Шағын және орта кәсіпкерлікжүктеу 3.61 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата19.01.2017
өлшемі3.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ИӘ

Шағын және орта кәсіпкерлік 

мә 

селелерінің алғышартын іріктеп, оның шешімімен айналысатын арнайы 

мем лекеттік орган керек. Әйтпесе бұл 

сала қараусыз қалған баланың күйін 

ке шуде. Біз бұл мәселені баяғыдан кө-

теріп жүрміз. Бүгіндері әрбір мем ле-

кет тік орган өзінің саласына қатысты 

заң жобасын әзірлейді, соның ішінде 

әр қайсысы өзіне қатысты бизнес тү-

ріне байланысты нормативтерді де 

қам тып отырады. Сол себепті бізде 

биз нестің үні мен мүддесі бір жерден 

шыға бермейді. Осы жағынан алғанда, 

еліміздегі шағын және орта кәсіп кер-

лік тің мәселесін іріктеп, бір жерге шо-

ғырландырып, «бір жағадан бас, бір 

жеңнен қол шығаратын» арнайы мем-

лекеттік орган құру керек. Әсіресе 

Кеден одағына енгеннен кейінгі жағ-

дай да. 

ЖОҚ 

– Кәсіпкерліктің арқасында нан 

тауып отырған мемлекеттік органдар 

көп. Олардың үстінен тағы бір мекеме 

құру, меніңше, артықтау секілді. Кері-

сін ше қолдағы мекемелердің функ-

ция сын тиімді етудің жолын қарастыру 

қажет. 


Бізде ұлттық деңгейде кәсіп кер лер-

дің жоғын жоқтап, сойылын со ға тын 

«Атамекен» одағы» ұлттық эко но ми ка-

лық палатасы деген бар. Мысалы, осы 

одақтың шеңберінде кәсіпкерлер еліміз-

дің индустрияландыру  кар та сы на қа-

тыс ты ұсынысы мен пікірлерін ал дын 

ала білдірген-тұғын. Соның не гі зінде 

мемлекеттік  бағдарлама  қа был дан ды. 

Қазір  Үдемелі  инно ва ция лық-ин дус-

трия лдық  даму  бағ дар ла ма сы  ая сында 

еліміздің  барлық  өңі рін де  жа ңа  өн ді ріс-

тер ашылып жатыр. Оған бюд  жеттен 

қо мақты қаражаттар бөлінді.  Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

№138 (590) 

9 тамыз

сейсенбі


2011 жыл

3-бетте

Құнанбай ТОБАТАЕВ,

қаржыгер маман:

Тимур НАЗХАНОВ,

Тәуелсіз Қазақстан кәсіпкерлер 

қауымдастығының вице-президенті:

ОЙ-КӨКПАР Шағын және орта кәсіпкерліктің қызметін реттейтін арнайы мемлекеттік орган керек пе?

ҚР Ұлттық ядро орталығы Геофизикалық зерттеулер 

институтының арнайы сейсмикалық ақпараттарды 

жинау және өңдеу орталығының мәліметінше, жер 

сілкінісі Қырғызстан мен Қазақстанның шекаралас 

ауданында тіркелген. Жерасты дүмпулерінің эпицентрі 

Алматы қаласынан оңтүстік-батысқа қарай 50 ша қы-

рым жерде анықталды, яғни бұл соңғы кездері тір кел-

ген сейсмикалық құбылыстар ошағының Алматыға ең 

жақыны болып отыр. Энергетикалық класы сегіз деп 

өлшенген жер сілкінісінің магнитудасы 3,3-ке тең. Зіл-

за ланың адамдарға әсері мен қирандылар туралы ақ-

парат жоқ. Айта кетейік, шілденің 26-сынан бері Ал-

маты болжау полигоны аумағында жер сілкінісі біраз 

саябырсыған еді. Еліміздің сейсмикалық тұрақсыз өңі-

рін де жерасты дүмпулері араға 12 тәулік салып қай та-

ла нып  отыр.

Болатбек МҰХТАРОВ

«Қазгидромет» кәсіпорны мамандарының мә лі ме-

тін ше, Шығыс Қазақстан, Алматы, Жамбыл және Оң-

түстік Қазақстан облыстарында жылдамдығы 15-22 

м/с жел соғады. Солтүстік Қазақстан мен Ақмола об-

лы с тарында тұман түседі. Оңтүстік және оңтүстік-

шығыс аймақтарда ауа температурасының жоғарылауы 

себепті далалық өрт қаупі күшейеді. Бұдан бұрын 

«Қазгидромет» кәсіпорны метеорологтері Алматы об-

лы сында сел қаупі барын ескерткен болатын. Ма ман-

дардың айтуынша, облыстың кей жерлерінде жауын-

шашынның толастамауынан су тасқыны болып, таулы 

аймақтарда сел жүреді.

Ардақ ҚҰЛТАЙ

Ол заттың бұл өзенге қайдан әкелінгені белгісіз. 

Ар найы жүргізілген іс-шара барысында табылған зат-

тың ұзындығы 115 мм-лік «Т-54» снаряды екендігі 

анық талды. Қауіпті зат табылған аумақты ҚР Қорғаныс 

министрлігінің саперлері келгенше полиция қыз мет-

кер лері ешкімді жібермей, қарауылға алды. Оған 

төтенше оқиғаның алдын алуға арналған шұғыл әрекет 

ету қызметі, оның ішінде ҚР ТЖМ Жамбыл облыстық 

төтенше жағдайлар департаменті жеке құрамының үш 

ма маны мен бір техникасы жұмылдырылды. Қауіпті 

затты саперлар арнайы орынға алып кетті.Гүлжан КӨШЕРОВА

Жерасты дүмпулері 12 күндік 

тыныштықтан соң қайта оянды

Алматы облысында жаңбырдың 

соңы селге ұласады

Өзенде жарылғыш зат қайдан жүр?

Кеше Астана уақыты бойынша сағат 02.52-

де қазақ-қырғыз шекарасында жер сілкінді. 

Зілзаланың магнитудасы – 3,3.

Бүгін және алдағы тәулікте Алматы облысында 

күшті жаңбыр жауып, сел жүруі мүмкін. Еліміздің 

шығысында да жауын-шашын болып, екпінді жел 

тұрады. Қазақстанның қалған бөлігінде антициклон 

ықпалы сақталады. 

Жамбыл облысына қарасты Қордай 

ауданындағы Ноғайбай ауылының тұрғыны өзеннен 

снаряд тауып алған. Шұғыл түрде тиісті органға 

хабарланғандықтан, ол аумақ қоршауға алынды. 

6-б

етте

А

ЛАШ-АҚПАРА

Т

ДАБЫЛ!ЗІЛЗ

А

ЛААсылжан МАМЫТБЕКОВ:

Бүгінде бөлініп 

отырған субсидиялар 

көлемі мен мөлшері 

ауылшаруашылық 

өнім өндірушілерді 

қанағаттандырмайды

Абайдың атымен туризмді дамыту айып па?

ҚОНАҚҮЙДІ БҰЗУ НЕ ІСКЕ ҚОСПАУ –

БІТКЕН ІСКЕ ҚИЯНАТ

2007 жылы бой көтеріп, 2008 жылы тұ сауы 

кесілген қонақүйді Жидебайға бар ған сайын көзім 

көрді. Бірақ үнемі жа бық. Неге? Сұраққа жауап ал-

мақ мақ сат пен Абай ауданы әкімі мен Жидебайдағы 

қорыққа жауапты Семейдегі Абай мұ ра жайы ның 

бас  шысына  барып,  жай-жап сар ды  сұра дым. 

Мәселе мынада екен. Қо нақүй 2008 жылы Шығыс 

Қазақстан облыстық бюджет бойынша Кәріп жа-

нов тың кезінде басталып, Бергенов тұсында аяқ-

талған. Бірақ еш қан дай министрліктің рұқ сатынсыз. 

Заң бойын ша Мәдениет ми нистрлігіне қарайтын 

қорық жеріне облыс бюджеті ешқандай құрылыс 

салуға тиіс емес. Қазіргі аудан әкімі 114 млн теңге 

қа  ражат  жұмсалған  ке шен ді  «бұзып  тастау не мүл-

дем іске қоспау қиянат болады, мұ ны пайдалануға 

бе ру керек» деген мә се лемен ҚР Парламент Мә-

жілісінің де пу та ты Ержан Рахметовке хат жол даған 

екен. 

Хатта көтерілген мәселелер: «1. Абай мұ ражайы 

мен Абай-Шәкәрім ме мо риал дық кешенін толық 

жөндеу. Жылма-жыл Мәдениет министрлігі тара-

пынан мар дым сыз қаражат бөлініп, атқарылатын 

істердің созыла бергенінен еш нәтиже жоқ. Ми-

нистр лік  арқылы  «Қаз рес тав ра ция»  ме ке ме сіне  ке-

шен ді жөндеу үшін мем лекеттен 18 млн теңге бө-

лін ген дейді, бі рақ ол қар жы ға қандай жұмыс, 

қан ша жыл істелетінін әкімдік сұраныс жасағанда, 

еш қандай мә лі мет ала алмауы. Мұражайды жөндеу 

келешекте қандай бағытта болатынын да білмеуі 

аудан ақсақалдары мен барша жұртшылықты 

алаңдатады. 2. Мәдениет министрлігінің рұқ са тын-

сыз салынған мәдени-тұрмыстық кешеннің ары қа-

рай жұмыс істеу-істемеу мәселесі. Салынған ғи ма-

рат тың мәселесін шешетін – тікелей министрлік. 

Мем лекеттік қаржымен жұмсалып, халық игілігі 

үшін салынған тарихи орынға келіп-кетуші қонақтар 

аса мұқтаж болып отырған дайын кешен бұзылса, 

бұл біткен іске қиянат жасау». 

Уго ЧАВЕС,

Венесуэла Президенті:

– Мен біздің досымыз Вла-

ди мир Путиннің «АҚШ – әлемдік 

эко номика үшін нағыз паразит» 

де геніне  қосыламын.

(www.topnews.ru 

сайтынан)

...де

дiм-ай, а

у!

2-бет

3-бет

Құрттан да пайда 

табуға болады

Ресей мен Беларусь 

елдері біріге ме?

4-бет

Қазақстанда 

полицей-теологтер 

жұмыс істейтін болды

ТҮЙТКІЛ

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

146,65

207,27

5,17

22,76

1,44

11444,61

1742,12

1323,94

106,1

1711

Қазақ атын әлемге паш еткен 

Абайдай алыптың туған топырағын 

басу, тұтынған заттары мен «Абай 

жолында» суреттелген тарихи жерлерді 

көру әркімге арман. Тіпті алыс шетелден 

анталап келетін ағайын да Қазақстанға 

ат басын тіреген соң, Жидебайға бір 

соқпай кетпейді. Аудан орталығы 

Қарауылдан – 25, Семейден 184 

шақырым жердегі Жидебайда Абайдың 

мұражайы мен 1995 жылы ақынның 

150 жылдығына орай салынған Абай, 

Шәкәрімнің кесенесі бар. Тарихи орынға 

келген меймандар ас ішіп, аяқ суытатын 

орынға зәру. Сол үшін Жидебайдағы 

мұражайдың дәл қасынан заманауи 

қонақүй салынған болатын. Қанша 

жылдан бері қаңырап, бос күйінде 

желдің өтінде тұрып-ақ мүжілуге шақ 

қалған қонақүй қолданысқа беріле ме, 

жоқ па? Талайды зар қақсатқан мәселеге 

не себеп?

Жалғасы 5-бетте   

Жадыра ЖҰМАКҮЛБАЙ

Еттің тоннасы бидайға 

қарағанда бес есе қымбат

Кеше Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

Ақмола облысына іссапарға барып, ауыл 

шаруашылығы саласындағы сүт, құс және 

ірі қара мал өндірісін дамытуды көздейтін 

бірқатар жобалармен танысып шықты. 

Тоқтала кететін жайт – бүгінгі таңда Ақмола 

облысының агроөнеркәсіптік әлеуетіне ерекше 

мән беріліп отыр. Өйткені бұған, біріншіден, 

өңірдің климаттық ахуалы ыңғайлы болса, 

екіншіден, облыстың географиялық жағдайы 

Қазақстанның кедендік одақтасы – Ресей 

нарығына тікелей шығуға мүмкіндік береді. 

Президент Н.Назарбаев кешегі сапары 

ба 

рысында ең алдымен Ақмола облысы Зеренді ауданындағы «Шучье сүт зауыты» 

жауап кер шілігі 

шектеулі 

серіктестігіне 

аялдады. Астананың азық-түлік белдеуін қа-

лып тастыруға атсалысатын аталмыш кә сіп-

орынның негізгі мақсаты – мал өнімдерін 

шығару. Ол  үшін Агрокредиттік корпо ра ция-

дан бөлінген 1 млрд 45 млн теңгеге АҚШ-тан 

асыл тұқымды 644 бас ірі қара мал сатып 

алынған болатын. Оның 479-ы абердин ангус 

болса, 165-і герефорд тұқымына жатады. 

Биыл аталған асылтұқымды малдың қосымша 

162 басы әкелінген екен. Жалпы, бұл жерде 

өрісі кеңейіп жатқан ірі қараның саны биыл 

542 басқа артып, бүгінде 1348 басты құрап 

отыр. Сапар барысында нысандағы ат қа рыл-

ған шараларды аралап көрген Елбасы кә сіп-

орын ұжымының жұмысына сәттілік тілеп, 

аймақтағы егістік алқаптарына да ат басын 

бұрды. Фермерлер мен ауыл шаруашылығы 

құ рылымдарының  басшыларымен  кездесіп, 

оның барысында нақты тапсырма берді.

Жалғасы 2-бетте   

Арман БЕЙСЕНБАЙҰЛЫ

ДАТ!

Инвестициялардың табыстылығын зерттеу жөніндегі 

агенттіктің мәлімдеуінше, біздің елімізге Кеден одағы 

шеңберінде шағын және орта кәсіпкерліктің қызметін 

реттейтін арнайы орган қажет. Бұл мекеме шағын және 

орта кәсіпкерліктің қарқынды дамуы жолындағы барлық 

әкімшілік кедергілерді жойып, бәсекеге қабілеттілікті 

арттыру үшін жағдай туғызып, Кеден одағы аясындағы 

жаңа экономикалық талаптарға оларды бейімдеумен 

айналысуы тиіс. Жалпы, отандық шағын және орта 

бизнестің еліміздің жалпы ішкі өніміне қосқан үлесі 20 

пайызға да толмайды екен. Бұл – алаңдатарлық жайт. 

Өйткені үштік одақтағы мемлекеттердің бұл реттегі 

көрсеткіші бізден әлдеқайда артық. Сондықтан мемлекет 

тарапынан бұл саланы қолдауды күшейту өзектілік 

танытуда. Дегенмен бұл арада бізде шағын және орта 

кәсіпкерлік мәселесімен айналысатын Экономикалық даму 

және сауда министрлігі, Сауда-саттық палатасы, жергілікті 

әкімшіліктерде осы салаға қатысты басқармалар бары 

белгілі. Осы жағынан алғанда, елімізде шағын және орта 

кәсіпкерліктің қызметін реттейтін арнайы мемлекеттік 

орган құру қаншалықты негізді?

С.БОНДАРЕНК

О, Б.О

ТАРБ


АЕВ (фо

то)


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№138 (590) 9.08.2011 жыл, сейсенбі    www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

САЯСИ БЮРО

?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

С.БОНДАРЕНК

О, Б.О

ТАРБ


АЕВ (фо

то)


Бес күндік соғыстағы адам шығыны қанша?

Осыдан үш жыл бұрын Оңтүстік Осетиядағы қарулы қақтығысты біреулер 

«соғыс» десе, енді біреулері «оқиға» деп қана атап жүр. Қалай болғанда да, 

адам шығыны аз болған жоқ. Сол бес күндік соғыстағы адам шығыны туралы 

мәлімет берсеңіздер.

Елдос БЕЙБІТҰЛЫ, Тараз қаласы

Иә, бұл оқиғаға нақты баға берілмей 

келеді. Ресей жағы ұсақ мемлекеттердің 

тәуел 


сіздігі үшін болған қақтығыс деп 

түсіндірсе, Гүржістан болса Ресейді бас-

қыншылық саясаты үшін айыптап келеді. 

Десе де, бұл қарулы қақтығыс салдарынан 

адам шығыны аз болған жоқ. Гүржістанның 

ресми статистикасына сүйенсек, 412 адам 

оққа ұшқан. Оның 170-і әскерилер мен 

құқық қорғау органы өкілдері болса, 228 

адам бейбіт тұрғын болған. Ресей жағының 

дерегі бойынша, Гүржістаннан 3 мыңға 

жуық адам қаза тапқан. Гүржістанға қарама-

қарсы күштердің шығыны да аз емес. Оң-

түстік Осетиядан 162-ден 1692 адамға 

дейін жер құшқаны айтылады. Ресми дерек-

тер Ресейден 300-ге жуық сарбаз қаза 

болғанын растайды. Бейресми ақпарат 

көздері «орыстардың шығыны 400-ге дейін 

жетті» дейді. Ал Абхазия Республикасынан 

бір адамның қаза тауып, екеуінің жара-

ланғаны туралы ғана мәлімет бар.

Лауазымды тұлғалар сенаторлыққа 

үміткердің сенім білдірілген адамы бола ала ма?

Сайлау туралы Конституциялық заңның 31-

бабында Сенат депутаттығына кандидаттардың сенім 

білдірілген адамдары туралы ережелер бар. Сенат 

депутаттығына кандидаттар сенім білдірілген 

адамдарын өздерінің қалауларымен анықтайды 

және тіркеу үшін олар туралы тиісті сайлау комис-

сиясына хабарлап, өтініш білдіреді. Сенат депутат-

тығына кандидаттың әрбір ауданда, қалада, қаладағы 

ауданда бір-бірден сенім білдірілген адамы болуына 

құқылы. Сенім білдірілген адам Қазақстан Рес-

публикасының азаматы болуға тиіс, ол мәслихат 

депутаты, қандай да бір сайлау комиссиясының 

мүшесі, саяси мемлекеттік қызметші лауазымындағы 

адам болмауға тиіс. Сенім білдiрiлген адамдар 

Қазақстан Республикасының саяси партиялары, өзге 

де қоғамдық бірлестіктері, коммерциялық емес 

ұйымдары байқаушыларының құқықтарын иеленеді, 

міндеттеріне ие болады және кандидаттың оған 

жазбаша нысанда берген өкілеттігі шегінде әрекет 

етеді.


ҚР Парламенті Сенатының депутаттығына кандидаттардың сенім білдірген адамдарының 

құқықтары қандай? Лауазымды тұлғалар сенім білдірілген адамы бола ала ма?

Ерғазы ДОСБОЛ, Алматы 

Басы 1-бетте

САПАР


Еттің тоннасы бидайға 

қарағанда бес есе қымбат

Бұдан кейін Президент мінген тікұшақ 

Ақмола облысы Степняк ауданы орта-

лығының жанында бой көтерген «Қаз-

ГерҚұс» фабрикасына бет алды. Жылына 

146 млн дана жұмыртқаны, сондай-ақ құс 

етін шығаруды көздейтін осы кәсіпорында 

тауықтың саны жарты миллионнан асады. 

Былтыр «ҚазГерҚұс» ЖШС елордасы – 

Астана қаласына 20,8 млн дана жұмыртқа 

өнімдерін жеткізген. Ағымдағы жылдың 

алғашқы алты айында бұл көрсеткіш 11,3 

млн-ға дейін жетіпті. Демек, 2011 жылда 

астаналық тұтынушыларға 25 млн-ға жуық 

жұмыртқа жеткізуге әбден болады, бұған 

мүмкіндік те мол. Айта кетерлігі, биыл 

кәсіп орын жанынан шұжық цехы да ашы-

лады. Аталған жобаның жалпы құны 415 

млн теңге. Қазақстанның Халық банкі бұл 

жобаны мақұлдап, қаржылан 

дыруды 

жоспарлап отыр.Бұдан кейін Мемлекет басшысы бір 

күндік іссапарын Ақмола облысының 

ауқымды әрі маңызды нысаны – KazBeef 

LTD бірлескен кәсіпорнында қорытын-

дылады. Мамай ауылына жақын жерде 

орналасқан бұл нысанда да ірі қара 

малдың ангус және герефорд атты асыл-

тұқымдары өсіріліп жатыр. Өткен жылы 

Американың Солтүстік Дакота штатынан 

әкелінген ірі қараның осы түрлері Қазақ-

стан 

ның климатына жақсы бейім деліп 

үлгерген. Сондықтан да мұхит асып келген 

төл аса көп шығындарды, ерекше қамқор-

лықты қажет етпейтін тәрізді. Мәселен, бұл 

жерде жылы қоражайлар салынбаған. 

Себебі ангус пен герефордтар Арқаның 

қысына да етін үйреткен тәрізді. Суыққа 

шыдамды мал көрінеді. Олар үшін жеңіл-

желпі қаңылтырлы жабындылар ғана 

қарастырылған. Былтыр кәсіпорынға әке-

лін  ген осы малдың 1347 басы бүгінде 

2500-ге дейін жетіп отыр. Алдағы уақытта 

бұл жерде қазақтың ірі қарасын шығарып, 

өсіру көзделіп отыр. Кезінде жаппай 

өсірілген ақ бас сиырлары Кеңес Одағы 

ыдырағаннан кейін жойылып кетуге шақ 

қалған еді. Ресей ірі қараның бұл түрін 

ерек ше бағалап, қазақтың ақ басты ірі 

қарасын өсіріп-көбейту қауымдастығын 

құрған көрінеді. Бізде болса, ондай бір-

лестік жақында ғана ашылған болатын. 

Са лыстырмалы түрде алатын болсақ, Аме-

ри каның герефорд сиырлары мен бұқа-

лары 550-1000 келі ет берсе, қазақ тың ақ 

басты сиырлары мен бұқалары 750-1100 

келі таза ет шығара алады. Бүгінгі таңда 

KazBeef LTD кәсіпорны асыл 

тұқымды 


малды барынша көбейтіп, республиканың 

барлық аймақтарына кеңінен таратуды 

жоспарлап отыр. Қазірдің өзінде фермер-

лер герефорд пен ангустың етті бұқаларын 

тиімді шарттардың негізінде алып, өз 

шаруашылықтарын дамыта алады. 2011 

жылда Ақмола облысында осы іспетті 

бірнеше орталықты ашу жоспар 

ланып 

отыр. Мамандардың сөзіне қарағанда, ДАЙДЖЕС

Т

Ресей мен Беларусь елдері біріге ме?XX ғасырдағы тарихы ортақ қос мемлекет – Ресей мен 

Беларусьпен жоғарғы деңгейдегі қарым-қатынастағы бір 

мемлекет болса, ол – Қазақстан. Сондықтан да стратегиялық 

әріптес мемлекеттердің әрбір қадамына бейжай қарай 

алмаймыз. Кейінгі кезде Кедендік одақта да тізе қосқан осы 

бір елдер туралы түрлі әңгімелер көбейіп кетті. Беларусь еліне 

санкция салып, Александр Лукашенкоға нон-грата жариялаған 

Еуропа елдерінің бірқатар басылымдарында жарияланған 

материалдарды ұсынып отырмыз.

ПУТИН РЕСЕЙ МЕН 

БЕЛАРУСЬТІҢ БІРІККЕНІН 

ҚАЛАЙДЫ

Жақында Владимир Путиннің Үкімет 

партиясын жақтаушы жастар ұйымы 

өкілдерімен демалыс лагерінде болған 

кездесуінде ұлты беларус жас баланың 

«екі ел бірігіп, Кеңес Одағы кезіндегідей 

бір мемлекет бола ала ма?» деген сұ-

рағына Үкімет басшысы астарлап жауап 

қатты. Жауаптың қысқаша мағынасы: 

«Бәрі де мүмкін. Беларусь елінің Ресейге 

қосылуы беларустардың ерік-жігеріне 

ғана байланысты». 

Путиннің мәлімдемесін ойдан шы-

ғарыла салған импровизация деп айтуға 

келмейді. Беларусь елінің қазіргі тер ри-

ториясын бірнеше ғасыр бойы Ресей мен 

Литовск князьдығы иеленіп келді. Мем-

лекеттің қазіргі шекарасы бірінші дүние-

жүзілік соғыстан кейін ғана құрылды. Сол 

уақыттан бері ғана беларус халқының 

мәдениеті мен ұлттық идентификациясы 

қалпына келтіріле бастады. Беларусь Кеңес 

Одағы ыдырағанда, 1991 жылы тәуел-

сіздігін алды. Бірақ Ресеймен тығыз қарым-

қатынастан қол үзген емес. Қазір екі елдің 

азаматтары еркін араласып, тіпті көршілес 

елден жұмыс тауып, еңбек етулеріне жағ-

дай жасалған. 90-жылдары екі елді біте 

қайнастыратын бірнеше құжат қабыл-

данды. 1996 жылы Лукашенко ел тәуел-

сіздігінің күнін өзгертті. Негізі, кеңес өкі-

метінен тәуелсіздік алған күн 27 шілде 

бол ғанымен, 3 шілдеге ауыстырылды. Ес-

теріңізде болса, 1944 жылы дәл осы күні 

кеңес әскері нацистік Германиядан Минскі-

ні азат еткен болатын. 90-жылдардың со-

ңында сол кездегі Ресей президенті Борис 

Ельцин мен Беларусь басшысы Александр 

Лукашенко «одақтық келісімге» қол қойған 

еді. Сол кезде мемлекет үстілік одақ құрыл-

ды. Белгілі бір құрылымы болмаса да, 

ресми сайты жұмыс істейді. Дағдарыс ке-

зінде Беларусь үкіметі қатты қиналды. 

Демократияны тұншықтырған ел ретінде 

батыстан қатты қысымға ұшырағанда, 

Ресей ел экономикасын сақтап қалу үшін 

қомақты қаржы бөлгенін де естен шығар-

мауымыз керек. 

ilPOST (Италия) басылымынан

БАУЫР РЕТІНДЕ БАУЫРҒА –  

ПУТИН ЛУКАШЕНКОҒА 

АЛДЫН АЛА ЕСКЕРТУ 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет