№№1-4(69-72), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015жүктеу 5.09 Kb.

бет19/19
Дата03.03.2017
өлшемі5.09 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

МАЗМҰНЫ / СОДЕРЖАНИЕ 
 
1. «Ғылым және білім ғасыры – Век науки и образования – Science and 
education  century»  ғылыми  журналының  «Білім»,  «Журналистика», 
«Қоғамдық  байланыс»  және  «Саясаттану»  сериялары  бойынша 
редакциялық алқасы........................................................................................4 
2. Редакционная коллегия научного журнала «Ғылым және білім ғасыры 
–  Век  науки  и  образования  –  Science  and  education  century»  по  сериям 
«Образование»,  «Журналистика»,  «Связь  с  общественностью»  и 
«Политология».................................................................................................5 
3.  The  editorial  board  of  the  scientific  journal  «Ġylym  ža̋ne  bìlìm  ġasyry  – 
Vek  nauki  i  obrazovaniâ  –  Science  and  education  century»  on  the  series 
«Education», 
«Journalism», 
«Public 
Relations» 
and 
«Political 
Science».............................................................................................................6 
Естественные науки – Жаратылыстану ғылымдары 
4.  Абишева  Г.Д.,  Попова  О.А.,  Шевцов  А.Б.  Генетические  факторы 
мужского бесплодия........................................................................................7 
Білім: Педагогика ғылымдары – Образование: Педагогические наук 
5.  Fedorov  A.  Russian  Teachers’  Attitude  Towards  the  Problem  of  Screen 
Violence...........................................................................................................16 
Әлеуметтік ғылымдар – Социальные науки 
6. 
Әбдрасул  А.Ә.,  Жақып  М.Қ.  Қазіргі  заманғы  қоғамдық 
қатынастардағы  лоббизм  және  оның  жаһандану  жағдайындағы 
ақпараттық кеңістікке ықпалы.....................................................................31 
7. Жақып М.Қ. Халықаралық және шетелдік үкіметтік емес ұйымдармен 
өзара 
ынтымақтастық 
қарым-қатынастар 
орнатудың 
басым 
бағыттары.......................................................................................................44 
8. 
Жақып 
М.Қ. 
Роль 
Public 
Relations 
(PR) 
в 
развитии 
предпринимательства:  мировой  опыт  и  отечественная  практика  (на 
примере Республики Казахстан)..................................................................54 
9. Оралов Д.А. БАҚ пен қоғамның байланысы..........................................59 
10. 
Оралов  Д.А.  Қазақстандық  арналар  контентінің  сапасын 
арттырудағы тәуелсіз телестудиялардың рөлі............................................64 
«Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы 
ұйымдастырған «Үздік педагог – зерттеуші» атты ғылыми, ғылыми-
әдістемелік және әдістемелік жұмыстар конкурсына түскен 
жұмыстар 
11. Шахиева Р.А. Қазақстан аумағындағы дала зонасы............................74 
12.  Шахиева  Р.А.  Орталық  Қазақстанның  шаруашылық  географиясы 
(Қысқа мерзімді сабақ жоспары).................................................................81 
 
 

№№1-4(69-72), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015         ISSN 2307-0188 
Ġylym ža̋ne bìlìm ġasyry – Vek nauki i obrazovaniâ – Science and education century 
___________________________________________________________________ 
 
 
171 
«Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы 
ұйымдастырған «Балалар бақшасы қызметкерінің үздік әдістемелік 
жұмысы» атты ғылыми, ғылыми-әдістемелік және әдістемелік 
жұмыстар конкурсына түскен жұмыстар 
13.  Сагындыкова  Б.Б.,  Қошақпаева  Н.С.  Мектепалды  даярлық  топтарға 
ойын түрлері арқылы оқушылардың ой өрісін дамыту.............................88 
14.  Таттыбекова  А.У.,  Сейтниязова  М.Н.  Бейнелеу  өнерінің  дәстүрлі 
емес әдіс-тәсілдері.........................................................................................92 
«Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы 
ұйымдастырған «Үздік жас зерттеуші» атты ғылыми жобалар 
конкурсына түскен жұмыстар 
Жаратылыстану ғылымдары 
15. Газиз Ж.Е., Еркосаева А.Е. Құмырсқа...................................................97 
16. Каримкулова А.Қ., Нуриева К.А. Қиярдың пайдасы.........................103 
17.  Кемелбекова  Н.Ж.,  Бәкірова  А.А.,  Аблакат  С.Т.,  Жанабаева  Б.С. 
«Математика» пәні және ұлттық салт-дәстүрлер.....................................109 
18.  Кеңес  Н.,  Жамансариева  Ә.Д.  Салмақсыздық  әсерінен  болатын 
ағзадағы өзгерістер......................................................................................114 
19. Қайнарбай Е.Е., Шынтаева О.К. Қарлығаш – бақыт құсы................122 
20. Мұхитова А.Ғ., Қалжанова А. Ешкі және оның сүті.........................126 
21. Таңатар А.Н., Шынтаева О.К. «Фастфуд» өнімдері..........................133 
22.  Толеген  А.,  Гамбург  А.,  Асылбекова  К.Ш.  Математика  –  это 
жизнь.............................................................................................................138 
Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар 
23.  Абдухайм  А.,  Байкенжиева  Ж.  Linguistic  peculiarities  of  English 
language usage on the internet......................................................................145 
24. Базаргалиева Г., Мырзахан А., Жауметова З., Жетпісбаева Б.С. Қазақ 
және  ағылшын  тілдерінде  диалектілерге  қатысты  қалыптасқан 
фонетикалық ерекшеліктер........................................................................150 
25.  Жадигер  Д.,  Орумбаева  Л.Ж.  Наги  Ильясов  –  Герой  Великой 
отечественной войны..................................................................................156 
26. Кудебаев А., Алтаева К.М. Дзюдо күресі...........................................158 
27. Садуақас М.Г., Алтаева К.М. Тоғызқұмалақ ойыны.........................164 
 
 
 
 
 
 
 
 

№№1-4(69-72), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015         ISSN 2307-0188 
Ġylym ža̋ne bìlìm ġasyry – Vek nauki i obrazovaniâ – Science and education century 
___________________________________________________________________ 
 
 
172 
Ғылым және білім ғасыры • ғылыми журнал
 
Век науки и образования • научный журнал
 
Science and education century 
• scientific journal
 
 
 
Жазылу индексі: 74642 
 
 
Қолжазбалар әдеби өңделеді және қайтарылмайды. 
Авторлардың көзқарасы, ұстанымы сақталады. 
Жарияланымдағы деректердің нақтылығына авторлар жауапты. 
Олардың байлам-тұжырымдары редакция көзқарасымен 
сәйкеспеуі де мүмкін. Басылымда жарияланған материалдар 
көшіріліп басылған немесе пайдаланылған жағдайда 
«Ғылым және білім ғасыры – Век науки и образования 
– Science and education century» 
ғылыми журналына сілтеме жасалуы тиіс. 
 
 
Біздің банктегі есепшоттарымыз: 
 
KZT: «Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы, 
БИН 081240014093, ағымдағы банктік шот KZ47 9261 5011 5395 6000, 
БИК KZKOKZKX, КОд 18, КБе 18, КНП 851, «Казкоммерцбанк» АҚ, 
«Журналда ғылыми мақала жариялау». 
 
Наши банковские реквизиты: 
 
KZT: Республиканский научно-образовательный центр «Зерттеуші», 
БИН 081240014093, текущий счет KZ47 9261 5011 5395 6000, 
БИК KZKOKZKX, КОд 18, КБе 18, КНП 851, АО «Казкоммерцбанк», 
«Опубликование в научном журнале статьи». 
 
 
 
 
Директор Жақып М.Қ. 
Журнал «Зерттеуші» РҒБО қарасты 
баспа орталығында беттеліп, басылды. 
Басуға 27.04.2015ж. қол қойылды. 
Пішімі 60х84/16. Қаріп түрі Times New Roman. 
Ризографиялық басылыс. Көлемі 10,75 шартты баспа табақ. 
Таралымы 300 дана. Тапсырыс №2704. 
010000, ҚР, Астана қаласы, А. Янушкевич көшесі, №4 үй, №213 бөлме.
 


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал