Т†лен …бдiк?Лы парасат майданы таЎдамалы Алматы «Раритет» 2012Pdf көрінісі
бет1/72
Дата20.02.2023
өлшемі1.3 Mb.
#69657
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72
Байланысты:
Парасат майданыТ†лен …БДIК?ЛЫ
ПАРАСАТ
МАЙДАНЫ
ТаЎдамалы
Алматы
«Раритет»
2012


…бдiкґлы Т.
Парасат майданы: ТаЎдамалы. — Алматы: Раритет,
2012. — 616 б.
ISBN 978-601-250-162-9
ЖазушыныЎ шыЈармаларында негiзiнен тiршiлiк аЈысыныЎ
тереЎiне, јґпиясына ҐЎiлу, †мiр шындыЈын философиялыј
тґрЈыдан пайымдау басым. Адам таЈдыры јоЈам бейнесiнiЎ ай-
насы iспеттi. КейiпкердiЎ кҐйзелiсi тек психологиялыј јґбы-
лыс ретiнде Јана емес, замана болмысыныЎ бет бейнесiн аныј-
тайтын рухани †лшем ретiнде јарастырылады.
Автор «Парасат майданы» повесi Ґшiн Ѕазајстан Республи-
касыныЎ Мемлекеттiк сыйлыЈыныЎ лауреаты, ПЕН-клуб сый-
лыЈыныЎ лауреаты ж„не Франц Кафка атындаЈы Еуропалыј
алтын медальдыЎ иегерi атанды.
УДК 821.512.122
ББК 84Ѕаз7–44
УДК 821.512.122
ББК 84Ѕаз7–44
…14
Ѕазајстан РеспубликасыныЎ
М„дениет ж„не ајпарат министрлiгi
Ајпарат ж„не мґраЈат комитетi
«…дебиеттiЎ „леуметтiк маЎызды тҐрлерiн басып шыЈару»
баЈдарламасы бойынша шыЈарылды
…14
ISBN 978-601-250-162-9
© …бдiкґлы Т., 2012
© «Раритет» баспа компаниясы, 2012
© Безендiрген Серiкбай Б., 2012


Хикаяттар
Хикаяттар
Хикаяттар
Хикаяттар
Хикаяттар


– 4 –


– 5 –
ПАРАСАТ МАЙДАНЫ
Ѕайда жатыр м„селе –
я †мiр, я †лiм,
Десе де,
Лайыј па к†ндiгу т„лкегiне таЈдырдыЎ,
Ѕарсы тґрып немесе,
ґшан-теЎiз н„убаттыЎ,
К†зiн жойЈан дґрыс па
Жан алысып, жан берiскен ґрыста?!
Содан кейiн бајилыјја к†з жґму,
тҐнек јылып жарыјты,
бар дҐниеден безiнiп,
Жан мен т„ндi кҐйзелдiрген
сан мыЎ ауыртпалыјты
ЖалЈастырЈан, байластырЈан
шынжырларды осылай
¦згенiЎдi жҐрегiЎмен сезiнiп.


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет