Реснубликалык оку-әдістемелік журнал


  Логотип күруымен  аяктаңыз:  зымыранньщ артывжүктеу 3.64 Mb.
Pdf просмотр
бет10/10
Дата03.03.2017
өлшемі3.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3.  Логотип күруымен  аяктаңыз:  зымыранньщ артыв 

көк дөнгелек сальщ және бүлттың касьша орналастырыңы 

кұрылғаны келесі тапсырмада.  Бүлтқа көгілдір түс беріці 

Барлык объектілердін сыртқы сызықтарьш алыгі тастаіш 

Логотип дайын.

Пайдаланган  әдебиеттер:

1. 

Миронов Д .Ф .

  Corel  Draw  12.  Учебный  курс. 

Петербург, 2005.

2. 

Кошабинский  А.О .,  Грошев  С.В.

  Компьютерн 

графика:  Практическое  пособие.  -М .:  ТЕХНОЛОДЖ1 

3000»,  2001.  -   752 с.

3. 

Романычев  Э.Т.,  Я ц ю к  О.

  Д изайн  и  реклам 

Компьютерные  технологии:  Справочное  и  практическ 

руководство.  —  Москва,  1997.

4. 

Буковецкая Э.

 Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет. 

Москва, 1997.

Геометрия  сабағында  оқушылардың  танымдық  іс- 

әрекеттерін дамыту

Б.Т.  Исафина,  математика  пәні  окьггушысы

І.Жансугіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің колледжі

Талдьщорған  каласы

Колледжде  білім  беру

Преподавание  в  колледжах

Окушылардын  математикалык  ой-өрісін  дамыту, 

пәнге  деген  танымдык  кызығушылығын  арттыру  басты 

м әсел ен ің   бірі.  Осы  м әсел ен і  шешу  максатында, 

«Пирамида»  тақырыбын  өткен  кезде  ерте  замандағы 

таңғаларлык  фактілер  мен  1  изадағы  Хеопс  пирамидасы 

туралы  деректерді  оқушьшарға  жеткізуді  ж эн е  есептер 

карастыруды дұрыс деп есептедім.

Есен.  Х еопс  пирамидасы  дұрыс  төртбүрышты 

пирамидасы үлгісімен салынған. Биіктігі — 150 м, бүйір кыры

—  220  м.  Хеопс  пирамидасының  көлемі  мен  бүйір  бетінің 

ауданын есептеніз.

Берілгені:  SABCD — дұрыс 

тертбұрышты  пирамида 

SO -  биіктік  SO =   150  м.

SA - бүйір кыры  SA =   220 м.

Табу  керек:  S66;  VSABCD 

Шешуі:  VSABCD =   ~  ■

  SSABCD •  SO

ç  ___ Sü

S6.6  P 

2

à S O C .  ( Z 0 ~ 9 0   )OC

 «  


s S i '1 

S O !

  ~  \   220"  -  i

5 0 '  *   v  25900 *   161  MABCD  - дүрыс тіктөртбүрыш болғандыкган,

АН

 -  

(H \   2

  ... д/25Щ » 2 -• v 51S00  « 22SM 

)

С К  №■  С І )  ,  С К   - 

Н И М  


2

МКС

 ,  ( 


Æ

  » 90" )SK  »  ш

: г -  С К *  г.  ч 220*’ 

114-'  *   v 35404  *   3 88 МТабан периметрі:  р =  4  •  228 =  912 м

s ,.f

  z:  4 . 2 2 8 - - -  =  85728м2 2

$лт> 

А Н '

 

228"  «   51984  М2

К ш я

 

- \  ■ 

■ SO

 -   *  - 51984  150 ~ 25 99200 м*Жауабы:  85728  м2;  2599200 м3

Гизадаеы  Хеопс  пирамидасы  —

  ерте  замандағы 

шеберлердің коддарьшан шығып, бізге дейін жеткен жалгыз 

жәдігер. Төрт мыңжыл бойы адамдарды танғалдырып келген 

әлемдегі биіктігі  147 мегрге жететін биік ғимарат. Сонымен 

қатар, бүл барлык халықтар кезеңіндегі дәл күрастырьшған 

ең ірі  тастан  жасалынган  күрылыс  еді.  Пирамиданы  Ніл  - 

о зен ін ің   батыс  жағалауына  4-ш і  династияны н  2-ші

баскарушысы  перғауъш  Хуфу  салғызды.  Хуфу  Мысырды 

шамамен  б ізд ің   эрамызға  дейінгі  2551-2528  жылдар 

аралығында баскарып, пирамиданы өзінің моласы есебінде 

ж асаткан.  Оның  н егізі  ретікде  Дашурдағы  әк есін ің  

пирамидасьшьщ  үлгісін  алды,  бірак  бүл  пирамида  одан 

әлдекайда  үлкен  болып шыкты.  Оған дейін де,  одан  кейін 

де бірнеше пирамидалар салынған, бірақбірде-біреуі Хеопс 

пирамидасы  сиякты  өзінің  кереметтігімен  төрт  мын  жыл 

бойы  адамзат  санасын  жаулап  ала  алмады.

Тангаларлык  фактілер:

Хеопс  пирамидасьшьщ  жалпы  салмағы  5  млн  тонна,

2 млн куб блоктан тұрады.

Көлемі жағьшан 5,15 гектар жерді алып жатыр, бүл 200 

теннис кортына тен.

Хеопс  пирамидасы  орналаскан  жерге  Римдегі  Эулие 

Петрдін екі шіркеуін орналастыруға болар еді.

Наполеоннын  есебі  бойынша  Гизадағы  басгы  үш 

пирамиданың  тас  блоктары  Францияның  барлык  жер 

көлемін  биіктігі  3  м,  кабырғасьшын  калындығы  30  см 

корғанмен коршап шығуға жететін  болған.

Пирамиданың  үлгісімен  еліміздің  астапасы  Астана 

каласында «Бейбітшілік және келісім сарайы» бой көтерді.

Пирамиданьщ биіктігі  25 кабатты үйге тен.  (77 метр)

Сырткы  бетіне  900  шаршы  метр  әйнек,  күрылыс 

жүмысьша  14 мын 800 тонна цемент,  3800 тонна  арматура, 

52  шаршы  метр  опалубка,  6500  шаршы  метр  арнайы 

өнделген уш кырлы граниг, 2700 шаршы метр тот баспайтын 

арнайы  болаттан  жасалгаи  панель  плиталары,  ішіндегі 

жұмыстарға  12000 шаршы метр гранит,  10000 шаршы  метр 

керамикалык  плиталар,  6000  шаршы  метр  төсеніш  кілем, 

3000  шаршы  метр  паркет  жұмсалған.

1000  қазакстандық,  1000  түрік  құрылысшылары 

күндіз-түні  жаз  аптабы  мен  кыстьщ  карлы  бораны,  ягни 

Арканьщ  қарлы  аязына  карамастан  тым  кыска  мерзімде, 

небәрі  14  айдьш ішінде  сальш  шьшкан.

Биіктігі  — 62 метр, төменгі  кырларынын үзындыгы да 

62 метрден болып түрган пирамида 25 қабатты үймен бірдей. 

Онын  күрылысына  12  мьщ  шаршы  метр  шьшы,  осынша 

күрылыс агашы,  15 мыц тонна цемент жүмсалган.  Осынша 

күрылыс  материалын  бар-жоғы  13  айдын  іпгінде  сагазша 

илеп,  тамаша  ғимарат  етіп  шығарған  түріктін  «Сембол- 

Иншат»  күрылыс  компаниясы.  Ал  архитекторы  дүние 

жүзіне белгілі атақты сөулетші Норман Фостер.

Бүл  сарайдын  шаңырағы  астында  Қазакстанның 

ұлттык  мәдени  мұражайы,  1500  орынды  опера  театры, 

өркениег  университеті,  көрме  ж эн е  концерт  залдары, 

кітапхана, сондай-ак әлемдік діндерді зерттеу орталығы мен 

діни конференциялардыц офистері бар.

Әр  сабакды  қызыкгы,  өзгеше  өткізу  үшін  көптеген 

ізденіс жүмыстарын жүргізу талап етіледі.

Оршамектеи жаршыеы

 

37 

Вестнт  средңеіі школы

Колледжде  білім  i

Преподавание  в  коллелОрганизация  внутриколледжного  контроля  в  системе 

менеджмента  качества

Внутриколледжный  контроль  —  одно  из  основных 

условий  повышения  эффективности  управления  учебно­

методическим и воспитательным процессом;  это внесение 

нового, передового в стиль и методы руководства, внедрение 

положений  научной  организации  труда,  принципиаль­

ность,  деловитость,  смелость,  инициативность,  чувство 

нового, глубокое знание дела.

Ответственность за внутриколледжный контроль, как 

важнейшую составную часть всей организаторской работы, 

несет директор.

Систематическая проверка и глубокий анализ состоя­

ния  учебно-воспитательного  процесса  дает  возможность 

руководителям  каждый  день  ощущать  ритм  и  пульс  всей 

жизни  колледжа,  умело  направлять  и  правильно  исполь­

зовать  силы всего коллектива.

Чтобы  поддерживать  у  педагогов  интерес  к  работе,  их 

творческое  горение,  стремление  к  постоянному  совершен­

ствованию  педагогического  мастерства,  нужно  уметь 

компетентно,  объективно  и  своевременно  оценивать 

деятельность  каждого  из  них.  Практика показывает,  что  там, 

где нет продуманного,  научно обоснованного контроля, даже 

более  сознательная  часть  педагогов  постепенно  снижает 

требования к себе.

Структура  внутриколледжного  контроля  должна 

обеспечивать:

С. А.  Кустовская,  заместитель директора по уче 

работе колледжа  «Даналык»  г.  А

• четкость планирования содержания контроля

• логическую последовательность мероприятий

• конкретность в деятельности лиц,  осуществляі 

контроль.

Организацию  внутриколледжного  контроля  сл 

начинать с четко продуманного планирования. План i 

комплексный  характер,  так  как  в  него  включаютс 

мероприятия,  проводимые  по анализу состояния уче( 

методической,  воспитательной,  хозяйственной,  ф* 

совой и др. деятельности учебного заведения.

В  колледже  может  быть  три  вида  планов  внутрі 

леджного контроля: перспективный, годовой и оператш

Перспективный план

 составляется сроком на  3-5 

включает основные направления работы всех структу 

подразделений  колледжа.  Перспективный  план  об 

дается на педагогическом совете и утверждается директ 

колледжа.  В  него  включается  перечень  тем,  npof 

направлений  учебно-воспитательной  работы,  кот 

путем контроля улучшат в целом работу колледжа.

Годовой  план

 включает в себя наиболее насущны 

данного учебного года вопросы.

Оперативный план

 контроля  состоит из перечня  в 

деятельности,  подлежащих  контролю постоянно  к т с  

всего учебного года.

Примерная  схема  плана  внутриколледжного  контроля

п/пПеречень

контролируемых

вопросов

Вид


контроля

Цель


контроля

Ответственные 

за проведение

Сроки


проведения

контроля


Где рас­

сматриваются

Когда рас­

сматриваются 

итоги  контроля

Итоговый


документ

контроля


1

2

34

5

67

8

91.1

Профилизация 

уроков химии и 

связь  их  со  спец. 

дисциплинами

Темати­


ческий

Связь 


химии 

со спец. 

дисцип­

линами


Иванова  А.

Ноябрь


Педсовет

Декабрь


Протокол

педсоветаДля  дей ствен ности   контроля  и  возм ож ности  его 

регулирования и учета, в колледже ведется ряд документов, 

фиксирующих деятельность педагогического коллектива в 

этом  направлении.  Примерный  перечень  документов  по 

внутриколледжному контролю:

•  перспективный план контроля,

• годовой план контроля,

• оперативный план контроля,

•  программы,  памятки,  схемы,  рекомендации  по 

проведению проверок,

•  справки по  итогам  проверок.

Контроль в системе управления качеством подготовки 

специалистов должен быть организован так,  чтобы он стал 

мощным  средством  повышения  эффективности  препода­

вательского труда, регулятором учебного и воспитательного 

процесса.

Важное  значение  имеет  подведение  итогов  проверки. 

Здесь  необходимо  проявить  непримиримость  к  недостат­

кам, но при  этом  проявить  чуткость и тактичность.  И 

проверок  оформляются  справками  или  фиксиро 

ными  выступлениями  проверяющих на педагогиче< 

и методическом советах, совете классных руководит 

и др.

Организатором и координатором работы может < 

специальная  организаиионно-методическая  комисси 

внутреннему  контролю,  назначаемая  приказом  дирек 

и работающая по отдельному  плану.

Объём работы по контролю очень большой, поэте 

колледже  при  анализе  учебно-воспитательного  прог 

по  одн ом у  или  нескольким  вопросам  созда 

оперативная  группа  анализа.

При  организации  контроля применяются  опреде 

ные формы контроля:

1. 

Сквозная  проверка  (изучается  работа 

контролируемой  теме  всех  структурных  подразделен 

общественных  организаций).

Колледжде  білім  беру

Преподавание  в  колледжах2.  Фронтальная  проверка  (изучается  работа  всех 

преподавателей  цикловой  (предметной)  комиссии  или 

отделения).

3. Тематический контроль  (проверяется работа всего 

педагогического коллектива по  одной  актуальной теме).

4 .


 Обзорный контроль (проводится с целью 

п о л у ч и т ь  общее представление о деятельности отдельных преподава­

телей,  учебно-воспитательном  процессе,  методической 

работе и др.).

5. Выборочная проверка (проводится с целью контроля 

за  качеством  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  по 

одному  предмету  или  специальности,  за  деятельностью 

отдельных структурных подразделений).

6.  Персональный  контроль  (контролируется  работа 

одного  преподавателя  или  сотрудника  в  целях  изучения 

его  опыта  или  предъявления  должностной  требователь­

ности к нему).

7.  Разовая  проверка  (проводится  по  поручению  

руководителя  у ч еб н о го   заведения  для  выявления 

фактического положения дел по тому или иному вопросу).

8.  Предварительный или предупредительный контроль 

(изучаются  отдельные  вопросы  деятельности  колледжа  с 

целью предотвращения возможных ошибок).

9. Классно-обобщающий контроль (проводится с целью 

выяснения  состояния  дел  по  тому  или  иному  вопросу, 

подведения итогов и выработке рекомендаций,  а также для 

обобщения передового опыта).

При  всех  видах  контроля,  кроме  оперативного, 

приказом  директора  по  колледжу  создаются  специальные 

комиссии из числа компетентных в данном вопросе людей. 

П о  проверенны м   вопросам   составляется  справка  и 

результаты  проверки  рассматриваются  на  заседаниях 

педагогического и методического советов,  совещаниях при 

директоре и др.

Внутриколледжный  контроль  —  это  многогранная 

работа всего коллектива колледжа над совершенствованием 

системы   управления,  и зуч ен и я  имею щ егося  опыта, 

исправлением  допущенных  ошибок,  один  из  основных 

стимулов повышения эффективности деятельности учебного 

заведения.

Обобщение  и  систематизация  знаний  по  теме 

«Производная»

Цели  урока:

Образовательные:

  обобщ ить,  систематизировать 

материал  темы  по  нахождению  производной;  закрепить 

правила  вычисления  производной;  раскрыть  применение 

производной в описании и изучении процессов и явлений.

Развивающие:

 осуществить контроль усвоения знаний 

и умений;  развить и совершенствовать умения применять 

знания  в  измененной  ситуации,  развить  культуру  речи  и 

умение обобщать и делать выводы.

Воспитательные:

 воспитать у учащихся аккуратность 

при оформлении работы.

Наглядность:

  таблицы,  плакаты,  формулы  производ­

ных,  карточки.

Ход  урока

I.  Организационный  момент.

II.  Проверка  домашнего  задания.

Учащиеся  разбиваются  на  3-4  команды.  В  каждой 

команде назначаются консультанты, которые  докладывают

о выполнении домашнего  задания.

Заслушиваются  сообщ ения  учащихся  о  примерах 

применения  производной,  о  возникновении  и  развитии 

производной,  о  вкладе  Ньютона.  Лейбница  в  развитие 

теории о производной.

ПІ.  Актуализация  знаний.

1.  Дать определение производной функции.

2 .


  Что  называется  касательной  функцией?

3.  Что  такое  производная  с  геометрической  точки 

зрения?

И.Т.  Битуева,  преподаватель  математики  колледжа 

Жетысуского государственного университета

4

  чтотакос производная с механической точки зрения? Для  повторения  правил  вычисления  производной  к 

доске  приглашаются  учащиеся  от  каждой  команды.

A)  производная суммы или разности 

Б)  производная  произведения

B)  производная  частного

Г)  производная,  содержащая постоянный  множитель.

IV.  Устная  работа.

На доску  вывешивается плакат  с  формулами.

l.

( / * ) «

i.  i

2.

(ts in x )—

2

3.

f

1T 


-

i  .. ~

1

..

T

Ч* 

J

COS  -V

4.

{ к   У

 -

4   0

5.

(tg  x)’  »

t

f

 1  Л

5  ... 1

..

2  у?д'

6.

( i ) -


6.  COS X

7,

(ctg   x )*~

7,. sin  x

%

{  COS x)* “

* ' 4


9

(* V


sm  A’

10

( c

r

 

*

10  - 

"

үҺЛ

В а т н и к   q m k w u   ш к и і ы


Колледжде  білім бе

Преподавание  в  колледжаV.  Программированный  контроль.

На столе у учащихся находятся карточки с заданиями 

и ответами.  Необходимо выбрать правильный ответ.

Задание

Варианты  ответов

Вариант  1

]

2

34

Д х)  =   (1+2)(2х  -   1) Найдите  Г  (-2)

1111


17

16

-  17(*)- 

j, 
t   t. 

Найдите 

4

 (8)

1

I

Жш

"  Ï

1

g(x)  =   4  sin  х 

Найдите  g' 

:

- 2


- A i

к

h(x)= 


д

Найдите  h'(-I)

3

1

3

VI.  «Функция  -   график  производной  этой  функции».Задание: Укажите в карточках с тестом пары «функция

— график  производной  этой  функции».

График

Функция

у  =  2х -   X3

У   =


 

J L  


Х

3  


+   

2

у  =   ■“  х 1 +  2

у  =  

2

  х 2 +  2х

У  

=  2х 

-  


7

у  =  2х  +   х4

От вет ы к  заданию:

График

Функция

у  =  2х  — х 3 

у  =   2  -   Зх2

+

у  =  -І- х3 +  2х 

у  =  х 2 +   2

+

у  =   х 2 +  2 

у  =  х

+

у  =  - j- х1 +   2х 

У 

=  2 - 

х

+

У =  2х  -  7 

У 

=  2

+

у  =   2х  + Х 4 

у  =   2  + 4х3

+

VII.  Задачи  из  различных  областей  наук.

1.  Точка  движется  прямолинейно  согласно  закоі 

S(t) =  

t

2

 — 6t +   1  (путь измеряется в сантиметрах, время- 

секундах).  Найдите  скорость  движения  точки.

Решение

Дано:  S(t)  =  t2 -   6 t +   I 

Найти:  v -  ?

V =  S' (t) =  (t2 — 6t +  1)’  =  2 1 — 6 

Ответ:  2t — 6 м/с.

2.  Радиус  круга  R  изменяется  по  закону  R  =   4 

+1 

Определите,  с  какой  скоростью  изменится  его  площадь 

момент t =2с.  Радиус  круга измеряется  в  сантиметрах.

х   т ^ г» (3) 

*3 

*53) Ь* 

«  IS® Ш * « Ш  

Й  ~ Ш  * з а  (1 * 3ÇN + 

за <1 

*

3 t.M î 


*4

  # 


і(і

 + 


Щ  

а к .


^ЗШ>: 0  = 14- з V  г •=  ЗС  Н»?ш  

г - : / д

  -  о


VIII.  Домашнее  задание.

IX.  Итоги  урока.

Учитель  заверш ает  урок   словами  французско 

писателя  Эмиля  Золя: 

«Весь  смысл  жизни  заключается 

бесконечном завоевании неизвестного, в вечном усилии познаі 

больше».

Литература:

1. 

Манвелов С. I

 Конструирование современного ура 

математики.  М.:  «Просвещение»,  2002.

2. 

Штейнгауз  Г.

  Сто  задач.  М.:  Наука,  1986..Каваленка  В.Г.

  Д идактические  игры  на  урок 

математики.  М.:  Просвещение,  1990.

4. 

Миноева С.С.

  Вычисления на уроках  ивнекласси 

занятиях по математике.  М.:  Просвещение,  1983.

Ертіс өзені

Суретті түсірген  Семей мемлекеттік педагогикалык,  институтыиың профессоры,

география  гылымдарының  докторы М.Е. Белгібаев.

Каталог: images -> stories -> pdf
pdf -> Байқау сынағы сұРАҚ кітапшасы 7005 НҮСҚА
pdf -> Какимова Роза Мұратқызы
pdf -> Т а б и ғ а т ғ ы л ы м и п е д а г о г и к а л ы қ журнал
pdf -> Комитета науки министерства образования и науки республики казахстан республиканский научно-методический
pdf -> Г. Н. Потанин жэне казакшылдық
pdf -> Отчет Қа за қс та н республикасы б1Л1м ж ән е ғылым министрлігі ілым комитетінің «мемлекет тарихь! Институты»
pdf -> Казахский язык и л и т е р а т у р а в русской школе
pdf -> Ж ы лдар аралы ғы Қ р халы кка білім беру министрі ш айсұлтан ш аяхм етов
pdf -> БҮркіт ағА-80 жаста орта мектепте окылатын 20-дан аса пәннің ішіндегі ең ма


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет