Согысты мтаптан окьщыз



жүктеу 89.27 Kb.
Pdf просмотр
Дата15.03.2017
өлшемі89.27 Kb.

Согысты  мтаптан  окьщыз

¥лы 

Отан 

согысы 

6i3dihf 

халцымыздыц,  ага  буын  ектдерЫц 

экелер1м1з  бен  аналарымыздыц  6uiK 

рухын,  epniai  мен  цабармандыгын 

кулл

/ ' 


элемге  танытцан  ^acuemmi 

сотые болса, УлыЖецю мерекеа -  эта 

урпанупыц сол упы ерл&н мецгтж ел 

жадында 

сак;тауга  арналган  ец 

к;астерл1 мереке.

Н.Назарбаев

¥лы Отан сснысынынерткке толы кдбарлы 

жылдары 

6ipTe-6ipTe 

апыстап  барады. 

Bipan;, 


адамзат дуние жуэн фашиепк купдыуан аман 

апып  у п га н   халы уы д  гажайып 

epniKTepiH 

енщашан умытпа^ емес.

Сотые... 

Б1здщ 


буын 

ушмн 


бул 

кун 


майдангерлердН 

ecTeniKTepi 

мен 

ацпмелершен,  тарих  беттерюдеп  у т а п   да 



y c ip e rri оугапармен 6enrini.

Осынау ¥пы ерокке курмет репнде аудандыц 

ютапханада  улттьщ  патриотизмд1  ныгайтуга 

багыттапган «EpniK пен дагщ жолы» атты натап 

кермеа ашылды.

Кермеге  100-ден астам  натаптар мен мер- 

эм д к басылымдар  уйы лы п 

отыр.  Оныд 

Ы нде  узаутандьщ  майдангерлер:  Бауыр- 

жан  Момышулы,  Кдсым  Кдйсенов,  Кдйым 

Мухамеджанов,  Озшхан Нуршайыув  жене 

т.б.  майдангер-жазушылардыд шыгармапары 

орын алган.

Осы кермедеп кггаптар елдщ тарихын

epniK 

дестурш  устерлеген,  Отанын  суйепн  ер 



азаматтыд  тершен  орын  апса,  ол  убарман 

екелер 


epniri 

мен  рухына  деген  курметлд 

KepiHici 

болар едг 

¥сынылатын едебиеттер:

К,аза^ жауынгер1 ¥лы  Отан  согысы  майда- 

нында:  тарихи  кужаттьщ  зерттеу.  -   Алматы: 

Онер, 2010. - 640 бет.

Бул натапу ¥пы Отан согысы жайында сотые 

ардагерпершН 

ecreniKrepi 

мен пайымдаулары 

бершген.  Кдзаутандыуардыд  ¥лы  Отан 

сснысыныд Жецкяне  у с у н  жаппы  yneci жа­

йында 

KiiiiiripiM 



езекп зерттеулер  мен тарихи- 

кужаттьщ  материапдар  жинауапып,  бес 

жылдьщ  сотые  тарихыныд  ауандауары на 

жене де ссныс жылдарындагы халыуыд ауыр 

турмыс-тау^ымелне  шынайы  бага  бершедг 

Ютап 


Отан 

тарихына 

^ызыгушыльщ 

танытундар  мен жогары  оку орындары  сту- 

денттерше оку курапы репнде усынылады.

Кдзаутадцьщ Кедес Одагыныд Батырлары: 

энциклопедияльщ  жина^.  -   Алматы:  Онер, 

2010.-320 бет.

Бул энциклопедияльщжинауд узаутанды ц 

Кедес  Одагы  Батырларыныд 

epniKKe 

толы 


ем1рбаяндары 

енпзитген. 

Клал 

кепшиж 


о^ырман кдуымга арналган.

Кдзауар 


Ленинфад 

майданында. 

Курастырган  Бисен  Жумагапиев.  -  Астана: 

Елорда, 2005. -184 бет.

¥лы  Отан  согысы  тарихында  ерекше  орын 

апатын  Ленинфад  шайусыныд  женадпен 

аяуалганына  60  жыл  толуына  арнапып 

шыгарылган  бул  натапта  Нева  жагасындагы 

улы  адпа  oi^  пен  оттыд  арасында  900  кун 

болгандыгы жайында айтылады.

Нуршайыув,  О.  Оскери  кунделж.  - Алматы: 

Онер, 2010.-560 бет 

«Жедю» сериясы бойынша шьщкдн «Оскери 

кунделклд» 

6ipiHmi 

ютабында  жазушы  езУ д 

бапалыц шагын, агганщы махаббатын, ескерге 

апынганга дейнпжапындыжылдарын, К,ызыл

Армия  утары на  апынып,  майданга  нарген 

апганщы кезедш кундел1к елп жазган 

Рейхстага ту лккен Ра^ымжан Крнщарбаев: 

естел1ктер./  кураст.  О.Тем1рханов.  -Алматы, 

2005.-216 бет.

¥пы Отан согысы кезшде рейхстагу 

6ipiHmi 

болып  Женад  жапауын  лккен  К,Р-ныд  Хальщ 

убарманы РК,ошурбаевтыд туганына 80 жыл 

толуына орай  оныд кезш  керген,  майдандас 

достары  мен  ел1м1здщ  айтулы  зиялылары 

жазган 


ecTeniKTepi 

осы  ютапта  жинауапган. 

Сондай-ац бул натапу Жедю куын жа^ындатуга 

аянбай 


атсалысун 

батыр 


Кджымуун

бабамыздыд тарихи eMipiHeH уз1нд1 арнайы ен­

пзитген.

Момышулы,  Б.  Кднмен жазылган  гатап:  кеп 

томдьщ 

шыгармалар 



жинагы. 

15 


том. 

/Б.Момышулы.-Алматы: Онер, 2010. - 272 бет. 

Б.Момышулыныд 

ескери 


та^ырыптагы 

лекцияларын ы д стенофам масыныджиынтыгы 

жеке натап репнде о^ырманга усынылып отыр.

EpniK-дастан:  антологияльщ жыр жинагы./ 

кураст.: АОлтаев,  К. Ахметов.- Астана,  2010- 

520 


бет. 

«EpniK-дастан» 

деп 

атапган 


антологияльщ  бул  жыр  жинагы  ¥пы  Отан 

согысындагы Женадтщ 65 жылдыгы  курмепне 

орай шыгарылган. Жинауыдапгаш^ы 

6eniMiHe 

майдангер а^ындардыд елед-жырлары топта- 

стырылса, енаншм

6eniMre 

тертжылга созылган 

у н д ы   ^ыргындагы ел  мен ер убармандыгын 

жырына  а р у у   еткен  б а с у   да  кептеген 

аушдардыд туындылары енпзшген.

Муратбеков,  С.  Жабайы  апма  :  повесть.  / 

С.Муратбеков. -  Алматы: Атамура, 2002. - 400 

бет.


Кдзан;  прозасыныд  хас  шеберлер1н1д  6ipi 

Сайын  Муратбековлд  «Жабайы  апма»  атты 

шыгармасы  кезшде  ул д а н  у л га   тимей 

о^ылатын  дуние  efli...  MiHe,  арага  жылдар 

сапып, сол шыгармасы бупнп жагд буын жене 

баягы  с а у   буын  оу|рмандарымен  у й т а  

жуздес1п  отыр.  Бул  шыгарма  бупнп  кезед 

шындыгымен астарласып жатунымен кунды.

^абарман  Бауыржан  Момышулы:  фото­

альбом. - Алматы: Онер, 2008. -192 бет.

Хапьщ перзенлнщ 100 жылдьщ мерейтойына 

орай  шыгарылып отырган бул фотоапьбомда 

хас Батырдыд тулгасына кене дуние кемей1не 

Kenin 


у н га н   убармандьщ  м1нез  бен  оныд 

жайнаган  жастьщ  шагы,  согыс  апапаты,  у н  

майдан  мен Жед1с туын  у л га  устаган тарихи 

кезендер1, 

согыстан 

содгы 


eMipi 

мен 


Б.Момышулы дуниеден еткеннен сод орапган 

Кдзаутанныд 

Teyenci3fliK 

рухы архивлк фото- 

суреттер, деректер мен фотокужаттар ар^ылы 

умтылды.


Орыс 

T in iH fle ri 

едебиеттер:

Сквозь пламя войны./ авторы-составители: 

Л.Ю.Гришин,  Л,Б,  Мананникова.  -   Алматы: 

Жибекжолы, 2005. -  С. 436.

В книге читатель найдет воспоминания ве­

теранов -  непосредственных участников тех 

великих  и  трагических  событий,  «детей 

войны»,  очерки  журналистов,  а  также  стра­

нички из рукописного журнала артиллерийской 

бригады времен Великой Отечественной.

Книга рассчитана на широкий у у г  читателей 

Абенова,  К.  Операция  «Марс».  Казахи  в  «До­

лине  смерти».  /  К.  Абенов.  -  Алматы:  Жеп 

жарты, 2010.- С . 440.

Книга посвящается памяти  воинов  100-й  и 

101-й отдельных казахских стрелковых бригад. 

В воспоминаниях ветерана описываются бое­

вые  сражения,  имевшие  место  в  районе 

«Ржевского выступа»,  героизм однополчан.  К 

воспоминаниям ветерана прилагаются архив­

ные документы  и  материалы,  раскрывающие 

историю формирования  Казахских отдельных 

стрелковых бригад, о  боевых действиях бри­

гад в составе 39-й Красной Армии за время их 

участия в наступательной операции «Марс».

Книга предназначена для широкого круга чи­

тателей.

Могильницкий, В.М. Люди Победы: художе­

ственно-документальное  издание. / В.М.  Мо- 

гильницкий. -  Караганда: Гласир, 2010. -  С.220.

Новая книга известного писателя -  публи­

циста В.М.Могильницкого «Люди Победы» рас­

сказывает о ратных и трудовых подвигах зем­

ляков -  казахстанцев в  годы  Великой  Отече­

ственной  войны.  Она  написана  на  основе 

очерков  и статей  автора,  которые  публикова­

лись в газетах и журналах Казахстана и СНГ.

Издание рассчитано на массового читателя.

Момыш-улы,  Б.  Психология  войны:  сборник 

произведений. Том 17. -  Алматы: Онер, 2010. -  

С. 288.

Бауыржан Момыш-улы в январе 1944 года 



выступил  с  четырехдневной  лекцией  перед 

узким  кругом творческой  элиты  Казахстана  и 

России. Лекция  была застенофафирована.  И 

только в 1990 г она была обработана и 

отредактирована,  слегка сокращена  и 

выпущена  издательством  «Казахстан» 

отдельной книгой  в 240 страниц. В 1996 

г книга вновь переиздана.

Для широкого круга читателей 

Момыш-улы, Б. Тысячи мыслей -т ы ­

сячи сомнений: сборник произведений. 

Том 19. -  Алматы: Онер, 2010. -  С. 312.

Устав наставляет, форма подтягивает, 

дисциплина  поднимает  сознание  на 

более  высокий  уровень  общности  и 

войскового родства. Настоящей семьей 

истинного воина являются  его боевые 

братья и сестры. Друзьями становятся- 

все  достойные  фронтовики.  Домом 

своим  воин  считает  Родину.  Бытовые 

проблемы  в его глазах не вырастут до 

обывательской планки, а духовные кар­

лики останутся для него бестелесными 

призраками.  Возможно, об этом и гово­

рит данная книга

Момыш-улы,  Б.  Во  имя  отца.  /  Б. 

Момыш-улы. -  Алматы: 0нер, 2001. -  С. 

264.


Воспоминания в совокупности с точ­

кой  зрения  составляют  субьективное 

мнение о том или ином человеке. Когда 

многое мнения начинают в главном сов­

падать, рождается память, содержащая 

нравственный  урок.  Чем  сложней  ха­

рактер,  тем  притягательней он для ис­

следовательского взора и писательского пера. 

В тигле разнообразных  суждений  кристалли­

зуется истинная  суть образа, все еще мало до­

ступного для  понимания окружающих в силу 

своей многомерности. Измерения сына не яв­

ляются  исключением,  поскольку ни  один сын 

не может с уверенностью и  предельной чест­

ностью сказать,  что он знал своего отца.  Од­

нако попытки узнать хотя бы одну фань своего 

родителя являются  частью сыновнего долга. 

Для широкого круга читателей.

Момыш-улы,  Б.  Правда о войне:  сборник 

произведений. Том 18. -  Алматы: Онер, 2010. -  

С. 360.

Настоящей  семьей  истинного  воина  яв­



ляются  его боевые братья и сестры. Друзьями 

становятся  все достойные фронтовики. Домом 

своим  воин  считает  Родину.  Бытовые  про­

блемы в его глазах не вырастут до обыватель­

ской планки, а духовные карлики останутся для 

него бестелесными призраками. Возможно, об 

этом и говорит данная книга 

Жогарыда баяндапган  натаптар жас урпанща 

отаншылдьщ тербие 6epin, о^ырман  кецтшен 

лайыкгы орын апар деп сенем1з.

¥пы  Отан  согысы  тарихына  ^ызыгушыльщ 

таныткдн о^ырмандарга 

eciriMi3 

аймара ашьщ.



С А  Мустафина, 

«Окырмандарга к;ызмет керсету» 

секторыныц 

M ertrepym ici



Каталог: files
files -> Оңтүстік Қазақстан облыстық «Отырар» ғылыми әмбебап кітапханасы
files -> Көркемсөз зергері
files -> Мұратбеков Сайын
files -> Литература по физико-математическим наукам
files -> Г. Д. Рыскелдиева Жинақта «Жаратылыстану гуманитарлық ғылымдары жəне олардың Қазақстан Республикасының индустриалды нновациялық даму бағдарламасын жүзеге асырудағы рөлі» атты
files -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Хіх ғасырдағЫ Қазақ Әдебиетінің тарихы
files -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет