Т†лен …бдiк?Лы парасат майданы таЎдамалы Алматы «Раритет» 2012Pdf көрінісі
бет2/72
Дата20.02.2023
өлшемі1.3 Mb.
#69657
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72
Байланысты:
Парасат майданы

Уильям Шекспир.
(ГамлеттiЎ монологы. Аударма автордiкi.)
 
Сен жајсылыјты жамандыјтан
жасауыЎ керек, †йткенi оны
жасайтын басја ештеЎе жој.
Роберт Пенн Уоренн
Мен бґл кҐнделiктi таныс д„рiгерден алЈанмын. ЕЎ
Јажабы – кҐнделiк иесiн мен бiлетiн болып шыјтым.
ДҐние јанша кеЎ болса да, адам жолыныЎ јиылысында
да шек жој.


– 6 –
Жас кезде †мiр јайнаЈан базар секiлдi. Дос та к†п,
жолдас та к†п. ДостыЎ досы саЈан да дос болып жҐретiн
кез. Сондай бiр сапырылысјан тґста аз-кем кҐн аралас-
јґраластау болЈанымыз бар. ТҐрi де есiмде: ґзын бойлы,
арыј, ајсары жiгiт. ЖҐйкесi жґјалау ма – „зiл с†зге јыза-
рып кететiн. ОЈан б†тен елдiЎ адамына јараЈандай, к†Ўiлiн
аулай с†йлеп, аяЎјырап жҐретiнбiз.
К†бiне жиын-тойларда, јонајасыларда кездесемiз.
С†йлеген с†зiнен, жҐрiс-тґрысынан зиялы отбасынан
шыјјаны, кiтаби т„рбиенi к†бiрек к†ргенi байјалады.
Мiнезi жґмсај. Онысы †згелерге жаЈымды к†рiнгенмен,
†зiне „лдебiр шарасыздыј „келетiн секiлдi. Арнайы с†зге
тартпасаЎ, јасыЎда б„ленбай саЈат Ґнсiз отыра беруге бар.
Сондыјтан онымен аса бiр емен-жарјын сырласа кет-
кен кҐн болЈан жој. Бiр кемедегi жолаушылардай Јана
таныстыј јалды. Кейiн к†рмей кеттiм...
Ендi, мiне, бiрнеше д„птерден тґратын жазбаларын
ојып шыјјанда, оныЎ мен бiлетiн ајсары жiгiтке тҐк
јатысы жој секiлдi к†рiндi.
КҐнделiк бойынша †мiрбаянды јалпына келтiрiп, јґрас-
тыру мҐмкiн емес. К†бiне †зiнiЎ iшкi сезiмдерi мен ой-
пiкiрлерiн жазЈан. Тек соЎЈы д„птерде Јана оныЎ таЈдыры-
ныЎ ґлы жобасы байјалЈандай болады. МґндаЈы ојиЈалар-
дыЎ рет-ретiмен жан-жајты баяндалып, жазысјан хаттарЈа
дейiн кҐнделiкке мґјият к†шiрiлуiне јараЈанда, автор бґл
жазбаларды тҐбiнде †зге де бiреулердiЎ ојуы мҐмкiн екенiн
жојја шыЈармаЈан секiлдi. Ојырман назарына кҐнделiктiЎ
осы соЎЈы б†лiгiн ґсынып отырмын. Екi ґдай сезiм јґша-
Јында – Ґмiт пен кҐдiктiЎ, шындыј пен жалЈанныЎ ара-
сында сергелдеЎ болЈан жандарЈа, б„лкiм, пайдасы тиер.
КҐнделiк иесiнiЎ аты-ж†нiн жария јылу „бестiк бо-
лар деп ойладым. К†п бейтаныс замандастыЎ бiрi деп
јабылдаЎыз.
1
13 наурыз
МенiЎ †мiрiмде Ґлкен бiр †згерiс болЈан секiлдi. Не
†згерiс екенiн †зiм де аныј бiлмеймiн. Б„лкiм, Ол баяЈы-


– 7 –
да болып, Оны †зiм тек јазiр Јана байјап отырЈан шыЈар-
мын. Б„рi де мҐмкiн... Бiлетiнiм – жҐйкем бiршама тоз-
Јан. Сол себептi бґрынЈыдай емес, ойлаЈан ойларымды
тез ґмытамын. М„селен, кҐнделiгiмде 3 наурыз кҐнгi
жазбаларым бар да, 4, 5, 6 наурыз мҐлде жој, одан кейiн
7 наурыздан бастап жазбаларым „рi јарай жалЈасады. Ал
жазылмаЈан кҐндерде не iстедiм, јайда болдым – есiмде
жој. АдамныЎ жадынан †шiп јалатын с„ттердiЎ болаты-
нын бґрында да естiгенмiн. Бiрај ол неге байланысты –
ол жаЈы маЈан бейм„лiм.
Рас, Јґмыр ґзаЈан сайын жадыЎнан шыЈатын заттар-
дыЎ саны да к†бейедi. Кезiнде †мiрiЎнен орын алЈан ојиЈа-
лар ґмытылып, јайсыбiр м„нсiз к†рiнген с„ттер есiЎде
јалуы „бден мҐмкiн. Бiрге ојыЈан, бiрге жҐрген адам-
дардыЎ аты-ж†нiн есiЎе тҐсiре алмайсыЎ, шырамытсаЎ
да, жыЈа танымайсыЎ. Ескi достыјтан, кездескен кҐндер-
ден iз де јалмайды. ‡мiрiЎ „лдебiр јґрдымЈа јґйып жат-
јан †зен секiлдi. Адам жадыныЎ †з заЎы бар.
ОныЎ себебiн д„рiгерден сґрасаЎ, шаршаЈаннан дейдi.
Рас шыЈар. Жарыј дҐниеге келген адамныЎ к†рмейтiнi
бар ма? Оны ойласаЎ, ойдан ой б†лiнiп, сан тарам жол-
дыЎ јайсысына тҐсерiн бiлмей, дал болЈан жолаушыЈа
ґјсайсыЎ. ДҐние сыры бейм„лiм. Не јґдайды, не адамды
кiн„ларыЎ белгiсiз. Бiр јарасаЎ, јґдайдiкi дґрыс секiлдi –
адам јылып жаратты, †сiп-†н, рајымды бол, iзгiлiкке сен
дедi. Одан артыј не керек? …йтсе де, јґдайдыЎ „мiрiмен
iс јылып, жаманатын жалЈыз †зi к†теретiн адам байЈґсты
таЈы аяйсыЎ.
ЖајсыЈа да, жаманЈа да д„лел к†п. БiреудiЎ к†зiн
бiрдеЎеге жеткiзу мҐмкiн емес. Сондыјтан „ркiм †зiне Ґй
iшiнен кҐрке жасап, сол кҐркенiЎ заЎымен Јана †мiр сҐрiп,
†з тiлегiн †зi јанаЈаттандырЈаннан басјаЈа лаж жој.
КҐркеде †мiр сҐрген адамныЎ еЎсесi јайдан к†терiлсiн.
‡зiмнен †зiм „лдебiр атын атап, тҐсiн тҐстеуге келмейтiн
јорлыј пен зорлыјтыЎ јыспаЈында жҐргендеймiн.
Т†Ўiректе болып жатјан ојиЈалардыЎ „серi жој –
кҐннiЎ нґрын, табиЈат к†ркiн, к†ктемнiЎ жґпар самалын
бґрынЈыдай сезбейтiн секiлдiмiн. Б„лкiм, †зiмнiЎ iшкi
„лемiме к†п ҐЎiлгеннен болар.
«Сґм †мiр абајты Јой саналыЈа...»


– 8 –
2


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет