Ту хабаршысыжүктеу 15.98 Mb.
Pdf просмотр
бет5/82
Дата15.03.2017
өлшемі15.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82

● Жер туралы єылымдар

ЌазЎТУ хабаршысы №5 2014  

25

3.

Frazier J.M. Applied Geography: A perspective. - Applied Geography: Selected Perspectives. 1982. - Р. 3-22.4.

Helburn N. Presidental Address: Geography and Quality of Life // Annals of the Assocoation of American

Geographers, 1982. - Р. 445-456.  

5.

Dissart J.C., Deller, S.C. Quality of life in the Planning Literature // Journal of Planning Literature. – 2000. -№ 15. Р.135-161. 

6.

Massam B.H. Quality of life: public planning and private living. - Progress in Planning, 2002. - Р.141-227.7.

Cutter S. L. Rating places: A Geographer s view on quality of life. - Washington, 1985. – 358 p.

8.

Pacione, M. Urban environmental quality of life and human wellbeing – a social geographical perspective //Landscape and Urban Planning. – 2003. – № 65. Р.19-30. 

9.

Mikhailov Yu.P. Stanovlenie novoi nauchnoi paradigm socialno-economicheskoi geografii // Geografiya  iprirodnye resursy. - 1996. - №1- S. 24-32. 

10.


Massam B.H. The Classification of Quality of Life Using Multi-criteria Analysis // Journal of Geographic

Information and Decision Analysis. - 1999. - № 3. Р.1-8.  

11.

Elektronnyy resurs: http://portal.kazntu.kz/files/publicate/2013-11-17-11366.pdf

12.


Kasymov  S.M.,  Nadyrov  Sh.M.  Prostranstvennaya  organizatsiya  territorii  I  rasseleniya    naseleniya

Respubliki Kazakhstan do 2030 goda. – Astana: AO «Institut ekonomicheskikh issledovanii», 2008. - Tom 1. - 300 s. 

13. 

Nyussupova  G.,  Rodionova  I.  Demographic  Situation  and  the  Level  of  Human  Development  of  the  Republic  of Kazakhstan: Regional Aspects // Bulletin of Geography. Socio-economic Series. – 2011. -  № 16 (16). – P. 75-87  

14. 


Merkushev S.A. Kachestvo zhizni naseleniya gorodskikh poseleniy Permskoi oblasti (territorialnyy analiz): Avtoref. 

Diss.kand.geogr.nauk./  S.A. Merkushev; Permsk. Gos. un-t – Perm, 1997. — 16 s. 

15.

Markovich  D.Zh.  Socialnaya  ekologiya  i  kachestvo  zhizni:  М.:  Mezhdunarodnyy  nezavisimyy  ekolog.-polit.universitet, 1998. – 265 s. 

16.


Bazarova A.G. Territorialnaya differentsiatsiya kachestva zhizni naseleniya respubliki Buryatiya: Avtoref.

Diss.kand.geogr.nauk./  A.G.Bazarova; Baikalskiy institute prirodopolzovaniya SO RAN. – Ulan Ude, 2001. – 18 s.  

Нүсіпова Г.Н., Калимурзина А.М.

  

            Қазақстан Республикасы тұрғындарының өміріндегі географиялық сапаның талдауы  Түйіндеме:  Мақала  «өмір  сүру  сапасы»  түсінігі  мен  оны  бағалауда  қолданылатын  əр  түрлі  амалдарды 

анықтау  барысында  туындайтын  мəселелерге  арналған.  Ерекше  феноменнің  бірыңғай  өлшемі  мен  логикалық 

негізінің  болмауына  байланысты,  өмір  сүру  сапасының  мазмұны  мен  құрылымын  анықтауда  бірыңғай 

негіздемесінің  жоқ  екендігі  туралы  қорытынды  шығарылды.  Географиялық  тұрғыдан  табиғатта  «өмір  сүру 

сапасы» санаты өзінің кешенділігімен жəне халықтың өмір сүру сапасының аумақтық ерекшеліктерін макро-, 

мезо-,  микро  деңгейде  айқындауы  жəне  себеп-салдарлық  байланысын  анықтауы  қарастырылады.  Əр  түрлі 

отандық жəне шетелдік географ-ғаламдардың өмір сүру сапасын анықтауда жəне оны бағалауда қолданылатын 

негізгі  амал-тəсілдері  келтірілген.  Қазақстан  Республикасы  мен  оның  барлық  аймақтары,  сондай-ақ  Алматы 

жəне  Астана  қалаларының  соңғы  12  жыл  (2001-2012жж)  халқының  өмір  сүру  сапасының  8  түрлі  көрсеткіш 

негізінде бағалаудың авторлық əдістемесі ұсынылған.  Түйін  сөздер:  халықтың  өмір  сүру  сапасы,  өмір  сүру  сапасын  географиялық  тұрғыдан  анықтау, 

көрсеткіштер жүйесі, өмір сүру сапасын бағалаудың көрсеткіші, Қазақстан Республикасы. 

Nyussupova G.N., Kalimurzina A.M. 

            Geographical analysis of the life quality of the population of kazakhstan Summary. The article devotes to the problem of "quality of life" definition and the different approaches for its 

assessment.  It  has been  concluded  that  unified basis  for  determining  the  quality  of  life    it  is  content and  structure  is 

absent.  Article  consider  the  geographical  point  of  view  on  the  nature  of  the  category  of  "quality  of  life",  which  is 

characterized by its complexity and reveals the spatial differences of quality of life of the population at the macro, meso 

and micro levels, and to determine their relationship. Different approaches to its definitions and assessment provides by 

domestic and foreign geographers. Author's method of assessment the quality of life of the population of the Republic 

of Kazakhstan and its regions based on an assessment of eight different indicators in all regions, including the cities of 

Almaty and Astana for 12 years (2001-2012.) presented. Key words:  quality  of  life,  population,  geographical  approach  to  determine  the  quality  of  life,  a  system  of 

indicators, indicators for assessing the quality of life, Republic of Kazakhstan.  Технические науки 

 

                                                    №5 2014 Вестник КазНТУ  

          

26 

 

   

 

  

 

УДК 621.3:614.89 А.К. Кудабаева, М.Т. Омарбекова  

(Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати,  

Алматы, Республика Казахстан)  

 

К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ 

В СФЕРЕ УСЛУГ 

          Сообщение 1 

 

Аннотация.  Приведены  результаты  комплексных  маркетинговых  исследований  с  целью  создания 

информационной  базы,  обеспечивающей  полную  характеристику  потенциального  потребителя  -  работников 

КРОСа,  что  имеет  практическую  значимость.  Создание  безопасной,  комфортной  и  эстетичной 

унифицированной  одежды  с  функционально-конструктивными  элементами,  обеспечивающие  безопасное 

проведение  работ  с  учетом  физиологических  особенностей  тела  человека,    будет  способствовать  повышению 

работоспособности  работников  специальных  отделов  и  при  этом  позволит  повысить  уровень  социальной 

защищенности и качества жизни каждого работника во время работы. 

В ходе исследований были сделаны следующие выводы: выявлены предпочтения вида спецодежды для 

работников КРОСа, которые могут явиться рекомендациями при разработке спецодежды. 

Ключевые  слова:  проектирование  спецодежды,  маркетинговые  исследования,  безопасность  изделий, 

качество продукции.

 

 

Декларируемая руководством страны инновационная стратегия развития экономики базируется на  модернизации  разработки  и  использования  новых  технологий  и  материалов.  Благодаря 

современным достижениям науки на мировой рынок выходят образцы одежды с особыми защитными 

свойствами  [1].   

Потребность  в  одежде,  обладающей  особенными  функциями,  связана  с  условиями 

деятельности человека или его физического состояния и приобретает существенную значимость для 

людей,  находящихся  на  рабочем  месте.  Униформа  оказывает  влияние  на  качество  оказываемых 

сферы услуг и психологический комфорт. В отличие от униформы для операторов связи, у которых 

на  первом  плане  стоят  эстетические  требования,    к  униформе  для  работников  КРОСа  (комната 

распределения оборудований станционных соединений) предъявляются требования безопасности. 

В  настоящее  время  стремление  руководителей  компаний  снижать  свои  издержки  ведет  к 

экономии расходов на специализированную одежду, защищающую человека. Кроме того, расширение 

ассортимента  инновационной  специализированной  одежды  сдерживается  существующими 

регламентирующими нормативными документами, что обусловлено необходимостью государственных 

мер  обеспечения  требуемого  уровня  качества  изделий,  защищенности  каждого  человека,  сохранения 

его  здоровья.  Ограниченность  ассортимента  унифицированной  одежды  существенно  влияет  на 

возможность  обеспечения  безопасности  работников,  что  может  снизить   уровень  и  качество  работы, 

выполняемой  инженерами  КРОС.  Таким  образом,  особую  актуальность  приобретает  проблема 

формирования заданного уровня качества специализированной одежды, соответствующего комплексу  

требований, важнейшим из которых является безопасность изделий.   

Проектирование  одежды,  предназначенной  для  эксплуатации   инженеров  КРОСа,  требует 

особого  подхода,  так  как  к  такой  одежде  предъявляются  специфические  требования.  Униформа 

должна  не  только  учитывать  особенности  профессии  и  условия  её  эксплуатации,  но  и  быть 

функциональной, эргономичной и обеспечивать комфорт  работнику. Решение поставленной  задачи 

требует  разработки  специальных  конструктивно-технологических  решений  на  определенных 

топографических участках поверхности тела человека с учетом их физиологических особенностей и 

функциональной специфики профессии [2].   

С  учетом  современных  требований  производства  и  потребления  специальной  одежды, 

специфики  их  проектирования,  была  проведена  работа  по  усовершенствованию  технологии 

проведения  маркетинговых  исследований  (МИ)  с  целью  создания  на  ее  основе  более  эффективной 

одежды, отвечающей условиям ее эксплуатации.  

 

●   Т Е Х Н И Ч Е С К И Е   Н А У К И   

 Техникалыќ єылымдар 

 

ЌазЎТУ хабаршысы №5 2014   

27

В  настоящее  время  маркетинг  –  это  система  организации  всей  деятельности  предприятия  по разработке,  производству  и  сбыту  товаров,  предоставлению  услуг  на  основе  комплексного  изучения 

рынка и реальных запросов, покупателей с целью получения высокой прибыли. При этом преследуется 

цель  обеспечения  наиболее  полного  удовлетворения  потребностей  и  спроса  покупателей,  производя 

экономично такой объем продукции, который обязательно будет реализован [3].  

В  условиях  казахстанской  экономики,  используются  пока  лишь  отдельные  приемы  и  методы 

маркетинга.  С  учетом  особенностей  развития  отечественной  экономики  и  рынка  в  Казахстане 

создаются условия для целенаправленной и комплексной маркетинговой деятельности, позволяющей 

повысить  эффективность  производства,  чутко  реагировать  на  изменение  спроса  и  вкусов 

потенциальных потребителей [4].  

Проектирование является определяющим звеном при формировании конкурентоспособности и 

качества будущей продукции. Поэтому первоначально необходимо получить информацию о рынках 

потребителей  и  предпочтениях,  изучить  спрос  на  интересующий  ассортимент  и  качественные 

характеристики  товаров  конкурентов,  учесть  современное  направление  моды  и  т.д.  Одним  из 

наиболее  важных  маркетинговых  параметров,  характеризирующих  рынок  потребителя,  является 

спрос.  Спрос  на  швейные  изделия  отличается  динамизмом  и  нестабильностью.  Поэтому  главной 

задачей  данного  этапа  при  разработке  спроса  на  новые  виды  товара  и  обновление  товарного 

ассортимента является исследование и учет динамики спроса.  

Организационные  задачи  комплекса  маркетинга  на  этапе  проектирования  изделий  включают: 

осуществление пробного маркетинга и непосредственного контакта с потребителями, в ходе которых 

выявляются  достоинства  и  недостатки  предлагаемых  изделий,  а  затем  выполняется  корректировка 

стратегической  программы,  и  принимаются  решения  о  целесообразности  дальнейшего  внедрения 

изделий в производство.  

В  зависимости  от  степени  охвата  потребителей  выделяется  три  вида  маркетинга:  массовый, 

дифференцированный  и  целевой  маркетинг.  Как  показывает  опыт,  наиболее  приемлемым  для 

швейной  промышленности  является  целевой  маркетинг,  позволяющий  произвести  разграничения 

между  группами  потребителей,  выбрать  одну  или  ограниченное  их  число,  изучить  потребности 

выделенных типологических групп и разрабатывать промышленные изделия для этих групп.  

Маркетинговые  исследования  являются  функцией,  которая  связывает  организацию  с 

потребителями  через  информацию.  Информация  используется  для  выявления  и  определения 

возможностей  и  проблем  маркетинга;  разработки,  уточнения,  оценки  и  контроля  исполнения 

маркетинговых мероприятий; совершенствования понимания маркетинга как процесса.  

Самый широко используемый и распространенный метод получения информации о факторах, 

характеризующих изменения потребительского спроса – опрос. Он позволяет получить информацию 

о предпочтении потребителями тех или иных свойств одежды, их отношению к качеству, новизне и 

разнообразию  моделей  и  т.п.  Этот  метод  исследований  относится  к  методу  групповых  решений  и 

является  составной  частью  теории  принятия  решений,  в  основу  которой  положена  способность 

личности  давать  полезную  информацию.  Неизвестная  нам  количественная  характеристика 

исследуемого  явления  рассматривается  в  таких  условиях  как  случайная  величина,  закон 

распределения  которой является отражением индивидуальной оценки личности значимости того или 

иного  события.  Когда  такие  оценки  получены  от  группы  лиц,  предполагается,  что  «истинное» 

значение  исследуемой  характеристики  находится  внутри  диапазона  оценок  и  что  «обобщенное»  

коллективное мнение является достоверным. 

Отсутствие  комплексного  подхода  при  изучении  рынка  и  потребительского  спроса,  а  также 

анализа полученных данных, создаваемые на практике технические задания (Т3) носят описательный 

характер.  Это  значительно  снижает  эффективность  маркетинговой  деятельности  предприятия,  т.к. 

приводит к преимущественному преобладанию интуитивного начала при определении соответствия 

разрабатываемой коллекции техническому заданию.  

Существенную  информацию  о  потребительских  предпочтениях  и  спросе,  можно    получить 

через  торговые  организации,  которые  являются  связующим  звеном  в  процессе  товародвижения  от 

производителя  к  потребителю.  При  этом  основной  целью  торговых  организаций  является 

превращение  товара  в  деньги,  ускорение  цикла  реализации  и  оборота  капитала,    удовлетворение 

запросов  потребителя,  поэтому  торговля  заинтересована  в  проведении  МИ  по  изучению 

потребительских предпочтений и спроса.  

Этап  МИ  включает  выбор  методов  и  инструментария  исследований,  формы  контакта  с 

аудиторией. Как показал анализ литературы наиболее информативными и экономическими являются 


 Технические науки 

 

                                                    №5 2014 Вестник КазНТУ  

          

28 

анкетные  опросы  потенциальных  потребителей.  Они  позволяют  получать  наиболее  четкие, достоверные и однотипные ответы, что облегчает их дальнейшую автоматизированную обработку.  

Основное назначение специальной одежды это обеспечение безопасности, психологического и 

физиологического  комфорта,  которые  в  свою  очередь  обеспечиваются  следующими  условиями: 

соответствие  санитарно-гигиеническим  требованиям;  оптимальный  подбор  цветовой  гаммы; 

качественное  изготовление  изделия;  практичность,  носкость,  удобство;  функциональность    и 

соответствие времени и сезону.   

Однако,  помимо  вышеперечисленных  факторов,  необходимо  учитывать  и  множества  других, 

которые способствовали бы  определению предпочтений потребителей специальной одежды. В связи 

с  этим,  приоритетно  проведение  работ,  направленные  на  маркетинговые  исследования  для 

определения предпочтений спецодежды.  

Так,  каждая  исследовательская  проблема  требует  особого  подхода  к  ее  решению.  При  этом 

данная проблема является уникальной в своем роде, и исследовательская процедура разрабатывается 

с  учетом  ее  особенностей  и    значения.  Опрос  проводился  в  городе  Тараз,  на  предприятии 

«Казактелеком» среди работников КРОСа, работающих на станционных установках. Данные анкеты 

состояли  из  10  вопросов,

 

позволяющие  выявить  предпочтения  работников  КРОСа  и  пути дальнейшего развития и совершенствования специальной продукции.  

Обработка  полученных  результатов  производилась  с  помощью  ЭВМ  по  каждому  из  десяти 

вопросов, путем подсчета количества положительных ответов по представленным вариантам ответов 

и  нахождения  процента  от  общего  количества  анкет.  Анализ  ответов  инженеров  КРОСа  на  первый 

вопрос  показал,  что  наиболее  приемлемым  видом  спецодежды  респонденты  считают  халат  (70%),  

приемлемым в меньшей степени  фартук-халат (20%),   из опрошенных высказались за жакет и брюки  

и  СИЗ  рук  (10%)  и  совершенно  не  подходят  для  носки  в  данных  условиях  работы  –  комбинезон, 

полукомбинезон и жилет и брюки (0%), диаграмма представлена на рисунке 1. 

Защитные  свойства  спецодежды  обеспечиваются  в  основном  за  счет  правильного  выбора,  в 

ряде  случаев  создания  специальных  антистатических  материалов.  Рекомендуемым  материалом  для 

спецодежды  эксперты  считают  натуральные  и  смешанные  ткани.  На   вопрос  связанный  с  тем,  что  

какие материалы одежды они предпочитают в качестве спецодежды и не опасны ли они для здоровья 

человека респонденты считают, что спецодежда должна быть из чистого хлопка (30%) и смешанные 

(20%), рисунок 2.  

 

0

070

10

010

10

010

20

3040

50

6070

%

1

23

4

56

7

ассо

р

ти

м

ен

т 

с

п

ец

о

д

еж

д

ы

1-комбинезон;

 2-полукомбинезон;

 3-халат; 

4-фартук-халат; 

5-фартук; 

6-жилет и брюки; 

7-жакет и брюки

 

 Рис. 1. Ассортимент спецодежды, используемый работниками КРОСа 

 

Путем  проведения  анкетного  опроса  выявили  наиболее  предпочитаемые  цвета  и  оттенки спецодежды  для  работников  КРОСа.  Установили,  что  опрошенные  предпочитают  голубой  (40%)  в 

большей  степени,  чем  другие,  возможно,  такой  цвет  наиболее  благоприятен  для  нормализации 

психологического  климата  в  условиях  работы.  Синий и  белый  цвета  пользуются  в  равной  меньшей 

степени популярностью (по 30%).  

 


 Техникалыќ єылымдар 

 

ЌазЎТУ хабаршысы №5 2014   

29

3020

10

2020

0

510

15

2025

30

%

1

2

34

5

ас

с

орт

им

е

н

т 

ма

те

р

и

а

л

о

в

1-хлопчатобумажная; 

2-хлопкополиэфирная; 

3-хлопковольняная; 

4-хлопкововаискозная; 

5-хлопковополиамидная

 

 

Рис. 2. Ассортимент материалов, используемых для изготовления спецодежды  

Большое  значение  при  проектировании  специальной  одежды  с  использованием 

антистатической  ткани  имеет  тот  аспект,  что  одежда  должна  быть  простой  в  эксплуатации, 

максимально  соответствовать  эргономическим  и  физиологическим  особенностям  человека.  И,  что 

немаловажно, она должна быть недорогой и простой в обслуживании. 

Наиболее  важными  критериями  для  спецодежды  являются: качество  изделий  и    удобство  в 

носке. Таким образом,  безопасность  спецодежды, качество одежды играет самую важную роль при 

ее эксплуатации, а также уделяется внимание тому, чтобы человек себя в одежде чувствовал удобно 

и   комфортно.  Так,  на  вопрос  «при  выполнении  каких  движений  Вы  испытываете  неудобства  в 

эксплуатируемой  одежде?»  -  40%  опрошенных  отметили,  что  при  наклонах  туловища  стоя  перед 

электроустановками,  30%  -  при  согнутых  и  при  вытянутых  руках  в  процессе  работы  на 

электроустановках, рисунок 3. 

Срок  службы  спецодежды  опрошенные  определили  следующим  образом:  4  месяца  –  20%  и  6 

месяца – 80%, так почти большая половина спецодежды  через 6 месяцев выходит из строя.  

 

30

3040

0

510

15

2025

30

3540

%

1

23

вид

ы

 дв

и

ж

ен

и

й

1-руки согнуты в локтях; 

2-руки вытянуты; 

3-наклоны туловища 

Ряд2


Ряд1

 

 Рис. 3. Характеристика движений работников КРОСа 

 

Самым  большим  неудобством  используемой  сегодня  спецодежды  опрошенные  считают    при выполнении  движений  руками  в  обласли  проймы  -40%,  20%  –  застежка  халата  на  пуговицах  (5-6 

пуговицы) растегиваются и при усилении напряжения петля разрывается,  40% – изнашивается. 

В  настоящее  время  для  предохранения  рук  и  ног  от  тока  при  выполнении  работ  работники 

КРОСа  используют  следующие  средства  индивидуальной  защиты:  перчатки,  резиновую  обувь  и ● Технические науки

№5 2014 Вестник КазНТУ  

30 

сидушки. Подобрать одежду по своему размеру считают проблемой 60% анкетируемых и спецодежда 50 размера имеет наибольший процент востребования носчиками при работе (70%). 

Таким образом, обоснована целесообразность проведения опроса работников КРОСа методом 

анкетирования,  что    является  наиболее  эффективным  для  получения  четких,  достоверных  и 

однотипных ответов. Результаты  проведенных маркетинговых исследований показали актуальность 

вопроса  разработки  спецодежды,  отмечена  неудовлетворенность  работниками  существующим 

ассортиментом и качеством спецодежды, в связи с этим выявлены  причины неудовлетворенности и 

определены направления повышения ее качества. 

На основе статистической обработки данных, полученных в ходе маркетинговых исследований, 

были  выявлены  предпочтения  работников  КРОСа  при  выборе  спецодежды.  Данная  информация 

может  явиться  рекомендациями  при  разработке  спецодежды  с  учетом  особенностей  трудовой 

деятельности и воздействия опасных и вредных производственных факторов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауы. ҚР

Президенті Н.Ə.Назарбаев Қазақстан халқына жолдауы, 17.01.2014ж. 

2. Жиенбай  А.П.,  Омарбекова  М.Т.  Станциаялы  қосылған  жабдықтарды  орналастыру  бөлмелерінің

инженерлеріне  арналған  арнайы  киімге  қойылатын  талаптар  //  Əлемдік  өркениет  жəне  оның  дамуындағы 

əлеуетін  арттырудың  өзекті  мəселелері:  халықар.  ғыл.-тəж.  конф.  еңбектері:  -  Тараз:  Жамбыл  гунанитарлық-

техникалық университеті, 2014. Т.2. – 127-129 б. 

3. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. – СПб: Питер Ком, 1999. – 896 с.

4. Темиргалиева  М.К.  Формирование  ассортимента  швейных  изделий  на  принципах  маркетинга  в

условиях перехода к рынку: автореф. … канд. экон. наук. - Алматы, 1991. – 30 с. 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет