңғы басылым 2010/152 б./ 84х108 
1
/
32
 
ISBN 9965-35-853-2 
 
Еңбекке баулу 
(бастауыш 
сыныптарға 
арналған).  
Оқу­әдістемелік 
құрал
ДАВЛЕТОВА Қ.Ш., зейнеткер;
СүЛЕЙМЕНОВ М.Н., Ж. Досмұхамедов атындағы педаго­
гикалық колледждің жоғары санатты бейнелеу өнері, техно-
логия пәні оқытушысы;
ЖАЙМАНОВА Л.А., Ж. Досмұхамедов атындағы педаго­
гикалық  колледждің  бірінші  санатты  технология  пәні 
оқытушысы.
Аталған  оқу  құралында  жалпы  білім  беретін  мектептің 
бастау ыш  сыныбындағы  еңбекке  баулуды  оқыту  әдіс-
теме  пәні  ретінде  оқыту  және  тәрбиелеу  процесінің 
ерек шеліктері  мен  заңдылықтарын  қарастырады.  Оқы-
тудың мазмұны, мұғалімнің қызметі – оқыту, оқушылар-
дың  қызметі  –  оқу,  әдістеменің  қызметі  –  осы  үш  заңды-
лықтардың байланыстарын зерттеу және соның негізінде 
оқу  пәнінің,  оқыту  мазмұнының  талаптарын  құрастыру. 
Оқу құралында жалпы білім беретін мектептің 1-4 сынып-
тарында еңбекке үйрету сабағын оқытудың әдіснамалық-
теориялық негіздері мен іс-тәжірибелік ұсыныстары қам-
тылған.
Ұсынылып  отырған  құрал  0105000  –  «Бастауыш  білім 
беру»    мамандығы  бойынша    оқитын  педагогикалық 
кол  ледж оқушыларына және мектеп мұғалiмдерiне ар-
нал ған. 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
–  еңбектің  түрлері,  қазіргі  кездегі  өндірістің  жалпы 
негіздері;
– шеберханадағы қауіпсіздік техникасы ережелері;
–  ең  көп  таралған  материалдардың  физикалық,  меха-
никалық және технологиялық қасиеттерімен тео риялық 
және практикалық тұрғыда таныстыру;
–  әр  түрлі  материалдарды  өңдеуге  керекті  қарапайым 
аспаптар мен құралдарды қолдану әдістемесі;
– әр түрлі бұйымдарды құрастыру тәсілдері;
– жоспарлау: тоқсандық, жылдық жоспар, сабақты жос-
парлау;
– эскиздер, сызулар, технологиялық карталар құрастыру, 
жұмыс орнын ұйымдастыру, технологиялық операция-
лар жасау, еңбекте өзін-өзі бақылау;
–  еңбек  мәдениетінің  негіздері,  балалардың  әр  түрлі 
бірлескен және жеке жұмыстарын ұйымдастыру.
МАЗМҰНЫ:  Кіріспе.  Бастауыш  сыныптағы  еңбекке  ба-
улуды  оқыту  әдістемесі  пән  ретінде.  Бастауыш  білімнің 
еңбекке  баулу  пәні  бойынша  мемлекеттік  стандарт-
ты  талдау.  Бас тауыш  сыныптардағы  еңбекке  баулудың 
жабдықтары.  Еңбекке  баулуды  оқыту  әдістері.  Сабақ  – 
мектептегі оқыту және тәрбиелеу процесінің негізгі фор-
масы.  Тоқсандық,  жылдық  жоспарды  құру  және  еңбекке 
баулу  сабағын  жоспарлау.  Шағын  кешенді  мектептегі 
еңбекке  баулудың  ерекшеліктері.  Саяхат  сабағының 
түрлері  мен  мазмұны.  Сабақтан  тыс  жұмыстардың  мін-
деттері мен мазмұны. Оқу шеберханасындағы практикум 
мен еңбекке баулу әдістемесі. Практикалық білімдері мен 
дағдыларын қалыптастыру. Технологиялық операциялар. 
Қағаз және қатырма қағазбен жұмыс істеу технологиясын 
оқыту  әдістемесі.  Көркем  еңбек.  Ою-өрнек  өнері.  Ара-
лас  материалдармен  жұмыс.  Техникалық  модель  жасау. 
Өзіне-өзі  қызмет  ету.  Ауыл  шаруашылық  еңбегі.  Сынып 
оқушыларының білімін тексеруге арналған тест сұрақтары.
Соңғы басылым 2010/352 б./ 84х108 
1
/
32
 ISBN 978-601-292-084-0    
Еңбекке баулу 
әдістемесі.
Оқу құралы

39
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Педагогика и методика преподавания
ЕСТҰРСЫНОВА М.К., Ж. Досмұхамедов атындағы педаго­
гикалық колледждің жоғары санатты жаратылыстану пән­
дері оқытушысы;
НАБИДОЛЛИНА Ш.С., п.ғ.к., Ж. Досмұхамедов атындағы 
педагогикалық колледждің жоғары санатты анатомия пәні 
оқытушысы.
Оқулықта  жаратылыстану  негіздері  мен  дүниетануды 
оқыту  әдістемесі  толықтай  берілген,  стандартқа  және 
бағдарламаға  сай  тақырыптар  жүйесін  жинақтап, 
қажетті  ақпараттарды  бір  жүйеге  келтіріп,  мазмұны 
мен көлемін сәйкестендіре орындауды мақсатқа ала оты-
рып, әр тақырыпқа берілген ұғымдар мен түсініктердің 
ғылымилығы қазіргі әдістер мен тәсілдерді қолдануға бо-
лады және оқуға арналған мәтіндерден, шығармашылық 
жұмыстардан, алған білімдерін бекітетін сұрақтар тап-
сырмалар, тест материалдары қарастырылған. 
Ұсынылып  отырған  оқулық  0105000  –  «Бастауыш  білім 
беру» мамандығы бойынша оқитын педагогикалық кол-
ледж оқушыларына және мектеп мұғалімдеріне  арнал-
ған.
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
– өсімдіктер мен жануарлар, олардың өсуі мен таралуы, 
физиологиясы мен морфологиясы маңызы;
–  Қазақтсанның  табиғат  зоналары,  жергілікті  өлкенің 
табиғаты,  Қазақстанда  табиғатты  қорғау,  оқушыларға 
экологиялық тәрбие беру; 
–  бастауыш  мектепте  дүниетану  курсының  міндеттетрі 
мен  мазмұндары,  оқыту  әдіс-тәсілдері,  оқу  процесін 
ұйымдастыру формалары.
МАЗМҰНЫ: Жаратылыстану негіздері. Жалпы  физика-
лық  география  элементтері.  Жер  –  Күн  жүйесінің 
планетасы.  Сұлба  және  карта.  Литосфера.  Гидросфе-
ра.  Атмосфера.  Биосфера.  Тірі  табиғат  және  жалпы 
ұғым.    өсімдіктер.  Жануарлар.  Қазақстан  табиғатына 
қысқаша шолу. Қазақстанның географиялық орны, ше-
каралары,  жер  бедері.  Қазақстанның  пайдалы  қазба-
лары.  Қазақстанның  климаты.  Қазақстанның  ішкі 
сулары  және  су  ресурстары.  Қазақстанның  табиғат  зо-
налары.  Қазақстанда  табиғатты  қорғау.  Дүниетануды 
оқыту  әдістемесі.  Дүниетануды  оқытудың  жалпы 
мәселелері.  Бастауыш  мектепте  дүниетануды  оқыту. 
Бастауыш   сыныптардағы  дүниетану  курсының  міндеті 
мен мазмұны. Оқыту әдістері мен тәсілдері. Дүниетану 
төсініктері мен ұғымдарын қалыптастыру және дамыту. 
Оқу процесін ұйымдастыру формалары. Дүниетанудан 
оқу  құралдары.  Дүниетану  сабақтарының  материал-
дың базасы. Сыныптан тыс жұмыс.  I-IV сыныптардағы 
дү  ниетану  пәнінің  мазмұны  және  әдістемесі.  І-ІІ  сы-
ныптарда табиғатпен танысу және бақылау. Топсаяхат-
тар. Экологиялық, зертханалық және практикалық жұ-
мыстар. ІІІ-ІV сыныптардағы бақылаулар. Дүние танудан 
шағын комплектілі мектептегі жұмыс.
Соңғы басылым 2007/  384 б./ 84х108 
1
/
32
  
ISBN 978-996-535-273-7 
Жаратылыстану 
негіздері және 
дүниетануды оқыту 
әдістемесі.
Оқулық
МҰСАЕВА  С.А.,  Абай  атындағы  Жамбыл  гуманитарлық 
колледж директоры, педагогика ғылымдарының кандидаты, 
доцент; 
БЕГАЛИЕВ Т.  
Кітапта  педагогиканың  негіздері,  оқыту  және  тәрбие 
теориялары  мен  принциптері,  әдістері,  педагогикалық 
шеберлікті қалыптастыру негіздері, мектептану және пе-
дагогика тарихы мен озық тәжірибені зерттеу, жинақтау 
мәселелері қамтылған. 
Оқулық  техникалық  және  кәсіптік  білім  беру 
мекемелерінің оқушыларына арналған.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет