Телебағдарлама 27-шілдеден 2-тамызға дейін ДҮйсенбі, 27-шілде 7 СЕйсенбі, 28-шілдежүктеу 0.82 Mb.
Pdf просмотр
Дата27.01.2017
өлшемі0.82 Mb.

ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА 27-шілдеден 2-тамызға дейін

ДҮЙСЕНБІ, 27-шілде

7

СЕЙСЕНБІ, 28-ШІЛДЕ

СƏРСЕНБІ, 29-шілде

БЕЙСЕНБІ, 30-шілде

ЖҰМА 31-шілде

СЕНБІ, 1-тамыз

ЖЕКСЕНБІ, 2-тамыз

Бейсенбі, 23 шілде, 2015 жылҚазақстан

7.00 Концерт. 8.00 Таңшолпан. 

9.35 Жүзден жүйрік. 10.00, 14.45 М/ф.

11.00, 21.05 Айтуға оңай…

11.45, 19.35 «Болашақ», т/х.

12.30 Өнер шежіресі.12.45 Еңбек түбі – береке.

12.50, 1.20 Дауа. 13.25 Білгірлер бəйгесі.

14.10, 1.55 Ақсауыт. 15.00 Əйел бақыты.

16.10, 22.45 «Келiн», т/х.

17.00 «Замана бұлбұлдары», д/ф.

17.30, 20.30, 0.00, 3.00 Жаңалықтар,новости. 

17.50 «Жаныңда жүр жақсы адам», д/ф.

18.25 «Бапкер». 19.10 EXPO-2017.

Қазақстан

7.00 Концерт. 8.00 Таңшолпан. 

9.35 Жүзден жүйрік.

10.00, 21.50 «Жедел жəрдем», т/х.

10.50, 21.05 Айтуға оңай…

11.35, 19.35 «Болашақ», т/х.

12.30 Өнер шежіресі.

12.45 EXPO-2017. 13.10, 2.10 Алаң.

13.55, 1.00 Сыр-сұхбат. 14.25, 14.50 М/ф.

15.00 Əйел бақыты. 16.10, 22.45 «Келiн», т/х.

17.00, 1.35 Келбет.17.25, 2.55 Еңбек түбі – береке.

17.30, 20.30, 0.00, 3.00 Жаңалықтар,новости. 

17.50 «Жаныңда жүр жақсы адам», д/ф.

Қазақстан

7.00 Концерт. 8.00 Таңшолпан. 

9.35 Жүзден жүйрік.

10.00, 21.50 «Жедел жəрдем», т/х.

10.50, 21.05 Айтуға оңай…

11.35, 19.35 «Болашақ», т/х.

12.30 Өнер шежіресі.

12.45, 1.00 Қылмыс пен жаза.

13.10, 1.55 Поэзия əлемi. 13.40 Ғасырлар үні.

14.25, 14.50 М/ф. 15.00 Əйел бақыты.  

16.10, 22.45 «Келiн», т/х.

17.00, 1.25 «Қазақ даласының құпиялары».

17.25 Еңбек түбі – береке.

17.30, 20.30, 0.00, 3.00 Жаңалықтар,новости. 

17.50 «Жаныңда жүр жақсы адам», д/ф.

Қазақстан

7.00 Концерт. 8.00 Таңшолпан. 

9.35 Жүзден жүйрік.

10.00, 21.50 «Жедел жəрдем», т/х.

10.50, 21.05 Айтуға оңай…

11.35, 19.35 «Болашақ», т/х.

12.30 Өнер шежіресі.

12.45, 1.45 Агробизнес. 

13.10  Журналисттік зерттеу.

13.30, 2.30 Сiз не дейсiз?

14.00, 0.55 Жан жылуы. 

14.25, 14.50 М/ф.

15.00 Əйел бақыты.  

16.10, 22.45 «Келiн», т/х.

17.00, 2.05 «Қазақ даласының құпиялары», 

д/ф.


17.25 Еңбек түбi - береке.

17.30, 20.30, 0.00, 3.00 Жаңалықтар,новости. 

17.50 «Жаныңда жүр жақсы адам», д/ф.

Қазақстан

7.00 Концерт.  8.00 Таңшолпан. 

9.35 Жүзден жүйрік.

10.00 «Жедел жəрдем», т/х.

10.50, 21.05 Айтуға оңай…

11.35, 19.35 «Болашақ», т/х.

12.30 Өнер шежіресі.

12.40 Иман айнасы.

13.00  «Индустрияландыру: Ұлттық өндiрiс». 

13.25 Көкпар.

14.10 Баламен бетпе-бет. 

14.30, 14.50 М/ф.

15.00 Əйел бақыты.  

16.10, 22.45 «Келiн», т/х.

17.00, 2.35 «Ұлы Дала дүбірі», д/ф.

17.25 Еңбек түбi - береке.

17.30, 20.30, 0.00, 3.00 Жаңалықтар,новости. 

17.50 «Жаныңда жүр жақсы адам», д/ф.Қазақстан

7.00 Концерт.  8.00 Қымызхана.

9.00 «Сенбiлiк таң».  10.05 М/ф.

11.40 Ұлттық шоу. 13.00  Бiлгiрлер бəйгесi.

13.45 Поэзия əлемi. 

14.15, 0.40 «Махаббат кегі», к/ф.

16.05 «Жібек сезім», М.Салықовтың 

шығармашылық кеші.

17.30, 20.30, 0.05, 3.00 Жаңалықтар,новости.

17.50 Қазақстан би əлемі.

18.10 «Қара шаңырақ», т/х.

21.00 Сенбілік кездесу.

22.30 Жайдарман.

2.25 Дауа.Қазақстан

7.00 Концерт. 8.30 Қымызхана.

9.30, 11.20 М/ф. 11.00 Баламен бетпе-бет.

12.10 Шет елдегғ қазақ балалары.

12.35 Жайдарман.

13.05 «Қазақстан» ұлттық арнасының 

бейнеқорынан «Айтыстан үзінді».

13.45 Жарқын бейне.

14.15, 0.30 «Мақшардан жеткен хаттар», к/ф.

16.05 Əзіл əлемі.

18.10 «Қара шаңырақ», т/х.

20.30  Апта.kz. 21.00 Ұлттық шоу.

22.25 «Данышпан Уилл Хантинг», к/ф.

2.10 Көкпар.

21.50 «Жедел жəрдем», т/х.

23.40 Алып тұлғалар. 0.35 Көкпар. 

2.25 Мəлiм де беймəлiм Қазақстан.

Хабар

7.05 Айтұмар.  8.00 Əсем əуен.

8.30 Аймақтар аламаны.

9.30, 12.25, 12.35 М/ф. 10.00 Ду-думан.

11.10, 0.55 Т/х «Əр үйдiң сыры басқа». 

11.45 Магия кухни. 12.20 Подари детям жизнь. 

13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.55, 

1.25 Жаңалықтар, новости. 

13.10 «Семейные мелодрамы», д/с.

14.00 Т/с «Женский доктор».

15.15, 23.40 Бұйымтай. 16.00 «Өмiр сабақтары».

16.30 «Алдар көсе», т/х. 17.15 Нүкте.

18.10 «Сүлейман сұлтан», т/х.

19.00 ТВ-Бинго. 20.30 Арнайы хабар.

21.30 Т/с «Гречанка». 22.20 Т/с «След».

23.10 Жекпе-жек.Евразия

6.00, 2.00 Т/с «Склифософский -2».

6.50, 13.50, 15.30, 20.00, 21.40 Жаңалықтар, 

новости.  7.00 Доброе утро.

11.00 Т/с «Была любовь…».12.00 Т/с «Карпов».

13.00, 20.40 «Сүйген жар», т/х.

13.50, 22.20 «Джодха жəне Ақбар».

14.40, 2.45 Ашығын айтқанда.

15.40 Судебные истории.

16.40 Давай поженимся. 17.45 Пусть говорят.

18.55 Т/с «Раскаяние». 23.15, 1.35 П@утinа.

23.40 Т/с «Дом с лилиями».

3.30 Контрольная закупка.

18.25 «Бапкер». 19.10, 0.35 Қылмыс пен жаза.

23.40 Алып тұлғалар.

Хабар

7.05 Айтұмар.  8.00 Əсем əуен.

8.30 Аймақтар аламаны. 9.30, 12.25  М/ф.

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 0.25, 1.55 Жаңалықтар, новости. 

10.10, 21.30 Т/с «Гречанка».

11.10, 1.25 Т/х «Əр үйдiң сыры басқа». 

11.45 Магия кухни. 12.20 Подари детям жизнь. 

12.50 Экономкласс.

13.15 «Семейные мелодрамы», д/с.

14.00 Т/с «Женский доктор».

15.15, 23.40 Бұйымтай.

16.00 «Өмiр сабақтары», д/ф.

16.30 «Алдар көсе», т/х. 17.15 Нүкте.

18.15 «Сүлейман Сұлтан», т/х.

19.00 Бiздiң үй. 20.30 Бюро расследований.

22.20 Т/с «След». 23.10 Арнайы хабар.

Евразия

6.00, 2.00 Т/с «Склифософский -2».

6.50, 15.30, 20.00, 21.40 Жаңалықтар, 

новости.  7.00 Доброе утро.

11.00 Т/с «Была любовь…». 12.00 Т/с «Карпов».

13.00, 20.40 «Сүйген жар», т/х.

13.50, 22.20 «Джодха жəне Ақбар».

14.40, 2.45 Ашығын айтқанда.

15.40 Судебные истории.

16.40 Давай поженимся.

17.45 Пусть говорят.

18.55 Т/с «Раскаяние». 

23.15, 1.35 П@утinа.

23.40 Т/с «Дом с лилиями».

3.30 Контрольная закупка.

18.20 «Ұлжан». 

19.10, 0.35 Журналисттік зерттеу.

23.40 Алып тұлғалар. 2.25 Шарайна.Хабар

7.05 Айтұмар.  8.00 Əсем əуен.

8.30 Аймақтар аламаны.

9.30, 12.25, 12.35 М/ф.

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 0.45, 2.15 Жаңалықтар, новости. 

10.10, 21.30 Т/с «Гречанка».

11.10, 1.45 Т/х «Əр үйдiң сыры басқа».  

11.45 Магия кухни.

12.20 Подари детям жизнь.

13.10 «Семейные мелодрамы», д/с.

14.00 Т/с «Женский доктор».

15.15, 0.00 Бұйымтай.

16.00 «Өмiр сабақтары», д/ф. 

16.30 «Алдар көсе», т/х. 17.15 Нүкте.

18.15 «Сүлейман Сұлтан», т/х.

19.10, 23.10 Бiздiң үй.

20.30 «100 бизнес-тарихы».

22.20 Т/с «След».

Евразия

6.00, 2.00 Т/с «Склифософский -2».

6.50, 15.30, 20.00, 21.40 Жаңалықтар, 

новости. 7.00 Доброе утро.

11.00 Т/с «Была любовь…».

12.00 Т/с «Карпов».

13.00, 20.40 «Сүйген жар», т/х.

13.50, 22.20 «Джодха жəне Ақбар»

14.40, 2.45 Ашығын айтқанда.

15.40 Судебные истории.

16.40 Давай поженимся.

17.45 Пусть говорят.

18.55 Т/с «Раскаяние». 

23.15, 1.35 П@утinа.

23.40 Т/с «Дом с лилиями».

3.30 Контрольная закупка.

18.20 «Ұлжан».

19.10, 0.35 Индустрияландыру: Ұлттық 

өндіріс.

23.40 Алып тұлғалар.

1.20 Мəлiм де беймəлiм Қазақстан

Хабар

7.05 Айтұмар.  

8.00 Əсем əуен.

8.30 Аймақтар аламаны.

9.30, 12.25 М/ф.

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 0.45, 2.15 Жаңалықтар, новости. 

10.10, 21.30 Т/с «Гречанка».

11.10, 1.45 Т/х «Əр үйдiң сыры басқа».  

11.45 Магия кухни.

12.20 Подари детям жизнь.

12.50 Бизнес сыры.

13.15 «Семейные мелодрамы», д/с.

14.00 Т/с «Женский доктор».

15.15, 0.00 Бұйымтай.

16.00 «Өмiр сабақтары», д/ф. 

16.30 «Алдар көсе», т/х.

17.15 Нүкте.

18.15 «Сүлейман Сұлтан», т/х.

19.10 Жекпе-жек.

20.30 «Байконур: Дорога к звездам», д/ф.

22.20 Т/с «След». 3.10 Бiздiң үй.Евразия

6.00, 2.00 Т/с «Склифософский -2».

6.50, 15.30, 20.00, 21.40 Жаңалықтар, 

новости.


7.00 Доброе утро.

11.00 Т/с «Была любовь…» 

12.00 Т/с «Карпов».

13.00, 20.40 «Сүйген жар», т/х.

13.50, 22.20 «Джодха жəне Ақбар»

14.40, 2.45 Ашығын айтқанда.

15.40 Судебные истории.

16.40 Давай поженимся.

17.45 Пусть говорят.

18.55 Т/с «Раскаяние». 

23.15, 1.35 П@утinа.

23.40 Т/с «Дом с лилиями».

3.30 Контрольная закупка.

18.25, 1.55 Ғасырлар үні.

19.10 Жайдарман.

21.50 Шын жүректен.

23.40 Алып тұлғалар.

0.35 «Ою-өрнек құпиясы», к/ф.Хабар

7.05 Айтұмар.  

8.00 Əсем əуен.

8.30 Аймақтар аламаны.

9.30, 12.25, 12.35 М/ф.

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 1.30, 3.00 Жаңалықтар, новости.  

10.10 Т/с «Гречанка».

11.15, 2.30 Т/х «Əр үйдiң сыры басқа». 

11.45 Магия кухни.

12.20 Подари детям жизнь.

13.15 «Семейные мелодрамы», д/с.

14.10 Т/с «Женский доктор».

15.15 Бұйымтай.

16.00 «Өмiр сабақтары», д/ф. 

16.30 Ұлт саулығы.

17.15 Бармысың, бауырым.

18.15 «Сүлейман Сұлтан», т/х.

19.10 Ой-жүйрік.

20.30 Тур де Хабар.

21.30 Х/ф «План побега».

23.30 «Құрбылар», т/х.Евразия

6.00, 1.45 Т/с «Склифософский -2».

6.50, 15.30, 20.00, 21.40 Жаңалықтар, 

новости.


7.00 Доброе утро  

11.00 Т/с «Была любовь…».

12.00 Т/с «Карпов».

13.00, 20.40  «Сүйген жар», т/х.

13.50, 22.20 «Джодха жəне Ақбар»

14.40 Жұма уағызы.

14.45, 2.30 «Қылмыстық iс №».

15.40 Х/ф «Сокровище».

17.30 Жди меня. 

18.40 Поле чудес.

23.15, 1.25 П@утinа. 

23.40 Три аккорда.

2.50 Х/ф «Чародеи».

Хабар

7.05 Ду-думан.

8.30, 2.45 Əсем əуен.

9.00 Бармысың, бауырым.

9.40 Продвопрос.

10.00 Ұлт саулығы.

10.30, 10.45, 11.00 М/ф. 

12.30 Х/ф «Красная шапочка».

13.30 Концерт.

14.15 Бұйымтай.

15.00 Тур де Хабар.

15.30 Жұлдызды дода.

17.10 Х/ф «Дорогая, мы себя уменьшили».

18.35 Опера «Аида».

19.45 Бенефис-шоу. 

21.00 Х/ф «Легенды: Гробница дракона».

22.40 «Құрбылар», т/х.

0.40 «Біржан – Сара», операсы.Евразия

6.00 Х/ф «Чародеи». 8.30 П@утinа. 

8.50, 9.00, 22.50, 23.35 Новости, жаңалықтар. 

9.10 Смак.  

9.45 Х/ф «Заезжий молодец».

11.40 Фабрика грез.

12.05 Ду қол шоколад.

13.00, 1.35 Караоке-такси.

13.30, 2.00 «101 кеңес».

14.00 П@утinа+. 15.00 Угадай мелодию.

15.45 Добрый вечер, Казахстан.

16.55, 20.35  Т/с «Подмена в один миг». 

20.00 Первая программа.

21.30 Кешкi кездесу.

23.20 Əн-дəрия. 

0.00 Х/ф «Звездный десант: Вторжение».

4.00 Таңғы пошта. 

4.30 Контрольная закупка.Хабар

7.05, 19.50 Ду-думан.  8.30 Айбын.

9.00 «Жас ұлан», д/ф.

9.20, 17.25 Əсем əуен. 10.00 Ас арқау.

10.30, 10.45, 11.00, 12.00 М/ф.

12.30 Х/ф «Лимонадный рот».

13.45 Бұйымтай. 14.25 Бенефис-шоу.

15.35 «Жеңіс семсері», к/ф.

18.00 «Сағындырдың, Сыр қызы» атты М. 

Ералиеваның 60 жылдығына арналған еске 

алу əн-кеші. 21.00 Х/ф «Закон доблести».

23.00 «Əулие Валентин күнін жек көремін», 

к/ф.    0.45 «Құрбылар», т/х.

1.25 «Абылай хан» операсы.Евразия

6.00 Сенбілік жаңалықтар.

6.30, 3.05 Т/с «Склифософский -2».

8.10, 4.35  Контрольная закупка.

8.35, 9.00 Новости, жаңалықтар.  

8.45 Воскресные беседы.

9.10 Здоровье. 10.10 Казлото.

10.45 «Леонид Якубович. Фигура высшего 

пилотажа».

12.00 Кешкі кездесу.

13.10, 2.20 Караоке-такси.

13.45, 2.45 «101 кеңес».

14.10  Əн-дəрия. 

15.10 Х/ф «Люди Икс».  

17.00 Х/ф «Вдовец».

21.00 Х/ф «Библиотекари». 

21.45, 1.50 П@утinа+. 

22.45 Х/ф «Одноклассницы».

0.50 Что? Где? Когда?

• Жаңа кітап

АРНАУЫМ: 

АУЫЛЫМДЫ – 

АЯЛАУЫМ

Астана  қаласындағы 

“Rennessans”  баспаха-

насынан ақын жерлесіміз 

Омаров  Аманбай  аға-

мыздың  “Арнауым:  ауы лымды-аялауым!” 

атты  өлеңдер  жинағы  басылып  шықты. 

Əр  жылдардағы  жазған  өлеңдер  жинағына 

туған  жерге,  еліне,  ауылдастарына  деген 

сүйіспеншілігі, шынайы өмірді өміріне арқау 

еткен  өлеңдері  жан  тебіреністері  мен  көңіл 

күйлерінің бұлқынысынан туған десек, артық айтқандық болмас. 

Авторға шығармашылық табыс тілей отырып, алдағы күндерде 

оқырманына басқа да жаңа еңбектерін тарту етеді деген ойдамыз.• Жыр жолдарынан

Алтай СМЕТ,

ақын, 

Шет ауданының Құрметті азаматы.

 

ТІЛ ТҰҒЫРЫ

Бір мылқауды бір мылқау ыммен ұғар,

Саналыны саналы сынмен ұғар.

Саңырауды саңырау естімейді.

Білектінің білімді мыңын жығар.

Асыл ой алмас қылыш тілмен жаныр,

Бір шешенді бір шешен сөзден таныр.

Бір мылжыңды  бір мылжың қайдан ұқсын,

Құрт-малтасын езетін илеп қамыр. 

Орақ тілді от жалын, ауызы от,

Ақын үшін ақиқат - атылған оқ.

Шындық деген шын асыл шірімейтін,

Мың жыл жатса алтынды баспайды тот.

Шындық болар ақынның шарайнасы,

Дұшпанына, қасына - ақ найзасы.

Сын түзелмей, ағайын, мін түзелмес,

Дұрыс сөздің əрқашан бар пайдасы.

Сөз - сүйектен өтеді, таяқ - еттен,

Сөз ұқпайтын қорқамын қара беттен. 

Ұқпайтын, сөйлемейтін өз тілінде,

Қарындасты халқы шын талақ еткен.

Сөзімен бөтен тілдің түйген түйін,

Білдірген бөтен тілмен көңіл күйін.

Орыс тілі ортақ тіл деуші едіңдер,

Отау шыққан Одағың, орыс үйің.

Орыс болам деп едің, бола алмадың,

Көрдің «Кеңес» күймесін доғарғанын.

Алыстағы ағылшын болсам демей,

Өз тіліңе дұрыс қой оралғаның.ТІРІЛШІ ТІЛІМ

Қазақ тілі шаршаған, қалжыраған,

Қазақ тілін басқалар тəржімалаған.

Киносына шет елдің құлақ түріп,

Өз киносына ұйықтап маужыраған.

Оқытып қазақ тілін күнде сабақ, 

Оқытатын оқушылар мүлде қазақ.

Мұғалім мейлі ағылшын, мейлі жапон,

Қазақта өз тіліне жоқ қой талап.

Сөйлесе өз тілінде мұқалғаны,

Сөйлесе басқа тілде ұта алғаны.

Оқымай Абай, Мұқтар, Сəбит, Ғабит,

Шаң басып, мұқабасы жұқарғаны.

Басқа жұрттың дəстүрін қабылдайды,

Сөйлесе басқа тілде жаңылмайды. 

Тұрар, Сəкен, Ілияс тымақ киіп,

Кіріп келсе тіріліп танымайды.

“Герой” “Соц труда”, “старший Чабан” деді,

“Отсталый старик”, өмірден қалған дейді.

Қазақ қой деп қазақша жөн сұрасаң,

«Говори по-русски, старый баран» дейді.

Қазақ тілі боялған, əлі шұбар, 

Оянбаған қазақтар əлі шыдар.

Жетсе жетер жаяулап болашаққа, 

Ұқпағанның ұйықтап жаны шығар. 

Төзгендейміз тіл талас-тартысына.

Жеңгендейміз, жетіппіз жартысына.

Жетпіс, сексен пайызға жету үшін Салайықшы парламент талқысына.

Каталог: uploads -> source
uploads -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
uploads -> Ибраимова Жібек Тұңғышбайқызы
source -> Пайдаң тисін демекші, Би- ата мазарын тұрғызуға кәсіпкер Махмұт мырза алты
source -> Газет халыќтың көзі, ќұлағы ћєм тілі
source -> Қанатың талмасын, мақпал
source -> Газет халыќтың көзі, ќұлағы ћєм тілі
source -> Арсы күресі бес жарым ғасырға, берісінде Жоңғар
source -> Қ азақтың маңдай алды мақтаулы ері Ақжолтай
source -> Д ә у р е н талантты спортшы. Тоқса ныншы жылдың орта кезінен бастап


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет